Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz 280) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za bieżącego roku obrotowego obejmujące okres od do oraz za poprzedniego roku obrotowego obejmujące okres od do AGORA Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) AGORA SA MEDIA (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) WARSZAWA (kod pocztowy) (miejscowość) Czerska 8/10 (ulica) (numer) (0-22) (0-22) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. (Podmiot uprawniony do badania) "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny zawiera: x x x x x Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( 63 ust. i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe x Wprowadzenie x Zestawienie zmian skonsolidowanym w kapitale własnym x Skonsolidowany bilans x Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych x Skonsolidowany rachunek zysków i strat x Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta) Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym półroczn sprawozdaniem finansowym ( 58 ust. 3, 63 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia i przepisy rozporządzenia o prospekcie) Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe ( 58 ust. 3 ww. rozporządzenia) Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z Raportem podmiotu uprawnionego do badania z przeglądu / Opinią o badanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ( 59 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z Raportem podmiotu uprawnionego do badania z przeglądu / Raportem o zgodności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym półrocznym sprawozdaniem finansowym ( 59 ust. 2, 58 ust. 3, 63 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia i przepisy rozporządzenia o prospekcie) roku bieżącego w tys. zł roku poprzedniego dnia 30 września 2003 r. roku bieżącego roku poprzedniego WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (65 311) ( ) (15 183) (34 707) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 543) (1 788) (5 938) (484) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (21 618) (35 534) (5 026) (9 628) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 1,18 0,06 0,32 XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 18,88 18,64 4,20 4,68 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) "Rozszerzony" Skonsolidowany raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa (data przekazania) w tys. EUR

2 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Agora SA z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), ul. Czerska 8/10 zarejestrowana jest pod numerem w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność medialna (branża media wg klasyfikacji GPW w Warszawie), w tym głównie wydawanie gazet PKD Z, oraz usługi reklamowe PKD Z (ogłoszenia prasowe), wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD Z. Agora SA jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem w Grupie Agory SA (Grupa), zarządza działalnością Grupy jako całością, skupia w swej strukturze wszystkie podstawowe działalności Grupy, z wyjątkiem prowadzenia radiostacji, które to działalności prowadzone są poprzez podmioty podporządkowane. Podstawowe obszary działalności Grupy to: sprzedaż nakładu i powierzchni ogłoszeniowej dziennika Gazeta Wyborcza generującego większość przychodów i zysków z działalności operacyjnej Grupy, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, reklama zewnętrzna, działalność radiowa, internet (portal Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za I 2003 r oraz porównywalne dane finansowe za I 2002 r. W skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za rok 2002 został ujęty wynik grupy kapitałowej AMS S.A. za czwarty kwartał 2002 roku, a spółki Pomoże Sp. z o.o. za drugie 2002 roku (od momentu objęcia kontroli nad tymi spółkami przez Emitenta). W skład Zarządu Agory SA wchodzą: - Wanda Rapaczynski - Piotr Niemczycki - Helena Łuczywo - Zbigniew Bąk W skład Rady Nadzorczej Agory SA wchodzą: - Stanisław Sołtysiński - Anna Fornalczyk - Tomasz Sielicki - Louis Zachary - Brian Cooper Grupa nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. Agora SA jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem oraz sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2002 zostało sporządzone po połączeniu ze spółką City Magazine Sp. z o.o. Połączenie zostało ujęte w księgach Grupy metodą nabycia z dniem 31 października Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

3 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności, z wyjątkiem Barys Sp. z o.o. (spółka radiowa) oraz spółek zależnych od AMS S.A., Aktis Media sp. z o.o., IDM Serwis sp. z o.o. oraz Active Media sp. z o.o. Niepewność związana z kontynuowaniem działalności przez Barys Sp. z o.o., wynika z faktu że spółce nie przedłużono koncesji na prowadzenie działalności radiowej i prawdopodobnie spółka zaprzestanie kontynuować działalność gospodarczą. Spółka odwołuje się od tej decyzji i efekty tych działań nie są jeszcze znane. Wartość firmy z konsolidacji Barys Sp. z o.o. została w pełni umorzona w bieżącym okresie. W październiku i listopadzie 2002 roku zarządy spółek Aktis Media sp. z o.o., IDM Serwis sp. z o.o. oraz Active Media sp. z o.o. złożyły we właściwym sądzie wnioski o ogłoszenie upadłości w/w spółek. W dniu 20 lutego 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość spółki Aktis Media sp. z o.o. Jednocześnie ten sam sąd w dniu 11 lutego br. oddalił wniosek spółki IDM Serwis sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości, z uwagi na to, że majątek spółki nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Udziały, pożyczki, zobowiązania z tytułu poręczeń i wszelkie inwestycje Grupy w tych spółkach na dzień 31 grudnia 2002 zostały w całości pokryte odpisami aktualizującymi, na 30 czerwca 200 roku wartość bilansowa tych inwestycji wyniosła zero. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

4 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN Struktura organizacyjna Grupy Jednostki w Grupie są powiązane kapitałowo. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

5 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN W I półroczu 2003 roku konsolidacją objęto prócz Agory S.A. 26 spółek, w tym Agorę Poligrafię Sp. z o.o., Art. Marketing Syndicate S.A. ( trzy spółki) i 22 spółki radiowe. WYKAZ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ LUB WYCENĄ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lp. a b c d e f nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot organ prowadzący rejestr procent udział w ogólnej ze wskazaniem przedsiębiorstwa posiadanego liczbie głosów formy prawnej kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu JEDNOSTKI OBJĘTE KONSOLIDACJĄ: 1 KKK FM SA Wrocław 2 Elita Sp. z o.o. Bydgoszcz 3 Radio Trefl Sp. z o.o. Sopot nadawanie lokalnych programów radiowych nadawanie lokalnych programów radiowych nadawanie lokalnych programów radiowych Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 84,2% 84,2% Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 99,1% 99,1% Sąd Rejonowy w Gdańsku,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 99,96% 99,96% 4 IM 40 Sp. z o.o. Warszawa nadawanie lokalnych programów radiowych Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy,xx Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 72,0% 72,0% 5 Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o. Warszawa działalność radiowa Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy,xx Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% 6 O`LE Sp. z o.o. Opole 7 Karolina Sp. z o.o. Tychy 8 CITY Radio Sp. z o.o. Częstochowa nadawanie lokalnych programów radiowych nadawanie lokalnych programów radiowych nadawanie lokalnych programów radiowych Sąd Rejonowy w Opolu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% Sąd Rejonowy w Katowicach,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% 9 BARYS Sp. z o.o. Tychy świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 89,8% 89,8% 10 Radio Na fali Sp. Z o.o. ( dawna ZUH UZNAM Sp. z o.o.) Szczecin nadawanie lokalnych programów radiowych Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% 11 Agora Poligrafia Sp. z o.o. Tychy prowadzenie działalności poligraficznej Sąd Rejonowy w Katowicach,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% 12 ROM Sp. z o.o. Warszawa rozpowszechnianie programów radiowych Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy,xx Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

6 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN 13 Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o. Jelenia Góra rozpowszechnianie programów radiowych Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 99,1% 99,1% 14 Radio Pomoże Sp. z o.o. Bydgoszcz 15 Twoje Radio Sp. o.o. Wałbrzych działalność radiowa i telewizyjna,świadczenie usług reklamowych rozpowszechnianie programów radiowych Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 19,0% 19,0% 16 Art Marketing Syndicate S.A. Poznań reklama zewnętrzna Sąd Rejonowy dla m. Poznania, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 99,72% 99,76% 17 Adpol Sp. z o.o. Warszawa reklama 18 Akcent Media Sp. z o.o Poznań reklama Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% JEDNOSTKI OBJĘTE WYCENĄ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI: 19 Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o. Poznań nadawanie lokalnych programów radiowych Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 42,0% 42,0% 20 Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o. Poznań świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 48,2% 48,2 % 21 Multimedia Plus Sp. z o.o. Śrem 22 Wibor Sp. z o.o. Nowy Sącz świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 24,0% 24,0% Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 49,0% 49,0% 23 Inforadio Sp. z o.o. Warszawa nadawanie ponadregionalnych programów radiowych Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy,xix Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 41,6% 41,6% 24 Radio Wanda Sp. z o.o. Kraków 25 Radio Mazowsze Sp. z o.o. Łomianki świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej działalność radiowa i telewizyjna,świadczenie usług reklamowych Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 27,0% 27,0% Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 24,0% 24,0% 26 Radio Klakson Sp.z o.o. Wrocław Działalność radiowa i telewizyjna,świadczenie usług reklamowych Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 49% 49% Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

7 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN WYKAZ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ PODPORZĄDKOWANE, W KTÓRYCH GRUPA POSIADA MNIEJ NIŻ 20% UDZIAŁÓW LUB AKCJI. Dane na 30 czerwca 2003 r. a b c d e f g h i L.p. Nazwa (firma) jednostki, ze wsk. formy prawnej Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa Wartość bilansowa akcji / udziałów kapitał własny jednostki, w tym: kapitał zakładowy % posiadanego kapitału akcyjnego / zakładoweg o Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadze niu Nieopłacon a przez emitenta wartość akcji (udziałów) Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1 Bis Media Sp. z o.o. Lublin działalność radiowa i telewizyjna 303 (898) ,99% 4,99% 2 Regionalne Przedsiębiorstw o Związkowe Sp. z o.o. Katowice działalność radiowa i telewizyjna (5 117) ,00% 4,00% WYKAZ JEDNOSTEK GRUPY NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ LUB WYCENĄ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Emitent wyłączył z konsolidacji następujące spółki podporządkowane jako nieistotne na podstawie art. 58 pkt.1 ustawy o rachunkowości z dnia roku. Dane za okres kończący się 30 czerwca 2003 r. Kwoty podano w tys. zł Lp. nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych Wynik finansowy netto Suma bilansowa 1 Radio Wawel Sp. z o.o CHI Sp. z o.o. (5) 29 3 Jamar Sp. z o.o. 0 4 Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o. 0 (5) 30 Polskie Badania Internetu Sp. z 5 o.o Aktis Media Sp. z o.o. w 6 upadłości brak danych 7 IDM Serwis Sp. z o.o. 0 (91) 8 8 Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o. 9 Active Media Sp. z o.o. 264 (64) (406) 882 Radio Wawel Sp. z o.o. do 30 czerwca 2003 r. nie rozpoczęła działalności. Wartość udziałów w spółkach: Aktis Media Sp. z o.o., IDM Serwis Sp. z o.o., Active Media Sp. z o.o. w całości została objęta odpisem aktualizującym. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

8 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN W roku 2002 Grupa zawiązała rezerwę w kwocie 707 tys. PLN na oszacowany wpływ na wynik finansowy bieżącego roku konsolidacji CHI Sp. z o.o., wyłączonej z konsolidacji. Kwota ta odpowiada udziałom Agory w stratach CHI Sp. z o.o. za rok Do połowy 2002 roku Grupa posiadała 50% udziałów w tej spółce. WYKAZ UDZIAŁU JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ W KAPITAŁACH INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Jednostka posiadająca udziały jednostka procent posiadanego kapitału Agencja Reklamowa Jowisz Sp. Twoje Radio Sp. z o.o. 77 % z o.o. Art Marketing Syndicate S.A. Aktis Media Sp. z o.o. 90 % Art Marketing Syndicate S.A. IDM Serwis Sp. z o.o. 58 % Art Marketing Syndicate S.A. Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej 51 % Sp. z o.o. Art Marketing Syndicate S.A. Adpol Sp. z o.o. 100 % Art Marketing Syndicate S.A. Akcent Media Sp. z o.o. 100 % IDM Serwis Sp. z o.o. Active Media Sp. z o.o. 100 % W pierwszym półroczu 2003 Radio Klakson Sp. z o.o. stała się spółką powiązaną i została objęta w bieżącym okresie konsolidacją metodą praw własności. Podstawowe wielkości jej sprawozdania za okres do 30 czerwca 2003 zawiera poniższa tabela. Dane za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2003 r. Lp. nazwa jednostki 1Radio Klakson Sp.z o.o. kapitał własny jednostki, w tym: kapitał zakładowy kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zobowiązania zysk (strata) i rezerwy na należności netto zobowiązania jednostki jednostki suma aktywów przychody ze sprzedaży (1 799) 50 0 (869) (980) Do 30 czerwca 2002 wszystkie podmioty, za wyjątkiem Agory Poligrafii Sp. z o.o., nie były objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Skonsolidowane sprawozdanie za okres do 31 grudnia 2002 było pierwszym rocznym sprawozdaniem obejmującym te jednostki, sporządzonym po tych zmianach. Podstawowe wielkości ich sprawozdań za okres do 31 grudnia 2002 r. zawiera poniższa tabela. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

9 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2002 r. Lp. nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: kapitał zakładowy kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zobowiązania zysk (strata) i rezerwy na należności netto zobowiązania jednostki jednostki suma aktywów przychody ze sprzedaży 1KKK FM SA (1 355) (519) Inforadio Sp. z o.o. (42 045) (52 227) (4 938) Elita Sp. z o.o. (41) (3 441) (613) Radio Trefl Sp. z o.o (3 155) Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o (351) (55) IM 40 Sp. z o.o Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o. (41) (834) (536) O`LE Sp. z o.o. (105) (2 415) (766) Karolina Sp. z o.o CITY Radio Sp. z o.o. (2 270) (3 280) (872) Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o. (2 488) (2 920) (1 404) BARYS Sp. z o.o. (3 094) (2 437) (926) Radio Na fali Sp. z o.o (dawna ZUH UZNAM 13Sp z o.o.) (1 893) (960) ROM Sp. z o.o. (5 437) (5 272) (1 924) Radio Mazowsze Sp. z o.o. (2 366) (1 928) (1 421) Radio Wanda Sp. z o.o. (1 031) (1 281) Twoje Radio Sp. z o.o. (830) (500) (366) Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o. (1 912) (838) (1 188) Multimedia Plus Sp. z o.o. (506) (414) (1 213) Wibor Sp. z o.o (721) (636) Radio Pomoże Sp. z o.o. (516) 20 - (116) (420) Art Marketing Syndicate S.A (48 322) Adpol sp. zo.o. (2 038) (634) (3 784) Akcent Media Sp. z o.o. (2 633) (290) (2 443) Nie było zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Grupy w stosunku do sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych, poza zastrzeżeniem w opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2002 Grupy AMS, które miało brzmienie: W związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2002 rok uzyskaliśmy pisemne oświadczenie Zarządu między innymi o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym, ujawnieniu wszelkich istotnych zdarzeń po dacie bilansu oraz przekazaniu na potrzeby badania rzetelnych i kompletnych informacji. Oświadczenie to dotyczy zdarzeń, działań, zaniechania działania, planów i innych faktów, które miały miejsce po dniu 2 września 2002 roku, w którym to dniu został powołany nowy Zarząd Spółki. W trakcie badania nie uzyskaliśmy oświadczenia dotyczącego okresu sprzed 2 września 2002 roku. Grupa prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku nr 76, poz. 694). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

10 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN I. ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ BILANSOWY ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSÓB SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 roku obejmuje sprawozdanie podmiotu dominującego Agora SA oraz spółek zależnych i stowarzyszonych zgodnie z zamieszczonym wyżej wykazem jednostek wchodzących w skład objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności. Konsolidacją nie objęto spółek wymienionych w powyższym wykazie jednostek nieobjętych konsolidacją, które były nieistotne zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt.1 ustawy o rachunkowości z dnia roku. Grupa prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku nr 76, poz. 694). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, wraz z danymi porównywalnymi, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 76, poz. 694), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. nr 139, poz z późniejszymi zmianami) oraz polskimi zasadami rachunkowości. Nie ma niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę. 1. Wartości niematerialne i prawne Składają się na nie, z wyłączeniem inwestycji, nabyte przez Grupę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Grupy, a w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know-how. Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Umarzane są metodą liniową w okresie ich przewidywanego użytkowania (okresie, w którym wykorzystanie tych aktywów daje korzyści ekonomiczne). Aktywa zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej PLN umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania lub przeniesiono z inwestycji. Grupy aktywów o jednostkowej wartości poniżej PLN umarzane są w okresie ich ekonomicznego wykorzystania, jeśli jest to istotne. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

11 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN Podstawowe roczne stawki umorzeniowe są następujące: oprogramowanie komputerów 14,0-50,0% koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 20,0% wartość firmy 5,0-20,0% tytuły czasopism 5,0-20,0% pozostałe 20,0% 2. Środki trwałe Środki trwałe to, z wyłączeniem inwestycji, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Grupy. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych. Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Nie zalicza się do środków trwałych aktywów o nieistotnej wartości. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Środki trwałe o wartości poniżej PLN umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania lub przeniesiono z inwestycji. Grunty nie są umarzane. Grupy aktywów o jednostkowej wartości poniżej PLN umarzane są w okresie ich ekonomicznego wykorzystania, jeśli jest to istotne. Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. Podstawowe roczne stawki umorzeniowe są następujące: budynki i budowle 2,5-10,0% maszyny i urządzenia 5,0-60,0% środki transportu 14,0-20,0% prawo wieczystego użytkowania gruntu 10,0% pozostałe środki trwałe 10,0-25,0% Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

12 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN 3. Środki trwałe w budowie Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Grupę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 1) nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 4. Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych Udziały, akcje, dopłaty do kapitału i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia, skorygowanej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Trwałą utratę wartości inwestycji określa się zgodnie z punktem 9. Odpisy aktualizacyjne związane z trwałą utratą wartości tworzy się w ciężar kosztów finansowych. 5. Zapasy Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Wartość zapasów obejmuje koszty związane z nabyciem zapasów, doprowadzeniem ich do obecnego stanu i lokalizacji i ustala się ją w oparciu o metodę: farby wg cen rzeczywistych, pozostałe materiały pierwsze weszło - pierwsze wyszło, produkty gotowe według kosztu wytworzenia, towary według cen nabycia. Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania w dniu bilansowym cenę sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług pomniejszoną o rabaty i upusty oraz o koszty związane z przystosowaniem zapasów do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. Zapasy wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto. 6. Należności i roszczenia oraz zobowiązania Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuje się kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na wszystkie należności przeterminowane ponad 3 miesiące (w uzasadnionych przypadkach z wyjątkiem kwot, których dotyczyły ugody z dłużnikami, a które zostały spłacone po dniu bilansowym), oraz te, których ściągalność jest wątpliwa, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy na należności wątpliwe. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

13 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN Zapłata należności i zobowiązań w walutach obcych wykazywana jest w księgach rachunkowych na dzień jej przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Spółka. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się w wartości godziwej. 7. Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych Inwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa pieniężne, dla których istnieje aktywny rynek ujmuje się w księgach według wartości rynkowej. Inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek ujmuje się w wartości godziwej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Za wartość godziwą inwestycji przyjmuje się ich wycenę dokonaną przez instytucję finansową, lub ich wartość nominalną powiększoną o naliczone odsetki lub ustala się ją w inny uzasadniony sposób. Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone w walucie polskiej wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Lokaty bankowe wyceniane są w wartości godziwej, za którą uznawana jest ich wartość nominalna powiększona o należne odsetki. Powstałe różnice z wyceny zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych. Środki pieniężne i należności wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według kursu kupna ustalonego dla danej waluty w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Grupa, jeżeli nie jest wyższy od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP. 8. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe ujmowane i wyceniane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych ( rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych ). Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie: a) Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, b) Pożyczki udzielone i należności własne, c) Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności, d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Do instrumentów finansowych zalicza się również instrumenty pochodne i wbudowane instrumenty pochodne. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/14 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2014 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków i

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU 2013 FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe..... 4 I. Dane jednostki... 5 II. Czas trwania Jednostki... 5

Bardziej szczegółowo

2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2. Zasady sporządzania i format skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. ( Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE

Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE WPROWADZENIE Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) z siedzibą Centrali w Warszawie - jeden z najstarszych polskich banków - jest bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej działającej na

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo