HALFEN SZYNY MONTA OWE I AKCESORIA HALFEN FRAMING CHANNELS AND ACCESSORIES MT-P 06 SYSTEMY MONTA OWE / FRAMING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HALFEN SZYNY MONTA OWE I AKCESORIA HALFEN FRAMING CHANNELS AND ACCESSORIES MT-P 06 SYSTEMY MONTA OWE / FRAMING"

Transkrypt

1 HALFEN SZYNY MONTA OWE I AKCESORIA HALFEN FRAMING CHANNELS AND ACCESSORIES MT-P 06 SYSTEMY MONTA OWE / FRAMING

2 Wprowadzenie Introduction Magazyn profilów Profile warehouse Zak³ad w Langenfeld/Nadrenia Langenfeld Manufacturing Plant Dostawa Our delivery service System, który siê sprawdza Dziêki innowacyjnemu zaanga owaniu opracowaliœmy standaryzowane systemy noœne, dziêki którym korzyœci odnosz¹ klienci z ró nych dziedzin. Tradycyjne rozwi¹zania stalowe mog¹ zostaæ zast¹pione elastycznym, ³atwym w monta u standardem. Dziêki elementom stworzonym z myœl¹ o prostocie i wszechstronnej u ytecznoœci zarazem, wiêkszoœæ problemów konstrukcji noœnych mo na rozwi¹zaæ przy wykorzystaniu minimum podzespo³ów. Nasze przedsiêbiorstwo nale y do najwiêkszych producentów standaryzowanych systemów noœnych, sk³adaj¹cych siê z walcowanych na gor¹co i zimno szyn C-kszta³tnych. Kompletna dostawa Jeœli mimo bogatego asortymentu niezbêdne oka ¹ siê specjalne elementy, co jest nieuniknione przy du ych projektach, mo emy sprostaæ równie tym wymaganiom. Dostarczamy kompletne systemy konstrukcji noœnych w razie potrzeby w³¹cznie ze specjalnymi elementami. Doradztwo techniczne Systemy konstrukcji noœnych HALFEN zosta³y opracowane, aby sprostaæ wszelkim zastosowaniom. Dodatkowo wspieramy naszych klientów podczas rozwi¹zywania problemów technicznych. Success for a System Through innovative endeavour, we have developed a standard framing system which brings benefits to customers in all kinds of fields. Conventional specialised steel solutions can be replaced by flexible, easy-to-fit standards, at a reasonable cost. With components whose development took account of simplicity and a multitude of uses, most framing system problems are resolved with a minimum of stock components. Our company is one of the largest manufacturers of standard framing systems comprising hot and cold profiled C - channels. Comprehensive Supply Should special components be required, despite the extensive range available - something which is unavoidable with large projects - then as the manufacturer, we can also fulfil these requirements. We supply the framing system complete and if necessary, we can include special designs. Technical Advice HALFEN framing systems have been developed to suit applications. In addition, we support our customers by solving technical problems. HALFEN-DEHA Systemy monta owe Tel.: 0-61 / Fax: 0-61 / HALFEN-DEHA Framing Systems Phone: + 49 / / Fax: + 49 / / Informacje o produkcie Kompletny asortyment, dane techniczne, dodatkowe informacje: patrz katalog techniczny TECHNIKA MONTA OWA HALFEN MT. Product Information Details on full range channels + bolts, technical data, specification wording: catalogue HALFEN Framing Systems Catalogue MT-E. Konsulatacje techniczne Individual consulting 2

3 Kompletne rozwi¹zania A Full Range of Solutions SYSTEMY MONTA OWE HALFEN - kompletne rozwi¹zania: Doradztwo w zakresie zastosowania Do dyspozycji, równie na miejscu, macie Pañstwo wyszkolonych w dziedzinie systemów konstrukcji noœnych techników oraz in ynierów. Szczegó³owe planowanie oraz tworzenie wykazu elementów Na yczenie oferujemy równie doradztwo dla konkretnego obiektu oraz przygotowanie propozycji mocowañ. Jeœli nakreœlicie nam Pañstwo problem, z regu³y w ci¹gu 2 tygodni otrzymacie ofertê, w³¹cznie ze szczegó³owym opracowaniem problemu oraz wykazem elementów.. Sprawdzenie statyczne zaplanowanych przez nas konstrukcji Wszystkie propozycje konstrukcji uwzglêdniaj¹ noœnoœæ naszych podzespo³ów zgodnie z podanymi przez Pañstwa wymaganiami odnoœnie obci¹ eñ. Jeœli yczycie sobie Pañstwo dok³adnych obliczeñ statycznych w formie zdatnej do kontroli, sporz¹dzimy je za op³at¹. Gwarancja ekonomicznej kombinacji produktów Nasi in ynierowie tworz¹ rysunki CAD i optymalne, dopasowane do wymagañ propozycje konstrukcji, umo liwiaj¹ce ekonomiczne pod wzglêdem wykorzystania materia³ów oraz proste w monta u rozwi¹zania. Ró norodne zastosowania przy niewielkiej iloœci elementów systemu Konstrukcje podpieraj¹ce oraz mocuj¹ce potrzebne w wiêkszej iloœci optymalizujemy równie pod wzglêdem iloœci ró nych elementów, tak e ³atwe pozostaje ich przechowywanie. offer a full range of solutions: Application advice Our technicians and engineers, specially trained in the field of Framing Systems, are at your disposal to give advice, even onsite. Detailed planning and compiling of parts lists Upon request, we also offer advice on specific matters and can work out fixing proposals. If you sketch your fixing problem, you will generally receive your quotation within 2 weeks, including details of a solution to your problem and a list of components. Static prove for the structures we propose All structures proposed by us take account of the load-bearing capacity of our components in accordance with your loadrequirements. Should you want detailed static calculations in a form which can be proved, we will do these on a shared-cost basis. Economic combination of products is guaranteed Our technicians raise CAD drawings and optimise proposals for structures to suit your requirements; these allow economic solutions together with good use of materials and give the optimum ease of fixing. Multitude of applications with few system components We also optimise the number of different individual supporting and fixing components which are required in large quantities, so that stock-keeping is minimized. Opisane powy ej propozycje wchodz¹ w sk³ad kompletnej us³ugi serwisowej. Wszystkie propozycje rozwi¹zañ opieraj¹ siê na danych od klienta. Dlatego te niezbêdna jest koñcowa, odpowiedzialna kontrola ze strony klienta. Towar dostarczamy na obowi¹zuj¹cych naszych warunkach dostaw i zap³aty. The aforementioned design proposals are a customer service. All solutions proposed are based on customer information which is assumed to be accurate. Therefore, it is necessary for the customer to make a final, responsible check himself. Otherwise, our generally published Supply and Payment Terms are applicable. 3

4 Przegl¹d systemu - wyci¹g z katalogu MT System Overview - Summary of Catalogue MT-E Szyny monta owe HALFEN, œruby HALFEN, p³ytki gwintowane HALFEN Framing Channels, HALFEN T-Head Bolts, Locking Plates Obejmy do rur Pipe Clamps Wsporniki Cantilever Arms g³adkie plain z otworami slotted back -T Ciê kie systemy noœne - profile walcowane na gor¹co 72/ / Heavy-Duty Framing Systems - hot rolled profiles 34 50/ / Wymiary w mm Nominal Dimensions in mm - profile walcowane na zimno - cold rolled profiles HZL 63/ / HS 72/48 HS 50/30 HS 40/ Kombinacja profili systemu œredniego To be combined with medium-duty profiles HS 50/30 HS 40/ Œrednie systemy noœne Medium-Duty Framing Systems Wymiary w mm Nominal Dimensions in mm - profile walcowane na zimno - cold rolled profiles HM 41/41D HM/HL 41/83 HM/HL 41/62 HM/HL HZM/HZL * 41 41/ HM 41/62D HM/HL HZM/HZL 41/ 41 * HM 41/D HZM 41/D HLL 41/ HLL 41/ * tylko HM/HL 41/41 only Œruby i p³ytki gwintowane do szyn, pasuj¹ce do wszystkich profili 41 Bolts and locking plates to suit all 41 profiles * tylko HM/HL 41/ only Lekkie systemy monta owe Light-Duty Framing Systems Wymiary w mm Nominal Dimensions in mm - profile walcowane na zimno - cold rolled profiles 36/ / / / / / Materia³/wykoñczenie szyn HALFEN Material, finishes HALFEN channels: Stal S235JR, ogniowo ocynkowana lub czarna Steel grade S235JR, hot-dip galvan. or mill finish Stal S235JRG2, ocynk metod¹ Sendzimira Steel grade S235JRG2, pre-galvanised HS 38/17 HS 28/15 GWP 28/15 HS 20/12 Stal nierdzewna W / (A4) Stainless steel grade W / (A4) Stal nierdzewna W (A2) Stainless steel grade W (A2) 4

5 Przegl¹d systemu System Overview Szyny monta owe w kszta³cie litery C Podstaw¹ grupy produktów techniki monta owej HALFEN s¹ szyny monta owe w kszta³cie litery C ze szczelin¹ oraz odpowiednimi œrubami Halfen, lub gwintowanymi p³ytkami. Dziêki temu, e œruby i p³ytki gwintowane mog¹ byæ umiejscowione w dowolnym miejscu w szczelinie profilu, mo liwe staje siê szybkie, pewne oraz p³ynnie regulowane mocowanie wszelkiego rodzaju obci¹ eñ. Szyny monta owe HALFEN s¹ optymalizowane dla wszelkich przypadków wystêpowania obci¹ eñ. Specjalnie dla wymagañ mocowania w kierunku wzd³u nym profilu dostêpne s¹ szyny monta owe z rowkami. Monta ze œrubami HALFEN Assembly with HALFEN Bolt C-shaped framing channels with longitudinal slot and corresponding HALFEN T-head bolts and channel nuts are the basic element of the HALFEN range of FRAMING SYSTEMS products. The fact that HALFEN bolts and channel nuts can be inserted into the profile slot at any point on the profile gives a quick, safe and easy-to-adjust method of fixing loads of all types. HALFEN Framing Channels are optimised for all occurring loads. Especially for stress in the longitudinal direction of the profile, there are toothed framing channels. Szyny HALFEN oraz œruby z rowkami Toothed HALFEN channels and HALFEN T-head bolts Mo liwoœæ wielokrotnego u ytku Profile HALFEN mog¹ byæ mocowane do podkonstrukcji na ró ny sposób: - zaciœniête na stalowym profilu wspornika, - przyspawane do elementów stalowych, - przykrêcone do wbetonowanych szyn Halfen HTA wzglêdnie HZA lub - przymocowane dyblami do betonu lub muru, - zawieszone na prêtach gwintowanych (patrz tak e strona 21). Monta z p³ytkami HALFEN Assembly with Locking Plate Szybki monta system Powerclick Quick assembly with Powerclick-System Versatile HALFEN profiles can be fixed to sub-structures in various ways: - clamped to profiled steel supports, - welded onto steel components, - screwed onto cast-in HALFEN channels type HTA or HZA - or bolted into concrete or brickwork, - suspended using threaded rod (see also page 21). Kompletny asortyment, dane techniczne, dodatkowe informacje: patrz katalog techniczny - Systemy Monta owe MT. For details on full range, technical data, specification wording, see HALFEN Framing Systems Catalogue MT-E. Szyny HALFEN i p³ytki gwintowane z rowkami Toothed HALFEN channels and channel nuts 5

6 HALFEN System POWERCLICK w skrócie HALFEN System POWERCLICK in One View Nigdy tak ma³o nie dawa³o tak wiele: TRZY ROZMIARY - jeden system Never has so little given so much: THREE SIZES - one system NOWOŒÆ SPRAWDZONY ZGODNIE Z EN PRZEZ TÜV POWERCLICK SYSTEM 63 POWERCLICK SYSTEM 63 TESTED TO EN (TYPE TESTING) BY TÜV Przezanczony dla rur o œrednicach od 150 do 400 mm Suitable for pipes with nominal diameters up to 150 mm or 400 mm on agreed applications NEW Kataloge PC 63 oraz PC 63-P Catalogues PC 63 and PC 63-P POWERCLICK SYSTEM 41 Przeznaczony dla rur o œrednicy Od 80 do 150 mm Suitable for pipes with nominal diameters up to 80 mm or 150 mm with short spans or agreed applications Katalog PC 41 Catalogue PC 41 POWERCLICK SYSTEM Przeznaczony dla rur o œrednicy od 25 mm Suitable for pipes with nominal diameters up to 25 mm Katalog PC 41 Catalogue PC 41 POWERCLICK AKCESORIA POWERCLICK ACCESSORIES Konsole, obejmy, podparcia œlizgowe Cantilever arms, pipe clamps, Sliding supports Katalog PC Z Catalogue PC Z 6

7 HALFEN POWERCLICK atwy i szybki monta Simple and Time Saving Assembly Nigdy tak ma³o nie dawa³o tak wiele: JEDEN SYSTEM KOMPATYBILNY z wszystkimi szynami Never has so little given so much ONE SYSTEM compatible with all channels for economic support frames Zakres stosowania profili Application range for profiles 63 Œrednica rur Pipe diameter DN = Wymiary œrednicy [mm] DN = nominal diameter [mm] Dla przemieszczeñ termicznych: system œlizgowy HRG-4 (Katalog PC Z) For thermal expansion: Sliding support HRG-4 (Catal. PC Z) DN DN 80 DN 25 DN 15 3 podstawowe profile 3 Basic profiles Profil/ Channel 63/63 1 œruba Powerclick 1 Powerclick bolt 5 kn P³ytka z zêbami" Channel nut with "teeth" 5 kn 5 kn Profil/ Channel 41/41 Profil/ Channel 41/ 7

8 Mocowanie rur Pipe Fixings Standaryzowane systemy podpierania rur Problem mocowania ci¹gów przewodów na elementach noœnych mo na ³atwo rozwi¹zaæ: Dziêki wykorzystaniu np. wsporników Halfen, przykrêconych do wbetonowanych szyn lub zamocowanych za pomoc¹ dybli, dostêpnych w rozmiarach od 100 do 1100 mm oraz w ró nych wielkoœciach profilu, odpowiednich dla obci¹ eñ do 15 kn (maks. obci¹ enie pojedyncze). Dla stworzenia podparcia z szyn monta owych Halfen oraz ³¹czników systemowych do dyspozycji s¹ trzy standaryzowane systemy noœne (dla lekkich, œrednich i ciê kich obci¹ eñ). Za pomoc¹ C kszta³tnych szyn monta owych Halfen, œrub Halfen oraz niewielkiej iloœci standardowych ³¹czników mo na tworzyæ dowolne, dopasowane do lokalnych warunków i obci¹ eñ konstrukcje noœne. Spawanie oraz dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne nie jest wymagane. Dostêpne s¹ równie obejmy oraz podpory do rur dla rur o œrednicach od 12 do 530 mm. Materia³y/ Wersje: fv = Stal St 37-2, ocynkowana ogniowo, A4 = Stal szlachetna A4 Ci¹g rur na stalowej konstrukcji noœnej Pipe conduits on a steel framing structure Standard pipe support Using HALFEN cantilever arms which are either bolted to cast-in HALFEN channels or fixed using drilled bolts, the problem of support of conduits can easily be resolved. Available in cantilever lengths of 100 to 1100 mm and in various profile sizes, they are adapted for loads up to 15 kn (maximum individual load). Designed to produce various framing structures and supports using framing channels and system fixings, HALFEN offers the Powerclick System for light, medium and heavy loads. With the C- shaped HALFEN framing channels and just a few standard fittings, which are preassembled with bolts, any framing structure can be produced to suit site conditions and loads. No welding or subsequent corrosion protection is necessary. Pipe clamps and supports are also available for pipe diameters mm. Materials/Finishes: fv = Mild steel S 235JR, hot-dip galvanised, A4 = stainless steel grade W / (A4). Wewnêtrzna zabudowa kana³u Pipe installation in a service tunnel Podpory rur w dostêpnych do przejœcia ci¹gach przewodów oraz kana³ach Do mocowania przewodów zasilaj¹cych i odprowadzaj¹cych w prostok¹tnych lub okr¹g³ych kana³ach oferujemy standaryzowane, kompletne rozwi¹zania. Dostarczamy równie wygiête szyny monta owe w po³¹czeniu z dopasowanymi wspornikami przegubowymi lub regulowanymi konstrukcjami stojaków dla okr¹g³ych kana³ów, wykonane ze stali szlachetnej, wed³ug Pañstwa danych. Pipe support in accessible service tunnels To fit supply and waste pipes in accessible service tunnels with square or round cross section, we offer complete standardised solutions. We also supply channel rings and appropriate jointed cantilever arms or adjustable stands for round service tunnels, also in stainless steel, according to your needs. 8

9 Mocowanie rur Pipe Fixings Rysunek 1: Kompletna zabudowa dostêpnego do przejœcia kana³u zasilaj¹cego Fig.1: Complete configuration for a walk-through supply conduit Rysunek 2: Mocowanie rur na podwójnym wsporniku typu KON 41/D Fig.2: Fixing of pipes on a double cantilever arm type KON 41/D Rysunek 3: Mocowanie rur na wsporniku przegubowym z komponentów systemowych HCS Fig.3: Fixing of pipes on a jointed cantilever arm made of HCS system components Rysunek 4: Kompletna zabudowa kana³u zasilaj¹cego Fig.4: Complete configuration for a service tunnel 9

10 Mocowanie rur Pipe Fixings Mocowanie rur przy budowie mostu Systemy monta owe HALFEN do rur przy budowie mostów odpowiadaj¹ równie wymaganiom ministerstwa transportu, przedstawionym w wytycznych WAS 13, 14, oraz 15 Dla obszarów zastosowañ o podwy szonych wymaganiach odpornoœci na korozjê oferujemy mocowanie rur Halfen wykonane w ca³oœci ze stali szlachetnej. Nr materia³u / (A4). Pipe Fixing on Bridges HALFEN fixing systems for pipe conduits in bridge construction also fulfil the requirements of the German Federal Ministry of Transport, see WAS guideline drawings 13, 14 and 15. For applications with greater requirements for corrosion protection, complete HALFEN pipe fixings are also supplied in stainless steel, material grade W / (A4). Mocowanie rur w moœcie z wydr¹ onych elementów Pipe fixing in a hollow-cast reinforced concrete bridge Urz¹dzenia oczyszczania i uzdatniania wody Wa nym obszarem wykorzystania techniki monta owej HALFEN jest budowa urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych. Wsporniki, obejmy do rur oraz profile monta owe ze stali nierdzewnej tworz¹ podkonstrukcjê noœn¹ dla systemów rur wszelkiego rodzaju, np. instalacji zbiorników wentylacyjnych. Dostarczamy równie regulowane systemy mocowania rur oraz dopasowane do obiektu konstrukcje podpieraj¹ce dla urz¹dzeñ uzdatniania wody pitnej. Mocowanie rur wentylacyjnych z mo liwoœci¹ regulacji Pipe supports in a water treatment plant Mocowanie przy³¹czy do oczyszczalni (rysunek poni ej zdjêcia) Supply pipes in a water treatment plant (photo bottom) Waste Water Treatment Plants An important application for HALFEN Framing Systems is the construction of waste water treatment and purification plants. Cantilever arms, pipe clamps and fittings in stainless steel form the support structure for pipe conduits of all types (installations in ventilation vessels, etc.). We also supply adjustable pipe retaining fittings for drinking water treatment plants and support structures for specific purposes. 10

11 SYSTEMY MONTA OWE HALFEN Mocowanie rur Pipe Fixings Mocowanie rur na mostach zgodnie z wytycznymi WAS Fixings for road bridge draining pipe according to WAS guideline drawings Rysunek 1: Rzêdowe mocowanie rur na szynie monta owej HALFEN Fig.1: Fixing of rows of pipes onto HALFEN framing channels Rysunek 2: Regulowany w pionie monta wsporników HALFEN do pionowej szyny Halfen (wbetonowanej lub zamocowanej dyblami), podpory wzglêdnie obejmy do rur HALFEN) Rysunek 3: Szczegó³y regulowanej konstrukcji monta owej HALFEN Dla rur wentylacyjnych (oczyszczalnia) Fig.2: Vertically adjustable fixing of HALFEN cantilever arms onto vertical HALFEN toothed channels (cast-in or surface fixed, HALFEN pipe supports and pipe clamps) Fig.3: HALFEN cantilever arms for different load ranges. Fixing to steel beam with beam clamps, to concrete using cast-in Halfen channels or site drilled bolts. 11

12 Stalowe konstrukcje noœne Steel Support Structures Mocowanie dla zabudowy tunelu Szyny monta owe HALFEN w wersji prostej oraz wygiêtej wykorzystywane s¹ w tunelach komunikacyjnych do mocowania wyposa enia tunelu. Technicznie bezb³êdnie mo na zamontowaæ, regulowaæ po³o enie i uzupe³niaæ rury, kable, oœwietlenie oraz inne instalacje. Zgodnie z aprobat¹ Niemieck¹ Nr. Z z dnia dotycz¹c¹ szyn HALFEN HTA 28/15, 38/17 oraz 49/30 w wykonaniu HCR do stosowania w tunelach komunikacyjnych z wymogami ochrony antykorozyjnej klasyvi. Na zapytanie oraz uwzglêdniaj¹c odpowiednie terminy dostaw istnieje mo liwoœæ produkcji podkonstrukcji ze stali nierdzewnej W wzg. W Fixing for tunnel installations HALFEN framing channels, straight and curved, are used in road tunnels to fix tunnel framework. Because they are adjustable and can be extended, pipes, cables, lighting and other installations are easy to fit from a technical point of view. By the new official approval No. Z from January 6 th, 2003,Halfen cast-in channels HTA 28/15, 38/17 and 49/30 in material grade HCR are permitted for applications in traffic tunnels with corrosion resistance class IV. Thus it is possible on request regarding the delay of delivery, to establish also sub-structures in stainless steel material grades W or Tunel komunikacyjny: Podkonstrukcja dla oœwietlenia ulicznego Road tunnel: Sub-structure for lighting fixing Segment pierœcieniowy szyny HALFEN do zabudowy tunelu. HALFEN channel ring segments for fixing of tunnel installations 12

13 Stalowe konstrukcje noœne Steel Support Structures Rysunki 1 (po lewej) i 2 (po prawej): Wisz¹cy s³upek posiada ukoœne podpory z szyn monta owych z otworami, z regulowanymi w pionie, przykrêconymi wspornikami do u³o enia rur i kabli. W wersji z podpor¹ przegubow¹ równie do wklês³ych stropów tuneli (rysunek po prawej). Fig.1 (left) and Fig.2 (right): Suspension post with diagonal bracing made from framing perforated channels, with highly adjustable bolted cantilever arms for laying pipes and cables. Also shown in jointed brace version for vaulted tunnel ceilings (right-hand fig.). Rysunek 3: Konstrukcja monta owa z wygiêtej szyny Halfen, dopasowana do krzywizny tunelu. Fig.3: Fixing structure made from curved HALFEN channels, adapted to the radius. of the tunnel. Rysunek 4: Stela do oœwietlenia pod stropem tunelu ulicznego (monta z regulacj¹ we wszystkich kierunkach) Fig.4: Lighting fixtures - Suspended under the ceiling of a road tunnel (to be fitted so that it can be adjusted in all directions). 13

14 Stalowe konstrukcje noœne Powerclick Steel Support Structures Powerclick Konstrukcje stalowe do monta u urz¹dzeñ przemys³owych oraz instalacji. Profile i ³¹czniki systemowe HALFEN ze wzglêdu na mo liwoœæ p³ynnej regulacji nadaj¹ siê idealnie do produkcji konstrukcji noœnych. Na przyk³ad: mocowania osprzêtu urz¹dzeñ przemys³owych, zawieszonych pomostów, konstrukcji ci¹gów instalacyjnych. Szczelina na ca³ej d³ugoœci szyn monta owych HALFEN umo liwia p³ynny monta i ³atwe dopasowanie do wielu sytuacji. Pod tym wzglêdem system HALFEN Powerclick charakteryzuje siê du ¹ mo liwoœci¹ zastosowañ. min. sec. Wstêpny monta za pomoc¹ œrub umo liwia szybki monta elementów Powerclick. Powerclick fitting pre-assembled with bolts allow quick assembly. Steel support structures for production facilities and installations Because of their adaptability, HALFEN profiles and system fittings are ideal for manufacturing complicated support structures. Fittings for industrial equipment, suspended stairways and support bridges, are some examples. The longitudinal slot throughout the HALFEN framing channels allows them to be adjusted step by step and enables them to be easily adapted to changing demands, e.g. converting framework without stopping production. For such applications the HALFEN Powerclick System offers an important advantage. min. sec. ¹czenie konstrukcji z pomoc¹ ³¹czników Powerclick oraz szyn monta owych Halfen. Frame connection using Powerclick fitting and HALFEN channel. min. sec. min. sec. 14

15 SYSTEMY MONTA OWE HALFEN Stalowe konstrukcje noœne Steel Support Structures System Powerclick firmy HALFEN przy pomocy niewielkiej iloœci elementów umo liwia szybkie wykonanie konstrukcji wspornikowych. Systemy noœne dla elementów ciê kich, œrednio ciê kich i lekkich daj¹ siê ze sob¹ ³¹czyæ. Das HALFEN Powerclick System ermöglicht mit nur wenigen Basisbauteilen die einfache und schnelle Erstellung von Unterstützungskonstruktionen in fast unbegrenzter Vielfalt. Die Tragsysteme für schwere, mittelschwere und leichte sind miteinander kombinierbar. System 63 System 63 Katalog PC 63 oraz PC 63 P Catalogues PC 63 and PC 63 P System 41 System 41 Katalog PC 41 Catalogue PC 41 System System Katalog PC 41 Catalogue PC 41 15

16 Stalowe konstrukcje noœne Steel Support Structures Elastyczne, stalowe konstrukcje noœne Jako wolnostoj¹ca rama noœna, lub jako rama mocuj¹ca zamontowana klamrami na stalowym dÿwigarze: Stalowe konstrukcje noœne HALFEN mo na efektywnie wykorzystaæ w niemal e ka dej sytuacji. C kszta³tne szyny monta owe HALFEN s¹ równoczeœnie elementem noœnym oraz profilem mocuj¹cym z wzd³u n¹ szczelin¹, w której w dowolnym miejscu mo na umieœciæ œruby Halfen lub p³ytki gwintowane. Spawanie, dodatkowe wiercenie oraz ochrona antykorozyjna nie jest konieczna. Flexible steel support structures Whether used as a free-standing frame or as fixing frames clamped to steel supports, HALFEN steel support structures can be used efficiently in almost any building situation. The "C" shaped HALFEN framing channels are both a support component and also a fixing profile with channel slot throughout, into which HALFEN bolts or channel nuts can be fitted at any point. Welding, subsequent drilling and corrosion protection are not necessary. From the three standard HALFEN support systems for light, medium and heavy loads, we can economically produce support structures adapted to any loads. All Powerclick components are protected against corrosion by hotdip-galvanising. Konstrukcja noœna do baterii s³onecznych Support structure for photo-voltaic plant Rama noœna, zamocowana na stalowym dÿwigarze Pipe support structure, clamped to steel girders 16

17 Stalowe konstrukcje noœne Steel Support Structures Rysunek 1 (po prawej): Mocowanie ramy noœnej z szyn Halfen oraz ³¹czników ramy do dÿwigara stalowego przy u yciu po³¹czenia klamrami noœnymi HALFEN. Umo liwia elastyczne dopasowanie do lokalnych warunków i obci¹ eñ. Fig.1 (right): Fixing a support frame made from HALFEN channels and frame fittings to a steel girder using HALFEN girder clamps. Allows flexible adaptation to on-site conditions and loads. Rysunek 2 (po lewej): Rama noœna dla baterii s³onecznych, w ca³oœci wykonana z szyn Halfen oraz ³¹czników systemowych ze stali szlachetnej lub ocynkowanej ogniowo. Najkrótszy czas monta u dziêki wykorzystaniu standardowych podzespo³ów systemu szyn i œrub HALFEN. Fig.2 (left): Support frame for solar equipment, made completely from HALFEN channels and system fittings in stainless steel or in hot-galvanised finish. Shortest fitting times through the use of standard components from the HALFEN channel/bolt system. Rysunek 3 (po prawej): Zawieszenie kana³ów wentylacyjnych na stalowym dÿwigarze przy u yciu klamer noœnych HALFEN z 2 dostêpnymi mo liwoœciami mocowania: Rama noœna wykonana z szyny z otworami HALFEN oraz prêtów gwintowanych mo e byæ przykrêcona na sztywno, lub wahad³owo. Fig. 3 (right): Suspension unit for ventilation conduit on steel girder using HALFEN 2-way fixing clamps. The support frame made from HALFEN perforated channels and threaded bars can be bolted so it is rigid or swinging. 17

18 Mocowanie szyn Channel Fixings Mocowania szyn HALFEN oferuj¹ jeszcze wiêcej ni tradycyjne po³¹czenia œrubowe: umo liwiaj¹ regulacjê na ca³ej d³ugoœci szyny i przykrêcenie w dowolnym miejscu. Wiercenie nie jest konieczne. Dlatego te mocowania szyn HALFEN nadaj¹ siê optymalnie do wszystkich po³¹czeñ, które wymagaj¹ regulacji, przesuwania, uzupe³niania i mo liwoœci zmian, jak równie do mocowañ rzêdowych. Dla ró nych obci¹ eñ dostêpne s¹ szyny Halfen w ró norodnych rozmiarach dla obci¹ eñ do 28 kn na mocowanie oraz pasuj¹ce do profilów œruby Halfen o gwintach od M 6 do M 30. Produkcja szyn i œrub Halfen podlega w Niemczech systemowi zarz¹dzania jakoœci¹ HALFEN-DEHA, zgodnym z normami ISO 9001, nr certyfikatu QS 281 HH. HALFEN channel fixings Compared with conventional bolt fixings, HALFEN channel fittings offer one more dimension: they allow adjustments to be made over the entire length of the channel and can be bolted up at any point. A drill hole is not necessary. Therefore, HALFEN channels are optimally suitable for all fixings which must be adjustable, moveable, extendable and modifiable, as well as for fixing in rows. For different loads, there are HALFEN channels in a multitude of dimensions, for loads up to 28kN per bolt and profile-adapted HALFEN bolts with threads M6 to M30. The manufacturing of the HALFEN channels and bolts is subject to the HALFEN-DEHA quality management system which has been certified for the locations in Germany and in Switzerland according to DIN EN ISO 9001, certificate no. QS 281 HH. Regulowane urz¹dzenie do prefabrykatów betonowych (Zdjêcie z zak³adu firmy Technoplan) Variable device for concrete pre-cast component (photo Technoplan) Prze³¹cznik podnoœnika paletowego zamocowany na szynie Halfen (Zdjêcie z zak³adu firmy Binder) Control switch for an adjustable pallet-lifting station, fitted on HALFEN channels (photo Binder) Regulowane stojaki dla taœmoci¹gu rolkowego HALFEN channel fixings - heavy, medium and light duty support systems 18

19 Mocowanie szyn Channel Fixings Zdjêcia 1 (po lewej) i 2 (po prawej): Stojaki regulowane teleskopowo do taœmoci¹gów rolkowych, sk³adaj¹ce siê z szyn monta owych HALFEN oraz p³ytek gwintowanych z rowkami. Fig.1 (left) and Fig.2 (right): Telescopically adjustable stands for conveyor belt, consisting of HALFEN framing channels and toothed HALFEN channel nuts. Rysunek 3 (po lewej): ¹czniki zamontowane w szeregu na szynie HALFEN mog¹ byæ ustawione oraz unieruchomione z milimetrow¹ dok³adnoœci¹ w dowolnym miejscu na ca³ej d³ugoœci szyny. Rysunek 4 (po ni ej): Mocowanie regulowanej belki poprzecznej z wstêpnie zamontowanymi œrubami Halfen do pustego profilu z przyspawan¹ szyn¹ monta ow¹ HALFEN. Fig.4 (bottom): Positioning a sliding traverse with pre-fitted HALFEN bolts onto a hollow profile with welded HALFEN framing channel. Fig.3 (left): Switches mounted on a HALFEN channel in line. Adjustment and locking out can be done accurately to the mm at any point over the entire length of the channel. 19

20 Mocowanie szyn Channel Fixings Szyny monta owe HALFEN, przymocowane dyblami do betonu lub muru, przyspawane do konstrukcji stalowych, przykrêcone do drewnianych belek lub przymocowane klamrami do dÿwigarów stalowych s¹ rozs¹dnym, standaryzowanym i pewnym œrodkiem monta owym dla ró nych obszarów zastosowañ. Do miejscowego monta u nie wymagane jest wiercenie lub specjalistyczne narzêdzia: Œruby Halfen mog¹ byæ umiejscowione w dowolnym miejscu na ca³ej d³ugoœci szyny i zamocowane po obróceniu o 90 oraz dokrêceniu za³¹czonej nakrêtki. Mocowania szyn HALFEN mog¹ byæ obci¹ ane na rozci¹ganie, rozci¹ganie poprzeczne i ukoœne; specjalnie dla obci¹ eñ w kierunku wzd³u nym profilu dostêpne s¹ szyny oraz œruby Halfen z rowkami. Whether bolted into concrete or brickwork, welded onto steel structures, bolted into wooden beams or clamped to steel girders, HALFEN framing channels are a rational, standardised, safe method of fixing for the most varied types of applications. For "on-site" installation, no drilling and no special tooling is necessary: HALFEN bolts can be inserted through the profile slot at any point on the entire length of the channel and can be tightened by turning the nut supplied through 90. HALFEN channel fixings can be loaded for tensile, transverse and oblique loads; there are also HALFEN toothed channels and bolts specially for stress in the longitudinal direction of the profile. Rysunek u góry: ekonomiczny monta Rzêdowy Fig. top: Rational fixings in rows Rysunek u góry, po lewej: Przyspawane szyny HALFEN z otworami s³u ¹ jako podkonstrukcja do mocowanie wyposa enia do budowy pojazdów. Fig. top, left: slotted HALFEN channels welded to the vehicle body are used as a sub-structure for fixing equipment. Rysunek na dole: Po³¹czenie dÿwigar stalowy szyna Halfen Fig. below: Joining steel girders to HALFEN channels Rysunek na dole: Szeroko rozpiête szyny HALFEN z otworami jako konstrukcja noœna wyposa enia zak³adu. Fig. below: wide spanning slotted HALFEN channels are used as a support structure for workshop equipment 20

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders MASTERSYNC Uniwersalna oprawka hydrauliczna Universal Hydraulic Toolholder Uniwersalna Oprawka Hydrauliczna do obrobki frezarskiej zgrubnej, wykończeniowej,

Bardziej szczegółowo

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION Klätternät - Large Pyramid Art nr: 10-4307 2 GENERAL INFORMATION Instruction is made according to PN-EN 1176-1 :2009 point 6 and point 7, PN-EN 1176-3:2009, PNEN 1177:2009

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments.

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments. UFLEX 3 This versatile, modular storage system can be used for the storage of modular baskets, wrapped instrument baskets, medicines, etc. in departments such as the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED. www.klusdesign.eu. www.klusdesign.com

ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED. www.klusdesign.eu. www.klusdesign.com OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED www.klusdesign.eu Headquarter ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.klusdesign.com USA Department ) TEKNIK, LOKOM TEKNIK / TEKUS profil do budowy precyzyjnych gniazd (wpustów), dostosowany

Bardziej szczegółowo

Transparentne systemy fasadowe

Transparentne systemy fasadowe MEDIA STEEL ALU PLASTIC WOOD Transparentne systemy fasadowe Transparent facade systems Opis Description Zalety Advantages Zastosowanie Application Unikatowe rozwiązanie w projektowaniu nowej kategorii

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Need to close a gate? We have the solution!

Need to close a gate? We have the solution! Need to close a gate? We have the solution! 35 35 87 SAMSON-2 Uniwersalny samozamykacz do furtek CLOSING FORCE FINAL SNAP CLOSING SPEED SAMSON-2 Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

OPASKI NAPRAWCZE. /Repair Band/Typ 1. www.kubwit.com.pl

OPASKI NAPRAWCZE. /Repair Band/Typ 1. www.kubwit.com.pl OPASKI NAPRAWCZE /Repair Band/Typ 1 Rys.1 pojedynczo napinana Rys.2 podwójnie napinana Zastosowanie: naprawa uszkodzonych przewodów sieci wodociągowych: Stal, PCV, PE, AC, ŻL, GRP, kamionka, żywiczne Opaska

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES przedłużka do profilu 80/80 extension for profile 80/80 Waga: 0,372 kg Weight: 0,372 kg 02.101 przedłużka do profilu Ø 80 extension for profile Ø 80 Waga:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Œruby trapezowe metryczne wg norm ISO - DIN 103 Œruby trapezowe produkowane s¹ wed³ug normy DIN 103, która zharmonizowana jest z norm¹ ISO. Dla gwintu bez okreœlonej tolerancji,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm SKRZYNKI Z Linia naœciennych obudów ST jest jednym z produktów o najwy szej jakoœci dostêpnych na rynku nakomity projekt, który zosta³ dalej uaktualniany i udoskonalany, pozwoli³ na stworzenie szerokiego

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

LED PROFILES GUIDEBOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D

LED PROFILES GUIDEBOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D LED PROFILES GIDEOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D Surface LED Profiles Profile LED nawierzchniowe Recessed LED Profiles Profile LED wpustowe orner LED Profiles Profile LED kątowe Special application LED Profiles

Bardziej szczegółowo

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort 3 multi-functional multi-adjustable multi-position 4 5 mobility is a requirement these days to work comfortably

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 POLTECHNIK Sp. z o.o. Sp. k. http://poltechnik.pl info@poltechnik.pl tel. 71 353 86 94 On the way

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE Nowoczesne rozwi¹zania w technice ³¹czenia T CER Y F K I A T 9001:2000 I S O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym oraz sprê ynowe

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES extension for 80x80, 100x100 profile przedłużka łączyny 80x80, 100x100, 120x120 beam extension 80x80, 100x100, 120x120 Weight: 0,372kg 02.102 Waga: 0,45kg

Bardziej szczegółowo

Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011)

Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011) Deklaracja właściwości użytkowych Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zamki rurowo-ramowe zgodnie z normą DIN EN 12209:2004-03 + sprostowanie 1:2006-06

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

alusen Systemy mocowań do urządzeń solarnych Przegląd produktów 2012 Solartechnik GmbH Made in Germany

alusen Systemy mocowań do urządzeń solarnych Przegląd produktów 2012 Solartechnik GmbH Made in Germany alusen Solartechnik GmbH Systemy mocowań do urządzeń solarnych Przegląd produktów 2012 Made in Germany alusen Systemy mocowań do urządzeń solarnych Szyny montażowe 700 100 TP-S 40 x 20,3-2N 1x M8 Nakrętka

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI

SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI ZREMB POLAND Sp. z o.o. SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI Szanowni Pañstwo ZREMB POLAND Sp. z o.o. Oferujemy Pañstwu wyroby, których stosowanie jest gwarancj¹ wysokiej jakoœci i bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

E BIS Punkty stałe i elementy ślizgowe

E BIS Punkty stałe i elementy ślizgowe E BIS Punkty stałe i elementy ślizgowe BIS Punkty stałe BIS db-fix 40 Wibroizolacyjne punkty stałe 3 BIS db-fix 80 Punkty stałe, element podstawowy 4 BIS db-fix 200 Punkty stałe, element podstawowy 5 BIS

Bardziej szczegółowo