PROTOKÓŁ Nr 24/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 21 października 2009 roku (godz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 24/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 21 października 2009 roku (godz."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 24/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 21 października 2009 roku (godz. 13,00 13,45) Posiedzenie Komisji odbyło się r. w godzinach w Sali Nr 18 w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. Obecni członkowie Komisji wg. załączonej listy obecności, oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, Pani Beata Pankowska. Ad.1 Pani Krystyna Jędryszka Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych i otworzyła posiedzenie. Ad.2 Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący porządek spotkania : 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Informacja na temat bezrobocia w Powiecie Lubartowskim ( po III kw. Br. ) oraz informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał. 1. Wolne wnioski. 2. Zamknięcie posiedzenia. Pani Krystyna Jędryszka Przewodnicząca Komisji zaproponowała przyjęcie przedstawionego porządku obrad. Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia wszyscy za. Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie bez czytania. Ad.4 Pani Beata Pankowska Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie przedstawiła sytuację na rynku pracy w Powiecie Lubartowskim po III kwartale 2009r. Według przedstawionych danych z pierwszych trzech kwartałów 2009r. największa stopa bezrobocia w Powiecie Lubartowskim była w marcu 15,1%. Najmniejsza stopa bezrobocia została zanotowana w czerwcu i w sierpniu 13,7%. Na dzień 30 września zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie było 5102 osoby, co stanowiło 13,9% osób aktywnych zawodowo. Z tego ponad 2000 osób stanowiły kobiety ( 54% ). Długotrwale bezrobotnych było 57%. W Lubartowie było 1341 bezrobotnych, z czego 50% to osoby długotrwale bezrobotne. Odsetek bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosił 17,4%. W Lubartowie stopa bezrobocia była podobna jak w całym Powiecie 13,9%. Do 30 września 1

2 2009r. zarejestrowano 4676 osób, a dział ewidencji wyrejestrował 4420 osób. Do łagodzenia skutków bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy ma limity. W roku 2008 PUP miał do dyspozycji złotych. Natomiast w roku 2009 PUP miał do dyspozycji złotych, z czego na początku roku PUP otrzymał złotych. W lipcu i we wrześniu PUP w Lubartowie wystąpił dodatkowo o środki z rezerwy Ministra oraz o dofinansowanie do programów unijnych na łączną kwotę złotych. Środki z Funduszu Pracy i z Unii Europejskiej PUP w Lubartowie przeznacza na prace interwencyjne, na roboty publiczne, na staże, na szkolenia, na środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, oraz na przygotowanie zawodowe dorosłych. Na prace interwencyjne w 2009r. do końca września PUP przeznaczył kwotę złote. Pracami interwencyjnymi zostało objętych 221 osób. W ramach robót publicznych pracowało 98 osób. Stażami z Funduszu Pracy i ze środków unijnych objęto łącznie około 640 bezrobotnych. Umowy stażowe zostały podpisane z prawie 180 pracodawcami w Powiecie Lubartowskim i nie tylko. Staże organizowane są na następujących stanowiskach : - pracownik administracyjno - biurowy, - pomoc sprzedawcy, - magazynier, - pomoc kuchenna, - pomoc piekarza, - pracownik ochrony, - diagnosta, - kosztorysant budowlany, - rehabilitant, - pedagog, - sekretarka. Środki te PUP wykorzystywał również na szkolenia indywidualne i szkolenia grupowe. Szkolenia grupowe odbywały się zgodnie z przyjętym planem, natomiast szkolenia grupowe odbywały się według indywidualnych potrzeb. Na wszystkie szkolenia PUP wydał prawie złotych. Szkoleniami tymi objętych było 164 bezrobotnych. Szkolenia grupowe były następujące : - podstawy przedsiębiorczości, pracownik kadrowo płacowy, sprzedawca z obsługą komputera, rachunkowość małych przedsiębiorstw, kucharz małej gastronomii. Największą efektywność dają szkolenia indywidualne, dostosowane do potrzeb bezrobotnych. Szkolenia indywidualne, według potrzeb zgłoszonych przez bezrobotnych były następujące : - kierowca samochodów ciężarowych ( prawo jazdy kategorii C ), - uprawnienia elektryka do 1 kilowata, - operator układarki, - operator koparki jednonaczyniowej, - operator dźwigu HDS. Kolejną formą pomocy dla bezrobotnych, oferowaną przez PUP były środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwane potocznie dotacjami. W tym miejscu Pan Lucjan Mileszczyk zapytał jaka kwota została przeznaczona na szkolenia indywidualne. Pani Pankowska odpowiedziała, że było to łącznie ,30 złotych. Kontynuując Pani Pankowska przedstawiła środki przeznaczone pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Wysokość tych środków to sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim kwartale. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3081,48 złotych, więc kwota dotacji wyniosła złotych. Na dotacje PUP wydał złotych. Wsparciem tym zostało objętych 155 bezrobotnych. Kolejną forma wsparcia udzielaną przez PUP było refundowanie wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Jest to pomoc dla pracodawców w zatrudnianiu bezrobotnych i dzięki temu 49 beneficjentów PUP pozyskało nowe miejsca pracy. Na te działania PUP w Lubartowie wydał kwotę złotych. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2009r. wpłynęło do PUP 828 ofert pracy, z czego 361 to oferty dla stażystów. Następnie Pani Pankowska przedstawiła wiedze o dwóch prowadzonych równolegle przez PUP w Lubartowie projektach z funduszy unijnych. Są to projekty z Priorytetu 6, działanie 6.1 z poddziałaniem Aktywnym Los Sprzyja. Okres realizacji tego projektu jest określony na cały rok 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia. Z projektu unijnego PUP otrzymał na realizację tego projektu dofinansowanie na kwotę złotych. W tym projekcie bezrobotni mogą korzystać z prac interwencyjnych, ze szkoleń, ze staży. Stażami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało objętych 178 osób, z prac interwencyjnych skorzystało 11 osób, ze szkoleń grupowych 70 osób. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 122 osoby. Zostało również zrefundowane wyposażenie w zakładach pracy dla 11 osób. Drugi projekt unijny realizowany przez PUP to poddziałanie Jest to 2

3 projekt napisany dla dziewięciu kluczowych pracowników PUP. Okres realizacji tego projekty wyznaczony jest pomiędzy 2 listopada 2008r. i 30 września 2010r. W tym projekcie bierze udział 3 pośredników, 2 doradców zawodowych, 3 specjalistów do spraw programów i jeden specjalista do spraw rozwoju zawodowego. Program ten obejmuje dwa szkolenia Wypalenie Zawodowe i Kurs Języka Angielskiego. Ustawa regulująca pracę PUP została znowelizowana 19 grudnia 2008r. ( zmiana weszła w życie od 1 lutego 2009r. ). Wprowadziła ona dużo istotnych zmian : - zniosła Przygotowanie zawodowe dla dorosłych ( jedną z form aktywizacji zawodowej ), w miejsce której wprowadzono Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane w postaci dwóch form : praktycznej nauki zawodu dorosłych, trwającej od 12 do 18 miesięcy, która przygotowuje bezrobotnych do egzaminu czeladniczego lub tytułu zawodowego, oraz w formie przyuczenia do pracy dorosłych trwające do sześciu miesięcy. Następną istotną zmianą, która została wprowadzona, jest tworzenie indywidualnego programu działania dla bezrobotnych. Takim planem działania objęci są bezrobotni, którzy pozostają w ewidencji PUP ponad 180 dni. Taki indywidualny plan działania PUP w Lubartowie musi tworzyć dla ponad połowy bezrobotnych. Tworzony jest on przy udziale Pośrednika Zawodowego, Doradcy zawodowego i samego bezrobotnego. Polega to na wyszukaniu stażu, zorganizowaniu szkolenia, odbyciu rozmowy z doradcą zawodowym. Kolejna zmiana dotyczy okresów wyrejestrowywania bezrobotnych. W przypadku pierwszej odmowy podjęcia pracy, bezrobotny zostaje wyrejestrowany na 120 dni. W przypadku drugiej odmowy bezrobotny zostaje wyrejestrowany na 180 dni, a w przypadku trzeciej odmowy i każdej następnej, bezrobotny nie może się zarejestrować przez 270 dni. Dotyczy to odmowy podjęcia pracy, szkolenia lub stażu. Kolejna istotna zmiana, do której PUP w Lubartowie przygotowuje bezrobotnych to usprawiedliwianie nieobecności. Obecnie bezrobotni przynoszą zwolnienia lekarskie. Obecnie jeżeli ktoś jest chory musi przynieść zwolnienie na drukach wymaganych, czyli ZUS ZRA. Kolejnym wprowadzonym przez ustawę wymogiem jest organizacja Centrów Aktywizacji Zawodowej w obrębie urzędu. Od 1 stycznia 2010r. Centra te muszą ruszyć w PUP w Lubartowie. W roku 2008 i 2009 PUP w Lubartowie dostosował zatrudnienie do obowiązujących standardów i na dzień 30 września 2009r. PUP zatrudnia : - sześciu pośredników, - trzech doradców zawodowych, - dwóch specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, - dwóch liderów klubu pracy stażystów. Oprócz tego, poza standardami, na stanowiskach kluczowych zatrudnionych jest trzech specjalistów do spraw programów. Wspomniane Centra Aktywizacji Zawodowej powinny być wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi, wyodrębnionymi w strukturze urzędu, które realizują zadania w zakresie nie tylko usług rynku pracy, ale także instrumentów rynku pracy. Takie Centrum będzie się składało z pośredników, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego i doradców zawodowych. Obecnie dużym wyzwaniem dla PUP w Lubartowie są warunki dla lokalowe dla utworzenia takich Centrów PUP nie posiada warunków lokalowych, lokali w których mógłby takie Centra umieścić. PUP w Lubartowie posiada nowoczesne Archiwum, istniejące od 2001 roku, w którym obecnie przechowuje się teczek bezrobotnych. Są to akta bezrobotnych wykorzystywane w PUP na bieżąco - chodzi tu o wydawanie zaświadczeń o okresie zatrudnienia, potrzebnych do Kapitału Początkowego. Pani Przewodnicząca podziękowała Pani Pankowskiej za przedstawione dane i zapytała czy są pytania do przedstawionego materiału. Głos zabrał Pan Antoni Bielski, który wyraził opinię, że staże powinny być ograniczone ustawowo, oraz że powinien istnieć ustawowy obowiązek zatrudniania stażystów przez pracodawcę u którego odbywają staż. 3

4 Pani Pankowska odpowiedziała, że jest to słuszne spostrzeżenie, dlatego też PUP zawsze zwraca uwagę na efektywność stażu i pracodawcy, którzy chcą przyjąć stażystę są pytani o możliwość ewentualnego zatrudnienia takiej osoby u siebie. PUP negocjuje z pracodawcami, aby po zakończeniu stażu zatrudniali stażystów przynajmniej na okres trzech miesięcy, aby umiejętności zdobyte w czasie stażu pozwoliły danej osobie posiadać świadectwo pracy. W tych negocjacjach skuteczność PUP wynosi 60 %. Pan Bielski zarzucił, że urząd unika zachęcania pracodawców do zatrudniania pracowników na dłużej niż rok, ponieważ nabywają oni wtedy prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Wspomniał też, że pracodawcy uzależniają zatrudnienie młodych kobiet od tego, czy planują one założyć rodzinę. Pani Pankowska odparła, że PUP nie ma na to wpływu, możliwe są tylko negocjacje, które PUP przeprowadza. Dodała następnie, że w trudniejszej sytuacji niż osoby młode są osoby starsze, które pracowały przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat w zakładzie pracy i nagle tą pracę straciły. Pracodawcy pomimo propozycji ze strony PUP nie chcą zatrudniać takich osób. Pan Bielski poruszył następnie kwestię skierowań, jakie dostają bezrobotni z PUP. Zarzucił, że często pracodawcy proponują takim bezrobotnym najniższą krajową, której jedna trzecia jest przeznaczana na dojazdy do pracy. Pani Pankowska odparła, że w takiej sytuacji dana osoba może wystąpić do PUP o refundację kosztów dojazdu do pracy. Dotyczy to również stażystów. Refundacja taka trwa do roku czasu. Pan Lucjan Mileszczyk zapytał, czy wysokość kosztów dojazdu nie ma znaczenia Pani Pankowska odpowiedziała, iż Rozporządzenie określa warunki refundacji dla najtańszego możliwego środka transportu. Pani Przewodnicząca zapytała o wspomniane kłopoty lokalowe w związku z koniecznością utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej. Pani Pankowska odpowiedziała, że zostało wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ale na obecną chwilę PUP jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. Dodała następnie, że PUP w Lubartowie jest usytuowany na trzech piętrach w budynku Starostwa Powiatowego. Powoduje to poważne kłopoty dla osób niepełnosprawnych, które chcą dostać się na wyższe piętra, ponieważ w budynku nie ma windy. Pani Przewodnicząca zaproponowała aby PUP przedstawił Komisji Zdrowia Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem wniosek w tej sprawie. Pan Bielski przedstawił następnie opinię, że przekazanie spraw bezrobotnych Powiatom i Powiatowym Urzędom Pracy nie było dobrym pomysłem, gdyż jest to duże utrudnienie dla osób dojeżdżających z okolicznych gmin. Pani Pankowska zgodziła się z tym, że dla osób dojeżdżających jest to uciążliwe. Dodała również, że zmieniły się wytyczne do wpłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, dla której podstawą stał się obecnie zasiłek dla bezrobotnych. Obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne został zrzucony na Urzędy Pracy. Pani Pankowska wyraziła zdanie, 4

5 ze składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku powinien odprowadzać Urząd Gminy, a nie Urząd Pracy. Pani Pankowska dodała następnie, że w ostatnim czasie na Urzędy Pracy został nałożony również obowiązek wypłacania dopłat do kredytów mieszkaniowych dla osób, które już po wzięciu takiego kredytu zostały zwolnione z pracy. Dopłaty te nie są jednak bezzwrotne, lecz po upływie dwóch lat podlegają zwrotowi. Pan Mileszczyk zapytał jaka jest skuteczność szkoleń dla bezrobotnych, na które PUP przeznaczył prawie złotych ( ile osób uzyskało pracę ). Pani Pankowska odpowiedziała, że efektywność szkoleń grupowych wyniosła 12,69%, a szkoleń indywidualnych 78%. Pan Mileszczyk przedstawił opinię, że szkolenia w PUP powinny być więc indywidualne ze względu na ich wysoką skuteczność. Zapytał następnie czy jest określony limit szkoleń Pani Pankowska odpowiedziała, że jest określony limit. Pan Mileszczyk powiedział, że z powodu niskiej efektywności szkoleń grupowych pieniądze na nie przeznaczane powinny być wykorzystywane na inne cele. Pani Pankowska wyjaśniła w kwestii szkoleń grupowych, że bezrobotni zgłaszający się do doradców zawodowych składają ankietę kandydata na szkolenie i jeśli zbierze się grupa osób wyrażających zapotrzebowanie na szkolenie danego rodzaju to PUP ma obowiązek zorganizować szkolenie grupowe. PUP organizuje więc szkolenia grupowe, ale są one dostosowane do potrzeb określonych przez bezrobotnych. Ad. 5 Komisja jednogłośnie przyjęła projekty uchwał do wiadomości. Ad. 6 Wolnych wniosków nie zgłoszono. Ad. 7 Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Jędryszka podziękowała zebranym za udział i zamknęła posiedzenie Komisji. PRZEWODNICZĄCA KOMISJI Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Krystyna Jędryszka Protokołował: Krzysztof Domin 5

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Stalowa Wola, styczeń 2010 r. Spis treści 1. Rynek pracy w powiecie stalowowolskim w 2008 roku 3 2. Działania w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE Ul. W. Polskiego 46, 18-500 KOLNO (086) 278 95 10, fax.(086) 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOLNIE W 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/05 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2005r. (analiza roczna) Białogard luty 2006r. Informacja

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 28 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim Kolbuszowa, marzec 2008 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2007 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY 1 (37) 2014

URZĄD PRACY 1 (37) 2014 www.pupkrosno.info URZĄD PRACY ISSN 2300-4894 1 (37) 2014 Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Styczeń Luty 2014 Rynek pracy Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym Projekt Więcej szans

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2003 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 29 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2002 roku.

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo