Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 Tłumaczenie: Maciej Reszotnik ISBN: Helion All rights reserved. Copyright Packt Publishing First published in the English language under the title Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/resweb.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci O autorze 9 O recenzentach 11 Przedmowa 13 Rozdzia 1. Podstawy HTML5, CSS3 i projektowania elastycznych uk adów stron 19 Czemu smartfony s tak wa ne (a stary Internet Explorer nie)? 20 Czy zdarzaj si sytuacje, w których uk ad elastyczny nie jest dobrym rozwi zaniem? 22 Uk ad skalowalny definicja 22 Czemu ogranicza si tylko do skalowalnych projektów? 23 Przyk ady skalowalnych projektów witryn 23 Gdzie znajdziesz narz dzia testowe obszaru operacyjnego? 24 ród a inspiracji w sieci 30 HTML5 zalety stosowania 32 Oszcz dno czasu i kodu w HTML5 33 Nowe elementy semantyczne HTML5 34 CSS3 a wra liwy projekt witryn i dodatkowe mo liwo ci arkuszy 35 Wniosek jest prosty CSS3 niczego nie zepsuje! 36 Jak CSS3 rozwi zuje codzienne problemy projektantów witryn? 36 Patrz, mamo! bez obrazów!...39 Co jeszcze CSS3 ma do zaoferowania?...39 Czy standardy HTML5 i CSS3 dzia aj poprawnie ju dzi?...42 RWD nie jest lekarstwem na wszystko...43 U wiadomienie klientom, e witryna nie powinna prezentowa si tak samo w ka dej przegl darce...44 Podsumowanie...45

4 Spis tre ci Rozdzia 2. Zapytania medialne: obs uga zró nicowanych obszarów operacyjnych 47 Zapyta medialnych mo esz u ywa ju dzi 48 Skalowalne projekty a zapytania medialne 48 Sk adnia zapyta medialnych 49 Zapytania medialne i porównywanie parametrów urz dze 51 U ywanie zapyta medialnych do zmodyfikowania projektu witryny 52 Najlepszy sposób adowania zapyta medialnych w metodologii RWD 52 Nasz pierwszy skalowalny projekt 53 Mo e Ci zaskoczy, e nasz pierwszy uk ad b dzie mia sta szeroko 53 Projekt wra liwy ograniczanie wielko ci obrazów 57 Przycinanie tre ci w mniejszych obszarach operacyjnych 59 Wy czanie mechanizmu automatycznego skalowania strony 60 Dopasowanie projektu witryny do ró nych szeroko ci obszaru operacyjnego 63 W metodologii RWD tre ci zawsze stoj na pierwszym miejscu 65 Zapytania medialne tylko cz rozwi zania 69 Potrzebny nam uk ad p ynny 69 Podsumowanie 69 Rozdzia 3. Opanowanie uk adów p ynnych 71 Uk ady sta e nie s przystosowane do nowych wyzwa 72 Czemu uk ady proporcjonalne s tak wa ne w metodologii RWD? 72 Transformacja sta ego uk adu w projekt proporcjonalny 73 Wa ne równanie 73 Definiowanie kontekstu w elementach proporcjonalnych 75 Zawsze nale y pami ta o kontek cie 82 Wykorzystywanie jednostek em zamiast pikseli w kontek cie typografii 85 P ynne obrazy 87 Skalowanie obrazów w obr bie obszaru operacyjnego 87 W a ciwe regu y dla w a ciwych obrazów 89 Nak adanie hamulców na uk ad p ynny 91 Wszechstronna w asno max-width 92 Wczytywanie ró nych obrazów dla ró nych ekranów 93 Konfigurowanie us ugi Adaptive Images 94 P ynne siatki i zapytania medialne tworz jedno 98 System siatek CSS 99 B yskawiczne konstruowanie strony w systemie siatek 100 Podsumowanie 105 Rozdzia 4. HTML5 i projekty elastyczne 107 Z jakich cz ci standardu HTML5 mo emy korzysta ju dzi? 108 Wi kszo witryn mo e by konstruowana w oparciu o HTML5 108 Wype nienia, skrypty i Modernizr 108 W jaki sposób pisa strony w standardzie HTML5? 109 Oszcz dno ci wynikaj ce z wykorzystania HTML5 110 Rozs dne podej cie do pisania kodu 111 Oddajmy cze wszechmocnemu elementowi <a> 111 Elementy j zyka HTML, które uleg y dezaktualizacji 112 4

5 Spis tre ci Nowe elementy semantyczne HTML5 112 Element <section> 113 Element <nav> 114 Element <article> 114 Element <aside> 114 Element <hgroup> 115 Element <header> 116 Element <footer> 117 Element <address> 117 Praktyczne wykorzystanie elementów strukturalnych HTML5 117 A co z g ówn zawarto ci strony? 123 HTML5 i semantyka na poziomie tekstu 123 Element <b> 124 Element <em> 124 Element <i> 125 Zasady semantyki na poziomie tekstu w kodzie 125 Poprawienie dost pno ci strony za pomoc standardu WAI-ARIA 127 Punkty orientacyjne w standardzie ARIA 127 Zagnie d anie elementów multimedialnych w HTML5 130 Zagnie d anie multimediów wed ug HTML5 131 Alternatywne ród a plików 132 Awaryjna obs uga w starszych przegl darkach 133 Znaczniki audio i video dzia aj niemal identycznie 133 Skalowalne odtwarzacze filmów 134 Aplikacje sieciowe w trybie offline 137 Aplikacje offline od podszewki 137 Wdra anie trybu offline 137 Sk adnia pliku manifestu 139 Automatyczne wczytywanie stron w manife cie 139 Komentarze wersji 140 Odczytywanie strony w trybie offline 140 Rozwi zywanie problemów z aplikacjami offline 141 Podsumowanie 142 Rozdzia 5. CSS3: selektory, typografia i tryby barw 143 Co CSS3 oferuje projektantom stron? 144 Obs uga CSS3 w Internet Explorerze 6, 7 i Wykorzystanie CSS3 do projektowania i formatowania stron w przegl darce 145 Struktura regu CSS 145 Przedrostki autorskie i sposób ich wykorzystania 145 Przydatne triki w CSS3 148 Uk ad wielokolumnowy w CSS3 dla projektu skalowalnego 148 Zawijanie tekstu 151 Nowe selektory CSS3 i sposób ich wykorzystania 152 Selektory atrybutów w CSS3 152 Strukturalne pseudoklasy CSS3 155 Poprawki wprowadzane w pseudoelementach 164 5

6 Spis tre ci W asna typografia sieciowa 166 Regu 166 Odwo anie do fontów w 167 Pomocy moje nag CSS3 wygl daj okropnie! 170 Uwagi na temat elementów i elastycznego projektu strony 173 Nowe formaty barw CSS3 i kana alfa 173 Tryb RGB 174 Tryb HSL 175 Awaryjne tryby barw dla Internet Explorera 6, 7 i Kana y alfa 176 Podsumowanie 178 Rozdzia 6. Spektakularny wygl d i CSS3 179 Cieniowanie tekstu w CSS3 180 Obs ugiwane tryby barw: HEX, HSL i RGB 180 Jednostki: piksele, em i rem 181 Blokowanie w a ciwo ci text-shadow 182 Tworzenie efektu uwypuklenia za pomoc w asno ci text-shadow 184 Nak adanie wielu efektów cienia na tekst 184 Cieniowanie komponentów 185 Cieniowanie do wewn trz elementu 185 Nak adanie wielu cieni na element 187 Gradienty t a 188 Liniowe gradienty t a 189 Gradienty ko owe 193 Powtarzanie gradientu 196 Wzorce t a gradientu 198 Projektowanie elastyczne a CSS3 200 Korzystanie z wielu w a ciwo ci CSS3 naraz 202 Wiele obrazów t a naraz 206 Wymiary t a 208 W a ciwo background position 208 Skrócona deklaracja w a ciwo ci background 209 Wi cej w a ciwo ci CSS3 209 Elastyczne ikony doskona e dla projektu skalowalnego 209 Podsumowanie 210 Rozdzia 7. Przej cia, transformacje i animacje w CSS3 213 Czym s przej cia CSS3 i jak mo emy z nich korzysta? 214 Typy w a ciwo ci przej 215 Ciekawe typy przej dla elastycznych stron 218 Transformacje dwuwymiarowe a CSS3 219 Co mo emy podda transformacji? 220 Zabawa transformacjami trójwymiarowymi 224 Sk adnia transformacji trójwymiarowych 226 Transformacje trójwymiarowe wci raczkuj 230 6

7 Spis tre ci Animacje w CSS3 231 czenie animacji i transformacji CSS3 234 Podsumowanie 237 Rozdzia 8. Opanowanie formularzy w HTML5 i CSS3 239 Formularze a HTML5 240 Komponenty w formularzach HTML5 242 placeholder 242 required 243 autofocus 244 autocomplete 244 list (i powi zane elementy listy) 245 Rodzaje kontrolek HTML5 246 Kontrolki daty i godziny 252 Wype nienia dla starszych przegl darek 257 Formatowanie formularzy HTML5 za pomoc arkuszy CSS3 258 Selektory pseudoklas CSS3 dla formularzy 262 Podsumowanie 265 Rozdzia 9. Rozwi zywanie problemów kompatybilno ci uk adów wra liwych z przegl darkami 267 Ulepszenie post powe a agodna degradacja 272 Praktyka 272 Czy powiniene naprawia problemy we wszystkich wersjach Internet Explorera? 273 Dane statystyczne (znowu) 274 Kwestia w asnego wyboru 274 Modernizr scyzoryk projektanta stron 275 Rozwi zywanie problemów z formatowaniem 277 Obs uga elementów HTML5 w starszych Internet Explorerach a Modernizr 279 Implementacja obs ugi zapyta medialnych w Internet Explorerze 6, 7 i Modernizr i wczytywanie warunkowe 282 Transformacja nawigacji menu pionowe 284 Urz dzenia z ekranami o wysokiej rozdzielczo ci (rzut okiem w przysz o ) 288 Podsumowanie 291 Skorowidz 293 7

8 Spis tre ci 8

9 3 Opanowanie uk adów p ynnych Gdy w latach 90. ubieg ego wieku zacz em konstruowa witryny, ich uk ad powstawa na bazie tabeli. Najcz ciej wymiary pojedynczych sekcji ka dej strony by y wyra ane w procentach. Przyk adowo, lewa kolumna nawigacji mog a wype nia 20 procent strony, podczas gdy obszar tre ci 80 procent. W przesz o ci nie by o tak wielkich ró nic mi dzy obszarami operacyjnymi przegl darek jak obecnie, wi c te uk ady by y dobrze skalowane w w skim wyborze ekranów. Nikogo nie obchodzi o, e pojedyncze zdania wygl da y odrobin inaczej na ró nych ekranach. Jednak e z biegiem czasu uk ady CSS sta y si norm, bo pozwala y na odzwierciedlenie zasad typograficznych stosowanych w materia ach drukowanych. Zmiana ta oznacza a znaczne zmniejszenie liczby uk adów konstruowanych na podstawie proporcji zamiast nich powstawa y ich sztywne odpowiedniki, których wymiary definiowano w pikselach. Podobnie jak inne wa ne osi gni cia, aktualnie ten rodzaj projektowania prze ywa renesans. W przeci gu ostatnich lat miniaturowe samochody, trwa a fryzura (chcia oby si ) oraz jeansy dzwony powróci y do ask. Nadszed czas, by równie uk ady proporcjonalne zosta y odkryte na nowo. W tym rozdziale: dowiesz si, czemu uk ady proporcjonalne s tak wa ne w filozofii RWD, nauczysz si wyra a elementy zbudowane w sta ej szeroko ci warto ciami procentowymi, nauczysz si definiowa elementy typografii wyra one w pikselach w jednostkach em, zrozumiesz, jak umie ci elementy we w a ciwych kontekstach, nauczysz si p ynnie przeskalowywa obrazy, dowiesz si, jak dopasowa wielko grafik do wymiarów ekranu,

10 Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 zrozumiesz, w jaki sposób uzupe niaj si zapytania medialne i p ynne uk ady stron oraz grafik, stworzysz uk ad skalowalny od podstaw w oparciu o system siatek CSS. Uk ady sta e nie s przystosowane do nowych wyzwa Jak ju wspomnia em, od czasów uk adów tabelarycznych nie mia em zbyt wielu okazji, by wykorzystywa projekty proporcjonalne. Zwykle klienci prosz mnie o stworzenie uk adu najbli ej odzwierciedlaj cego graficzny model w obr bie pikseli. Je eli zbudowa bym projekt w oparciu o proporcjonalne warto ci (np. 90%), szybko dosta bym skarg : Ale to wygl da inaczej na moim monitorze!. Witryny skonstruowane na bazie sta ych wymiarów wyra onych w pikselach pozwala y na atwe dopasowanie uk adu do prototypu. Nawet w dzisiejszych czasach, gdy u ywa o si zapyta medialnych celem stworzenia ulepszonej wersji uk adu, dopasowuj cej si do szeroko ci popularnych urz dze, np. ipada lub iphone a (o czym przekona e si w rozdziale 2., Zapytania medialne: obs uga zró nicowanych obszarów operacyjnych ), wymiary uk adu w dalszym ci gu mog y by wyra one w pikselach, poniewa znali my wielko obszaru operacyjnego. Cho znajd si tacy, którzy ch tnie wy l klientowi rachunek za ka dym razem, gdy najdzie go ochota, by doda nowy bajer do strony, nie jest to podej cie dobrze przygotuj ce witryn na przysz o. Na rynku pojawiaj si coraz to nowsze typy obszarów operacyjnych, wi c musimy znale jaki sposób, by przygotowa si na nadej cie nieznanego. Czemu uk ady proporcjonalne s tak wa ne w metodologii RWD? Mimo e zapytania medialne s bardzo przydatne, maj pewne ograniczenia. Dowolny sta y projekt witryny korzystaj cy z zapyta medialnych do dopasowania si do ró nych obszarów operacyjnych b dzie po prostu przechodzi z jednego zestawu regu do drugiego, bez adnej animacji pomi dzy stanami. Jak pami tasz, w przyk adzie z rozdzia u 2., Zapytania medialne: obs uga zró nicowanych obszarów operacyjnych, obszar operacyjny zmienia si w obr bie sta ych zakresów zapyta i wymaga przewijania strony w poziomie dla niestandardowych rozdzielczo ci (które mog obowi zywa w nowych, nieznanych dot d urz dzeniach). My jednak chcemy, by nasz uk ad przewija si i wygl da dobrze we wszystkich obszarach operacyjnych, a nie tylko tych zdefiniowanych w zapytaniu medialnym. Ci cie! (Rozumiesz? Ci cie! Takie filmowe powiedzenie w sam raz dla naszej filmowej witryny Prawda? Nie? Ju id po swój p aszcz ). Musimy przemieni nasz sta y uk ad wyra ony w pikselach w uk ad p ynny zbu- 72

11 Rozdzia 3. Opanowanie uk adów p ynnych dowany w oparciu o proporcjonalne jednostki. Pozwoli to elementom dynamicznie dopasowywa si wzgl dem obszaru operacyjnego do momentu, gdy do akcji wkroczy zapytanie medialne i zmodyfikuje uk ad. Symbioza uk adu proporcjonalnego i zapyta medialnych Wspomnia em wcze niej artyku autorstwa Ethana Marcotte a na temat metodologii RWD, który opublikowano w witrynie A List Apart (http://www.alistapart.com/articles/responsive-web-design/). Cho narz dzia, których u y w omawianym przyk adzie (p ynny uk ad, obrazy i zapytania medialne), nie by y wcale nowe, prawdziw sensacj by o nowatorskie wykorzystanie wszystkich tych technik do stworzenia spójnej ca o ci. Dla wielu projektantów witryn ten artyku by kluczem do wiata nowych mo liwo- ci. Przedstawia sposób, który czerpie to, co najlepsze, z dwóch wiatów: stworzenie p ynnego uk adu bazuj cego na projekcie proporcjonalnym przy jednoczesnym ograniczeniu rozstawienia elementów za pomoc zapytania medialnego. Wykorzystanie tych aspektów razem jest fundamentem metodologii RWD, dzi ki której powstaje co znacznie wi kszego ni suma cz ci sk adowych. Transformacja sta ego uk adu w projekt proporcjonalny W najbli szej przysz o ci wszystkie gotowe kompozyty, które otrzymasz lub stworzysz, b d mia y sta szeroko. Aktualnie w oprogramowaniu w rodzaju Adobe Photoshop i Fireworks wymiary elementów, wielko marginesów itp. wyra amy w pikselach. Dane te wprowadzamy pó niej w arkuszach stylów CSS. To samo dotyczy rozmiarów tekstu. W naszym ulubionym programie graficznym klikamy fragment tekstu, zapisujemy wielko fontu (te wyra on w pikselach) i przenosimy j do odpowiednich regu CSS. W jaki wi c sposób mo emy przemieni nasz uk ad sta y w proporcjonalny? Wa ne równanie By mo e w Twoich oczach jestem zbyt wielkim fanem Ethana Marcotte a, lecz czuj, e musz po raz kolejny uchyli mu kapelusza (lub odda kolejny uk on w jego stron albo pa przed nim na kolana). W ksi ce autorstwa Dana Cederholma Handcrafted CSS Ethan Marcotte wspó tworzy rozdzia po wi cony p ynnym siatkom projektowym. W nim opisa prosty i niezawodny wzór s u cy do transformacji warto ci pikselowych w uk adzie sta ym na warto ci procentowe w projekcie proporcjonalnym: element docelowy : kontekst = wynik Równanie to jest niepozorne, czy nie? Szybko jednak oka e si, e jest ono Twoim najlepszym przyjacielem. Zamiast rozprawia o teoriach, wykorzystajmy ten wzór w praktyce, zamieniaj c jednostki wymiarów witryny Zwyci zc nie jest na procenty. 73

12 Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 Jak pami tasz, w rozdziale 2., Zapytania medialne: obs uga zró nicowanych obszarów operacyjnych, ustanowili my struktur kodu naszej strony: <div id="wrapper"> <!-- nag ówek i nawigacja --> <div id="header"> <div id="navigation"> <ul> <li><a href="#">nawigacja1</a></li> <li><a href="#">nawigacja2</a></li> </ul> <!-- pasek boczny --> <div id="sidebar"> <p>obszar paska bocznego</p> <!-- tre ci --> <div id="content"> <p>obszar g ównej zawarto ci strony</p> <!-- stopka --> <div id="footer"> <p>stopka</p> W dalszej cz ci dodali my tre ci, ale tym, co nas interesuje w tej chwili, s wymiary elementów strukturalnych (nag ówka, nawigacji, paska bocznego, tre ci i stopki) w arkuszach CSS. Ni ej pomin em wiele regu formatowania, by my mogli skupi nasz uwag na strukturze: #wrapper { margin-right: auto; margin-left: auto; width: 960px; #header { margin-right: 10px; margin-left: 10px; width: 940px; #navigation { padding-bottom: 25px; margin-top: 26px; margin-left: -10px; padding-right: 10px; padding-left: 10px; width: 940px; #navigation ul li { 74

13 Rozdzia 3. Opanowanie uk adów p ynnych display: inline-block; #content { margin-top: 58px; margin-right: 10px; float: right; width: 698px; #sidebar { border-right-color: #e8e8e8; border-right-style: solid; border-right-width: 2px; margin-top: 58px; padding-right: 10px; margin-right: 10px; margin-left: 10px; float: left; width: 220px; #footer { float: left; margin-top: 20px; margin-right: 10px; margin-left: 10px; clear: both; width: 940px; Wszystkie wymiary s obecnie wyra one w pikselach. Zacznijmy od elementu po o onego najbardziej na zewn trz struktury uk adu i zmie my jednostki jego wymiarów na procenty, korzystaj c ze wzoru element docelowy : kontekst = wynik. Wszystkie nasze tre ci s zawarte w elemencie div, oznaczonym identyfikatorem #wrapper. Z kodu CSS atwo odczyta, e jego marginesy s ustawione automatycznie i sam element ma 960 pikseli. Jak zdefiniowa, jak wielk cz obszaru operacyjnego powinien zajmowa taki zewn trzny komponent div? Definiowanie kontekstu w elementach proporcjonalnych Potrzebujemy czego, co pomie ci wszystkie proporcjonalne elementy (tre ci, pasek boczny, stopk itd.), staj c si dla nich kontekstem, który zawrzemy w naszym projekcie. Z tego powodu musimy wyznaczy proporcjonaln warto szeroko ci komponentu #wrapper w stosunku do wymiarów obszaru operacyjnego. Na razie przeprowad my eksperyment, ustawiaj c szeroko na 96 procent, i zobaczmy, co si stanie. Oto poprawiona regu a komponentu #wrapper: 75

14 Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 #wrapper { margin-right: auto; margin-left: auto; width: 96%; /* Dotyczy po o onego najbardziej na zewn trz elementu DIV */ A oto jak nasza strona prezentuje si w oknie przegl darki: Na razie nie jest le! Warto 96 procent sprawdza si ca kiem dobrze, cho mogliby my wybra 100 albo 90 procent dowoln wielko, która wyznaczy aby wygodne granice w obszarze operacyjnym. 76

15 Rozdzia 3. Opanowanie uk adów p ynnych Schodz c w dó struktury witryny, szybko zauwa ymy, e zmiana uk adu na proporcjonalny staje si coraz bardziej skomplikowana. Najpierw przyjrzyjmy si strukturze nag ówka. Przypomnij sobie wzór: element docelowy : kontekst = wynik. Nasz element docelowy (#header div) znajduje si wewn trz elementu div #wrapper (kontekstu). Dlatego ustalamy, e #header (element docelowy) ma szeroko 940 pikseli, po czym dzielimy t warto przez szeroko kontekstu (komponentu #wrapper), która mia a warto 960 pikseli, i otrzymujemy wynik 0, Warto t wyra amy w procentach, przesuwaj c dwie pierwsze cyfry u amka przed przecinek dziesi tny, i otrzymujemy warto procentow 97, Zapiszmy j w regule CSS: #header { margin-right: 10px; margin-left: 10px; width: 97, %; /* 940 : 960 */ Zauwa my, e elementy #navigation i #footer maj t sam szeroko, wi c bez problemu mo- emy zamieni warto ci wyra one w pikselach na procenty. Na koniec, zanim otworzymy stron w przegl darce, zajmijmy si elementami #content i #wrapper. Z uwagi na fakt, i kontekst pozosta ten sam (960 pikseli), wystarczy, e podzielimy szeroko elementu docelowego przez jego rozpi to. Nasz element #content ma aktualnie 698 pikseli, wi c podzielmy to przez 960, a otrzymamy wynik równy 0, Przesu my przecinek dziesi tny o dwa miejsca, a otrzymamy 72, procenta jest to nowa, procentowa szeroko komponentu div z identyfikatorem #content. Z kolei nasz panel boczny ma szeroko 220 pikseli, lecz musimy te pami ta o szerokiej na 2 piksele kraw dzi. Nie chcemy, by grubo prawej kraw dzi rozszerza a si lub zw a a, wi c w dalszym ci gu b dzie ona mia a 2 piksele. Z tego wzgl du nale y uj odrobin z szeroko ci paska bocznego. Odj em wi c 2 piksele i przeprowadzi em obliczenia wed ug naszego równania. Podzieli em szeroko elementu docelowego (czyli po poprawce 218 pikseli) przez rozpi to kontekstu (960 pikseli) otrzyma em wynik 0, Przenosz przecinek dziesi tny o dwa miejsca i dostaj 22, procenta szeroko ci paska bocznego. Po zmodyfikowaniu wszystkich warto ci nasz arkusz CSS prezentuje si w nast puj cy sposób: #wrapper { margin-right: auto; margin-left: auto; width: 96%; /* Dotyczy po o onego najbardziej na zewn trz elementu DIV */ #header { margin-right: 10px; margin-left: 10px; width: %; /* 940 : 960 */ #navigation { padding-bottom: 25px; 77

16 Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 margin-top: 26px; margin-left: -10px; padding-right: 10px; padding-left: 10px; width: %; /* 698 : 960 */ #navigation ul li { display: inline-block; #content { margin-top: 58px; margin-right: 10px; float: right; width: %; /* 698 : 960 */ #sidebar { border-right-color: #e8e8e8; border-right-style: solid; border-right-width: 2px; margin-top: 58px; margin-right: 10px; margin-left: 10px; float: left; width: %; /* 218 : 960 */ #footer { float: left; margin-top: 20px; margin-right: 10px; margin-left: 10px; clear: both; width: %; /* 940 : 960 */ Poni szy zrzut ekranu przedstawia wygl d strony w oknie przegl darki Firefox, którego obszar operacyjny ma szeroko powy ej 1000 pikseli: Dobrze nam idzie. Zast pmy teraz wszystkie deklaracje 10 px w a ciwo ci padding i margin w arkuszu warto ciami wzi tymi ze wzoru element docelowy : kontekst = wynik. Wszystkie komponenty o szeroko ci 10 pikseli maj ten sam kontekst, a ich rozpi to wyra ona w procentach wynosi 1,

17 Rozdzia 3. Opanowanie uk adów p ynnych A tych liczb to nie mo na zaokr gli? Niektórzy krytycy metodologii RWD (np. autor artyku u twierdz, e wprowadzanie liczb w rodzaju em wewn trz arkusza stylów jest mieszne. Mo esz sam si zastanawia, czy nie warto by oby ich zaokr gli? Odpowied brzmi: przegl dark nale y informowa z jak najwi ksz dok adno ci. Dzi ki temu b dzie ona w stanie precyzyjniej wy wietla wszystkie elementy. Tak na marginesie, je li w szkole nie zasypia e zbyt cz sto na lekcjach matematyki, z pewno ci s ysza e o z otej proporcji (http://pl. wikipedia.org/wiki/z oty_podzia ). Ta matematyczna proporcja charakteryzuje ka d dyscyplin naukow i wynosi 1:1, (je li chcesz pozna jej miejsce po przecinku, zajrzyj na stron Nie jest to równa liczba, lecz ma ona wielkie znaczenie. Je li z ota proporcja mo e by wyra ona w taki sposób, czemu nie nasze projekty witryn? 79

18 Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 Wszystkie elementy w dalszym ci gu prezentuj si bardzo dobrze w tym samym rozmiarze obszaru operacyjnego. Jedyny problem stanowi nawigacja. Je li odrobin zmniejsz szeroko obszaru operacyjnego, linki rozwin si w dwóch wierszach: Co wi cej, je li rozszerz okno, margines pomi dzy linkami nie b dzie zwi ksza si proporcjonalnie. Rzu my okiem na regu y CSS definiuj ce nawigacj i spróbujmy ustali, czemu tak si dzieje: #navigation { padding-bottom: 25px; margin-top: 26px; 80

19 Rozdzia 3. Opanowanie uk adów p ynnych margin-left: %; /* 10 : 960 */ padding-right: %; /* 10 : 960 */ padding-left: %; /* 10 : 960 */ width: %; /* 940 : 960 */ background-repeat: repeat-x; background-image: url(../img/atwinavbg.png); border-bottom-color: #bfbfbf; border-bottom-style: double; border-bottom-width: 4px; #navigation ul li { display: inline-block; #navigation ul li a { height: 42px; line-height: 42px; margin-right: 25px; text-decoration: none; text-transform: uppercase; font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif; font-size: 27px; color: black; Na pierwszy rzut oka wydaje si, e za ca y chaos jest odpowiedzialna trzecia regu a dla selektora #navigation ul li a, który ma margines równy 25 pikseli. Naprawmy to, stosuj c nasze równanie. Element #navigation mia szeroko 940 pikseli, wi c ostateczny wynik procentowy jest równy 2, Zmie my wi c nasz regu w nast puj cy sposób: #navigation ul li a { height: 42px; line-height: 42px; margin-right: %; /* 25 : 940 */ text-decoration: none; text-transform: uppercase; font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif; font-size: 27px; color: black; To nie by o takie trudne! Sprawd my, co pokazuje nam nasza przegl darka A niech to! Nie o to nam chodzi o. Linki nie rozchodz si ju w dwóch wierszach, lecz nie znamy w a ciwej proporcji marginesów. Linki nawigacyjne zlewaj si w jedno d ugie s owo, którego pró no szuka w s owniku. 81

20 Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 Zawsze nale y pami ta o kontek cie Analizuj c uwa nie nasz wzór (element docelowy : kontekst = wynik), atwo zrozumie, czemu tak si dzieje. Naszym problemem w tym miejscu jest kontekst. Rzu okiem na kod: <div id="navigation"> <ul> <li><a href="#">o witrynie</a></li> <li><a href="#">streszczenie</a></li> <li><a href="#">fotosy</a></li> <li><a href="#">wideo</a></li> 82

21 Rozdzia 3. Opanowanie uk adów p ynnych <li><a href="#">cytaty</a></li> <li><a href="#">quiz</a></li> </ul> Jak zauwa ysz, elementy <a href="#"> znajduj si wewn trz znacznika <li>. To one s kontekstem dla naszego proporcjonalnego marginesu. Gdy przyjrzymy si regule CSS tych znaczników, oka e si, e nie zdefiniowali my dla nich szeroko ci: #navigation ul li { display: inline-block; Jak wi kszo problemów, tak i ten mo na rozwi za na wiele sposobów. Mogliby my zadeklarowa pewn szeroko dla elementu <li>, ale musieliby my wyrazi j w pikselach lub w procentach nadrz dnego komponentu (#navigation) adne z tych rozwi za nie jest do elastyczne, by odpowiednio sformatowa tekst, który pojawia si w nawigacji. Zamiast tego mogliby my poprawi znacznik <li>, zmieniaj c w a ciwo display na inline. #navigation ul li { display: inline; Wybór opcji display: inline; (która sprawia, e elementy <li> trac swój blokowy status) powoduje, e komponenty nawigacji s wy wietlane w poziomie nawet we wcze niejszych wersjach Internet Explorera (6 i 7), które mia y problemy ze zinterpretowaniem w a ciwo ci inlineblock. Musz jednak przyzna, e jestem wielkim zwolennikiem w asno ci inline-block, poniewa daje ona wi ksz kontrol nad marginesami i wype nieniem w nowych przegl darkach, wi c na razie zostawi j bez zmian (by mo e pó niej dodam style dla IE 6 i 7), a zamiast tego przenios regu marginesu ze znacznika <a> (który nie ma jasnego kontekstu) do bloku <li>. Oto jak prezentuj si regu y po poprawkach: #navigation ul li { display: inline-block; margin-right: %; /* 25 : 940 */ #navigation ul li a { height: 42px; line-height: 42px; text-decoration: none; text-transform: uppercase; font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif; font-size: 27px; color: black; 83

22 Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 Poni szy zrzut ekranu pokazuje, jak strona wygl da w przegl darce o obszarze operacyjnym szerokim na 1200 pikseli: Nawigacja jest ju prawie gotowa, lecz nadal mamy problem z jej zawijaniem si do dwóch linijek, w momencie zmniejszenia si obszaru operacyjnego do wielko ci 768 pikseli, gdy zapytanie medialne, które przygotowali my w rozdziale 2., Zapytania medialne: obs uga zró nicowanych obszarów operacyjnych, nadpisze aktualne style nawigacji. Nim przejdziemy do jej naprawienia, zmieni wszystkie jednostki wielko ci elementów typografii z pikseli na em. Gdy to si nam powiedzie, przyjrzymy si kolejnemu s oniowi w sk adzie porcelany, czyli kwestii skalowania obrazów wraz z projektem. 84

23 Rozdzia 3. Opanowanie uk adów p ynnych Wykorzystywanie jednostek em zamiast pikseli w kontek cie typografii Dawno, dawno temu projektanci witryn wykorzystywali g ównie jednostki em zamiast pikseli do definiowania elementów typograficznych, poniewa wczesne wersje Internet Explorera nie by y w stanie przybli a tekstu zdefiniowanego w pikselach. Od jakiego czasu nowoczesne przegl darki potrafi omin t niedogodno. Czemu wi c u ywanie jednostek em jest lepszym, je li nie wymaganym rozwi zaniem? S ku temu dwa oczywiste powody: po pierwsze, wszystkie osoby u ywaj ce Internet Explorera 6 (tak, te dwa indywidua) automatycznie otrzymuj opcj przybli ania tekstu; po drugie, znacznie u atwia to Twoj prac. Warto jednostki em zale y od rozmiarów jej kontekstu. Je li zdefiniujemy wielko fontu w ca ym elemencie body i ustalimy regu y typograficzne, u ywaj c jednostek em, nasza pierwsza deklaracja b dzie mia a wp yw na wszystkie style. Zalet jest fakt, e przy prawid owych ustawieniach, je li klient poprosi Ci o powi kszenie fontów, wystarczy zmieni parametry deklaracji dla elementu body, by typografia w ca ej witrynie uleg a modyfikacji. U ywaj c znanego nam równania element docelowy : kontekst = wynik, zamierzam zamieni ka d warto wyra on w pikselach na warto em. Warto zauwa y, e we wszystkich nowoczesnych przegl darkach warto font-size domy lnie jest równa 16 pikseli (chyba e j sam nadpisa e ). Z tego powodu wykorzystanie dowolnej z poni szych regu do znacznika body zaowocuje takim samym wynikiem: font-size: 100%; font-size: 16px; font-size: 1em; Aby lepiej zrozumie ten mechanizm, zwró uwag na definicj wielko ci fontu w tytule witryny ZWYCI ZC NIE JEST u góry po lewej stronie: #logo { display: block; padding-top: 75px; color: #0d0c0c; text-transform: uppercase; font-family: Arial, "Lucida Grande", Verdana, sans-serif; font-size: 48px; #logo span { color: #dfdada; Podzielmy wi c: 48 : 16 = 3. Nasze style maj wi c nast puj c posta : #logo { display: block; padding-top: 75px; color: #0d0c0c; 85

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ

PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH NIE TYLKO GG REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RADOŚĆ UCZENIA SIĘ CEL ZAJĘĆ: Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat sprawnego poruszania się w środowisku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book Tłumaczenie: Dorota Konowrocka-Sawa ISBN: 978-83-283-1246-3 Copyright 2015 by Yoshihito Isogawa. Title of English-language original: The LEGO MINDSTORMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wyszukiwarki

Konfiguracja Wyszukiwarki Konfiguracja Wyszukiwarki Wyszukiwarka posiada wiele ciekawych opcji, które możecie Państwo ustawić własnoręcznie wprost z własnego panelu zarządzającego, po uprzednim zalogowaniu się do oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ROUTING Krzysztof Bogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1. Wstęp 2. Tablica

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic.

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. OvidSP Szanowni Państwo, Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowe narzędzie Ovid Universal Search z listą A-to-Z i systemem linkującym, umożliwiające przeszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów

Kaskadowe arkusze stylów KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS Żeby tworzyć atrakcyjnie wyglądające, rozbudowane serwisy należy skorzystać z innych języków, np. CSS (kaskadowych arkuszy stylów, ang. Cascading Style Sheets). CSS nie jest

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo