REGULAMIN KONKURSU Sprzedawcy Roku Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Sprzedawcy Roku 2015. 1 Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Sprzedawcy Roku Definicje 1. Konkurs konkurs prowadzony w ramach Umów STREFY Aktywnego Sprzedawcy VELUX na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 2. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, zwana dalej Organizatorem. 3. Biuro Obsługi Promocji (BOP) biuro obsługi, którego obowiązki pełni Umbrella Marketing Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 105 B, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie 4. Punkt sprzedaży podmiot współpracujący z Organizatorem, który podpisał Umowę uczestnictwa w programie Strefa Aktywnego Sprzedawcy VELUX posiadający w swojej ofercie Produkty Promocyjne Organizatora przeznaczone do odsprzedaży 5. Uczestnik osoby fizyczne, zatrudnione, jako sprzedawcy w placówkach Partnera, tworzące razem określony w Umowie Zespół sprzedażowy. 6. Lider zespołu osoba wskazana w Umowie, wybrana przez niego spośród Uczestników, która upoważniona jest do reprezentowania Zespołu do wszelkich czynności związanych Konkursem, głównie z komunikowaniem się z Organizatorem, Przedstawicielami Handlowymi i Biurem Obsługi Promocji w zakresie wyboru nagród, odbioru nagród itp. 7. Przedstawiciel Handlowy - pracownik Organizatora, pełniący funkcję opiekuna Punktu Sprzedaży, z którym Zespół kontaktuje się w sprawach związanych z zakupami Produktów Promocyjnych Organizatora oraz w sprawach związanych z Konkursem. 8. Produkty Promocyjne - produkty oferowane w ramach oddzielnych promocji, których zasady opisane są w dalszej części niniejszego regulaminu a. systemy sterowania oknami VELUX Integra: KMG 100 i KMG 100K; Elektryczne zestawy adaptacyjne VELUX INTEGRA: KMX 100, KMX 100K, KSX 100, KSX 100K; Sterowane elektrycznie okna VELUX INTEGRA GGL i GGU; Sterowane elektrycznie okna solarne VELUX INTEGRA GGL i GGU b. jedno z oferty okien Standard Plus (typ ogłoszony zostanie na początku czerwca 2015) c. Rolety Zewnętrzne VELUX, d. okna typu GPL e) Akcesoria przeciwsłoneczne i dekoracyjne VELUX rolety wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne, markizy 9. Zakup produktów promocyjnych rozumiany jako dostawa lub wiążące zamówienie produktów dla Punktu Sprzedaży dostawą realizowaną przez VELUX Polska 10. Promocje produktowe osobne konkursy sprzedażowe, o zasadach określonych w dalszej części regulaminu. 11. Login - numer Punktu Sprzedaży, który widnieje na dokumentacji handlowej wysyłanej przez Organizatora do Punktu Sprzedaży określony jako adres dostawy z 8 cyfrowym kodem. 12. Strona Internetowa strona internetowa o adresie wykorzystywana przez Organizatora, Zespół oraz Biuro Obsługi Promocji dla celów Konkursu, do której dostęp (za pomocą loginu) ma Uczestnik Konkursu. 13. Szkolenie internetowe platforma edukacyjna, której celem jest zapoznanie użytkownika z materiałem szkoleniowym oraz odpowiedź pytań testowe sprawdzających zdobytą wiedzę. 14. Punkty szkoleniowe (dalej: Punkty za wiedzę), nazwa punktów przyznawanych za przejście procesu szkoleniowego oraz uzyskanie pozytywnego rezultatu z testu wiedzy. Zasady opisane w dalszej części niniejszego regulaminu. 15. Nagrody nagrody opisane w Regulamin niniejszy regulamin.

2 2 Uczestnictwo w Konkursie 1. Konkurs trwa od do roku. 2. Konkurs jest skierowany do Zespołów sprzedażowych, które zawarły lub w terminie do dnia lub zawrą umowę uczestnictwa w programie Strefa VELUX z firmą VELUX. 3. Zespoły sprzedażowe są reprezentowane przez Lidera Zespołu. 4. Login, o którym mowa w 1 pkt. 13. będzie wykorzystywany przez Uczestnika do logowania na Stronie Internetowej. 5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w Konkursie wybranych Uczestników, którzy w rażący sposób łamią postawienia niniejszego Regulaminu 3 Cel Konkursu i przyznawanie nagród 1. Nagrody rzeczowe przysługują: 1.1 W każdej akcji promocyjnej pierwszym 300 Zespołom sprzedażowym, reprezentującym Punkty sprzedaży, które zakupią (rozumiane, jako bezpośrednia dostawa VELUX Polska do punktu sprzedaży) produkty promocyjne na poziomie zdefiniowanych każdym z konkursowe minimum. 1.2 Wyżej wymienione Nagrody są przyznawane niezależnie, tzn. jeden Zespół sprzedażowy może otrzymać Nagrody w każdej promocji produktowej. 1.3 Nagrody zostaną przyznane zespołom sprzedażowym tylko wtedy, jeśli punkt handlowy nie dokona zwrotu produktów promocyjnych, jakie zakupił w ilościach uprawniających do otrzymania nagrody. 2. Tytuł i nagrodę Sprzedawcy Roku 2015 otrzyma 25 zespołów sprzedażowych wg następujących kryteriów: 1. Zrealizują największą ilość celów promocyjnych. 2. W przypadku większej ilości firm z takim samym poziomem w/w decydować będzie realizacja celów wyższego poziomu w ramach tej samej akcji promocyjnej 3. W przypadku większej ilości firm z takim samym poziomem w/w decydować będzie krótszy łączny czas spełnienia kryteriów promocyjnych od początku czasu trwania promocji 4. Wszelkie kwestie wątpliwe odnoszące się do w/w rozstrzygać będzie komisja konkursowa 3. Nagrodzone Zespoły zostaną wyłonione w 5 rankingach: 1. Ranking nr 1-5 najlepszych Zespołów sprzedażowych w rankingu ogólnopolskim. 2. Ranking nr 2,3,4,5 dla czterech regionów sprzedażowych VELUX po 5 najlepszych Zespołów sprzedażowych. 4. Zamknięcie rankingu Zespołów sprzedażowych, rywalizujących o tytuł Sprzedawcy VELUX 2015 nastąpi w dniu Zespół sprzedażowy może otrzymać nagrody w promocjach produktowych oraz jedocześnie walczyć o tytuł i nagrodę Sprzedawcy Roku Nagrody w promocjach produktowych będą przyznawane i przekazywane uczestnikom po zakończeniu każdej z promocji. 7. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny. 4 Zasady szkolenia internetowego 1. Każdy zespół sprzedażowy może wziąć udział w szkoleniu internetowym poprzez aktywne korzystanie z platformy szkoleniowej, zamieszczonej na stronie Link do platformy wraz z loginem zostanie dostarczony zespołom sprzedażowym w oddzielnej informacji, przesłanej na sms. 2. Platforma szkoleniowa będzie zawierała 4 szkolenia, które zostaną uruchomiane kolejno w miesiącach: maju, czerwcu i sierpniu. Użytkownik będzie miał każdorazowo cały okres trwania poszczególnych promocji produktowych na zaliczenie testu. 3. Zasada przyznawania i wykorzystania punktów za wiedzę: a. Za rozwiązanie każdego testu poprawnie użytkownik otrzyma jeden punkt za wiedzę. b. Punkty za wiedzę zostaną przypisane zespołowi do rankingu w rywalizacji o Nagrodę i tytuł Sprzedawcy VELUX 2015.

3 4. Informacja o miejscu w rankingu Sprzedawcy Roku 2015, będzie dostępna po zakończeniu Konkursów oraz szkoleń internetowych, czyli po Nagrody oraz ich wydanie 1. Nagrody w promocjach produktowych to Bony Sodexo o następującej wartości nominalnej dla poszczególnych promocji produktowych: 1.1 Za zakup min 4 sztuk systemów sterowania oknami VELUX Integra w terminie bony o wartości 400 zł 1.2 Za zakup min 10 sztuk okien GLL w terminie , bony o wartości 300 zł 1.3 Za zakup min 5 sztuk okien VELUX GPL w terminie , bony o wartości 300 zł, lub za zakup min 15 sztuk okien VELUX GPL w terminie , bony o wartości 900 zł 1.4 Za zakup min 5 sztuk Rolet zewnętrznych VELUX w terminie , bony o wartości 300 zł, lub za zakup min 15 sztuk Rolet zewnętrznych VELUX w terminie bony o wartości 900 zł 1.5 Za zakup 20 szt akcesoriów przeciwsłonecznych i dekoracyjnych VELUX w terminie , bony o wartości 300 zł Nagroda towarzysząca tytułowi Sprzedawcy Roku 2015 zostanie określona przez Organizatora w późniejszym terminie. 2. Podczas wydawania Nagród Uczestnikom konkursu, zatrudnionym na umowę o pracę, Organizator przyzna do każdej Nagrody, dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na pokrycie zobowiązań podatkowych Laureata. Organizator potrąci ją, w celu odprowadzenia na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej. Laureat jest zobligowany, by przekazać Organizatorowi dodatkowe dane identyfikacyjne niezbędne do dopełnienia kwestii formalnych z Urzędem Skarbowym. 3. Jeśli nagrodę otrzyma Uczestnik w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma on obowiązek dopisania wartości Nagrody do dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymując nagrodę, Uczestnik akceptuje także jej wartość. Wartość określona zostanie w stosownym dokumencie, który będzie dostarczony do Właściciela wraz z Nagrodą. 4. Nagrody rzeczowe zostaną doręczone Uczestnikom konkursu przez Przedstawicieli Handlowych VELUX po zakończeniu poszczególnych konkursów, jednak nie później niż do 31 grudnia 2015 r. 6 Reklamacje 1 Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowości w przebiegu Konkursu. 2 Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać do Biura Obsługi Promocji na piśmie na adres: Biuro Obsługi Promocji Umbrella Marketing Group Sp. z o.o, ul. Nowoursynowska 105 B, Warszawa, z dopiskiem Akademia Aktywnego Sprzedawcy Roku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające zgłoszenia reklamacji. 3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Biuro Obsługi Promocji. 4 Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub niezawierające wymaganych danych Uczestnika Konkursu, nie będą rozpatrywane. 5 Niezgłoszenie roszczeń w terminie określonym w ust. 2 powyżej, oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika niezgłoszonego roszczenia. 7 Dane osobowe 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z1997 r. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A. Podanie danych

4 ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia. 2. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Obsługi Promocji w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wydaniem Nagród lub przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego. 8 Postanowienia końcowe 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej pod adresem 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej. Uczestnicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub przesyłki pocztowej. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania z Punktami Sprzedaży dodatkowych indywidualnych uzgodnień odnoszących do specyfiki prowadzonej przez nich działalności. 6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 7. Informacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać u swoich Przedstawicieli Handlowych VELUX lub wysyłając wiadomość tekstową do Biura Obsługi Promocji za pomocą Strony Internetowej w zakładce Kontakt. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 9. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

5 Aneks do regulaminu konkursu Sprzedawca Roku 2015 Z dniem zmianie ulegają następujące paragrafy: 1 Definicje Dodany zostaje zapis w punkcie 8. e: 8. Produkty Promocyjne - produkty oferowane w ramach oddzielnych promocji, których zasady opisane są w dalszej części niniejszego regulaminu a. systemy sterowania oknami VELUX Integra: KMG 100 i KMG 100K; Elektryczne zestawy adaptacyjne VELUX INTEGRA: KMX 100, KMX 100K, KSX 100, KSX 100K; Sterowane elektrycznie okna VELUX INTEGRA GGL i GGU; Sterowane elektrycznie okna solarne VELUX INTEGRA GGL i GGU b. jedno z oferty okien Standard Plus (typ ogłoszony zostanie na początku czerwca 2015) c. Rolety Zewnętrzne VELUX, d. okna typu GPL e. Akcesoria przeciwsłoneczne i dekoracyjne VELUX rolety wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne, markizy 3 Cel Konkursu i przyznawanie nagród Dodany zostaje zapis w punkcie 1.3: 1. Nagrody rzeczowe przysługują: 1.1 W każdej akcji promocyjnej pierwszym 300 Zespołom sprzedażowym, reprezentującym Punkty sprzedaży, które zakupią (rozumiane, jako bezpośrednia dostawa VELUX Polska do punktu sprzedaży) produkty promocyjne na poziomie zdefiniowanych każdym z konkursowe minimum. 1.2 Wyżej wymienione Nagrody są przyznawane niezależnie, tzn. jeden Zespół sprzedażowy może otrzymać Nagrody w każdej promocji produktowej. 1.3 Nagrody zostaną przyznane zespołom sprzedażowym tylko wtedy, jeśli punkt handlowy nie dokona zwrotu produktów promocyjnych, jakie zakupił w ilościach uprawniających do otrzymania nagrody. 5 Nagrody oraz ich wydanie Dodany zostaje zapis w punkcie 1.5: 1. Nagrody w promocjach produktowych to Bony Sodexo o następującej wartości nominalnej dla poszczególnych promocji produktowych: 1.1 Za zakup min 4 sztuk systemów sterowania oknami VELUX Integra w terminie bony o wartości 400 zł 1.2 Za zakup min 10 sztuk okien GLL w terminie , bony o wartości 300 zł 1.3 Za zakup min 5 sztuk okien VELUX GPL w terminie , bony o wartości 300 zł, lub za zakup min 15 sztuk okien VELUX GPL w terminie , bony o wartości 900 zł 1.4 Za zakup min 5 sztuk Rolet zewnętrznych VELUX w terminie , bony o wartości 300 zł, lub za zakup min 15 sztuk Rolet zewnętrznych VELUX w terminie bony o wartości 900 zł 1.5 Za zakup 20 szt. akcesoriów przeciwsłonecznych i dekoracyjnych VELUX w terminie , bony o wartości 300 zł

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 I. DEFINICJE 1. Konkurs - Konkurs reklamowo-promocyjny, organizowany przez Organizatora i prowadzony przez Koordynatora na zlecenie Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Rozumiem w co inwestuję. zwanego dalej Konkursem jest Marcin Iwuć prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wiedzy KOMETA jest prowadzony przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator powierza czynności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo