Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz 280) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za bieżącego roku obrotowego obejmujące okres od do oraz za poprzedniego roku obrotowego obejmujące okres od do AGORA Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) AGORA SA MEDIA (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) WARSZAWA (kod pocztowy) (miejscowość) Czerska 8/10 (ulica) (numer) (0-22) (0-22) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. (Podmiot uprawniony do badania) "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny zawiera: x x x x x Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( 63 ust. i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe x Wprowadzenie x Zestawienie zmian skonsolidowanym w kapitale własnym x Skonsolidowany bilans x Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych x Skonsolidowany rachunek zysków i strat x Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta) Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym półroczn sprawozdaniem finansowym ( 58 ust. 3, 63 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia i przepisy rozporządzenia o prospekcie) Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe ( 58 ust. 3 ww. rozporządzenia) Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z Raportem podmiotu uprawnionego do badania z przeglądu / Opinią o badanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ( 59 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z Raportem podmiotu uprawnionego do badania z przeglądu / Raportem o zgodności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym półrocznym sprawozdaniem finansowym ( 59 ust. 2, 58 ust. 3, 63 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia i przepisy rozporządzenia o prospekcie) roku bieżącego w tys. zł roku poprzedniego dnia 30 września 2003 r. roku bieżącego roku poprzedniego WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (65 311) ( ) (15 183) (34 707) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 543) (1 788) (5 938) (484) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (21 618) (35 534) (5 026) (9 628) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 1,18 0,06 0,32 XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 18,88 18,64 4,20 4,68 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) "Rozszerzony" Skonsolidowany raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa (data przekazania) w tys. EUR

2 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Agora SA z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), ul. Czerska 8/10 zarejestrowana jest pod numerem w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność medialna (branża media wg klasyfikacji GPW w Warszawie), w tym głównie wydawanie gazet PKD Z, oraz usługi reklamowe PKD Z (ogłoszenia prasowe), wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD Z. Agora SA jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem w Grupie Agory SA (Grupa), zarządza działalnością Grupy jako całością, skupia w swej strukturze wszystkie podstawowe działalności Grupy, z wyjątkiem prowadzenia radiostacji, które to działalności prowadzone są poprzez podmioty podporządkowane. Podstawowe obszary działalności Grupy to: sprzedaż nakładu i powierzchni ogłoszeniowej dziennika Gazeta Wyborcza generującego większość przychodów i zysków z działalności operacyjnej Grupy, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, reklama zewnętrzna, działalność radiowa, internet (portal Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za I 2003 r oraz porównywalne dane finansowe za I 2002 r. W skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za rok 2002 został ujęty wynik grupy kapitałowej AMS S.A. za czwarty kwartał 2002 roku, a spółki Pomoże Sp. z o.o. za drugie 2002 roku (od momentu objęcia kontroli nad tymi spółkami przez Emitenta). W skład Zarządu Agory SA wchodzą: - Wanda Rapaczynski - Piotr Niemczycki - Helena Łuczywo - Zbigniew Bąk W skład Rady Nadzorczej Agory SA wchodzą: - Stanisław Sołtysiński - Anna Fornalczyk - Tomasz Sielicki - Louis Zachary - Brian Cooper Grupa nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. Agora SA jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem oraz sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2002 zostało sporządzone po połączeniu ze spółką City Magazine Sp. z o.o. Połączenie zostało ujęte w księgach Grupy metodą nabycia z dniem 31 października Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

3 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności, z wyjątkiem Barys Sp. z o.o. (spółka radiowa) oraz spółek zależnych od AMS S.A., Aktis Media sp. z o.o., IDM Serwis sp. z o.o. oraz Active Media sp. z o.o. Niepewność związana z kontynuowaniem działalności przez Barys Sp. z o.o., wynika z faktu że spółce nie przedłużono koncesji na prowadzenie działalności radiowej i prawdopodobnie spółka zaprzestanie kontynuować działalność gospodarczą. Spółka odwołuje się od tej decyzji i efekty tych działań nie są jeszcze znane. Wartość firmy z konsolidacji Barys Sp. z o.o. została w pełni umorzona w bieżącym okresie. W październiku i listopadzie 2002 roku zarządy spółek Aktis Media sp. z o.o., IDM Serwis sp. z o.o. oraz Active Media sp. z o.o. złożyły we właściwym sądzie wnioski o ogłoszenie upadłości w/w spółek. W dniu 20 lutego 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość spółki Aktis Media sp. z o.o. Jednocześnie ten sam sąd w dniu 11 lutego br. oddalił wniosek spółki IDM Serwis sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości, z uwagi na to, że majątek spółki nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Udziały, pożyczki, zobowiązania z tytułu poręczeń i wszelkie inwestycje Grupy w tych spółkach na dzień 31 grudnia 2002 zostały w całości pokryte odpisami aktualizującymi, na 30 czerwca 200 roku wartość bilansowa tych inwestycji wyniosła zero. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

4 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN Struktura organizacyjna Grupy Jednostki w Grupie są powiązane kapitałowo. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

5 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN W I półroczu 2003 roku konsolidacją objęto prócz Agory S.A. 26 spółek, w tym Agorę Poligrafię Sp. z o.o., Art. Marketing Syndicate S.A. ( trzy spółki) i 22 spółki radiowe. WYKAZ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ LUB WYCENĄ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lp. a b c d e f nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot organ prowadzący rejestr procent udział w ogólnej ze wskazaniem przedsiębiorstwa posiadanego liczbie głosów formy prawnej kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu JEDNOSTKI OBJĘTE KONSOLIDACJĄ: 1 KKK FM SA Wrocław 2 Elita Sp. z o.o. Bydgoszcz 3 Radio Trefl Sp. z o.o. Sopot nadawanie lokalnych programów radiowych nadawanie lokalnych programów radiowych nadawanie lokalnych programów radiowych Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 84,2% 84,2% Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 99,1% 99,1% Sąd Rejonowy w Gdańsku,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 99,96% 99,96% 4 IM 40 Sp. z o.o. Warszawa nadawanie lokalnych programów radiowych Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy,xx Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 72,0% 72,0% 5 Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o. Warszawa działalność radiowa Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy,xx Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% 6 O`LE Sp. z o.o. Opole 7 Karolina Sp. z o.o. Tychy 8 CITY Radio Sp. z o.o. Częstochowa nadawanie lokalnych programów radiowych nadawanie lokalnych programów radiowych nadawanie lokalnych programów radiowych Sąd Rejonowy w Opolu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% Sąd Rejonowy w Katowicach,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% 9 BARYS Sp. z o.o. Tychy świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 89,8% 89,8% 10 Radio Na fali Sp. Z o.o. ( dawna ZUH UZNAM Sp. z o.o.) Szczecin nadawanie lokalnych programów radiowych Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% 11 Agora Poligrafia Sp. z o.o. Tychy prowadzenie działalności poligraficznej Sąd Rejonowy w Katowicach,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% 12 ROM Sp. z o.o. Warszawa rozpowszechnianie programów radiowych Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy,xx Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

6 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN 13 Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o. Jelenia Góra rozpowszechnianie programów radiowych Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 99,1% 99,1% 14 Radio Pomoże Sp. z o.o. Bydgoszcz 15 Twoje Radio Sp. o.o. Wałbrzych działalność radiowa i telewizyjna,świadczenie usług reklamowych rozpowszechnianie programów radiowych Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 19,0% 19,0% 16 Art Marketing Syndicate S.A. Poznań reklama zewnętrzna Sąd Rejonowy dla m. Poznania, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 99,72% 99,76% 17 Adpol Sp. z o.o. Warszawa reklama 18 Akcent Media Sp. z o.o Poznań reklama Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,0% 100,0% JEDNOSTKI OBJĘTE WYCENĄ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI: 19 Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o. Poznań nadawanie lokalnych programów radiowych Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 42,0% 42,0% 20 Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o. Poznań świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 48,2% 48,2 % 21 Multimedia Plus Sp. z o.o. Śrem 22 Wibor Sp. z o.o. Nowy Sącz świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 24,0% 24,0% Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 49,0% 49,0% 23 Inforadio Sp. z o.o. Warszawa nadawanie ponadregionalnych programów radiowych Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy,xix Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 41,6% 41,6% 24 Radio Wanda Sp. z o.o. Kraków 25 Radio Mazowsze Sp. z o.o. Łomianki świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej działalność radiowa i telewizyjna,świadczenie usług reklamowych Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 27,0% 27,0% Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 24,0% 24,0% 26 Radio Klakson Sp.z o.o. Wrocław Działalność radiowa i telewizyjna,świadczenie usług reklamowych Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 49% 49% Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

7 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN WYKAZ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ PODPORZĄDKOWANE, W KTÓRYCH GRUPA POSIADA MNIEJ NIŻ 20% UDZIAŁÓW LUB AKCJI. Dane na 30 czerwca 2003 r. a b c d e f g h i L.p. Nazwa (firma) jednostki, ze wsk. formy prawnej Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa Wartość bilansowa akcji / udziałów kapitał własny jednostki, w tym: kapitał zakładowy % posiadanego kapitału akcyjnego / zakładoweg o Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadze niu Nieopłacon a przez emitenta wartość akcji (udziałów) Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1 Bis Media Sp. z o.o. Lublin działalność radiowa i telewizyjna 303 (898) ,99% 4,99% 2 Regionalne Przedsiębiorstw o Związkowe Sp. z o.o. Katowice działalność radiowa i telewizyjna (5 117) ,00% 4,00% WYKAZ JEDNOSTEK GRUPY NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ LUB WYCENĄ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Emitent wyłączył z konsolidacji następujące spółki podporządkowane jako nieistotne na podstawie art. 58 pkt.1 ustawy o rachunkowości z dnia roku. Dane za okres kończący się 30 czerwca 2003 r. Kwoty podano w tys. zł Lp. nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych Wynik finansowy netto Suma bilansowa 1 Radio Wawel Sp. z o.o CHI Sp. z o.o. (5) 29 3 Jamar Sp. z o.o. 0 4 Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o. 0 (5) 30 Polskie Badania Internetu Sp. z 5 o.o Aktis Media Sp. z o.o. w 6 upadłości brak danych 7 IDM Serwis Sp. z o.o. 0 (91) 8 8 Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o. 9 Active Media Sp. z o.o. 264 (64) (406) 882 Radio Wawel Sp. z o.o. do 30 czerwca 2003 r. nie rozpoczęła działalności. Wartość udziałów w spółkach: Aktis Media Sp. z o.o., IDM Serwis Sp. z o.o., Active Media Sp. z o.o. w całości została objęta odpisem aktualizującym. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

8 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN W roku 2002 Grupa zawiązała rezerwę w kwocie 707 tys. PLN na oszacowany wpływ na wynik finansowy bieżącego roku konsolidacji CHI Sp. z o.o., wyłączonej z konsolidacji. Kwota ta odpowiada udziałom Agory w stratach CHI Sp. z o.o. za rok Do połowy 2002 roku Grupa posiadała 50% udziałów w tej spółce. WYKAZ UDZIAŁU JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ W KAPITAŁACH INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Jednostka posiadająca udziały jednostka procent posiadanego kapitału Agencja Reklamowa Jowisz Sp. Twoje Radio Sp. z o.o. 77 % z o.o. Art Marketing Syndicate S.A. Aktis Media Sp. z o.o. 90 % Art Marketing Syndicate S.A. IDM Serwis Sp. z o.o. 58 % Art Marketing Syndicate S.A. Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej 51 % Sp. z o.o. Art Marketing Syndicate S.A. Adpol Sp. z o.o. 100 % Art Marketing Syndicate S.A. Akcent Media Sp. z o.o. 100 % IDM Serwis Sp. z o.o. Active Media Sp. z o.o. 100 % W pierwszym półroczu 2003 Radio Klakson Sp. z o.o. stała się spółką powiązaną i została objęta w bieżącym okresie konsolidacją metodą praw własności. Podstawowe wielkości jej sprawozdania za okres do 30 czerwca 2003 zawiera poniższa tabela. Dane za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2003 r. Lp. nazwa jednostki 1Radio Klakson Sp.z o.o. kapitał własny jednostki, w tym: kapitał zakładowy kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zobowiązania zysk (strata) i rezerwy na należności netto zobowiązania jednostki jednostki suma aktywów przychody ze sprzedaży (1 799) 50 0 (869) (980) Do 30 czerwca 2002 wszystkie podmioty, za wyjątkiem Agory Poligrafii Sp. z o.o., nie były objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Skonsolidowane sprawozdanie za okres do 31 grudnia 2002 było pierwszym rocznym sprawozdaniem obejmującym te jednostki, sporządzonym po tych zmianach. Podstawowe wielkości ich sprawozdań za okres do 31 grudnia 2002 r. zawiera poniższa tabela. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

9 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2002 r. Lp. nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: kapitał zakładowy kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zobowiązania zysk (strata) i rezerwy na należności netto zobowiązania jednostki jednostki suma aktywów przychody ze sprzedaży 1KKK FM SA (1 355) (519) Inforadio Sp. z o.o. (42 045) (52 227) (4 938) Elita Sp. z o.o. (41) (3 441) (613) Radio Trefl Sp. z o.o (3 155) Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o (351) (55) IM 40 Sp. z o.o Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o. (41) (834) (536) O`LE Sp. z o.o. (105) (2 415) (766) Karolina Sp. z o.o CITY Radio Sp. z o.o. (2 270) (3 280) (872) Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o. (2 488) (2 920) (1 404) BARYS Sp. z o.o. (3 094) (2 437) (926) Radio Na fali Sp. z o.o (dawna ZUH UZNAM 13Sp z o.o.) (1 893) (960) ROM Sp. z o.o. (5 437) (5 272) (1 924) Radio Mazowsze Sp. z o.o. (2 366) (1 928) (1 421) Radio Wanda Sp. z o.o. (1 031) (1 281) Twoje Radio Sp. z o.o. (830) (500) (366) Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o. (1 912) (838) (1 188) Multimedia Plus Sp. z o.o. (506) (414) (1 213) Wibor Sp. z o.o (721) (636) Radio Pomoże Sp. z o.o. (516) 20 - (116) (420) Art Marketing Syndicate S.A (48 322) Adpol sp. zo.o. (2 038) (634) (3 784) Akcent Media Sp. z o.o. (2 633) (290) (2 443) Nie było zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Grupy w stosunku do sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych, poza zastrzeżeniem w opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2002 Grupy AMS, które miało brzmienie: W związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2002 rok uzyskaliśmy pisemne oświadczenie Zarządu między innymi o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym, ujawnieniu wszelkich istotnych zdarzeń po dacie bilansu oraz przekazaniu na potrzeby badania rzetelnych i kompletnych informacji. Oświadczenie to dotyczy zdarzeń, działań, zaniechania działania, planów i innych faktów, które miały miejsce po dniu 2 września 2002 roku, w którym to dniu został powołany nowy Zarząd Spółki. W trakcie badania nie uzyskaliśmy oświadczenia dotyczącego okresu sprzed 2 września 2002 roku. Grupa prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku nr 76, poz. 694). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

10 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN I. ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ BILANSOWY ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSÓB SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 roku obejmuje sprawozdanie podmiotu dominującego Agora SA oraz spółek zależnych i stowarzyszonych zgodnie z zamieszczonym wyżej wykazem jednostek wchodzących w skład objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności. Konsolidacją nie objęto spółek wymienionych w powyższym wykazie jednostek nieobjętych konsolidacją, które były nieistotne zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt.1 ustawy o rachunkowości z dnia roku. Grupa prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku nr 76, poz. 694). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, wraz z danymi porównywalnymi, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 76, poz. 694), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. nr 139, poz z późniejszymi zmianami) oraz polskimi zasadami rachunkowości. Nie ma niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę. 1. Wartości niematerialne i prawne Składają się na nie, z wyłączeniem inwestycji, nabyte przez Grupę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Grupy, a w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know-how. Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Umarzane są metodą liniową w okresie ich przewidywanego użytkowania (okresie, w którym wykorzystanie tych aktywów daje korzyści ekonomiczne). Aktywa zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej PLN umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania lub przeniesiono z inwestycji. Grupy aktywów o jednostkowej wartości poniżej PLN umarzane są w okresie ich ekonomicznego wykorzystania, jeśli jest to istotne. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

11 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN Podstawowe roczne stawki umorzeniowe są następujące: oprogramowanie komputerów 14,0-50,0% koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 20,0% wartość firmy 5,0-20,0% tytuły czasopism 5,0-20,0% pozostałe 20,0% 2. Środki trwałe Środki trwałe to, z wyłączeniem inwestycji, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Grupy. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych. Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Nie zalicza się do środków trwałych aktywów o nieistotnej wartości. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Środki trwałe o wartości poniżej PLN umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania lub przeniesiono z inwestycji. Grunty nie są umarzane. Grupy aktywów o jednostkowej wartości poniżej PLN umarzane są w okresie ich ekonomicznego wykorzystania, jeśli jest to istotne. Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. Podstawowe roczne stawki umorzeniowe są następujące: budynki i budowle 2,5-10,0% maszyny i urządzenia 5,0-60,0% środki transportu 14,0-20,0% prawo wieczystego użytkowania gruntu 10,0% pozostałe środki trwałe 10,0-25,0% Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

12 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN 3. Środki trwałe w budowie Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Grupę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 1) nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 4. Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych Udziały, akcje, dopłaty do kapitału i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia, skorygowanej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Trwałą utratę wartości inwestycji określa się zgodnie z punktem 9. Odpisy aktualizacyjne związane z trwałą utratą wartości tworzy się w ciężar kosztów finansowych. 5. Zapasy Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Wartość zapasów obejmuje koszty związane z nabyciem zapasów, doprowadzeniem ich do obecnego stanu i lokalizacji i ustala się ją w oparciu o metodę: farby wg cen rzeczywistych, pozostałe materiały pierwsze weszło - pierwsze wyszło, produkty gotowe według kosztu wytworzenia, towary według cen nabycia. Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania w dniu bilansowym cenę sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług pomniejszoną o rabaty i upusty oraz o koszty związane z przystosowaniem zapasów do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. Zapasy wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto. 6. Należności i roszczenia oraz zobowiązania Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuje się kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na wszystkie należności przeterminowane ponad 3 miesiące (w uzasadnionych przypadkach z wyjątkiem kwot, których dotyczyły ugody z dłużnikami, a które zostały spłacone po dniu bilansowym), oraz te, których ściągalność jest wątpliwa, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy na należności wątpliwe. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

13 GRUPA KAPITAŁOWA - AGORA SA SA_PSr 2003 w tys. PLN Zapłata należności i zobowiązań w walutach obcych wykazywana jest w księgach rachunkowych na dzień jej przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Spółka. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się w wartości godziwej. 7. Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych Inwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa pieniężne, dla których istnieje aktywny rynek ujmuje się w księgach według wartości rynkowej. Inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek ujmuje się w wartości godziwej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Za wartość godziwą inwestycji przyjmuje się ich wycenę dokonaną przez instytucję finansową, lub ich wartość nominalną powiększoną o naliczone odsetki lub ustala się ją w inny uzasadniony sposób. Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone w walucie polskiej wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Lokaty bankowe wyceniane są w wartości godziwej, za którą uznawana jest ich wartość nominalna powiększona o należne odsetki. Powstałe różnice z wyceny zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych. Środki pieniężne i należności wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według kursu kupna ustalonego dla danej waluty w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Grupa, jeżeli nie jest wyższy od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP. 8. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe ujmowane i wyceniane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych ( rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych ). Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie: a) Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, b) Pożyczki udzielone i należności własne, c) Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności, d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Do instrumentów finansowych zalicza się również instrumenty pochodne i wbudowane instrumenty pochodne. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2002

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2002 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2002 (zgodnie 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów SPRAWOZDANIE FINASOWE Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE z siedzibą w Zabierzowie ul. Szkolna 2 32-080 Zabierzów za okres 01 stycznia 2015 31 grudnia 2015 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2002

Raport roczny SA-R 2002 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Michalak Janusz Zientara Andrzej. Kalicki Mirosław Michalak Janusz. Mirosław Kalicki. Waldemar Szczepański

Michalak Janusz Zientara Andrzej. Kalicki Mirosław Michalak Janusz. Mirosław Kalicki. Waldemar Szczepański 1. Dane jednostki Nazwa Emitenta: Siedziba Emitenta: Adres: Telefon: Fax: E-mail: Adres www: Rejestracja Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: Przedmiot działalności:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

WSTĘP A). Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Siedziba spółki GRUPA ONET.PL S.A. mieści się przy ul. Wiertniczej 166 w Warszawie. Formą prawną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) Spółka działa pod firmą Assetus Spółka Akcyjna b) siedziba Siedziba Spółki mieści się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84. c)

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo