Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku"

Transkrypt

1 Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku 31 marca 2010

2 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Komentarz Zarządu do sprawozdania finansowego za I kwartał 2010 Najważniejsze informacje: I kwartał 2010 Wzrost wielkości sprzedaży o 46 mln zł (+22%) Wzrost EBIT o 1,6 mln zł Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (fabryka lodówek i pralek) firmie Samsung (204,5 mln zł) Spłata zadłużenia odsetkowego o 99 mln zł. Znaczna poprawa wskaźników płynności i zadłużenia Znaczne obniżenie wartości aktywów trwałych (164,1 mln zł) Spadek zobowiązań z tytułu negatywnej wyceny instrumentów pochodnych (37,7 mln zł.) 1. Wprowadzenie Wynik netto Amica Wronki S.A. w pierwszym kwartale 2010 r. wyniósł 46 tys. zł, co oznacza, że wynik jest na poziomie roku ubiegłego. W wyniku zwiększenia sprzedaży i poprawy rentowności Spółka zanotowała wzrost zysku brutto na sprzedaży o 17,0 mln zł. Wzrost sprzedaży nastąpił zarówno w kraju, jak i w eksporcie, głównie dzięki poprawie sytuacji na rynkach wschodnich. Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnych oraz gorszy wynik na działalności finansowej spowodowały stratę na poziomie wyniku brutto. 2. Wybrane dane finansowe I Q 2010 I Q 2009 Zmiana w tys. PLN Dynamika % Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów, materiałów i usług (w tys. PLN) % Zysk brutto ze sprzedaży (w tys. PLN) % EBITDA (w tys. PLN) % Zysk operacyjny (EBIT) (w tys. PLN) % Zysk przed opodatkowaniem (w tys. PLN) Zysk netto (w tys. PLN) % Marża zysku brutto na sprzedaży 20,0% 16,3% Marża na poziomie operacyjnym 2,5% 2,4% Marża zysku brutto 1,6% 0,2% Wzrost sprzedaży w I kwartale bieżącego roku nastąpił zarówno na rynku krajowym jak i eksportowym. W Polsce sprzedaż Amiki osiągnęła wartość prawie 115 mln i była wyższa o 22,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż eksportowa wzrosła o około 5 mln Euro ( o około 18,5%), co wynikało głównie z wyższej sprzedaży na rynki wschodnie. Wzrost sprzedaży na wschód jest 2

3 oznaką stopniowej, aczkolwiek dość wolnej poprawy sytuacji rynkowej w Rosji i na Ukrainie. Przypomnijmy, że drastyczny spadek sprzedaży w I kwartale 2009 roku wystąpił w następstwie kryzysu finansowego, co zmusiło część kontrahentów Spółki w tych krajach do ograniczenia poziomu zakupów w związku z ograniczeniem dostępności finansowania przez sektor bankowy. Szerszy opis do sprzedaży eksportowej znajduje się w części komentarza dotyczącej exportu. W I kwartale zysk brutto na sprzedaży był wyższy o 17,0 mln zł, co wynikało ze wzrostu sprzedaży i rentowności. Poprawa rentowności nastąpiła przede wszystkim w wyniku spadku cen materiałów i surowców oraz wzrost udziału sprzedaży na rynek wschodni charakteryzujący się relatywnie wyższą rentownością. Ponadto w I kwartale 2010 roku korekta przychodów z tytułu rozliczenia efektywnych zabezpieczeń wyniosła 5,4 mln zł, wobec 9,7 mln zł w roku ubiegłym. Koszty sprzedaży w I kwartale wyniosły 16,2 mln zł wobec 11,1 mln zł w roku ubiegłym. Wzrost ten wynika głownie z wyższych kosztów napraw gwarancyjnych będących następstwem wyższej sprzedaży, przekładającej się na wzrost ilości sprzętu objętego gwarancją na rynku. Dodatkowo na przyrost kosztów sprzedaży wpłynęły wyższe koszty transportu, które także wynikały ze zwiększenia sprzedaży. Koszty ogólnego zarządu są wyższe o ponad 9,6 mln zł. Głównie z uwagi na wyższe wydatki na promocję i marketing (o ponad 5 mln zł). Ponadto w I kwartale Spółka ponosiła pewne dodatkowe koszty związane z transakcją sprzedaży fabryk lodówek i pralek. Pomimo wzrostu kosztów ogólnych i sprzedaży Spółka wypracowała o 2,2 mln zł wyższy wynik na sprzedaży niż w ubiegłym roku. W pozostałej działalności operacyjnej zawarty jest zysk na sprzedaży aktywów trwałych firmie Samsung, który wyniósł 1,1 mln zł. Wyższe ujemne saldo na działalności finansowej (minus 6,1 mln zł) spowodowane jest głównie poprzez ujemne różnice kursowe, które są wyższe niż w roku ubiegłym o 10,7 mln zł. Korzystnie na saldo działalności finansowej wpłynęła wycena instrumentów (SWAP, 4 mln zł.) Strata brutto w I kwartale wyniosła ponad 4 mln zł, jednakże korekta na poziomie podatku dochodowego, związana ze sprzedażą fabryk, spowodowała że Spółka osiągnęła niewielki zysk netto. 3. Raport rynek AGD Polska Sprzedaż sprzętu AGD w Polsce w I kwartale 2010 roku osiągnęła wartość ponad 794 mln i była niższa o 10,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spadek sprzedaży w analizowanym okresie dotyczył niemal wszystkich grup asortymentowych. W największym stopniu dotknął on lodówek wolnostojących (spadek o prawie 21% rok do roku), zmywarek ( 22,1%) oraz pralek ( 7%). Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się także okapy ( 15,7%) oraz sprzęt grzejny do zabudowy ( 6%). Jedynymi grupami, których sprzedaż w I kwartale była wyższa niż w analogicznym okresie roku 2009, były kuchnie wolnostojące (+8,2%) oraz lodówki do zabudowy (+14,6%). * Dane za okres styczeń marzec dotyczące rynku dużego sprzętu AGD na podstawie CECED i estymacji własnych 3

4 4. Sprzedaż krajowa i udziały rynkowe W I kwartale 2010 roku sprzedaż Amiki osiągnęła wartość prawie 115 mln i była wyższa o 22,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrost ten pozwolił poprawić udziały rynkowe w analizowanych okresach o prawie 4 punkty procentowe. Na wzrost sprzedaży wpływ miał przede wszystkim wzmożony popyt na pralki (wzrost sprzedaży o 63,7% rok do roku), lodówki wolnostojące (+33,8%) oraz kuchnie wolnostojące (+38%). Wzrost sprzedaży był także udziałem lodówek do zabudowy (+74,4%). Grupami, w których Amica zanotowała spadki sprzedaży, były okapy ( 5,9%) oraz zmywarki ( 4,4%). Natomiast sprzedaż sprzętu grzejnego do zabudowy pozostała praktycznie na tym samym poziomie co w I kwartale Podsumowując, wzrosty sprzedaży w najważniejszych segmentach rynku (pralki i lodówki) pozwoliły Amice znacznie poprawić udziały rynkowe. Mimo spadków sprzedaży Amica zwiększyła także udziały rynkowe w okapach i zmywarkach w obu segmentach dynamika spadku Amiki była niższa niż dynamika spadku rynku. * Dane za okres styczeń marzec dotyczące rynku dużego sprzętu AGD na podstawie CECED i estymacji własnych 5. Sprzedaż eksportowa W pierwszym kwartale 2010 roku Amica zrealizowała na rynkach zagranicznych sprzedaż o wartości 31,6 MLN EUR. Największy udział w sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2010 roku miał region zachodni. Obroty zrealizowane w tym regionie stanowiły 35% eksportu. Sprzedaż firmy Amica w tym regionie w pierwszym kwartale 2010 pozostawała na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego. Drugim co do wielkości rynkiem zbytu w analizowanym okresie był region wschodni. Obroty w tym regionie stanowiły 27% eksportu. Sprzedaż na rynkach wschodnich zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 37%. Był to drugi kwartał z rzędu, w którym sprzedaż w tym regionie wzrosła w ujęciu rok do roku. Wynik ten pozwala mieć nadzieję, iż kryzys w Rosji i na Ukrainie powoli przechodzi do historii i z optymizmem patrzeć w przyszłość. Udział regionu północnego w sprzedaży eksportowej Spółki ogółem wyniósł w pierwszym kwartale 2010 roku 19%. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego obroty w tym regionie wzrosły o prawie 30%. W regionie południe i pozostali Amica wygenerowała obrót o 23% wyższy niż w pierwszym 4

5 kwartale 2009 roku. Po raz kolejny uwagę zwracają bardzo dobre wyniki w Wielkiej Brytanii, gdzie obroty w pierwszym kwartale 2010 były o 28% wyższe niż w analogicznym okresie roku Udział regionu południe i pozostali w eksporcie ogółem wyniósł 19%. Struktura sprzedaży eksportowej Amica w I kwartale 2009 i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Południe i pozostali Północ Zachód Wschód 30% 20% 10% 0%

6 6. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Główne przyczyny poprawy rentowności to: spadek cen materiałów i surowców, wzrost udziału sprzedaży na rynek wschodni charakteryzujący się relatywnie wyższą rentownością oraz efekt oszczędności technologicznych wdrożonych w procesach produkcyjnych. Pozytywnym efektem wpływającym na koszty wytworzenia wyrobów było również umocnienie się PLN w stosunku do EUR, co miało swoje odzwierciedlenie w niższych kosztach zakupu materiałów realizowanych w tej walucie. Ponadto w I kwartale 2010 roku korekta przychodów z tytułu rozliczenia efektywnych zabezpieczeń wyniosła 5,4 mln zł, wobec 9,7 mln zł w roku ubiegłym. Dodatkowo należy zaznaczyć, że przy wyższym wolumenie sprzedaży, koszty wydziałowe fabryk pozostały na tym samym poziomie co spowodowało spadek jednostkowego koszty wytworzenia. 7. Bilans Zmiana w PLN Dynamika % I. Aktywa trwałe % II. Aktywa obrotowe % 1. Zapasy % 2. Należności krótkoterminowe % 3. Iwestycje krótkoterminowe % 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe % III. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży % Aktywa razem % Zmiana w PLN Dynamika % I. Kapitał własny % II. Zobowiązania i rezerwy % 1. Rezerwy na zobowiązania % 2. Zobowiązania długoterminowe % 3. Zobowiązania krótkoterminowe % 4. Rozliczenia międzyokresowe % III. Zobowiązania dotyczce aktywów przeznaczonych do sprzedaży % Pasywa razem % Na koniec I kwartału 2010 roku Spółka odnotowała spadek sumy bilansowej w stosunku do końca I kwartału 2009 o 77,2 mln zł. Aktywa trwałe spadły o 164,1 mln zł. Na ten spadek w decydującym stopniu złożyły się następujące czynniki: spadek rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (o 227 mln zł) spowodowany przede wszystkim sprzedażą fabryki lodówek i fabryki pralek oraz redukcja wartości prowadzonych i oddawanych inwestycji w 2009 roku; wzrost wartości udziałów i pożyczek w spółkach zależnych o 80,8 mln zł, na który złożyło się: a) nabycie udziałów w spółce ARES sp. z o.o. (w zamian za należności od firmy MARS), właściciela centrum handlowego Panorama w Gorzowie Wlkp., b) uaktualnienie wartości udziałów w Sidegrove Ltd., c) zwiększenie wartości udziałów w Spółkach: Gram A/S, Gram Italy, Hansa OOO, oraz Amica Commerce; spadek wartości odroczonego podatku dochodowego dotyczącego instrumentów zabezpieczających o 20,8 mln zł. Wzrost majątku obrotowego o 87,1 mln zł wynika ze wzrostu należności spowodowanego odroczeniem zapłaty części ceny za sprzedane fabryki do września 2010, zgodnie z postanowieniami umowy (28,1 mln zł). Wzrost inwestycji krótkoterminowych wynika z zapłaty należności głównej przez Samsung Electronics

7 Poland Manufacturing sp. z o.o., który w umowie określony został na dzień Z przelanej kwoty automatycznie spłacona została znaczna część kredytów długoterminowych. Wzrost wartości kapitałów własnych wynika z wyceny instrumentów zabezpieczających. Wycena ta dokonana była przy kursie 3,86 (oraz niższym wolumenie) wobec 4,70 na koniec marca Spadek zobowiązań długoterminowych to efekt ze spadku wartości kredytów długoterminowych, w związku ze sprzedażą fabryk (107,4 mln zł) oraz spadku zobowiązań z tytułu negatywnej wyceny instrumentów pochodnych (37,7 mln zł). Z kolei spadek zobowiązań krótkoterminowych wynika ze: spadku zobowiązań z tytułu negatywnej wyceny instrumentów pochodnych (75,7 mln zł); wzrostu zobowiązań wobec jednostek powiązanych z tyt. nabycia akcji od Sidegrove Ltd. (32,6 mln zł); wzrostu zobowiązań podatkowych na kwotę 20,7 mln zł. 8. Cash flow I Q 2010 I Q 2009 Zmiana w tys. PLN Dynamika % Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (w tys. PLN) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (w tys. PLN) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (w tys. PLN) Przepływy pieniężne netto razem (w tys. PLN) W I kwartale 2010 roku saldo przepływów operacyjnych wyniosło +9,6 mln zł i było wyższe o 1,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. I kwartał był okresem zmniejszania stanów magazynowych, które spadły o prawie 22 mln zł w porównaniu do końca 2009 roku. Podobnie jak zapasy, zmniejszeniu uległy należności (o 15,8 mln zł). Jest to związane z zapadaniem w I kwartale terminów płatności wysokiej sprzedaży z IV kwartału 2009 r. Spółka istotnie (o 64 mln zł) obniżyła w I kwartale (vs. koniec roku) poziom zobowiązań handlowych, co również jest pośrednim efektem polityki ograniczania zapasów i należności oraz wpływem środków ze sprzedaży fabryk. W zakresie działalności inwestycyjnej należy odnotować wpływy z tytułu zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (sprzedaż fabryk lodówek i pralek) w kwocie 176,3 mln zł. W I kwartale łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 9,1 mln zł. Z tego 2,9 mln zł przypada głownie na wydatki związane z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych. Natomiast negatywne efekty rozliczeń transakcji zabezpieczających, wpłynęły ujemnie na przepływy z działalności inwestycyjnej, gdzie Spółka wykazuje saldo tych efektów w kwocie 6,2 mln zł. Ujemne przepływy z działalności finansowej wyniosły w I kwartale 2010 roku 106,4 mln zł. W związku z otrzymaniem części środków ze sprzedaży fabryk, Spółka dokonała spłaty znacznej części zadłużenia odsetkowego. Łączne saldo zaciągniętych i spłaconych kredytów wyniosło ponad 99 mln zł. Na koniec marca środki pieniężne wyniosły 95,8 mln zł i są to pozostałe środki z tytułu sprzedaży fabryk. 7

8 9. Analiza wskaźnikowa Marże I Q 2010 I Q 2009 Zmiana w p.p. Marża zysku brutto na sprzedaży 20,0% 16,3% 3,7 Marża na poziomie operacyjnym 2,5% 2,4% 0,2 Marża EBiTDA 6,1% 7,0% 0,9 Marża zysku brutto 1,6% 0,2% 1,8 Marża zysku netto 0,0% 0,0% 0,0 Spółka zanotowała wzrost marży zysku brutto na sprzedaży o 3,7 p.p. co spowodowane było niższymi kosztami produktów oraz mniejszymi korektami przychodów z tytułu hedgingu. Negatywna marża zysku brutto spowodowana była głównie wysokim negatywnym saldem ujemnych różnic kursowych. Wskaźniki Dynamika % Wskaźnik płynności I 1,35 1,07 126,2% Wskaźnik płynności II 1,05 0,77 136,1% Wskaźnik zadłużenia 60,7% 74,0% 82,1% Kapitał obrotowy netto (tys.zł.) ,9% Znaczna poprawa wskaźników płynności, zarówno I jak i II spowodowana była poprzez pozostawienie części środków pieniężnych, na dzień 31 marca 2010, ze sprzedaży fabryk na rachunkach bankowych. Spłata zadłużenia odsetkowego o prawie 100 mln zł spowodowała znaczne zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, do poziomu nieco ponad 60%. Wzrost kapitału obrotowego wynikał z realizacji transakcji sprzedaży aktywów trwałych firmie Samsung. Część środków ze sprzedaży fabryk pozostała na rachunkach bankowych, jako inwestycje krótkoterminowe. Natomiast wzrost salda należności związany jest również z w/w transakcją i rozłożeniem w czasie wpływu do Spółki następnych transz wynikających z umowy (raport 24/2010).

9 Dane finansowe w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2010 /narastająco/ I kwartał 2009 /narastająco/ I kwartał 2010 /narastająco/ I kwartał 2009 /narastająco/ 1 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Akcje własne do zbycia (w szt.) Akcje własne do umorzenia (w szt) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,64 0,46 0,16 0,10 21 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 39,67 29,15 10,27 6,20 22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) *Dla obliczenia wartości księgowej na jedna akcję kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w kapitale własnym ze znakiem ujemnym. Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów : kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 3,9669 4,5994 kurs do przeliczenia pozycji bilansu 3,8622 4,7013 9

10 SPRAWOZDANIE FINANSOWE AKTYWA BILANS w tys. zł stan na stan na stan na I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje Nieruchomości inwestycyjne Inne 5. Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 5.2 Pożyczki i należności długoterminowe dla jednostek powiązanych dla pozostałych jednostek Inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe III. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m

11 BILANS c.d. w tys. zł stan na stan na stan na PASYWA I. Kapitał własny Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 1.3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe 1.7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 1.8 Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 2. Udziały mniejszości II Zobowiązania i rezerwy Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe III. Zobowiązania dotycząc aktywów przeznaczonych do sprzedaży P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Liczba akcji własnych (w szt) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 39,67 29,15 37,98 Liczba akcji (w szt.) po uwzględnieniu akcji własnych Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 44,57 32,75 42,67 11

12 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW w tys. zł I kwartał 2010 I kwartał 2009 Rok 2009 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne

13 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW c.d. w tys. zł I kwartał 2010 I kwartał 2009 Rok 2009 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałow jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem XIV. Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XV. Zysk netto roku obrotowego z tego: przypadający na akcjonariuszy Spółki przypadający na udziały mniejszości XVI. Pozostałe dochody całkowite Instrumenty zabezpieczające przepływy Podatek dochodowy od instrumentów zabezpieczających Rozwiązanie rezerwy od przeszacowanych środków trwałych XVII. Suma dochodów całkowitych za okres Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Liczba akcji wyemitowanych Liczba akcji własnych Zysk (strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,64 0,46 1,15 13

14 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik Dostępne do sprzedaży aktywa /akcje własne/ Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych netto Rezerwa z przeszacowania Saldo na dzień Zmiany w kapitale za 2008 rok Przeniesienie wyniku finansowego 0 Skup akcji własnych w celu umorzenia Przeniesienie z kapitału z aktualizacji na kapitał zapasowy 0 Inne 0 Suma dochodów całkowitych za rok Saldo na dzień Saldo na dzień Zmiany w kapitale własnym w okresie 2009 roku, w tym Skup akcji własnych w celu umorzenia Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Suma dochodów całkowitych za 2009 rok Pozostałe zmiany Saldo na dzień Saldo na dzień Zmiany w kapitale własnym w okresie 2010 roku, w tym Skup akcji własnych w celu umorzenia Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 0 Suma dochodów całkowitych za I kwartał 2010 roku Rozliczenie wyjścia z grupy spolki zależnej 0 Pozostałe zmiany 0 Transakcje z mniejszością 0 Saldo na dzień Kapitał wlasny razem 14

15 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w tys. zł I kwartał 2010 I kwartał 2009 Rok 2009 I Zysk netto Podatek dochodowy II. Zysk przed opodatkowaniem III. Korekty razem Zysk (strata) mniejszości 0 2 Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 9 pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Podatek dochodowy zapłacony Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) IV. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 130 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne

16 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH c.d. w tys. zł I kwartał 2010 I kwartał 2009 Rok 2009 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 3. zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ B.III+/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych zmiana stanu środków pieniężnych z przeliczeń jednostek zależnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

17 Informacja dodatkowa do śródrocznego sprawozdania finansowego Informacje ogólne MSR1.126 Amica Wronki S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 czerwca 2001 (nr KRS 17514). Siedziba Spółki mieści się we Wronkach przy ul. Mickiewicza 52. Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2007 (2751), jest: produkcja elektrycznego i gazowego sprzętu grzejnego oraz elektrycznego sprzętu chłodniczego i pralniczego, import materiałów i eksport wyrobów, sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż usług serwisowych i cieplnych. Skład osobowy Zarządu na dzień roku był następujący: Jacek Rutkowski Prezes Zarządu Andrzej Kadziński Wiceprezes Zarządu Wojciech Antkowiak Wiceprezes Zarządu Wojciech Kocikowski Członek Zarządu ds. Finansów Marcin Bilik Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Technologii Skład Rady Nadzorczej na dzień bilansowy roku: Tomasz Rynarzewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Sawala Członek Rady Nadzorczej Wojciech Kochanek Członek Rady Nadzorczej Bogna Sikorska Niezależny Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Golec Niezależny Członek Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. jest jednostką dominującą w stosunku do spółek: Amica International GmbH, Gram A/S, Gram Italia srl, Sidegrove Ltd, Amica Commerce sro, Hansa Rosja ooo, Amica Far East Ltd, Inteco Business Solution Sp. z o.o, Hotel Olympic Sp. z o.o, Ares Sp. z o.o, które to wraz z nią tworzą Grupę Kapitałową Amica. Jednostką dominującą wyższego stopnia dla Grupy Amica jest Holding Wronki S.A.

18 Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim /dalej rozporządzenie /. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ). Niniejsze sprawozdanie prezentowane jest, w oparciu o 83 ust. 4 rozporządzenia, w wersji skróconej, zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Waluta prezentacji. Poszczególne wartości sprawozdania finansowego prezentowane są w tysiącach złotych. 2. Różnice pomiędzy wcześniej publikowanymi danymi finansowymi za 2009 rok a danymi za ten sam okres prezentowanymi w niniejszym raporcie. Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym raporcie jako dotyczące okresów porównywalnych są zgodne z danymi opublikowanymi za te okresy. 3. Podstawowe zasady rachunkowości W śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2010 roku przestrzegano tych samych zasad /polityki/ rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Dane objaśniające wymagane przez MSR34 MSR 21. Wycena bilansowa pozycji w walutach obcych. Do przeliczeń pozycji pieniężnych w walutach obcych na dzień bilansowy stosowany jest kurs średni NBP obowiązujący na ten dzień. W przypadku, gdyby jako kurs zamknięcia zastosowano kurs sprzedaży i kupna banku wiodącego (CitiBank Handlowy) wynik finansowy uległby pogorszeniu o 191 tys. zł. MSR 34.16(b) Sezonowość działalności w okresie śródrocznym Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego. Przychody na rynku krajowym podlegają nieznacznym wahaniom w ciągu roku kalendarzowego. Dotychczasowe analizy dowiodły, że najwyższy poziom sprzedaży 18

19 na rynku AGD obserwowany jest w III kwartale każdego roku kalendarzowego. Najniższy popyt na urządzenia AGD odnotowuje się w miesiącach kwiecień czerwiec. MSR34.16(c) Pozycje wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy lub przepływy netto, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość oraz wywierany wpływ W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące istotne zdarzenia, ze względu na ich wielkość i wywierany przez nie wpływ na aktywa, pasywa lub wynik finansowy: Dnia 31 marca 2010 roku podpisano umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Podpisanie Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło w wykonaniu zobowiązania wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży, podpisanej pomiędzy Spółką a Samsung Electronics Poland w dniu 22 grudnia 2009 roku, w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających określonych w treści przedwstępnej umowy sprzedaży. Zgodnie z umową, Amica sprzedała Spółce Samsung Electronics Poland zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, obejmującą produkcję pralek i lodówek. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki obejmuje między innymi następujące składniki: nieruchomości gruntowe i budynkowe, które wchodzą w jej skład, linie produkcyjne, majątek ruchomy i narzędzia produkcyjne, jak również określone prawa własności intelektualnej z nią związane. Pracownicy zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostają przeniesieni do Samsunga na mocy art. 231 Kodeksu pracy. Łączna cena sprzedaży płatna za Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa za wyjątkiem zapasów i części zamiennych wynosi tys. PLN. Dodatkowo, Spółka sprzedała surowce, części i zapasy produkcji w toku wymagane dla produkcji i dostawy pralek i lodówek za cenę tys. PLN. Cena sprzedaży zostanie uiszczona na rzecz Emitenta w następujących kwotach i terminach: o w dniu podpisania Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę w wysokości tys. zł o w dniu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu 1747 o obszarze 0,0165 ha, po spełnieniu się warunku, że Burmistrz Miasta i Gminy Wronki nie wykona przysługującego Miastu i Gminie Wronki prawa pierwokupu, Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę w wysokości 75 tys. P o po upływie czterech miesięcy od dnia podpisania Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po zakończeniu fazy pierwszej separacji, Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę w wysokości tys. PLN o po upływie sześciu miesięcy od dnia podpisania Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po zakończeniu fazy drugiej separacji, Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę w wysokości tys. PLN Wartość ewidencyjna (księgowa netto) sprzedawanych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wyniosła tys. PLN i obejmuje środki 19

20 trwałe, wartości niematerialne i prawne. Wartość ewidencyjna (księgowa) sprzedawanych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa zapasów surowców, części i produkcji wyniosła tys. PLN. Dnia 18 marca Amica Wronki S.A. odkupiła od swojej spółki zależnej akcji Amica Wronki celem ich umorzenia. Cenę sprzedaży akcji ustalono na poziomie kursu zamknięcia z dnia podpisania umowy (39,30). W wyniku tej transakcji Spółka Sidegrove sprzedała wszystkie posiadane na dzień podpisania umowy akcje Spółki dominującej. W związku z tym nastąpiło również zwiększenie bilansowej wartość inwestycji długoterminowych o tys. zł. Do dnia transakcji akcje Amica posiadane przez Sidegrove zmniejszały wartość udziałów posiadanych przez Amica Wronki w Sidegrove i wykazywane były odrębnie w bilansie jako akcje własne. W dniu odkupu przez Amica Wronki w/w akcji posiadane udziały w Sidegrove zostały podwyższone do prawidłowej wartości, już bez uwzględnienia posiadanych akcji Amica. Spółka zawarła w poprzednich okresach, zgodnie z Polityką Zabezpieczeń kontrakty terminowe forward, które zabezpieczają przyszłe przychody ze sprzedaży eksportowej, a których ujemna wartość godziwa na roku wyniosła tys. zł a dodatnia wartość godziwa 294 tys. zł. Zarówno ujemna jak i dodatnia wartość wyceny kontraktów forward została odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny, w wyniku czego kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów, po ujęciu aktywa na podatek odroczony, wyniósł na dzień bilansowy tys. zł /w okresie sprawozdawczym zmniejszenie wartości ujemnej kapitału z tytułu zawartych kontraktów zabezpieczających forward wyniosło tys. zł/. Spółka zawarła również, zgodnie z Polityką Zabezpieczeń, transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej o transakcja IRS zabezpieczająca ryzyko stopy procentowej kredytu, której ujemna wartość godziwa na roku wyniosła 772 tys. PLN i została odniesiona, ze względu na pełną efektywność instrumentu, w kapitał z aktualizacji wyceny co spowodowało obniżkę kapitału własnego po ujęciu aktywa na podatek odroczony o kwotę 635 tys. PLN o transakcja CIRS zabezpieczająca ryzyko stopy procentowej kredytu oraz ryzyko walutowe części aktywów z długim terminem spłaty wyrażonych w EUR, której ujemna wartość godziwa wyniosła na dzień roku tys. PLN i ze względu na nieefektywność w ujęciu zasad rachunkowości zabezpieczeń została odniesiona zgodnie z intencją Spółki (kompensacja niezrealizowanych różnic kursowych od pozycji bilansowych nie zabezpieczanych transakcjami forward) w wynik finansowy, co dało pozytywny wpływ na wynik za I kwartał w kwocie tys. PLN, w wyniku zmiany wartości godziwej CIRS zanotowanej oraz płatności dokonanych w 2010 roku. Na dzień bilansowy roku Spółka posiadała otwarte: kontrakty terminowe typu forward w łącznej wartości nominalnej 63,1 mln EUR zabezpieczające planowane przepływy walutowe wynikające z przychodów eksportowych skalkulowanych jako nadwyżka przychodów na kosztami wyrażonymi w EUR (pozycja walutowa netto rachunku zysków i strat), do zrealizowania w latach , przy czym wartość nominalna kontraktów przypadających do realizacji w 2010 roku wyniosła 31,1 mln EUR a w 2011 roku 32 mln EUR. 20

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok. Amica Wronki S. A.

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok. Amica Wronki S. A. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok Amica Wronki S. A. WSTĘP PREZESA ZARZĄDU Amica Wronki SA osiągnęła w roku 2007 lepsze wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A. Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku (01.01.2013-31.03.2013) sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 9 zakończony 30 września 2012 roku Kruszwica, 14 listopada 2012 roku ZAWARTOŚĆ: WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku

Grupa Kapitałowa LPP SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku Gdańsk Luty 2015 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA Zysk (strata) brutto 459 901 523 871 109 780 126 319 Zysk (strata) netto 482 081 432 859 115 074 104 374 Przepływy pieniężne netto z

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK SZPG STOMIL SANOK SA. 38-500 Sanok 687-00-04-321 004023400

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK SZPG STOMIL SANOK SA. 38-500 Sanok 687-00-04-321 004023400 SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej

Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 września 2012 roku do 28 lutego 2013 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Koniec okresu 31/03/2005 Koniec okresu 31/03/2004 tys. PLN tys. PLN Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 14 784 23 645 Koszt własny sprzedaży 9 453 14 421 Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo