Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej

2 TEMATYKA SZKOLENIA. 1. WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE 2. ZAŁOŻENIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ 3. TYPY PRZEDSIĘBIORSTW

3 WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE

4 POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA (DEFINICJA) definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Według definicji działalnośd gospodarcza to zarobkowa działalnośd wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalnośd zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

5 USTAWY NIE STOSUJE SIĘ DO (art.3)- działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

6 JAK ROZUMIEMY POJECIE PRZEDSIĘBIORCY zgodnie z ustawą (art. 4) za przedsiębiorcę uznaje się: a)osoba fizyczna, która we własnym imieniu prowadzi działalnośd gospodarczą, b)osoba prawna, która we własnym imieniu prowadzi działalnośd gospodarczą, c)jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolnośd prawną, która we własnym imieniu prowadzi działalnośd gospodarczą, d) wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,

7 ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE: A) SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ B) OGRANICZONA SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ DLA DZIEDZIN WYMAGAJĄCYCH KONCESJI C) DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA D) DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA LICENCJI E) ZASADA RÓWNOŚCI F) ZASADA OCHRONY KONKURENCJI G) ZASADA SWOBODY UMÓW

8 SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - podejmowanie, wykonywanie i zakooczenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej). Organ administracji publicznej nie może żądad, ani uzależnid swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakooczenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.

9 OGRANICZONA SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ DLA DZIEDZIN WYMAGAJĄCYCH KONCESJI: Koncesja - akt administracyjny uprawniający do wykonywania ściśle określonej działalności gospodarczej w sposób i na warunkach określonych w przepisach prawa i koncesji wydanej na ich podstawie. Koncesja ma charakter publicznoprawnego uprawnienia podmiotowego i z tej przyczyny, co do zasady wyłączona jest z obrotu cywilnoprawnego. Stanowi ona wyjątek od wyrażonej w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadą jest że udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

10 PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCE UZYSKANIA KONCESJI: 1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 2. wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 3. wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią, 4. ochrona osób i mienia, 5. rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, 6. przewozy lotnicze

11 DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA Zezwolenie akt dopuszczenia przedsiębiorcy do wykonywania określonej działalności gospodarczej, po uprzednim stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia określone prawem warunki wykonywania tej działalności. Zezwolenie nie nadaje przedsiębiorcy nowych praw, lecz jedynie je konkretyzuje pod względem podmiotowym( przy koncesji odmiennie). W odniesieniu do indywidualnego przypadku zezwolenie stwierdza, że nie zachodzą przeszkody w podjęciu i wykonywaniu działalności gospodarczej przez ubiegającego się o zezwolenie.

12 PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA 1. sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów alkoholowych ( Ustawa o wychowaniu w trzeźwości) 2. wytwarzanie i import produktów leczniczych; 3. odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 4. działalnośd w zakresie gier losowych (Ustawa o grach i zakładach wzajemnych) 5. podmioty prawa bankowego (Ustawa Prawo Bankowe) 6. podmioty objęte prawem telekomunikacyjnym (Ustawa prawo telekomunikacyjne) 7. podmioty działające na podstawie prawa o działalności ubezpieczeniowej (Ustawa Prawo Ubezpieczeniowe) 8. podmioty działające w oparciu o unormowania pośrednictwa ubezpieczeniami (Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym)

13 DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA LICENCJI LICENCJA akt upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej w danym przedmiocie po spełnieniu wymogów formalnych niezbędnych do jego prowadzenia. Licencje zasadniczo wymagane są teraz na gruncie 3 przedmiotów działalności: Transportu drogowego, (taksówki); Transportu kolejowego; Pracy syndyka;

14 ZASADA RÓWNOŚCI - zasada równości mieści w sobie następujące podstawowe uprawnienia: - równośd ochrony prawnej (sądowej) dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. Ochrona ta dotyczy przede wszystkim samodzielności podmiotów gospodarczych i prowadzenia działalności we własnym imieniu i na własna odpowiedzialnośd. - równośd obciążeo podatkowych i innych ciężarów publicznych - równośd w dostępie do rynku (towarów, usług, zamówieo) Zasadą równości objęte są także osoby zagraniczne, na zasadach przewidzianych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (art. 32 Konstytucji oraz art. 6 ust. O swobodzie działalności gospodarczej).

15 ZASADA SWOBODY UMÓW - strony zawierające umowę mogą ułożyd stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treśd lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada ta realizuje się w kilku podstawowych uprawnieniach: -swobodzie decyzji co do zawarcia umowy; -swobodzie decyzji co do wyboru drugiej strony umowy; -swobodzie kształtowania treści umowy; -swobodzie wyboru formy umowy.

16 DEFINICJE MIKRO-, MAŁEGO-, ŚREDNIEGO- I DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA:

17 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO- za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych : a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów EURO.

18 MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO- za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych : a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10 milionów EURO.

19 ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO- za średnie przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął: a) zatrudnienie średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów EURO.

20 DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO- za duże przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: A) osiągnął zatrudnienie średniorocznie na poziomie 250 pracowników lub więcej B) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający lub równy równowartości w złotych 50 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów EURO

21 Rodzaj przedsiębiorstwa Zatrudnienie* Mikro Małe Średnie < 10 osób < 50 osób < 250 osób Roczny obrót* Całkowity bilans roczny* Lub < 2 mln EUR < 2 mln EUR < 10 mln EUR < 10 mln EUR < 50 mln EUR < 43 mln EUR

22 FORMY OPODATKOWANIA PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

23 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy jest podatkiem bezpośrednim, osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym osoby fizyczne (nie posiadające osobowości prawnej) prowadzące działalnośd gospodarczą.

24 Występują następujące sposoby rozliczania:

25 1) OPODATKOWANIE WEDŁUG SKALI PODAKOWEJ SKALA PODATKOWA PODATKU PIT DLA ROKU 2013 niezmieniona od 2009 Skala podatkowa podatku PIT przewiduje 2 stawki 18% i 32 %. Obowiązek podatkowy ujęty jest w następujących progach podatkowych: Kwota wolna od podatku 3091,00 zł (3091,00 x 18%= 556,02) Podatek 18% dla progu do 85528,00 zł Podatek 32% dla dochodów powyżej ,00 zł

26 2. OPODATKOWANIE PODATKIEM LINIOWYM PODATEK LINIOWY - metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokośd należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. W takim przypadku wymiar podatku liniowego jest obliczany w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy płacą taką samą częśd swoich dochodów w formie podatku. Stawka podatku liniowego dla prowadzących działalnośd gospodarczą - 19%

27 3) RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalnośd ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Wady rozliczania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Zalety rozliczania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Niemożnośd odliczania kosztów od przychodów z działalności Znacznie niższe stawki podatkowe dla poszczególnych typów działalności gospodarczej. Brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego Prosta księgowośd. Brak rozliczania wspólnie z małżonkiem Niekorzystny fiskalnie przy działalności o wysokim stopniu kosztochłonności

28 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚD GOSPDOARCZĄ

29 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Ubezpieczenia społeczne - to rozwiązania prawne, mające na celu zapewnienie środków utrzymania ubezpieczonym i ich rodzinom w przypadkach czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, niemożności zarobkowania lub też ograniczenia tej zdolności. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1)ubezpieczenie emerytalne, 2)ubezpieczenia rentowe, 3)ubezpieczenie w razie choroby i macierzyostwa zwane ubezpieczeniem chorobowym 4)ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zwane wypadkowym.

30 Osoby prowadzące pozarolniczą działalnośd podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Dobrowolnym jest ubezpieczenie chorobowe.

31 ULGOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA OSÓB ROZPOCZYNJĄCYCH DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ: Uldze podlegają Osoby prowadzące pozarolniczą działalnośd gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: a) nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, b) nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

32 TYPY PRZEDSIĘBIORSTW

33 A) Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą jednoosobowa działalnośd gospodarcza. B) Spółka cywilna. C) Spółki prawa handlowego spółki osobowe spółka jawna D) Spółki prawa handlowego spółki osobowe spółka partnerska E) Spółki prawa handlowego spółki osobowe spółka komandytowa F) Spółki prawa handlowego spółki osobowe spółka komandytowoakcyjna G) Spółki kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością H) Spółki kapitałowe spółka akcyjna

34 Spółka cywilna Spółki handlowe osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki kapitałowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółka europejska

35 Co decyduje o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej Determinanty wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej: - Przedmiot prowadzenia działalności gospodarczej - Zakres prowadzenia działalności gospodarczej - Zasoby: majątkowe, finansowe, ludzkie - Know-how - Zaplecze lokalowe - Rynki zbytu Podejmujący działalnośd gospodarczą mogą swobodnie podejmowad decyzje, w jakiej formie organizacyjnej ma byd ona prowadzona. Niekiedy przepisy wymagają, aby określona działalnośd gospodarcza była prowadzona w określonej formie prawnej (np. banki tworzone są w formie spółek akcyjnych).

36 Warunki podejmowania działalności gospodarczej: 1. POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ 1. Wybór rodzaju działalności (spółka, przedsiębiorstwo osoby fizycznej) 2. Zakres działalności 3. Analiza oczekiwao nabywców 4. Określenie własnych predyspozycji 5. Zapoznanie z przepisami prawa

37 Warunki podejmowania działalności gospodarczej: 2. WYBÓR FORMY ORGANIZACYJNO PRAWNEJ: - Poszczególne formy wymagają różnych ilości kapitału - Cechują się różnym ryzykiem - Należy zdecydowad w jakiej formie rozliczad się z podatku dochodowego (karta podatkowa, ryczałt, na zasadach ogólnych PIT)

38 Warunki podejmowania działalności gospodarczej: 3. BIZNESPLAN - Dokument ustalający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie (np.1rok) - Przedstawia cele, które przedsiębiorca chce osiągnąd i środki prowadzące do osiągnięcia tych celów - Niezbędny przy ubieganiu się o kredyt w banku, dotacje z funduszy pomocowych UE.

39 Warunki podejmowania działalności gospodarczej: 4. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Zasady rejestracji działalności gospodarczej normuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

40 CECHY PRZEDSIĘBIORCÓW I. Pasja w działaniu. II. Przyzwyczajenie do ciężkiej pracy. III. Umiejętnośd budowania i pracy w zespole. IV. Umiejętności negocjacyjne i asertywnośd. V. Upór w dążeniu do celu mimo porażek. VI. Perfekcjonizm i przywiązanie do szczegółu.

41 Przedsiębiorczośd jako zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczośd wyróżnia się: dynamizmem i aktywnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia, postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem, innowacyjnością.

42 OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ

43 Najłatwiejsze jest założenie i prowadzenie małej, jednoosobowej firmy. Oprócz uproszczonej procedury zakładania, do zalet takiej firmy należy zależnośd wyników finansowych wyłącznie od decyzji jej właściciela oraz jego pracy, a także możliwośd decydowania o wykorzystaniu zysku. Taka firma ma jednak pewne wady. Za jej zobowiązania i straty odpowiada się własnym majątkiem; musi konkurowad z silnymi graczami na rynku, z reguły dysponuje niewielkim kapitałem w porównaniu z różnymi innymi podmiotami działającymi na rynku.

44 Liczba osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą w Polsce: Dane na koniec roku Wg GUS: W Polsce w 2012r działa prawie 3 mln firm Małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowią aż 96% z nich ,50 mln ,60 mln ,71 mln ,79 mln ,76 mln ,77 mln ,76 mln ,78 mln ,84 mln ,81 mln ,94 mln

45 W Polsce w roku 2012 (wg GUS) Powstało firm Wyrejestrowano firm

46 Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska Wykonywanie tylko takich czynności i działao, które nie są prawnie zabronione Spełnianie warunków prawnych z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Przestrzeganie przepisów sanitarnych PRAWNE WARUNKI PROWADZENIA FIRMY JEDNOSOBOWEJ Ochrona życia i zdrowia Przestrzeganie przepisów budowlanych Przestrzeganie przepisów p.poż., bhp Posiadanie odpowiednich kwalifikacji

47 Otoczenie, w którym działa firma OTOCZENIE FIRMY MIKROOTOCZENIE NABYWCY DOSTAWCY CZYNNIKI EKONOMICZNE I POLITYCZNE (tempo wzrostu, dochody, inflacja, kursy walut) KONKURENCI MAKROOTOCZENIE CZYNNIKI SPOŁECZNE I KULTURALNE (trendy, przemiany) CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE (postęp) CZYNNIKI PRAWNE I ETYCZNE (przepisy, normy)

48 Procedura rejestracji działalności gospodarczej Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS Uzyskanie numeru REGON Uzyskanie numeru NIP Zgłoszenie do ubezpieczenia płatnika składek ZUS/KRUS Wyrobienie pieczątki

49 Procedura rejestracji działalności gospodarczej c.d. Założenie rachunku bankowego firmy Zgłoszenie do ubezpieczenia pracowników Zgłoszenie do PIP, gdy się zatrudnia pracowników Zgłoszenie do Paostwowej Inspekcji Sanitarnej, gdy jest potrzeba

50 Podejmowanie działalności Krok 1 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dla osoby fizycznej) - W urzędzie ewidencyjnym urząd gminy lub miasta - Na odpowiednim formularzu - Za darmo

51 Podejmowanie działalności Krok 1A Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dla przedsiębiorcy zamierzającego prowadzid działalnośd w formie spółki prawa handlowego, posiadającego osobowośd prawną) - W sądzie rejestrowym lub urzędzie gminy - Opłata sądowa zł

52 Podejmowanie działalności Krok 2 Nadanie numeru identyfikacyjnego firmy REGON (rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej) - Wniosek RG 1 - Wojewódzki oddział Urzędu Statystycznego

53 Podejmowanie działalności Krok 3 Zgłoszenie identyfikacyjne o nadanie nr NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) do Urzędu Skarbowego

54 Krok 5 ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZUS obecnie dokonuje się tego drukiem CEIDG-1. Należy sprawdzid, czy zgłoszenie zostało faktycznie dokonane. Osoba rozpoczynająca działalnośd gospodarczą podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu i chorobowemu (dobrowolnie). Rozpoczynający działalnośd gospodarczą mogą skorzystad z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

55 Krok 4 Zgłoszenie płatnika składek społecznych (emerytalnych, rentowych ) do Zakładu Ubezpieczeo Społecznych - W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności przedsiębiorca zgłasza siebie do ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych - Wniosek ZUS ZUA lub ZUS ZZA (papierowy lub elektroniczny) - Niezbędne nr NIP, REGON, nr konta bankowego, dane personalne, nr NIP osób zgłaszanych, rodzaj dokumentu tożsamości i nr - W przypadku rozliczania składek za nie więcej niż 5 osób dokumenty przekazuje się w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeśli rozlicza się składki za więcej niż 5 osób, to zgłoszenia ubezpieczonych, zgłoszenia płatnika składek oraz dokumenty rozliczeniowe obowiązkowo przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego.

56 Płatności składek ZUS przypadają: 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych), do 15 dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

57 Formularze do zus ZUS ZFA formularz, na którym zgłasza się płatnika składek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku opłacania składek za siebie i/lub innego pierwszego ubezpieczonego (pracownika, osobę współpracującą, zleceniodawcę) ZUS ZIPA zgłoszenie zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika ZUS DRA dokument rozliczeniowy deklaracja rozliczeniowa składana, gdy działalnośd jest samodzielna, to jest bez zatrudniania dodatkowych osób ZUS ZUA zgłoszenia do ubezpieczeo w razie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ZUS ZZA zgłoszenia do ubezpieczeo w razie podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

58 Krok 5 Wyrobienie pieczątki firmowej - Nie wymaga żadnych dokumentów, pozwoleo itp. - Koszt ok. 20zł - Pieczątka powinna zawierad: - pełna nazwa przedsiębiorstwa - adres siedziby firmy - NIP firmy

59 Krok 6 Założenie rachunku bankowego w dowolnym banku komercyjnym - Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem tego konta - Wymaga okazania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dowodu osobistego, zaświadczenie o nadaniu nr REGON, NIP, - Obowiązek wypełnienia wniosku, karta wzorów podpisów i pieczątek bankowych (używana w kontaktach z bankiem pieczątka firmowa) - Założenie konta trwa kilka dni (weryfikacja dokumentów) - Opłata za założenie konta

60 ZAŁOŻENIE FIRMOWEGO KONTA BANKOWEGO - Rozpoczynający działalnośd gospodarczą obowiązany jest posiadad rachunek bankowy. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartośd należności lub zobowiązao przekracza równowartośd EURO albo równowartośd EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązao powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartośd EURO.

61 Krok 7 Zgłoszenie pracowników do PIP (Paostwowej Inspekcji Pracy) - Tylko w przypadku zatrudniania w firmie pracowników - W ciągu 14 dni od chwili rozpoczęcia działalności - Na piśmie podając miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności

62 Krok 8 Odbiór siedziby przez SANEPID (Paostwowa Inspekcja Sanitarna) - Zakład kosmetyczny, fryzjerski, sklep spożywczy, solarium, lokal gastronomiczny itp. - Wniosek zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym, plan pomieszczenia z danymi: powierzchnia, wysokośd, liczba okien, dostęp do wody - Na podstawie oględzin lokalu, wydawane postanowienie (14 dni) - Opłata

63 Krok 9 Oznaczenie siedziby lokalu - Oznaczenie na zewnątrz - Zawiera: - nazwę przedsiębiorst wa - zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności

64 jedno okienko W związku z uproszczeniem przepisów dla przedsiębiorców obowiązuje zasada tzw. jednego okienka

65 Formalności stres??? Jedno okienko i jesteś przedsiębiorcą!!! Od 31 marca 2009 roku wprowadzono zasadę jednego okienka przy zakładaniu działalności gospodarczej, (przepisy dużej nowelizacji ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej).

66

67 Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, wnioskiem o nadanie numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeo Społecznych, złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyd zgłoszenie rejestracyjne dotyczące podatku od towarów i usług.

68 W celu zgłoszenia wniosku o dokonanie wpisu do ww. ewidencji w formularzu zgłoszeniowym CEIDG-1, uzyskanym w urzędzie miasta lub gminy, lub internecie trzeba: A) podad nazwę przyszłej firmy, B) wskazad miejsce zamieszkania przedsiębiorcy i adres firmy, C) adres zakładu głównego i ewentualnie oddziału firmy - jeżeli działalnośd będzie wykonywana poza miejscem zamieszkania D) określid przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, według kodów PKD 2004 i 2007 E) określid datę rozpoczęcia działalności, do zgłoszenia należy dołączyd dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu (nieruchomości) stałego miejsca wykonywania działalności (np. akt własności lub umowę najmu lokalu). W toku działania przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszad organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące sie do wykonywanej działalności gospodarczej.

69 WNIOSEK EDG - 1

70

71

72

73

74

75

76

77 Składka zdrowotna w 2013 r. Dodatkowo, składka zdrowotna w 2013 r ,73 zł. Nie może byd ona niższa, niż 9 proc. podstawy wymiaru, która stanowi 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami zysków w czwartym kwartale ubiegłego roku. Główny Urząd Statystyczny ogłosił jego wysokośd 18 stycznia 2013 r ,50 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynosząca 2908,13 zł obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

78 Składki bez ulgi dla porównania: Dodatkowo, składka zdrowotna w 2013 r ,73 zł.

79 Kto nie może skorzystad z ulgi? Po pierwsze, z preferencyjnych warunków opłacania składek nie mogą skorzystad wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej. Po drugie, nie może o nie się ubiegad również osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Po trzecie, ulga ta również nie dotyczy przedsiębiorców świadczących w ramach swojej działalności te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, co świadczyli dla niego w ramach stosunku pracy przez dwa lata do dnia rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, czyli, aby móc skorzystad z preferencyjnych warunków, przerwa między pracą etatową wykonywaną dla byłego pracodawcy a świadczeniem usług dla niego w ramach działalności gospodarczej musi wynosid minimum dwa lata.

80 Krok 6 REJESTRACJA W URZEDZIE SKARBOWYM krok ten polega na zgłoszeniu rejestracyjnym lub uaktualniającym, który obecnie dokonywany jest na podstawie CEIDG- 1 zastępuje NIP 1 oraz zgłoszenie formy opodatkowania.

81 UWAGA: ART. 113 USTAWY O VAT zwolnienie podmiotowe z VAT u podatników kontynuujących działalnośd może byd stosowane gdy: nie przekroczono wartością sprzedaży w poprzednim roku podatkowym limitu ustawowego w 2013 roku wynosi on ,00 zł; limit stosowania kasy fiskalnej to w 2013 r. tylko 20 tys. zł. Od nowego roku ograniczony zostaje zakres stosowania zwolnieo z obowiązku ewidencjonowania na kasie, przysługujących ze względu na wartośd sprzedaży. Nowy limit kasy fiskalnej w przeliczeniu na 1 miesiąc to 1667 zł obrotu. U podatników rozpoczynających działalnośd w bieżącym roku podatkowym przewidywana przez podatnika wartośd sprzedaży nie może przekroczyd, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty limitu określonego wyżej

82 ZALETY najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga dużych nakładów finansowych właściciel sam podejmuje wszystkie decyzje, co w niektórych przypadkach może okazad się wadą przy braku doświadczenia lub ze względu na brak kontroli lub konsultacji, np. ze wspólnikiem WADY płynnośd finansowa zależna od kapitału początkowego przedsiębiorcy cały ciężar odpowiedzialności za organizację prowadzonego przedsięwzięcia spoczywa na właścicielu (kierownik jednostki w rozumieniu prawa podatkowego) przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania publiczno- i cywilnoprawne

83 Kalendarz przedsiębiorcy Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorcę wymaga od niego między innymi sprawnej organizacji pracy, przemyślanych i zaplanowanych działao. Bardzo istotne jest też przestrzeganie uregulowanych prawem terminów rozliczeo podatkowych, wnoszenia składek na ubezpieczenia, składania deklaracji i zeznao o wysokości osiągniętego dochodu. Ponieważ w Polsce stosunkowo często zmieniają się przepisy, należy zawsze sprawdzad wszystkie terminy obowiązujących firmę płatności oraz zachodzące w systemie prawnym zmiany

84 Kalendarz przedsiębiorcy indywidualnego ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy: - do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze - do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalnośd gospodarczą, lecz opłacający składki wyłącznie za siebie - do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy, w tym przedsiebiorcy zatrudniający pracowników Urząd Skarbowy - do 20 dnia kolejnego miesiąca lub pierwszego miesiąca po zakooczeniu kwartału - zaliczkę na podatek dochodowy - do 25 dnia kolejnego miesiąca - rozliczenie podatku VAT i złożenie deklaracji VAT-7 Wyjątki - w styczniu nie płaci się zaliczki na podatek dochodowy. Dlatego też w grudniu opłaca się: - podwójną zaliczkę za listopad, jeśli rozlicza się z podatku dochodowego co miesiąc - zaliczkę za czwarty kwartał w wysokości tej z trzeciego kwartału, jeśli rozlicza się podatek dochodowy co kwartał

85 Faktura Vat Faktura VAT to podstawowy dokument sprzedaży, wystawiany przez płatnika podatku od towarów i usług. WAŻNE: 1. Fakturę wystawia tylko osoba upoważniona. 2. Fakturę wystawia się wszystkim odbiorcom. 3. Faktura nie może zawierad poprawek. 4. Tylko poprawnie wystawiona faktura jest podstawą do odliczenia podatku.

86 KREATYWNA KSIĘGOWOŚD W niektórych firmach, nawet tych o światowej renomie, stosowana bywa kreatywna księgowośd. Dzięki pomijaniu części wydatków i kredytów, a także niewłaściwym, błędnym czy wręcz sfałszowanym zapisom, pozycja finansowa firmy na rynku jest znacznie silniejsza niż w rzeczywistości. Odkrycie takiego fałszerstwa prowadzi jednak w większości wypadków do ukarania firmy, a nawet do jej upadku.

87 DEKALOG BIZNESMENA 1. Nie produkuj niczego, co zagrażałoby życiu i zdrowiu ludzkiemu. 2. Nie oszukuj nikogo. 3. Żadnym swym działaniem nie przyczyniaj się do niszczenia środowiska naturalnego. 4. Wspieraj materialnie badania naukowe, które służą naprawie tego, co zostało zniszczone wskutek działalności gospodarczej. 5. Staraj się uzyskiwad coraz wyższe dochody poprzez wynalazki, lepszą organizację pracy, ciekawą reklamę, skuteczny marketing i analizy rynku zbytu, wyszukiwanie taoszych dostawców oraz zmiany technologiczne, a nie poprzez praktyki monopolistyczne, kłamliwą reklamę czy zawyżone marże. 6. Szanuj swego podwładnego. 7. Nie wyzyskuj nikogo, nie okradaj poprzez sztuczne zaniżanie zarobków, skracanie zarobków, obcinanie premii, itp. Pamiętaj, że godziwa zapłata za solidnie wykonywaną pracę należy się każdemu. 8. Stwórz swoim podwładnym dobre warunki do pracy, nie zagrażające zdrowiu i życiu. 9. Bądź szczodry niech twoja przedsiębiorczośd i talenty nie służą tylko tobie. 10. Staraj się zrozumied, że posiadanie nawet największej ilości pieniędzy nie oznacza, że jesteś lepszy od innych, nie możesz innych poniżad i myśled, że stałeś się najmądrzejszym i najpotężniejszym z ludzi. 11. Każde przedsiębiorstwo, działając na rynku, musi brad pod uwagę otoczenie, w którym działa.

88 SPÓŁKA CYWILNA

89 Definicja spółki cywilnej - spółka osobowa tworzona na podstawie prawa cywilnego. Nie jest ona przedsiębiorcą tylko wspólnicy są przedsiębiorcami. Zakładana jest przez nich aby osiągnąd jakiś cel gospodarczy opisany w umowie. Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji działalności, natomiast spółka ma swój numer regon oraz nip. Odrębnie wspólnicy są właścicielami całego majątku spółki. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorstwem przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy spółki.

90 Podstawa prawna funkcjonowania spółki cywilnej - regulację prawną spółek cywilnych stanowią art Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z kodeksem, zawierając umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyd do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ

ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ Działalnośd gospodarcza Oznacza działalnośd zarobkową prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Rodzaje: wytwórcza, budowlana,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Jak założyć własną firmę - w świetle obowiązujących przepisów? Karniowice 2013 Opracowanie: Jacek Walczak Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą -1- Stan prawny na dzień 1.07.2012 r. Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH 1 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim wraz z informacjami o ulgach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Evelina Moksecka Jak założyć działalność gospodarczą? Ludzie rozpoczynają swoją działalność gospodarczą z wielu powodów pragną większej swobody, przyszłość w ich obecnym miejscu pracy nie wygląda pewnie,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 5 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw Procedura rejestracyjna j przedsiębiorstwa w Polsce 2014-11-05

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo