NADZÓR NAD INSTYTUCJAMI PŁATNICZYMI PO IMPLEMENTACJI DO PRAWA POLSKIEGO DYREKTYWY PSD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NADZÓR NAD INSTYTUCJAMI PŁATNICZYMI PO IMPLEMENTACJI DO PRAWA POLSKIEGO DYREKTYWY PSD"

Transkrypt

1 NADZÓR NAD INSTYTUCJAMI PŁATNICZYMI PO IMPLEMENTACJI DO PRAWA POLSKIEGO DYREKTYWY PSD I Konferencja Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności, Warszawa, r. dr Krzysztof Korus, radca prawny

2

3 1 które usługi podlegają UUP? 2 pieniądz elektroniczny a pozostałe usługi 3 kapitały, fundusze własne 4 opłaty na rzecz KNF 5 zabezpieczenie środków 6 outsourcing, tajemnica zawodowa

4 1 które usługi podlegają UUP? PRE-PSD: tradycyjny core business banków, dotychczas regulowany i w większości zastrzeżony ustawowo dla instytucji kredytowych prowadzenie rachunku płatniczego i przyjmowanie wpłat i wypłat na rachunek transakcje Your Text here płatnicze: CT, DD, karta płatnicza i podobne instrumenty płatnicze: wydawanie acquiring PRE-PSD: zróżnicowany zakres i stopieo regulacji, w PL w większości poza nadzorem money remittance POST-PSD: usługi mogą byd świadczone przez podmioty niebankowe transakcje j.w. w ciężar kredytu płatniczego płatności via operatorzy sieci teleinformatycznych POST-PSD: poddane w pełni regulacji

5 gotówka papier płatności plus płatnośd wyłącznie gotówką bezpośrednio od płatnika do odbiorcy odbiór, sortowanie, transport gotówki akcje charytatywne cash back (z punktu widzenia akceptanta) wymiana walut (bez udziału rachunku płatniczego) czeki, czeki podróżne, weksle; vouchery papierowe; przekazy pocztowe płatności przekazywane za pośrednictwem pośrednika uczestniczącego w zawarciu umowy płatności instrumentami tzw. limited network płatności za dobra zdigitalizowane oferowane z udziałem operatorów outsourcing przetwarzanie i przechowywanie danych, dostawa i utrzymanie IT (urządzenia, oprogramowanie, komunikacja) WARUNEK: BRAK WCHODZENIA W POSIADANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; płatności wewnętrzn e ATM instrumenty finansowe płatności w ramach systemu płatności, systemu rozrachunku papierów wartościowych, systemu autoryzacji i rozliczeo płatności pomiędzy dostawcami, agentami, oddziałami dokonywane na ich własny rachunek brak umowy ramowej dostawcy ATM z podmiotem podejmującym gotówkę niewykonywanie innej działalności z zakresu usług płatniczych obsługa instrumentów finansowych

6 objęte nieobjęte

7 na pewno objęte rachunki (i transakcje z nich) instrumenty openloop (post paid i prepaid) acquiring pośredniczący przekaz pośredniczący sieciowe pośredniczące instrumenty close loop (galerie handlowe) pośrednictw o PR COD przekazy pocztowe acquiring w imieniu supermerch ants inkasenci wymiana walut rozliczenia bezpośrednie czysta gotówka czeki, weksle outsourcing agent handlowy cash back wymiana walut gotówkowa przekaz pocztowy ATM sieciowe kontent na pewno nieobjęte stawka: licencja opłaty KNF

8 funding account z instrumentem (karta, komórka) acquiring przyjmowanie opłat za rachunki integratorzy płatności płatności sieciowe (incl. operatorzy telekomunikacyjni przy dobrach realnych) ATM z funkcjami płatniczymi operatorzy pocztowi (transfery pieniężne, usługi za pobraniem )? SMS PR, galerie handlowe, supermerchants (sieci taxi, etc.), firmy windykacyjne? SYSTEMY PŁATNOŚCI?

9 czy usługa objęta jest UUP? wyłączenie? czy licencja mimo braku UUP lub mimo wyłączenia? instytucja hybrydowa czy osobna spółka? IP czy BUP? licencja lokalna czy zagraniczna? weryfikacja system płatności osoba pośrednicząca w zawarciu umowy limited network usługi sieciowe czy licencja dopuszczalna dla podmiotu nieprowadzącego działalności UUP? czy licencja dopuszczalna dla podmiotu objętego wyłączeniem (ATM, social lending, currency fair)? planowana działalnośd (wygaśnięcie zezwolenia w razie niepodjęcia świadczenia usług płatniczych w terminie 12 miesięcy lub nieświadczenia usług płatniczych ponad 6 kolejnych miesięcy) korzyści i wady przedmiot działalności planowany wolumen operacji integratorzy płatności: czy BUP? korzyści i wady

10 które usługi podlegają UUP? 2 pieniądz elektroniczny a pozostałe usługi kapitały, fundusze własne opłaty na rzecz KNF zabezpieczenie środków outsourcing, tajemnica zawodowa

11 e-money ueip: e-money non e-money ueip: karta płatnicza, e.i.p.

12 2 pieniądz elektroniczny a pozostałe usługi e-money u.e.i.p. e-money p.b. pieniądz elektroniczny wartośd pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące przesłanki: a) jest przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartośd, c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji, d) jest wyrażona w jednostkach pieniężnych brak limitu EUR 150 pieniądz elektroniczny - wartośd pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki: a) jest przechowywana na informatycznych nośnikach danych, b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartośd, c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji, d) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne, e) jest wyrażona w jednostkach pieniężnych

13 2 pieniądz elektroniczny a pozostałe usługi zakaz przyjmowania depozytów przyjmowanie środków tylko dla celów płatności (DD?) pre-paid

14 2 pieniądz elektroniczny a pozostałe usługi payment account electronic money definition an ACCOUNT held in the name of one or more payment service users which is used for the execution of PAYMENT TRANSACTIONS electronically, including magnetically, STORED MONETARY VALUE as represented by a claim on the issuer which is issued on receipt of funds for the purpose of making PAYMENT TRANSACTIONS and which is accepted by a natural or legal person other than the electronic money issuer; transferability fully transferrable non transferrable only redemption (electronic money ceases to exist, further transfer only in scriptural money received in exchange for electronic money or in newly issued electronic money) architecture payer and payee may be clients of different PSP payer and payee ( electronic money holder ) are both clients of the same electronic money issuer? Rationale: real time? PEMO? redemption rights of a person, other than a consumer, who accepts electronic money shall be subject to the contractual agreement between the electronic money issuer and that person

15 które usługi podlegają UUP? pieniądz elektroniczny a pozostałe usługi 3 kapitały, fundusze własne opłaty na rzecz KNF zabezpieczenie środków outsourcing, tajemnica zawodowa

16 3 kapitały, fundusze własne kapitał założycielski IP: EUR BUP: brak 125: jeśli chod jedna usługa inna niż przekazy pieniężne i płatności sieciowe 20: wyłącznie przekazy 50: wyłącznie płatności sieciowe pochodzenie KZ fundusze własne środki finansowe (AR, EMI; bank 15% aport)? środki własne udziałowca brak obciążeo środki finansowe dostosowane do rozmiarów działalności zależne od wolumenu transakcji w pieniądzu? zakaz środków z pożyczki lub kredytu (wkład > aktywa netto) zakaz środków z nieujawnionych lub nielegalnych źródeł rozporządzenie (4%-0,25% średniomiesięcznego obrotu * k) 5% od udzielonych kredytów płatniczych decyzja KNF: +-20% (mechanizmy kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem) (+) kapitał założycielski, kapitał z aktualizacji wyceny, zysk niepodzielony (-) zobowiązania z akcji uprzywilejowanych, WNiP, straty,

17 które usługi podlegają UUP? pieniądz elektroniczny a pozostałe usługi kapitały, fundusze własne 4 opłaty na rzecz KNF zabezpieczenie środków outsourcing, tajemnica zawodowa

18 4 opłaty na rzecz KNF opłata (/ PLN wolumenu) 25 wydawaniu instrumentów płatniczych, zawieraniu umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych 500 przekaz pieniężny, płatności sieciowe 750 pozostałe do DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ na świadczeniu usług płatniczych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5, stosuje się stawkę nieprzekraczającą 0,0025% w odniesieniu do tej usługi. w przypadku krajowych instytucji płatniczych świadczących usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, W ODNIESIENIU DO TEJ USŁUGI, zaliczka ustalana jest w wysokości 0,0025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych do TRANSAKCJI PŁATNICZYCH instytucji płatniczych świadczących usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, albo usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7.

19 4 opłaty na rzecz KNF 1 PLN 5 PLN 2 PLN

20 4 opłaty na rzecz KNF ustalenie transakcji za poprzednie półrocze ustalenie transakcji za poprzednie półrocze Dz.U KNF: wystarczy! ustalenie transakcji za poprzednie półrocze płatnośd zaliczki=% transakcji za poprzednie półrocze płatnośd zaliczki=% transakcji za poprzednie półrocze Dz.U KNF: koszty, zaliczki PSP: deklaracja, wpłata/zwrot 30 dni pierwsza zaliczka ma zezwolenie? ma zezwolenie? płatnośd zaliczki=2* % transakcji za 3 miesiące +1% transakcji za miesiące od uzyskanie zezwolenia płatnośd zaliczki=2* % transakcji za 3 miesiące +1% transakcji za miesiące od uzyskanie zezwolenia

21 które usługi podlegają UUP? pieniądz elektroniczny a pozostałe usługi kapitały, fundusze własne opłaty na rzecz KNF 5 zabezpieczenie środków outsourcing, tajemnica zawodowa

22 Art W przypadku gdy krajowa instytucja płatnicza przyjmuje od użytkowników środki pieniężne na poczet wykonania transakcji płatniczych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego dostawcy, jest zobowiązana do ich ochrony z zastosowaniem następujących zasad: 1) środki pieniężne przyjęte w celu wykonania transakcji płatniczych, w wysokości podlegającej przekazaniu odbiorcy albo innemu dostawcy w celu przekazania odbiorcy, nie są w żadnym momencie podczas przechowywania ŁĄCZONE ZE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI POSIADANYMI PRZEZ KRAJOWĄ INSTYTUCJĘ PŁATNICZĄ Z INNEGO TYTUŁU; 2) środki pieniężne przyjęte w celu wykonania transakcji płatniczych, które nie zostały przekazane odbiorcy lub innemu dostawcy do kooca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania tych środków, są co najmniej w wysokości podlegającej przekazaniu odbiorcy albo innemu dostawcy w celu przekazania odbiorcy: a) składane na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym w banku krajowym, instytucji kredytowej lub oddziale banku zagranicznego lub b) inwestowane w bezpieczne, płynne aktywa o niskim ryzyku, deponowane na wyodrębnionym do tego celu rachunku. U1 U2 PSP

23 które usługi podlegają UUP? pieniądz elektroniczny a pozostałe usługi kapitały, fundusze własne opłaty na rzecz KNF zabezpieczenie środków 6 outsourcing, tajemnica zawodowa

24 UMOWY I PROCEDURY OUTSOURCINGOWE zasady powierzania ewidencja umów uruchomienie wewnętrznego rejestru umów outsourcingu i wprowadzenie do niego wszystkich istniejących umów outsourcingowych ocena istniejących umów wskazanie czynności lub planowanych powierzonych lub wobec konkretnych umów których przewiduje się powierzenie podmiotom trzecim (outsourcing) sporządzenie wzoru umowy outsourcingowej procedura oceny powierzenia jako outsourcingu zwykłego ws kwalifikowanego (istotne czynności operacyjne) wykonywanie obowiązków związanych z outsourcingiem kwalifikowanym: o weryfikacja uprawnieo, zdatności oraz standingu insourcera o nadzorowanie insourcera przez PSP o zarządzanie ryzykiem powierzenia o zapewnienie dostępu PSP i KNF do dokumentacji i informacji o wykonywaniu outsourcingu o opracowanie business continuity plans o uprzedzenie KNF o zawarciu, zmianie i rozwiązaniu umowy o wykonywanie decyzji KNF wobec outsourcowanych czynności (informacje o umowie / przedsiębiorcy, zmiana, rozwiązanie umowy) kwalifikacja jako outsourcing zwykły vs kwalifikowany zmiana umów w celu dostosowania do wymogów UUP wykonanie obowiązków właściwych dla outsourcingu zwykłego (wprowadzenie do rejestru umów) i kwalifikowanego (zmiany umowy, zawiadomienie KNF, plany BCP, etc.) wzór umowy uwzględniający wymogi UUP (odpowiedzialnośd, uprawnienia KNF, BCP, etc.)

25 dziękuję za uwagę dlk Korus Okoo Radcowie Prawni sp.p. Beliny Prażmowskiego 69 lok Kraków Poland T: F:

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Jarosław Hornowski Adam Janiszewski Ewa Karkowska Paweł Rudolf Katarzyna Seweryniak KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI Warszawa 2014 Publikacja została wydana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1)2) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1)2) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/88 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 1)2) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, Nr 291, poz. 1707. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I. Przepisy ogólne Projekt, 6 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych, w tym: 1) zasady prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. usług płatniczych; Dział I Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. usług płatniczych; Dział I Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. 1) 2) o usługach płatniczych Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1)) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1)) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1)) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania i używania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Druk nr 380 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PŁATNICZE NOWE UREGULOWANIA I UWAGI OGÓLNE W dniu 25 grudnia 2007 r. weszła w życie uchwalona 13 listopada 2007 r. dyrektywa 2007/64/WE o

USŁUGI PŁATNICZE NOWE UREGULOWANIA I UWAGI OGÓLNE W dniu 25 grudnia 2007 r. weszła w życie uchwalona 13 listopada 2007 r. dyrektywa 2007/64/WE o USŁUGI PŁATNICZE NOWE UREGULOWANIA I UWAGI OGÓLNE W dniu 25 grudnia 2007 r. weszła w życie uchwalona 13 listopada 2007 r. dyrektywa 2007/64/WE o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca

Bardziej szczegółowo

Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne. Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04.

Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne. Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04. Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04.2012 Agenda Ewolucja pojęcia pieniądz elektroniczny Czy pieniądz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Opracowano na podstawie: Dz. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.02.169.1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (EU) NR 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (EU) NR 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności L 352/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2013 ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (EU) NR 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) RADA PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych

Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych Magdalena Niedolaz Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych 1. Wstęp Uchwalona w roku 2007 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku

Bardziej szczegółowo

The Banking Law Prawo bankowe

The Banking Law Prawo bankowe Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Banking Law Prawo bankowe T umaczenie Mateusz Medyƒski Konsultacja j zykowa Nicholas Faulkner The Banking Law Prawo bankowe T umaczenie / Translation Mateusz

Bardziej szczegółowo

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64)

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) Projekt A UT OPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Usługi płatnicze. Mateusz Pacak WYDANIE 1. Stan prawny: 1 lipca 2014 roku

KOMENTARZ. Usługi płatnicze. Mateusz Pacak WYDANIE 1. Stan prawny: 1 lipca 2014 roku KOMENTARZ Usługi płatnicze Mateusz Pacak WYDANIE 1 Stan prawny: 1 lipca 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................ 13 Wstęp.........................................................

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji KIP i BUP w I kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji KIP i BUP w I kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji KIP i BUP w I kwartale 2015 r. stan na dzień 18 czerwca 2015 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI PŁATNICZYCH

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/110/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/110/WE 10.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 267/7 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo