Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy na paliwach kopalnych, które nie są niewyczerpalne. Jedynym ratunkiem wydaje się racjonalne zużywanie surowców i powolne przygotowywanie się do zmiany sposobu pozyskiwania energii. Nie rozwiąże to problemu, jednak pozwoli na odroczenie widma braku źródeł zasilania. Jednym ze sposobów ukazania nam w jaki sposób wykorzystujemy energię pierwotną zawartą w paliwie jest efektywność energetyczna. Efektywność energetyczna jest pojęciem złożonym. Istnieje wiele wskaźników służących do jej określania i badania. Zgodnie z definicją zawartą w tzw. Dyrektywie efektywnościowej to stosunek uzyskanych wyników: usług, towarów lub energii do wkładu energii. W związku z powyższym można przyjąć, że efektywność energetyczna odnosi się zarówno do sprawności zarządzania energią i skuteczności jej użytkowania. Zatem efektywność możemy potraktować jako E u Ee =, E d gdzie: Ee - wskaźnik efektywności energetycznej E - energia użyteczna (końcowe wykorzystanie energii) u E - energia dostarczona (energia pierwotna zawarta w paliwie) d Zwiększenie efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów polskiej polityki energetycznej. Polska będąc członkiem Unii Europejskiej zobowiązana jest do wdrożenia licznych działań, mających na celu zwiększenie efektywności wytwarzania, dystrybucji oraz końcowego użytkowania energii. Nasz kraj nie jest osamotniony w poszukiwaniach rozwiązań mających na celu zmniejszenie energochłonności 1 naszej gospodarki.z podobnymi problemami muszą zmierzyć się państwa pretendujące do posiadania rozwiniętej gospodarki. Celem poniższej pracy będzie ukazanie możliwości zwiększenia efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki. Przedstawione zostaną niektóre rozwiązania, które ukażą w jaki sposób oszczędzać energię. Trzeba pamiętać, że jedynie skoordynowane działanie we wszystkich gałęziach przyniesie oczekiwane skutki. Bardzo ważne będzie dotarcie do świadomości wszystkich obywateli, aby stosowane udoskonalenia nie były narzucone odgórnie, a podejmowane świadomie i dobrowolnie. W rozważaniach nie brano pod uwagę analizy ekonomicznej. Dbanie o opłacalność inwestycji zwiększającej efektywność leży po stronie władz państwowych oraz niezależnych instytucji zajmujących się 1 1 energochłonność Ec= Ee

2 ochroną środowiska. Jedynie ogólnodostępne środki na inwestycje pomogą na wprowadzenie wymienionych udoskonaleń. 2. Polska na tle innych krajów W praktyce dla ukazania energochłonności gospodarek poszczególnych państw miarą uzyskanego efektu finalnego jest wartość PKB. Wzór na energochłonność przyjmuje Ed wówczas postać: Ec = PKB Daje to bardzo dobry pogląd na jak duża ilość paliwa potrzebna jest do wytworzenia tego samego PKB. Dzięki temu można również uświadomić sobie dlaczego gospodarki rozwinięte są dużo bardziej konkurencyjne. Energochłonność w 2003r. w toe/mln euro PKB (PKB liczone według PPP 2 ) źródło: Ministerstwo Gospodarki Efektywność energetyczna w Polsce- nowa ustawa, nowe instrumenty Z powyższego wykresu wynika, że energochłonność Polski odbiega od średniej w UE, czy Japonii. Z kolei mamy podobne wskaźniki do USA oraz Chin. Jest to wynikiem struktury zużywanych surowców oraz ich dostępności. Należy wzorować się na państwach o mniejszej energochłonności, gdyż za to właśnie one będą najlepiej przygotowane do zapobieżenia skutkom widma braku surowców. Kilkanaście lat temu oszczędność energii nie była priorytetem. W wyniku tego między krajami Europy Wschodniej oraz Zachodniej oddziela dość duża bariera technologiczna. Rozkład surowców na świecie sprawia, że w niedługiej przyszłości dochodzić może do ostrych sporów dotyczących dostępności surowców energetycznych. Należy więc ograniczyć ich zużycie do najniższego możliwego poziomu. Zadanie jakie stoi między innymi przed Polską to uświadomienie sobie, że szybki rozwój naszego społeczeństwa powoduje bardzo szybki wzrost na energię elektryczną. Pociąga to za sobą zwiększenie zapotrzebowania na surowce energetyczne. Spowodowane jest to wzrostem zamożności społeczeństwa, a co za tym idzie coraz większą liczbą urządzeń elektrycznym w gospodarstwach domowych. 2 PPP- parytet siły nabywczej 2

3 Zależność PKB na mieszkańca rocznie w US$ (ceny 2000 r.) obliczonej wg siły nabywczej (PPP) od zapotrzebowania na energię elektryczną (netto) dla krajów europejskich źródło: S. Chwaszczewski Dlaczego energetyka jądrowa w Polsce Powyższy wykres uświadamia nam, że czeka nas nawet dwukrotny wzrost produkcji energii elektrycznej. Wiek większości polskich elektrowni oraz brak dostatecznego kapitału na inwestycje sprawia, że będziemy musieć dość szybko znaleźć sposoby, aby dostosować się do standardów europejskich. Polepszenie efektywności energetycznej nie rozwiąże całkowicie problemu, jednak w znaczący sposób odwlecze problem braku energii. Dążąc do zapewnienia ciągłości dostaw energii największe zmiany czekają nas na etapie produkcji, a także przesyłu. Kolejnym powodem wprowadzenia zmian dotyczących efektywności wykorzystania paliw jest bazowanie polskiej elektroenergetyki na węglu. Musimy pamiętać, że obecna technologia oraz względy ekonomiczne pozwalają na wydobycie jedynie części pokładów węgla kamiennego, a węgiel brunatny ze względu na swoją niską kaloryczność nie jest paliwem, które opłaca się przewozić na większe odległości, dlatego też winien być wykorzystywany w elektrowniach budowanych przy kopalniach. Niewątpliwie wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymagał będzie budowy nowych mocy wytwórczych, ale powinno dążyć się również do modernizacji istniejących, aby jak najbardziej ograniczyć wzrost popytu na surowce energetyczne. Pomocne mogą okazać się inwestycje w energię odnawialną, jednak ze względu na koszty początkowe cena energii elektrycznej jest wyższa niż w technologii tradycyjnej. Należy jednak pamiętać, że poprawa efektywności nie powinna ograniczać się jedynie do wytwórców energii elektrycznej. Musimy ograniczyć również zużycie poprzez wprowadzanie urządzeń energooszczędnych. Kolejnym ważnym sektorem będzie budownictwo, gdzie powinno oszczędzać się energię cieplną, a także transport, w którym można również dużo zaoszczędzić. W miarę rozwoju gospodarki również te działy zużywać będą coraz więcej energii. 3

4 3. Możliwości poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki 3.1 Elektroenergetyka wytwarzanie Elektroenergetyka to kluczowy sektor gospodarki. W obecnych czasach praktycznie wszystko oparte jest na energii elektrycznej. Polepszenie efektywności energetycznej zapewni zmniejszenie kosztów wytwarzania poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz przez zmniejszenie emisji CO 2, za którego emisję producenci muszą płacić. Dodatkowym atutem będzie możliwość uzyskania korzyści z tytułu białych certyfikatów. Dyrektywa 2006/32/WE nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek stworzenia instrumentów rynkowych w celu promowania programów poprawy efektywności energetycznej oraz subsydiowaniu ich realizacji. Jednym z tych instrumentów są właśnie białe certyfikaty. Powinny one być wydawane w związku z oszczędnościami energetycznymi w efekcie zastosowania środków poprawy efektywności wytwarzania. Zasada działania elektrowni kondensacyjnej opalanej węglem sprawność wytwarzania energii elektrycznej Nel- energia elektryczna dostarczona do odbiorcy Ep energia paliwa potrzebna do wytworzenia Nel η Zasadę działania typowej elektrowni kondensacyjnej przedstawia cykl Rankine a. Sprawności energetyczne elektrowni wyposażonych w turbiny parowe w Polsce nie przekraczają 35%. Wszystko zależy od sprawności przetwarzania energii przez poszczególne urządzenia, a także od sprawności samego cyklu. W celu działanie turbiny parowej wymaga wytworzenia dużej różnicy ciśnień, co osiąga się przez skroplenie pary za turbiną. P = N E el p 4

5 źródło: A. Ksiądz Termodynamika techniczna Ciepło odpadowe z procesu najczęściej usuwane jest do otoczenia. Sprawia to, że ogromne ilości energii chemicznej z paliwa są po prostu marnowane. Niestety uwarunkowania geograficzne sprawiają, że z istniejącymi elektrowniami zawodowymi niewiele można zdziałać. Duże elektrownie powinny znajdować się jak najbliżej źródeł zasilania, czyli w przypadku elektrowni węglowej w pobliżu kopalni oraz w pobliżu naturalnego źródła chłodzenia, które wyeliminuję konieczność budowy chłodni kominowej. Jedynymi możliwymi rozwiązaniami będzie modernizacja istniejących urządzeń, bądź budowa nowych jednostek, o wyższych sprawnościach, pracujących np. na parametrach nadkrytycznych, które dają możliwość uzyskania sprawności rzędu 45%. Podczas modernizacji konieczna wydaje się być optymalizacja produkcji np. przez nadbudowę silnika gazowego lub turbiny gazowej. Ze względu na wyższą sprawność produkcji energii elektrycznej korzystniejsze wydaje się być zainstalowanie silnika. Silnik zasilany będzie gazem ziemnym, lub gazem syntezowym z procesu zgazowania węgla. Energia cieplna oddawana do otoczenia będzie mogła posłużyć do proces zgazowania. Zakład posiadał będzie większą elastyczność produkcji. Przy zastosowaniu odpowiednich pomiarów można będzie ograniczyć straty powodowane przez tzw. rezerwę wirową, która utrzymywana jest ze względu na możliwość szybkiego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. O wielkości strat kotłowych decydują takie czynniki jak wielkość współczynnika nadmiaru powietrza λ, czy temperatura spalin. Zbyt duża ilość powietrza dostarczana do kotła powoduje straty entalpii fizycznej wynikająca z niewykorzystania ciepła spalin, natomiast niedomiar powoduje straty entalpii chemicznej paliwa, wynikające z niedopalenia. Bardzo racjonalne więc wydaje się znaleźć sposób na jak największy odzysk energii cieplnej ze spalin. Napotyka to jednak na pewne przeszkody. Spalany węgiel zawiera w swoim składzie między innymi siarkę, która w połączeniu z wodą ma właściwości korozyjne. Ograniczenia dotyczą temperatury spalin wylotowych. Siarka w połączeniu z wodą tworzy kwas siarkowy, substancję o działaniu niszczącym urządzenia do odzysku ciepła. Problem ten jest w pewien sposób zneutralizowany w instalacjach mokrego odsiarczania. Tam spaliny ochładzane są przed zraszaniem zawiesiną wapienną, a następnie podgrzewane. Eliminuje się zagrożenie związane z korozją, jednak dzieje się to kosztem zużycia energii elektrycznej przez instalację odsiarczania. 5

6 Wykres równowagi para-ciecz mieszaniny H 2 O i H 2 SO 4 źródło: S. Mańkowski, L. Szypulska Pomiary temperatury punktu rosy spalin kotłowych Jak widać na wykresie stężenie kwasu w fazie ciekłej jest dużo wyższe niż w mieszaninie par. Skutkiem tego jest większa korozyjność stali m.in. na podgrzewaczach wody, czy wentylatorach. Należy więc zastosować układy automatyki monitorujące parametry spalin. Pozwoli to na bezpieczne obniżanie temperatury spalin, przy jednoczesnym dbaniu o urządzenia pracujące w zakładzie. Przykładem mogą być kraje Europy zachodniej, gdzie w elektrowniach węglowych temperaturę spalin za kotłem obniżono do ok. 125 C, przy średniej temperaturze w Polsce na poziomie 160 C. Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga budowy nowych elektrowni. Jedną z technologii, które mają szansę zrewolucjonizowanie polskich zakładów są układy gazowo-parowe skojarzone ze zgazowaniem IGCC. źródło: K. Czaplicka-Kolarz Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju 6

7 Proces IGCC składa się z czterech zasadniczych podprocesów: -separacja tlenu i azotu z powietrza w tlenowni -zgazowanie paliwa -oczyszczanie gazu syntezowego -spalanie gazu syntezowego w turbinie gazowej Oczyszczony gaz syntezowy kierowany jest do komory spalania, a następnie na łopatki turbiny gazowej. Spaliny wylotowe posiadają bardzo wysoką temperaturę, dlatego nadają się jeszcze do produkcji pary w kotle odzysknicowym. Przegrzana para wodna kierowana jest na do turbiny parowej. Technologia pozwala na uzyskanie sprawności rzędu 45%. Widać zatem, że przy budowie nowych jednostek wytwórczych należało będzie kierować się jak najwyższymi sprawnościami wytwarzania oraz jak najniższymi kosztami późniejszej sekwestracji i składowania CO 2. Składowanie dwutlenku węgla będzie wymuszone cenami jego emisji. Wytwórca pomimo spadku efektywności kierował będzie się względami ekonomicznymi. Dzięki technologii zgazowania dużo łatwiej jest uzyskać niemal czysty CO 2. IGCC pozwala również na wykorzystanie węgli gorszych jakości, które nie mogą być spalane w technologiach tradycyjnych. Budowanie dużych jednostek wytwórczych nie powinno być jednak priorytetem. Bardzo dobrym przykładem może być polityka energetyczna Danii, gdzie odchodzi się od jednostek scentralizowanych, a stawia się na generację rozproszoną. Ma to bardzo wiele zalet. Ogranicza się straty przesyłu, a jednocześnie mały wytwórca dużo lepiej może dostosować się do zmian zapotrzebowania energii przez lokalnych odbiorców. Według firmy Vattenfall straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce wynoszą ok. 9,7%, natomiast w Danii 4,7%. Paliwem może być miedzy innymi biomasa, która dostarczana jest przez okolicznych farmerów. Generowane są kolejne oszczędności związane z transportem. Kolejną możliwością jest wykorzystanie biogazu. Hodowla zwierząt wymaga od rolników pewnego nakładu energii elektrycznej i paliwa do napędu maszyn. Dlaczego więc nie wykorzystać odpadów rolniczych jako surowca energetycznego? W pewien sposób można to zaliczyć jako poprawa efektywności energetycznej. Zwraca się nam pewien nakład energii. źródło: O. Odgaard Polityka energetyczna Danii 7

8 Dania stawia na produkcję energii elektrycznej w kogeneracji. Ciepło odpadowe zamiast kierowane do chłodni kominowych lub rzek przesyłane jest do odbiorców. Jest to jedna z najbardziej efektywnych możliwości wykorzystania energii chemicznej paliw. Praca w układzie skojarzonym pozwoli na zmniejszenie emisji CO 2, co spowoduje mniejsze ryzyko postawienia wytwórców przed widmem konieczności przerw w produkcji. Spowodowane będzie to względami ekonomicznymi, gdyż cena uzyskana ze sprzedaży energii elektrycznej może być niższa od kosztów zakupu limitów na TGE 3. Zasada działania elektrociepłowni opalanej węglem η tot = N + Q kog E p kog Sprawność wykorzystania paliwa układów skojarzonych sięga 80%. Elektrociepłownie to jednak jednostki rozproszone i budowane w pobliżu miejsc o dużej gęstości zaludnienia. Węgiel dowożony musi być drogą kolejową, co pogarsza efektywność energetyczną jego wykorzystania. Zakłady te mogą pracować z dużą sprawności jedynie w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Dodatkowe straty wynikają z przesyłu. W istniejących sieciach ciepłowniczych na skutek słabej izolacji przewodów dostarczających gorącą wodę część energii jest tracona. Kolejnym problem jest nierównomierne zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną w ciągu dnia. Powoduje to kolejne ograniczenia w działaniu istniejących zakładów, ale również promowaniu budowy nowych, pracujących w kogeneracji. Jednym ze sposobów pracy elektrociepłowni w zakresach największych sprawności są akumulatory ciepła. Są to duże zbiorniki wody, w których energia magazynowana jest w postaci gorącej wody. W czasie ładowania gorąca woda wtłaczana jest do górnej części zbiornika, a woda zimna transportowana do kotła, natomiast podczas rozładowania woda, o temperaturze ok. 60 C, czyli taka która wraca z miasta 3 TGE- Towarowa Giełda Energii S.A. 8

9 tłoczona jest na dół zbiornika, powodując wypchanie wody gorącej. Bardzo dobra izolacja budowanych dziś akumulatorów sprawia, że straty nie przekraczają kilku procent. źródło: J. Gimmelsberger Efficiency in power generation Energia cieplna może być magazynowana w okresie zmniejszonego jej zapotrzebowania - elektrociepłownia cały czas pracuje w kogeneracji. Następnie, gdy najczęściej maleje zapotrzebowanie na energię elektryczną, a rośnie na cieplną akumulator zostaje opróżniony. Daje to ogromny wzrost elastyczności produkcji. Kocioł w okresach zmniejszonego zapotrzebowania nie musi być wygaszany i ponownie rozpalany, co powoduje ogromne straty paliwa. Sprawne zarządzanie akumulatorem sprawia, że urządzenia działają bardziej stabilnie i w zakresach, gdzie osiągają największe sprawności. Kolejną możliwością wykorzystania kogeneracji są małe elektrociepłownie bazujące na gazie ziemnym. Mogą być wyposażone w turbinę gazową, bądź silnik tłokowy. W układach znajdujących się jak najbliżej odbiorcy pomijamy straty przesyłu. Ogromną zaletą tych urządzeń w porównaniu do turbin parowych jest możliwość regulacji wydajności przy niewielkim spadku sprawności. Wadą natomiast mogą być rosnące ceny gazu ziemnego. Dobrze rozwinięta infrastruktura gazowa w Polsce stwarza bardzo duże możliwości dla tej technologii. Jeszcze raz należy przyjrzeć się przykładowi Danii. Tam generacja rozproszona została już sprawdzona. Szansą na wykorzystanie energii cieplnej w lecie jest trójgeneracja, czyli produkcja energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu w jednym procesie. Pozwoli to na produkcję energii w skojarzeniu, a jednocześnie na oszczędności energii elektrycznej do zasilania klimatyzacji. Dzięki temu oszczędzamy energię w podwójny sposób. Przy zastosowaniu chłodziarek absorpcyjnych ciepło odpadowe wykorzystane jest do produkcji chłodu, a dodatkowa ilość energii elektrycznej nie musi być generowana w elektrowniach kondensacyjnych. Również tutaj zastosować można zasobnik, tym razem wody lodowej. Zaoszczędzi nam to uruchamiania dodatkowych mocy wytwórczych podczas szczytu zapotrzebowania. Chłodziarki absorpcyjne to urządzenia, które do procesu chłodzenia wody wykorzystują energię cieplną. Na potrzeby klimatyzacji najczęściej stosuje się urządzenia bromowo-litowe, które są w stanie schłodzić wodę do ok. 5 C. Temperatura wody gorącej wykorzystywanej do napędu urządzenia powinna mieścić się w zakresie od 70 do 95 C. 9

10 Współczynnik efektywności chłodniczej ziębiarki absorpcyjnej opisuje wzór: Q& ch ε =, Q & + N gdzie: d el Q & ch - wydajność chłodnicza Q & d - ciepło dostarczone N - moc napędu pompy el Centralny układ CCHP źródło: Sprawność układu η gdzie: Qch ciepło chłodzenia tot N kog + Qkog + Q = E p ch Woda lodowa do zasilania chłodnic klimatyzacyjnych może być dostarczana w podobny sposób jak woda gorąca. Ideą, jaka przyświeca stosowaniu chłodziarek absorpcyjnych jest zaspokojenie zapotrzebowania na chłód przy ograniczaniu zapotrzebowania na energię elektryczną. W Warszawie istnieje możliwość wytwarzania wody lodowej w Elektrociepłowni Siekierki. Jest ona położona w niewielkiej odległości od centrum miasta, gdzie istnieje duża liczba budynków biurowych. To właśnie one wymagają ogromnej ilości energii elektrycznej na potrzeby klimatyzacji. Istniejąca infrastruktura ciepłownicza pozwala na ułożenie dodatkowej nitki z wodą na potrzeby chłodnictwa. W innych miastach gdzie odbiorcy nie są zlokalizowani w dużych skupiskach sprawa będzie bardziej skomplikowana. Względy finansowe nie pozwolą na takie inwestycje. Szansą dla tych odbiorców będzie mała kogeneracja. Rosnące ceny energii oraz subsydiowanie energii ze skojarzenia sprawią, że lokalni odbiorcy zaczną budować małe układy CCHP 4 zasilane gazem, lub opalane biomasą. Możliwe będzie zasilanie kilku obiektów, jak na rysunku powyżej. Oprócz strat przesyłu producent oszczędza paliwo w skutek dostosowania produkcji do swoich potrzeb. Zakłady energetyczne muszą zachowywać pewną rezerwę, czyli być gotowe do włączenia do sieci w okresie wzmożonego zapotrzebowania na energię elektryczną. W przypadku lokalnego źródła producentowi dużo łatwiej jest prognozować, kiedy produkcję należy zwiększyć, a kiedy 4 CCHP- Combined Cooling Heating and Power 10

11 zmniejszyć. Należy więc wnioskować, że produkcja wody lodowej sprawdzi się najlepiej w małych zakładach wyposażonych w turbiny, bądź silniki gazowe. W przypadku dużych producentów należało będzie indywidualnie rozważać zalety i wady takiego systemu. Daje to jednak możliwości zapobiegania ciągłemu wzrostowi za potrzebowania na energię elektryczną na potrzeby klimatyzacji. przesył Jedną z istotnych rzeczy na jaką należy zwrócić uwagę przy analizowaniu efektywności energetycznej są straty przesyłu. Na skutek właściwości fizycznych nośników, za pomocą których energia dostarczana jest do odbiorców część po prostu jest tracona. W przypadku energii elektrycznej jest to głównie ciepło Joule a, natomiast w przypadku gorącej wody jest to przenikanie ciepła przez ściankę przewodu. Ze względu na możliwe do osiągnięcia korzyści finansowe w stosunku do poniesionych kosztów dokładniej należy przyjrzeć się stratom ciepła w rurociągach. Woda gorąca podgrzewana w elektrociepłowni lub lokalnej ciepłowni dostarczana jest do odbiorców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. Składa się ona z często skomplikowanego i rozbudowanego systemu, którego celem jest dostarczenie energii cieplnej do jak największej rzeszy odbiorców. Skutkiem tego na długości całej sieci generowane są straty. Spowodowane są one różnicą temperatur czynnika przepływającego wewnątrz rury, a otoczeniem. Należy więc poprawić jej izolację. Jedną z metod jest wymiana starych na rury preizolowane. Mają one bardzo dobre właściwości izolacyjne, a dodatkowo aparatura kontrolno-pomiarowa pozwala na śledzenie zmian oporu cieplnego na ich długości. Ekipy remontowe dokładnie znają miejsce uszkodzenia sieci i bardzo szybko usuwają awarię. Przewody, którymi dostarczany jest sygnał o stanie rury montowane są jeszcze w fazie produkcji, dlatego istnieje minimalne ryzyko jego uszkodzenia. Na poniższym rysunku przedstawiono przekrój rury preizolowanej dla sieci parowych. Dla sieci wodnych izolację stanowi jedynie pianka PUR, bez dodatkowej wełny mineralnej. Przekrój rury preizolowanej źródło: System ten stosowany jest z powodzeniem na Zachodzie Europy, dlatego można stwierdzić, że jest to sprawdzona metoda zmniejszenia strat przesyłu. Materiały użyte na potrzeby izolacji mają bardzo niskie współczynniki przewodzenia ciepła, dlatego doskonale nadają się do zabezpieczania przed niechcianą ucieczką ciepła z przewodu. 11

12 3.2 Budownictwo Należy pamiętać, że bardzo wiele energii marnowane jest przez nieodpowiednie użytkowanie budynków. Najważniejszą rzeczą, którą należy wspierać jest termomodernizacja budynków istniejących oraz wspieranie powstawania budynków energooszczędnych. Nie wymagają one tak dużego nakładu energii na potrzeby ogrzewania jak budynki, które powstały w technologii tradycyjnej. Ich wskaźnik sezonowego zapotrzebowania E na ciepło przeliczony na 1m 2 nie przekracza 70 kwh/m 2 rok. Bardzo ważna jest izolacja przegród zewnętrznych. Rynek materiałów budowlanych daje możliwość ocieplania budynków różnymi technologiami. Obecnie ze względu na cenę najpopularniejsze jest ocieplanie styropianem bądź wełną mineralną. Metoda lekka mokra źródło: M. Robakiewicz, A. Panek Termomodernizacja budynku Następnym etapem jest wymiana okien. Oprócz strat ciepła przez przenikanie mogą powodować straty przez nadmierną wymianę powietrza. Powietrze nawiewane musi być ogrzane w pomieszczeniu, co powoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię cieplną. W oknach montowane muszą być nawiewniki higrosterowane, które zapewniają dopływ świeżego powietrza, przy jednoczesnym minimalizowaniu strat przez wietrzenie. Trzecim aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest odzysk energii z systemu wentylacji. Podczas procesu usuwania z pomieszczeń powietrza zużytego wraz nim tracimy energię cieplną. Najlepszym sposobem będzie zastosowanie wymienników ciepła, za pośrednictwem których nastąpi przekazanie energii cieplnej z powietrza usuwanego do nawiewanego. Kolejnym etapem będzie modernizacja systemu ogrzewania. Zastosowanie zaworów termostatycznych sprawi, że w pomieszczeniu utrzymywana będzie stała temperatura, przyjazna dla ludzi przebywających wewnątrz. Nie będzie ona musiała być regulowana przez otwieranie okien. Kolejnym ulepszeniem będzie stosowanie indywidualnego rozliczania zużytej wody. Fakt ten wydaje się niezbyt ważny, jednak sprawia, że mieszkańcy bardziej zwracają uwagę na ilość zużytej wody. Mogą to być oszczędności nawet rzędu 10%. Oprócz tego dochodzą oszczędności energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pomp tłoczących wodę z ujęcia. Nowe budynki powinny cechować się jak najlepszym wykorzystaniem warunków naturalnych. Powinny być tak projektowane tak, aby w lecie zużywać jak najmniej energii na potrzeby klimatyzacji np. usytuowanie budynku względem stron świata, czy wykorzystanie energii promieni słonecznych na potrzeby ogrzewania. Przyczyni się to również do obniżenia zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia. W budynkach jednorodzinnym pomocne może okazać się sadzenie drzew liściastych, które w okresie letnim dają nam cień, a w okresie zimowym ze względu na opadanie liści pozwalają na akumulowanie wewnątrz promieniowania słonecznego. 12

13 Kolejnym aspektem, który można ulepszyć będzie energia zużyta na potrzeby oświetlenia. źródło: B. Ślęk, M. Górczewska Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła Na podstawie analiz dokonanych przez Ministerstwo Gospodarki sporządzono wykres zapotrzebowania energii elektrycznej w Polsce. Wynika z nich jednoznacznie, że z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną w godzinach wieczornych. Spowodowane jest to wzrostem używanych sprzętu elektrycznego oraz oświetlenia. Należy spodziewać więc kolejnych wzrostów w przyszłości. W okresie jesienno-zimowym to właśnie oświetlenie odpowiedzialne jest za połowę szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Według tych samych ekspertyz wymiana tradycyjnych żarówek o mocy 60W (dla przykładowego gospodarstwa domowego) na oświetlenie oparte na diodach LED i OLED pozwoli na obniżenie zapotrzebowania na energię o ok. 20%. źródło: B. Ślęk, M. Górczewska Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła Na powyższych ilustracjach widzimy metodę uzyskiwania różnych barw światła przez zmieszanie innych. W ten sposób można uzyskać interesującą nas barwę białą. Diody LED charakteryzuje: trwałość, niskie napięcie zasilania oraz brak rtęci, co powoduje dodatkowe korzyści środowiskowe przez brak zanieczyszczeń oraz oszczędności energetyczne związane z jej utylizacją. Należy natomiast pamiętać, że biorąc pod uwagę wymianę technologii oświetlenia należy wziąć pod uwagę również nakład energii potrzebnej do wytworzenia źródła światła. Może bowiem okazać się, że odniesione korzyści są jedynie pozorne. Wszystko zależeć będzie od 13

14 żywotności danego źródła. Wydaje się jednak, że diody LED i OLED będą w przyszłości najbardziej perspektywicznym źródłem światła. Zastosowanie chociaż części z wymienionych ulepszeń w skali całego kraju może spowodować znaczący spadek zapotrzebowania surowców energetycznych począwszy od wydobycia, transportu i przetworzenia energii chemicznej na cieplną i dostarczenia do odbiorcy. Widzimy, że zmiany w jednym sektorze gospodarki powodują skutki odczuwalne w pozostałych sektorach. 3.3 Transport zmiany w istniejącej strukturze Transport jako gałąź gospodarki, która jest jednym z największych konsumentów energii daje bardzo duże możliwości poprawy efektywności jej wykorzystania. Musimy pamiętać, że Polska ma ambicje dorównać zamożnością krajom bardziej rozwiniętym. Związane jest to jednak ze zwiększeniem zużycia energii. Wymaga to przede wszystkim rozbudowy transportu publicznego. Wiele osób dojeżdża do pracy własnym środkiem transportu. Należy więc wprowadzić wszelkie możliwe udogodnienia, które promować będą komunikację zbiorową, bądź też promować dojazd do pracy kilku osób jednym samochodem. Wydaje się również, że korzystne będzie postawienie na transport kolejowy. Szczególnie ważne będzie to przy przejazdach tranzytowych. Oprócz oszczędności paliwa, sprawi do częściowe odtłoczenie dróg, a co za tym idzie opóźni ich degradację. Wynikają z tego kolejne oszczędności energii wynikające z mniejszej liczby remontów. Warto również rozważyć zmianę technologii budowy dróg. Uważa się, że dodatek zmielonych zużytych opon do materiału używanego do budowy dróg. Spowoduje to mniejsze zużycie opon eksploatowanych- mniejsza produkcja. zmiana technologii Jedną z metod polepszenia efektywności energetycznej w transporcie jest stawianie na samochody hybrydowe. Energia, która emitowana jest do otoczenia w postaci energii cieplnej wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów. Następnie wykorzystywana jest do napędu silnika elektrycznego, napędzającego pojazd w czasie jazdy miejskiej. Budowa układu zasilania samochodu hybrydowego źródło: hybrid.html Jest to jedynie jedna z możliwości zmniejszenia zużycia paliwa przez transport. Należy jednak jak w przypadku oświetlenia dokonać analizy zysków i strat oszczędności począwszy 14

15 od procesu produkcji, a skończywszy na tym czy nie zwiększa się zużycie paliwa w porównaniu ze zwykłym napędem. Kolejną technologią, która w znaczący sposób może przyczynić się do wzrostu efektywności energetycznej są pojazdy wykorzystujące do napędu sprężone powietrze. Doskonale nadają się jako środek transportu miejskiego. Pojazdy takie wpływają pośrednio na polepszenie jakości wykorzystania energii pierwotnej (energia nie tylko ze źródeł kopalnych). Źródła ich zasilania mogą być napełniane w porze nocnej podczas dołka energetycznego. Wpływa więc na polepszenie sprawności wytwórcy energii elektrycznej, która normalnie magazynowana jest za pomocą elektrowni szczytowo-pompowych. Istnieje wiele sposobów na ograniczenie zużycia energii w transporcie. Należy jednak spojrzeć na problem nie tylko z punktu widzenia efektów bezpośrednich, ale też biorąc pod uwagę wpływ zmian na pozostałe sektory gospodarki. 3.4 Świadomość konsumentów Mając na uwadze wcześniejsze rozważania należy pamiętać, że wszystkie wcześniejsze przemyślenia będą miały większy sens jedynie przy ogólnej akceptacji społeczeństwa. Na problemy związane z energetyką nie można patrzeć krótkowzrocznie, biorąc pod uwagę jedynie dzisiejsze względy finansowe. Należy uświadomić społeczeństwu, że wprowadzone ulepszenia w przyszłości zaowocują znacznymi oszczędnościami. Jedną z metod ukazania konsumentom energochłonności gospodarki mogłoby być odpowiednie oznakowanie produktów. Na opakowaniu można zamieścić ilość energii pierwotnej, wyrażonej np. w toe 5, potrzebnej do wyprodukowania danej rzeczy. Liczba ta kontrolowana byłaby przez specjalną komisję weryfikacyjną, która wystawiałaby odpowiedni dokument potwierdzający jej zgodność z realiami. Dokument ten można nazwać paszportem energetycznym. Konsument miałby prawo wyboru wyrobu wyprodukowanego w sposób najbardziej efektywny. Kolejną metodą powinien być system szkoleń oraz promocji efektywności energetycznej. Najlepszym sposobem promocji mogą być niskooprocentowane pożyczki na cele jej poprawy oraz przedstawienie korzyści na przykładzie krajów Europy Zachodniej i Japonii. Niektóre firmy oraz osoby prywatne pomimo wiedzy i chęci nie mają odpowiednich środków na dokonanie jednorazowej inwestycji. Władze powinny zdać sobie sprawę, że pieniądze zaoszczędzone przez obywateli i tak ze względu na rozwój firm trafią do kasy państwa w formie podatków. 4. Wnioski Z dokonanych analiz wynika, że w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski niezbędne są inwestycje w udoskonalenia mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Wymaga to zintegrowanych działań władz państwowych na różnych szczeblach oraz wszystkich obywateli. Zmniejszenie energochłonności pozwoli na szybszy rozwój naszej gospodarki, a co za tym idzie wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej. 5 toe- tona oleju ekwiwalentnego, definiuje się ją jako 41,868 GJ, bądź 11,630 MWh. 15

16 Sprawi również, że nieco oddali się od nas ryzyko braku energii elektrycznej, co spowodowałby bardzo poważne skutki. Musimy pamiętać, że przy planowaniu ulepszeń należy przeanalizować również nakład energetyczny na potrzeby inwestycji, aby nie przekroczyły oczekiwanych oszczędności. Przy budowie nowych mocy wytwórczych należy postawić na kogenerację rozproszoną, która będzie połączeniem wysokiej sprawności oraz dopasowania do potrzeb. Każdy z nas powinien mieć również świadomość jak duży nakład energii niezbędny jest do zapewnienia nam zaspokojenia podstawowych potrzeb. Trzeba pamiętać, iż nawet niewielki spadek zapotrzebowania energii jednego gospodarstwa domowego w skali kraju może przyczynić się do znacznych oszczędności i poprawy bezpieczeństwa. 5. Literatura 1. O. Odgaard Polityka Energetyczna Danii 2. H. Gaj Efektywność energetyczna w Polsce- nowa ustawa, nowe instrumenty 3. S. Chwaszczewski Dlaczego energetyka jądrowa w Polsce 4. Ksiądz Termodynamika techniczna 5. Ślęk, M. Górczewska Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła 6. Praca zbiorowa pod redakcją K. Czaplickiej-Kolarz Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju 7. S. Mańkowski, L. Szypulska Pomiary temperatury punktu rosy spalin kotłowych 8. Przewodnik Summerheat: wytwarzanie latem ciepła produkowanego w skojarzeniu 9. Konferencja Europejskiej Karty Energetycznej: Protokół karty energetycznej dotyczącej efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska 10. J. Kalina, J. Skorek Perspektywy rozwoju rynku technologii i urządzeń kogeneracyjnych w kontekście wdrożenia Dyrektywy CHP 11. A. Dreżewski, A. Rubczyński Możliwości poprawy efektywności energetycznej Polski 12. J. Skorek, W. Kostowski Zasobniki ciepła w układach kogeneracyjnych aspekty techniczne i ekonomiczne 13. P. Skotnicki, P. Weisser Nowoczesność vs. ekonomia. Trójgeneracja w ciepłownictwie

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce STRESZCZENIE KT 137 obejmuje swoim zakresem urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH INŻ. BARTOSZ SMÓŁKA, BEATA SZKOŁA WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH S t r e s z c z e n i e W związku z wprowadzaniem kolejnych dyrektyw dotyczących oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Janusz Lewandowski Sulechów, 22 listopada 2013 Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE Prof. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2013 Poznań, 31. stycznia 2013 1 Zakres Kierunki

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Autor: Opiekun referatu: Hankus Marcin dr inŝ. T. Pająk Kogeneracja czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna. Energia, ciepło i chłód

Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna. Energia, ciepło i chłód Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna. Energia, ciepło i chłód Autor: Piotr Kubski (Nafta & Gaz Biznes marzec 2005) Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (ang. Combined Heat and Power

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA

Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA Bałtyckie Forum Biogazu Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA Gdańsk 17-18 wrzesień 2012 61% Straty Kominowe Paliwo 90% sprawności Silnik Prądnica

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Olsztyn, 22 lutego 2016r. Struktura paliw w ciepłownictwie systemowym w Polsce na tle kilku krajów UE 100% 90% 80% 70%

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo filarem energetyki odnawialnej

Ciepłownictwo filarem energetyki odnawialnej Ciepłownictwo filarem energetyki odnawialnej Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 6/2013) Z zaprezentowanego w 2012 r. sprawozdania Ministra Gospodarki dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 1 Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo systemowe na obecnym i przyszłym rynku ciepła

Ciepłownictwo systemowe na obecnym i przyszłym rynku ciepła Ciepłownictwo systemowe na obecnym i przyszłym rynku ciepła Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu III Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych Targi Instalacje 2016 r. Ciepłownictwo systemowe w Polsce w liczbach

Bardziej szczegółowo

Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego

Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego Autor: Marcin Malicki - Politechnika Warszawska ( Energetyka cieplna i zawodowa nr 5/2013) W najbliższych latach spodziewać

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 1 Podziały i klasyfikacje elektrowni Moc elektrowni pojęcia podstawowe 2 Energia elektryczna szczególnie wygodny i rozpowszechniony nośnik energii Łatwość

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski Wojciech Stępniewski WWF Klimat i Energia Warszawa, Listopad 2009 Jak ograniczać emisję CO 2 do atmosfery Efektywność

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG 69 Spotkanie Forum EEŚ Warszawa, NFOŚiGW 28 stycznia 2015 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła systemowego kogeneracja podstawowym elementem efektywnych systemów ciepłowniczych

Rynek ciepła systemowego kogeneracja podstawowym elementem efektywnych systemów ciepłowniczych Rynek ciepła systemowego kogeneracja podstawowym elementem efektywnych systemów ciepłowniczych Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Konferencja Rola sektora kogeneracji w realizacji celów Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy BEŁCHATÓW 2016-10-20 1 Charakterystyka PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Gdańsk maj

z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Gdańsk maj Regionalna strategia energetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie Pomorskim na lata 2007 2025 2025 Wybrane zagadnienia 2008-06-05 Gdańsk maj 2008 1 RSE (Regionalna Strategia Energetyki)

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

Polish non-paper on the EU strategy for heating and cooling

Polish non-paper on the EU strategy for heating and cooling Polish non-paper on the EU strategy for heating and cooling Jednym z głównych celów każdego państwa jest zapewnienie swoim obywatelom komfortu cieplnego 1. Aby móc to uczynić w warunkach geograficznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Tomasz Kamiński Pracownia Technologiczna Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Prezentacja wykonana m.in. na podstawie materiałów przekazanych przez

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie ultrafioletowe, Promieniowanie widzialne, Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa. 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa. 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii Andrzej Jurkiewicz Dyrektywa 2001/77/WE z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Energetyka w Polsce stan obecny i perspektywy Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Energetyka w Polsce stan obecny i perspektywy Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju Energetyka w Polsce stan obecny i perspektywy Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju Mtoe Zużycie energii pierwotnej i finalnej 110 100 90 80 70 60 50 40 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, 2010 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1. Charakterystyka obecnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o promocji kogeneracji

Ustawa o promocji kogeneracji Ustawa o promocji kogeneracji dr inż. Janusz Ryk New Energy User Friendly Warszawa, 16 czerwca 2011 Ustawa o promocji kogeneracji Cel Ustawy: Stworzenie narzędzi realizacji Polityki Energetycznej Polski

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w ciepłownictwie

Energia odnawialna w ciepłownictwie Energia odnawialna w ciepłownictwie Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP POLEKO - Poznań 24 listopada 2011 Dyrektywa OZE W Dyrektywie tej, dla każdego kraju członkowskiego został wskazany minimalny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGIONALNA STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2008-07-06 1 Dokumenty opracowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego: Regionalna strategia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w MŚP

Audyt energetyczny w MŚP Audyt energetyczny w MŚP obszary problemowe, narzędzia i przykłady Kontekst ogólny, kierunki działań, inspiracje Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl SPIS TREŚCI Efektywność energetyczna - aspekty ogólne Aspekty

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII Główne źródła energii w Polsce W Polsce głównym źródłem energii są paliwa kopalne: - węgiel kamienny, - węgiel brunatny - ropa naftowa, - gaz ziemny. Należą one

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

10 dobrych uczynków dla Ziemi. czyli jak na co dzień możemy dbać o przyrodę

10 dobrych uczynków dla Ziemi. czyli jak na co dzień możemy dbać o przyrodę 10 dobrych uczynków dla Ziemi czyli jak na co dzień możemy dbać o przyrodę Zmniejszenie ilości odpadów Jak to możemy osiągnąć? Korzyści i zalety Korzystanie z tworzyw biodegradowalnych Nie marnujemy miejsca

Bardziej szczegółowo