Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:.. dost pne dla wszystkich. Marzeniem tym dzielimy si ka dego dnia, poniewa ani na chwil nie zapominamy, e zami owanie do samochodów jest i pozostanie na zawsze nasz najwspanialsz si nap dow. Pragniemy nada nowy sens samochodom, aby mog y zaj ca kiem nowe miejsce w naszym wiecie, dostosowane do wyzwa stoj cych przed spo ecze stwem i by zawsze czynnikiem post pu dla cz owieka. Wspó czesne i przysz e samochody Renault stanowi fundament naszych ambicji i d enia do zapewnienia wszystkim ludziom dost pu do rodków transportu spe niaj cych wymagania zrównowa onego rozwoju. RENAULT. DRIVE THE CHANGE. SPIS TRE CI NOWY MASTER OGÓLNA PREZENTACJA DESIGN KOMFORT WN TRZA SCHOWKI WERSJE Z PRZEDNIM LUB TYLNYM NAP DEM ZU YCIE PALIWA OCHRONA RODOWISKA BEZPIECZE STWO 02 > > > > > > > > > > > > > > > 39 TYLE MODELI ILE BRAN NADWOZIA ZAMKNI TE NADWOZIA OTWARTE WYPOSA ENIE I AKCESORIA BEZPIECZE STWO, KOMFORT, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DODATKOWE ADAPTACJE AKCESORIA KOLORY NADWOZIA, OBR CZE KÓ, TAPICERKA DODATKOWE INFORMACJE NOWY MASTER PRAKTYCZNY, SOLIDNY, OSZCZ DNY. WYJ TKOWO ROZBUDOWANA GAMA... ZAWSZE ZNAJDZIESZ W NIEJ WERSJ DOSTOSOWAN DO TWOICH POTRZEB PE NA EKSPRESJI STYLISTYKA Zdecydowanie solidny i dynamiczny przód Nowego Mastera stanowi odzwierciedlenie mo liwo ci tego modelu. Du e, wyraziste reflektory oraz nowa os ona ch odnicy podkre laj charakter tego samochodu, a masywny zderzak w optymalny sposób chroni nadwozie nadaj c mu jednocze nie nowoczesny wygl d. 04 > 05 PE NOWARTO CIOWE MIEJSCE DO PRACY W KABINIE Obszerna, przytulna i komfortowa kabina Nowego Mastera jest równocze nie bardzo profesjonalna: optymalna widoczno, ergonomicznie rozmieszczone elementy sterowania, regulowana kierownica i fotel kierowcy, umo liwiaj ce dostosowanie pozycji za kierownic do ka dego wzrostu, klimatyzacja, skuteczniejsze wyciszenie kabiny... jazda Nowym Masterem jest dzi ki temu przyjemna i wygodna. Ju nie musisz traci czasu w trasie - system nawigacji Carminat TomTom w j zyku polskim w prosty sposób prowadzi Ci do celu (1). Firma Renault wprowadzi a te szereg innowacji: Nowy Master wyposa ony zosta w pulpit roboczy na desce rozdzielczej oraz obrotowy stolik, na który kierowca mo e po o y swoje dokumenty lub notebooka > 07 WI CEJ SCHOWKÓW - LEPSZA ORGANIZACJA PRACY Dzi ki licznym, pojemnym i praktycznym schowkom, Nowy Master jest wr cz wzorem funkcjonalno ci. 1. Obrotowy stolik - 2. Schowek pod siedziskiem przedniego fotela pasa era - 3. Pó ka nad przedni szyb - 4 / 7 Górna / dolna kiesze w drzwiach kierowcy - 5. Schowek pod dachem 6. Zamykany i ch odzony schowek w desce rozdzielczej - 8. Schowek na drobne przedmioty - 9. Schowek pod siedziskiem kanapy pasa era Chowany stolik na dokumenty Uchwyt na telefon komórkowy i gniazdo 12 V 12. Zamykany schowek w górnej cz ci deski rozdzielczej Uchwyt na kubki Wyposa enia dost pne seryjnie lub w opcji w zale no ci od wersji lub poziomu wyposa enia > PRZEDNI LUB TYLNY NAP D: ZNACZNIE WI CEJ MO LIWO CI Solidny i skuteczny Nowy Master potrafi lepiej ni kiedykolwiek dostosowa si nawet do najostrzejszych wymaga. Twoja dzia alno wymaga przewo enia ci kich i wielkogabarytowych adunków? Nie musisz si ju ogranicza. Nowy Master w wersji z tylnym nap dem spe ni wszelkie twoje wymagania pod wzgl dem zachowania na drodze. Mo esz równie wybra wersj z pojedynczymi lub podwójnymi tylnymi ko ami. Wersje przeznaczone pod zabudow pozwalaj na wszelkiego rodzaju przebudowy, np. platform, wywrotk czy te samochód do przewozu adunków wieloprzestrzennych. Wersje furgon z nap dem tylnym s wyposa one w standardzie w uk ad ESP dostosowuj cy si hamowania do stopnia obci enia adunkiem oraz w umieszczony z ty u stopie, co zapewnia wi ksz skuteczno. Hak holowniczy umo liwia ci gni cie przyczepy o masie do 3 ton w wersji z tylnymi ko ami podwójnymi. 10 > > 13 NOWY SILNIK: -1 L / 100 KM (*) BARDZIEJ WYDAJNY I OSZCZ DNY Moc Moment obrotowy Nm kw Nowy silnik to kwintesencja mocy i oszcz dnego zu ycia paliwa dzi ki zwi kszonemu momentowi obrotowemu przy mniejszej pojemno ci skokowej obr./min Nowy silnik zapewnia wi kszy zasi g i mniejsze zu ycie paliwa. W Nowym Masterze szczególn uwag zwrócono równie na koszty obs ugi technicznej, jedne z najni szych na rynku w tym segmencie pojazdów. Przebiegi mi dzy wymianami oleju wyd u one zosta y do km 2 lat (**). Dzi ki zastosowaniu bezobs ugowego a cucha rozrz du znik te problem wymiany paska rozrz du. (*) W porównaniu do Mastera poprzedniej generacji (**) W zale no ci od tego, który z warunków zostanie osi gni ty jako pierwszy CZAS NA ZMIANY Dzi ki wykorzystuj cemu najnowsze technologie silnikowi oraz dopracowanej aerodynamice nadwozia Nowy Master odznacza si niskim poziomem emisji CO2. Jest wyposa ony w standardzie w uk ady zmniejszaj ce zu ycie paliwa, informuj ce kierowc o najdogodniejszym momencie zmiany biegu na wy szy lub ni szy. Produkowany w zak adzie posiadaj cym certyfikat ISO Nowy Master zawiera ponad 11% tworzyw pochodz cych z recyklingu, a ponad 95% jego masy nadaje si do przetworzenia po wycofaniu pojazdu z eksploatacji. Powy sze parametry oraz emisja CO2 poni ej 195 g/100 km uprawniaj Nowego Mastera do znaku Renault eco2, symbolizuj cego proekologiczne zobowi zanie Renault uwzgl dniaj ce ca y cykl ycia pojazdu. 14 > > 17 NOWY MASTER PRACA W WARUNKACH PE NEGO BEZPIECZE STWA W celu zapewnienia kierowcy jak najwy szego poziomu komfortu oraz zapobieganiu zagro eniom, Nowy Master zosta wyposa ony w najbardziej zaawansowane technologicznie rozwi zania w zakresie bezpiecze stwa czynnego i biernego: - ABS z elektronicznym korektorem si y hamowania EBV oraz uk ad wspomagania nag ego hamowania montowane w standardzie. - Uk ad kontroli toru jazdy ESP dostosowuj cy si hamowania do stopnia obci enia pojazdu i uk ad ASR zapobiegaj cy po lizgowi kó p dnych przy ruszaniu (w standardzie w wersjach z tylnym nap dem i w opcji w wersjach z przednim nap dem). - Czo owa poduszka powietrzna kierowcy montowana w standardzie. - Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasa era na przednich miejscach (*). - Pe na, stalowa przegroda, z szyb lub bez, montowana w standardzie (chroni ca kierowc przed przesuni ciem si adunku w przypadku gwa townego hamowania). - wiat a sta e do wietlaj ce zakr ty (zwi kszaj szeroko pola widzenia przy pokonywaniu zakr tów), automatyczne w czanie wycieraczek oraz automatyczne w czanie wiate mijania*. W Nowym Masterze mo esz pracowa w warunkach pe nego bezpiecze stwa! (*) w opcji zale nie od wersji JEDYN JEST TAKA, KTÓRA DOK ADNIE SPE NIA TWOJE POTRZEBY U YTECZN WERSJ FURGON Z PRZEDNIM NAP DEM FURGON Z TYLNYM NAP DEM PODWOZIE Z POJEDYNCZ KABIN PODWOZIE Z PODWÓJN KABIN Dane zaznaczone kursyw nie s ostateczne i nie s wi ce dla producenta; w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji nale y skontaktowa si z najbli szym Autoryzowanym Partnerem Renault.

3 NADWOZIA ZAMKNI TE FURGON Z PRZEDNIM NAP DEM Wszystkie modele maj 5 wspólnych i nie daj cych si pomin zalet: solidna budowa, zwrotno, praktyczno, bezpiecze stwo i komfortowa kabina. W celu spe nienia potrzeb u ytkowników oferujemy praktycznie niewyczerpane mo liwo ci adaptacji wn trza. MASY I OBCI ENIA adowno maksymalna (kg) DMC 2,8 t DMC 3,3 t DMC 3,5 t 100 KM 125 / 150 KM / ,0 m 12,5 m Pojemno u yteczna (m3) 10,8 L2H2 12,3 L2H3 Maksymalny nacisk na o przedni (kg) Maksymalny nacisk na o tyln (kg) Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej (kg) Promie skr tu mi dzy cianami Promie skr tu mi dzy kraw nikami adowno maksymalna (kg) DMC DMC 3,3 t 3,5 t Pojemno u yteczna (m3) 13 L3H2 14,8 L3H3* Maksymalny nacisk na o przedni (kg) Maksymalny nacisk na o tyln (kg) Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej (kg) Promie skr tu mi dzy cianami Promie skr tu mi dzy kraw nikami adowno maksymalna (kg) DMC 3,5 t / ,7 m 16,2 m Pojemno u yteczna (m3) 8 L1H1* 9 L1H2* Maksymalny nacisk na o przedni (kg) Maksymalny nacisk na o tyln (kg) Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej (kg) Promie skr tu mi dzy cianami Promie skr tu mi dzy kraw nikami / ,6 m 14,1 m * wersje L1 zostan wprowadzone do sprzeda y pod koniec 2010 roku * wersja H3 zostanie wprowadzona do sprzeda y w pó niejszym terminie o przednia/tylna WYMIARY WEWN TRZNE L1H1 Cz adunkowa D ugo D ugo u yteczna na wysoko ci 1,1 m Szeroko Szeroko mi dzy nadkolami Wysoko Przesuwne drzwi boczne Szeroko przesuwnych drzwi bocznych Wysoko przesuwnych drzwi bocznych L1H L2H L2H L3H L3H Drzwi tylne Szeroko (na wysoko ci 169 mm od pod ogi) Wysoko otworu drzwiowego Wysoko progu za adowczego L1H L1H L2H L2H L3H L3H Minimalny prze wit Min: 546 Min: 544 Min: 545 Min: 543 Min: 543 Min: 542 Max: 564 Max: 563 Max: 562 Max: 560 Max: 557 Max: > 21 FURGON Z TYLNYM NAP DEM Nowy Master w wersji z tylnym nap dem nadaje si nawet do najci szych prac. Stanowi optymalne rozwi zanie w przypadku konieczno ci przewozu znacznych adunków. MASY I OBCI ENIA Pojemno u yteczna (m3) 12,4 14,2 adowno maksymalna (kg) 3,5 t SGL 3,5 t DBL 4,5 t DBL* / / ,6 m 14,1 m Pojemno u yteczna (m3) 14,9 L4H2 17 L4H3* Maksymalny nacisk na o przedni (kg) Maksymalny nacisk na o tyln (kg) Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej (kg) Promie skr tu mi dzy cianami Promie skr tu mi dzy kraw nikami adowno maksymalna (kg) 3,5 t DBL 4,5 t DBL* / ,7 m 16,2 m L3H2 L3H3* Maksymalny nacisk na o przedni (kg) Maksymalny nacisk na o tyln (kg) Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej (kg) Promie skr tu mi dzy cianami Promie skr tu mi dzy kraw nikami * wersja zostanie wprowadzona do sprzeda y w pó niejszym terminie SGL ko a tylne pojedyncze DBL ko a tylne podwójne * wersja zostanie wprowadzona do sprzeda y w pó niejszym terminie SGL ko a tylne pojedyncze DBL ko a tylne podwójne / 1 612* / WYMIARY WEWN TRZNE L3H2 SGL Cz adunkowa D ugo D ugo u yteczna na wysoko ci 1,1 m. Szeroko Szeroko mi dzy wn kami kó Wysoko Przesuwne drzwi boczne Szeroko przesuwnych drzwi bocznych Wysoko przesuwnych drzwi bocznych L3H2 DBL L3H3 SGL L3H3 DBL L4H2 DBL L4H3 DBL Drzwi tylne Szeroko (na wysoko ci 169 mm od pod ogi) Wysoko otworu drzwiowego Wysoko progu za adowczego L3H2 SGL L3H2 DBL L3H3 SGL L3H3 DBL L4H2 DBL L4H3zia (min / maks.) / / / / / / Wysoko progu pod u nicy (min / maks.) 735 / / / / / / 789 Szeroko maksymalna zabudowy z lusterkami na krótkich / wyd u onych 2170 / / / / / /2350 wysi gnikach Prze wit minimalny WYMIARY WERSJI Z KABIN PODWÓJN Nap d przedni Nap d tylny L2 L3 L2 SGL L3 SGL L3 DBL L4 DBL Maksymalna d ugo po zabudowie Rozstaw osi (mm) Zwis tylny / maks. po zabudowie 1025 / / / / / /2471 D ugo u yteczna nadwozia (min. / maks.) 2432/ / / / / /4434 Wysoko progu pod u nicy (min. / maks.) 727 / / / / / / 781 Szeroko maksymalna zabudowy z lusterkami na krótkich / wyd u onych 2170 / / / / / /2350 wysi gnikach Prze wit minimalny SGL = ko a pojedyncze DBL = ko a podwójne BOGATA OFERTA ABY AKCESORIÓW I WYPOSA ENIA, DOK ADNIE MÓG PRACOWA TAK, JAK LUBISZ BEZPIECZE STWO 1. WYCIERACZKI ORAZ CZUJNIK DESZCZU I WIAT A Dzi ki czujnikowi deszczu i czujnikowi wiat a, samochód automatycznie dostosowuje si do sytuacji na drodze i odpowiednio na ni reaguje. 2. UK AD ESP DOSTOSOWUJ CY SI HAMOWANIA DO STOPNIA OBCI ENIA POJAZDU I UK AD ASR Sprz ony z uk adem kontroli stopnia obci enia pojazdu uk ad ESP koryguje tor jazdy pojazdu w nag ych sytuacjach i dostosowuje si hamowania do masy przewo onego adunku. 4. PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE KIEROWCY I PASA ERA Z PRZODU 5. WIAT A STA E DO WIETLAJ CE ZAKR TY Umo liwiaj zwi kszenie szeroko ci o wietlanego pola widzenia przy pokonywaniu zakr tów. 6. WIAT A PRZECIWMG OWE Poprawiaj widoczno w przypadku mg y lub deszczu. 7. KOMPUTER POK ADOWY Podaje u yteczne parametry jazdy, u atwiaj c optymalizacj trasy, zu ycia paliwa oraz planowanie przegl dów. 8. REGULATOR- OGRANICZNIK PR DKO CI Umo liwia utrzymanie sta ej pr dko ci pojazdu lub jej ograniczenie w zale no ci od potrzeb. Wyposa enia dost pne seryjnie lub w opcji w zale no ci od wersji lub poziomu wyposa enia. NK CJ A KO NT RO LI PO D 1 2 ST ER OW NO C I 3 3. ABS System ABS zapobiegaj cy blokowaniu kó z elektronicznym korektorem si y hamowania EBV, sprz ony z uk adem wspomagania nag ego hamowania, umo liwia kierowcy zachowanie kontroli nad torem jazdy w przypadku gwa townego wci ni cia peda u hamulca.

4 + FU > 27 KOMFORT I TECHNOLOGIE POK ADOWE 3 1. CARMINAT TOMTOM Nowy Master mo e by wyposa ony w Carminat TomTom, w j zyku polskim, przyst pny cenowo wbudowany system nawigacji satelitarnej. Wytyczanie najlepszej trasy, informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, informacja o fotoradarach stacjonarnych wszystko to wy wietlane w bardzo przyst pny sposób na du ym, kolorowym, daj cym si obraca w kierunku kierowcy ekranie. Oferowany w zestawie pilot umo liwia bezpieczn i intuicyjn obs ug poszczególnych funkcji systemu. Urz dzenie to pozwala zaoszcz dzi czas i przyczynia si do obni enia zu ycia paliwa. 2. KARTA RENAULT HANDS FREE Wystarczy mie kart przy sobie. Otwieranie drzwi mo liwe jest wówczas poprzez zwyk e naci ni cie klamki, bez konieczno ci u ycia klucza. 3. KLUCZ Z 3 PRZYCISKAMI Umo liwia niezale ne, zdalne otwieranie / zamykanie drzwi w przedniej lub tylnej cz ci pojazdu 4. KLIMATYZACJA R CZNA 5. KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA Umo liwia ustawienie danej temperatury w kabinie z elektronicznym wy wietlaniem wskaza, posiada funkcj szybkiego usuwania zaparowania szyb oraz czujnik nas onecznienia RADIOODTWARZACZ CD MP3 BLUETOOTH * Jest przystosowany do odtwarzania plików MP3, a ponadto umo liwia pod czenie zestawu g o nomówi cego, zapewniaj c kierowcy czno w dowolnym momencie. 7. MODU Z CZY MULTIMEDIALNYCH PLUG&MUSIC Umo liwia pod czenie przeno nych, cyfrowych urz dze audio dzi ki gniazdom USB i ipod oraz ich obs ug przy pomocy prze czników przy kierownicy. 6 7 Made for ipod * Przed wykonaniem po czenia telefonicznego zalecane jest zatrzymanie pojazdu. ADAPTACJE DODATKOWE 1. OTWIERAJ CE SI POD K TEM 270, PRZESZKLONE DWUSKRZYD OWE DRZWI TYLNE Z PODGRZEWANYMI SZYBAMI K t otwarcia 270 bardzo u atwia dojazd ty em do ramp za adowczych w centrach logistycznych. Drzwi utrzymywane s w po o eniu pe nego otwarcia przy pomocy magnesów. 2. LUSTERKA WSTECZNE NA D UGICH WYSI GNIKACH Dost pne w opcji w wersji podwozie i platforma. Obowi zkowe w przypadku zabudów przekraczaj cych okre lon szeroko (dotyczy np. pojazdów campingowych lub do przewozu adunków wielkoprzestrzennych). 3. PE NA, STALOWA I PRZESZKLONA PRZEGRODA Przeszklona przegroda zapewnia kierowcy lepsz widoczno w kierunku strefy adunkowej oraz, w przypadku przeszklonych drzwi tylnych, równie do ty u na drog. 4. BLOKADA MECHANIZMU RÓ NICOWEGO Zwi ksza skuteczno nap du na liskich lub nieutwardzonych nawierzchniach, na przyk ad na placu budowy TYLNY STOPIE Zapewnia atwiejszy dost p do cz ci adunkowej (montowany w standardzie w furgonach z tylnym nap dem lub dost pny w opcji w furgonach z przednim nap dem) STANDARDOWY HAK HOLOWNICZY Umo liwia holowanie przyczepy o masie od 2,5 do 3,0 ton (dwufunkcyjny, 4-otworowy hak holowniczy ze sworzniem lub obejm, dost pny w akcesoriach) UCHWYTY DO MOCOWANIA ADUNKU Montowane w liczbie od 8 do 12 w zale no ci od wersji, pomagaj w utrzymaniu adunku we w a ciwym po o eniu GNIAZDO 12V W STREFIE ADUNKOWEJ Nowo umo liwia pod czenie narz dzi w cz ci adunkowej. Wyposa enia dost pne seryjnie lub w opcji w zale no ci od wersji lub poziomu wyposa enia. 28 > TACHOGRAF CYFROWY Obowi zkowy w pojazdach o DMC powy ej 3,5 tony dost pna w zestawie z wyk adzin przeciwpo lizgow. DACHOWE ( H1) ( H2) w czeniu wstecznego biegu kamera przesy a na ekran czysty, wyra ny obraz, nawet w pó cieniu RADAR COFANIA ( ) Usytuowany z ty u Nowego Mastera radar emituje sygna d wi kowy, informuj cy o odleg o ci mi dzy pojazdem a przeszkod UCHWYT MOCOWANIA GA NICY ( ) 6 6. PRZENO NY SYSTEM NAWIGACJI CARMINAT TOMTOM ( ) Wyznacza najdogodniejsz tras, podaje na bie co informacje o ruchu drogowym i stacjonarnych fotoradarach... Wszystkie informacje wy wietlane s w bardzo przyst pny sposób na du ym, kolorowym ekranie. Umo liwia umocowanie 1- lub 2-kilogramowej ga nicy w kabinie pojazdu i zapobiega jej przemieszczaniu w przypadku zderzenia. 32 > ZESTAW G O NOMÓWI CY BLUETOOTH ( ) Model marki Parrot, sk ada si z wy wietlacza LCD z 2 wbudowanymi mikrofonami i przeno nego pilota. Umo liwia wy wietlanie ksi ki telefonicznej z identyfikacj po cze przychodz cych. 8. AUDIO CONNEXION BOX ( ) Modu ten umo liwia ods uchiwanie ulubionej muzyki za po rednictwem systemu audio zamontowanego w poje dzie i korzystanie z w asnej audioteki za pomoc pilota umieszczonego przy kierownicy (pliki MP3 zapisane na dowolnym no niku: pami ci USB, przeno nym odtwarzaczu plików MP3 czy ipodzie) NOTE BOX ( ) Twoje notatki b d zawsze pod r k ORGANIZER BOX ( NIEBIESKI) ( SZARY) Umieszczony w zasi gu r ki Organizer Box to ma y, bardzo praktyczny schowek na ró ne drobne przedmioty. KOLORY NADWOZIA BIEL POLARNA (389) CZERWIE CARMEN (719) ORANGE (031) NIEBIESKI (423) GRANATOWY (RNQ) ZIELE MOUSSE (D90) Ó TY CYTRYNOWY (396) B KIT ORBITY (489) GWIEZDNY PY (KNH) SZARONIEBIESKI (J47) Biel Polarna 389 Czerwie Carmen 719 Orange 031 Niemetalizowane Niebieski Ziele Mousse 423 D90 Granatowy RNQ ó ty Cytrynowy 396 B kit Orbity 489 Metalizowane Gwiezdny Py Szaroniebieski KNH J47 o o 34 > 35 KO PAKI I OBR CZE KÓ KO PAK MINI DLA POZIOMU WYPOSA ENIA BUSINESS KO PAK MAXI DLA POZIOMU WYPOSA ENIA PACK CLIM KO PAK MAXI DLA POZIOMU WYPOSA ENIA PACK CLIM (NAP D TYLNY KO A POJEDYNCZE) FELGI ALUMINIOWE (DLA WERSJI Z PRZEDNIM NAP DEM) TAPICERKA TAPICERKA TKANINOWA KALEIDO W KOLORZE CIEMNOGRAFITOWYM, DLA POZIOMU WYPOSA ENIA BUSINESS TAPICERKA TKANINOWA FUNAÏA W KOLORZE CIEMNONIEBIESKIM I POMARA CZOWYM DLA POZIOMU WYPOSA ENIA PACK CLIM TAPICERKA ZE SKÓRY EKOLOGICZNEJ DOST PNA W OPCJI SILNIKI dci 100 kw kw obr./min 100 dci dci 150 Nm kw Nm Nm obr./min obr./min Moc Moment obrotowy SILNIKI Silnik wysokopr ny 2,3 l dci montowany w Nowym Masterze, dost pny w wersjach o mocy 100, 125 i 150 KM, jest przystosowany do wersji z przednim lub tylnym nap dem. Spe nia wymagania normy czysto ci spalin Euro 4 i Euro 5* (która wprowadza wymóg zamontowania filtra cz stek sta ych). Silnik do wersji z przednim nap dem Silnik do wersji z tylnym nap dem * Wersja zostanie wprowadzona do sprzeda y w pó niejszym terminie 36 > 37 SKRZYNIA BIEGÓW 1.

5 MECHANICZNA 6-PRZE O ENIOWA SKRZYNIA BIEGÓW Jest ona montowana w standardzie ze wszystkimi silnikami Nowego Mastera. Umo liwia pe ne wykorzystanie adowno ci pojazdu i zapewnia dobre przyspieszenie na biegach po rednich. Szósty bieg pozwala obni y poziom ha asu w kabinie oraz zu ycie paliwa na drogach ekspresowych. 2. ZAUTOMATYZOWANA 6-PRZE O ENIOWA SKRZYNIA BIEGÓW* Zarówno w trybie automatycznym jak i impulsowym, podnosi komfort prowadzenia pojazdu (montowana w opcji w wersjach z silnikiem dci Euro5 o mocy 125 i 150 KM. ) ZU YCIE PALIWA mech. Euro 4 ZU YCIE PALIWA W L/100 KM PRZEDNI NAP D W cyklu miejskim W cyklu pozamiejskim W cyklu mieszanym Emisja CO2 (g/km) TYLNY NAP D W cyklu miejskim W cyklu pozamiejskim W cyklu mieszanym Emisja CO2 (g/km) * Wersja zostanie wprowadzona do sprzeda y w pó niejszym terminie dci 100 9,2 / 10,6 6,9 / 8,6 7,8 / 9,3 203 / ,1 / 10,6 8,4 / 9,4 9,2 / 9,4 243 / 249 mech. Euro 4 dci 125 9,2 / 10,6 6,9 / 8,6 7,8 / 9,3 203 / ,1 / 10,6 8,4 / 9,4 9,2 / 9,4 243 / 249 mech. Euro 4 dci /....../....../....../ / 9,7... / 9,0... / 9,7... / 253 DANE TECHNICZNE Silniki Moc maksymalna (kw EWG) (KM DIN) Norma ochrony rodowiska Maksymalny moment obrotowy (nm EWG) Ilo cylindrów Ilo zaworów Pojemno skokowa (cm3) Turbospr arka o sta ej / zmiennej geometrii (F = sta a) (V = zmienna) Filtr cz stek sta ych Nap d przedni (FWD) / Nap d tylny (RWD) Pojemno zbiornika paliwa (w litrach) dci (100) Euro TGF FWD / RWD 80 (105 w opcji) BVM Euro 4 dci (125) Euro TGF FWD / RWD 80 (105 w opcji) dci (145) Euro TGV FWD / RWD 80 (105 w opcji) WYPOSA ENIE I OPCJE WYGL D ZEWN TRZNY Lakier metalizowany Boczne listwy ochronne Ochrona drzwi tylnych - szeroka listwa z tworzywa w kolorze szarym Zderzaki przednie i tylne szare z tworzywa (podwozia i platformy - tylko przednie) dwuskrzyd owe 180, nieprzeszklone Drzwi tylne dwuskrzyd owe 180, przeszklone dwuskrzyd owe 270, przeszklone (oprócz L1) dwuskrzyd owe 270, nieprzeszklone (oprócz L1) szyba ogrzewana w drzwiach tylnych prawe odsuwane, nieprzeszklone Drzwi boczne prawe odsuwane z szyb sta prawe odsuwane z szyb odsuwan prawe otwierane z szyb odsuwan (tylko w wersji 7-os.) lewe odsuwane, pe ne (bez szyby) lewe odsuwane, przeszklone z szyb sta lewe odsuwane, przeszklone z szyb sta lewe otwierane z szyb odsuwan (tylko w wersji 7-os.) pe ne blaszane, bez szyb ciany boczne cianka odsuwana na wprost drzwi, przeszklona z szyb odsuwan cianka lewa na wprost drzwi, przeszklona z szyb odsuwan ca kowite przeszklenie Chlapacze przeciw b otne przednie Chlapacze przeciw b otne tylne Lusterka boczne na krótkich ramionach o podwójnym polu widzenia Lusterka boczne na d ugich ramionach (oprócz podwozi z nap dem tylnym i krótkim zwisem oraz wersji 7-os.) Lusterka elektrycznie regulowane, podgrzewane Reflektory przednie o podwójnej optyce Reflektory przednie o podwójnej optyce z funkcj do wietlania zakr tów (FBL) Reflektory przeciwmg owe Boczne kierunkowskazy w lusterkach zewn trznych Kierunkowskazy przednie pod reflektorami Dwa wiat a cofania, jedno wiat o przeciwmg owe Miniaturowe ko paki kó z logo Ozdobne ko paki kó "Maxi" Felgi aluminiowe 16" Tylny stopie wej ciowy BEZPIECZE STWO CZYNNE I BIERNE ABS ESP adaptatif + ASR (System Kontroli Trakcji) Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna dla 2 pasa erów Poduszka powietrzna boczna dla kierowcy Poduszka powietrzna boczna dla pasa era (wymagany pojedynczy fotel pasa era) Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi z funkcj blokady drzwi w czasie jazdy Blokada antyw amaniowa Kluczyk centralnego zamka (standardowy) Kluczyk centralnego zamka z funkcj selektywnego otwierania drzwi Kluczyk z funkcj "Wolne R ce" Ko o zapasowe umieszczone pod podwoziem Kontrolka sygnalizuj ca zu ycie klocków hamulcowych System blokady zap onu z kodem w kluczyku Punkty mocowania adunku w pod odze Punkty mocowania adunku w cianach bocznych Zag ówki z przodu, pe ne, regulowane na wysoko Zag ówki z ty u pe ne, regulowane na wysoko Pasy bezpiecze stwa 3-punktowe z ogranicznikiem napi cia Pasy tylne 2-pkt - tylko podwójna kabina cianka dzia owa pe na blaszana pe na bez szyby cianka dzia owa pe na blaszana z szyb Kolumna kierownicy sk adana w razie wypadku (w celu ochrony kierowcy) Centralny wy cznik akumulatora Wycieraczki szyby przedniej 2 biegowe ze sta pauz Wycieraczki szyby przedniej automatyczne z czujnikiem deszczu Automatycznie w czane wiat a z funkcj "odprowadzania do domu" Odci cie dop ywu paliwa w razie wypadku Stopie wej ciowy w kabinie pokryty antypo lizgow wyk adzin Kontrolka niezapi tego pasa kierowcy, w desce rozdzielczej PROWADZENIE POJAZDU, PRZYRZ DY Sygna d wi kowy pozostawionych w czonych wiate Obrotomierz elektroniczny Kolumna kierownicy regulowana na wysoko Wspomaganie uk adu kierowniczego Komputer pok adowy,komunikaty wy wietlane w j zyku polskim Czujniki wspomagaj ce parkowanie montowane w zderzaku tylnym Kamera cofania Licznik przebiegu dzienny i ca kowity Regulator - ogranicznik pr dko ci Fabryczny ogranicznik pr dko ci 90/100/110/130 km/h (oprócz wersji DMC 4,5t) Fabryczna blokada pr dko ci 90 km/h ustawiona (seryjnie w wersjach DMC 4,5t) FURGON nap d przedni Business Pack Clim nap d tylny Business Pack Clim PODWOZIE 3 / 7-OS. nap d przedni Business Pack Clim nap d tylny Business Pack Clim PLATFORMA nap d przedni Business Pack Clim (7-os.) (7-os. ) (7-os.) (7-os.) > 39 FURGON nap d przedni Business Fabryczna blokada pr dko ci 100 km/h ustawiona (w przypadku zabudowy na Autobus > 9 miejsc) Tachograf cyfrowy (seryjnie w wersjach DMC 4,5t) Blokada mechanizmu ró nicowego KOMFORT Popielniczka z zapalniczk, o wietlone, na konsoli centralnej Szyby przednie i lusterka zewn trzne sterowane elektrycznie Szyby przednie sterowane elektrycznie z w cznikiem impulsowym Os ona przeciws oneczna dla kierowcy i pasa era Szyby przyciemniane Szyby boczne i tylne dodatkowo przyciemniane (tylko z opcj przeszklenia cz ciowego lub ca kowitego) Trzeci zapasowy kluczyk do drzwi Tylny stopie wej ciowy Wyk adzina pod ogowa kauczukowa w kabinie na miejscach przednich Wyk adzina pod ogowa kauczukowa na miejscach z ty u Obicie cian bocznych w cz ci pasa erskiej Panele obiciowe na drzwiach tylnych Panele obiciowe na drzwiach przednich z pod okietnikami Panele obiciowe na drzwiach tylnych w podwójnej kabinie Obicie cian bocznych w cz ci adunkowej do po owy wysoko ci Obicie cian bocznych w cz ci adunkowej do pe nej wysoko ci (oprócz dachu wysokiego H3) Pod oga drewniana antypo lizgowa, wodoodporna Podsufitka w kabinie pojedynczej i podwójnej Lampka sufitowa w kabinie WYPOSA ENIE TECHNICZNE Gniazdo odbioru mocy przy silniku Gniazdo odbioru mocy przy skrzyni biegów (nie wyst puje w wersjach ze skrzyni Quickshift) Filtr cz stek sta ych (wyst puje seryjnie tylko w wersjach z silnikiem Euro 5) Zwi kszone obroty biegu ja owego Hak holowniczy Zawieszenie pneumatyczne (w opcji w zale no ci od wersji i DMC) 80 litrowy zbiornik paliwa 105 litrowy zbiornik paliwa OGRZEWANIE, WENTYLACJA Nawiewy boczne oraz na konsoli centralnej, regulowane Pokr t a steruj ce ogrzewaniem i wentylacj - obrotowe, pod wietlone, na konsoli centralnej Dmuchawa 4-biegowa Funkcja obiegu zamkni tego Standardowe ogrzewanie Klimatyzacja regulowana r cznie Klimatyzacja regulowana elektronicznie Nadmuch na szyb przedni i szyby przednie boczne SCHOWKI Zamykany schowek w dolnej cz ci deski rozdzielczej Otwarty schowek w desce rozdzielczej Zamykany schowek w górnej cz ci deski rozdzielczej Uchwyty na puszk w desce rozdzielczej Schowek w drzwiach kierowcy i pasa era Powi kszone schowki w drzwiach przednich Schowek pod siedziskiem 2 miejscowej kanapy pasa era Pólka w kabinie kierowcy Schowek na okulary Schowek w górnej cz ci kabiny kierowcy (tylko H2 i H3) Wysuwany uchwyt na dokumenty (w centralnej cz ci deski rozdzielczej) SIEDZENIA Fotel kierowcy z regulacj odleg o ci i pochylenia oparcia z pod okietnikiem Fotel kierowcy komfortowy (z regulacj l d wiow ) Podgrzewanie fotela kierowcy Podgrzewanie fotela kierowcy i pojedynczego fotela pasa era Fotel kierowcy komfortowy mechanicznie zawieszony, dopasowuj cy si do wagi kierowcy Kanapa dwumiejscowa dla pasa era, bez regulacji Kanapa dwumiejscowa dla pasa era, typu "biuro" - ze stolikiem obrotowym Kanapa dwumiejscowa dla pasa era, typu "biuro" - ze stolikiem obrotowym i schowkiem w siedzisku Fotel pojedynczy pasa era z pod okietnikiem Fotel pojedynczy pasa era komfortowy, z regulacj l d wiow i pod okietnikiem Tylna awka 4-miejscowa, schowek pod awk (tylko w podwójnej kabinie) Tapicerka siedze materia owa "Kaleido" Tapicerka siedze materia owa "Funaia" Tapicerka skóropodobna, atwozmywalna "Simili cuir" RADIO I NAWIGACJA Radioodbiornik bez funkcji odtwarzacza

6 Radioodtwarzacz CD, RDS i MP3 z oddzielnym wy wietlaczem Radioodtwarzacz CD, RDS i MP3 oraz Bluetooth z oddzielnym wy wietlaczem (pod sufitem) Radioodtwarzacz CD, RDS i MP3 oraz Bluetooth oraz z czem USB i ipod Nawigacja satelitarna z map Polski Mapa Europy Zachodniej (do nawigacji) : seryjnie : w opcji -: niedost pny - nap d tylny Business Pack Clim PODWOZIE 3 / 7-OS.

7 nap d przedni nap d tylny Business - PLATFORMA nap d przedni Business - Pack Clim - Pack Clim - Business - Pack Clim - Pack Clim (7-os.) (7-os.) (7-os.) - (7-os.) (7-os.) (7-os.) - (7-os. ) (7-os.) (7-os.) - (7-os.) (7-os.) (7-os. ) / -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ (7-os.) (7-os.) - (7-os.) (7-os.) / - / - - UWAGA! Wymienione opcje s dost pne w zale no ci od wersji nadwozia lub silnika; mog wyst powa w pakietach, w po czeniu z innymi opcjami lub mog tak e wzajemnie si wyklucza. Niektóre opcje b d dost pne w pó niejszym terminie do ko ca 2010 roku. RENAULT PRO+ CENTRUM OBS UGI FIRM Profesjonalne centra obs ugi firm specjalnie dla Pa stwa Firma Renault opracowa a specjaln ofert us ug:,,renault PRO+". Obejmuje ona punkty sprzeda y oraz serwisu posprzeda nego w 100% przeznaczone do obs ugi firm. Aby spe ni oczekiwania naszych klientów profesjonalnych, Renault PRO+ opiera si na trzech podstawowych zasadach: do wiadczonych pracownikach, kompleksowej obs udze wszystkich potrzeb klienta w jednym miejscu oraz zapewnieniu sta ej mobilno ci. One stop shop: rozwi zania dostosowane do Pa stwa potrzeb i dzia alno ci Centrum Obs ugi Firm Renault Pro+ oferuje pe n gam samochodów nowych i u ywanych w tym samochody modyfikowane. W jednym miejscu otrzymacie Pa stwo kompleksow informacj o produktach, us ugach, finansowaniu i obs udze posprzeda nej. Salony proponuj równie specjalny pakiet us ug serwisowych w programie Karta Serwisowa Renault. Wyspecjalizowani pracownicy otwarci na Pa stwa potrzeby Wszyscy pracownicy salonów PRO+ zostali przeszkoleni w ramach Renault Academy w zakresie umiej tno ci rozumienia, okre lania i analizy potrzeb poszczególnych bran. Doskona a znajomo samochodów dostawczych oraz uwzgl dnienie wszelkich oczekiwa pozwalaj na opracowanie rozwi za idealnie dopasowanych do potrzeb ka dego klienta. W momencie wydania zakupionego samochodu przydzielany jest konsultant odpowiedzialny za jego obs ug posprzeda n. Nasze zobowi zania wobec Pa stwa Dzi ki Renault Pro+ zyskujecie Pa stwo na czasie zarówno je li chodzi o wybór samochodu jak i jego obs ug techniczn. Sprawna obs uga jest efektem zaanga owania wszystkich pracowników sieci Renault. Us ugi przy zakupie samochodu: Punkt sprzeda y i us ug serwisowych przeznaczone w 100% dla klientów firmowych Bogata ekspozycja samochodów nowych i u ywanych w tym samochodów modyfikowanych Dost pno jazdy próbnej samochodami osobowymi i dostawczymi Oferta handlowa uwzgl dniaj ca specyficzne potrzeby klienta sk adana w ci gu 48 godzin. Obs uga posprzeda na: Wyd u one godziny pracy serwisu dla firm. Diagnoza serwisowa wystawiana w ci gu godziny. Przegl dy pojazdów bez umawiania si w ci gu 8 godzin roboczych od przyjazdu do warsztatu. W przypadku naprawy - przedstawienie w ci gu 4 godzin szczegó owego kosztorysu naprawy z okrelonym terminem odbioru samochodu W przypadku unieruchomienia pojazdu - propozycja samochodu zast pczego W Renault jeste my przekonani, e zaufanie naszych klientów jest najlepsz gwarancj naszego rozwoju. Dzi ki ofercie Renault Pro+ mog Pa stwo naprawd na nas liczy! KTO LEPIEJ NI RENAULT ZADBA O TWOJE RENAULT? GWARANCJE I ASSISTANCE Renault gwarantuje wysok jako i niezawodno swoich samochodów i oferuje 2-letni gwarancj bez limitu kilometrów na wszystkie wady materia owe, monta owe oraz fabryczne, obejmuj c naprawy i us ug Assistance. Przed wadami pow oki lakierniczej i korozj zabezpiecz Ci wyd u one gwarancje: 3-lata na lakier i 12 lat gwarancji antykorozyjnej (8 lat dla modelu Nowy Master). W razie awarii samochodu na terenie ca ej Polski oraz krajów europejskich pomoc RENAULT Assistance jest do Twojej dyspozycji przez ca dob i ca y rok pod numerem zg oszeniowym Korzysta z niej kierowca oraz pasa erowie przez ca y czas trwania Gwarancji RENAULT. OFERTA FINANSOWANIA Renault za po rednictwem Renault Credit Polska Sp. z o.o. i RCI Bank Polska S. A. Renault to tak e minimum zabezpiecze, minimum formalno ci - prosta i krótka procedura zawarcia umowy leasingowej. Wszelkie formalno ci i koszty zwi zane z rejestracj pojazdu pozostaj po stronie Renault Credit Polska Sp. z o.o. Renault Business Finance to produkt finansowania floty dla klientów korporacyjnych obejmuj cy kompleksowe zarz dzanie flot klienci otrzymuj atrakcyjny produkt wynajmu d ugoterminowego dopasowany do indywidualnych potrzeb przedsi biorstw. Naszym klientom oferujemy sta e miesi czne op aty zale ne od d ugo ci umowy, preferencje podatkowe oraz pe n elastyczno przy wyborze opcji umowy. Samochód, finansowanie i ubezpieczenie wszystko za atwiane jest na miejscu u Autoryzowanego Partnera Renault. UMOWY SERWISOWE Aby zapewni bezstresow eksploatacj samochodu Renault oferuje mo liwo przed u enia okresu gwarancji producenta i poszerzenia us ug Assistance. Umowa Formu a Non Stop zapewnia przed u enie okresu gwarancji nawet do 5 lat lub 150 tys. km przebiegu. Obejmuje gwarancj na cz ci i robocizn, ca odobow Assistance oraz samochód zast pczy w przypadku unieruchomienia pojazdu klienta. US UGI OFEROWANE PRZEZ SIE AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW RENAULT Kto lepiej ni Renault zadba o obs ug techniczn, Twojego Renault? Serwisy Renault zapewniaj najwy sz jako wykonanych przegl dów i napraw. Na dokonane us ugi serwisowe i u yte Oryginalne Cz ci Zamienne Renault, udzielana jest roczna gwarancja. Aby dostosowa samochód do swoich indywidualnych potrzeb mo esz skorzysta z bogatej gamy akcesoriów Renault solidnych i opartych na zaawansowanych technologiach. DZIA KONTAKTÓW Z KLIENTAMI Aby odpowiedzie na Pa stwa potrzeby i udost pni niezb dne informacje Renault oddaje do dyspozycji ró ne mo liwo ci kontaktu: - infolinia: (22) czynna od poniedzia ku do soboty w godzinach wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierowa pod adres - strona internetowa: NOWY (www.renault.pl) Zosta y podj te wszelkie rodki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje by y dok adne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja zosta a przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki sta ego ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w ka dej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy RENAULT b d powiadamiani w mo liwie najkrótszym terminie. Mog wyst powa pewne ró nice mi dzy wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) niektóre elementy wyposa enia nie b d dost pne (w wyposa eniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Nie zawsze zamieszczone zdj cia nale y czy z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie si z najbli szym autoryzowanym partnerem RENAULT. Ze wzgl du na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mog nieco ró ni si od rzeczywistych kolorów lakieru lub materia ów wyko czeniowych wn trza pojazdu. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jak kolwiek technik cz ci lub ca o ci niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzeda y w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego /

Renault Master 2.3 dci 100KM Pack Clim. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo

Renault Master 2.3 dci 100KM Pack Clim. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo Renault Master 2.3 dci 100KM Pack Clim Cena (brutto): 118 900 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2298 Moc silnika 100 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.3 dci 100KM Ładowność (kg.) 1390

Bardziej szczegółowo

Samochód Dostawczy Roku 2014*

Samochód Dostawczy Roku 2014* 3 Samochód Dostawczy Roku 2014* CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 110 92 200 95 200 2800 kg - 98 400 105 600 2.3 dci 110 94 650 97 650 L1H1 3300 kg - 100 850 KRÓTKI,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

3300 kg 2.3 dci 125 3500 kg - 101 450 2800 kg L1H2 2.3 dci 100 94 750 97 750 KRÓTKI, PODWYŻSZONY

3300 kg 2.3 dci 125 3500 kg - 101 450 2800 kg L1H2 2.3 dci 100 94 750 97 750 KRÓTKI, PODWYŻSZONY MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 100 91 100 94 100 2800 kg L1H1-97 350 2.3 dci 100 93 550 96 550 KRÓTKI, NISKI 3300 kg - 99 800-101 450 2.3 dci 100-95 350 2800 kg L1H2-98 550 2.3 dci 100 94 750

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY DOSTAWCZE RENAULT NR 1 W EUROPIE JUŻ OD 15 LAT!

SAMOCHODY DOSTAWCZE RENAULT NR 1 W EUROPIE JUŻ OD 15 LAT! MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 100 88 700 91 700 2800 kg L1H1-94 950 2.3 dci 100 91 150 94 150 KRÓTKI, NISKI 3300 kg - 97 400-99 050 2.3 dci 100-92 950 2800 kg L1H2-96 150 2.3 dci 100 92 350

Bardziej szczegółowo

Renault MaSteR drive the change

Renault MaSteR drive the change Renault MASTER drive the change Finansowanie Renault Renault wraz z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz RCI Leasing Polska Sp. z o.o. oferują szeroką gamę produktów finansowych i usług, skierowanych

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY DOSTAWCZE RENAULT NR 1 W EUROPIE JUŻ OD 15 LAT!

SAMOCHODY DOSTAWCZE RENAULT NR 1 W EUROPIE JUŻ OD 15 LAT! MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 100 88 700 91 700 2800 kg L1H1-94 950 2.3 dci 100 91 150 94 150 KRÓTKI, NISKI 3300 kg - 97 400-99 050 2.3 dci 100-92 950 2800 kg L1H2-96 150 2.3 dci 100 92 350

Bardziej szczegółowo

Wzory formularzy. P-d/4/2010. Spis treści:

Wzory formularzy. P-d/4/2010. Spis treści: Wzory formularzy Nazwa zamówienia: Zakup samochodu osobowego (busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Nr sprawy P-d/4/2010 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SILNIK TYP KAROSERII DMC BUSINESS PACK CLIM 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg. Energy 2.3 dci 165. 2.3 dci 110 93 650 96 650 L1H1

SILNIK TYP KAROSERII DMC BUSINESS PACK CLIM 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg. Energy 2.3 dci 165. 2.3 dci 110 93 650 96 650 L1H1 MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg - 97 400 104 600 2.3 dci 110 93 650 96 650 L1H1 3300 kg - 99 850 KRÓTKI, NISKI - 107 050 2.3 dci 110 95 300 98 300-101 500-105 500-108

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

Najszersza gama - 3 długości, 4 wersje nadwozia COMPACT, STANDARD, MAXI, MAXI COMBI

Najszersza gama - 3 długości, 4 wersje nadwozia COMPACT, STANDARD, MAXI, MAXI COMBI 0 ROK PRODUKCJI 2016 CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ SILNIK KOMFORT KOMFORT CLIM PACK CLIM TCe 115 57 100 - - 1.5 dci 75 Compact 53 550 - - 1.5 dci 75 55 200 57 600 59 950 1.5 dci 90-59 700 62 050 1.5 dci 90

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY MARKI... MODEL... WERSJA... w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

FORMULARZ OFERTY MARKI... MODEL... WERSJA... w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Powiat

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Typ A - Samochody ciężarowe z nadwoziem typu furgon o dopuszczalnej ładowności powyżej 0,65 tony do 0,85 tony i kubaturze części bagażowej minimum 3 m 3 z możliwością

Bardziej szczegółowo

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) SILNIK TYP KAROSERII DMC BUSINESS PACK CLIM 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) SILNIK TYP KAROSERII DMC BUSINESS PACK CLIM 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg 3 MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg - 97 400 104 600 2.3 dci 110 93 650 96 650 L1H1 3300 kg - 99 850 KRÓTKI, NISKI - 107 050 2.3 dci 110 95 300 98 300-101 500-105 500-108

Bardziej szczegółowo

3300 kg 2.3 dci kg kg L1H2 2.3 dci KRÓTKI, PODWYŻSZONY

3300 kg 2.3 dci kg kg L1H2 2.3 dci KRÓTKI, PODWYŻSZONY MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 100 89 900 92 900 2800 kg L1H1-96 150 2.3 dci 100 92 350 95 350 KRÓTKI, NISKI 3300 kg - 98 600-100 250 2.3 dci 100-94 150 2800 kg L1H2-97 350 2.3 dci 100 93 550

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6. 2. Moc maksymalna [KW]/[KM]. min.

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

o Kredyt 50/50 0% (2) o Kredyt 4x25 o Kredyt Ulgowy o Leasing od 102% (3) o Dacia Business Plan

o Kredyt 50/50 0% (2) o Kredyt 4x25 o Kredyt Ulgowy o Leasing od 102% (3) o Dacia Business Plan 1 ROK PRODUKCJI 2016 CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ SILNIK BASE CONFORT 1.6 SCe 100 Euro 6 30 900 33 850 1.6 84 Euro 5 32 800 35 750 1.5 dci 75 Euro 5-37 550 1.5 dci 90 Euro 5-39 800 Gwarancja przedłużona

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kobylanka na Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory.

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Mazda MX-5 Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne Silniki 1.8 l MZR 2.0 l MZR 2.0 l MZR 93 kw (126 KM) 118 kw (160 KM) 118 kw (160 KM) 5-biegowa 6-biegowa mechaniczna mechaniczna Pojemno,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. UWAGI Zamawiającego. minimum poj. 2500 cm 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. UWAGI Zamawiającego. minimum poj. 2500 cm 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez OSP Obiszów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu o parametrach lepszych od wymagań minimalnych.

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t Cena (brutto): 102 450 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2464 Moc silnika 146 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.5 CDTI 146KM Pojemność bagażnika

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu minibus, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup samochodu zostanie dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 8222309, faks 059 8222309.

I. 1) NAZWA I ADRES: Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 8222309, faks 059 8222309. Bytów: Leasing finansowy samochodu do przewozu 9 osób wraz z ubezpieczeniem AC, OC, NNW, Assistance dla potrzeb Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie Numer ogłoszenia: 71788-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010

Bardziej szczegółowo

Samochód Dostawczy Roku 2014*

Samochód Dostawczy Roku 2014* 1 Samochód Dostawczy Roku 2014* CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 110 92 200 95 200 2800 kg - 98 400 105 600 2.3 dci 110 94 650 97 650 L1H1 3300 kg - 100 850 KRÓTKI,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

CLIO & CLIO GRANDTOUR

CLIO & CLIO GRANDTOUR renault CLIO & CLIO GRANDTOUR SERIA LIMITOWANA TECHNO FEEL Elegancja i łączność ze światem drive the change ELEGANCJA RENAULT CLIO W SERII LIMITOWANEJ TECHNO FEEL ZWRACA UWAGĘ AKCENTAMI W SZARYM KOLORZE

Bardziej szczegółowo

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO Ocenić ten samochód uniwersalną miarą jest niezwykle trudno. Jakby dr Jekyll i Mr Hyde w tej samej osobie. Z jednej bowiem strony najnowsza Honda Civic 2.2 i-ctdi ze swoim ekstrawaganckim kształtem nadwozia,

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2016 CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni)

ROK PRODUKCJI 2016 CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) ROK PRODUKCJI 2016 CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 110 93 400 96 400 2800 kg - 99 600 106 800 2.3 dci 110 95 850 98 850 L1H1 3300 kg - 102 050 KRÓTKI, NISKI - 109

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2016 CENA KATALOGOWA W ZŁ SILNIK ACCESS AMBIANCE PLUS LAUREATE 1.6 SCe 100 37 900 42 000 46 900 -

ROK PRODUKCJI 2016 CENA KATALOGOWA W ZŁ SILNIK ACCESS AMBIANCE PLUS LAUREATE 1.6 SCe 100 37 900 42 000 46 900 - 1 ROK PRODUKCJI 2016 CENA KATALOGOWA W ZŁ SILNIK ACCESS AMBIANCE PLUS LAUREATE 1.6 SCe 100 37 900 42 000 46 900 - STEPWAY TCe 115 - - - 55 800 1.5 dci 75-47 800 52 700 55 900 1.5 dci 90 - - 55 200 58 400

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Ulotka techniczna: Nowy Peugeot 207SW Gama, silniki i wyposaŝenie

Ulotka techniczna: Nowy Peugeot 207SW Gama, silniki i wyposaŝenie WWW. PEUGEOT. PL Peugeot 207SW po restylingu ma wiele nowych cech, które sprawiają, Ŝe auto jest jeszcze bardziej atrakcyjne. Zmiany w gamie silników, nowe elementy wyposaŝenia i nowe kolory, oto, co proponuje

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT KANGOO EXPRESS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825594

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT KANGOO EXPRESS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825594 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla RENAULT KANGOO EXPRESS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Renault KADJAR. Seria limitowana NIGHT & DAY

Renault KADJAR. Seria limitowana NIGHT & DAY Renault KADJAR Seria limitowana NIGHT & DAY Zew przygody w luksusowym wydaniu Kadjar Night & Day to prawdziwy crossover z klasą, wyróżniający się swoim wyglądem i osobowością już na pierwszy rzut oka.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne wnętrze oraz duży bagażnik o pojemności 911 dm 3 i ładowności do ponad 520 kg.

Przestrzenne wnętrze oraz duży bagażnik o pojemności 911 dm 3 i ładowności do ponad 520 kg. 1 ROK RODUKCJI 2015 CENA NETTO W ZŁ SILNIK 1.2 16V 75 Euro 6 Energy dci 75 Euro 6 38 200 45 900 rzestrzenne wnętrze oraz duży bagażnik o pojemności 911 dm 3 i ładowności do ponad 520 kg. RABAT SRAWDŹ OFERTĘ

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność. * DRABINKA DO SAMOCHODÓW Z NISKIM DACHEM Maksymalna nośność 100kg. 71803640

Funkcjonalność. * DRABINKA DO SAMOCHODÓW Z NISKIM DACHEM Maksymalna nośność 100kg. 71803640 Scudo Funkcjonalność BAGAŻNIK Z WYSOKIM DACHEM, Z DŁUGIM ROZSTAWEM OSI Z rolką do załadunku. 170kg. 71803625 BAGAŻNIK Z NISKIM DACHEM, Z KRÓTKIM ROZSTAWEM OSI Z rolką do załadunku. 170kg. 71803623 * BAGAŻNIK

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443. Marka: RENAULT Model pojazdu: Master FWD dci MR`14 E5 3.5t

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443. Marka: RENAULT Model pojazdu: Master FWD dci MR`14 E5 3.5t WYCENA Nr: 83/04/2015/IL z dnia: 2015/04/30 Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: IDEA LEASING SP. Z O.O. S.K.A. I ODDZ. W WARSZAWIE Adres: ul. BOKSERSKA 66

Bardziej szczegółowo

FURGON. obliczono z myślą o zmieszczeniu dwóch europalet.

FURGON. obliczono z myślą o zmieszczeniu dwóch europalet. NISSAN NV200 FURGON Specjalny rabat na każdy samochód dla twojej firmy! Już od 41 41 540 540 ZŁ netto 5 lat bez zmartwień! 5-letni gwarancja producenta + Teraz również z kontraktem serwisowym 5* WYJĄTKOWA

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2017 CENA KATALOGOWA W ZŁ

ROK PRODUKCJI 2017 CENA KATALOGOWA W ZŁ 7 ROK PRODUKCJI 2017 CENA KATALOGOWA W ZŁ CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) SILNIK TYP KAROSERII DMC BUSINESS PACK CLIM 2.3 dci 110 96 800 99 800 2800 kg 103 000 110 200 2.3

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

ROK PRODUKCJI 2017 CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni)

ROK PRODUKCJI 2017 CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 6 ROK PRODUKCJI 2017 CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) SILNIK TYP KAROSERII DMC BUSINESS PACK CLIM 2.3 dci 110 96 800 99 800 2800 kg 103 000 110 200 2.3 dci 110 99 250 102 250

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez wykonawc (w

Bardziej szczegółowo

NA KATALOGOWA NETTO W ZŁ SILNIK KOMFORT KOMFORT CLIM PACK CLIM

NA KATALOGOWA NETTO W ZŁ SILNIK KOMFORT KOMFORT CLIM PACK CLIM CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ SILNIK KOMFORT KOMFORT CLIM PACK CLIM TCe 115 55 150 - - 1.5 dci 75 Compact 51 600 - - 1.5 dci 75 53 250 55 650 58 000 1.5 dci 90-57 750 60 100 1.5 dci 90 Maxi - - 63 350 1.5

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo