Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:.. dost pne dla wszystkich. Marzeniem tym dzielimy si ka dego dnia, poniewa ani na chwil nie zapominamy, e zami owanie do samochodów jest i pozostanie na zawsze nasz najwspanialsz si nap dow. Pragniemy nada nowy sens samochodom, aby mog y zaj ca kiem nowe miejsce w naszym wiecie, dostosowane do wyzwa stoj cych przed spo ecze stwem i by zawsze czynnikiem post pu dla cz owieka. Wspó czesne i przysz e samochody Renault stanowi fundament naszych ambicji i d enia do zapewnienia wszystkim ludziom dost pu do rodków transportu spe niaj cych wymagania zrównowa onego rozwoju. RENAULT. DRIVE THE CHANGE. SPIS TRE CI NOWY MASTER OGÓLNA PREZENTACJA DESIGN KOMFORT WN TRZA SCHOWKI WERSJE Z PRZEDNIM LUB TYLNYM NAP DEM ZU YCIE PALIWA OCHRONA RODOWISKA BEZPIECZE STWO 02 > > > > > > > > > > > > > > > 39 TYLE MODELI ILE BRAN NADWOZIA ZAMKNI TE NADWOZIA OTWARTE WYPOSA ENIE I AKCESORIA BEZPIECZE STWO, KOMFORT, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DODATKOWE ADAPTACJE AKCESORIA KOLORY NADWOZIA, OBR CZE KÓ, TAPICERKA DODATKOWE INFORMACJE NOWY MASTER PRAKTYCZNY, SOLIDNY, OSZCZ DNY. WYJ TKOWO ROZBUDOWANA GAMA... ZAWSZE ZNAJDZIESZ W NIEJ WERSJ DOSTOSOWAN DO TWOICH POTRZEB PE NA EKSPRESJI STYLISTYKA Zdecydowanie solidny i dynamiczny przód Nowego Mastera stanowi odzwierciedlenie mo liwo ci tego modelu. Du e, wyraziste reflektory oraz nowa os ona ch odnicy podkre laj charakter tego samochodu, a masywny zderzak w optymalny sposób chroni nadwozie nadaj c mu jednocze nie nowoczesny wygl d. 04 > 05 PE NOWARTO CIOWE MIEJSCE DO PRACY W KABINIE Obszerna, przytulna i komfortowa kabina Nowego Mastera jest równocze nie bardzo profesjonalna: optymalna widoczno, ergonomicznie rozmieszczone elementy sterowania, regulowana kierownica i fotel kierowcy, umo liwiaj ce dostosowanie pozycji za kierownic do ka dego wzrostu, klimatyzacja, skuteczniejsze wyciszenie kabiny... jazda Nowym Masterem jest dzi ki temu przyjemna i wygodna. Ju nie musisz traci czasu w trasie - system nawigacji Carminat TomTom w j zyku polskim w prosty sposób prowadzi Ci do celu (1). Firma Renault wprowadzi a te szereg innowacji: Nowy Master wyposa ony zosta w pulpit roboczy na desce rozdzielczej oraz obrotowy stolik, na który kierowca mo e po o y swoje dokumenty lub notebooka > 07 WI CEJ SCHOWKÓW - LEPSZA ORGANIZACJA PRACY Dzi ki licznym, pojemnym i praktycznym schowkom, Nowy Master jest wr cz wzorem funkcjonalno ci. 1. Obrotowy stolik - 2. Schowek pod siedziskiem przedniego fotela pasa era - 3. Pó ka nad przedni szyb - 4 / 7 Górna / dolna kiesze w drzwiach kierowcy - 5. Schowek pod dachem 6. Zamykany i ch odzony schowek w desce rozdzielczej - 8. Schowek na drobne przedmioty - 9. Schowek pod siedziskiem kanapy pasa era Chowany stolik na dokumenty Uchwyt na telefon komórkowy i gniazdo 12 V 12. Zamykany schowek w górnej cz ci deski rozdzielczej Uchwyt na kubki Wyposa enia dost pne seryjnie lub w opcji w zale no ci od wersji lub poziomu wyposa enia > PRZEDNI LUB TYLNY NAP D: ZNACZNIE WI CEJ MO LIWO CI Solidny i skuteczny Nowy Master potrafi lepiej ni kiedykolwiek dostosowa si nawet do najostrzejszych wymaga. Twoja dzia alno wymaga przewo enia ci kich i wielkogabarytowych adunków? Nie musisz si ju ogranicza. Nowy Master w wersji z tylnym nap dem spe ni wszelkie twoje wymagania pod wzgl dem zachowania na drodze. Mo esz równie wybra wersj z pojedynczymi lub podwójnymi tylnymi ko ami. Wersje przeznaczone pod zabudow pozwalaj na wszelkiego rodzaju przebudowy, np. platform, wywrotk czy te samochód do przewozu adunków wieloprzestrzennych. Wersje furgon z nap dem tylnym s wyposa one w standardzie w uk ad ESP dostosowuj cy si hamowania do stopnia obci enia adunkiem oraz w umieszczony z ty u stopie, co zapewnia wi ksz skuteczno. Hak holowniczy umo liwia ci gni cie przyczepy o masie do 3 ton w wersji z tylnymi ko ami podwójnymi. 10 > > 13 NOWY SILNIK: -1 L / 100 KM (*) BARDZIEJ WYDAJNY I OSZCZ DNY Moc Moment obrotowy Nm kw Nowy silnik to kwintesencja mocy i oszcz dnego zu ycia paliwa dzi ki zwi kszonemu momentowi obrotowemu przy mniejszej pojemno ci skokowej obr./min Nowy silnik zapewnia wi kszy zasi g i mniejsze zu ycie paliwa. W Nowym Masterze szczególn uwag zwrócono równie na koszty obs ugi technicznej, jedne z najni szych na rynku w tym segmencie pojazdów. Przebiegi mi dzy wymianami oleju wyd u one zosta y do km 2 lat (**). Dzi ki zastosowaniu bezobs ugowego a cucha rozrz du znik te problem wymiany paska rozrz du. (*) W porównaniu do Mastera poprzedniej generacji (**) W zale no ci od tego, który z warunków zostanie osi gni ty jako pierwszy CZAS NA ZMIANY Dzi ki wykorzystuj cemu najnowsze technologie silnikowi oraz dopracowanej aerodynamice nadwozia Nowy Master odznacza si niskim poziomem emisji CO2. Jest wyposa ony w standardzie w uk ady zmniejszaj ce zu ycie paliwa, informuj ce kierowc o najdogodniejszym momencie zmiany biegu na wy szy lub ni szy. Produkowany w zak adzie posiadaj cym certyfikat ISO Nowy Master zawiera ponad 11% tworzyw pochodz cych z recyklingu, a ponad 95% jego masy nadaje si do przetworzenia po wycofaniu pojazdu z eksploatacji. Powy sze parametry oraz emisja CO2 poni ej 195 g/100 km uprawniaj Nowego Mastera do znaku Renault eco2, symbolizuj cego proekologiczne zobowi zanie Renault uwzgl dniaj ce ca y cykl ycia pojazdu. 14 > > 17 NOWY MASTER PRACA W WARUNKACH PE NEGO BEZPIECZE STWA W celu zapewnienia kierowcy jak najwy szego poziomu komfortu oraz zapobieganiu zagro eniom, Nowy Master zosta wyposa ony w najbardziej zaawansowane technologicznie rozwi zania w zakresie bezpiecze stwa czynnego i biernego: - ABS z elektronicznym korektorem si y hamowania EBV oraz uk ad wspomagania nag ego hamowania montowane w standardzie. - Uk ad kontroli toru jazdy ESP dostosowuj cy si hamowania do stopnia obci enia pojazdu i uk ad ASR zapobiegaj cy po lizgowi kó p dnych przy ruszaniu (w standardzie w wersjach z tylnym nap dem i w opcji w wersjach z przednim nap dem). - Czo owa poduszka powietrzna kierowcy montowana w standardzie. - Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasa era na przednich miejscach (*). - Pe na, stalowa przegroda, z szyb lub bez, montowana w standardzie (chroni ca kierowc przed przesuni ciem si adunku w przypadku gwa townego hamowania). - wiat a sta e do wietlaj ce zakr ty (zwi kszaj szeroko pola widzenia przy pokonywaniu zakr tów), automatyczne w czanie wycieraczek oraz automatyczne w czanie wiate mijania*. W Nowym Masterze mo esz pracowa w warunkach pe nego bezpiecze stwa! (*) w opcji zale nie od wersji JEDYN JEST TAKA, KTÓRA DOK ADNIE SPE NIA TWOJE POTRZEBY U YTECZN WERSJ FURGON Z PRZEDNIM NAP DEM FURGON Z TYLNYM NAP DEM PODWOZIE Z POJEDYNCZ KABIN PODWOZIE Z PODWÓJN KABIN Dane zaznaczone kursyw nie s ostateczne i nie s wi ce dla producenta; w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji nale y skontaktowa si z najbli szym Autoryzowanym Partnerem Renault.

3 NADWOZIA ZAMKNI TE FURGON Z PRZEDNIM NAP DEM Wszystkie modele maj 5 wspólnych i nie daj cych si pomin zalet: solidna budowa, zwrotno, praktyczno, bezpiecze stwo i komfortowa kabina. W celu spe nienia potrzeb u ytkowników oferujemy praktycznie niewyczerpane mo liwo ci adaptacji wn trza. MASY I OBCI ENIA adowno maksymalna (kg) DMC 2,8 t DMC 3,3 t DMC 3,5 t 100 KM 125 / 150 KM / ,0 m 12,5 m Pojemno u yteczna (m3) 10,8 L2H2 12,3 L2H3 Maksymalny nacisk na o przedni (kg) Maksymalny nacisk na o tyln (kg) Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej (kg) Promie skr tu mi dzy cianami Promie skr tu mi dzy kraw nikami adowno maksymalna (kg) DMC DMC 3,3 t 3,5 t Pojemno u yteczna (m3) 13 L3H2 14,8 L3H3* Maksymalny nacisk na o przedni (kg) Maksymalny nacisk na o tyln (kg) Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej (kg) Promie skr tu mi dzy cianami Promie skr tu mi dzy kraw nikami adowno maksymalna (kg) DMC 3,5 t / ,7 m 16,2 m Pojemno u yteczna (m3) 8 L1H1* 9 L1H2* Maksymalny nacisk na o przedni (kg) Maksymalny nacisk na o tyln (kg) Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej (kg) Promie skr tu mi dzy cianami Promie skr tu mi dzy kraw nikami / ,6 m 14,1 m * wersje L1 zostan wprowadzone do sprzeda y pod koniec 2010 roku * wersja H3 zostanie wprowadzona do sprzeda y w pó niejszym terminie o przednia/tylna WYMIARY WEWN TRZNE L1H1 Cz adunkowa D ugo D ugo u yteczna na wysoko ci 1,1 m Szeroko Szeroko mi dzy nadkolami Wysoko Przesuwne drzwi boczne Szeroko przesuwnych drzwi bocznych Wysoko przesuwnych drzwi bocznych L1H L2H L2H L3H L3H Drzwi tylne Szeroko (na wysoko ci 169 mm od pod ogi) Wysoko otworu drzwiowego Wysoko progu za adowczego L1H L1H L2H L2H L3H L3H Minimalny prze wit Min: 546 Min: 544 Min: 545 Min: 543 Min: 543 Min: 542 Max: 564 Max: 563 Max: 562 Max: 560 Max: 557 Max: > 21 FURGON Z TYLNYM NAP DEM Nowy Master w wersji z tylnym nap dem nadaje si nawet do najci szych prac. Stanowi optymalne rozwi zanie w przypadku konieczno ci przewozu znacznych adunków. MASY I OBCI ENIA Pojemno u yteczna (m3) 12,4 14,2 adowno maksymalna (kg) 3,5 t SGL 3,5 t DBL 4,5 t DBL* / / ,6 m 14,1 m Pojemno u yteczna (m3) 14,9 L4H2 17 L4H3* Maksymalny nacisk na o przedni (kg) Maksymalny nacisk na o tyln (kg) Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej (kg) Promie skr tu mi dzy cianami Promie skr tu mi dzy kraw nikami adowno maksymalna (kg) 3,5 t DBL 4,5 t DBL* / ,7 m 16,2 m L3H2 L3H3* Maksymalny nacisk na o przedni (kg) Maksymalny nacisk na o tyln (kg) Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej (kg) Promie skr tu mi dzy cianami Promie skr tu mi dzy kraw nikami * wersja zostanie wprowadzona do sprzeda y w pó niejszym terminie SGL ko a tylne pojedyncze DBL ko a tylne podwójne * wersja zostanie wprowadzona do sprzeda y w pó niejszym terminie SGL ko a tylne pojedyncze DBL ko a tylne podwójne / 1 612* / WYMIARY WEWN TRZNE L3H2 SGL Cz adunkowa D ugo D ugo u yteczna na wysoko ci 1,1 m. Szeroko Szeroko mi dzy wn kami kó Wysoko Przesuwne drzwi boczne Szeroko przesuwnych drzwi bocznych Wysoko przesuwnych drzwi bocznych L3H2 DBL L3H3 SGL L3H3 DBL L4H2 DBL L4H3 DBL Drzwi tylne Szeroko (na wysoko ci 169 mm od pod ogi) Wysoko otworu drzwiowego Wysoko progu za adowczego L3H2 SGL L3H2 DBL L3H3 SGL L3H3 DBL L4H2 DBL L4H3zia (min / maks.) / / / / / / Wysoko progu pod u nicy (min / maks.) 735 / / / / / / 789 Szeroko maksymalna zabudowy z lusterkami na krótkich / wyd u onych 2170 / / / / / /2350 wysi gnikach Prze wit minimalny WYMIARY WERSJI Z KABIN PODWÓJN Nap d przedni Nap d tylny L2 L3 L2 SGL L3 SGL L3 DBL L4 DBL Maksymalna d ugo po zabudowie Rozstaw osi (mm) Zwis tylny / maks. po zabudowie 1025 / / / / / /2471 D ugo u yteczna nadwozia (min. / maks.) 2432/ / / / / /4434 Wysoko progu pod u nicy (min. / maks.) 727 / / / / / / 781 Szeroko maksymalna zabudowy z lusterkami na krótkich / wyd u onych 2170 / / / / / /2350 wysi gnikach Prze wit minimalny SGL = ko a pojedyncze DBL = ko a podwójne BOGATA OFERTA ABY AKCESORIÓW I WYPOSA ENIA, DOK ADNIE MÓG PRACOWA TAK, JAK LUBISZ BEZPIECZE STWO 1. WYCIERACZKI ORAZ CZUJNIK DESZCZU I WIAT A Dzi ki czujnikowi deszczu i czujnikowi wiat a, samochód automatycznie dostosowuje si do sytuacji na drodze i odpowiednio na ni reaguje. 2. UK AD ESP DOSTOSOWUJ CY SI HAMOWANIA DO STOPNIA OBCI ENIA POJAZDU I UK AD ASR Sprz ony z uk adem kontroli stopnia obci enia pojazdu uk ad ESP koryguje tor jazdy pojazdu w nag ych sytuacjach i dostosowuje si hamowania do masy przewo onego adunku. 4. PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE KIEROWCY I PASA ERA Z PRZODU 5. WIAT A STA E DO WIETLAJ CE ZAKR TY Umo liwiaj zwi kszenie szeroko ci o wietlanego pola widzenia przy pokonywaniu zakr tów. 6. WIAT A PRZECIWMG OWE Poprawiaj widoczno w przypadku mg y lub deszczu. 7. KOMPUTER POK ADOWY Podaje u yteczne parametry jazdy, u atwiaj c optymalizacj trasy, zu ycia paliwa oraz planowanie przegl dów. 8. REGULATOR- OGRANICZNIK PR DKO CI Umo liwia utrzymanie sta ej pr dko ci pojazdu lub jej ograniczenie w zale no ci od potrzeb. Wyposa enia dost pne seryjnie lub w opcji w zale no ci od wersji lub poziomu wyposa enia. NK CJ A KO NT RO LI PO D 1 2 ST ER OW NO C I 3 3. ABS System ABS zapobiegaj cy blokowaniu kó z elektronicznym korektorem si y hamowania EBV, sprz ony z uk adem wspomagania nag ego hamowania, umo liwia kierowcy zachowanie kontroli nad torem jazdy w przypadku gwa townego wci ni cia peda u hamulca.

4 + FU > 27 KOMFORT I TECHNOLOGIE POK ADOWE 3 1. CARMINAT TOMTOM Nowy Master mo e by wyposa ony w Carminat TomTom, w j zyku polskim, przyst pny cenowo wbudowany system nawigacji satelitarnej. Wytyczanie najlepszej trasy, informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, informacja o fotoradarach stacjonarnych wszystko to wy wietlane w bardzo przyst pny sposób na du ym, kolorowym, daj cym si obraca w kierunku kierowcy ekranie. Oferowany w zestawie pilot umo liwia bezpieczn i intuicyjn obs ug poszczególnych funkcji systemu. Urz dzenie to pozwala zaoszcz dzi czas i przyczynia si do obni enia zu ycia paliwa. 2. KARTA RENAULT HANDS FREE Wystarczy mie kart przy sobie. Otwieranie drzwi mo liwe jest wówczas poprzez zwyk e naci ni cie klamki, bez konieczno ci u ycia klucza. 3. KLUCZ Z 3 PRZYCISKAMI Umo liwia niezale ne, zdalne otwieranie / zamykanie drzwi w przedniej lub tylnej cz ci pojazdu 4. KLIMATYZACJA R CZNA 5. KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA Umo liwia ustawienie danej temperatury w kabinie z elektronicznym wy wietlaniem wskaza, posiada funkcj szybkiego usuwania zaparowania szyb oraz czujnik nas onecznienia RADIOODTWARZACZ CD MP3 BLUETOOTH * Jest przystosowany do odtwarzania plików MP3, a ponadto umo liwia pod czenie zestawu g o nomówi cego, zapewniaj c kierowcy czno w dowolnym momencie. 7. MODU Z CZY MULTIMEDIALNYCH PLUG&MUSIC Umo liwia pod czenie przeno nych, cyfrowych urz dze audio dzi ki gniazdom USB i ipod oraz ich obs ug przy pomocy prze czników przy kierownicy. 6 7 Made for ipod * Przed wykonaniem po czenia telefonicznego zalecane jest zatrzymanie pojazdu. ADAPTACJE DODATKOWE 1. OTWIERAJ CE SI POD K TEM 270, PRZESZKLONE DWUSKRZYD OWE DRZWI TYLNE Z PODGRZEWANYMI SZYBAMI K t otwarcia 270 bardzo u atwia dojazd ty em do ramp za adowczych w centrach logistycznych. Drzwi utrzymywane s w po o eniu pe nego otwarcia przy pomocy magnesów. 2. LUSTERKA WSTECZNE NA D UGICH WYSI GNIKACH Dost pne w opcji w wersji podwozie i platforma. Obowi zkowe w przypadku zabudów przekraczaj cych okre lon szeroko (dotyczy np. pojazdów campingowych lub do przewozu adunków wielkoprzestrzennych). 3. PE NA, STALOWA I PRZESZKLONA PRZEGRODA Przeszklona przegroda zapewnia kierowcy lepsz widoczno w kierunku strefy adunkowej oraz, w przypadku przeszklonych drzwi tylnych, równie do ty u na drog. 4. BLOKADA MECHANIZMU RÓ NICOWEGO Zwi ksza skuteczno nap du na liskich lub nieutwardzonych nawierzchniach, na przyk ad na placu budowy TYLNY STOPIE Zapewnia atwiejszy dost p do cz ci adunkowej (montowany w standardzie w furgonach z tylnym nap dem lub dost pny w opcji w furgonach z przednim nap dem) STANDARDOWY HAK HOLOWNICZY Umo liwia holowanie przyczepy o masie od 2,5 do 3,0 ton (dwufunkcyjny, 4-otworowy hak holowniczy ze sworzniem lub obejm, dost pny w akcesoriach) UCHWYTY DO MOCOWANIA ADUNKU Montowane w liczbie od 8 do 12 w zale no ci od wersji, pomagaj w utrzymaniu adunku we w a ciwym po o eniu GNIAZDO 12V W STREFIE ADUNKOWEJ Nowo umo liwia pod czenie narz dzi w cz ci adunkowej. Wyposa enia dost pne seryjnie lub w opcji w zale no ci od wersji lub poziomu wyposa enia. 28 > TACHOGRAF CYFROWY Obowi zkowy w pojazdach o DMC powy ej 3,5 tony dost pna w zestawie z wyk adzin przeciwpo lizgow. DACHOWE ( H1) ( H2) w czeniu wstecznego biegu kamera przesy a na ekran czysty, wyra ny obraz, nawet w pó cieniu RADAR COFANIA ( ) Usytuowany z ty u Nowego Mastera radar emituje sygna d wi kowy, informuj cy o odleg o ci mi dzy pojazdem a przeszkod UCHWYT MOCOWANIA GA NICY ( ) 6 6. PRZENO NY SYSTEM NAWIGACJI CARMINAT TOMTOM ( ) Wyznacza najdogodniejsz tras, podaje na bie co informacje o ruchu drogowym i stacjonarnych fotoradarach... Wszystkie informacje wy wietlane s w bardzo przyst pny sposób na du ym, kolorowym ekranie. Umo liwia umocowanie 1- lub 2-kilogramowej ga nicy w kabinie pojazdu i zapobiega jej przemieszczaniu w przypadku zderzenia. 32 > ZESTAW G O NOMÓWI CY BLUETOOTH ( ) Model marki Parrot, sk ada si z wy wietlacza LCD z 2 wbudowanymi mikrofonami i przeno nego pilota. Umo liwia wy wietlanie ksi ki telefonicznej z identyfikacj po cze przychodz cych. 8. AUDIO CONNEXION BOX ( ) Modu ten umo liwia ods uchiwanie ulubionej muzyki za po rednictwem systemu audio zamontowanego w poje dzie i korzystanie z w asnej audioteki za pomoc pilota umieszczonego przy kierownicy (pliki MP3 zapisane na dowolnym no niku: pami ci USB, przeno nym odtwarzaczu plików MP3 czy ipodzie) NOTE BOX ( ) Twoje notatki b d zawsze pod r k ORGANIZER BOX ( NIEBIESKI) ( SZARY) Umieszczony w zasi gu r ki Organizer Box to ma y, bardzo praktyczny schowek na ró ne drobne przedmioty. KOLORY NADWOZIA BIEL POLARNA (389) CZERWIE CARMEN (719) ORANGE (031) NIEBIESKI (423) GRANATOWY (RNQ) ZIELE MOUSSE (D90) Ó TY CYTRYNOWY (396) B KIT ORBITY (489) GWIEZDNY PY (KNH) SZARONIEBIESKI (J47) Biel Polarna 389 Czerwie Carmen 719 Orange 031 Niemetalizowane Niebieski Ziele Mousse 423 D90 Granatowy RNQ ó ty Cytrynowy 396 B kit Orbity 489 Metalizowane Gwiezdny Py Szaroniebieski KNH J47 o o 34 > 35 KO PAKI I OBR CZE KÓ KO PAK MINI DLA POZIOMU WYPOSA ENIA BUSINESS KO PAK MAXI DLA POZIOMU WYPOSA ENIA PACK CLIM KO PAK MAXI DLA POZIOMU WYPOSA ENIA PACK CLIM (NAP D TYLNY KO A POJEDYNCZE) FELGI ALUMINIOWE (DLA WERSJI Z PRZEDNIM NAP DEM) TAPICERKA TAPICERKA TKANINOWA KALEIDO W KOLORZE CIEMNOGRAFITOWYM, DLA POZIOMU WYPOSA ENIA BUSINESS TAPICERKA TKANINOWA FUNAÏA W KOLORZE CIEMNONIEBIESKIM I POMARA CZOWYM DLA POZIOMU WYPOSA ENIA PACK CLIM TAPICERKA ZE SKÓRY EKOLOGICZNEJ DOST PNA W OPCJI SILNIKI dci 100 kw kw obr./min 100 dci dci 150 Nm kw Nm Nm obr./min obr./min Moc Moment obrotowy SILNIKI Silnik wysokopr ny 2,3 l dci montowany w Nowym Masterze, dost pny w wersjach o mocy 100, 125 i 150 KM, jest przystosowany do wersji z przednim lub tylnym nap dem. Spe nia wymagania normy czysto ci spalin Euro 4 i Euro 5* (która wprowadza wymóg zamontowania filtra cz stek sta ych). Silnik do wersji z przednim nap dem Silnik do wersji z tylnym nap dem * Wersja zostanie wprowadzona do sprzeda y w pó niejszym terminie 36 > 37 SKRZYNIA BIEGÓW 1.

5 MECHANICZNA 6-PRZE O ENIOWA SKRZYNIA BIEGÓW Jest ona montowana w standardzie ze wszystkimi silnikami Nowego Mastera. Umo liwia pe ne wykorzystanie adowno ci pojazdu i zapewnia dobre przyspieszenie na biegach po rednich. Szósty bieg pozwala obni y poziom ha asu w kabinie oraz zu ycie paliwa na drogach ekspresowych. 2. ZAUTOMATYZOWANA 6-PRZE O ENIOWA SKRZYNIA BIEGÓW* Zarówno w trybie automatycznym jak i impulsowym, podnosi komfort prowadzenia pojazdu (montowana w opcji w wersjach z silnikiem dci Euro5 o mocy 125 i 150 KM. ) ZU YCIE PALIWA mech. Euro 4 ZU YCIE PALIWA W L/100 KM PRZEDNI NAP D W cyklu miejskim W cyklu pozamiejskim W cyklu mieszanym Emisja CO2 (g/km) TYLNY NAP D W cyklu miejskim W cyklu pozamiejskim W cyklu mieszanym Emisja CO2 (g/km) * Wersja zostanie wprowadzona do sprzeda y w pó niejszym terminie dci 100 9,2 / 10,6 6,9 / 8,6 7,8 / 9,3 203 / ,1 / 10,6 8,4 / 9,4 9,2 / 9,4 243 / 249 mech. Euro 4 dci 125 9,2 / 10,6 6,9 / 8,6 7,8 / 9,3 203 / ,1 / 10,6 8,4 / 9,4 9,2 / 9,4 243 / 249 mech. Euro 4 dci /....../....../....../ / 9,7... / 9,0... / 9,7... / 253 DANE TECHNICZNE Silniki Moc maksymalna (kw EWG) (KM DIN) Norma ochrony rodowiska Maksymalny moment obrotowy (nm EWG) Ilo cylindrów Ilo zaworów Pojemno skokowa (cm3) Turbospr arka o sta ej / zmiennej geometrii (F = sta a) (V = zmienna) Filtr cz stek sta ych Nap d przedni (FWD) / Nap d tylny (RWD) Pojemno zbiornika paliwa (w litrach) dci (100) Euro TGF FWD / RWD 80 (105 w opcji) BVM Euro 4 dci (125) Euro TGF FWD / RWD 80 (105 w opcji) dci (145) Euro TGV FWD / RWD 80 (105 w opcji) WYPOSA ENIE I OPCJE WYGL D ZEWN TRZNY Lakier metalizowany Boczne listwy ochronne Ochrona drzwi tylnych - szeroka listwa z tworzywa w kolorze szarym Zderzaki przednie i tylne szare z tworzywa (podwozia i platformy - tylko przednie) dwuskrzyd owe 180, nieprzeszklone Drzwi tylne dwuskrzyd owe 180, przeszklone dwuskrzyd owe 270, przeszklone (oprócz L1) dwuskrzyd owe 270, nieprzeszklone (oprócz L1) szyba ogrzewana w drzwiach tylnych prawe odsuwane, nieprzeszklone Drzwi boczne prawe odsuwane z szyb sta prawe odsuwane z szyb odsuwan prawe otwierane z szyb odsuwan (tylko w wersji 7-os.) lewe odsuwane, pe ne (bez szyby) lewe odsuwane, przeszklone z szyb sta lewe odsuwane, przeszklone z szyb sta lewe otwierane z szyb odsuwan (tylko w wersji 7-os.) pe ne blaszane, bez szyb ciany boczne cianka odsuwana na wprost drzwi, przeszklona z szyb odsuwan cianka lewa na wprost drzwi, przeszklona z szyb odsuwan ca kowite przeszklenie Chlapacze przeciw b otne przednie Chlapacze przeciw b otne tylne Lusterka boczne na krótkich ramionach o podwójnym polu widzenia Lusterka boczne na d ugich ramionach (oprócz podwozi z nap dem tylnym i krótkim zwisem oraz wersji 7-os.) Lusterka elektrycznie regulowane, podgrzewane Reflektory przednie o podwójnej optyce Reflektory przednie o podwójnej optyce z funkcj do wietlania zakr tów (FBL) Reflektory przeciwmg owe Boczne kierunkowskazy w lusterkach zewn trznych Kierunkowskazy przednie pod reflektorami Dwa wiat a cofania, jedno wiat o przeciwmg owe Miniaturowe ko paki kó z logo Ozdobne ko paki kó "Maxi" Felgi aluminiowe 16" Tylny stopie wej ciowy BEZPIECZE STWO CZYNNE I BIERNE ABS ESP adaptatif + ASR (System Kontroli Trakcji) Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna dla 2 pasa erów Poduszka powietrzna boczna dla kierowcy Poduszka powietrzna boczna dla pasa era (wymagany pojedynczy fotel pasa era) Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi z funkcj blokady drzwi w czasie jazdy Blokada antyw amaniowa Kluczyk centralnego zamka (standardowy) Kluczyk centralnego zamka z funkcj selektywnego otwierania drzwi Kluczyk z funkcj "Wolne R ce" Ko o zapasowe umieszczone pod podwoziem Kontrolka sygnalizuj ca zu ycie klocków hamulcowych System blokady zap onu z kodem w kluczyku Punkty mocowania adunku w pod odze Punkty mocowania adunku w cianach bocznych Zag ówki z przodu, pe ne, regulowane na wysoko Zag ówki z ty u pe ne, regulowane na wysoko Pasy bezpiecze stwa 3-punktowe z ogranicznikiem napi cia Pasy tylne 2-pkt - tylko podwójna kabina cianka dzia owa pe na blaszana pe na bez szyby cianka dzia owa pe na blaszana z szyb Kolumna kierownicy sk adana w razie wypadku (w celu ochrony kierowcy) Centralny wy cznik akumulatora Wycieraczki szyby przedniej 2 biegowe ze sta pauz Wycieraczki szyby przedniej automatyczne z czujnikiem deszczu Automatycznie w czane wiat a z funkcj "odprowadzania do domu" Odci cie dop ywu paliwa w razie wypadku Stopie wej ciowy w kabinie pokryty antypo lizgow wyk adzin Kontrolka niezapi tego pasa kierowcy, w desce rozdzielczej PROWADZENIE POJAZDU, PRZYRZ DY Sygna d wi kowy pozostawionych w czonych wiate Obrotomierz elektroniczny Kolumna kierownicy regulowana na wysoko Wspomaganie uk adu kierowniczego Komputer pok adowy,komunikaty wy wietlane w j zyku polskim Czujniki wspomagaj ce parkowanie montowane w zderzaku tylnym Kamera cofania Licznik przebiegu dzienny i ca kowity Regulator - ogranicznik pr dko ci Fabryczny ogranicznik pr dko ci 90/100/110/130 km/h (oprócz wersji DMC 4,5t) Fabryczna blokada pr dko ci 90 km/h ustawiona (seryjnie w wersjach DMC 4,5t) FURGON nap d przedni Business Pack Clim nap d tylny Business Pack Clim PODWOZIE 3 / 7-OS. nap d przedni Business Pack Clim nap d tylny Business Pack Clim PLATFORMA nap d przedni Business Pack Clim (7-os.) (7-os. ) (7-os.) (7-os.) > 39 FURGON nap d przedni Business Fabryczna blokada pr dko ci 100 km/h ustawiona (w przypadku zabudowy na Autobus > 9 miejsc) Tachograf cyfrowy (seryjnie w wersjach DMC 4,5t) Blokada mechanizmu ró nicowego KOMFORT Popielniczka z zapalniczk, o wietlone, na konsoli centralnej Szyby przednie i lusterka zewn trzne sterowane elektrycznie Szyby przednie sterowane elektrycznie z w cznikiem impulsowym Os ona przeciws oneczna dla kierowcy i pasa era Szyby przyciemniane Szyby boczne i tylne dodatkowo przyciemniane (tylko z opcj przeszklenia cz ciowego lub ca kowitego) Trzeci zapasowy kluczyk do drzwi Tylny stopie wej ciowy Wyk adzina pod ogowa kauczukowa w kabinie na miejscach przednich Wyk adzina pod ogowa kauczukowa na miejscach z ty u Obicie cian bocznych w cz ci pasa erskiej Panele obiciowe na drzwiach tylnych Panele obiciowe na drzwiach przednich z pod okietnikami Panele obiciowe na drzwiach tylnych w podwójnej kabinie Obicie cian bocznych w cz ci adunkowej do po owy wysoko ci Obicie cian bocznych w cz ci adunkowej do pe nej wysoko ci (oprócz dachu wysokiego H3) Pod oga drewniana antypo lizgowa, wodoodporna Podsufitka w kabinie pojedynczej i podwójnej Lampka sufitowa w kabinie WYPOSA ENIE TECHNICZNE Gniazdo odbioru mocy przy silniku Gniazdo odbioru mocy przy skrzyni biegów (nie wyst puje w wersjach ze skrzyni Quickshift) Filtr cz stek sta ych (wyst puje seryjnie tylko w wersjach z silnikiem Euro 5) Zwi kszone obroty biegu ja owego Hak holowniczy Zawieszenie pneumatyczne (w opcji w zale no ci od wersji i DMC) 80 litrowy zbiornik paliwa 105 litrowy zbiornik paliwa OGRZEWANIE, WENTYLACJA Nawiewy boczne oraz na konsoli centralnej, regulowane Pokr t a steruj ce ogrzewaniem i wentylacj - obrotowe, pod wietlone, na konsoli centralnej Dmuchawa 4-biegowa Funkcja obiegu zamkni tego Standardowe ogrzewanie Klimatyzacja regulowana r cznie Klimatyzacja regulowana elektronicznie Nadmuch na szyb przedni i szyby przednie boczne SCHOWKI Zamykany schowek w dolnej cz ci deski rozdzielczej Otwarty schowek w desce rozdzielczej Zamykany schowek w górnej cz ci deski rozdzielczej Uchwyty na puszk w desce rozdzielczej Schowek w drzwiach kierowcy i pasa era Powi kszone schowki w drzwiach przednich Schowek pod siedziskiem 2 miejscowej kanapy pasa era Pólka w kabinie kierowcy Schowek na okulary Schowek w górnej cz ci kabiny kierowcy (tylko H2 i H3) Wysuwany uchwyt na dokumenty (w centralnej cz ci deski rozdzielczej) SIEDZENIA Fotel kierowcy z regulacj odleg o ci i pochylenia oparcia z pod okietnikiem Fotel kierowcy komfortowy (z regulacj l d wiow ) Podgrzewanie fotela kierowcy Podgrzewanie fotela kierowcy i pojedynczego fotela pasa era Fotel kierowcy komfortowy mechanicznie zawieszony, dopasowuj cy si do wagi kierowcy Kanapa dwumiejscowa dla pasa era, bez regulacji Kanapa dwumiejscowa dla pasa era, typu "biuro" - ze stolikiem obrotowym Kanapa dwumiejscowa dla pasa era, typu "biuro" - ze stolikiem obrotowym i schowkiem w siedzisku Fotel pojedynczy pasa era z pod okietnikiem Fotel pojedynczy pasa era komfortowy, z regulacj l d wiow i pod okietnikiem Tylna awka 4-miejscowa, schowek pod awk (tylko w podwójnej kabinie) Tapicerka siedze materia owa "Kaleido" Tapicerka siedze materia owa "Funaia" Tapicerka skóropodobna, atwozmywalna "Simili cuir" RADIO I NAWIGACJA Radioodbiornik bez funkcji odtwarzacza

6 Radioodtwarzacz CD, RDS i MP3 z oddzielnym wy wietlaczem Radioodtwarzacz CD, RDS i MP3 oraz Bluetooth z oddzielnym wy wietlaczem (pod sufitem) Radioodtwarzacz CD, RDS i MP3 oraz Bluetooth oraz z czem USB i ipod Nawigacja satelitarna z map Polski Mapa Europy Zachodniej (do nawigacji) : seryjnie : w opcji -: niedost pny - nap d tylny Business Pack Clim PODWOZIE 3 / 7-OS.

7 nap d przedni nap d tylny Business - PLATFORMA nap d przedni Business - Pack Clim - Pack Clim - Business - Pack Clim - Pack Clim (7-os.) (7-os.) (7-os.) - (7-os.) (7-os.) (7-os.) - (7-os. ) (7-os.) (7-os.) - (7-os.) (7-os.) (7-os. ) / -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ (7-os.) (7-os.) - (7-os.) (7-os.) / - / - - UWAGA! Wymienione opcje s dost pne w zale no ci od wersji nadwozia lub silnika; mog wyst powa w pakietach, w po czeniu z innymi opcjami lub mog tak e wzajemnie si wyklucza. Niektóre opcje b d dost pne w pó niejszym terminie do ko ca 2010 roku. RENAULT PRO+ CENTRUM OBS UGI FIRM Profesjonalne centra obs ugi firm specjalnie dla Pa stwa Firma Renault opracowa a specjaln ofert us ug:,,renault PRO+". Obejmuje ona punkty sprzeda y oraz serwisu posprzeda nego w 100% przeznaczone do obs ugi firm. Aby spe ni oczekiwania naszych klientów profesjonalnych, Renault PRO+ opiera si na trzech podstawowych zasadach: do wiadczonych pracownikach, kompleksowej obs udze wszystkich potrzeb klienta w jednym miejscu oraz zapewnieniu sta ej mobilno ci. One stop shop: rozwi zania dostosowane do Pa stwa potrzeb i dzia alno ci Centrum Obs ugi Firm Renault Pro+ oferuje pe n gam samochodów nowych i u ywanych w tym samochody modyfikowane. W jednym miejscu otrzymacie Pa stwo kompleksow informacj o produktach, us ugach, finansowaniu i obs udze posprzeda nej. Salony proponuj równie specjalny pakiet us ug serwisowych w programie Karta Serwisowa Renault. Wyspecjalizowani pracownicy otwarci na Pa stwa potrzeby Wszyscy pracownicy salonów PRO+ zostali przeszkoleni w ramach Renault Academy w zakresie umiej tno ci rozumienia, okre lania i analizy potrzeb poszczególnych bran. Doskona a znajomo samochodów dostawczych oraz uwzgl dnienie wszelkich oczekiwa pozwalaj na opracowanie rozwi za idealnie dopasowanych do potrzeb ka dego klienta. W momencie wydania zakupionego samochodu przydzielany jest konsultant odpowiedzialny za jego obs ug posprzeda n. Nasze zobowi zania wobec Pa stwa Dzi ki Renault Pro+ zyskujecie Pa stwo na czasie zarówno je li chodzi o wybór samochodu jak i jego obs ug techniczn. Sprawna obs uga jest efektem zaanga owania wszystkich pracowników sieci Renault. Us ugi przy zakupie samochodu: Punkt sprzeda y i us ug serwisowych przeznaczone w 100% dla klientów firmowych Bogata ekspozycja samochodów nowych i u ywanych w tym samochodów modyfikowanych Dost pno jazdy próbnej samochodami osobowymi i dostawczymi Oferta handlowa uwzgl dniaj ca specyficzne potrzeby klienta sk adana w ci gu 48 godzin. Obs uga posprzeda na: Wyd u one godziny pracy serwisu dla firm. Diagnoza serwisowa wystawiana w ci gu godziny. Przegl dy pojazdów bez umawiania si w ci gu 8 godzin roboczych od przyjazdu do warsztatu. W przypadku naprawy - przedstawienie w ci gu 4 godzin szczegó owego kosztorysu naprawy z okrelonym terminem odbioru samochodu W przypadku unieruchomienia pojazdu - propozycja samochodu zast pczego W Renault jeste my przekonani, e zaufanie naszych klientów jest najlepsz gwarancj naszego rozwoju. Dzi ki ofercie Renault Pro+ mog Pa stwo naprawd na nas liczy! KTO LEPIEJ NI RENAULT ZADBA O TWOJE RENAULT? GWARANCJE I ASSISTANCE Renault gwarantuje wysok jako i niezawodno swoich samochodów i oferuje 2-letni gwarancj bez limitu kilometrów na wszystkie wady materia owe, monta owe oraz fabryczne, obejmuj c naprawy i us ug Assistance. Przed wadami pow oki lakierniczej i korozj zabezpiecz Ci wyd u one gwarancje: 3-lata na lakier i 12 lat gwarancji antykorozyjnej (8 lat dla modelu Nowy Master). W razie awarii samochodu na terenie ca ej Polski oraz krajów europejskich pomoc RENAULT Assistance jest do Twojej dyspozycji przez ca dob i ca y rok pod numerem zg oszeniowym Korzysta z niej kierowca oraz pasa erowie przez ca y czas trwania Gwarancji RENAULT. OFERTA FINANSOWANIA Renault za po rednictwem Renault Credit Polska Sp. z o.o. i RCI Bank Polska S. A. Renault to tak e minimum zabezpiecze, minimum formalno ci - prosta i krótka procedura zawarcia umowy leasingowej. Wszelkie formalno ci i koszty zwi zane z rejestracj pojazdu pozostaj po stronie Renault Credit Polska Sp. z o.o. Renault Business Finance to produkt finansowania floty dla klientów korporacyjnych obejmuj cy kompleksowe zarz dzanie flot klienci otrzymuj atrakcyjny produkt wynajmu d ugoterminowego dopasowany do indywidualnych potrzeb przedsi biorstw. Naszym klientom oferujemy sta e miesi czne op aty zale ne od d ugo ci umowy, preferencje podatkowe oraz pe n elastyczno przy wyborze opcji umowy. Samochód, finansowanie i ubezpieczenie wszystko za atwiane jest na miejscu u Autoryzowanego Partnera Renault. UMOWY SERWISOWE Aby zapewni bezstresow eksploatacj samochodu Renault oferuje mo liwo przed u enia okresu gwarancji producenta i poszerzenia us ug Assistance. Umowa Formu a Non Stop zapewnia przed u enie okresu gwarancji nawet do 5 lat lub 150 tys. km przebiegu. Obejmuje gwarancj na cz ci i robocizn, ca odobow Assistance oraz samochód zast pczy w przypadku unieruchomienia pojazdu klienta. US UGI OFEROWANE PRZEZ SIE AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW RENAULT Kto lepiej ni Renault zadba o obs ug techniczn, Twojego Renault? Serwisy Renault zapewniaj najwy sz jako wykonanych przegl dów i napraw. Na dokonane us ugi serwisowe i u yte Oryginalne Cz ci Zamienne Renault, udzielana jest roczna gwarancja. Aby dostosowa samochód do swoich indywidualnych potrzeb mo esz skorzysta z bogatej gamy akcesoriów Renault solidnych i opartych na zaawansowanych technologiach. DZIA KONTAKTÓW Z KLIENTAMI Aby odpowiedzie na Pa stwa potrzeby i udost pni niezb dne informacje Renault oddaje do dyspozycji ró ne mo liwo ci kontaktu: - infolinia: (22) czynna od poniedzia ku do soboty w godzinach wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierowa pod adres - strona internetowa: NOWY (www.renault.pl) Zosta y podj te wszelkie rodki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje by y dok adne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja zosta a przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki sta ego ulepszania swoich produktów RENAULT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w ka dej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy RENAULT b d powiadamiani w mo liwie najkrótszym terminie. Mog wyst powa pewne ró nice mi dzy wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) niektóre elementy wyposa enia nie b d dost pne (w wyposa eniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Nie zawsze zamieszczone zdj cia nale y czy z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie si z najbli szym autoryzowanym partnerem RENAULT. Ze wzgl du na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mog nieco ró ni si od rzeczywistych kolorów lakieru lub materia ów wyko czeniowych wn trza pojazdu. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jak kolwiek technik cz ci lub ca o ci niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia RENAULT jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzeda y w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego /

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) SILNIK TYP KAROSERII DMC BUSINESS PACK CLIM 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) SILNIK TYP KAROSERII DMC BUSINESS PACK CLIM 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg 3 MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg - 97 400 104 600 2.3 dci 110 93 650 96 650 L1H1 3300 kg - 99 850 KRÓTKI, NISKI - 107 050 2.3 dci 110 95 300 98 300-101 500-105 500-108

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

SILNIK TYP KAROSERII DMC BUSINESS PACK CLIM 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg. Energy 2.3 dci 165. 2.3 dci 110 93 650 96 650 L1H1

SILNIK TYP KAROSERII DMC BUSINESS PACK CLIM 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg. Energy 2.3 dci 165. 2.3 dci 110 93 650 96 650 L1H1 MASTER FURGONY FWD (Napęd Przedni) 2.3 dci 110 91 200 94 200 2800 kg - 97 400 104 600 2.3 dci 110 93 650 96 650 L1H1 3300 kg - 99 850 KRÓTKI, NISKI - 107 050 2.3 dci 110 95 300 98 300-101 500-105 500-108

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Dacia Duster, rzetelna i solidna.

Dacia Duster, rzetelna i solidna. Dacia Duster Dacia Duster, rzetelna i solidna. W świecie, w którym wartość postrzegana nie ma nic wspólnego z rzeczywistą wartością, gdzie to, co modne jednego dnia, następnego dnia już jest przestarzałe,

Bardziej szczegółowo

Nowa Dacia Duster, rzetelna i solidna.

Nowa Dacia Duster, rzetelna i solidna. Nowa Dacia Duster Nowa Dacia Duster, rzetelna i solidna. W świecie, w którym wartość postrzegana nie ma nic wspólnego z rzeczywistą wartością, gdzie to, co modne jednego dnia, następnego dnia już jest

Bardziej szczegółowo

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci Inspiracja w akcji Nowoczesne linie nadwozia od samego pocz¹tku zdradzaj¹ prawdziwy charakter najnowszej Sonaty. To stylowy, komfortowy i niezwykle wygodny model. Sonata jest najnowszym dzie³em wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Nowa Dacia Sandero... Wprost idealna dla ciebie.

Nowa Dacia Sandero... Wprost idealna dla ciebie. Nowa Dacia Sandero Nowa Dacia Sandero... Wprost idealna dla ciebie. Czego oczekujesz od samochodu? Atrakcyjnego wyglądu, dopracowanego, dobrze wyposażonego wnętrza, dużo miejsca dla całej rodziny, starannego

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Dacia Duster gama 2013

Dacia Duster gama 2013 Dacia Duster gama 2013 (Niezwykle) dużo miejsca za (zupełnie) niewielkie pieniądze Dacia Duster jest laureatem nagrody Autobest 2011 za najlepszą ofertę samochodową na rynku w 2010 roku. W Dacii Duster

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Dacia Lodgy również. Dbasz o swoją rodzinę?

Dacia Lodgy również. Dbasz o swoją rodzinę? Dacia Lodgy Dbasz o swoją rodzinę? Dacia Lodgy również Dacia Lodgy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych rodzin. Ten dostępny w wersji 5- i 7-osobowej van posiada wiele zalet. Dla zapewnienia maksimum

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

renault KOLEOS drive the change

renault KOLEOS drive the change renault KOLEOS drive the change FOCUS ELEGANCJA Z CHARAKTEREM Crossover, który przykuwa uwagę. Elegancja z pazurem. Płynne linie nadwozia skrywają silnik gotowy pokazać swoją moc. Wyrazista osłona chłodnicy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo