SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK"

Transkrypt

1 LUBELSKI WEGIEL nbogdan KAn SPÓLKA AKCYJNA w Bogdancel Puchaczów SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Bogdanka~ marzec 2009 f..

2 De ;~nl~ t,erp~rl -."r Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 5. Zestawienie zmian w ~..apitale(funduszu) wlasnym 6. Dodatkowe informacje iwyjasnienia

3 WPROW ADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008, SPOLKI LUBELSKI WEGIEL "BOGDANKA" SA W BOGDANCE PUCHACZÓW 1

4 l. Informacje porzadkowe. Spólka Lubelski Wegiel "BOGDANKA" SA w Bogdance z siedziba w Bogdance Puchaczów prowadzi zgodnie z klasyfikacja dzialalnosci EKD dzialalnosc podstawowa w zakresie: GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WEGLA KAMIENNEGO ujete wg EKD w dziale 1010, Przedmiotem dzialalnosci Spólki jest: GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, OBSLUGA NIERUCHOMOSCI, WYNAJEM, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ, EDUKACJA, TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I LACZNOSC, PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ. Spólka zostala wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Gospodarczy w Lublinie X] Wydzial Gospodarczy Rejestrowy w dniu R. pod numerem KRS Czas trwania Spólki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 2. Prezentacja sprawozdan finansowycb Spólka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynajacy sie i konczacy sie R. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy obrotowy Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci gospodarczej przez Spólke w dajacej sie przewidziec przyszlosci, obejmujacej okres nie krótszy niz jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieja równiez okolicznosci wskazujace na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci. 3. Stosowane metody i zasady rachunkowosci Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci obowiazujacymi jednostki kontynuujace dzialalnosc. Rachunkowosc Spólki Lubelski Wegiel,,Bogdanka" prowadzona jest zgodnie z przyjetymi zasadami (polityka) rachunkowosci wprowadzona Zarzadzeniem Nr 25/0] (z póz11.zm.) Prezesa Zarzadu Dyrektora Naczelnego Lubelski Wegiel,,Bogdanka" S.A. z dnia 3] grudnia 200 l roku. Spólka sporzadza rachunek zysków i strat w ukladzie kalkulacyjnym a rachunek przeplywów pienieznych metoda posrednia. W sprawozdaniu finansowym Spólka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich trescia ekonomiczna Wynik finansowy Spólki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiagniete i przypadajace na jej rzecz przychody oraz zwiazane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memorialu, wspólmiernosci przychodów i kosztów oraz ostroznej wyceny. 2

5 Wycena aktywów i pasywów oparta jest o regulacje zawarte w/w przepisach, w szczególnosci: Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne amortyzuje sie w okresie ekonomicznej uzytecznosci, zgodnym z okresem amortyzacji przewidzianym w prawie podatkowym. Poszczególne grupy zapasów sa wycenianie w nastepujacy sposób: Materialv Pólprodukty i produkty w toku cena zakupu w ciagu roku w technicznym koszcie wytworzenia z poprzedniego roku a na koniec roku aktualizuje sie wycene po sredniorocznym technicznym koszcie wytworzenia z danego roku Produkty gotowe - wegiel - cegla w ciagu roku po technicznym koszcie wytworzenia z poprzedniego miesiaca a na koniec roku aktualizuje sie wycene po sredniorocznym koszcie wytworzenia. w ciagu roku po srednim technicznym koszcie wytworzenia liczonym w nastepujacy sposób: - 1rycena zapasu na koniec roku plus techniczny koszt 1rytworzenia za poprzednie miesiace dzielona przez iloscio1ry stan zapasu na poczatek roku plus ilosc 1rytworzona w miesiacach poprzednich a na koniec roku aktualizuje sie wycene po sredniorocznym technicznym koszcie wytworzenia z danego roku Nie salduje sie ze soba rezerw i aktywów z tytulu odroczonego podatku dochodowego. Do obliczania podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje sie podatkowa metode ustalania róznic kursowych zgodna z Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Art.15a (Róznice kursowe). 4. Zmiany zasad rachunkowosci w okresie sprawozdawczym Spólka Lubelski Wegiel,,Bogdanka" SA w biezacym roku obrotowym ujela w ksiegach rachunkowych rezerwy na deputat weglowy oraz ujawnila naklady na srodki trwale w budowie. Powyzsze zdarzenia zostaly ujete jako blad i zaprezentowane w bilansie jako,,zysk / strata z lat ubieglych". Spólka w roku 2008 dokonala zmian sposobu szacowania rezerw na swiadczenia pracownicze z metody wlasnej na wyliczenie metoda aktuarialna. Powyzsza zmiane szacunków Spólka ujela prospektywnie Sporzadzono: Bogdanka, dnia r. '>~rzadu mi" 3

6 OSWIADCZENIE KIEROWNICTW A Stosownie do artykulu 52 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku z pózniejszymi zmianami, Zarzad Spólki LUBELSKI WEGIEL "BOGDANKA" SA W BOGDANCE przedstawia sprawozdanie finansowe za rok konczacy sie R, na które sklada sie : Bilans sporzadzony na dzien R, Rachunek zysków i strat za okres R, Rachunek przeplywów pienieznych, Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym, Informacja dodatkowa, obejmujaca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objasnienia. Do sprawozdania finansowego dolacza sie sprawozdanie z dzialalnosci jednostki za okres objety sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie finansowe sporzadzone zostalo zgodnie z przedstawionymi zasadami znowelizowanej ustawy o rachunkowosci oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majatkowa i finansowa oraz wynik finansowy. Podpisy czlonków Zarzadu: PREZES 2J:j;Z!,fJU Q ;t!t1olt\,.finansowych 6b fl'.slegowy ~~8 p~ne Zarzadu. ; ~jlui (osoba od~~a za prowadzenie ksiag rachunkowych) (imie, nazwisko, stanowisko) Czlorl.e* Zarzadu (imie, fi (in)ie', nazii~~~~) (imie, n~" dll.l;kqnom. Finaneowyeb th~1)vulvf{$1 EG o WY 4

7 Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyjna BILANS Lubelski Wegiel "BOGDANKA" S. A. za rok obrotowy 2008 Bogdanka, marzec 2009 r.

8 CZ~ Zarzadu mgr tysz Chrruelewski UBELSKIWEGIEI- 1-- danka" Spólka Akcyjna ~~~?~~~I;iiiiT»ó3~30921O. NIP 04- BILANS SPORZADZONY NA DZIEN (wersja pelna) AJ<TYWA dane za biezacy rok dane za poprzedni rok Stan obrotowy na (2008) _I Stan obrotowy na (2007) PASYWA Stan na danezabie.tit.cyrok obrotowy (2008) Stan na dane za rok obrotowy (2007) "- Aklywallwale L Wartosci niematertalne I prawne 1 Koszty zakonczonych prac rozwojowyd1 2 Wartosc firmy 3. Innewartosci riemateriai'le iprawne. Zalczki na wartosci riematenalne ipra'noe I. Rzeczowe aktywa trwale 1 srodo trwale al -ly (w t}<n prawouzytkowa"a wieczystego gnrtu) bl budynki, ","ale i obieldy i~efii ladowej i wodnej c) l6zadzenia teclnczne imaszyrrj dl SfodO transportu e) ime srodki trwale 2 srodki trwale w txjdowie 3 Zalcztci na srodci trwale Wbudowie Naleznosci diugoternlnow8 1 Od jednostek powiazanych 2 Od pozostalych jednostek IV. Inwastycje diugotam1inowo 1 Nieruc:horr'losci 2 Wartosci niemateriane iprawne 3 OIugoter1'JjnoweaktyNa finan5o'ne al Wjednostkach powiazanych - udzialy li> akcje - inne papiery wartoscialle - udzielone pozyi:zki - inne dkjgoterttinowe ald)wa finansowe bl w pozostalych jednostkach - udzialy li> akcje - inne papiery wartosciowe - udzielooe pozyi:zki - inne diugotemil"lo'ne aktywa finansowe. lme inwestycje cijgotermioowe v. Dlugolerminowe rozllczenla mledzyokresowe 1 /4IdywaZ~ odroczonego podotku dochodowego 2. Inne rozlczefia rtiedzyokresowe B.. ~aobrotowe- -_.. - l Zapasy 1 Materialy 2 Pcjp«xUdyi proojdywloku 3 ProQjdy gotowe. TCftNary 5. Zaliczki na do5tav.y Naleznoscl królkotannlnowo 1 Naleznosd od jednostek powiazanych 8J z tybiu dostaw i uwg, o okresie splaty: - do 12mesiecy - _ej 12 miesiecy b) inne 2 Naleb10sci od pozostalych jednostek al Z ~ dostaw i uslug, Ookresie splaty: - do 12 rtiesiecy - ~ej 12 miesiecy b) Z ~ podol, doiacj, cel, LDezp.spo/.i zdrow.oraz imych "'" ej inne d) dochodzone na cyodzesadowej hwestycje krótkotennlnowe 1 Krd:koterminowe aldywa finansowe '1 Wjednostkach powiazanych - udzialy li> akcje - inne papiery wartosciowe - udzielooe pozyi:zki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe bj w pozostalych jednostkach - udzialy li> akcje - inne papiery wartosciowe - udzielooe pozyi:zki - inne krótkoterminowe aktywa.finansowe ej srodki pieniezne iinne aktyw'apieniezne - srodki pienietne Wkasie i na raclu"lkach - inne srod<i pieri~ - inne aldywa pieriezne 2 Inneinwestycje krcikol:erminowe r'l. Krótkotennlnowe rozlczenla miedzyokresowe AICtVWa razem - - Ka'" (~Z)_sny L Kapital (fundusz) podstawowy l. Nalozne wpiaiy na kapl'" podstawowy (_osc ujemna) II. Udzialy (akcjo) Masno (_osc ujerma) fil. KopIal (fundusz) zapasowy V, Kapital (fundusz) Z akt_zacj wycony VI.. Pozostale kaplaly (fundusze) rez8fwowe VI. Zysk (strata) z lal ubiegiych VIII. Zysk (strata) netto Ix.. OdpIsy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkosc zobowiazania I reze[wy na zo~ L Rezerwy na z~wiaz";-, 1. Rezerwa Z ~ odroczonego podotku dochodowego 2. RezefW8 na swiadczenia emerytalne ipodobne - diugolerminowa - krctkoterminowa 3. Pozostale rezerwy - diugoierminowe - krcfiolerminowe L Zobowiazania diugotennlnowo 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostalych jednostek a) ktedytyi pozyi:zki b) Z ~ emisji ~ papi""'" wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe dl ime IIL ZobowIazania krótkoterminowo 1. Wobec jednostek powiazanych a) z tyluiu dostaw iuslug, o okresie wymagalnosci: - do 12 mesiecy - _ej 12 miesiecy b) inne 2. Wobec pozostalych jednostek a) ktedyty i pozyi:zki b) z~ emisji ~ popi""'" wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) z~ dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: - do 12 miesiecy - _ej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy O zobowiazania wekslowe g) Z ~ podolka.., cel, ubezpieczen i imych swiadczen h) z~ wyna~en i) inne 3. F\.fÓJSZespecja~ ni. Rozliczenia mlqdzyokresowe 1. Ujerma wartosc firmy 2. Inne rozaiczenia medzyokresowe - diugoterminowe - krclkoterminowe razem ~R9I~4jI4, , , , , ,35 4io ,i , , , , , , , S S , , , , , , , , , , S4 656, , , OS5, OSS, , , ,'" , , , , , , ,3 50 9n 750, , , , , , , ,5' ,5' , , , , , , , , , S3 671, , , , , , , Sporzadzono: Bogdanka [)fis

9 Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyjna RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lubelski Wegiel "BOGDANKA" S. A. za rok obrotowy 2008 Bogdanka, marzec 2009 r.

10 ) LUBELSKI WEGIEl~ "BOgdanka" Spólka. AkCyjna... w...' puchaczów B~dance NIP 7l3-00o-57~4...R.ejien:l\"30309'210 ~a1l\a Jednostki).. I RACHUNEK ZYSKÓW ISTRAT SPORZADZONY ZA OKRES OD DNIA DO DNIA (wariant kalkulacyjny) /-- -.I);ft~ jednostkom Aktualizacja Wartosc Zyski Straty Koszty Pozostale Strata dla Dotacje Dywidendy Odsetki, Przychody Inne jednostek przychody koszty ze (strata) wytworzenia nadzwyczajne sprzedazy ogólnego finansowe wsprzedanych zbycia koszty obowiazkowe netto tym: ifinansowe operacyjne powiazanym wartosci udzialy powiazanych z dzialalnosci A niefinansowych inwestycji sprzedazy ,92 10 operacyjne zarzadu sprzedanych , , ,10 11 obrotowy , , , , , , ,08 w9 Dane , ,44 sprzedazy , , aktywów produktów, 743 towarów zyskach, ,16 575, ,88 566,47 435,76 zmniejszenia za 564,24 329,26 590,15 942,34 751,60 232,26 446,01 743,85 496,91 304,11 881,77 (C-D-E) 835,44 operacyjnej (2007) poprzedni 273,42 towarów niefinansowych i ~ gospodarczej wproduktów, materialów aktywów tym: towarów irok materialów trwalych (F+G-H) (I+J-K) itowarów materialów, i materialów, w tym: w tym: , , , , , , , , ,34 632,91 862, , , , , ,51 584, ,72 967, ,96 032, ,85 329, , ,72 345,97 153,21 535,24 012,39 294,89 893,60 Z-ca Prezesa zysku rj'to",i (zwiekszenia ~,. ~ straty) 603,09 107,26 "7,.j" Wyszczególnienie I Dane za biezacy rok m, '"07..".". ~ j.~ KSIEGOWY Z-ca ~ _~'!JI.!l.. Brriow'"~ ch' zn1 -as

11 Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyj na RACHUNEK PRZEPL YWÓW PIENIEZNYCH Lubelski Wegiel "BOGDANKA" S. A. za rok obrotowy 2008 Bogdanka, marzec 2009 r.

12 SKI \VEGIEL LUBfLk Spólka Akcyjna ::~~ ~ ~~~fl.1ti~~zó"w ,Q~m~kil NIP 713-0tl"Ó RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEZNYCH SPORZADZONY NA DZIEN (metoda posrednia) Wyszczególnienie la. B. c. I. II. II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D. E. F. G. II Sporzadzono: Bogdanka Z"!. Dnia: ds, E om. Finan.c.rydl z- sa"p~k mir OL Prezesa.ty~4Borllow.b G friegowy Zal'7Adu mgr i , , , , , , , , ,36!

13 Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyjna ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WLASNYM Lubelski Wegiel "BOGDANKA" S. A. za rok obrotowy 2008 Bogdanka, marzec 2009 r.

14 LUBELSKI WEGIEL "Bogdanka" Spólka Akcyjna w B2$dance ~ud;t&qoowtki) ZESTAWIENIt: ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WLASNYM SPORZADZONE NA DZIEN (metoda posrednia) NIP ReK2n Wyszczególnienie I. Kapital (fundusz) wlasny na poczatek okresu (BO) - korekty bledów podstawowych ta. Kapital (fundusz) wlasny na poczatek okresu (BO), po korektach 1. Kapital (fundusz) podstawowy na poczatek okresu 1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego a) zwiekszenie (z tytulu) - wydania udzialów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytulu) - umorzenia udzialów (akcji) 1.2. Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Nalezne wplaty na kapital podstawowy na poczatek okresu 2.1. Zmiana naleznych wplat na kapital podstawowy a) zwiekszenie (z tytulu) b) zmniejszenie (z tytulu) 2.2. Nalezne wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu 3. Udzialy (akcje) wlasne na poczatek okresu a) zwiekszenie b) zmniejszenie 3.1. Udzialy (akcje) wlasne na koniec okresu 4. Kapital (fundusz) zapasowy na poczatek okresu 4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego a) zwiekszenie (z tytulu): - akcji powyzej wartosci nominalnej - z podzialu zysku (ustawowo) - przen.z kapitalu rezer.z aktualizacji wyceny b) zmniejszenie (z tytulu) - pokrycia straty 4.2. Stan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek okresu 5.1. Zmiany kapitalu (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiekszenie (z tytulu): b) zmniejszenie (z tytulu) - zbycia srodków trwalych 5.2. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na poczatek okresu 6.1. Zmiany pozostalych kapitalów (funduszy) rezerwowych a) zwiekszenie (z tytulu) podzialu zysku b) zmniejszenie (z tytulu) 6.2. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubieglych na poczatek okresu 7.1. Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu - korekty bledów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach a) zwiekszenie (z tytulu) - podzialu zysku z lat ubieglych b) zmniejszenie (z tytulu): podzialu zysku 7.3. Zysk z lat ubieglych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, - korekty bledów podstawowych 7.5. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach a) zwiekszenie (z tytulu) - przeniesienia straty z lat ubieglych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytulu): podzialu zysku 7.6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku I. Kapital (fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ) II. Kapital (fundusz) wlasny, uwz I nlenlu ro Stan na dane za biezacy rok obrotowy (2008) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stan na dane za poprzedni rok obrotowy (2007) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Dni Ekon m,.finan8owych S rzadzil: Ur zula Piatek QLÓW ~IEGOWY Sporz :"\ Bogdanka H\IIrK z.~a~~.,n.t.ynvl4rkow5~a Zl111Iadu

15 Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyjna DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA Lubelski Wegiel "BOGDANKA" S. A. za rok obrotowy 2008 Bogdanka, marzec 2009 r.

16 Ustep 1 - Objasnienia do bilansu: Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego za 2008 rok Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spólka Akcyjna w Bogdance I. Szczególowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych, zawierajacy stan tych aktywów na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan koncowy, a dla majatku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytulów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych, inwestycji dlugoterminowych oraz ich umorzenia przedstawiaja tabele stanowiace zalacznik Nr IA-C Zmiany w majatku trwalym na przestrzeni 2008 r. przebiegaly nastepujaco: a) w roku obrotowym ulegl zwiekszeniu majatek trwaly ,11 zl w tym na: wartosci niematerialne i prawne srodki trwale ,23 zl ,88 zl b) zlikwidowano majatek trwaly: srodki trwale wartosci niematerialne i prawne ,85 zl ,85 zl zl c) sprzedano majatek trwaly: ,00 zl srodki trwale ,00 zl d) pozostale rozchody: - srodki trwale w budowie, w tym: a) przekwalif. ze srodków trwalych w budowie w koszty b) przekazano na srodki trwale c) przekazano na wartosci niematerialne i prawne d) sprzedaz srodków trwalych w budowie e) przeksiegowanie z nakladów bez efektów ,52 zl ,52 zl ,69 zl ,88 zl ,88 zl ,00 zl 882,07 zl

17 2. Wartosc gruntów uzytkowanych wieczyscie: Dodatkowe infonnacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. Powierzchnia {m2 Wartosc {w zl Stan na poczatek roku obrotowego ,33 Stan na koniec roku obrotowego ,33 3. Wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke srodków trwalych, uzywanych na podstawie umów najmu, dzierzawy i innych umów, w tym z tytulu umów leasingu. Srodki trwale uzywane na podstawie umowy najmu. obrotowego - StanZmiany na poczatek Stanwnaciagu koniec roku roku a zwiekszenia , ,40... Kombajn zostal zwrócony do Ramag S.A. w zwiazku z zakonczeniem umowy z dniem roku. 4. Zobowiazania wobec budzetu panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego z tytulu uzyskania prawa wlasnosci budynków i budowli nie wystepuja. 5. Dane o strukturze wlasnosci kapitalu podstawowego oraz liczbie i wartosci nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: Wartosc 5 kapitalu Uprzywilejowanych Wartosc Liczba akcji danego rodzaju nominalna jednej -akcyjnego "Kozienice" Skarb Srodowiska Panstwa SA akcji Na podstawie Uchwaly Nr l NWZ z dnia r. (Rep. A Nr 4739/2008) dokonano zmiany dotychczasowej liczby akcji Spólki w drodze podzialu ich wartosci nominalnej. Dotychczasowa wartosc nominalna kazdej akcji w wysokosci 5 zlotych ustalono na kwote 5,00 zlotych dla kazdej akcji

18 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lube]ski Wegiel "Bogdanka" S.A. 6. Zmiany stanu kapitalu zapasowego i rezerwowego przedstawione zostaly' w sporzadzonym zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) wlasnym. 7. Propozycje co do sposobu podzialu zysku bilansowego netto za 2008 rok w kwocie ,35 zl, oraz pokrycia straty z lat ubieglych z lat ubieglych w kwocie ,58 zl. Kapital Udzial Kapital rezerwowy zapasowy Zysk/strata celowy ]0 netto z przeznacze- wkwota zysku , ,58 (zl) bez (%) dywidendy (%) ,35 ]47.246,58 Strata z lat ubieglych Udzial w zysku 8. Infonnacja o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie koncowym zawarta jest w tabeli stanowiacej zalacznik Nr Dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci oraz aktywów trwalych ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawiaja tabele stanowiace zalacznik Nr 3A-B. 10. Podzial zobowiazan wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa, okresie splaty: a) do ] roku, b) powyzej I roku do 3 lat, c) powyzej 3 lat do 5 lat, d) powyzej 5 lat, przedstawia zestawienie stanowiace zalacznik Nr

19 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. II. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych: 2007 r r. a) Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe obejmuja: , ,25 poniesione koszty dot. roku nastepnego, np.na prenumerate, usl.telekom. ubezpieczenia pracownicze ubezpieczenia majatkowe - zarachowane niezapadle odsetki od lokat - nalicz.pod.v AT do odlicz.w nastep.m-cu poniesione koszty na IPO , , , , , , , , , ,26 b) Inne rozliczenia miedzyokresowe - dlugoterminowe i krótkoterminowe: e Wartosc Przyznane nieodplatnie prawa Wyszczególnienie 2Stan do na 3emisji przyszlych Wycena Odpisy czesci gwarancji dostaw, dotacji , , , , , ,16 robót i r , ,12 r , , 1.733, ,14 Stan ,15 na I6 Inne 42 Nalezne rozliczenia wplaty RAZEM I I miedzyokresowe na poczet ,29/ ,

20 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. 12. Zobowiazania zabezpieczone na majatku jednostki nie wystepuja. 13. Zobowiazania warunkowe, w tym równiez udzielone przez jednostke gwarancje i poreczenia, takze wekslowe w roku obrotowym 2008 nie wystapily. Ustep 2 - Objasnienia do rachunku zysków i strat: I. Struktura rzeczowa (rodzaje dzialalnosci) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów: 3. % tura ,44na eksport. tura do % ,00 Materialy Produkty Uslugi I , , , , , ,00 I , , , , , panstw I,63 Struk , , ,471,00 0,80 kraj UE na kraj 96, ,47na 1, , , , ,290,14 0, , ,98 94,34 97,59 2, ,35 0,02 0,14 1,26 0,16 2, ,68 eksport. z-dzierzawa , , ,32.077,00 0,01 0,09 0,02 0,11 0,32 0,71 0,12 0, , ,90 10 (laznia, -wynajem -uslugi tego: pralnia, ZFSS -materialy -cegla Ogólem Przychody ze sprzedazy - 5 -

21 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. 2. W roku obrotowym 2008 nie zaistniala trwala utrata wartosci srodków trwalych i w zwiazku z tym nie dokonano odpisów aktualizujacych. 3. Wysokosc odpisów aktualizujacych wartosc zapasów. W roku obrotowym 2008 dokonano aktualizacji wartosci zapasów, o których mowa wart. 28 ust. I pkt 6 ustawy o rachunkowosci. Zapasy wykazane zostaly w bilansie w wartosci netto, tj. po aktualizujaca wycene; w roku obrotowym dokonano odpisu w wysokosci:... pommejszemu o korekte Produkty gotowe Produkcja w toku ,86 zl ,80 zl 4. W 2008 roku w Spólce nie wystapilo zaniechanie dzialalnosci i nie przewiduje sie zaniechania prowadzonej dzialalnosci w 2009 roku w zadnym zakresie. 5. Rozliczenie glównych pozycji rózniacych podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za 2008 rok: Lp. Zysk Koszty Darowizny Dochody Przychody uzyskania, podatkowe brutto stanowiace kosztu ksiegowe wylaczone podatkowe uznane ksiegowe przejsciowo Wyszczególnienie podatkowo trwale ,08 opodatkowania ,40 ujete stanowiace wliczane w ksiegach stanowiace do (-) podstawy (+) Kwota kosztu , , , ,] ,32- Podstawa opodatkowania , , ] ,00 07,26-6 -

22 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. 6. Koszty rodzajowe dotyczace dzialalnosci roku 2007 i 2008 przedstawiaja sie nastepujaco: Dynamika Strukt. Zuzycie Wynagrodzenia Amortyzacja Pozostale Podatki Swiadczenia Uslugi I , , , I9009 l , l obce , , , Wyszczególnienie materialów i , ,83103,46 653,59102,29 106,30110,94 116,881,02 735,32 180,72 530,33109,51 325,07112,70 770,8528,70 812,9628,662 27,01 9,77 27,77 5,02 9,42 5,253 % Rok 2007 Rok oplaty koszty 021,00 647,09 039,39 297,62 197,00 151,001,02 568,320,44 944,860,27 352,000,70 588,5696,75 101,63 994,4219,59 na 822,95 105,70 108,40 107,52 104,71 105,81 0, rzecz 0,56 0, ,03 1,00 21,49 106,10 2,65 2,59 8,71 5,49 51,16 94,93 8,69 2,61 2,32 5,35 i energii 834 pracown , , , , , , I l O 605,69 282,63 599,06 582,98 131,36 155,00 192,93 Lp. Zmiany osobowe ochrony pracowników srodowiska ,93 7. Koszt wytworzenia srodków trwalych w budowie, srodków trwalych na potrzeby wlasne wynosi: ,09 Na kwote te skladaja sie nastepujace pozycje, które zostaly zaliczone do kosztów: - wynagrodzenia pracowników z narzutami ,98 - wynagrodzenia bezosobowe ,52 - materialy - ogólem ,57 - energia - ogólem ,88 - pozostale koszty wytworzenia, w tym: ,14 - swiadczenia na rzecz pracowników ,80 - udzial w kosztach bhp ,25 - podstacje i siec elektryczna ,66 inne uslugi niematerialne ,22 - remonty i konserwacje ,10 - amortyzacja ,34 ubezpieczenie majatkowe ,77-7-

23 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. 8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok naklady na niefinansowe aktywa trwale w tym poniesione i planowane naklady na ochrone srodowiska: 2) srodki trwale-zakup dóbr gotowych Planowane na obrotowy ,0 nastepny w biezacym rok roku 330, , ,00 420, Poniesione ,88 9, IO. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podzialem na losowe podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych za lata pozostale oraz 2. Zyski Podatek losowe: dochodowy odszkodowanie wynikuzanamajatek Róznica Wartosc pomiedzy straty zwiazana zyskami Tresc ,28 Za -z ,28 pozarem rok a Za stratami rok obrotowy ZCB poprzedni losowymi , ,24 Lp , Ustep 2a -Kursy przyjete do wyceny: Do wyceny bilansowej w zlotych skladników aktywów i pasywów wyrazonych w walutach obcych przyjeto sredni kurs EURO z tabeli NR 254/ A/NBP/2008 z dnia 3 I r. wysokosci: 4,1724. Ustep 2b - Objasnienia do instrumentów finansowych: Spólka na dzien bilansowy posiada rozrachunki walutowe w postaci zobowiazania o wartosci , IO EURO. Ryzyko zwiazane ze zmiana kursów walut jest nieistotne. W roku 2008 i do dnia sporzadzenia sprawozdania finansowego Spólka nie zawierala zadnych transakcji terminowych i zabezpieczajacych ryzyko kursowe (opcji i forward)

24 Dodatkowe informacje i objasnienia za 2008 rok - Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. Ustep 3 - Objasnienia do rachunku przeplywów pienieznych: Struktura srodków pienieznych przyjetych do rachunku przeplywów pienieznych: Wynik finansowy netto w kwocie podlega korekcie o: amortyzacje planowa - zyski/straty z tytulu róznic kursowych - rezerwy na zobowiazania - wynik z dzialalnosci inwestycyjnej - odsetki i udzialy w zyskach Pozycja inne korekty obejmuje: - korekta kosztów inwest. dot. Stefanowa - korekta wart.sr.trwalych - grunty - korekta umorzen sr.trwalych - grunty - wartosc odpisu prawa do emisji - inwestycje dlugo i krótkoterminowe ,35 (+) ,32 (-) ,55 (+) ,94 (+) ,26 (+) (+) ,88 (+) ,76 (-) 9.303,34 (+) 1.395,51 (+) 38,64 (Iokata-sr.pieniezne fundusz likwidacji kopalni) (-) (-) ,45 Przyrost lub zmniejszenia niektórych aktywów i pasywów bilansu do których zalicza sie: zmiana stanu zapasów - zmiana stanu naleznosci - zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych z wyjatkiem kredytów zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych (+) ,68 (-) ,59 (+) ,59 (-) ,60 ~ Ogólem wynik za rok obrotowy zostal skorygowany o kwote (+) ,51 ~ Ogólem przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej (+) ,86-9 -

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r. BURMISTRZMIASTA Golubia-Dobrzynia woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

INNE SRODKI TRWAŁE 877728,64 0,00 106501,86 0,00 0,00 984230,50. stan na stan na stan na stan na

INNE SRODKI TRWAŁE 877728,64 0,00 106501,86 0,00 0,00 984230,50. stan na stan na stan na stan na DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1)zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych szczegółowy oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

sporzadzone na dzien r. dla celów polaczenia

sporzadzone na dzien r. dla celów polaczenia Zalacznik nr... do planu polaczenia OSWIADCZENIE O STANIE KSIEGOWYM Przedsiebiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z 0.0. w Gliwicach sporzadzone na dzien 31.01.2013r. dla celów polaczenia Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa dnia 31 marca 2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI RODZIC PO LUDZKU

FUNDACJI RODZIC PO LUDZKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIC PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2011 I. W~ROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej dzialalnosci Fundacji w

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa, 29 marzec 2013 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R. PUNKT I A. Aktywa trwałe Zestawienie zmian wartości środków trwałych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.: Grupa KRŚT Wartość

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY za rok obrotowy 2005 I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w roku obrotowym było: -działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK. ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANII POPIOŁEK

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo