8 marca Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. Mity i fakty. Wyci g z pe nej prezentacji. Krzysztof Nowak, Andrzej Narkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8 marca 2011. Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. Mity i fakty. Wyci g z pe nej prezentacji. Krzysztof Nowak, Andrzej Narkiewicz"

Transkrypt

1 8 marca 2011 Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. Mity i fakty Wyci g z pe nej prezentacji Krzysztof Nowak, Andrzej Narkiewicz

2 Agenda Spojrzenie w przesz, lata 90-te, krótka historia produktów emerytalnych Produkty oferowane na rynku przez wybranych ubezpieczycieli Porównanie Ubezpieczeniowych funduszy kapita owych do rynku Rozwa ania - fundusz inwestycyjny jako produkt zawsze lepszy od polisy? Podsumowanie 1

3 Spojrzenie w przesz Lata 90-te, krótka historia produktów emerytalnych

4 Historia rozwoju ubezpieczeniowych produktów emerytalnych Wst p Pojawiaj si produkty z hybrydowe z gwarantowan sum ubezpieczenia na ycie, czy ubezpieczenia wypadkowe, polisy z gwarancj minimalnej stopy zwrotu, gwarancj wyp aty najwy szej warto ci aktywów, z gwarancj wyp aty sta ej kwoty dodatkowej, z kapitalizacj równa oczekiwanej stopie zwrotu. Klientami s osoby m odsze ni w standardowych ubezpieczeniach na ycie. W Polsce od pocz tku lat 90 tych, obecnie ponad 50% sk adki yciowej, najpopularniejsze z wyp ata jednorazow Kana y dystrybucji w Polsce (2006): 38% agenci, 22% banki, 27% sprzeda bezposrednia, 4% brokerzy, 9% pozosta e. W Rosji UFK nie s oferowane z uwagi na brak okre lonej sumy ubezpieczenia od poczatku zawarcia polisy. Ulgi podatkowe motorem rozwoju w wielu krajach 3

5 Historia rozwoju ubezpieczeniowych produktów emerytalnych Konkurencja z TFI i wp yw reformy emerytalnej na rynek ubezpiecze (1) Przed 1999 rokiem (reforma Polskiego systemu emerytalnego) rynek d ugoterminowych inwestycji by ciwie zdominowany przez firmy ubezpieczeniowe: Swoj pozycj zawdzi cza y g ównie efektywnej sieci sprzeda y ubezpiecze indywidualnych (TFI wci ma o skutecznie walczy y o oszcz dno ci Polaków, ich produkty by y uto samiane z ryzykiem i za amaniem na Gie dzie w 1993/94 roku) Firmy ubezpieczeniowe dominowa y na rynku produktów grupowych (dominacja PZU ycie i pozosta ych 3-4 najwi ksz towarzystw), korzystaj c z zach t fiskalnych ( nieozusowane wyp aty wynagrodzenia z wykorzystaniem umów ubezpieczenia, brak sk adki na ZUS dla polis zawieranych przed 1999 rokiem, precyzyjne zapisy dot. mo liwo ci zaliczania sk adek do kosztów uzyskania przychodu w ustawie o CIT) ugo (wci?) tradycyjnie polisy inwestycyjne by y uto samiane z produktem emerytalnym (o systemie emerytalnym mówi si nawet system ubezpiecze, III filar okre la si terminem ubezpieczeniowy itd.) 4

6 Historia rozwoju ubezpieczeniowych produktów emerytalnych Konkurencja z TFI i wp yw reformy emerytalnej na rynek ubezpiecze (2) Po raz pierwsze, w sposób bezpo rednio polisy zacz y konkurowa z TFI pod koniec lat 90-tych, prze omem by a reforma emerytalna roku 1999: Na rynku pojawiaj si fundusze (emerytalne) dzia aj ce w sposób zbli ony do TFI nie do TU (jak ma to np. miejsce w Czechach) TFI rozbudowa y w asne sieci sprzeda y (korzystaj c m.in. z sieci agencyjnych) i zaczynaj dociera do wi kszej liczby inwestorów, wchodz te na rynek grupowy Banki b ce w cicielami TFI dostrzegaj szans na znaczny wzrost dochodów z tytu u transferu rodków z lokat do w asnych TFI (g ównym ród em staje si jednorazowa op ata dystrybucyjna) Powstaj pierwsze elektroniczne platformy nabywania jednostek funduszy (mbank) Trwa hossa, inwestorzy zarabiaj na akcjach, szybko przyrasta warto aktywów TFI (UFK wci bardziej konserwatywne w strategiach inwestycyjnych) Pojawiaj si krytyczne komentarze dot. inwestycyjnych produktów ubezpieczeniowych (koszty, przejrzysto, rozczarowanie wynikami, restryjcyjno umów), przez Polsk przetacza si fala rezygnacji z umów ( ) Podsumowuj c: TFI sta y si istotn konkurencj dla TU. Produkty TU s systematycznie unowocze niane. Prawo ubezpieczeniowe nak ada dodatkowe wymogi na ubezpieczenia. Nie ma ju ró nic w opodatkowaniu, polem walki s zarówno oszcz dno ci indywidualne jak i grupowe plany inwestycyjne (w tym ppe) 5

7 Produkty oferowane na rynku przez wybranych ubezpieczycieli

8 Oferta zak adów ubezpiecze w Polsce - wst p dokona analizy standardowych zapisów ogólnych warunków ubezpieczen oferowanych przez ubezpieczycieli na naszym rynku. Przedstawione warunki OWU zosta y ci gni te ze stron internetowych zak adów ubezpiecze. Nale y zauwa, e w wielu przypadkach konkretnych polis zawartych przez indywidualne osoby, warunki umów ubezpieczenia mog si ró ni. Niniejsze analizy maj charakter pogl dowy. skupi sie na analizie z punktu widzenia inwestycji, nie analizowali my sum z tytu u pokrycia ryzyka smierci. 7

9 Ubezpieczenie A Ubezpieczenie emerytalne z UFK Cz ka dej sk adki podstawowej i lokacyjnej niepodlegaj ca alokacji w fundusze stanowi op at za zawarcie i wykonywanie umowy ubezpieczenia. Alokacja 55-75% w I roku w zale no ci od wieku ubezpieczonego, w II roku 95% Op ata administracyjna 9,8 PLN pobierana w formie umorzenia jednostek Op ata manipulacyjna za przeniesienie jednostek i wyp at 0,3% warto ci rodków, nie wi cej ni 72 PLN Op ata operacyjna 1% warto ci aktywów Op ata za zarz dzanie funduszami 0-2% warto ci aktywów. Warto wykupu w pierwszych 5 latach 50-99% rodków 8

10 Ubezpieczenie B Ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi. Skomplikowany sposób wyliczania sk adki ochronnej. Sk adka jest potr cana co miesi c w postaci odj cia liczby jednostek funduszy z rachunku o warto ci równej koszcie ochrony. Mnimalna wysoko 3% warto ci rachunku. Niezwykle wysoki poziom kosztów pobieranych od sk adki: Op ata administracyjna w wysoko ci 6-8,5 PLN w zale no ci od cz stotliwo ci op acania sk adki oraz op ata operacyjna w wysoko ci 50 PLN (od wyp aty). Op ata alokacyjna znacznie obni aj ca wysoko sk adki inwestowanej. W pierwszych 2 latach od zawarcia polisy pobierana w wysoko ci mi dzy 80% a 10 % sk adki regularnej z tytu u g ównej umowy ubezpieczenia w zale no ci od wieku osoby ubezpieczonej malej co wraz z wiekiem (30% dla osoby w wieku 50 lat). W 3-5 roku ubezpieczenia 10% a nast pnie 4%. Op aty za zarz dzanie pobierane s w redniej wysoko ci. Suma ubezpieczenia jest wyp acana jako warto 103% zgromadzonych rodków na rachunku podstawowym albo podstawowa suma ubezpieczenia z tytu u smierci, w zale no ci od tego która jest wy sza. Wyp ata jest mo liwa dopiero od 3 roku, wcze niej warto wykupu z rachunku podstawowego jest równa 0. 9

11 Ubezpieczenie C Ubezpieczenie na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi. Niezwykle wysoki poziom kosztów pobieranych od sk adki: w wariancie I: op ata pierwszoroczna i odnowieniowa 66% sk adki rocznej w 1 roku i 7% w nast pnych, znacznie obni aj ca wysoko sk adki inwestowanej. Wysokie koszty wykupu polisy - pierwsze 2 lata 100% warto ci rodków, 3 rok 10%, 4rok 5%, pi ty 2%, 6 i kolejne 0 Op aty za zarz dzanie pobierane s w redniej rynkowej wysoko ci. Suma ubezpieczenia jest wyp acana jako wy sza z kwot - warto zgromadzonych rodków na rachunku podstawowym albo podstawowa suma ubezpieczenia z tytu u smierci. Dodatkowo Towarzystwo stosuje ró ne ceny sprzeda y i odkupienia jednostek. Ró nica wynosi 4%, co stanowi dodatkowe obni enie warto ci wyp at. 10

12 Ubezpieczenie F Indywidualne ubezpieczenie na ycie i do ycie. W ubezpieczeniach na ycie i do ycie wiadczenie ubezpieczeniowe wyp acane jest w dwóch przypadkach: po pierwsze po do yciu do ustalonego wieku, po drugie w przypadku mierci Po pe nych 3 latach mo liwy jest wykup. Warto wyp aty jest równa redniej warto ci wykupu na s siaduj ce rocznice ubezpieczenia. Po 5 latach ubezpieczyciel nie pobiera dodatkowych op at od wyp aty warto ci wykupu. Analizuj c bardzo niskie warto ci wykupu polis oraz wysoko ci sk adek w stosunku do sum ubezpieczenia, mo na stwierdzi, e nie wi cej ni 50% warto ci sk adek wp aconych stanowi warto wykupu. Sumy ubezpieczenia bardzo niskie w stosunku do pobieranych sk adek w porównaniu do produktów grupowych. Warto wykupu po ponad 10 latach nie przekracza 3 krotno ci sk adki jednorocznej 11

13 Porównanie wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapita owych do rynku

14 Fundusz inwestycyjny jako produkt zawsze lepszy od polisy?

15 Podsumowanie

16 Podsumowanie O czym warto rozmawia? Czy agent ubezpieczeniowy jest doradc finansowym Czy wiadomie dokonujemy wyboru i znamy ograniczenia ubezpiecze z UFK Jakie s konsekwencje zmian/zawierania nowych polis Czy rzeczywi cie potrzebujemy szerokiej ofery produktów w ramach jednej polisy Koszty ich wysoko i sposób pobierania Sumy ubezpieczenia jak sa definiowane i ile zostanie wyp acone 15

17

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis tre ci Wst p 9 Cz I. Obligacje 11 Rozdzia 1. Co to jest obligacja? 13 Definicja obligacji 13 Poj cia zwi zane z obligacjami 14 Obligacje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych

Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych 1 Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych Raport z badania ilo ciowego Sierpie 2010, Warszawa Przygotowanie raportu: Olga Mazurowska SMG/KRC Millward Brown Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZACHODZ CE W A CUCHU WARTO CI INSTYTUCJI SEKTORA FINANSÓW DETALICZNYCH

ZMIANY ZACHODZ CE W A CUCHU WARTO CI INSTYTUCJI SEKTORA FINANSÓW DETALICZNYCH Jaros aw Augustyniak ZMIANY ZACHODZ CE W A CUCHU WARTO CI INSTYTUCJI SEKTORA FINANSÓW DETALICZNYCH Zmiany, które obserwujemy obecnie w sektorze finansów detalicznych, mo na okre li angielskim zwrotem deconstruction

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw w Polsce

Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw w Polsce mgr Ewa Worobiej Zak ad Finansów i Bankowo ci Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Bia ymstoku Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw w Polsce Rozwój rynku krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

inwestycji ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce

inwestycji ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce Ekonomia Mened erska 2008, nr 3, s. 33 43 Joanna Duda *, Anna Wolak-Tuzimek ** Ventures capital jako ród o finansowania inwestycji ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce 1. Wprowadzenie Najlepiej rozwini

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla

Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn dla Obligacji Multi Asset Best Strategy Spis tre ci I. PODSUMOWANIE... 3 A. PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Redakcja naukowa dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Autorzy: dr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo