Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku"

Transkrypt

1 Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku 31 marca 2010

2 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Komentarz Zarządu do sprawozdania finansowego za I kwartał 2010 Najważniejsze informacje: I kwartał 2010 Wzrost wielkości sprzedaży o 46 mln zł (+22%) Wzrost EBIT o 1,6 mln zł Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (fabryka lodówek i pralek) firmie Samsung (204,5 mln zł) Spłata zadłużenia odsetkowego o 99 mln zł. Znaczna poprawa wskaźników płynności i zadłużenia Znaczne obniżenie wartości aktywów trwałych (164,1 mln zł) Spadek zobowiązań z tytułu negatywnej wyceny instrumentów pochodnych (37,7 mln zł.) 1. Wprowadzenie Wynik netto Amica Wronki S.A. w pierwszym kwartale 2010 r. wyniósł 46 tys. zł, co oznacza, że wynik jest na poziomie roku ubiegłego. W wyniku zwiększenia sprzedaży i poprawy rentowności Spółka zanotowała wzrost zysku brutto na sprzedaży o 17,0 mln zł. Wzrost sprzedaży nastąpił zarówno w kraju, jak i w eksporcie, głównie dzięki poprawie sytuacji na rynkach wschodnich. Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnych oraz gorszy wynik na działalności finansowej spowodowały stratę na poziomie wyniku brutto. 2. Wybrane dane finansowe I Q 2010 I Q 2009 Zmiana w tys. PLN Dynamika % Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów, materiałów i usług (w tys. PLN) % Zysk brutto ze sprzedaży (w tys. PLN) % EBITDA (w tys. PLN) % Zysk operacyjny (EBIT) (w tys. PLN) % Zysk przed opodatkowaniem (w tys. PLN) Zysk netto (w tys. PLN) % Marża zysku brutto na sprzedaży 20,0% 16,3% Marża na poziomie operacyjnym 2,5% 2,4% Marża zysku brutto 1,6% 0,2% Wzrost sprzedaży w I kwartale bieżącego roku nastąpił zarówno na rynku krajowym jak i eksportowym. W Polsce sprzedaż Amiki osiągnęła wartość prawie 115 mln i była wyższa o 22,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż eksportowa wzrosła o około 5 mln Euro ( o około 18,5%), co wynikało głównie z wyższej sprzedaży na rynki wschodnie. Wzrost sprzedaży na wschód jest 2

3 oznaką stopniowej, aczkolwiek dość wolnej poprawy sytuacji rynkowej w Rosji i na Ukrainie. Przypomnijmy, że drastyczny spadek sprzedaży w I kwartale 2009 roku wystąpił w następstwie kryzysu finansowego, co zmusiło część kontrahentów Spółki w tych krajach do ograniczenia poziomu zakupów w związku z ograniczeniem dostępności finansowania przez sektor bankowy. Szerszy opis do sprzedaży eksportowej znajduje się w części komentarza dotyczącej exportu. W I kwartale zysk brutto na sprzedaży był wyższy o 17,0 mln zł, co wynikało ze wzrostu sprzedaży i rentowności. Poprawa rentowności nastąpiła przede wszystkim w wyniku spadku cen materiałów i surowców oraz wzrost udziału sprzedaży na rynek wschodni charakteryzujący się relatywnie wyższą rentownością. Ponadto w I kwartale 2010 roku korekta przychodów z tytułu rozliczenia efektywnych zabezpieczeń wyniosła 5,4 mln zł, wobec 9,7 mln zł w roku ubiegłym. Koszty sprzedaży w I kwartale wyniosły 16,2 mln zł wobec 11,1 mln zł w roku ubiegłym. Wzrost ten wynika głownie z wyższych kosztów napraw gwarancyjnych będących następstwem wyższej sprzedaży, przekładającej się na wzrost ilości sprzętu objętego gwarancją na rynku. Dodatkowo na przyrost kosztów sprzedaży wpłynęły wyższe koszty transportu, które także wynikały ze zwiększenia sprzedaży. Koszty ogólnego zarządu są wyższe o ponad 9,6 mln zł. Głównie z uwagi na wyższe wydatki na promocję i marketing (o ponad 5 mln zł). Ponadto w I kwartale Spółka ponosiła pewne dodatkowe koszty związane z transakcją sprzedaży fabryk lodówek i pralek. Pomimo wzrostu kosztów ogólnych i sprzedaży Spółka wypracowała o 2,2 mln zł wyższy wynik na sprzedaży niż w ubiegłym roku. W pozostałej działalności operacyjnej zawarty jest zysk na sprzedaży aktywów trwałych firmie Samsung, który wyniósł 1,1 mln zł. Wyższe ujemne saldo na działalności finansowej (minus 6,1 mln zł) spowodowane jest głównie poprzez ujemne różnice kursowe, które są wyższe niż w roku ubiegłym o 10,7 mln zł. Korzystnie na saldo działalności finansowej wpłynęła wycena instrumentów (SWAP, 4 mln zł.) Strata brutto w I kwartale wyniosła ponad 4 mln zł, jednakże korekta na poziomie podatku dochodowego, związana ze sprzedażą fabryk, spowodowała że Spółka osiągnęła niewielki zysk netto. 3. Raport rynek AGD Polska Sprzedaż sprzętu AGD w Polsce w I kwartale 2010 roku osiągnęła wartość ponad 794 mln i była niższa o 10,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spadek sprzedaży w analizowanym okresie dotyczył niemal wszystkich grup asortymentowych. W największym stopniu dotknął on lodówek wolnostojących (spadek o prawie 21% rok do roku), zmywarek ( 22,1%) oraz pralek ( 7%). Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się także okapy ( 15,7%) oraz sprzęt grzejny do zabudowy ( 6%). Jedynymi grupami, których sprzedaż w I kwartale była wyższa niż w analogicznym okresie roku 2009, były kuchnie wolnostojące (+8,2%) oraz lodówki do zabudowy (+14,6%). * Dane za okres styczeń marzec dotyczące rynku dużego sprzętu AGD na podstawie CECED i estymacji własnych 3

4 4. Sprzedaż krajowa i udziały rynkowe W I kwartale 2010 roku sprzedaż Amiki osiągnęła wartość prawie 115 mln i była wyższa o 22,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrost ten pozwolił poprawić udziały rynkowe w analizowanych okresach o prawie 4 punkty procentowe. Na wzrost sprzedaży wpływ miał przede wszystkim wzmożony popyt na pralki (wzrost sprzedaży o 63,7% rok do roku), lodówki wolnostojące (+33,8%) oraz kuchnie wolnostojące (+38%). Wzrost sprzedaży był także udziałem lodówek do zabudowy (+74,4%). Grupami, w których Amica zanotowała spadki sprzedaży, były okapy ( 5,9%) oraz zmywarki ( 4,4%). Natomiast sprzedaż sprzętu grzejnego do zabudowy pozostała praktycznie na tym samym poziomie co w I kwartale Podsumowując, wzrosty sprzedaży w najważniejszych segmentach rynku (pralki i lodówki) pozwoliły Amice znacznie poprawić udziały rynkowe. Mimo spadków sprzedaży Amica zwiększyła także udziały rynkowe w okapach i zmywarkach w obu segmentach dynamika spadku Amiki była niższa niż dynamika spadku rynku. * Dane za okres styczeń marzec dotyczące rynku dużego sprzętu AGD na podstawie CECED i estymacji własnych 5. Sprzedaż eksportowa W pierwszym kwartale 2010 roku Amica zrealizowała na rynkach zagranicznych sprzedaż o wartości 31,6 MLN EUR. Największy udział w sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2010 roku miał region zachodni. Obroty zrealizowane w tym regionie stanowiły 35% eksportu. Sprzedaż firmy Amica w tym regionie w pierwszym kwartale 2010 pozostawała na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego. Drugim co do wielkości rynkiem zbytu w analizowanym okresie był region wschodni. Obroty w tym regionie stanowiły 27% eksportu. Sprzedaż na rynkach wschodnich zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 37%. Był to drugi kwartał z rzędu, w którym sprzedaż w tym regionie wzrosła w ujęciu rok do roku. Wynik ten pozwala mieć nadzieję, iż kryzys w Rosji i na Ukrainie powoli przechodzi do historii i z optymizmem patrzeć w przyszłość. Udział regionu północnego w sprzedaży eksportowej Spółki ogółem wyniósł w pierwszym kwartale 2010 roku 19%. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego obroty w tym regionie wzrosły o prawie 30%. W regionie południe i pozostali Amica wygenerowała obrót o 23% wyższy niż w pierwszym 4

5 kwartale 2009 roku. Po raz kolejny uwagę zwracają bardzo dobre wyniki w Wielkiej Brytanii, gdzie obroty w pierwszym kwartale 2010 były o 28% wyższe niż w analogicznym okresie roku Udział regionu południe i pozostali w eksporcie ogółem wyniósł 19%. Struktura sprzedaży eksportowej Amica w I kwartale 2009 i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Południe i pozostali Północ Zachód Wschód 30% 20% 10% 0%

6 6. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Główne przyczyny poprawy rentowności to: spadek cen materiałów i surowców, wzrost udziału sprzedaży na rynek wschodni charakteryzujący się relatywnie wyższą rentownością oraz efekt oszczędności technologicznych wdrożonych w procesach produkcyjnych. Pozytywnym efektem wpływającym na koszty wytworzenia wyrobów było również umocnienie się PLN w stosunku do EUR, co miało swoje odzwierciedlenie w niższych kosztach zakupu materiałów realizowanych w tej walucie. Ponadto w I kwartale 2010 roku korekta przychodów z tytułu rozliczenia efektywnych zabezpieczeń wyniosła 5,4 mln zł, wobec 9,7 mln zł w roku ubiegłym. Dodatkowo należy zaznaczyć, że przy wyższym wolumenie sprzedaży, koszty wydziałowe fabryk pozostały na tym samym poziomie co spowodowało spadek jednostkowego koszty wytworzenia. 7. Bilans Zmiana w PLN Dynamika % I. Aktywa trwałe % II. Aktywa obrotowe % 1. Zapasy % 2. Należności krótkoterminowe % 3. Iwestycje krótkoterminowe % 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe % III. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży % Aktywa razem % Zmiana w PLN Dynamika % I. Kapitał własny % II. Zobowiązania i rezerwy % 1. Rezerwy na zobowiązania % 2. Zobowiązania długoterminowe % 3. Zobowiązania krótkoterminowe % 4. Rozliczenia międzyokresowe % III. Zobowiązania dotyczce aktywów przeznaczonych do sprzedaży % Pasywa razem % Na koniec I kwartału 2010 roku Spółka odnotowała spadek sumy bilansowej w stosunku do końca I kwartału 2009 o 77,2 mln zł. Aktywa trwałe spadły o 164,1 mln zł. Na ten spadek w decydującym stopniu złożyły się następujące czynniki: spadek rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (o 227 mln zł) spowodowany przede wszystkim sprzedażą fabryki lodówek i fabryki pralek oraz redukcja wartości prowadzonych i oddawanych inwestycji w 2009 roku; wzrost wartości udziałów i pożyczek w spółkach zależnych o 80,8 mln zł, na który złożyło się: a) nabycie udziałów w spółce ARES sp. z o.o. (w zamian za należności od firmy MARS), właściciela centrum handlowego Panorama w Gorzowie Wlkp., b) uaktualnienie wartości udziałów w Sidegrove Ltd., c) zwiększenie wartości udziałów w Spółkach: Gram A/S, Gram Italy, Hansa OOO, oraz Amica Commerce; spadek wartości odroczonego podatku dochodowego dotyczącego instrumentów zabezpieczających o 20,8 mln zł. Wzrost majątku obrotowego o 87,1 mln zł wynika ze wzrostu należności spowodowanego odroczeniem zapłaty części ceny za sprzedane fabryki do września 2010, zgodnie z postanowieniami umowy (28,1 mln zł). Wzrost inwestycji krótkoterminowych wynika z zapłaty należności głównej przez Samsung Electronics

7 Poland Manufacturing sp. z o.o., który w umowie określony został na dzień Z przelanej kwoty automatycznie spłacona została znaczna część kredytów długoterminowych. Wzrost wartości kapitałów własnych wynika z wyceny instrumentów zabezpieczających. Wycena ta dokonana była przy kursie 3,86 (oraz niższym wolumenie) wobec 4,70 na koniec marca Spadek zobowiązań długoterminowych to efekt ze spadku wartości kredytów długoterminowych, w związku ze sprzedażą fabryk (107,4 mln zł) oraz spadku zobowiązań z tytułu negatywnej wyceny instrumentów pochodnych (37,7 mln zł). Z kolei spadek zobowiązań krótkoterminowych wynika ze: spadku zobowiązań z tytułu negatywnej wyceny instrumentów pochodnych (75,7 mln zł); wzrostu zobowiązań wobec jednostek powiązanych z tyt. nabycia akcji od Sidegrove Ltd. (32,6 mln zł); wzrostu zobowiązań podatkowych na kwotę 20,7 mln zł. 8. Cash flow I Q 2010 I Q 2009 Zmiana w tys. PLN Dynamika % Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (w tys. PLN) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (w tys. PLN) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (w tys. PLN) Przepływy pieniężne netto razem (w tys. PLN) W I kwartale 2010 roku saldo przepływów operacyjnych wyniosło +9,6 mln zł i było wyższe o 1,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. I kwartał był okresem zmniejszania stanów magazynowych, które spadły o prawie 22 mln zł w porównaniu do końca 2009 roku. Podobnie jak zapasy, zmniejszeniu uległy należności (o 15,8 mln zł). Jest to związane z zapadaniem w I kwartale terminów płatności wysokiej sprzedaży z IV kwartału 2009 r. Spółka istotnie (o 64 mln zł) obniżyła w I kwartale (vs. koniec roku) poziom zobowiązań handlowych, co również jest pośrednim efektem polityki ograniczania zapasów i należności oraz wpływem środków ze sprzedaży fabryk. W zakresie działalności inwestycyjnej należy odnotować wpływy z tytułu zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (sprzedaż fabryk lodówek i pralek) w kwocie 176,3 mln zł. W I kwartale łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 9,1 mln zł. Z tego 2,9 mln zł przypada głownie na wydatki związane z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych. Natomiast negatywne efekty rozliczeń transakcji zabezpieczających, wpłynęły ujemnie na przepływy z działalności inwestycyjnej, gdzie Spółka wykazuje saldo tych efektów w kwocie 6,2 mln zł. Ujemne przepływy z działalności finansowej wyniosły w I kwartale 2010 roku 106,4 mln zł. W związku z otrzymaniem części środków ze sprzedaży fabryk, Spółka dokonała spłaty znacznej części zadłużenia odsetkowego. Łączne saldo zaciągniętych i spłaconych kredytów wyniosło ponad 99 mln zł. Na koniec marca środki pieniężne wyniosły 95,8 mln zł i są to pozostałe środki z tytułu sprzedaży fabryk. 7

8 9. Analiza wskaźnikowa Marże I Q 2010 I Q 2009 Zmiana w p.p. Marża zysku brutto na sprzedaży 20,0% 16,3% 3,7 Marża na poziomie operacyjnym 2,5% 2,4% 0,2 Marża EBiTDA 6,1% 7,0% 0,9 Marża zysku brutto 1,6% 0,2% 1,8 Marża zysku netto 0,0% 0,0% 0,0 Spółka zanotowała wzrost marży zysku brutto na sprzedaży o 3,7 p.p. co spowodowane było niższymi kosztami produktów oraz mniejszymi korektami przychodów z tytułu hedgingu. Negatywna marża zysku brutto spowodowana była głównie wysokim negatywnym saldem ujemnych różnic kursowych. Wskaźniki Dynamika % Wskaźnik płynności I 1,35 1,07 126,2% Wskaźnik płynności II 1,05 0,77 136,1% Wskaźnik zadłużenia 60,7% 74,0% 82,1% Kapitał obrotowy netto (tys.zł.) ,9% Znaczna poprawa wskaźników płynności, zarówno I jak i II spowodowana była poprzez pozostawienie części środków pieniężnych, na dzień 31 marca 2010, ze sprzedaży fabryk na rachunkach bankowych. Spłata zadłużenia odsetkowego o prawie 100 mln zł spowodowała znaczne zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, do poziomu nieco ponad 60%. Wzrost kapitału obrotowego wynikał z realizacji transakcji sprzedaży aktywów trwałych firmie Samsung. Część środków ze sprzedaży fabryk pozostała na rachunkach bankowych, jako inwestycje krótkoterminowe. Natomiast wzrost salda należności związany jest również z w/w transakcją i rozłożeniem w czasie wpływu do Spółki następnych transz wynikających z umowy (raport 24/2010).

9 Dane finansowe w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2010 /narastająco/ I kwartał 2009 /narastająco/ I kwartał 2010 /narastająco/ I kwartał 2009 /narastająco/ 1 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Akcje własne do zbycia (w szt.) Akcje własne do umorzenia (w szt) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,64 0,46 0,16 0,10 21 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 39,67 29,15 10,27 6,20 22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) *Dla obliczenia wartości księgowej na jedna akcję kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w kapitale własnym ze znakiem ujemnym. Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów : kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 3,9669 4,5994 kurs do przeliczenia pozycji bilansu 3,8622 4,7013 9

10 SPRAWOZDANIE FINANSOWE AKTYWA BILANS w tys. zł stan na stan na stan na I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje Nieruchomości inwestycyjne Inne 5. Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 5.2 Pożyczki i należności długoterminowe dla jednostek powiązanych dla pozostałych jednostek Inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe III. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m

11 BILANS c.d. w tys. zł stan na stan na stan na PASYWA I. Kapitał własny Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 1.3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe 1.7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 1.8 Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 2. Udziały mniejszości II Zobowiązania i rezerwy Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe III. Zobowiązania dotycząc aktywów przeznaczonych do sprzedaży P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Liczba akcji własnych (w szt) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 39,67 29,15 37,98 Liczba akcji (w szt.) po uwzględnieniu akcji własnych Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 44,57 32,75 42,67 11

12 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW w tys. zł I kwartał 2010 I kwartał 2009 Rok 2009 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne

13 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW c.d. w tys. zł I kwartał 2010 I kwartał 2009 Rok 2009 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałow jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem XIV. Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XV. Zysk netto roku obrotowego z tego: przypadający na akcjonariuszy Spółki przypadający na udziały mniejszości XVI. Pozostałe dochody całkowite Instrumenty zabezpieczające przepływy Podatek dochodowy od instrumentów zabezpieczających Rozwiązanie rezerwy od przeszacowanych środków trwałych XVII. Suma dochodów całkowitych za okres Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Liczba akcji wyemitowanych Liczba akcji własnych Zysk (strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,64 0,46 1,15 13

14 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik Dostępne do sprzedaży aktywa /akcje własne/ Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych netto Rezerwa z przeszacowania Saldo na dzień Zmiany w kapitale za 2008 rok Przeniesienie wyniku finansowego 0 Skup akcji własnych w celu umorzenia Przeniesienie z kapitału z aktualizacji na kapitał zapasowy 0 Inne 0 Suma dochodów całkowitych za rok Saldo na dzień Saldo na dzień Zmiany w kapitale własnym w okresie 2009 roku, w tym Skup akcji własnych w celu umorzenia Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Suma dochodów całkowitych za 2009 rok Pozostałe zmiany Saldo na dzień Saldo na dzień Zmiany w kapitale własnym w okresie 2010 roku, w tym Skup akcji własnych w celu umorzenia Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 0 Suma dochodów całkowitych za I kwartał 2010 roku Rozliczenie wyjścia z grupy spolki zależnej 0 Pozostałe zmiany 0 Transakcje z mniejszością 0 Saldo na dzień Kapitał wlasny razem 14

15 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w tys. zł I kwartał 2010 I kwartał 2009 Rok 2009 I Zysk netto Podatek dochodowy II. Zysk przed opodatkowaniem III. Korekty razem Zysk (strata) mniejszości 0 2 Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 9 pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Podatek dochodowy zapłacony Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) IV. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 130 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne

16 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH c.d. w tys. zł I kwartał 2010 I kwartał 2009 Rok 2009 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 3. zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ B.III+/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych zmiana stanu środków pieniężnych z przeliczeń jednostek zależnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

17 Informacja dodatkowa do śródrocznego sprawozdania finansowego Informacje ogólne MSR1.126 Amica Wronki S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 czerwca 2001 (nr KRS 17514). Siedziba Spółki mieści się we Wronkach przy ul. Mickiewicza 52. Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2007 (2751), jest: produkcja elektrycznego i gazowego sprzętu grzejnego oraz elektrycznego sprzętu chłodniczego i pralniczego, import materiałów i eksport wyrobów, sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż usług serwisowych i cieplnych. Skład osobowy Zarządu na dzień roku był następujący: Jacek Rutkowski Prezes Zarządu Andrzej Kadziński Wiceprezes Zarządu Wojciech Antkowiak Wiceprezes Zarządu Wojciech Kocikowski Członek Zarządu ds. Finansów Marcin Bilik Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Technologii Skład Rady Nadzorczej na dzień bilansowy roku: Tomasz Rynarzewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Sawala Członek Rady Nadzorczej Wojciech Kochanek Członek Rady Nadzorczej Bogna Sikorska Niezależny Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Golec Niezależny Członek Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. jest jednostką dominującą w stosunku do spółek: Amica International GmbH, Gram A/S, Gram Italia srl, Sidegrove Ltd, Amica Commerce sro, Hansa Rosja ooo, Amica Far East Ltd, Inteco Business Solution Sp. z o.o, Hotel Olympic Sp. z o.o, Ares Sp. z o.o, które to wraz z nią tworzą Grupę Kapitałową Amica. Jednostką dominującą wyższego stopnia dla Grupy Amica jest Holding Wronki S.A.

18 Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim /dalej rozporządzenie /. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ). Niniejsze sprawozdanie prezentowane jest, w oparciu o 83 ust. 4 rozporządzenia, w wersji skróconej, zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Waluta prezentacji. Poszczególne wartości sprawozdania finansowego prezentowane są w tysiącach złotych. 2. Różnice pomiędzy wcześniej publikowanymi danymi finansowymi za 2009 rok a danymi za ten sam okres prezentowanymi w niniejszym raporcie. Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym raporcie jako dotyczące okresów porównywalnych są zgodne z danymi opublikowanymi za te okresy. 3. Podstawowe zasady rachunkowości W śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2010 roku przestrzegano tych samych zasad /polityki/ rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Dane objaśniające wymagane przez MSR34 MSR 21. Wycena bilansowa pozycji w walutach obcych. Do przeliczeń pozycji pieniężnych w walutach obcych na dzień bilansowy stosowany jest kurs średni NBP obowiązujący na ten dzień. W przypadku, gdyby jako kurs zamknięcia zastosowano kurs sprzedaży i kupna banku wiodącego (CitiBank Handlowy) wynik finansowy uległby pogorszeniu o 191 tys. zł. MSR 34.16(b) Sezonowość działalności w okresie śródrocznym Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego. Przychody na rynku krajowym podlegają nieznacznym wahaniom w ciągu roku kalendarzowego. Dotychczasowe analizy dowiodły, że najwyższy poziom sprzedaży 18

19 na rynku AGD obserwowany jest w III kwartale każdego roku kalendarzowego. Najniższy popyt na urządzenia AGD odnotowuje się w miesiącach kwiecień czerwiec. MSR34.16(c) Pozycje wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy lub przepływy netto, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość oraz wywierany wpływ W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące istotne zdarzenia, ze względu na ich wielkość i wywierany przez nie wpływ na aktywa, pasywa lub wynik finansowy: Dnia 31 marca 2010 roku podpisano umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Podpisanie Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło w wykonaniu zobowiązania wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży, podpisanej pomiędzy Spółką a Samsung Electronics Poland w dniu 22 grudnia 2009 roku, w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających określonych w treści przedwstępnej umowy sprzedaży. Zgodnie z umową, Amica sprzedała Spółce Samsung Electronics Poland zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, obejmującą produkcję pralek i lodówek. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki obejmuje między innymi następujące składniki: nieruchomości gruntowe i budynkowe, które wchodzą w jej skład, linie produkcyjne, majątek ruchomy i narzędzia produkcyjne, jak również określone prawa własności intelektualnej z nią związane. Pracownicy zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostają przeniesieni do Samsunga na mocy art. 231 Kodeksu pracy. Łączna cena sprzedaży płatna za Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa za wyjątkiem zapasów i części zamiennych wynosi tys. PLN. Dodatkowo, Spółka sprzedała surowce, części i zapasy produkcji w toku wymagane dla produkcji i dostawy pralek i lodówek za cenę tys. PLN. Cena sprzedaży zostanie uiszczona na rzecz Emitenta w następujących kwotach i terminach: o w dniu podpisania Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę w wysokości tys. zł o w dniu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu 1747 o obszarze 0,0165 ha, po spełnieniu się warunku, że Burmistrz Miasta i Gminy Wronki nie wykona przysługującego Miastu i Gminie Wronki prawa pierwokupu, Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę w wysokości 75 tys. P o po upływie czterech miesięcy od dnia podpisania Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po zakończeniu fazy pierwszej separacji, Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę w wysokości tys. PLN o po upływie sześciu miesięcy od dnia podpisania Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po zakończeniu fazy drugiej separacji, Samsung uiści na rzecz Spółki kwotę w wysokości tys. PLN Wartość ewidencyjna (księgowa netto) sprzedawanych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wyniosła tys. PLN i obejmuje środki 19

20 trwałe, wartości niematerialne i prawne. Wartość ewidencyjna (księgowa) sprzedawanych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa zapasów surowców, części i produkcji wyniosła tys. PLN. Dnia 18 marca Amica Wronki S.A. odkupiła od swojej spółki zależnej akcji Amica Wronki celem ich umorzenia. Cenę sprzedaży akcji ustalono na poziomie kursu zamknięcia z dnia podpisania umowy (39,30). W wyniku tej transakcji Spółka Sidegrove sprzedała wszystkie posiadane na dzień podpisania umowy akcje Spółki dominującej. W związku z tym nastąpiło również zwiększenie bilansowej wartość inwestycji długoterminowych o tys. zł. Do dnia transakcji akcje Amica posiadane przez Sidegrove zmniejszały wartość udziałów posiadanych przez Amica Wronki w Sidegrove i wykazywane były odrębnie w bilansie jako akcje własne. W dniu odkupu przez Amica Wronki w/w akcji posiadane udziały w Sidegrove zostały podwyższone do prawidłowej wartości, już bez uwzględnienia posiadanych akcji Amica. Spółka zawarła w poprzednich okresach, zgodnie z Polityką Zabezpieczeń kontrakty terminowe forward, które zabezpieczają przyszłe przychody ze sprzedaży eksportowej, a których ujemna wartość godziwa na roku wyniosła tys. zł a dodatnia wartość godziwa 294 tys. zł. Zarówno ujemna jak i dodatnia wartość wyceny kontraktów forward została odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny, w wyniku czego kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów, po ujęciu aktywa na podatek odroczony, wyniósł na dzień bilansowy tys. zł /w okresie sprawozdawczym zmniejszenie wartości ujemnej kapitału z tytułu zawartych kontraktów zabezpieczających forward wyniosło tys. zł/. Spółka zawarła również, zgodnie z Polityką Zabezpieczeń, transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej o transakcja IRS zabezpieczająca ryzyko stopy procentowej kredytu, której ujemna wartość godziwa na roku wyniosła 772 tys. PLN i została odniesiona, ze względu na pełną efektywność instrumentu, w kapitał z aktualizacji wyceny co spowodowało obniżkę kapitału własnego po ujęciu aktywa na podatek odroczony o kwotę 635 tys. PLN o transakcja CIRS zabezpieczająca ryzyko stopy procentowej kredytu oraz ryzyko walutowe części aktywów z długim terminem spłaty wyrażonych w EUR, której ujemna wartość godziwa wyniosła na dzień roku tys. PLN i ze względu na nieefektywność w ujęciu zasad rachunkowości zabezpieczeń została odniesiona zgodnie z intencją Spółki (kompensacja niezrealizowanych różnic kursowych od pozycji bilansowych nie zabezpieczanych transakcjami forward) w wynik finansowy, co dało pozytywny wpływ na wynik za I kwartał w kwocie tys. PLN, w wyniku zmiany wartości godziwej CIRS zanotowanej oraz płatności dokonanych w 2010 roku. Na dzień bilansowy roku Spółka posiadała otwarte: kontrakty terminowe typu forward w łącznej wartości nominalnej 63,1 mln EUR zabezpieczające planowane przepływy walutowe wynikające z przychodów eksportowych skalkulowanych jako nadwyżka przychodów na kosztami wyrażonymi w EUR (pozycja walutowa netto rachunku zysków i strat), do zrealizowania w latach , przy czym wartość nominalna kontraktów przypadających do realizacji w 2010 roku wyniosła 31,1 mln EUR a w 2011 roku 32 mln EUR. 20

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku. 31 marca 2010

Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku. 31 marca 2010 Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku 31 marca 2010 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa KOMENTARZ ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. 2 Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny za okres od 1 stycznia 2012 roku 30 czerwca 2012 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo