SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK"

Transkrypt

1 LUBELSKI WEGIEL nbogdan KAn SPÓLKA AKCYJNA w Bogdancel Puchaczów SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Bogdanka~ marzec 2009 f..

2 De ;~nl~ t,erp~rl -."r Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 5. Zestawienie zmian w ~..apitale(funduszu) wlasnym 6. Dodatkowe informacje iwyjasnienia

3 WPROW ADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008, SPOLKI LUBELSKI WEGIEL "BOGDANKA" SA W BOGDANCE PUCHACZÓW 1

4 l. Informacje porzadkowe. Spólka Lubelski Wegiel "BOGDANKA" SA w Bogdance z siedziba w Bogdance Puchaczów prowadzi zgodnie z klasyfikacja dzialalnosci EKD dzialalnosc podstawowa w zakresie: GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WEGLA KAMIENNEGO ujete wg EKD w dziale 1010, Przedmiotem dzialalnosci Spólki jest: GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, OBSLUGA NIERUCHOMOSCI, WYNAJEM, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ, EDUKACJA, TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I LACZNOSC, PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ. Spólka zostala wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Gospodarczy w Lublinie X] Wydzial Gospodarczy Rejestrowy w dniu R. pod numerem KRS Czas trwania Spólki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 2. Prezentacja sprawozdan finansowycb Spólka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynajacy sie i konczacy sie R. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy obrotowy Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci gospodarczej przez Spólke w dajacej sie przewidziec przyszlosci, obejmujacej okres nie krótszy niz jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieja równiez okolicznosci wskazujace na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci. 3. Stosowane metody i zasady rachunkowosci Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci obowiazujacymi jednostki kontynuujace dzialalnosc. Rachunkowosc Spólki Lubelski Wegiel,,Bogdanka" prowadzona jest zgodnie z przyjetymi zasadami (polityka) rachunkowosci wprowadzona Zarzadzeniem Nr 25/0] (z póz11.zm.) Prezesa Zarzadu Dyrektora Naczelnego Lubelski Wegiel,,Bogdanka" S.A. z dnia 3] grudnia 200 l roku. Spólka sporzadza rachunek zysków i strat w ukladzie kalkulacyjnym a rachunek przeplywów pienieznych metoda posrednia. W sprawozdaniu finansowym Spólka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich trescia ekonomiczna Wynik finansowy Spólki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiagniete i przypadajace na jej rzecz przychody oraz zwiazane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memorialu, wspólmiernosci przychodów i kosztów oraz ostroznej wyceny. 2

5 Wycena aktywów i pasywów oparta jest o regulacje zawarte w/w przepisach, w szczególnosci: Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne amortyzuje sie w okresie ekonomicznej uzytecznosci, zgodnym z okresem amortyzacji przewidzianym w prawie podatkowym. Poszczególne grupy zapasów sa wycenianie w nastepujacy sposób: Materialv Pólprodukty i produkty w toku cena zakupu w ciagu roku w technicznym koszcie wytworzenia z poprzedniego roku a na koniec roku aktualizuje sie wycene po sredniorocznym technicznym koszcie wytworzenia z danego roku Produkty gotowe - wegiel - cegla w ciagu roku po technicznym koszcie wytworzenia z poprzedniego miesiaca a na koniec roku aktualizuje sie wycene po sredniorocznym koszcie wytworzenia. w ciagu roku po srednim technicznym koszcie wytworzenia liczonym w nastepujacy sposób: - 1rycena zapasu na koniec roku plus techniczny koszt 1rytworzenia za poprzednie miesiace dzielona przez iloscio1ry stan zapasu na poczatek roku plus ilosc 1rytworzona w miesiacach poprzednich a na koniec roku aktualizuje sie wycene po sredniorocznym technicznym koszcie wytworzenia z danego roku Nie salduje sie ze soba rezerw i aktywów z tytulu odroczonego podatku dochodowego. Do obliczania podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje sie podatkowa metode ustalania róznic kursowych zgodna z Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Art.15a (Róznice kursowe). 4. Zmiany zasad rachunkowosci w okresie sprawozdawczym Spólka Lubelski Wegiel,,Bogdanka" SA w biezacym roku obrotowym ujela w ksiegach rachunkowych rezerwy na deputat weglowy oraz ujawnila naklady na srodki trwale w budowie. Powyzsze zdarzenia zostaly ujete jako blad i zaprezentowane w bilansie jako,,zysk / strata z lat ubieglych". Spólka w roku 2008 dokonala zmian sposobu szacowania rezerw na swiadczenia pracownicze z metody wlasnej na wyliczenie metoda aktuarialna. Powyzsza zmiane szacunków Spólka ujela prospektywnie Sporzadzono: Bogdanka, dnia r. '>~rzadu mi" 3

6 OSWIADCZENIE KIEROWNICTW A Stosownie do artykulu 52 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku z pózniejszymi zmianami, Zarzad Spólki LUBELSKI WEGIEL "BOGDANKA" SA W BOGDANCE przedstawia sprawozdanie finansowe za rok konczacy sie R, na które sklada sie : Bilans sporzadzony na dzien R, Rachunek zysków i strat za okres R, Rachunek przeplywów pienieznych, Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym, Informacja dodatkowa, obejmujaca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objasnienia. Do sprawozdania finansowego dolacza sie sprawozdanie z dzialalnosci jednostki za okres objety sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie finansowe sporzadzone zostalo zgodnie z przedstawionymi zasadami znowelizowanej ustawy o rachunkowosci oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majatkowa i finansowa oraz wynik finansowy. Podpisy czlonków Zarzadu: PREZES 2J:j;Z!,fJU Q ;t!t1olt\,.finansowych 6b fl'.slegowy ~~8 p~ne Zarzadu. ; ~jlui (osoba od~~a za prowadzenie ksiag rachunkowych) (imie, nazwisko, stanowisko) Czlorl.e* Zarzadu (imie, fi (in)ie', nazii~~~~) (imie, n~" dll.l;kqnom. Finaneowyeb th~1)vulvf{$1 EG o WY 4

7 Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyjna BILANS Lubelski Wegiel "BOGDANKA" S. A. za rok obrotowy 2008 Bogdanka, marzec 2009 r.

8 CZ~ Zarzadu mgr tysz Chrruelewski UBELSKIWEGIEI- 1-- danka" Spólka Akcyjna ~~~?~~~I;iiiiT»ó3~30921O. NIP 04- BILANS SPORZADZONY NA DZIEN (wersja pelna) AJ<TYWA dane za biezacy rok dane za poprzedni rok Stan obrotowy na (2008) _I Stan obrotowy na (2007) PASYWA Stan na danezabie.tit.cyrok obrotowy (2008) Stan na dane za rok obrotowy (2007) "- Aklywallwale L Wartosci niematertalne I prawne 1 Koszty zakonczonych prac rozwojowyd1 2 Wartosc firmy 3. Innewartosci riemateriai'le iprawne. Zalczki na wartosci riematenalne ipra'noe I. Rzeczowe aktywa trwale 1 srodo trwale al -ly (w t}<n prawouzytkowa"a wieczystego gnrtu) bl budynki, ","ale i obieldy i~efii ladowej i wodnej c) l6zadzenia teclnczne imaszyrrj dl SfodO transportu e) ime srodki trwale 2 srodki trwale w txjdowie 3 Zalcztci na srodci trwale Wbudowie Naleznosci diugoternlnow8 1 Od jednostek powiazanych 2 Od pozostalych jednostek IV. Inwastycje diugotam1inowo 1 Nieruc:horr'losci 2 Wartosci niemateriane iprawne 3 OIugoter1'JjnoweaktyNa finan5o'ne al Wjednostkach powiazanych - udzialy li> akcje - inne papiery wartoscialle - udzielone pozyi:zki - inne dkjgoterttinowe ald)wa finansowe bl w pozostalych jednostkach - udzialy li> akcje - inne papiery wartosciowe - udzielooe pozyi:zki - inne diugotemil"lo'ne aktywa finansowe. lme inwestycje cijgotermioowe v. Dlugolerminowe rozllczenla mledzyokresowe 1 /4IdywaZ~ odroczonego podotku dochodowego 2. Inne rozlczefia rtiedzyokresowe B.. ~aobrotowe- -_.. - l Zapasy 1 Materialy 2 Pcjp«xUdyi proojdywloku 3 ProQjdy gotowe. TCftNary 5. Zaliczki na do5tav.y Naleznoscl królkotannlnowo 1 Naleznosd od jednostek powiazanych 8J z tybiu dostaw i uwg, o okresie splaty: - do 12mesiecy - _ej 12 miesiecy b) inne 2 Naleb10sci od pozostalych jednostek al Z ~ dostaw i uslug, Ookresie splaty: - do 12 rtiesiecy - ~ej 12 miesiecy b) Z ~ podol, doiacj, cel, LDezp.spo/.i zdrow.oraz imych "'" ej inne d) dochodzone na cyodzesadowej hwestycje krótkotennlnowe 1 Krd:koterminowe aldywa finansowe '1 Wjednostkach powiazanych - udzialy li> akcje - inne papiery wartosciowe - udzielooe pozyi:zki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe bj w pozostalych jednostkach - udzialy li> akcje - inne papiery wartosciowe - udzielooe pozyi:zki - inne krótkoterminowe aktywa.finansowe ej srodki pieniezne iinne aktyw'apieniezne - srodki pienietne Wkasie i na raclu"lkach - inne srod<i pieri~ - inne aldywa pieriezne 2 Inneinwestycje krcikol:erminowe r'l. Krótkotennlnowe rozlczenla miedzyokresowe AICtVWa razem - - Ka'" (~Z)_sny L Kapital (fundusz) podstawowy l. Nalozne wpiaiy na kapl'" podstawowy (_osc ujemna) II. Udzialy (akcjo) Masno (_osc ujerma) fil. KopIal (fundusz) zapasowy V, Kapital (fundusz) Z akt_zacj wycony VI.. Pozostale kaplaly (fundusze) rez8fwowe VI. Zysk (strata) z lal ubiegiych VIII. Zysk (strata) netto Ix.. OdpIsy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkosc zobowiazania I reze[wy na zo~ L Rezerwy na z~wiaz";-, 1. Rezerwa Z ~ odroczonego podotku dochodowego 2. RezefW8 na swiadczenia emerytalne ipodobne - diugolerminowa - krctkoterminowa 3. Pozostale rezerwy - diugoierminowe - krcfiolerminowe L Zobowiazania diugotennlnowo 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostalych jednostek a) ktedytyi pozyi:zki b) Z ~ emisji ~ papi""'" wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe dl ime IIL ZobowIazania krótkoterminowo 1. Wobec jednostek powiazanych a) z tyluiu dostaw iuslug, o okresie wymagalnosci: - do 12 mesiecy - _ej 12 miesiecy b) inne 2. Wobec pozostalych jednostek a) ktedyty i pozyi:zki b) z~ emisji ~ popi""'" wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) z~ dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: - do 12 miesiecy - _ej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy O zobowiazania wekslowe g) Z ~ podolka.., cel, ubezpieczen i imych swiadczen h) z~ wyna~en i) inne 3. F\.fÓJSZespecja~ ni. Rozliczenia mlqdzyokresowe 1. Ujerma wartosc firmy 2. Inne rozaiczenia medzyokresowe - diugoterminowe - krclkoterminowe razem ~R9I~4jI4, , , , , ,35 4io ,i , , , , , , , S S , , , , , , , , , , S4 656, , , OS5, OSS, , , ,'" , , , , , , ,3 50 9n 750, , , , , , , ,5' ,5' , , , , , , , , , S3 671, , , , , , , Sporzadzono: Bogdanka [)fis

9 Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyjna RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lubelski Wegiel "BOGDANKA" S. A. za rok obrotowy 2008 Bogdanka, marzec 2009 r.

10 ) LUBELSKI WEGIEl~ "BOgdanka" Spólka. AkCyjna... w...' puchaczów B~dance NIP 7l3-00o-57~4...R.ejien:l\"30309'210 ~a1l\a Jednostki).. I RACHUNEK ZYSKÓW ISTRAT SPORZADZONY ZA OKRES OD DNIA DO DNIA (wariant kalkulacyjny) /-- -.I);ft~ jednostkom Aktualizacja Wartosc Zyski Straty Koszty Pozostale Strata dla Dotacje Dywidendy Odsetki, Przychody Inne jednostek przychody koszty ze (strata) wytworzenia nadzwyczajne sprzedazy ogólnego finansowe wsprzedanych zbycia koszty obowiazkowe netto tym: ifinansowe operacyjne powiazanym wartosci udzialy powiazanych z dzialalnosci A niefinansowych inwestycji sprzedazy ,92 10 operacyjne zarzadu sprzedanych , , ,10 11 obrotowy , , , , , , ,08 w9 Dane , ,44 sprzedazy , , aktywów produktów, 743 towarów zyskach, ,16 575, ,88 566,47 435,76 zmniejszenia za 564,24 329,26 590,15 942,34 751,60 232,26 446,01 743,85 496,91 304,11 881,77 (C-D-E) 835,44 operacyjnej (2007) poprzedni 273,42 towarów niefinansowych i ~ gospodarczej wproduktów, materialów aktywów tym: towarów irok materialów trwalych (F+G-H) (I+J-K) itowarów materialów, i materialów, w tym: w tym: , , , , , , , , ,34 632,91 862, , , , , ,51 584, ,72 967, ,96 032, ,85 329, , ,72 345,97 153,21 535,24 012,39 294,89 893,60 Z-ca Prezesa zysku rj'to",i (zwiekszenia ~,. ~ straty) 603,09 107,26 "7,.j" Wyszczególnienie I Dane za biezacy rok m, '"07..".". ~ j.~ KSIEGOWY Z-ca ~ _~'!JI.!l.. Brriow'"~ ch' zn1 -as

11 Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyj na RACHUNEK PRZEPL YWÓW PIENIEZNYCH Lubelski Wegiel "BOGDANKA" S. A. za rok obrotowy 2008 Bogdanka, marzec 2009 r.

12 SKI \VEGIEL LUBfLk Spólka Akcyjna ::~~ ~ ~~~fl.1ti~~zó"w ,Q~m~kil NIP 713-0tl"Ó RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEZNYCH SPORZADZONY NA DZIEN (metoda posrednia) Wyszczególnienie la. B. c. I. II. II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D. E. F. G. II Sporzadzono: Bogdanka Z"!. Dnia: ds, E om. Finan.c.rydl z- sa"p~k mir OL Prezesa.ty~4Borllow.b G friegowy Zal'7Adu mgr i , , , , , , , , ,36!

13 Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyjna ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WLASNYM Lubelski Wegiel "BOGDANKA" S. A. za rok obrotowy 2008 Bogdanka, marzec 2009 r.

14 LUBELSKI WEGIEL "Bogdanka" Spólka Akcyjna w B2$dance ~ud;t&qoowtki) ZESTAWIENIt: ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WLASNYM SPORZADZONE NA DZIEN (metoda posrednia) NIP ReK2n Wyszczególnienie I. Kapital (fundusz) wlasny na poczatek okresu (BO) - korekty bledów podstawowych ta. Kapital (fundusz) wlasny na poczatek okresu (BO), po korektach 1. Kapital (fundusz) podstawowy na poczatek okresu 1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego a) zwiekszenie (z tytulu) - wydania udzialów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytulu) - umorzenia udzialów (akcji) 1.2. Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Nalezne wplaty na kapital podstawowy na poczatek okresu 2.1. Zmiana naleznych wplat na kapital podstawowy a) zwiekszenie (z tytulu) b) zmniejszenie (z tytulu) 2.2. Nalezne wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu 3. Udzialy (akcje) wlasne na poczatek okresu a) zwiekszenie b) zmniejszenie 3.1. Udzialy (akcje) wlasne na koniec okresu 4. Kapital (fundusz) zapasowy na poczatek okresu 4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego a) zwiekszenie (z tytulu): - akcji powyzej wartosci nominalnej - z podzialu zysku (ustawowo) - przen.z kapitalu rezer.z aktualizacji wyceny b) zmniejszenie (z tytulu) - pokrycia straty 4.2. Stan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek okresu 5.1. Zmiany kapitalu (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiekszenie (z tytulu): b) zmniejszenie (z tytulu) - zbycia srodków trwalych 5.2. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na poczatek okresu 6.1. Zmiany pozostalych kapitalów (funduszy) rezerwowych a) zwiekszenie (z tytulu) podzialu zysku b) zmniejszenie (z tytulu) 6.2. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubieglych na poczatek okresu 7.1. Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu - korekty bledów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach a) zwiekszenie (z tytulu) - podzialu zysku z lat ubieglych b) zmniejszenie (z tytulu): podzialu zysku 7.3. Zysk z lat ubieglych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, - korekty bledów podstawowych 7.5. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach a) zwiekszenie (z tytulu) - przeniesienia straty z lat ubieglych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytulu): podzialu zysku 7.6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku I. Kapital (fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ) II. Kapital (fundusz) wlasny, uwz I nlenlu ro Stan na dane za biezacy rok obrotowy (2008) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stan na dane za poprzedni rok obrotowy (2007) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Dni Ekon m,.finan8owych S rzadzil: Ur zula Piatek QLÓW ~IEGOWY Sporz :"\ Bogdanka H\IIrK z.~a~~.,n.t.ynvl4rkow5~a Zl111Iadu

15 Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyjna DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA Lubelski Wegiel "BOGDANKA" S. A. za rok obrotowy 2008 Bogdanka, marzec 2009 r.

16 Ustep 1 - Objasnienia do bilansu: Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego za 2008 rok Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyjna w Bogdance I. Szczególowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych, zawierajacy stan tych aktywów na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koncowy, a dla majatku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytulów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych, inwestycji dlugoterminowych oraz ich umorzenia przedstawiaja tabele stanowiace zalacznik Nr IA-C Zmiany w majatku trwalym na przestrzeni 2008 r. przebiegaly nastepujaco: a) w roku obrotowym ulegl zwiekszeniu majatek trwaly ,11 zl w tym na: wartosci niematerialne i prawne srodki trwale ,23 zl ,88 zl b) zlikwidowano majatek trwaly: srodki trwale wartosci niematerialne i prawne ,85 zl ,85 zl zl c) sprzedano majatek trwaly: ,00 zl srodki trwale ,00 zl d) pozostale rozchody: - srodki trwale w budowie, w tym: a) przekwalif. ze srodków trwalych w budowie w koszty b) przekazano na srodki trwale c) przekazano na wartosci niematerialne i prawne d) sprzedaz srodków trwalych w budowie e) przeksiegowanie z nakladów bez efektów ,52 zl ,52 zl ,69 zl ,88 zl ,88 zl ,00 zl 882,07 zl

17 2. Wartosc gruntów uzytkowanych wieczyscie: Dodatkowe infonnacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. Powierzchnia {m2 Wartosc {w zl Stan na poczatek roku obrotowego ,33 Stan na koniec roku obrotowego ,33 3. Wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke srodków trwalych, uzywanych na podstawie umów najmu, dzierzawy i innych umów, w tym z tytulu umów leasingu. Srodki trwale uzywane na podstawie umowy najmu. obrotowego - StanZmiany na poczatek Stanwnaciagu koniec roku roku a zwiekszenia , ,40... Kombajn zostal zwrócony do Ramag S.A. w zwiazku z zakonczeniem umowy z dniem roku. 4. Zobowiazania wobec budzetu panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego z tytulu uzyskania prawa wlasnosci budynków i budowli nie wystepuja. 5. Dane o strukturze wlasnosci kapitalu podstawowego oraz liczbie i wartosci nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: Wartosc 5 kapitalu Uprzywilejowanych Wartosc Liczba akcji danego rodzaju nominalna jednej -akcyjnego "Kozienice" Skarb Srodowiska Panstwa SA akcji Na podstawie Uchwaly Nr l NWZ z dnia r. (Rep. A Nr 4739/2008) dokonano zmiany dotychczasowej liczby akcji Spólki w drodze podzialu ich wartosci nominalnej. Dotychczasowa wartosc nominalna kazdej akcji w wysokosci 5 zlotych ustalono na kwote 5,00 zlotych dla kazdej akcji

18 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lube]ski Wegiel "Bogdanka" S.A. 6. Zmiany stanu kapitalu zapasowego i rezerwowego przedstawione zostaly' w sporzadzonym zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) wlasnym. 7. Propozycje co do sposobu podzialu zysku bilansowego netto za 2008 rok w kwocie ,35 zl, oraz pokrycia straty z lat ubieglych z lat ubieglych w kwocie ,58 zl. Kapital Udzial Kapital rezerwowy zapasowy Zysk/strata celowy ]0 netto z przeznacze- wkwota zysku , ,58 (zl) bez (%) dywidendy (%) ,35 ]47.246,58 Strata z lat ubieglych Udzial w zysku 8. Infonnacja o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie koncowym zawarta jest w tabeli stanowiacej zalacznik Nr Dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci oraz aktywów trwalych ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawiaja tabele stanowiace zalacznik Nr 3A-B. 10. Podzial zobowiazan wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa, okresie splaty: a) do ] roku, b) powyzej I roku do 3 lat, c) powyzej 3 lat do 5 lat, d) powyzej 5 lat, przedstawia zestawienie stanowiace zalacznik Nr

19 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. II. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych: 2007 r r. a) Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe obejmuja: , ,25 poniesione koszty dot. roku nastepnego, np.na prenumerate, usl.telekom. ubezpieczenia pracownicze ubezpieczenia majatkowe - zarachowane niezapadle odsetki od lokat - nalicz.pod.v AT do odlicz.w nastep.m-cu poniesione koszty na IPO , , , , , , , , , ,26 b) Inne rozliczenia miedzyokresowe - dlugoterminowe i krótkoterminowe: e Wartosc Przyznane nieodplatnie prawa Wyszczególnienie 2Stan do na 3emisji przyszlych Wycena Odpisy czesci gwarancji dostaw, dotacji , , , , , ,16 robót i r , ,12 r , , 1.733, ,14 Stan ,15 na I6 Inne 42 Nalezne rozliczenia wplaty RAZEM I I miedzyokresowe na poczet ,29/ ,

20 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. 12. Zobowiazania zabezpieczone na majatku jednostki nie wystepuja. 13. Zobowiazania warunkowe, w tym równiez udzielone przez jednostke gwarancje i poreczenia, takze wekslowe w roku obrotowym 2008 nie wystapily. Ustep 2 - Objasnienia do rachunku zysków i strat: I. Struktura rzeczowa (rodzaje dzialalnosci) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów: 3. % tura ,44na eksport. tura do % ,00 Materialy Produkty Uslugi I , , , , , ,00 I , , , , , panstw I,63 Struk , , ,471,00 0,80 kraj UE na kraj 96, ,47na 1, , , , ,290,14 0, , ,98 94,34 97,59 2, ,35 0,02 0,14 1,26 0,16 2, ,68 eksport. z-dzierzawa , , ,32.077,00 0,01 0,09 0,02 0,11 0,32 0,71 0,12 0, , ,90 10 (laznia, -wynajem -uslugi tego: pralnia, ZFSS -materialy -cegla Ogólem Przychody ze sprzedazy - 5 -

21 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. 2. W roku obrotowym 2008 nie zaistniala trwala utrata wartosci srodków trwalych i w zwiazku z tym nie dokonano odpisów aktualizujacych. 3. Wysokosc odpisów aktualizujacych wartosc zapasów. W roku obrotowym 2008 dokonano aktualizacji wartosci zapasów, o których mowa wart. 28 ust. I pkt 6 ustawy o rachunkowosci. Zapasy wykazane zostaly w bilansie w wartosci netto, tj. po aktualizujaca wycene; w roku obrotowym dokonano odpisu w wysokosci:... pommejszemu o korekte Produkty gotowe Produkcja w toku ,86 zl ,80 zl 4. W 2008 roku w Spólce nie wystapilo zaniechanie dzialalnosci i nie przewiduje sie zaniechania prowadzonej dzialalnosci w 2009 roku w zadnym zakresie. 5. Rozliczenie glównych pozycji rózniacych podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za 2008 rok: Lp. Zysk Koszty Darowizny Dochody Przychody uzyskania, podatkowe brutto stanowiace kosztu ksiegowe wylaczone podatkowe uznane ksiegowe przejsciowo Wyszczególnienie podatkowo trwale ,08 opodatkowania ,40 ujete stanowiace wliczane w ksiegach stanowiace do (-) podstawy (+) Kwota kosztu , , , ,] ,32- Podstawa opodatkowania , , ] ,00 07,26-6 -

22 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. 6. Koszty rodzajowe dotyczace dzialalnosci roku 2007 i 2008 przedstawiaja sie nastepujaco: Dynamika Strukt. Zuzycie Wynagrodzenia Amortyzacja Pozostale Podatki Swiadczenia Uslugi I , , , I9009 l , l obce , , , Wyszczególnienie materialów i , ,83103,46 653,59102,29 106,30110,94 116,881,02 735,32 180,72 530,33109,51 325,07112,70 770,8528,70 812,9628,662 27,01 9,77 27,77 5,02 9,42 5,253 % Rok 2007 Rok oplaty koszty 021,00 647,09 039,39 297,62 197,00 151,001,02 568,320,44 944,860,27 352,000,70 588,5696,75 101,63 994,4219,59 na 822,95 105,70 108,40 107,52 104,71 105,81 0, rzecz 0,56 0, ,03 1,00 21,49 106,10 2,65 2,59 8,71 5,49 51,16 94,93 8,69 2,61 2,32 5,35 i energii 834 pracown , , , , , , I l O 605,69 282,63 599,06 582,98 131,36 155,00 192,93 Lp. Zmiany osobowe ochrony pracowników srodowiska ,93 7. Koszt wytworzenia srodków trwalych w budowie, srodków trwalych na potrzeby wlasne wynosi: ,09 Na kwote te skladaja sie nastepujace pozycje, które zostaly zaliczone do kosztów: - wynagrodzenia pracowników z narzutami ,98 - wynagrodzenia bezosobowe ,52 - materialy - ogólem ,57 - energia - ogólem ,88 - pozostale koszty wytworzenia, w tym: ,14 - swiadczenia na rzecz pracowników ,80 - udzial w kosztach bhp ,25 - podstacje i siec elektryczna ,66 inne uslugi niematerialne ,22 - remonty i konserwacje ,10 - amortyzacja ,34 ubezpieczenie majatkowe ,77-7-

23 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. 8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok naklady na niefinansowe aktywa trwale w tym poniesione i planowane naklady na ochrone srodowiska: 2) srodki trwale-zakup dóbr gotowych Planowane na obrotowy ,0 nastepny w biezacym rok roku 330, , ,00 420, Poniesione ,88 9, IO. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podzialem na losowe podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych za lata pozostale oraz 2. Zyski Podatek losowe: dochodowy odszkodowanie wynikuzanamajatek Róznica Wartosc pomiedzy straty zwiazana zyskami Tresc ,28 Za -z ,28 pozarem rok a Za stratami rok obrotowy ZCB poprzedni losowymi , ,24 Lp , Ustep 2a -Kursy przyjete do wyceny: Do wyceny bilansowej w zlotych skladników aktywów i pasywów wyrazonych w walutach obcych przyjeto sredni kurs EURO z tabeli NR 254/ A/NBP/2008 z dnia 3 I r. wysokosci: 4,1724. Ustep 2b - Objasnienia do instrumentów finansowych: Spólka na dzien bilansowy posiada rozrachunki walutowe w postaci zobowiazania o wartosci , IO EURO. Ryzyko zwiazane ze zmiana kursów walut jest nieistotne. W roku 2008 i do dnia sporzadzenia sprawozdania finansowego Spólka nie zawierala zadnych transakcji terminowych i zabezpieczajacych ryzyko kursowe (opcji i forward)

24 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. Ustep 3 - Objasnienia do rachunku przeplywów pienieznych: Struktura srodków pienieznych przyjetych do rachunku przeplywów pienieznych: Wynik finansowy netto w kwocie podlega korekcie o: amortyzacje planowa - zyski/straty z tytulu róznic kursowych - rezerwy na zobowiazania - wynik z dzialalnosci inwestycyjnej - odsetki i udzialy w zyskach Pozycja inne korekty obejmuje: - korekta kosztów inwest. dot. Stefanowa - korekta wart.sr.trwalych - grunty - korekta umorzen sr.trwalych - grunty - wartosc odpisu prawa do emisji - inwestycje dlugo i krótkoterminowe ,35 (+) ,32 (-) ,55 (+) ,94 (+) ,26 (+) (+) ,88 (+) ,76 (-) 9.303,34 (+) 1.395,51 (+) 38,64 (Iokata-sr.pieniezne fundusz likwidacji kopalni) (-) (-) ,45 Przyrost lub zmniejszenia niektórych aktywów i pasywów bilansu do których zalicza sie: zmiana stanu zapasów - zmiana stanu naleznosci - zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych z wyjatkiem kredytów zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych (+) ,68 (-) ,59 (+) ,59 (-) ,60 ~ Ogólem wynik za rok obrotowy zostal skorygowany o kwote (+) ,51 ~ Ogólem przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej (+) ,86-9 -

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI SEDZIN S.A. SEDZIN SA-R 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A. 1. Informacje ogólne Elektrocieplownia "Sedzin" SA Ul. Malobadzka 141,42-500 Sedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

Zaklady Miesne Duda S.A.

Zaklady Miesne Duda S.A. POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-12-02 16:25:26 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD RAPORT BIEZACY Nazwa podmiotu : Zaklady Miesne Duda S.A. Temat

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 za rok obrotowy kończący się w dniu 3 grudnia 2014 roku Sosnowiec, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Czas trwania działalności gospodarczej jest nieograniczony

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Czas trwania działalności gospodarczej jest nieograniczony WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa(firma) i siedziba; podstawowy przedmiot działalności jednostki; wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr. WISTIL S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A.

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 OBEJMUJĄCE : 1. WPROWADZENIE DO SPROWAZDANIA FINANSOWEGO 2. BILANS 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Bardziej szczegółowo