Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej

2 TEMATYKA SZKOLENIA. 1. WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE 2. ZAŁOŻENIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ 3. TYPY PRZEDSIĘBIORSTW

3 WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE

4 POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA (DEFINICJA) definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Według definicji działalnośd gospodarcza to zarobkowa działalnośd wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalnośd zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

5 USTAWY NIE STOSUJE SIĘ DO (art.3)- działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

6 JAK ROZUMIEMY POJECIE PRZEDSIĘBIORCY zgodnie z ustawą (art. 4) za przedsiębiorcę uznaje się: a)osoba fizyczna, która we własnym imieniu prowadzi działalnośd gospodarczą, b)osoba prawna, która we własnym imieniu prowadzi działalnośd gospodarczą, c)jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolnośd prawną, która we własnym imieniu prowadzi działalnośd gospodarczą, d) wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,

7 ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE: A) SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ B) OGRANICZONA SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ DLA DZIEDZIN WYMAGAJĄCYCH KONCESJI C) DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA D) DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA LICENCJI E) ZASADA RÓWNOŚCI F) ZASADA OCHRONY KONKURENCJI G) ZASADA SWOBODY UMÓW

8 SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - podejmowanie, wykonywanie i zakooczenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej). Organ administracji publicznej nie może żądad, ani uzależnid swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakooczenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.

9 OGRANICZONA SWOBODA PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ DLA DZIEDZIN WYMAGAJĄCYCH KONCESJI: Koncesja - akt administracyjny uprawniający do wykonywania ściśle określonej działalności gospodarczej w sposób i na warunkach określonych w przepisach prawa i koncesji wydanej na ich podstawie. Koncesja ma charakter publicznoprawnego uprawnienia podmiotowego i z tej przyczyny, co do zasady wyłączona jest z obrotu cywilnoprawnego. Stanowi ona wyjątek od wyrażonej w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadą jest że udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

10 PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCE UZYSKANIA KONCESJI: 1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 2. wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 3. wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią, 4. ochrona osób i mienia, 5. rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, 6. przewozy lotnicze

11 DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA Zezwolenie akt dopuszczenia przedsiębiorcy do wykonywania określonej działalności gospodarczej, po uprzednim stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia określone prawem warunki wykonywania tej działalności. Zezwolenie nie nadaje przedsiębiorcy nowych praw, lecz jedynie je konkretyzuje pod względem podmiotowym( przy koncesji odmiennie). W odniesieniu do indywidualnego przypadku zezwolenie stwierdza, że nie zachodzą przeszkody w podjęciu i wykonywaniu działalności gospodarczej przez ubiegającego się o zezwolenie.

12 PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA ZEZWOLENIA 1. sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów alkoholowych ( Ustawa o wychowaniu w trzeźwości) 2. wytwarzanie i import produktów leczniczych; 3. odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 4. działalnośd w zakresie gier losowych (Ustawa o grach i zakładach wzajemnych) 5. podmioty prawa bankowego (Ustawa Prawo Bankowe) 6. podmioty objęte prawem telekomunikacyjnym (Ustawa prawo telekomunikacyjne) 7. podmioty działające na podstawie prawa o działalności ubezpieczeniowej (Ustawa Prawo Ubezpieczeniowe) 8. podmioty działające w oparciu o unormowania pośrednictwa ubezpieczeniami (Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym)

13 DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA LICENCJI LICENCJA akt upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej w danym przedmiocie po spełnieniu wymogów formalnych niezbędnych do jego prowadzenia. Licencje zasadniczo wymagane są teraz na gruncie 3 przedmiotów działalności: Transportu drogowego, (taksówki); Transportu kolejowego; Pracy syndyka;

14 ZASADA RÓWNOŚCI - zasada równości mieści w sobie następujące podstawowe uprawnienia: - równośd ochrony prawnej (sądowej) dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. Ochrona ta dotyczy przede wszystkim samodzielności podmiotów gospodarczych i prowadzenia działalności we własnym imieniu i na własna odpowiedzialnośd. - równośd obciążeo podatkowych i innych ciężarów publicznych - równośd w dostępie do rynku (towarów, usług, zamówieo) Zasadą równości objęte są także osoby zagraniczne, na zasadach przewidzianych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (art. 32 Konstytucji oraz art. 6 ust. O swobodzie działalności gospodarczej).

15 ZASADA SWOBODY UMÓW - strony zawierające umowę mogą ułożyd stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treśd lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada ta realizuje się w kilku podstawowych uprawnieniach: -swobodzie decyzji co do zawarcia umowy; -swobodzie decyzji co do wyboru drugiej strony umowy; -swobodzie kształtowania treści umowy; -swobodzie wyboru formy umowy.

16 DEFINICJE MIKRO-, MAŁEGO-, ŚREDNIEGO- I DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA:

17 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO- za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych : a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów EURO.

18 MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO- za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych : a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10 milionów EURO.

19 ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO- za średnie przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął: a) zatrudnienie średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów EURO.

20 DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO- za duże przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: A) osiągnął zatrudnienie średniorocznie na poziomie 250 pracowników lub więcej B) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający lub równy równowartości w złotych 50 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów EURO

21 Rodzaj przedsiębiorstwa Zatrudnienie* Mikro Małe Średnie < 10 osób < 50 osób < 250 osób Roczny obrót* Całkowity bilans roczny* Lub < 2 mln EUR < 2 mln EUR < 10 mln EUR < 10 mln EUR < 50 mln EUR < 43 mln EUR

22 FORMY OPODATKOWANIA PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

23 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy jest podatkiem bezpośrednim, osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym osoby fizyczne (nie posiadające osobowości prawnej) prowadzące działalnośd gospodarczą.

24 Występują następujące sposoby rozliczania:

25 1) OPODATKOWANIE WEDŁUG SKALI PODAKOWEJ SKALA PODATKOWA PODATKU PIT DLA ROKU 2013 niezmieniona od 2009 Skala podatkowa podatku PIT przewiduje 2 stawki 18% i 32 %. Obowiązek podatkowy ujęty jest w następujących progach podatkowych: Kwota wolna od podatku 3091,00 zł (3091,00 x 18%= 556,02) Podatek 18% dla progu do 85528,00 zł Podatek 32% dla dochodów powyżej ,00 zł

26 2. OPODATKOWANIE PODATKIEM LINIOWYM PODATEK LINIOWY - metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokośd należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. W takim przypadku wymiar podatku liniowego jest obliczany w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy płacą taką samą częśd swoich dochodów w formie podatku. Stawka podatku liniowego dla prowadzących działalnośd gospodarczą - 19%

27 3) RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalnośd ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Wady rozliczania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Zalety rozliczania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Niemożnośd odliczania kosztów od przychodów z działalności Znacznie niższe stawki podatkowe dla poszczególnych typów działalności gospodarczej. Brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego Prosta księgowośd. Brak rozliczania wspólnie z małżonkiem Niekorzystny fiskalnie przy działalności o wysokim stopniu kosztochłonności

28 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚD GOSPDOARCZĄ

29 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Ubezpieczenia społeczne - to rozwiązania prawne, mające na celu zapewnienie środków utrzymania ubezpieczonym i ich rodzinom w przypadkach czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, niemożności zarobkowania lub też ograniczenia tej zdolności. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1)ubezpieczenie emerytalne, 2)ubezpieczenia rentowe, 3)ubezpieczenie w razie choroby i macierzyostwa zwane ubezpieczeniem chorobowym 4)ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zwane wypadkowym.

30 Osoby prowadzące pozarolniczą działalnośd podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Dobrowolnym jest ubezpieczenie chorobowe.

31 ULGOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA OSÓB ROZPOCZYNJĄCYCH DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ: Uldze podlegają Osoby prowadzące pozarolniczą działalnośd gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: a) nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, b) nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

32 TYPY PRZEDSIĘBIORSTW

33 A) Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą jednoosobowa działalnośd gospodarcza. B) Spółka cywilna. C) Spółki prawa handlowego spółki osobowe spółka jawna D) Spółki prawa handlowego spółki osobowe spółka partnerska E) Spółki prawa handlowego spółki osobowe spółka komandytowa F) Spółki prawa handlowego spółki osobowe spółka komandytowoakcyjna G) Spółki kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością H) Spółki kapitałowe spółka akcyjna

34 Spółka cywilna Spółki handlowe osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki kapitałowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółka europejska

35 Co decyduje o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej Determinanty wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej: - Przedmiot prowadzenia działalności gospodarczej - Zakres prowadzenia działalności gospodarczej - Zasoby: majątkowe, finansowe, ludzkie - Know-how - Zaplecze lokalowe - Rynki zbytu Podejmujący działalnośd gospodarczą mogą swobodnie podejmowad decyzje, w jakiej formie organizacyjnej ma byd ona prowadzona. Niekiedy przepisy wymagają, aby określona działalnośd gospodarcza była prowadzona w określonej formie prawnej (np. banki tworzone są w formie spółek akcyjnych).

36 Warunki podejmowania działalności gospodarczej: 1. POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ 1. Wybór rodzaju działalności (spółka, przedsiębiorstwo osoby fizycznej) 2. Zakres działalności 3. Analiza oczekiwao nabywców 4. Określenie własnych predyspozycji 5. Zapoznanie z przepisami prawa

37 Warunki podejmowania działalności gospodarczej: 2. WYBÓR FORMY ORGANIZACYJNO PRAWNEJ: - Poszczególne formy wymagają różnych ilości kapitału - Cechują się różnym ryzykiem - Należy zdecydowad w jakiej formie rozliczad się z podatku dochodowego (karta podatkowa, ryczałt, na zasadach ogólnych PIT)

38 Warunki podejmowania działalności gospodarczej: 3. BIZNESPLAN - Dokument ustalający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie (np.1rok) - Przedstawia cele, które przedsiębiorca chce osiągnąd i środki prowadzące do osiągnięcia tych celów - Niezbędny przy ubieganiu się o kredyt w banku, dotacje z funduszy pomocowych UE.

39 Warunki podejmowania działalności gospodarczej: 4. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Zasady rejestracji działalności gospodarczej normuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

40 CECHY PRZEDSIĘBIORCÓW I. Pasja w działaniu. II. Przyzwyczajenie do ciężkiej pracy. III. Umiejętnośd budowania i pracy w zespole. IV. Umiejętności negocjacyjne i asertywnośd. V. Upór w dążeniu do celu mimo porażek. VI. Perfekcjonizm i przywiązanie do szczegółu.

41 Przedsiębiorczośd jako zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczośd wyróżnia się: dynamizmem i aktywnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia, postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem, innowacyjnością.

42 OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ

43 Najłatwiejsze jest założenie i prowadzenie małej, jednoosobowej firmy. Oprócz uproszczonej procedury zakładania, do zalet takiej firmy należy zależnośd wyników finansowych wyłącznie od decyzji jej właściciela oraz jego pracy, a także możliwośd decydowania o wykorzystaniu zysku. Taka firma ma jednak pewne wady. Za jej zobowiązania i straty odpowiada się własnym majątkiem; musi konkurowad z silnymi graczami na rynku, z reguły dysponuje niewielkim kapitałem w porównaniu z różnymi innymi podmiotami działającymi na rynku.

44 Liczba osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą w Polsce: Dane na koniec roku Wg GUS: W Polsce w 2012r działa prawie 3 mln firm Małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowią aż 96% z nich ,50 mln ,60 mln ,71 mln ,79 mln ,76 mln ,77 mln ,76 mln ,78 mln ,84 mln ,81 mln ,94 mln

45 W Polsce w roku 2012 (wg GUS) Powstało firm Wyrejestrowano firm

46 Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska Wykonywanie tylko takich czynności i działao, które nie są prawnie zabronione Spełnianie warunków prawnych z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Przestrzeganie przepisów sanitarnych PRAWNE WARUNKI PROWADZENIA FIRMY JEDNOSOBOWEJ Ochrona życia i zdrowia Przestrzeganie przepisów budowlanych Przestrzeganie przepisów p.poż., bhp Posiadanie odpowiednich kwalifikacji

47 Otoczenie, w którym działa firma OTOCZENIE FIRMY MIKROOTOCZENIE NABYWCY DOSTAWCY CZYNNIKI EKONOMICZNE I POLITYCZNE (tempo wzrostu, dochody, inflacja, kursy walut) KONKURENCI MAKROOTOCZENIE CZYNNIKI SPOŁECZNE I KULTURALNE (trendy, przemiany) CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE (postęp) CZYNNIKI PRAWNE I ETYCZNE (przepisy, normy)

48 Procedura rejestracji działalności gospodarczej Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS Uzyskanie numeru REGON Uzyskanie numeru NIP Zgłoszenie do ubezpieczenia płatnika składek ZUS/KRUS Wyrobienie pieczątki

49 Procedura rejestracji działalności gospodarczej c.d. Założenie rachunku bankowego firmy Zgłoszenie do ubezpieczenia pracowników Zgłoszenie do PIP, gdy się zatrudnia pracowników Zgłoszenie do Paostwowej Inspekcji Sanitarnej, gdy jest potrzeba

50 Podejmowanie działalności Krok 1 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dla osoby fizycznej) - W urzędzie ewidencyjnym urząd gminy lub miasta - Na odpowiednim formularzu - Za darmo

51 Podejmowanie działalności Krok 1A Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dla przedsiębiorcy zamierzającego prowadzid działalnośd w formie spółki prawa handlowego, posiadającego osobowośd prawną) - W sądzie rejestrowym lub urzędzie gminy - Opłata sądowa zł

52 Podejmowanie działalności Krok 2 Nadanie numeru identyfikacyjnego firmy REGON (rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej) - Wniosek RG 1 - Wojewódzki oddział Urzędu Statystycznego

53 Podejmowanie działalności Krok 3 Zgłoszenie identyfikacyjne o nadanie nr NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) do Urzędu Skarbowego

54 Krok 5 ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZUS obecnie dokonuje się tego drukiem CEIDG-1. Należy sprawdzid, czy zgłoszenie zostało faktycznie dokonane. Osoba rozpoczynająca działalnośd gospodarczą podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu i chorobowemu (dobrowolnie). Rozpoczynający działalnośd gospodarczą mogą skorzystad z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

55 Krok 4 Zgłoszenie płatnika składek społecznych (emerytalnych, rentowych ) do Zakładu Ubezpieczeo Społecznych - W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności przedsiębiorca zgłasza siebie do ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych - Wniosek ZUS ZUA lub ZUS ZZA (papierowy lub elektroniczny) - Niezbędne nr NIP, REGON, nr konta bankowego, dane personalne, nr NIP osób zgłaszanych, rodzaj dokumentu tożsamości i nr - W przypadku rozliczania składek za nie więcej niż 5 osób dokumenty przekazuje się w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeśli rozlicza się składki za więcej niż 5 osób, to zgłoszenia ubezpieczonych, zgłoszenia płatnika składek oraz dokumenty rozliczeniowe obowiązkowo przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego.

56 Płatności składek ZUS przypadają: 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych), do 15 dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

57 Formularze do zus ZUS ZFA formularz, na którym zgłasza się płatnika składek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku opłacania składek za siebie i/lub innego pierwszego ubezpieczonego (pracownika, osobę współpracującą, zleceniodawcę) ZUS ZIPA zgłoszenie zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika ZUS DRA dokument rozliczeniowy deklaracja rozliczeniowa składana, gdy działalnośd jest samodzielna, to jest bez zatrudniania dodatkowych osób ZUS ZUA zgłoszenia do ubezpieczeo w razie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ZUS ZZA zgłoszenia do ubezpieczeo w razie podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

58 Krok 5 Wyrobienie pieczątki firmowej - Nie wymaga żadnych dokumentów, pozwoleo itp. - Koszt ok. 20zł - Pieczątka powinna zawierad: - pełna nazwa przedsiębiorstwa - adres siedziby firmy - NIP firmy

59 Krok 6 Założenie rachunku bankowego w dowolnym banku komercyjnym - Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem tego konta - Wymaga okazania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dowodu osobistego, zaświadczenie o nadaniu nr REGON, NIP, - Obowiązek wypełnienia wniosku, karta wzorów podpisów i pieczątek bankowych (używana w kontaktach z bankiem pieczątka firmowa) - Założenie konta trwa kilka dni (weryfikacja dokumentów) - Opłata za założenie konta

60 ZAŁOŻENIE FIRMOWEGO KONTA BANKOWEGO - Rozpoczynający działalnośd gospodarczą obowiązany jest posiadad rachunek bankowy. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartośd należności lub zobowiązao przekracza równowartośd EURO albo równowartośd EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązao powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartośd EURO.

61 Krok 7 Zgłoszenie pracowników do PIP (Paostwowej Inspekcji Pracy) - Tylko w przypadku zatrudniania w firmie pracowników - W ciągu 14 dni od chwili rozpoczęcia działalności - Na piśmie podając miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności

62 Krok 8 Odbiór siedziby przez SANEPID (Paostwowa Inspekcja Sanitarna) - Zakład kosmetyczny, fryzjerski, sklep spożywczy, solarium, lokal gastronomiczny itp. - Wniosek zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym, plan pomieszczenia z danymi: powierzchnia, wysokośd, liczba okien, dostęp do wody - Na podstawie oględzin lokalu, wydawane postanowienie (14 dni) - Opłata

63 Krok 9 Oznaczenie siedziby lokalu - Oznaczenie na zewnątrz - Zawiera: - nazwę przedsiębiorst wa - zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności

64 jedno okienko W związku z uproszczeniem przepisów dla przedsiębiorców obowiązuje zasada tzw. jednego okienka

65 Formalności stres??? Jedno okienko i jesteś przedsiębiorcą!!! Od 31 marca 2009 roku wprowadzono zasadę jednego okienka przy zakładaniu działalności gospodarczej, (przepisy dużej nowelizacji ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej).

66

67 Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, wnioskiem o nadanie numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeo Społecznych, złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyd zgłoszenie rejestracyjne dotyczące podatku od towarów i usług.

68 W celu zgłoszenia wniosku o dokonanie wpisu do ww. ewidencji w formularzu zgłoszeniowym CEIDG-1, uzyskanym w urzędzie miasta lub gminy, lub internecie trzeba: A) podad nazwę przyszłej firmy, B) wskazad miejsce zamieszkania przedsiębiorcy i adres firmy, C) adres zakładu głównego i ewentualnie oddziału firmy - jeżeli działalnośd będzie wykonywana poza miejscem zamieszkania D) określid przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, według kodów PKD 2004 i 2007 E) określid datę rozpoczęcia działalności, do zgłoszenia należy dołączyd dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu (nieruchomości) stałego miejsca wykonywania działalności (np. akt własności lub umowę najmu lokalu). W toku działania przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszad organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące sie do wykonywanej działalności gospodarczej.

69 WNIOSEK EDG - 1

70

71

72

73

74

75

76

77 Składka zdrowotna w 2013 r. Dodatkowo, składka zdrowotna w 2013 r ,73 zł. Nie może byd ona niższa, niż 9 proc. podstawy wymiaru, która stanowi 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami zysków w czwartym kwartale ubiegłego roku. Główny Urząd Statystyczny ogłosił jego wysokośd 18 stycznia 2013 r ,50 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynosząca 2908,13 zł obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

78 Składki bez ulgi dla porównania: Dodatkowo, składka zdrowotna w 2013 r ,73 zł.

79 Kto nie może skorzystad z ulgi? Po pierwsze, z preferencyjnych warunków opłacania składek nie mogą skorzystad wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej. Po drugie, nie może o nie się ubiegad również osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Po trzecie, ulga ta również nie dotyczy przedsiębiorców świadczących w ramach swojej działalności te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, co świadczyli dla niego w ramach stosunku pracy przez dwa lata do dnia rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, czyli, aby móc skorzystad z preferencyjnych warunków, przerwa między pracą etatową wykonywaną dla byłego pracodawcy a świadczeniem usług dla niego w ramach działalności gospodarczej musi wynosid minimum dwa lata.

80 Krok 6 REJESTRACJA W URZEDZIE SKARBOWYM krok ten polega na zgłoszeniu rejestracyjnym lub uaktualniającym, który obecnie dokonywany jest na podstawie CEIDG- 1 zastępuje NIP 1 oraz zgłoszenie formy opodatkowania.

81 UWAGA: ART. 113 USTAWY O VAT zwolnienie podmiotowe z VAT u podatników kontynuujących działalnośd może byd stosowane gdy: nie przekroczono wartością sprzedaży w poprzednim roku podatkowym limitu ustawowego w 2013 roku wynosi on ,00 zł; limit stosowania kasy fiskalnej to w 2013 r. tylko 20 tys. zł. Od nowego roku ograniczony zostaje zakres stosowania zwolnieo z obowiązku ewidencjonowania na kasie, przysługujących ze względu na wartośd sprzedaży. Nowy limit kasy fiskalnej w przeliczeniu na 1 miesiąc to 1667 zł obrotu. U podatników rozpoczynających działalnośd w bieżącym roku podatkowym przewidywana przez podatnika wartośd sprzedaży nie może przekroczyd, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty limitu określonego wyżej

82 ZALETY najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga dużych nakładów finansowych właściciel sam podejmuje wszystkie decyzje, co w niektórych przypadkach może okazad się wadą przy braku doświadczenia lub ze względu na brak kontroli lub konsultacji, np. ze wspólnikiem WADY płynnośd finansowa zależna od kapitału początkowego przedsiębiorcy cały ciężar odpowiedzialności za organizację prowadzonego przedsięwzięcia spoczywa na właścicielu (kierownik jednostki w rozumieniu prawa podatkowego) przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania publiczno- i cywilnoprawne

83 Kalendarz przedsiębiorcy Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorcę wymaga od niego między innymi sprawnej organizacji pracy, przemyślanych i zaplanowanych działao. Bardzo istotne jest też przestrzeganie uregulowanych prawem terminów rozliczeo podatkowych, wnoszenia składek na ubezpieczenia, składania deklaracji i zeznao o wysokości osiągniętego dochodu. Ponieważ w Polsce stosunkowo często zmieniają się przepisy, należy zawsze sprawdzad wszystkie terminy obowiązujących firmę płatności oraz zachodzące w systemie prawnym zmiany

84 Kalendarz przedsiębiorcy indywidualnego ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy: - do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze - do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalnośd gospodarczą, lecz opłacający składki wyłącznie za siebie - do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy, w tym przedsiebiorcy zatrudniający pracowników Urząd Skarbowy - do 20 dnia kolejnego miesiąca lub pierwszego miesiąca po zakooczeniu kwartału - zaliczkę na podatek dochodowy - do 25 dnia kolejnego miesiąca - rozliczenie podatku VAT i złożenie deklaracji VAT-7 Wyjątki - w styczniu nie płaci się zaliczki na podatek dochodowy. Dlatego też w grudniu opłaca się: - podwójną zaliczkę za listopad, jeśli rozlicza się z podatku dochodowego co miesiąc - zaliczkę za czwarty kwartał w wysokości tej z trzeciego kwartału, jeśli rozlicza się podatek dochodowy co kwartał

85 Faktura Vat Faktura VAT to podstawowy dokument sprzedaży, wystawiany przez płatnika podatku od towarów i usług. WAŻNE: 1. Fakturę wystawia tylko osoba upoważniona. 2. Fakturę wystawia się wszystkim odbiorcom. 3. Faktura nie może zawierad poprawek. 4. Tylko poprawnie wystawiona faktura jest podstawą do odliczenia podatku.

86 KREATYWNA KSIĘGOWOŚD W niektórych firmach, nawet tych o światowej renomie, stosowana bywa kreatywna księgowośd. Dzięki pomijaniu części wydatków i kredytów, a także niewłaściwym, błędnym czy wręcz sfałszowanym zapisom, pozycja finansowa firmy na rynku jest znacznie silniejsza niż w rzeczywistości. Odkrycie takiego fałszerstwa prowadzi jednak w większości wypadków do ukarania firmy, a nawet do jej upadku.

87 DEKALOG BIZNESMENA 1. Nie produkuj niczego, co zagrażałoby życiu i zdrowiu ludzkiemu. 2. Nie oszukuj nikogo. 3. Żadnym swym działaniem nie przyczyniaj się do niszczenia środowiska naturalnego. 4. Wspieraj materialnie badania naukowe, które służą naprawie tego, co zostało zniszczone wskutek działalności gospodarczej. 5. Staraj się uzyskiwad coraz wyższe dochody poprzez wynalazki, lepszą organizację pracy, ciekawą reklamę, skuteczny marketing i analizy rynku zbytu, wyszukiwanie taoszych dostawców oraz zmiany technologiczne, a nie poprzez praktyki monopolistyczne, kłamliwą reklamę czy zawyżone marże. 6. Szanuj swego podwładnego. 7. Nie wyzyskuj nikogo, nie okradaj poprzez sztuczne zaniżanie zarobków, skracanie zarobków, obcinanie premii, itp. Pamiętaj, że godziwa zapłata za solidnie wykonywaną pracę należy się każdemu. 8. Stwórz swoim podwładnym dobre warunki do pracy, nie zagrażające zdrowiu i życiu. 9. Bądź szczodry niech twoja przedsiębiorczośd i talenty nie służą tylko tobie. 10. Staraj się zrozumied, że posiadanie nawet największej ilości pieniędzy nie oznacza, że jesteś lepszy od innych, nie możesz innych poniżad i myśled, że stałeś się najmądrzejszym i najpotężniejszym z ludzi. 11. Każde przedsiębiorstwo, działając na rynku, musi brad pod uwagę otoczenie, w którym działa.

88 SPÓŁKA CYWILNA

89 Definicja spółki cywilnej - spółka osobowa tworzona na podstawie prawa cywilnego. Nie jest ona przedsiębiorcą tylko wspólnicy są przedsiębiorcami. Zakładana jest przez nich aby osiągnąd jakiś cel gospodarczy opisany w umowie. Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji działalności, natomiast spółka ma swój numer regon oraz nip. Odrębnie wspólnicy są właścicielami całego majątku spółki. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorstwem przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy spółki.

90 Podstawa prawna funkcjonowania spółki cywilnej - regulację prawną spółek cywilnych stanowią art Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z kodeksem, zawierając umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyd do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

2014-09-18. Zakładanie i prowadzenie. działalności gospodarczej, POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2014-09-18. Zakładanie i prowadzenie. działalności gospodarczej, POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej dr inż. Jacek Zabielski POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (DEFINICJA) definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenie dla osób długotrwale bezrobotnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Komputeryzacja w zarządzaniu

Komputeryzacja w zarządzaniu Komputeryzacja w zarządzaniu Zasady uzyskania zaliczenia Wykład 24 godziny Laboratorium - 16 godzin Egzamin dr inŝ. Edyta Kucharska AGH, Katedra Automatyki tel. 12-617-39-24 e-mail edyta@agh.edu.pl Ocena

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i prawo dla inżynierów - wykład 3: Zakładanie działalności gospodarczej

Ekonomia i prawo dla inżynierów - wykład 3: Zakładanie działalności gospodarczej Ekonomia i prawo dla inżynierów - wykład 3: Zakładanie działalności gospodarczej Forma działalności gospodarczej Przy wyborze formy działalności należy brać pod uwagę przede wszystkim: pożądane formy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Dokumenty działalności gospodarczej

Dokumenty działalności gospodarczej Dokumenty działalności gospodarczej Podstawowe dokumenty HES II 2006 Marek Foltynowicz Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza dr Aleksandra Gąsior Katedra Mikroekonomii Gorzów Wielkopolski Sprawy formalne Sylabus Zaliczenie Kontakt: olag@wneiz.pl Slajd nr 2 POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Slajd nr 3

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY Zmniejszenie podstawy wymiaru składki Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednie objęcie ub. E i R lub ich ustanie i jeśli trwały tylko część miesiąca kwotę

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU. Spis treści: I. Przygotowanie do rejestracji firmy: 1) nazwa firmy, 2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej firmy

Prowadzenie własnej firmy Prowadzenie własnej firmy Gdaosk 27 maja 2010 roku Definicje przedsiębiorcy Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to zarobkowa

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

... CAZ-IRP MS. STAROSTA CHOJNICKI Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach

... CAZ-IRP MS. STAROSTA CHOJNICKI Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach wypełnia URZĄD PRACY... (data wpływu) CAZ-IRP.5214.....2016.MS... (pieczątka wnioskodawcy) STAROSTA CHOJNICKI Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach WNIOSEK refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo