HALFEN SZYNY MONTA OWE I AKCESORIA HALFEN FRAMING CHANNELS AND ACCESSORIES MT-P 06 SYSTEMY MONTA OWE / FRAMING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HALFEN SZYNY MONTA OWE I AKCESORIA HALFEN FRAMING CHANNELS AND ACCESSORIES MT-P 06 SYSTEMY MONTA OWE / FRAMING"

Transkrypt

1 HALFEN SZYNY MONTA OWE I AKCESORIA HALFEN FRAMING CHANNELS AND ACCESSORIES MT-P 06 SYSTEMY MONTA OWE / FRAMING

2 Wprowadzenie Introduction Magazyn profilów Profile warehouse Zak³ad w Langenfeld/Nadrenia Langenfeld Manufacturing Plant Dostawa Our delivery service System, który siê sprawdza Dziêki innowacyjnemu zaanga owaniu opracowaliœmy standaryzowane systemy noœne, dziêki którym korzyœci odnosz¹ klienci z ró nych dziedzin. Tradycyjne rozwi¹zania stalowe mog¹ zostaæ zast¹pione elastycznym, ³atwym w monta u standardem. Dziêki elementom stworzonym z myœl¹ o prostocie i wszechstronnej u ytecznoœci zarazem, wiêkszoœæ problemów konstrukcji noœnych mo na rozwi¹zaæ przy wykorzystaniu minimum podzespo³ów. Nasze przedsiêbiorstwo nale y do najwiêkszych producentów standaryzowanych systemów noœnych, sk³adaj¹cych siê z walcowanych na gor¹co i zimno szyn C-kszta³tnych. Kompletna dostawa Jeœli mimo bogatego asortymentu niezbêdne oka ¹ siê specjalne elementy, co jest nieuniknione przy du ych projektach, mo emy sprostaæ równie tym wymaganiom. Dostarczamy kompletne systemy konstrukcji noœnych w razie potrzeby w³¹cznie ze specjalnymi elementami. Doradztwo techniczne Systemy konstrukcji noœnych HALFEN zosta³y opracowane, aby sprostaæ wszelkim zastosowaniom. Dodatkowo wspieramy naszych klientów podczas rozwi¹zywania problemów technicznych. Success for a System Through innovative endeavour, we have developed a standard framing system which brings benefits to customers in all kinds of fields. Conventional specialised steel solutions can be replaced by flexible, easy-to-fit standards, at a reasonable cost. With components whose development took account of simplicity and a multitude of uses, most framing system problems are resolved with a minimum of stock components. Our company is one of the largest manufacturers of standard framing systems comprising hot and cold profiled C - channels. Comprehensive Supply Should special components be required, despite the extensive range available - something which is unavoidable with large projects - then as the manufacturer, we can also fulfil these requirements. We supply the framing system complete and if necessary, we can include special designs. Technical Advice HALFEN framing systems have been developed to suit applications. In addition, we support our customers by solving technical problems. HALFEN-DEHA Systemy monta owe Tel.: 0-61 / Fax: 0-61 / HALFEN-DEHA Framing Systems Phone: + 49 / / Fax: + 49 / / Informacje o produkcie Kompletny asortyment, dane techniczne, dodatkowe informacje: patrz katalog techniczny TECHNIKA MONTA OWA HALFEN MT. Product Information Details on full range channels + bolts, technical data, specification wording: catalogue HALFEN Framing Systems Catalogue MT-E. Konsulatacje techniczne Individual consulting 2

3 Kompletne rozwi¹zania A Full Range of Solutions SYSTEMY MONTA OWE HALFEN - kompletne rozwi¹zania: Doradztwo w zakresie zastosowania Do dyspozycji, równie na miejscu, macie Pañstwo wyszkolonych w dziedzinie systemów konstrukcji noœnych techników oraz in ynierów. Szczegó³owe planowanie oraz tworzenie wykazu elementów Na yczenie oferujemy równie doradztwo dla konkretnego obiektu oraz przygotowanie propozycji mocowañ. Jeœli nakreœlicie nam Pañstwo problem, z regu³y w ci¹gu 2 tygodni otrzymacie ofertê, w³¹cznie ze szczegó³owym opracowaniem problemu oraz wykazem elementów.. Sprawdzenie statyczne zaplanowanych przez nas konstrukcji Wszystkie propozycje konstrukcji uwzglêdniaj¹ noœnoœæ naszych podzespo³ów zgodnie z podanymi przez Pañstwa wymaganiami odnoœnie obci¹ eñ. Jeœli yczycie sobie Pañstwo dok³adnych obliczeñ statycznych w formie zdatnej do kontroli, sporz¹dzimy je za op³at¹. Gwarancja ekonomicznej kombinacji produktów Nasi in ynierowie tworz¹ rysunki CAD i optymalne, dopasowane do wymagañ propozycje konstrukcji, umo liwiaj¹ce ekonomiczne pod wzglêdem wykorzystania materia³ów oraz proste w monta u rozwi¹zania. Ró norodne zastosowania przy niewielkiej iloœci elementów systemu Konstrukcje podpieraj¹ce oraz mocuj¹ce potrzebne w wiêkszej iloœci optymalizujemy równie pod wzglêdem iloœci ró nych elementów, tak e ³atwe pozostaje ich przechowywanie. offer a full range of solutions: Application advice Our technicians and engineers, specially trained in the field of Framing Systems, are at your disposal to give advice, even onsite. Detailed planning and compiling of parts lists Upon request, we also offer advice on specific matters and can work out fixing proposals. If you sketch your fixing problem, you will generally receive your quotation within 2 weeks, including details of a solution to your problem and a list of components. Static prove for the structures we propose All structures proposed by us take account of the load-bearing capacity of our components in accordance with your loadrequirements. Should you want detailed static calculations in a form which can be proved, we will do these on a shared-cost basis. Economic combination of products is guaranteed Our technicians raise CAD drawings and optimise proposals for structures to suit your requirements; these allow economic solutions together with good use of materials and give the optimum ease of fixing. Multitude of applications with few system components We also optimise the number of different individual supporting and fixing components which are required in large quantities, so that stock-keeping is minimized. Opisane powy ej propozycje wchodz¹ w sk³ad kompletnej us³ugi serwisowej. Wszystkie propozycje rozwi¹zañ opieraj¹ siê na danych od klienta. Dlatego te niezbêdna jest koñcowa, odpowiedzialna kontrola ze strony klienta. Towar dostarczamy na obowi¹zuj¹cych naszych warunkach dostaw i zap³aty. The aforementioned design proposals are a customer service. All solutions proposed are based on customer information which is assumed to be accurate. Therefore, it is necessary for the customer to make a final, responsible check himself. Otherwise, our generally published Supply and Payment Terms are applicable. 3

4 Przegl¹d systemu - wyci¹g z katalogu MT System Overview - Summary of Catalogue MT-E Szyny monta owe HALFEN, œruby HALFEN, p³ytki gwintowane HALFEN Framing Channels, HALFEN T-Head Bolts, Locking Plates Obejmy do rur Pipe Clamps Wsporniki Cantilever Arms g³adkie plain z otworami slotted back -T Ciê kie systemy noœne - profile walcowane na gor¹co 72/ / Heavy-Duty Framing Systems - hot rolled profiles 34 50/ / Wymiary w mm Nominal Dimensions in mm - profile walcowane na zimno - cold rolled profiles HZL 63/ / HS 72/48 HS 50/30 HS 40/ Kombinacja profili systemu œredniego To be combined with medium-duty profiles HS 50/30 HS 40/ Œrednie systemy noœne Medium-Duty Framing Systems Wymiary w mm Nominal Dimensions in mm - profile walcowane na zimno - cold rolled profiles HM 41/41D HM/HL 41/83 HM/HL 41/62 HM/HL HZM/HZL * 41 41/ HM 41/62D HM/HL HZM/HZL 41/ 41 * HM 41/D HZM 41/D HLL 41/ HLL 41/ * tylko HM/HL 41/41 only Œruby i p³ytki gwintowane do szyn, pasuj¹ce do wszystkich profili 41 Bolts and locking plates to suit all 41 profiles * tylko HM/HL 41/ only Lekkie systemy monta owe Light-Duty Framing Systems Wymiary w mm Nominal Dimensions in mm - profile walcowane na zimno - cold rolled profiles 36/ / / / / / Materia³/wykoñczenie szyn HALFEN Material, finishes HALFEN channels: Stal S235JR, ogniowo ocynkowana lub czarna Steel grade S235JR, hot-dip galvan. or mill finish Stal S235JRG2, ocynk metod¹ Sendzimira Steel grade S235JRG2, pre-galvanised HS 38/17 HS 28/15 GWP 28/15 HS 20/12 Stal nierdzewna W / (A4) Stainless steel grade W / (A4) Stal nierdzewna W (A2) Stainless steel grade W (A2) 4

5 Przegl¹d systemu System Overview Szyny monta owe w kszta³cie litery C Podstaw¹ grupy produktów techniki monta owej HALFEN s¹ szyny monta owe w kszta³cie litery C ze szczelin¹ oraz odpowiednimi œrubami Halfen, lub gwintowanymi p³ytkami. Dziêki temu, e œruby i p³ytki gwintowane mog¹ byæ umiejscowione w dowolnym miejscu w szczelinie profilu, mo liwe staje siê szybkie, pewne oraz p³ynnie regulowane mocowanie wszelkiego rodzaju obci¹ eñ. Szyny monta owe HALFEN s¹ optymalizowane dla wszelkich przypadków wystêpowania obci¹ eñ. Specjalnie dla wymagañ mocowania w kierunku wzd³u nym profilu dostêpne s¹ szyny monta owe z rowkami. Monta ze œrubami HALFEN Assembly with HALFEN Bolt C-shaped framing channels with longitudinal slot and corresponding HALFEN T-head bolts and channel nuts are the basic element of the HALFEN range of FRAMING SYSTEMS products. The fact that HALFEN bolts and channel nuts can be inserted into the profile slot at any point on the profile gives a quick, safe and easy-to-adjust method of fixing loads of all types. HALFEN Framing Channels are optimised for all occurring loads. Especially for stress in the longitudinal direction of the profile, there are toothed framing channels. Szyny HALFEN oraz œruby z rowkami Toothed HALFEN channels and HALFEN T-head bolts Mo liwoœæ wielokrotnego u ytku Profile HALFEN mog¹ byæ mocowane do podkonstrukcji na ró ny sposób: - zaciœniête na stalowym profilu wspornika, - przyspawane do elementów stalowych, - przykrêcone do wbetonowanych szyn Halfen HTA wzglêdnie HZA lub - przymocowane dyblami do betonu lub muru, - zawieszone na prêtach gwintowanych (patrz tak e strona 21). Monta z p³ytkami HALFEN Assembly with Locking Plate Szybki monta system Powerclick Quick assembly with Powerclick-System Versatile HALFEN profiles can be fixed to sub-structures in various ways: - clamped to profiled steel supports, - welded onto steel components, - screwed onto cast-in HALFEN channels type HTA or HZA - or bolted into concrete or brickwork, - suspended using threaded rod (see also page 21). Kompletny asortyment, dane techniczne, dodatkowe informacje: patrz katalog techniczny - Systemy Monta owe MT. For details on full range, technical data, specification wording, see HALFEN Framing Systems Catalogue MT-E. Szyny HALFEN i p³ytki gwintowane z rowkami Toothed HALFEN channels and channel nuts 5

6 HALFEN System POWERCLICK w skrócie HALFEN System POWERCLICK in One View Nigdy tak ma³o nie dawa³o tak wiele: TRZY ROZMIARY - jeden system Never has so little given so much: THREE SIZES - one system NOWOŒÆ SPRAWDZONY ZGODNIE Z EN PRZEZ TÜV POWERCLICK SYSTEM 63 POWERCLICK SYSTEM 63 TESTED TO EN (TYPE TESTING) BY TÜV Przezanczony dla rur o œrednicach od 150 do 400 mm Suitable for pipes with nominal diameters up to 150 mm or 400 mm on agreed applications NEW Kataloge PC 63 oraz PC 63-P Catalogues PC 63 and PC 63-P POWERCLICK SYSTEM 41 Przeznaczony dla rur o œrednicy Od 80 do 150 mm Suitable for pipes with nominal diameters up to 80 mm or 150 mm with short spans or agreed applications Katalog PC 41 Catalogue PC 41 POWERCLICK SYSTEM Przeznaczony dla rur o œrednicy od 25 mm Suitable for pipes with nominal diameters up to 25 mm Katalog PC 41 Catalogue PC 41 POWERCLICK AKCESORIA POWERCLICK ACCESSORIES Konsole, obejmy, podparcia œlizgowe Cantilever arms, pipe clamps, Sliding supports Katalog PC Z Catalogue PC Z 6

7 HALFEN POWERCLICK atwy i szybki monta Simple and Time Saving Assembly Nigdy tak ma³o nie dawa³o tak wiele: JEDEN SYSTEM KOMPATYBILNY z wszystkimi szynami Never has so little given so much ONE SYSTEM compatible with all channels for economic support frames Zakres stosowania profili Application range for profiles 63 Œrednica rur Pipe diameter DN = Wymiary œrednicy [mm] DN = nominal diameter [mm] Dla przemieszczeñ termicznych: system œlizgowy HRG-4 (Katalog PC Z) For thermal expansion: Sliding support HRG-4 (Catal. PC Z) DN DN 80 DN 25 DN 15 3 podstawowe profile 3 Basic profiles Profil/ Channel 63/63 1 œruba Powerclick 1 Powerclick bolt 5 kn P³ytka z zêbami" Channel nut with "teeth" 5 kn 5 kn Profil/ Channel 41/41 Profil/ Channel 41/ 7

8 Mocowanie rur Pipe Fixings Standaryzowane systemy podpierania rur Problem mocowania ci¹gów przewodów na elementach noœnych mo na ³atwo rozwi¹zaæ: Dziêki wykorzystaniu np. wsporników Halfen, przykrêconych do wbetonowanych szyn lub zamocowanych za pomoc¹ dybli, dostêpnych w rozmiarach od 100 do 1100 mm oraz w ró nych wielkoœciach profilu, odpowiednich dla obci¹ eñ do 15 kn (maks. obci¹ enie pojedyncze). Dla stworzenia podparcia z szyn monta owych Halfen oraz ³¹czników systemowych do dyspozycji s¹ trzy standaryzowane systemy noœne (dla lekkich, œrednich i ciê kich obci¹ eñ). Za pomoc¹ C kszta³tnych szyn monta owych Halfen, œrub Halfen oraz niewielkiej iloœci standardowych ³¹czników mo na tworzyæ dowolne, dopasowane do lokalnych warunków i obci¹ eñ konstrukcje noœne. Spawanie oraz dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne nie jest wymagane. Dostêpne s¹ równie obejmy oraz podpory do rur dla rur o œrednicach od 12 do 530 mm. Materia³y/ Wersje: fv = Stal St 37-2, ocynkowana ogniowo, A4 = Stal szlachetna A4 Ci¹g rur na stalowej konstrukcji noœnej Pipe conduits on a steel framing structure Standard pipe support Using HALFEN cantilever arms which are either bolted to cast-in HALFEN channels or fixed using drilled bolts, the problem of support of conduits can easily be resolved. Available in cantilever lengths of 100 to 1100 mm and in various profile sizes, they are adapted for loads up to 15 kn (maximum individual load). Designed to produce various framing structures and supports using framing channels and system fixings, HALFEN offers the Powerclick System for light, medium and heavy loads. With the C- shaped HALFEN framing channels and just a few standard fittings, which are preassembled with bolts, any framing structure can be produced to suit site conditions and loads. No welding or subsequent corrosion protection is necessary. Pipe clamps and supports are also available for pipe diameters mm. Materials/Finishes: fv = Mild steel S 235JR, hot-dip galvanised, A4 = stainless steel grade W / (A4). Wewnêtrzna zabudowa kana³u Pipe installation in a service tunnel Podpory rur w dostêpnych do przejœcia ci¹gach przewodów oraz kana³ach Do mocowania przewodów zasilaj¹cych i odprowadzaj¹cych w prostok¹tnych lub okr¹g³ych kana³ach oferujemy standaryzowane, kompletne rozwi¹zania. Dostarczamy równie wygiête szyny monta owe w po³¹czeniu z dopasowanymi wspornikami przegubowymi lub regulowanymi konstrukcjami stojaków dla okr¹g³ych kana³ów, wykonane ze stali szlachetnej, wed³ug Pañstwa danych. Pipe support in accessible service tunnels To fit supply and waste pipes in accessible service tunnels with square or round cross section, we offer complete standardised solutions. We also supply channel rings and appropriate jointed cantilever arms or adjustable stands for round service tunnels, also in stainless steel, according to your needs. 8

9 Mocowanie rur Pipe Fixings Rysunek 1: Kompletna zabudowa dostêpnego do przejœcia kana³u zasilaj¹cego Fig.1: Complete configuration for a walk-through supply conduit Rysunek 2: Mocowanie rur na podwójnym wsporniku typu KON 41/D Fig.2: Fixing of pipes on a double cantilever arm type KON 41/D Rysunek 3: Mocowanie rur na wsporniku przegubowym z komponentów systemowych HCS Fig.3: Fixing of pipes on a jointed cantilever arm made of HCS system components Rysunek 4: Kompletna zabudowa kana³u zasilaj¹cego Fig.4: Complete configuration for a service tunnel 9

10 Mocowanie rur Pipe Fixings Mocowanie rur przy budowie mostu Systemy monta owe HALFEN do rur przy budowie mostów odpowiadaj¹ równie wymaganiom ministerstwa transportu, przedstawionym w wytycznych WAS 13, 14, oraz 15 Dla obszarów zastosowañ o podwy szonych wymaganiach odpornoœci na korozjê oferujemy mocowanie rur Halfen wykonane w ca³oœci ze stali szlachetnej. Nr materia³u / (A4). Pipe Fixing on Bridges HALFEN fixing systems for pipe conduits in bridge construction also fulfil the requirements of the German Federal Ministry of Transport, see WAS guideline drawings 13, 14 and 15. For applications with greater requirements for corrosion protection, complete HALFEN pipe fixings are also supplied in stainless steel, material grade W / (A4). Mocowanie rur w moœcie z wydr¹ onych elementów Pipe fixing in a hollow-cast reinforced concrete bridge Urz¹dzenia oczyszczania i uzdatniania wody Wa nym obszarem wykorzystania techniki monta owej HALFEN jest budowa urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych. Wsporniki, obejmy do rur oraz profile monta owe ze stali nierdzewnej tworz¹ podkonstrukcjê noœn¹ dla systemów rur wszelkiego rodzaju, np. instalacji zbiorników wentylacyjnych. Dostarczamy równie regulowane systemy mocowania rur oraz dopasowane do obiektu konstrukcje podpieraj¹ce dla urz¹dzeñ uzdatniania wody pitnej. Mocowanie rur wentylacyjnych z mo liwoœci¹ regulacji Pipe supports in a water treatment plant Mocowanie przy³¹czy do oczyszczalni (rysunek poni ej zdjêcia) Supply pipes in a water treatment plant (photo bottom) Waste Water Treatment Plants An important application for HALFEN Framing Systems is the construction of waste water treatment and purification plants. Cantilever arms, pipe clamps and fittings in stainless steel form the support structure for pipe conduits of all types (installations in ventilation vessels, etc.). We also supply adjustable pipe retaining fittings for drinking water treatment plants and support structures for specific purposes. 10

11 SYSTEMY MONTA OWE HALFEN Mocowanie rur Pipe Fixings Mocowanie rur na mostach zgodnie z wytycznymi WAS Fixings for road bridge draining pipe according to WAS guideline drawings Rysunek 1: Rzêdowe mocowanie rur na szynie monta owej HALFEN Fig.1: Fixing of rows of pipes onto HALFEN framing channels Rysunek 2: Regulowany w pionie monta wsporników HALFEN do pionowej szyny Halfen (wbetonowanej lub zamocowanej dyblami), podpory wzglêdnie obejmy do rur HALFEN) Rysunek 3: Szczegó³y regulowanej konstrukcji monta owej HALFEN Dla rur wentylacyjnych (oczyszczalnia) Fig.2: Vertically adjustable fixing of HALFEN cantilever arms onto vertical HALFEN toothed channels (cast-in or surface fixed, HALFEN pipe supports and pipe clamps) Fig.3: HALFEN cantilever arms for different load ranges. Fixing to steel beam with beam clamps, to concrete using cast-in Halfen channels or site drilled bolts. 11

12 Stalowe konstrukcje noœne Steel Support Structures Mocowanie dla zabudowy tunelu Szyny monta owe HALFEN w wersji prostej oraz wygiêtej wykorzystywane s¹ w tunelach komunikacyjnych do mocowania wyposa enia tunelu. Technicznie bezb³êdnie mo na zamontowaæ, regulowaæ po³o enie i uzupe³niaæ rury, kable, oœwietlenie oraz inne instalacje. Zgodnie z aprobat¹ Niemieck¹ Nr. Z z dnia dotycz¹c¹ szyn HALFEN HTA 28/15, 38/17 oraz 49/30 w wykonaniu HCR do stosowania w tunelach komunikacyjnych z wymogami ochrony antykorozyjnej klasyvi. Na zapytanie oraz uwzglêdniaj¹c odpowiednie terminy dostaw istnieje mo liwoœæ produkcji podkonstrukcji ze stali nierdzewnej W wzg. W Fixing for tunnel installations HALFEN framing channels, straight and curved, are used in road tunnels to fix tunnel framework. Because they are adjustable and can be extended, pipes, cables, lighting and other installations are easy to fit from a technical point of view. By the new official approval No. Z from January 6 th, 2003,Halfen cast-in channels HTA 28/15, 38/17 and 49/30 in material grade HCR are permitted for applications in traffic tunnels with corrosion resistance class IV. Thus it is possible on request regarding the delay of delivery, to establish also sub-structures in stainless steel material grades W or Tunel komunikacyjny: Podkonstrukcja dla oœwietlenia ulicznego Road tunnel: Sub-structure for lighting fixing Segment pierœcieniowy szyny HALFEN do zabudowy tunelu. HALFEN channel ring segments for fixing of tunnel installations 12

13 Stalowe konstrukcje noœne Steel Support Structures Rysunki 1 (po lewej) i 2 (po prawej): Wisz¹cy s³upek posiada ukoœne podpory z szyn monta owych z otworami, z regulowanymi w pionie, przykrêconymi wspornikami do u³o enia rur i kabli. W wersji z podpor¹ przegubow¹ równie do wklês³ych stropów tuneli (rysunek po prawej). Fig.1 (left) and Fig.2 (right): Suspension post with diagonal bracing made from framing perforated channels, with highly adjustable bolted cantilever arms for laying pipes and cables. Also shown in jointed brace version for vaulted tunnel ceilings (right-hand fig.). Rysunek 3: Konstrukcja monta owa z wygiêtej szyny Halfen, dopasowana do krzywizny tunelu. Fig.3: Fixing structure made from curved HALFEN channels, adapted to the radius. of the tunnel. Rysunek 4: Stela do oœwietlenia pod stropem tunelu ulicznego (monta z regulacj¹ we wszystkich kierunkach) Fig.4: Lighting fixtures - Suspended under the ceiling of a road tunnel (to be fitted so that it can be adjusted in all directions). 13

14 Stalowe konstrukcje noœne Powerclick Steel Support Structures Powerclick Konstrukcje stalowe do monta u urz¹dzeñ przemys³owych oraz instalacji. Profile i ³¹czniki systemowe HALFEN ze wzglêdu na mo liwoœæ p³ynnej regulacji nadaj¹ siê idealnie do produkcji konstrukcji noœnych. Na przyk³ad: mocowania osprzêtu urz¹dzeñ przemys³owych, zawieszonych pomostów, konstrukcji ci¹gów instalacyjnych. Szczelina na ca³ej d³ugoœci szyn monta owych HALFEN umo liwia p³ynny monta i ³atwe dopasowanie do wielu sytuacji. Pod tym wzglêdem system HALFEN Powerclick charakteryzuje siê du ¹ mo liwoœci¹ zastosowañ. min. sec. Wstêpny monta za pomoc¹ œrub umo liwia szybki monta elementów Powerclick. Powerclick fitting pre-assembled with bolts allow quick assembly. Steel support structures for production facilities and installations Because of their adaptability, HALFEN profiles and system fittings are ideal for manufacturing complicated support structures. Fittings for industrial equipment, suspended stairways and support bridges, are some examples. The longitudinal slot throughout the HALFEN framing channels allows them to be adjusted step by step and enables them to be easily adapted to changing demands, e.g. converting framework without stopping production. For such applications the HALFEN Powerclick System offers an important advantage. min. sec. ¹czenie konstrukcji z pomoc¹ ³¹czników Powerclick oraz szyn monta owych Halfen. Frame connection using Powerclick fitting and HALFEN channel. min. sec. min. sec. 14

15 SYSTEMY MONTA OWE HALFEN Stalowe konstrukcje noœne Steel Support Structures System Powerclick firmy HALFEN przy pomocy niewielkiej iloœci elementów umo liwia szybkie wykonanie konstrukcji wspornikowych. Systemy noœne dla elementów ciê kich, œrednio ciê kich i lekkich daj¹ siê ze sob¹ ³¹czyæ. Das HALFEN Powerclick System ermöglicht mit nur wenigen Basisbauteilen die einfache und schnelle Erstellung von Unterstützungskonstruktionen in fast unbegrenzter Vielfalt. Die Tragsysteme für schwere, mittelschwere und leichte sind miteinander kombinierbar. System 63 System 63 Katalog PC 63 oraz PC 63 P Catalogues PC 63 and PC 63 P System 41 System 41 Katalog PC 41 Catalogue PC 41 System System Katalog PC 41 Catalogue PC 41 15

16 Stalowe konstrukcje noœne Steel Support Structures Elastyczne, stalowe konstrukcje noœne Jako wolnostoj¹ca rama noœna, lub jako rama mocuj¹ca zamontowana klamrami na stalowym dÿwigarze: Stalowe konstrukcje noœne HALFEN mo na efektywnie wykorzystaæ w niemal e ka dej sytuacji. C kszta³tne szyny monta owe HALFEN s¹ równoczeœnie elementem noœnym oraz profilem mocuj¹cym z wzd³u n¹ szczelin¹, w której w dowolnym miejscu mo na umieœciæ œruby Halfen lub p³ytki gwintowane. Spawanie, dodatkowe wiercenie oraz ochrona antykorozyjna nie jest konieczna. Flexible steel support structures Whether used as a free-standing frame or as fixing frames clamped to steel supports, HALFEN steel support structures can be used efficiently in almost any building situation. The "C" shaped HALFEN framing channels are both a support component and also a fixing profile with channel slot throughout, into which HALFEN bolts or channel nuts can be fitted at any point. Welding, subsequent drilling and corrosion protection are not necessary. From the three standard HALFEN support systems for light, medium and heavy loads, we can economically produce support structures adapted to any loads. All Powerclick components are protected against corrosion by hotdip-galvanising. Konstrukcja noœna do baterii s³onecznych Support structure for photo-voltaic plant Rama noœna, zamocowana na stalowym dÿwigarze Pipe support structure, clamped to steel girders 16

17 Stalowe konstrukcje noœne Steel Support Structures Rysunek 1 (po prawej): Mocowanie ramy noœnej z szyn Halfen oraz ³¹czników ramy do dÿwigara stalowego przy u yciu po³¹czenia klamrami noœnymi HALFEN. Umo liwia elastyczne dopasowanie do lokalnych warunków i obci¹ eñ. Fig.1 (right): Fixing a support frame made from HALFEN channels and frame fittings to a steel girder using HALFEN girder clamps. Allows flexible adaptation to on-site conditions and loads. Rysunek 2 (po lewej): Rama noœna dla baterii s³onecznych, w ca³oœci wykonana z szyn Halfen oraz ³¹czników systemowych ze stali szlachetnej lub ocynkowanej ogniowo. Najkrótszy czas monta u dziêki wykorzystaniu standardowych podzespo³ów systemu szyn i œrub HALFEN. Fig.2 (left): Support frame for solar equipment, made completely from HALFEN channels and system fittings in stainless steel or in hot-galvanised finish. Shortest fitting times through the use of standard components from the HALFEN channel/bolt system. Rysunek 3 (po prawej): Zawieszenie kana³ów wentylacyjnych na stalowym dÿwigarze przy u yciu klamer noœnych HALFEN z 2 dostêpnymi mo liwoœciami mocowania: Rama noœna wykonana z szyny z otworami HALFEN oraz prêtów gwintowanych mo e byæ przykrêcona na sztywno, lub wahad³owo. Fig. 3 (right): Suspension unit for ventilation conduit on steel girder using HALFEN 2-way fixing clamps. The support frame made from HALFEN perforated channels and threaded bars can be bolted so it is rigid or swinging. 17

18 Mocowanie szyn Channel Fixings Mocowania szyn HALFEN oferuj¹ jeszcze wiêcej ni tradycyjne po³¹czenia œrubowe: umo liwiaj¹ regulacjê na ca³ej d³ugoœci szyny i przykrêcenie w dowolnym miejscu. Wiercenie nie jest konieczne. Dlatego te mocowania szyn HALFEN nadaj¹ siê optymalnie do wszystkich po³¹czeñ, które wymagaj¹ regulacji, przesuwania, uzupe³niania i mo liwoœci zmian, jak równie do mocowañ rzêdowych. Dla ró nych obci¹ eñ dostêpne s¹ szyny Halfen w ró norodnych rozmiarach dla obci¹ eñ do 28 kn na mocowanie oraz pasuj¹ce do profilów œruby Halfen o gwintach od M 6 do M 30. Produkcja szyn i œrub Halfen podlega w Niemczech systemowi zarz¹dzania jakoœci¹ HALFEN-DEHA, zgodnym z normami ISO 9001, nr certyfikatu QS 281 HH. HALFEN channel fixings Compared with conventional bolt fixings, HALFEN channel fittings offer one more dimension: they allow adjustments to be made over the entire length of the channel and can be bolted up at any point. A drill hole is not necessary. Therefore, HALFEN channels are optimally suitable for all fixings which must be adjustable, moveable, extendable and modifiable, as well as for fixing in rows. For different loads, there are HALFEN channels in a multitude of dimensions, for loads up to 28kN per bolt and profile-adapted HALFEN bolts with threads M6 to M30. The manufacturing of the HALFEN channels and bolts is subject to the HALFEN-DEHA quality management system which has been certified for the locations in Germany and in Switzerland according to DIN EN ISO 9001, certificate no. QS 281 HH. Regulowane urz¹dzenie do prefabrykatów betonowych (Zdjêcie z zak³adu firmy Technoplan) Variable device for concrete pre-cast component (photo Technoplan) Prze³¹cznik podnoœnika paletowego zamocowany na szynie Halfen (Zdjêcie z zak³adu firmy Binder) Control switch for an adjustable pallet-lifting station, fitted on HALFEN channels (photo Binder) Regulowane stojaki dla taœmoci¹gu rolkowego HALFEN channel fixings - heavy, medium and light duty support systems 18

19 Mocowanie szyn Channel Fixings Zdjêcia 1 (po lewej) i 2 (po prawej): Stojaki regulowane teleskopowo do taœmoci¹gów rolkowych, sk³adaj¹ce siê z szyn monta owych HALFEN oraz p³ytek gwintowanych z rowkami. Fig.1 (left) and Fig.2 (right): Telescopically adjustable stands for conveyor belt, consisting of HALFEN framing channels and toothed HALFEN channel nuts. Rysunek 3 (po lewej): ¹czniki zamontowane w szeregu na szynie HALFEN mog¹ byæ ustawione oraz unieruchomione z milimetrow¹ dok³adnoœci¹ w dowolnym miejscu na ca³ej d³ugoœci szyny. Rysunek 4 (po ni ej): Mocowanie regulowanej belki poprzecznej z wstêpnie zamontowanymi œrubami Halfen do pustego profilu z przyspawan¹ szyn¹ monta ow¹ HALFEN. Fig.4 (bottom): Positioning a sliding traverse with pre-fitted HALFEN bolts onto a hollow profile with welded HALFEN framing channel. Fig.3 (left): Switches mounted on a HALFEN channel in line. Adjustment and locking out can be done accurately to the mm at any point over the entire length of the channel. 19

20 Mocowanie szyn Channel Fixings Szyny monta owe HALFEN, przymocowane dyblami do betonu lub muru, przyspawane do konstrukcji stalowych, przykrêcone do drewnianych belek lub przymocowane klamrami do dÿwigarów stalowych s¹ rozs¹dnym, standaryzowanym i pewnym œrodkiem monta owym dla ró nych obszarów zastosowañ. Do miejscowego monta u nie wymagane jest wiercenie lub specjalistyczne narzêdzia: Œruby Halfen mog¹ byæ umiejscowione w dowolnym miejscu na ca³ej d³ugoœci szyny i zamocowane po obróceniu o 90 oraz dokrêceniu za³¹czonej nakrêtki. Mocowania szyn HALFEN mog¹ byæ obci¹ ane na rozci¹ganie, rozci¹ganie poprzeczne i ukoœne; specjalnie dla obci¹ eñ w kierunku wzd³u nym profilu dostêpne s¹ szyny oraz œruby Halfen z rowkami. Whether bolted into concrete or brickwork, welded onto steel structures, bolted into wooden beams or clamped to steel girders, HALFEN framing channels are a rational, standardised, safe method of fixing for the most varied types of applications. For "on-site" installation, no drilling and no special tooling is necessary: HALFEN bolts can be inserted through the profile slot at any point on the entire length of the channel and can be tightened by turning the nut supplied through 90. HALFEN channel fixings can be loaded for tensile, transverse and oblique loads; there are also HALFEN toothed channels and bolts specially for stress in the longitudinal direction of the profile. Rysunek u góry: ekonomiczny monta Rzêdowy Fig. top: Rational fixings in rows Rysunek u góry, po lewej: Przyspawane szyny HALFEN z otworami s³u ¹ jako podkonstrukcja do mocowanie wyposa enia do budowy pojazdów. Fig. top, left: slotted HALFEN channels welded to the vehicle body are used as a sub-structure for fixing equipment. Rysunek na dole: Po³¹czenie dÿwigar stalowy szyna Halfen Fig. below: Joining steel girders to HALFEN channels Rysunek na dole: Szeroko rozpiête szyny HALFEN z otworami jako konstrukcja noœna wyposa enia zak³adu. Fig. below: wide spanning slotted HALFEN channels are used as a support structure for workshop equipment 20

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS FAMET FAMET GROUP APARATURA DO WYMIANY CIEP A - P ASZCZOWO-RUROWE WYMIENNIKI CIEP A HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS Fabryka Aparatury i Urz¹dzeñ FAMET S.A. w Kêdzierzynie-KoŸlu

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table of burner

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna CZUJNIKI INDUKCYJNE DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH INDUCTIVE SENSORS FOR ROTARY ACTUATORS Strona glowna S 1213/04 B006/08 Czujniki indukcyjne dla zaworów i napêdów obrotowych Inductive sensors for rotary

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o.

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. Fandstan Electric Group Szynoprzewody w wersji nieobudowanej Open Conductor Lines Izolowane szyny pràdowe Insulated Conductor Bar System Szynoprzewody Multipole Conductor Lines

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi PL Instrukcja montażu i obsługi Montaż na dachu z profili aluminowych Montaż w dachu Montaż na dachu płaskim z profili aluminowych Wysokosprawny kolektor słoneczny TopSon F3 / TopSon F3-Q / CFK strona

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, HU Magyar, 7 Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table

Bardziej szczegółowo

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com 2 0 1 0 KATALOG SEJFY SAFES Sejfy Safes Sejfy hotelowe Hotel safes Sejfy przeznaczone do doraênego przechowywania wartoêci bez konkretnych wymogów certyfikacyjnych. Dzi ki mo liwoêci wielokrotnego programowania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik planowania

Podrêcznik planowania Podrêcznik planowania Massiv-Holz-Mauer Drewniane elementy profilowane (PHE) 1 MHM Haudenschild: Saxer Holzbau Weiningen GmbH Mark Twain Samuel Langhorne Clemens ( 1835-1910 ) Nigdy nie mog³em zrozumieæ,

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH Koji MORITA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki 305-8569, Japan Tel. : +81-298-8238 FAX : +81-298-8764 E-mail : k.morita@aist.go.jp Proceedings

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. (012) 285-22-22, fax (012) 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Gold Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, marzec 2005 WYDANIE II 1 2 Mr.

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS Grzegorz Bartnik Andrzej Bieganowski AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS W pracy przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z akredytacj¹

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 15B EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy Full Company Name Ulica Street Telefon Phone PLSTPOL 6-9.05.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLICTION FORM ZMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTWIENNICZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 57T19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

Stal nierdzewna. Stainless Steel. w budownictwie. in construction. transforming tomorrow

Stal nierdzewna. Stainless Steel. w budownictwie. in construction. transforming tomorrow Stal nierdzewna w budownictwie / Stainless Steel in construction Wydanie drugie Stal nierdzewna w budownictwie Stainless Steel in construction transforming tomorrow Wydane przez / Produced by Building

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo