TuneCast Auto LIVE do iphone'a i ipoda Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TuneCast Auto LIVE do iphone'a i ipoda Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 do iphone'a i ipoda Instrukcja obsługi 8820pd00263 F8Z498cw

2 Spis treści Spis treści części Wprowadzenie Aplikacja ClearScan LIVE Podłączanie urządzenia TuneCast Auto Wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej... 4 Wyszukiwanie najlepszej częstotliwości radiowej funkcją ClearScan (zalecane) Ręczne wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej... 5 Zapisywanie i wybieranie programów Wzmacnianie dźwięku przyciskiem PRO Wydajne korzystanie z urządzenia TuneCast Auto... 8 Ładowanie iphone'a lub ipoda... 8 RDS (Radio Data System)... 8 Optymalizowanie jakości dźwięku z urządzenia TuneCast Auto Bezpieczeństwo Informacje i

3 Wprowadzenie Urządzenie TuneCast Auto ładuje ipoda podczas odtwarzania muzyki przez radioodtwarzacz samochodowy. Tym urządzeniem TuneCast Auto można także sterować z poziomu iphone'a lub ipoda. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację ClearScan LIVE ze sklepu App Store (patrz instrukcja na następnej stronie). PL-1

4 Aplikacja ClearScan LIVE Aplikacja ClearScan LIVE umożliwia sterowanie urządzeniem TuneCast Auto LIVE bezpośrednio z iphone'a lub ipoda. ClearScan LIVE usprawnia także korzystanie z funkcji ClearScan przez: wyszukiwanie najlepszej częstotliwości radiowej w danej lokalizacji na podstawie danych GPS; zalecanie wolnych częstotliwości na podstawie danych zebranych od innych użytkowników w tym obszarze. Aplikacji ClearScan LIVE należy szukać w sklepie App Store w serwisie itunes. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy samej aplikacji. PL-2

5 Podłączanie urządzenia TuneCast Auto 1. Zmniejsz głośność radioodtwarzacza. 2. Podłącz urządzenie TuneBase Auto do gniazda zapalniczki samochodowej lub innego gniazda zasilania w pojeździe. 3. Podłącz iphone'a lub ipoda do urządzenia TuneCast Auto. Uwaga: W celu zapewnienia zgodności z przepisami wersja europejska urządzenia TuneCast Auto wyłącza się automatycznie, jeśli przez ok. 60 sekund nie dociera do niej żaden sygnał audio. Z chwilą wykrycia sygnału audio z iphone'a lub ipoda automatycznie włącza się ponownie. Aby uaktywnić urządzenie TuneCast Auto, można również nacisnąć przycisk m1 lub m2. PL-3

6 Wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej Wolnych częstotliwości radiowych można szukać na dwa sposoby: funkcją ClearScan albo ręcznie. Wyszukiwanie najlepszej częstotliwości radiowej funkcją ClearScan (zalecane) Do wyszukiwania najlepszej częstotliwości radiowej w danym obszarze służy w urządzeniu TuneCast Auto funkcja ClearScan. 1. Naciśnij przycisk ClearScan. Na wyświetlaczu urządzenia TuneCast Auto jest wyświetlana wybrana najlepsza częstotliwość. 2. Nastrój radioodtwarzacz do częstotliwości pokazanej na wyświetlaczu nadajnika TuneCast Auto. PL-4

7 Wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej Ręczne wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej Jeśli konieczne jest użycie specyficznej częstotliwości radiowej, można wybrać ją ręcznie w urządzeniu TuneCast Auto. 1.Najpierw nastrój radioodtwarzacz samochodowy na wolną częstotliwość, o statycznym lub bardzo słabym sygnale radiowym. 2. Za pomocą przycisków + i - urządzenia TuneCast Auto wybierz tę samą stację. Listę najlepszych częstotliwości dostępnych w różnych regionach można znaleźć na stronie PL-5

8 Wyszukiwanie wolnej częstotliwości radiowej Zapisywanie i wybieranie programów Można zaprogramować dwie częstotliwości, wywoływane potem przyciskami m1 i m2. 1. Aby zapisać częstotliwość, najpierw ustaw ją w urządzeniu TuneCast Auto za pomocą przycisków + i Naciśnij przycisk programu m1 lub m2 i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Z chwilą ustawienia częstotliwości ikona m1 lub m2 miga na ekranie. 3. Aby wybrać zaprogramowaną częstotliwość, naciśnij przycisk programu m1 lub m2. Urządzenie TuneBase Auto zostaje przełączone na zaprogramowaną częstotliwość. PL-6

9 Wzmacnianie dźwięku przyciskiem PRO Jeśli dźwięk z ipoda jest zbyt słaby, można go wzmocnić naciskając przycisk PRO. Kolejne naciśnięcia tego przycisku powodują przechodzenie do następujących ustawień: Ustawienie PRO Zastosowanie Opis Normal Wszystkie materiały audio Bez zmian dźwięku PRO 1 Większość rodzajów muzyki Większa średnia głośność audio PRO 2 Cichsza muzyka Większa średnia głośność audio niż w ustawieniu PRO 1; może dochodzić do zniekształcania głośniejszej muzyki Książki audio, nagrania mono, podcasty Zwiększa średnią głośność i powoduje przejście do trybu mono Tę opcję można spróbować włączyć, jeśli sygnał nie jest wyraźny PL-7

10 Wydajne korzystanie z urządzenia TuneCast Auto Ładowanie iphone'a lub ipoda Kiedy urządzenie TuneCast Auto jest podłączone do działającego gniazda zasilania, iphone lub ipod jest ładowany. Jeśli iphone lub ipod nie ładuje się, upewnij się, że nadajnik TuneCast Auto jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania, a iphone lub ipod prawidłowo podłączony do nadajnika TuneCast Auto. Kontrolka na wtyku gniazda zapalniczki powinna świecić się. Uwaga: W niektórych pojazdach gniazda zapalniczek i inne gniazda zasilania są pod napięciem dopiero po włączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika. RDS (Radio Data System) Urządzenie TuneCast Auto może wyświetlać nazwę wykonawcy i tytuł utworu na radioodtwarzaczach zgodnych z systemem RDS. Informacji o tym, czy dany radioodtwarzacz obsługuje funkcję RDS, należy szukać w jego instrukcji obsługi. Optymalizowanie jakości dźwięku z urządzenia TuneCast Auto Istnieją różne konfiguracje radioodtwarzaczy i anten samochodowych. Jakość dźwięku można często poprawić zmieniając lokalizację urządzenia TuneCast Auto (na przykład może się zdarzyć, że urządzenie TuneCast Auto będzie dawało lepszy dźwięk po umieszczeniu w konsoli środkowej niż w innych miejscach pojazdu). PL-8

11 Bezpieczeństwo Nie wolno podłączać urządzenia TuneCast Auto podczas kierowania pojazdem. Upewnij się jeszcze przed rozpoczęciem jazdy, że urządzenie TuneCast Auto jest solidnie i prawidłowo zamontowane. Nie wolno regulować ani wyjmować niezabezpieczonego urządzenia TuneCast Auto ani ipoda podczas jazdy. Urządzenie TuneCast Auto należy ustawić tak, aby sam nadajnik TuneCast Auto ani iphone lub ipod nie przeszkadzały w obsłudze deski rozdzielczej ani innych elementów pojazdu. Nie wkładać do gniazda zasilania obiektów innych niż adapter gniazda zapalniczki samochodowej bez uprzedniego odłączenia akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub straty materialne. Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani szkody materialne będące następstwem niebezpiecznego kierowania pojazdem lub korzystaniem z urządzenia TuneCast Auto, z iphone'a lub ipoda ani z gniazda zasilania w samochodzie. PL-9

12 Informacje Spis treści części To urządzenie jest zgodne z przepisami FCC, część 15. Użytkowanie urządzenia jest dozwolone pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie toleruje zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować nieprawidłowe działanie tego urządzenia. Opisywane urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu ochronę przed zakłóceniami w instalacjach domowych. Opisywane urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię związaną z częstotliwością radiową. Jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie gwarantuje się, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli opisywane urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia przy odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się likwidację zakłóceń przez wykonanie jednej z następujących czynności: zmianę kierunku lub przeniesienie anteny odbiorczej; zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem; podłączenie urządzenia do gniazda korzystającego z innego obwodu niż odbiornik; skontaktowanie się z dealerem lub doświadczonym technikiem RTV. Firma Belkin International Inc. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane wprowadzaniem nieautoryzowanych modyfikacji w opisywanym urządzeniu. Takie modyfikacje mogą doprowadzić do utracenia przez użytkownika prawa do używania tego urządzenia. PL-10

13 Informacje Spis treści części EU DECLARATION OF CONFORMITY esky [Czech] Dansk [Danish] Deutsch [German] Eesti [Estonian] English Español [Spanish] [Greek] Français [French] Italiano [Italian] Latviski [Latvian] Lietuvi [Lithuanian] Nederlands [Dutch] Malti [Maltese] Magyar [Hungarian] Polski [Polish] Português [Portuguese] Slovensko [Slovenian] Slovensky [Slovak] Suomi [Finnish] Svenska [Swedish] [Belkin Ltd] tímto prohlašuje, že tento [F8Z498cw] je ve shod se základními požadavky a dalšími p íslušnými ustanoveními sm rnice 1999/5/ES. Undertegnede [Belkin Ltd] erklærer herved, at følgende udstyr [F8Z498cw] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Hiermit erklärt [Belkin Ltd], dass sich das Gerät [F8Z498cw] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Käesolevaga kinnitab [Belkin Ltd] seadme [F8Z498cw] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Hereby, [Belkin Ltd], declares that this product [F8Z498cw] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Por medio de la presente [Belkin Ltd] declara que el [F8Z498cw] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. [Belkin Ltd] [F8Z498cw] 1999/5/. Par la présente [Belkin Ltd] déclare que l'appareil [F8Z498cw] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Con la presente [Belkin Ltd] dichiara che questo [F8Z498cw] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Ar šo [Belkin Ltd Belkin Ltd ] deklar, ka [F8Z498cw] / iek rtas tips] atbilst Direkt vas 1999/5/EK b tiskaj m pras b m un citiem ar to saist tajiem noteikumiem. Šiuo [Belkin Ltd] deklaruoja, kad šis [F8Z498cw] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Hierbij verklaart [Belkin Ltd] dat het toestel [F8Z498cw] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Hawnhekk, [Belkin Ltd], jiddikjara li dan [F8Z498cw] jikkonforma mal- ti ijiet essenzjali u ma provvedimenti o rajn relevanti li hemm fid-dirrettiva 1999/5/EC. Alulírott, [Belkin Ltd] nyilatkozom, hogy a [F8Z498cw] megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Niniejszym [Belkin Ltd] o wiadcza, e [F8Z498cw] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. [Belkin Ltd] declara que este [F8Z498cw] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. [I Belkin Ltd] izjavlja, da je ta [F8Z498cw] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi dolo ili direktive 1999/5/ES. [Belkin Ltd] týmto vyhlasuje, že [F8Z498cw] sp a základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. [Belkin Ltd] vakuuttaa täten että [F8Z498cw] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Härmed intygar Belkin Ltd] att denna [F8Z498cw] står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Íslenska Hér með lýsir [Belkin Ltd] yfir því að [F8Z498cw] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, [Icelandic] sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. Norsk [Belkin Ltd] erklærer herved at utstyret [F8Z498cw] er i samsvar med de grunnleggende krav og [Norwegian] øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. PL-11

14 Informacje Spis treści części Trzyletnia ograniczona gwarancja na produkt firmy Belkin International Inc. Co obejmuje gwarancja Firma Belkin International Inc. ( Belkin ) gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Okres obowiązywania gwarancji Gwarancja firmy Belkin obowiązuje przez 3 lata od zakupu produktu. Jak rozwiązujemy ewentualne problemy Gwarancja na produkt Firma Belkin, wedle własnego uznania, dokonuje naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu. Naprawa lub wymiana jest bezpłatna, nie licząc kosztów transportu. Firma Belkin zastrzega prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu bez powiadomienia. Zastrzega wycofanie wszelkich ograniczonych gwarancji naprawy lub wymiany takich wycofanych produktów. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany produktu (np. z powodu wycofania z produkcji) firma Belkin oferuje albo zwrot pieniędzy albo kredyt na zakup innego produktu przez stronę Belkin.com w kwocie równej cenie zakupu pierwotnego produktu (widniejącej na oryginalnym dowodzie zakupu). PL-12

15 Informacje Spis treści części Usterki nieobjęte gwarancją Wszystkie powyższe zobowiązania tracą ważność, jeśli na prośbę firmy Belkin nabywca nie dostarczy produktu na własny koszt w celu sprawdzenia, albo jeśli firma Belkin uzna, że produkt został w sposób nieprawidłowy zainstalowany, w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub jeśli przy nim manipulowano. Gwarancja firmy Belkin nie obowiązuje w przypadku działania siły wyższej. Dotyczy to przypadków powodzi, trzęsień ziemi, wyładowań atmosferycznych, wojen, wandalizmu, kradzieży, zwykłego zużycia, starzenia produktu, uszkodzeń zamierzonych, uszkodzeń wynikających z dostarczenia zbyt niskiego napięcia, korzystania z nieautoryzowanych programów oraz wprowadzania modyfikacji i zmian w sprzęcie. Jak uzyskać pomoc techniczną Aby uzyskać pomoc techniczną w zakresie produktu firmy Belkin, należy wykonać następujące czynności: 1. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN106GL, Wielka Brytania, dział obsługi klienta (Customer Service) lub zadzwoń na numer bezpłatnej pomocy technicznej (patrz ostatnia strona) w ciągu 15 dni od zdarzenia. Należy przygotować następujące informacje: a. numer katalogowy produktu firmy Belkin, b. miejsce zakupu produktu, c. data zakupu produktu, d. kopia dowodu zakupu. 2. Konsultant obsługi klienta firmy Belkin wyjaśnia, jak należy przesłać dowód zakupu i produkt firmy Belkin, oraz jak będzie przebiegał proces reklamacji. PL-13

16 Informacje Spis treści części Firma Belkin zastrzega prawo do sprawdzenia uszkodzonego produktu. Wszelkie koszty transportu produktu do firmy Belkin ponosi nabywca. Jeżeli firma Belkin ustali wedle własnego uznania, że transport uszkodzonego sprzętu do firmy Belkin Corporation jest niemożliwy ze względów praktycznych, może wyznaczyć wedle własnego uznania podmiot, który sprawdzi produkt i oszacuje koszty naprawy. Ewentualne koszty transportu produktu do i z siedziby takiego podmiotu oraz koszty sprawdzenia sprzętu ponosi wyłącznie nabywca. Uszkodzony sprzęt musi być dostępny do sprawdzenia aż do czasu realizacji roszczenia. Po zrealizowaniu roszczenia firma Belkin zastrzega prawo do uznania jej za ubezpieczonego w ewentualnych polisach ubezpieczeniowych, które posiada roszczący. Jak ma się prawo stanowe do gwarancji NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI ZAWIERA WYŁĄCZNĄ GWARANCJĘ FIRMY BELKIN. NIE ISTNIEJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻONE WPROST ANI DOMNIEMANE, WŁĄCZNIE Z DOMYŚLNĄ GWARANCJĄ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO CELÓW HANDLOWYCH LUB OKREŚLONEGO CELU, POZA GWARANCJAMI WYMAGANYMI PRAWNIE, A TAKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, JEŚLI ISTNIEJĄ, SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. Ponieważ prawo niektórych stanów nie dopuszcza ograniczania okresu obowiązywania gwarancji domniemanej, w specyficznych przypadkach powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. FIRMA BELKIN W ŻADNYM RAZIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE, CELOWE LUB POŚREDNIE SZKODY ALBO ICH KONSEKWENCJE, W TYM ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI HANDLOWYCH LUB ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPRZEDAŻY LUB UŻYWANIA JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU FIRMY BELKIN, NAWET JEŚLI FIRMA BELKIN ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa. Nabywca może mieć także inne prawa, w zależności od stanu, którego jest obywatelem. W niektórych stanach wykluczanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, następcze lub inne nie jest dozwolone, dlatego w specyficznych przypadkach powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. PL-14

17 Informacje Bezpłatna pomoc techniczna Informacje na temat pomocy technicznej można znaleźć w witrynie internetowej w części tech-support. Aby skontaktować się z pomocą techniczną telefonicznie, prosimy zadzwonić pod odpowiedni numer wybrany z poniższej listy*. *Obowiązują stawki lokalne Kraj Numer Adres internetowy AUSTRIA BELGIA CZECHY DANIA FINLANDIA FRANCJA NIEMCY GRECJA WĘGRY ISLANDIA IRLANDIA WŁOCHY LUKSEMBURG HOLANDIA ,10 EUR/min NORWEGIA POLSKA PORTUGALIA ROSJA RPA HISZPANIA SZWECJA SZWAJCARIA WIELKA BRYTANIA INNE KRAJE PL-15

18 Pomoc techniczna firmy Belkin Europa: Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Wielka Brytania Belkin Iberia C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of , Alcobendas, Madryt Hiszpania Belkin SAS 130 rue de Silly Boulogne- Billancourt, Francja Belkin Italy & Greece Via Carducci, 7 Milano Włochy Belkin GmbH Hanebergstrasse Monachium Niemcy Belkin B.V. Boeing Avenue PH Schiphol-Rijk, Holandia 2010 Belkin International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. iphone jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. 8820pd00263 F8Z498cw

Instrukcja użytkowania - Little BRICON 1000 - Ver.: V10

Instrukcja użytkowania - Little BRICON 1000 - Ver.: V10 Instrukcja użytkowania - Little BRICON 1000 - Ver.: V10 BRICON N.V. Europark Oost 15C 9100 Sint-Niklaas, Belgia Tel. +32 (0) 3 777 39 74 Fax. +32 (0)3 778 07 35 E-mail: bricon@bricon.be Website: www.bricon.be

Bardziej szczegółowo

Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika

Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika Model: SRN21C Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do aktualnej wersji online tego dokumentu. Znajdziesz również najnowsze treści, a także rozwijane ilustracje,

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje o produkcie

Ważne informacje o produkcie Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie, obsłudze, pozbywaniu się i utylizacji odpadów, informacje prawne i licencję na oprogramowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Kamera Wi-Fi Camera z noktowizorem NETCAM. Instrukcja obsługi. F7D7601V2 8820aa01175pl Rev. B00

Kamera Wi-Fi Camera z noktowizorem NETCAM. Instrukcja obsługi. F7D7601V2 8820aa01175pl Rev. B00 Kamera Wi-Fi Camera z noktowizorem NETCAM Instrukcja obsługi F7D7601V2 8820aa01175pl Rev. B00 Spis treści Pierwsze kroki... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Bezprzewodowa konfiguracja kamery

Bardziej szczegółowo

imac Ważne informacje o produkcie

imac Ważne informacje o produkcie imac Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, pozbywania się i recyklingu, informacje prawne, licencję na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ipad Ważne informacje o produkcie

ipad Ważne informacje o produkcie ipad Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie, obsłudze, pozbywaniu się i utylizacji odpadów, informacje prawne i licencję na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ipad Ważne informacje o produkcie

ipad Ważne informacje o produkcie ipad Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie, obsłudze, pozbywaniu się i utylizacji odpadów, informacje prawne i licencję na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s. Uwaga! Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także sposób

Bardziej szczegółowo

POLSKI N150. Router bezprzewodowy POLSKI. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ. Instrukcja obsługi БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. 8820aa01125pl F9K1009

POLSKI N150. Router bezprzewodowy POLSKI. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ. Instrukcja obsługi БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. 8820aa01125pl F9K1009 POLSKI N150 Router bezprzewodowy English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Instrukcja obsługi РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820aa01125pl

Bardziej szczegółowo

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi!

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! Router Edimax LT-6408n umożliwia podłączenie do Internetu Cyfrowego Polsatu kilku komputerów jednocześnie. Mogą to być komputery członków Twojej rodziny, ale także wszystkich

Bardziej szczegółowo

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010 POLSKI N300 Router bezprzewodowy Instrukcja obsługi or 8820aa01127pl F9K1010 zawartość Zawartość opakowania... 3 Przygotowania... 3 Przygotowanie do pracy... 4 Dodawanie komputerów do sieci... 5 Ręczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367

Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367 Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367 Spis treści 1. Opis modemu USB. 2. Przygotowanie modemu do działania. 3. Instalowanie i usuwanie modemu. 4. Warunki użytkowania i informacje o

Bardziej szczegółowo

Router Wi-Fi/LAN D100 Podręcznik użytkownika

Router Wi-Fi/LAN D100 Podręcznik użytkownika Router Wi-Fi/LAN D100 Podręcznik użytkownika 2010 Środki ostrożności 2 Prosimy dokładnie przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie poprawne i bezpieczne korzystanie z

Bardziej szczegółowo

BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Instrukcja Szybkiej Instalacji 09-2013 / v1.1 Zawartość Pudełka Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wymienione poniżej elementy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER RECEPTOR

Bardziej szczegółowo

My Net. Przełącznik sieciowy. Podręcznik użytkownika

My Net. Przełącznik sieciowy. Podręcznik użytkownika My Net Przełącznik sieciowy Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM Rev. 202 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybranie dysku twardego Verbatim jako swojego zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych. W celu optymalnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit. Szczegółowa instrukcja instalacji Wersja polska

2.5 SATA Solid State Drive Upgrade Kit. Szczegółowa instrukcja instalacji Wersja polska 2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit Szczegółowa instrukcja instalacji Wersja polska Spis treści Szczegółowa instrukcja instalacji 3 Zawartość opakowania: 3 Potrzebne narzędzia: 3 Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Aktualizacja... 3 Znaki towarowe... 3 Bezpieczeństwo... 3 Rozpakowanie dekodera... 3 Ekologia... 4 Zawartość opakowania... 4 Dekoder panel tylny...

Bardziej szczegółowo

HP-6002AC Instrukcja szybkiej instalacji. 03-2014 / v1.0

HP-6002AC Instrukcja szybkiej instalacji. 03-2014 / v1.0 HP-6002AC Instrukcja szybkiej instalacji 03-2014 / v1.0 INFORMACJE O PRODUKCIE Dziękujemy za zakup adaptera PowerLine AV600 wbudowanym gniazdkiem zasilania. Ten adapter pozwala na szybkie i łatwe utworzenie

Bardziej szczegółowo

Manuale Handleiding Handledningen Håndbok

Manuale Handleiding Handledningen Håndbok MAXDATA PC Handbuch Manual Manuel Manuale Handleiding Handledningen Håndbok Vejledning Käyttöopas Instrukcja Használati Handbuch Manual Manuel Manuale Handleiding Handledningen Håndbok Vejledning Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

Belinea o.max Series Podręcznik użytkownika

Belinea o.max Series Podręcznik użytkownika Belinea o.max Series Podręcznik użytkownika ompl1.0 Spis treści Wprowadzenie 5 Dane techniczne... 6 Wskazówka... 7 Uwagi do użytkownika... 7 Laser (wskazówka dotycząca bezpieczeństwa)... 7 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Home Media Network Hard Drive Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Table of Contents Page 2 Table of Contents Table of Contents Jak uzyskać pomoc Podłączanie urządzenia Home

Bardziej szczegółowo

AR-7286WnA / AR-7286WnB Instrukcja szybkiej instalacji

AR-7286WnA / AR-7286WnB Instrukcja szybkiej instalacji AR-7286WnA / AR-7286WnB Instrukcja szybkiej instalacji 6-2013 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed,

Bardziej szczegółowo

HP-5102. Instrukcja szybkiej instalacji. 01-2013 / v1.0

HP-5102. Instrukcja szybkiej instalacji. 01-2013 / v1.0 HP-5102 Instrukcja szybkiej instalacji 01-2013 / v1.0 INFORMACJE O PRODUKCIE Dziękujemy za zakup adaptera PowerLine Nano 500M. Ten adapter pozwala na szybkie i łatwe utworzenie domowej sieci przy użyciu

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo