ARMENIA Nazwa Karty: EURO<26 Armenian Junior Chamber 19 Sayat Nova, Erywañ tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARMENIA Nazwa Karty: EURO<26 Armenian Junior Chamber 19 Sayat Nova, 375001 Erywañ tel. +374 1532553 euro26ajc@netsys.am www.euro26."

Transkrypt

1 Wydawcy Karty EURO<26 z ró nych krajów stowarzyszeni s¹ w Europejskim Stowarzyszeniu Kart M³odzie owych (EYCA) z siedzib¹ w Bratys³awie. Powsta³o ono w 1992 roku, czyli znacznie póÿniej ni pierwsze karty m³odzie owe. Dlatego Karty w niektórych krajach zwyczajowo, od momentu powstania nosz¹ swoje w³asne nazwy. Na przyk³ad Karta EURO<26 w Czechach nazywa siê Karta Mládeze, w Szkocji Young Scot, w Holandii Cultureel Jongeren Paspoort, w Hiszpanii Carnet Joven. Nazwa EURO<26 pojawi³a siê w logo, wspólnym dla wszystkich Kart. Dlatego nie dziwcie siê, e nazwa w ka dym kraju mo e brzmieæ inaczej ni tylko samo EURO<26. We wszystkich krajach zni ki dla posiadaczy Kart z innych stron Europy s¹ honorowane na zasadzie wzajemnoœci. Ogó³em zni ek jest ponad Trudno wiêc wydaæ Przewodnik z informacj¹ o wszystkich krajach. By³oby to kilka niez³ych tomów. St¹d wydawcy Karty w ka dym z krajów (zamieszczonych poni ej) zobowi¹zani s¹ przes³aæ na yczenie swój przewodnik do posiadacza Karty EURO<26, który go zamówi listownie, telefonicznie, faksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Trzeba tylko zrobiæ to odpowiednio wczeœniej. Jeœli nie ma na to ju czasu, warto przejrzeæ strony internetowe poszczególnych krajów (patrz poni ej) lub zadzwoniæ przed wyjazdem do danego wydawcy i dowiedzieæ siê, gdzie mo na dostaæ przewodnik bêd¹c ju na miejscu. Zajrzyjcie koniecznie na stronê internetow¹ Europejskiego Stowarzyszenia Kart M³odzie owych European Youth Card Association Na tej stronie mo na tak e zapoznaæ siê ze zni kami w zdecydowanej wiêkszoœci krajów, w których funkcjonuje Karta EURO<26. Podajemy przyk³adowe zni ki w poszczególnych krajach: 16 ANDORA Nazwa Karty: Carnet Jove Andorra Centre Cultural La Llacuna C/Mossen Cinto Verdaguer 4-6, 2n pis Andorra la Vella tel W poni szych muzeach zni ki na wejœcie: Muzeum Perfum Muzeum Miniatur Siadristyi s Muzeum Ikon Sant Jordi Teatr Comunal: Na bilety w przedsprzeda y. Claror Auditorium: 25% Na bilety w przedsprzeda y. Burger King, Mc Donald s, Pizza Hut, KFC, Pans&Company: Na terenie ca³ego kraju % zni ki w hotelach na terenie ca³ego kraju, miedzy innymi: Hostel Alberg Borda Jovell Av. del Jovell, s/n, Sispony Hotel Cervol: Na nocleg ze œniadaniem (oprócz szczytu sezonu). Andorra la Vella 46, Av. Santa Coloma, Hotel St. Gothard Ctra. General d'arinsal Erts ARMENIA Armenian Junior Chamber 19 Sayat Nova, Erywañ tel Teatr A. Spendaryan Erywañ,Tumanyan 54 Na przedstawienia baletowe i operê. Elen: 5% Erywañ, Mashtots 9 Breez: 5% Erywañ, Nalbandyan 23 Hong Kong: 3% Erywañ, G. Lusavorchi 3 Cactus: 5% Erywañ, Mashtotsi 42 Mimino: 5% Erywañ, Alek Manoukyan 7 Yerevan Pandok: Erywañ, Movses Khorenatsu 29a Hotel Golden Palace*****: Erywañ, Azatutjan 2/2 tel Hotel Ani Plaza: Erywañ, Sajat-Nova 19 tel Hotel Aviatrans: Erywañ, Abovjan 4 tel Hotel Europa: 5% Erywañ, Hanrapetutjan 32/38 tel Hotel Hrazdan: Erywañ, Dzorapi 72 tel Hotel Latar: Erywañ, Silikyan 5/58, tel Hostel Envoy: 5 Erywañ, Pushkin 54 tel Cocana Ubrania: Erywañ, Abovyan 21 Papagallo Buty: 15% Erywañ, Abovyan 6 Gian Franco Ferre: 15% Erywañ, CH Tashir Pink: 5 30% Erywañ, Tigran Mets 23 AUSTRIA Jugendkarte Glockengasse 4d, A-5020 Salzburg tel Kunsthalle Wien: bilet ulgowy Wiedeñ 1070, Museumsplatz 1, Treitlstr. 2 Muzeum Archeologiczne: bilet ulgowy Bad Deutsch Altenburg, Bagd Muzeum Karykatur: bilet ulgowy Krems an Der Donau, Steiner Landstr. 3A English Cinema Haydn Upgrading lepsze miejsca po ni szej cenie. Wiedeñ 1060, Mariahilfer Str. 57 Restauracje Mc Donald s w Regionie Dolnej Austrii do ka dego Mc Zestawu donat gratis. Pizzerie Pizzamann: Na wszystkie rodzaje pizzy przy zamówieniu powy ej 9 EUR. Junges Hotels Annaberg Jugendherberge Darmowa karta cz³onkowska dla osób poni ej 18. r.. Dla reszty posiadaczy EURO<26 10 zamiast 15 EUR za nocleg. Annarotte 77, 3222 Annaberg Hotele Wombats City: 5% Wiedeñ 1150, Grang. 6

2 SPORTY ZIMOWE Snowboard School Dachstein Tauern: Na kursy narciarskie i wynajem sprzêtu. Schladming 8970, Ritter v. Gersdorff Str Schi & Rennschule Hochficht: Na kursy narciarskie i prywatne lekcje nauki jazdy na nartach. Puchenau 4048, Oleanderweg 4 Ski School Schruns: Na kursy narciarskie i wynajem sprzêtu. Schruns 6780, Bahnhofstr. 1 Obertauern Snowboard School: Na kursy narciarskie i wynajem sprzêtu. Obertauern 5562, Schützpassage Loferer Alm-Bahnen: 18% Na bilety 1- i 2-dniowe Lofer 275 Bergbahnen Dreilandereck Gesmbh & Co KG: Seltschach, 9601 Arnoldstein Innsbrucker Nordkettenbahnen: Innsbruck, Höhenstr Koleje Austriackie wspólna karta z Öbb vorteilscard: do BELGIA czêœæ flamandzka Nazwa Karty: Cultureel Jeugd Paspoort (CJP) Sainctelettesquare 19 B-1000 Bruksela tel Muzeum Mody: 2 EUR zni ki Antwerpia, Nationalestr. 28 Muzeum Mody: wejœcie 1 EUR Hasselt, Gasthuisstr. 11 Królewskie Muzeum Sztuk Piêknych: wejœcie 3,5 EUR Bruksela, Regentschapsstr. 3 Muzeum Sztuk Piêknych KMSKA: 2 EUR zni ki na wystawy sta³e Antwerpia, Plaatsnijderstr. 2 Muzeum Sztuki Wspó³czesnej SMAK: wejœcie 3,8 EUR Ghent, Citadelpark Muzeum Middelheim a: darmowy audio przewodnik Antwerpia, Middelheimlaan 61 Muzeum Instrumentów Muzycznych: wejœcie 3,5 EUR Bruksela, Hofberg 2 Muzeum Czekolady Choco Story: wejœcie 5 EUR Brugia, Wijnzakstr. 2 Muzeum In Flanders Fields: wejœcie 5 EUR Ieper, Grote Mark 34 Muzeum Nauki Earth Explorer: 25% Ostend, Fortstr. 128B Music Club Petrol: 2 EUR zni ki Antwerpia, d Herbouvillekaai Youth Hostel Van Gogh (CHAB): Bruksela, Dwarsstr. 8 Hotel Koffieboontje: 10 na noclegi sb-nd, na noclegi pn-pt, na wypo yczenie rowerów i skuterów. Brugia, Hallestr. 4 Sklepy Muzyczne Lemca: Brugia, Hoogstr. 21 Bruksela, Albertinaplein 1-3 Park Wodny Oceade: zni ka 1 EUR Bruksela, Bruparck, Voetbal-en kampioenschapslaan BELGIA czêœæ niemieckojêzyczna Jugendburo Quartum Center Hutte 79-16, 4700 Eupen tel Snack Bar Der Grieche : 0,50 EUR Eupen, Bergstr. 42 Centrum sportowe Sport-und Freizeitzentrum Worriken: Bütgenbach, Worriken 9 Bowling 67: wypo yczenie obuwia gratis Lontzen, Neutralstr ZDROWIE I URODA Fryzjer Cutting Crew: ceny specjalne Eupen, Bergstr. 44 BIA ORUŒ Youth Card Center for Youth Information & Documentation (CYID) Naturalistau St. 6-4a, Miñsk tel Muzeum Narodowe, wszystkie oddzia- ³y: Miñsk, Lenina 20 Muzeum Historii Literatury Bia³oruskiej, wszystkie oddzia³y: Miñsk, Bahdanovich 15 Bia³oruskie Muzeum Sztuki Ludowej w Miñsku: Zamek Mirski, Kompleks Pa³acowo-Parkowy: Muzeum Dom Wañkowiczów, Miñsk: Muzeum Siedziba Mickiewiczów w Miñsku: Muzeum S. Moniuszki: Siedziba M.K. Ahiñskiego: Galeria Sztuki Gal-Tvorchasc: 5% Upominki i dzie³a sztuki. Miñsk, Skrayna Ave. 47 Centrum Fitness Zalataya Bagira: Miñsk, F. Skaryna 37 ZDROWIE I URODA Salon Fryzjerski The Princess of Circus: Miñsk, F. Skaryna 32 Ramka Fuji Film: Miñsk, Kazlova 3-4 Intaks miêdzynarodowe przejazdy autokarowe: 15% tel Agencja Turystyczna Altus Plus & Historyka Ngo: 15% Na wycieczkê Œladami historii Bia³orusi. Miñsk, Fabrycyjus 9, of.13 Agencja Turystyczna Travel: 5 Na wycieczki po Bia³orusi. Miñsk, Kalwaryjskaja tel , BOŒNIA i HERCEGOWINA Trwaj¹ prace nad ponownym uruchomieniem projektu Karty EURO<26 w Boœni i Hercegowinie. Je eli otrzymamy informacje o zni kach w tym kraju przed wydaniem kolejnej edycji Przewodnika bêdziemy informowaæ o nich w najbli szych numerach Magazynu EURO<26 oraz na stronie BU GARIA EURO<26 Bulgaria Foundation Ruen St. 2, 5300 Gabrovo tel Muzeum Morskie: wstêp bezp³atny Warna, 10 Nikola Vaptsarov 17

3 18 Teatr Ivan Radoev: Pleven, 155 Vasil Levski Str. Teatr Stoyan Buchvarov: Warna, Pl. Nezavisimost Teatr Sulza i Smyah: Sofia, 127 G.S.Rakovski Str. Grandhotel Veliko Tarnowo: 3% V. Tarnovo, 2 Aleksanar Penchev Str. Kompleks sportowy Arena: ró ne zni ki Gabrovo, XII SOU kv. Trendafil Tenis Club: Na naukê i zawody. Gabrovo, Bul. Aprilov 47 Salony Kodak na terenie ca³ej Bu³garii: 5% produkty, us³ugi Autobusy: Przystanek Haskovo wszystkie po³¹czenia: 15% Haskovo, Kiril 45, Metodi CHORWACJA Hrvatska Croatian Youth Hostel Association Savska 5, Zagrzeb tel Muzeum Mimara (kolekcja œwiatowej s³awy mistrzów): wejœcie bezp³atne Zagrzeb, Rooseveltov 5 Galeria Strossmayerova: wejœcie bezp³atne Zagrzeb, N. Šubiæa Zrinskog 11 HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka (Chorwacki Teatr Narodowy, Rijeka): Hrvatsko narodno kazaliste, Split (Chorwacki Teatr Narodowy, Split): 30% Dramsko kazaliste Gavella (Teatr Gavella, Zagreb): 40% Restauracja Diplomat: 10 Zagrzeb,Frankopanska 22 Fast Food Pink Panther: Osijek, Kapucinska 25 Restauracja w Hotelu Royal: Osijek, Kapucinska 34 Restauracja Mili: Opatija, Obala F. Supila 8 Agencja Turystyczna CRV Tours, Zagrzeb: Na noclegi w Hotelu Zagrzeb w Karlobag i na pozosta³e us³ugi. Hotele Suncani Hvar (9 hoteli), na wyspie Hvar: Blau-Line (odzie ), Zagrzeb: Extreme, Zagrzeb: Na sprzêt do uprawiania sportów ekstremalnych. Elle (odzie damska), Zagrzeb: Antykwariat Jesenski i Turk, Zagrzeb: Ana Optik, Zagrzeb: Na okulary. Jubiler Gjoni, Zagrzeb: Butik Naftalina, Split: 15% Na kolekcje BAD+MAD. Butik Corsaro, Dubrownik: 15% Butik Divlja rua, Rovinj: Ema Port, Slavonski Brod: Foto Centrum, Tresnjevka, Zagrzeb: 40% Centrum Fitness California Gym, Split: Studio Fitness S, Opatija: Studio Fitness Central, Osijek: Koleje Chorwackie (Hrvatske Zeljeznice): 25% Na bilety II klasy, trasy powy ej 25 km. Jadrolinija: 25% Na bilety promowe. Nie dotyczy transferu pojazdów. Autotrans: 30% CYPR Nazwa karty: Karta Neon Youth Board of Cyprus 6 Evgenias&Antoniou Theodotou, 1060 Nikozja P.O. Box 20282, 2150 Nikozja tel Teatr Skala: Larnaca, King Palace Square, Old Court Cypryjskie Stowarzyszenie Teatralne (4 teatry miejskie): 35% Nikozja, 4 Museum Str. Pattichio Municipal Theatre, Limasol Minucipal Theatre, Larnaca Markido Theatre, Paphos Restauracja Kenny Rogers Roasters: 15% Nikozja, Lemesos Avenue 2 Restauracja w Hotelu RIMI: Nikozja, Solonos 5 Laiki Geitonia Panos Steak House: Larnaka, Agkyras 7 Pizza Hut: Marks & Spencer: 4 You: The House of Reebok (odzie i obuwie sportowe): 15% Design Center Ltd (upominki): Linea Moderna Gifts (upominki, art. papiernicze, zegarki etc.): Rescue Line Auto Service Ltd. (24-h pomoc drogowa i serwis samochodowy): Nikozja, 169 Athalassas Ave., Office 202 tel , , CZECHY Nazwa karty: Karta Mladeze Sdruzeni Karty Mládeze CR Verdunska 37, Praga 7 tel Zamek Praski: Galeria Praska: wejœcie za 5CZK Galeria Narodowa: Zamki w ca³ych Czechach: lub bilet studencki. I Teatr Narodowy w Pradze: na wybrane spektakle. Zni ki w ponad 20 teatrach na terenie Czech. Multikina Palace: bilet studencki 5 kin w Pradze, 2 kina w Brnie. FESTIWALE Vlcnov Folklore Festiwal: Na bilet na festiwal folkloru Ride of the Kings w Vlcnov (p³d. Morawy). Festiwal odbywa siê w ostatni weekend maja. Wystawy sztuki ludowej, pokazy tañca ludowego, koncerty muzyki ludowej i in. Program i wiêcej informacji na stronie Rock Cafe: 9 CZK zni ki Praga, Narodni str. 220 Delta: Disco Club Lavka: Jazz Club Reduta: Praga, Narodni str. 20 Vigoss Jeans: 7% Hudy Sport: 5% Sklepy sportowe w ca³ym kraju. ETA, a.s.: Na sprzêt AGD. Nie dotyczy promocji i czêœci zamiennych. 34 sklepy w ca³ym kraju. Fair Trade: 5% Wiêcej informacji Jubiler Klenoty Aurum: 7-35 sklepów w ca³ym kraju. Orange and Greek: 5- Na komputery, notebooki, kamery, us³ugi. 23 sklepy w calym kraju. Sklep Sportowy Subform: 5% 7 sklepów w Czechach. Sklep Rowerowy Cyklosports: 5- KSIÊGARNIE Luxor, Paseka, Portal, Barvic a Nowotny: 5 na ksi¹ ki, mapy, pocztówki. Restauracja U Prokopu: Na menu i napoje bezalkoholowe. Brno , Kotlarska 30 Restauracja Na Rozhrani: 15% Na menu i napoje bezalkoholowe. Praga 6, Srbska 7

4 Restauracja Egipska Faraon: 5% Na menu i napoje bezalkoholowe Brno-Kralovo pole,veleslavinova 14 Hostele Spus: 50 CZK zni ki za ka dy dzieñ pobytu. Strahov, Chaloupeckeho 9/1914, Praga 6, tel , pokoje 2-3 osob. w domach akademickich, czynny: 1.VII 20.IX. Ladvi, Davidkova 443/114, Praga 8, tel , pokoje 1 7-osob., czynny ca³y rok. Travellers Hostel: Najs³ynniejszy hostel w Pradze, Cesky Krumlov, Trebic i Brnie PODRÓ E I Studencka Agencja zni ki na wyjazdy Au-pair, bilety lotnicze, europejskie przejazdy autokarowe. Wiêcej informacji: Ravel Plus Lufthansa City Center na promy do Skandynawii (DFO comp.), Wlk. Brytanii (Hoverspeed), Grecji i W³och (Superfast Ferries), 5% na inne. ESTONIA European Movement Estonia Estonia pst 5a, Tallinn tel Muzeum Sztuki U ytkowej w Tallinnie: wstêp 15 EEK Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Pärnu: wstêp 15 EEK Estoñskie Muzeum na œwie ym powietrzu: wstêp X IV 20 EEK, V IX 35 EEK Vabaohumuusemi tee 12, Tallinn Muzeum Architektury Estoñskiej: wstêp wolny na wystawê sta³¹, 10 EEK na wystawy czasowe. Tallinn 10151, Ahtri 2 Teatr VAT w Tallinnie: bilet studencki Teatr Rakvere: 30% Rakvere 44314, Kreutzwaldi 2a Cafe Popular: Cafe Tao: Restauracja Lahke Madjar: Klub Mirage: Klub Privilege: Na comiesiêczny event. Motel Maria: w lecie, w zimie Pärnu Kopu küla, Tostamaa vald Hostel Hommiku: 5 5% w lecie, w zimie. Pärnu 80010, Hommiku 17 Hotel Louna: 5 5% w lecie, w zimie. Pärnu 80010, Louna tn 2 Hotel Kongo: Na zakwaterowanie i saunê. Haapsalu 90503, Kalda 19 Optyk Tallinna Optika: EDUKACJA TEA Language Training: 5% Na kursy jêzykowe. Centrum Jêzykowe Multilingua: Tallinn 10141, Pärnu mnt 16 WYPO YCZALNIE Europcar Estonia: Na wynajem samochodów. Jajaa copycentre: 10 Na us³ugi ksero, bindowania i inne. FINLANDIA Finnish Youth Co-operation Allianssi Asemapäällikönkatu 1, Helsinki tel Muzeum Kultury w Helsinkach: wejœcie 4 EUR Do 18 lat wstêp wolny. Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w Helsinkach: bilet studencki Seurasaaren Muzeum na œwie ym powietrzu, Helsinki: wejœcie 3,50 EUR Do 18 lat wstêp wolny. Muzeum Narodowe w Helsinkach: wejœcie 3,50 EUR Do 18 lat wstêp wolny. Muzeum Fotografii w Helsinkach: wejœcie 2 EUR Do 18 lat wstêp wolny. Restauracje Subway: Merimaailma Wodne ycie, Helsinki: bilet studencki Royal Line. Jednodniowy rejs statkiem po Helsinkanch: 12,50 EUR Fiñskie Stowarzyszenie Hokeja na Lodzie: Na turniej Karjala i inne miêdzynarodowe mecze. Holete SRM: 2,50 EUR Od normalnej stawki za nocleg. Europcar: wynajem na 1 4 dni 88,66 EUR/dzieñ, 8 13 dni 40,71 EUR/dzieñ, powy ej 14 dni 37,86 EUR/dzieñ. Weekend 158, 13 EUR. Bez limitu kilometrów. Kierowca musi mieæ 20 lat. Silja Line: Od biletu normalnego na rejs turystyczny. Tallink Finland Oy: Od normalnego biletu na pok³adzie (Helsinki Tallinn Helsinki). FRANCJA Trwaj¹ prace nad ponownym uruchomieniem projektu Karty EURO<26 we Francji. Je eli otrzymamy informacje o zni kach w tym kraju przed wydaniem kolejnej edycji Przewodnika bêdziemy informowaæ o nich w najbli szych numerach Magazynu EURO<26 oraz na stronie GRECJA Institute for Youth 417 Acharnon Str., Ateny tel Ateñski Teatr Marionetek: 35% Na przedstawienie Koppelia. Ateny, Evmolpidon 39 Chorotheatro Roes: 25% Ateny 11854, Lakhou Teatr Narodowy Grecji Pó³nocnej: 60% Thessaloniki 54621, Ethnikis Aminis 2 Kina Odeon: 1 EUR na bilety Hotel Kinissi Palace: 15 15% na noclegi, na lunch w bufecie, saunê, jacuzzi i solarium. Thessaloniki 19

5 20 Sklepy Muzyczne Filippos Nakas: Nie dotyczy pianin. Tylko przy p³atnoœci gotówk¹. Kwiaciarnie Fleria: 5% Si³ownie Gymnasium: Na karnety. Kafejki internetowe E-global: CODZIENNOŒÆ Wypo yczalnia dvd/video Videorama: Rejsy statkami Skiros: Skyros GRUZJA International Programs Participants Association of Georgia 1/37 Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi tel Zni ki w sklepach znajduj¹cych siê w Georgia Trading Center JTC, w Tbilisi, m.in.: Sklep odzie owy Vip Classic: 15 Sklep odzie owy Marlboro Classic: 15 Sklep odzie owy Hippo: 15% Candel Shop: Sklep Meblowy: 5% Poster: 15% Sklep z plakatami. Tbilisi, Paliashvili st. 2 Gacc: Tbilisi, Nicoladze St. 7 CODZIENNOŒÆ Wypo yczalnia video/dvd Cinemax: 15% Tbilisi, Paliashvili st. 2 EDUKACJA Szko³a Nauki Jazdy Azart: Tbilisi, Chvachavdze Ave 1 PODRÓ E I Wypo yczalnia JTS Trans: Na wypo yczanie samochodów, motocykli, rowerów. Tbilisi, Gamrekeli St. 8 Biuro Podró y New East TG: 10- Tbilisi, Chvachavdze 27/29 HISZPANIA Nazwa karty: Carnet Joven Instituto de la Juventud José Ortega y Gasset 71, Madryt tel Muzeum Narodowe: Muzeum Guggenhaim a w Bilbao: Teatr Alcazar: Madryt 28014, Alcalá 20 Restauracje Mc Donald s: lub inne promocje. Restauracje Burger King: Telepizza: 30% Palenque Congresos S.A. y Auditorio de Sevilla: Na wstêp na koncerty i wystêpy. Park rozrywki Port Aventura Funfair: 35% Hotele sieci Sol-Melia: Hotele sieci Ibis: Hiszpañska Sieæ Kolejowa Renfe: Dla posiadaczy do 26 lat. Szybka kolej Ave: 25% Dla posiadaczy do 26 lat. Rejsy statkami Transmediterranea: 20 35% Avis Rent-a-Car: 30% Zni ki w wypo yczalniach samochodów Hertz i Europcar HOLANDIA Nazwa karty: Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) Postbus 3572/Marnixstr. 317, 1001 AJ/ 1016 TB Amsterdam tel Muzeum Madame Tussaud s: 3 EUR Dom Anny Frank: 4 EUR Teatr Boom Chicago: 3,50 EUR Wszystkie kina: 1 EUR zni ki Pn czw. ROZRYWKA Festiwal De Parade: Part Rozrywki Walibi World: 2,50 EUR Dla posiadacza Karty EURO<26 i 4 osób towarzysz¹cych. Hostele StayOkay: America Today: Na odzie. VanLeest: Na filmy, muzykê, gry i in., sb czw IRLANDIA Nazwa karty: European Youth Card (EYC) Aston Quay, Dublin 2 tel Wiêkszoœæ zni ek dostêpnych jest za okazaniem specjalnych kuponów drukowanych w irlandzkim Przewodniku zni- ek. Przewodnik dostêpy jest w biurach USIT szczegó³owe adresy na stronach irlandzkiej karty oraz na: Dublin Tourism: Na zwiedzanie nastêpuj¹cych obiektów: Dublin Writers Museum, Fry Model Railway, Muzeum Jamesa Joyce a, Muzeum George B. Shaw a. Hotele Kinley House Accommodation (Dublin, Cork, Galway): Harding Hotel w Dublinie: Choice Quality Hotel Group (20 obiektów na terenie ca³ej Irlandii): Hotele IBIS i Minotel: specjalne ceny dla posiadaczy Karty Dublin City Guided Bike Tours: Na zorganizowane zwiedzanie Dublina na rowerze z Przewodnikiem. Zni ka tak e na wypo yczenie roweru. tel LIECHTENSTEIN Jugendkarte Spiegelstrasse 75, FL-9491 Ruggell tel Muzeum Sztuki: wstêp 5 CHF Vaduz 370, Städtle 32 Musikschule: Na koncerty. Vaduz, St. Florinsgasse 1 Teatr TaK: 10 CHF wstêp na przedstawienia, 15 CHF wstêp na koncerty. Schaan 9494, Reberastrasse 10/12 Alpenhotel:

6 Malbun, Karlheinz Vögeli tel Hotel Galina: Malbun, Norman Vögeli tel Hotel Gorfion-Familienhotel: Malbun, Klaudia Zechner Schwärzler tel Przewozy Autokarowe LBA: taryfa m³odzie owa na bilety Vaduz, Städtle 38, tel WMA Touristik: 15% Na regularne rejsy autokarowe. Walter Marxer Autoreisen AG Mauren, Binzastrasse 68 tel LITWA Europos Jaunimo Pazymejimas LSYT, J. Basanaviciaus LT Wilno tel Restauracje Mc Donald s w Wilnie i Kownie: 40% Na zestaw McChicken z frytkami, kawê i ciastko. CILI Bistro i CILI Pica na terenie ca³ej Litwy: Na litewskie, chiñskie i w³oskie dania pn pt do godz. 18. Hotel Mikotel: 45% Wilno, Pylimo 63 Hotel Baltpart: Wilno, Ukmerges 363 Pensjonat Idabasar: Wilno, Subaciaus 1 Pensjonat Manolisa: 20 25% Wilno, Ligouines 5 Hotel Takioji Neris: 25% Kowno, K. Donelaicio 27 Hotel Minotel: 25% Kowno, V. Kuzmos 8 Hotel Klaipeda: K³ajpeda, N. Sodo 1 Hotel Gamanta: 15% Palanga, Plytu 7 Hotel Lineja: Nida, Taikos United Colours of Benetton: Na ubrania i akcesoria. APTEKI Apteki Lucerna: 5% na leki, na pozosta³e produkty Lithuanian Student and Youth Travel 30 40% na ubezpieczenie, 10 40% na bilety lotnicze. Wilno, J. Basanaviciaus Kowno, E. Ozeskienes K³ajpeda, J. Janonio Street 16-1 Eurolines Baltic International: do 12% Wilno, Sodu 22 (dworzec autobusowy) LUKSEMBURG Nazwa karty: Carte Jeunes EURO<26 Galerie Kons 26, Place de la Gare L-1616 Luksemburg tel Do muzeów pañstwowych wejœcie bezp³atne, pozosta³e oferuj¹ specjalne zni - ki dla posiadaczy Karty EURO<26. Théâtre Municipal d'esch-alzette-galerie d Art: bilet ulgowy Esch-Alzette 4276, rue Pasteur 11 Wszystkie kina: bilet ulgowy Camping Martbusch: Berdorf 6552, Beim Maartbesch 3 Centrale des Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises: Na kartê cz³onkowsk¹. Luksemburg 1616, 26 Place de la Gare Minigolf de Troisvierges: Aero-Club Dudelange: ró ne zni ki Dudelange 3596, 24 rue Léon Weirich CFL Soc. Nat. des Chemins de fer Luxembourgeois Darmowy transport roweru w trakcie podró y poci¹giem po kraju. Luksemburg 1018, 9 Place de la Gare OTWA Jaunatnes Attistibas Fonds (JAF) Lacplesa iela, 29, LV-1011 Ryga tel Muzeum Etnograficzne: Ryga 440, Brivibas Gatve Muzeum Historyczne: 40% Ryga, Pils Sq. 3 Stenders: Na koncerty. Kuldiga, Liepajas St.3 Pulse: 33% Ryga, Citadeles St. 2 Pizzerie Lulu: 15% Ryga, Blaumana 5a Ryga, Brivibas Gatve 372 Ryga, Gertrudes 27 Ryga, Lielirbes 29 Ryga, Valdemara 145/2 Pizzerie Malilu: Ryga, Kalku 12/14 Ryga, Brivibas Gatve 372 Ryga, Maskavas 357 Krêgielnia Toss: 15% Ryga, Kengaraga 6 Hotel Harmonija: Tukums, Jana 3 Hotel Sigulda: Sigulda, Pils 6 Hostel Krimulda: 5% Sigulda, Mednieku 3 Camping Gauja: Rigas region, Dzirnupes 3, Carnikava, Siguli Caramelles: Ryga, Audeju 6 Ryga, Kr. Barona 63 Sklepy Obuwnicze Vigo: 12% Ryga, A.Caka 71 Ryga, A.Caka 30 Ryga, Kaleju 14/16 Ryga, Kalku 6 Ryga, Terbatas 68 Ibero: Ryga, Brivibas 68 Ryga, Matisa 25 Budget Car Rental: Lotnisko w Rydze, Wypo yczalnia Samochodów Noma.lv: Ryga, Lielgabalu 4 PODRÓ E I Lina Autokarowa Ecolines: 15% Ryga, Caka 45, tel Eurolines: Ryga, Pragas 1 Nordeka: Przy zakupie biletu w autobusie. Ryga, Dzirciema 121, MALTA Nazwa karty: Karta Zghazagh NSTS Student and Youth Travel 220, St. Paul Street, Valletta VLT07 tel

7 22 Mdina Experience: Na wstêp. Wyspa Gozo 360 Lm0.85 Manoel Theatre: Burger King, KFC, Pizza Hut, TGI Friday s, Nautico Club, Mc Donald s, Hard Rock Cafe, Il-Kenur, Red Lobster: Na terenie ca³ego kraju. W poni szych hotelach na wyspie Gozo zni ki na noclegi: Hotele Marsalforn Hotel Cornocopia Hotel St. Patrick s W poni szych sklepach Fashion Outlet zni ki: Morgan, Crocker, Diesel, Levis, Kookai Ksiêgarnia Books Plus: Salony Jubilerskie Sapphire: Baseny National Pool Complex: Centrum Nurkowania Luna: MO DAWIA P.O. Box 2966, MD-2071, Kiszyniów tel Centrul Odeon: Kiszyniów 55, str. M. Eminescu Cinema Club: 25 30% Po godz. 18. Kiszyniów 8/1, str. Banulescu Bodoni Bar Karambolino: Kiszyniów, M. Costin 7 Napilis Pizza: 5% Kiszyniów, Cosmonautilor 6 Kawiarnia Mon Cafe: Kiszyniów, Stefan Cel Mare 64 Restauracja Sanatate: 5% Kiszyniów, Banulescu Bodoni 28 Klub Nocny La Victor: wstêp wolny Kiszyniów, Banulescu Bodoni 28 Hotel Dacia: Kiszyniów, 31 August 135 NIEMCY SJAG Postfach Rheinfelden, tel Muzeum DDR: 40% Berlin 10178, Karl-Liebknecht-Str. 1 Muzeum Beethovena: Bonn 53111, Bonngasse Muzeum w Hamburgu: 45% Hamburg 20355, Holstenwall 24 Liedergalerie w Berlinie i Hamburgu: 30% Na bilety na musicale. Movie Park: Bottrop-Kirchhellen 46244, Warner-Allee 1 ZWIEDZANIE Wycieczki z przewodnikiem St. Pauli Landgang: 12% Hamburg Sklep Edukacyjny Apple Komputery: 10 60% na hardware Apple oprócz ipodów, 60% na software Apple. Trendy Bi uteria Rhomberg: D! s Dance Club MOVES YA! Szko³a tañca: Na 3-miesiêczne karnety. CityNightLine: Wynajem samochodów Europcar: 18% PORTUGALIA Nazwa karty: Cartao Jovem Rua Lúcio Azevedo, nr Lizbona tel Muzea miejskie: zni ki lub wstêp wolny Muzea Portugalskiego Instytutu Muzeów: 60% Lizboñskie Oceanarium Park Expo 98: ceny specjalne 25 zni ki w wiêkszoœci teatrów, np. Teatro Nacional de S. Luís e de D. Maria II, Teatro de Sao Joao. Specjalne zni ki w: Lusomundo Cinemas, Castello Lopes, AMC i innych. Mc Donald s: 13,5% Na Super McMenu. Miejskie parki campingi: % Portuguese Youth Hostels Network sieæ hosteli m³odzie owych: 15% Mecze pi³ki no nej organizowane przez Portugalsk¹ Federacjê Footballu (Federaçao Portuguesa de Futebol): Mecze koszykówki organizowane przez Profesjonalna Ligê Koszykówki (Liga Profissional de Basquetebol): Poci¹gi regionalne i miêdzyregionalne: 30% Poci¹gi Intercidades: Poci¹g Alfa Pendular: Wt czw kursuje miêdzy Lizbon¹ a Porto. Rede Expressos, Eva, Rodonorte, Joalto: 10 ROSJA Youth Card Russian Union of Youth 3/13 Maroseyka, Moskwa tel /8279 Muzeum Muzika i vrema: Jaros³aw, Volgeskaia Naberegenaia str. 33a Kino COSMOS: 25% Moskwa, Prospekt Mira str Mirage-Cinema: Na bilety pn-czw, pt do 17, nd po 19. Sankt-Petersburg, Bolshoj Prospekt 5 Kino Rodina: 25% Na bilety po godz. 16. Tula, Prospekt Lenin 20 Kino Salut: Stawropol, 50 let VLKS str. 1 Restauracja Sushi-Chka: 5% Moskwa, Presnenskij Val str. 14/1 Restauracja Sushi Ru: Astrachan, Savushkina str. 4 Cafe Pulp Fiction: 7% W³adywostok, Borodinskaia str. 9 DJ-Café Sahara: 10- Na menu. Stawropol, Prospect Oktabrskoj revolucyi 14 Kompleks Rozrywkowy Samolet: Na bilard. Moskwa, Presnenskij Val str. 14/1 Klub Bilardowy Dixi: 5% W³adywostok, Svetlanskaia str. 147 Centrum Rozrywkowe Pharaon: Bezp³atne wejœcie, na grê w krêgle, w barze i restauracji. Stawropol, Tuhachevskogo str. 13 Hotel Ekwator: 5- W³adywostok, Naberegenaia str. 20 Kompleks hotelowy Kontynent: Stawropol, Dzerjinskogo str. 114 Salony Belii veter+: Na p³yty CD, DVD, gry komputerowe i inne. Sieæ ksiêgarni Akademia: 5% Jubiler Sapfir: 5%

8 RUMUNIA Associata EURO<26 Romania Regina Elisabeta bvd. 7-9, Chimexim entrance, 3rd district , Bukareszt tel zni ki dla posiadaczy karty w muzeach narodowych na terenie ca³ego kraju. Teatr Casandra: bilet bezp³atny Bukareszt, Franceza 9 Teatr ydowski: 60% Bukareszt, Barasch, no. 15 Teatrul National de Opera Ion Dacian: 60% Bukareszt, Nicolae Balcescu 1 Schroniska m³odzie owe: Kwiaciarnie Iris: Ksiêgarnie Carturesti: 5- na ksi¹ ki i w kawiarni, 5% na p³yty CD. Ksiêgarnie Humanitas: Noi Galery: Na ksi¹ ki i p³yty CD. Trei Editing Agency: 25% Na ksi¹ ki. Centrum Nurkowe Carpatica: 7- PODRÓ E I Eurolines: 15% na przejazdy, na ubezpieczenie i wypo yczanie samochodów, 5% na na programy turystyczne. Zip Travel: specjalne ceny na bilety lotnicze. SAN MARINO Nazwa karty: Carta Giovani Carta Giovani c/o CSA Via G. Babboni Seravalle tel Muzea i zabytki administrowane przez Museo di Stato: wstêp wolny do nastêpuj¹cych miejsc: Musei di San Marino Palazzo Pubblico Museo di Stato Museo Pinacoteca San Francesco Museo delle Armi modernea tel I Kina i teatry prowadzone przez Ufficio Attivita Sociali e Culturali: bilet ulgowy tel Bar Montebianco: 15% Borgo Maggiore, Via XXVIII Lugilo 146 Bar Flash di Guidi Michele: Domagano, Via XXV Marzo 12/A Hotel Restaurant Cesare: Via Salita della Rocca 7 Grand Hotel Di San Marino: W hotelu i restauracji przy wczeœniejszej rezerwacji. San Marino 47890, Viale Onofri 31 Hosteria Da Lino: 10 15% na pokoje pojedyncze i podwójne, 15% na trójki. Borgo Maggiore 47893, Piazza Grande 47 Hotel Ristorante Rossi: Domagnano 47895, Via XXV Marzo 13 Hotel Ristorante La Grotta: 15% Na noclegi i wy ywienie. San Marino 47890, Contr. S. Croce 7 Hotel Quercia Antica, Via: 15% Na noclegi ze œniadaniem. San Marino 47890, Della Capanaccia 7A Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici Transport Service: tel Cable railway: tel na transport i przejazdy w granicach San Marino oraz na kolejkê linow¹ ³¹cz¹c¹ Borgo Maggiore z historycznym centrum San Marino. SERBIA Association Serbia Beogradska 23/I, Belgrad tel Teatr Narodowy: 40% 10 zni ki w teatrach na terenie ca³ego kraju. Restauracje Mc Donald s: kupony zni - kowe Pizza Hut: Hotel N: Belgrad, Bilkecka 53 Hotel Slavija: 30% Belgrad 11000, Svetog Save 1 Hostel Licej: Belgrad, Venizelosova 31 Serbskie koleje: Linie lotnicze Montenegro 30 40% 30% na przeloty miêdzy Serbi¹ a Czarnogór¹, 40% na pozosta³e. Autobusy Lasta: 10 30% Autobusy Subotica Trans: Autobusy Jedinstvo Vranje: S OWACJA Nazwa karty: Karta Mládeze CKM SYTS Vysoka 32, Bratys³awa tel I Kina Palace Cinemas: 30 Sk zni ki Bratys³awa , Einsteinova 20 Aupark Teatr West: Bratys³awa , Nam. SNP 14 Teatr Narodowy: Koszyce , Hlavna 58 Restauracje Mc Donald s w Bratys³awie i Banska Bystrica: ciastko gratis do ka - dego zestawu Steak House: Banska Bystrica , Nam. Stefana Moyzesa 2 Hotel Garni Doprastav**: 15% Bratys³awa 82108, Kosicka 52 Reserved: Sklepy w: Banska Bystrica, Bratys³awie, Komarno, Koszycach, Nitra, Popradzie, Trencin, Zilina. Cropp Town: Sklepy w: Banska Bystrica, Bratys³awie, Koszycach, Popradzie. Alain Delon: 15% Sklepy w: Bratys³awie, Nitra, Zilina. Lamarc Bielizna Damska: Sklepy w: Bratys³awie, Dunajska Streda, Koszycach, Zilina. Levi s: Sklepy w Bratys³awie i Koszycach. 4YOU: Na kolekcjê mêsk¹. Sklepy w: Bratys³awie, Dunajska Streda, Koszycach, Liptovsky Mikulas, Malacky, Prievidza, Senec, Sladkovicoco, Trnava, Zilina. Perfumerie Fann: Na perfumy i kosmetyki. Sklepy w ca- ³ym kraju: Optycy Mania: 10 15% Sklepy w: Levicie, Popradzie, Ruzomberok, Stara Lubovna, Trencin, Trnava, Banska Bystrica, Bratys³awie, Koszycach, Nitra, Zilina. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Union: specjalna zni ka na ubezpieczenie turystyczne UNAL. SPORTY ZIMOWE 10 25% na karnety ca³odzienne w: Jasenská dolina, JASNÁ Nízke Tatry, Skicenter Martinské Hole, Skicenter Šachtièky, ORAVA SNOW, PARK SNOW Donovaly, Pezinská baba, SKI PARK Kubínska ho¾a, SKI PARK Ruzomberok, SNOW- LAND Valèianska dolina, Snowparadise 23

9 Ve¾ká Raèa - Ošèadnica, Spišská Nová ves Rittenberg, Tále Ski, TLD Tatra cableways, VRÁTNA Free Time Zone. PODRÓ E I Biura Podró y CKM 2000 Travel Zni ki na zakwaterowanie, bilety lotnicze, bilety autokarowe, zwiedzanie itp. S OWENIA Nazwa karty: MOVIT EURO<26 MOVIT Gregorciceva 3, 1000 Ljubljana tel Muzej novejše zgodovine Slovenije w Ljubljanie: Zelezniški Muzej w Ljubljanie: Slovensko mladinsko gledališèe: bilet studencki Kinodvor: Hotel Park: Ljubljana, Tabor 9 Kranjski kamp: Kranj, Premantura, Hrvaška Športno društvo Kitesfera: Rollbar, Karting center BTC: Ljubljana, Šmartinska 152, hala 18 Adrenalinski park Tuhelj: 15% Tuheljske Toplice, Trziè SÈD Sava: 10 Na rafting, loty balonem, wspinaczkê, kajakarstwo i in. Ljubljana, Prijateljeva 2 Kolej S³oweñska: 30% Oprócz Zeleni vlak. Zni ka wa na jedynie ze specjaln¹ wspólna kart¹ wydawan¹ z Kolej¹ S³oweñsk¹ (SZ EURO<26). Zabytkowy poci¹g na trasie: Jesenice Bled Boh. Bistrica Grahovo Most na Soci. Poci¹g kursuje od po³owy VI do koñca IX. Wypo yczalnia samochodów Europcar: 10 15% SZWAJCARIA Nazwa karty: Carte Jeunes EURO<26 Suisse Belpstrasse 49, Postfach 3000 Berno 14 tel Pizzerie Pizza Blitz zni ki w 7 lokalach na terenie Szwajcarii (Baden, Bazylea, Berno, Dietikon, Lozanna, Winterthur, Zurich). Restauracje Manana, Lausanne: Restauracja Pizzeria Cavallo Bianca: Klub Bierhubeli w Berno: 5 CHF zni ki Klub Rohstofflager w Zurychu: 5 CHF zni ki Kempingi TCS: 15 25% 45 komfortowych kempingów w ca³ej Szwajcarii. Nie dotyczy op³at za elektrycznoœæ i podatków. Wysokoœæ zni ki uzale niona od sezonu. Adresy kempingów na The Body Shop: Skate-Park HS36 Association de fievre: bezp³atne wejœcie SPORTY ZIMOWE Zni ki w oœrodkach narciarskich: Gstaad Flims Laax Falera Davos Portes du Soleil Saas-Fee SZWECJA C.I.U. Ludvigsbergsgatan 22, Sztokholm tel SprawdŸ zni ki na TURCJA Youth Association for Habitat and Agenda 21 Ulus Mh. Okul Yolu Sk. No 13, Ortakoy/Besiktas Istambu³ tel /15 Kino Moda: 25% Istambu³, Kadiköy Bahariye Cad. No. 37 CineMajestic: Istambu³, Beyoglu Ayhan Iºik No:10 Bar Cici: Istambu³, Ambarli Sea Coast Str. Avcilar Zin Cafe: 15% Istambu³, Merkez Mah. Marmara Cad. No:20/80 Avcilar Dilek Patisserie: Istambu³, Istiklal Cad. No:341 Beyoglu Kafé Pi: 15% Istambu³, Beyoglu, Küçükparmakkapi sok. Sinek Çikmazi, No:13 Fish Point: Istambu³, Galata Köprüsü alti Eminönü Restauracja Epope: Istambu³, Degirmen sok. no:5 Ortaköy Paris Hotel Hostel: Isambu³, Çemberlitaº Hadrianus Hotel: Antalya, Kaleiçi Zeugma Hotel: 15% Istambu³, Sultanahmet Ubrania Üçler: Obuwie Joli Shoes: 15% Przy p³aceniu gotówk¹. Istambu³, Ebuziya Cad. No. 41 Bakirköy Ksiêgarnia 200: EDUKACJA Centrum Naukowe Çagdaº: 15 25% Istambu³, Bakirköy Incirli cad. No:113 Centrum Jêzyków Obcych World: Istambu³, Kadiköy Autobusy Ulusoy Turizm: 15% Na bilety w ca³ej Turcji. UKRAINA EURO<26 Zarevo Ivana Mazepy 6, of. 6, Kijów 10, tel I GALERIE Park Narodowy Sophia Kijów: wstêp wolny na wejœcie do Muzeum. Kijów, str. Volodymyrska, 24 Park Narodowy Kijów-Pechersk: Na wejœcie i us³ugi przewodników. Kijów, str. Sichnevoho povstannia, 21, corp. 28 Galeria Nef: Kijów, str. Sichnevoho povstannia, 21, corp. 20 Muzeum Historyczne Dniepropetrovsk: 75% Dnipropetrovsk, pr. K. Marxa, Historyczno-Kulturowy Rezerwat w Dubnie: Dubno, Rivnens ka obl., vul. Zamkova 24

10 Muzeum Kobzar: wstêp wolny Cherkasy, str. Baydy Vyshnevetskogo, Regionalne Muzeum Sztuki Cherkasy: Na wstêp na wystawy. Cherkasy, str. Khreschatyk, 259 Muzeum Tradycji Regionalnej Cherkasy: 70% Cherkasy, 1 Slavy Muzeum Tradycji Regionalnej Vinnytsia: Vinnytsia, 1 Muzeyna sq Muzeum Tradycji Regionalnej Volyn: wstêp wolny Lutsk, 20 Shopen str. Regionalny Ukraiñski Teatr Muzyki i Dramatu Volyn im. Shevchenki: Ukraiñskie Hostele: 5% Kijów, 04212, Malynovskoho str., 1a Ltd Mkc: 4% Na sprzêt komputerowy. Sklep internetowy Megamart: 3% Kijów, str. Darvina 6a PODRÓ E I BP Coliseum: do na bilety lotnicze, do 30% na ubezpieczenia Kijów, str. Mykhajlivska 15 of.8 Veres-Tour: 5% Na us³ugi turystyczne. Lutsk, 15 Voli Av. Suputnyk-Kirovohrad Ltd: 3% Na us³ugi turystyczne. Kiroyohrad, 1 Kirov sq. PCP Worksvit: 5% Na us³ugi turystyczne. Rivne, str. Chornovola 53 WÊGRY KHT Balazs Bela 18 1.em 116, 1094 Budapeszt tel Közlekedési Múzeum, Budapeszt: I Merlin Színház, Budapeszt: Bolero Café & Restaurant: Budapeszt, 132 Huvosvolgui Restauracje Becsiszelet Vendegl: Hostel Bakfark: Budapeszt, Bakfark u. 1-3 Hostel Banki: Budapeszt, Polomaniczky u. 8. Hostel Hill: Budapeszt, Nemesi u. 5 Hostel Universal: Budapeszt, Irinyi ut Camping Zugligeti Niche: Budapeszt, Zugligeti ut. 101 Ifjúsági Tábor: Debrecen 4020, Erdõspuszta Rencz Ifjúsági Szálló: Fadd-Dombori 7133, Tavasz u 6. Testharmónia Egyesület: Budapeszt 1065, Lázár u. 9. Alex Body & Fitness Gym: Szekszárd 7100, Wesselényi u. 16 WIELKA BRYTANIA Anglia Projekt Karty EURO<26 na terenie Anglii jest aktualnie w rekonstrukcji. Wszelkie informacje o zni kach bêdziemy anonsowaæ w najbli szych numerach Magazynu EURO<26 i na stronie: Szkocja Nazwa karty: Young Scot Rosebery House 9, Haymarket Terrace EH12 5EZ Edynburg tel Muzea Historii Szkocji: Narodowe Dziedzictwo Szkocji: bilet ulgowy Eden Court Theatre and Cinema: bilet studencki Citizens Theatre: 1 GBP zni ki Cumbernauld Theatre Trust Ltd.: Kina Cineworld: bilet studencki Dominion Cinema: 25% Filmhouse: bilet studencki Kina Odeon: specjalne ceny Vue Cinema: bilet studencki O Briens: Na gastronomiê. Scottish Youth Hostels Association: darmowa roczna Karta Cz³onkowska. Smartcityhostels: Belford Hostel: 5% Ksiêgarnie Borders: 5% Na ksi¹ ki, p³yty CD i DVD. Topman: Na ubrania w sklepach sieci. Nie dotyczy wyprzeda y. Topshop: W sklepach sieci. Wycieczki Haggis Adventures: Zarezerwuj online. Park Rozrywki Go Ape!: Pn pt, oprócz œwi¹t. Autobusy National Express: do 30% Zni ka niedostêpna na stronie internetowej i u kierowcy. Autokary Scottish Citylink: Loganair Ltd.: bilety studenckie P & O Irish Sea: Na rejsy z Troon/Caimryan. McInnes Taxi & Minibus Hire: 15% Walia Canllaw Online Caerphilly Business Park Van Court, Van Road, CF83 3ED Caerphilly tel Muzeum Ceredigion: Na pami¹tki. Terrace Road, Aberystwyth, SY23 2AQ Muzeum Llangollen Motor: 50p Llangollen LL20 8EE, Pentrefelin Model House Craft & Design Centre: Na produkty ze sklepu i eksponaty z galerii. Llantrisant, CF72 8EB, Bull Ring, Centrum Technologii Alternatywnych: 1 GBP Machynlleth, SY20 9AZ Machynlleth Krêgle Megabowl Cardiff Nd czw do jednej gry druga gratis. Cardiff, CF23 9AE, 376 Newport Road Wodne Zoo Anglesey: bilet w cenie biletu grupowego Park tematyczny Greenwood Forest Park: Gwynedd, LL56 4QN, Y Felinheli 15% zni ki w poni szych pizzeriach Domino s: Bridgend, 254 Quarella Road Caerphilly, Piccadilly Square Barry 17, Holton Road Pontypridd, Wain Bakery, Broadway Newport, 356 Chepstow Road Newport, Malpas Road Retail Development, Malpas Road 25

11 Cwmbran, 3 Caradoc Road Blackwood, High Street zni ki w poni szych pizzeriach Domino s: Cardiff, CF5 1GX, 206 Cowbridge Road East, Canton Cardiff, Roath, 62 Crwys Road Cardiff Bay, Mermaid Quay Pokoje Goœcinne Anchor: Haverfordwest, Enville Road, Broad Haven Hotel Ty Mawr: IV X pn czw, pt nd, XI III Na noclegi ze œniadaniem. Moda Beach Buoys: 15% Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 3JR, 2 Marine Road, Broad Haven Chevron Clothing Ltd: Wrexham LL13 8AD, 4 Henblas Street Oyster Clothing Ltd: Cardiff, CF10 1BW, 28 Castle Arcade Moda Weird Fish Retail Ltd: Nie dotyczy przecen i sklepu internetowego. Cardiff CF10 1AE, 21 Royal Arcade Bi uteria North Wales Coins Ltd: Colwyn Bay LL29 8LG 1B Penrhyn Road Odzie i artyku³y sportowe 7twenty: North Wales LL15 1HF, 15 Clwyd Street, Ruthin, Denbighshire Rowery Tom Davies: Cardiff, CF5 1HW, 312a Cowbridge Road East, Canton Top Sportswear & Equipment Ltd: Swansea, SA9 1NT, 14 Station Road, Ystradgynlais Centrum Pi³ki No nej Gôl Cardiff, CF11 8BR Lawrenny Avenue, Canton Fitness Klub Simone s: karnety w cenach studenckich Monmouth, NP25 3BX 15 Church Street Saks Hair & Beauty: Pn czw. Cardiff, CF10 1GL 11 St John Street W OCHY Nazwa karty: Carta Giovani Associazione Carta Giovani Via Albalonga 3, Rzym tel Wiêkszoœæ muzeów na terenie ca³ych W³och podleg³ych Ministerstwu Kultury honoruje zni ki na wstêp dla posiadaczy Karty EURO<26. Szczegó³owa lista na stroniach: Warner Village Cinemas: bilet ulgowy Pn pt. Mc Donald s: 10 przed godz. 18, po godz. 18. Nie ³¹czy siê z innymi promocjami i jest dostêpna tylko w restauracjach wymienionych na stronach: Najwiêksze akwarium w Europie w Genui: 1 EUR zni ki na wstêp Area Porto Antico Ponte Spinola Genova Bioparco park botaniczny w centrum Rzymu 2 EUR zni ki na wstêp oraz na stoiskach z pami¹tkami. Hotel Al San Pietrino: 25% Zni ka poza sezonem 9.I 28.II, VIII i 9.X 20.XII. Rzym, Via Giovanni Bettolo 43 Babri Simin Tay: Rzym, Via Gerolamo Cardano 122 Veb Consult Guesthouse: Florencja, Via Snat Egidio 12 Sklepy Optyczne Salmoiraghi & Vigano: 10 15% 15% na okulary korekcyjne i s³oneczne, na roczne soczewki kontaktowe. Sklepy Ethic: Na odzie damsk¹. Sklepy Bottega Verde: 5% Na artyku³y kosmetyczne. FNME (Ferrovie Nord Milano) regionalne linie kolejowe w Pó³nocnych W³oszech: Na regularne po³¹czenia w regionie Lombardia. Autostradale linie autobusowe: Na bilety na po³¹czenie Stazione Centrale z mediolañskim portem lotniczym Orio al Serio. Tele 2 International Phone Card telefoniczne po³¹czenia miêdzynarodowe: do 80% Szczegó³owe informacje na stronie: 26

od lutego 2010 do 31.XII.2012

od lutego 2010 do 31.XII.2012 Wydawcy European Youth Card z różnych krajów stowarzyszeni są w Europejskim Stowarzyszeniu Kart Młodzieżowych (EYCA) z siedzibą w Bratysławie. W zeszłym roku, po przeprowadzeniu badań wśród Waszych rówieśników

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 2010 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 2010 r. 39 9 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajem lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus

Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus Informacje ogólne Co to jest program Socrates-Erasmus tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających międzynarodową wymianę studentów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 215 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH WE WRZEŚNIU 2012 r. 1 (sob.) 2 (niedz.) triathlon Mistrzostwa Europy U-23 Aguilas (Hiszpania)

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH WE WRZEŚNIU 2012 r. 1 (sob.) 2 (niedz.) triathlon Mistrzostwa Europy U-23 Aguilas (Hiszpania) WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH WE WRZEŚNIU 2012 r. Data rozpoczęcia Data zakończenia Sport Nazwa imprezy Miejsce 1 (sob.) 1 (sob.) lekkoatletyka Mistrzostwa Polski juniorów w chodzie

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 grudnia 2011 r. 453 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Wykr. 1. SPOŁECZNY ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA W STOLICACH KRAJÓW UE (X )

Wykr. 1. SPOŁECZNY ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA W STOLICACH KRAJÓW UE (X ) w % 75 60 45 30 15 0 Helsinki Amsterdam Luksemburg Kopenhaga Wiedeń Lublana Bruksela Paryż Dublin Sztokholm Valletta Praga Londyn Berlin Rzym Nikozja Madryt Tallinn Lizbona Ryga Budapeszt Bratysława Warszawa

Bardziej szczegółowo

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w - obiektach hotelowych

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w - obiektach hotelowych Jednostka miary 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów ogółem obiekty ogółem VII

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa konsumenckie. nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie

Twoje prawa konsumenckie. nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie Twoje prawa konsumenckie nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie Twoje prawa... 1 Kiedy robisz zakupy w sklepach innego państwa UE 1, masz prawo do: towaru, który

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu).

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). TY TY EUROP i Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe: Połączenia krajowe SMS-y krajowe Połączenia w Heyah 0,60 PLN Wysłanie w Heyah 0,03

Bardziej szczegółowo

Solidarity Payments. Gratyfikacje Solidarnościowe

Solidarity Payments. Gratyfikacje Solidarnościowe SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Styczeń 2007 Solidarity Payments Gratyfikacje Solidarnościowe SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Al. Niepodległości 8a/8 61-875 Poznań

Bardziej szczegółowo

Vienna International Hotels & Resorts. Hotele w Polsce

Vienna International Hotels & Resorts. Hotele w Polsce Vienna International Hotels & Resorts Hotele w Polsce VIENNA INTERNATIONAL HOTELMANAGEMENT AG Podsumowanie Rok założenia: Obecne portfolio: Sieć jest obecna w 9 krajach: VI w liczbach: 1989; 5 hoteli w

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Tadeusz Studnicki Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Katedra Turystyki i Hotelarstwa Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów)

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów) Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów) AUSTRIA 1. Kunstuniversität Linz (Arts Rzeźba, Malarstwo, Grafika, Intermedia,

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

Informacje proszę przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail paulina.rybska@orpeg.pl w terminie do 14 stycznia 2015 r. do godziny 12:00.

Informacje proszę przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail paulina.rybska@orpeg.pl w terminie do 14 stycznia 2015 r. do godziny 12:00. Strona Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży, dostarczania biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria System nawigacji plus (RNS-D) System nawigacji (BNS

Bardziej szczegółowo

Rozkłady Rejsów & Ceny

Rozkłady Rejsów & Ceny 2016 Rozkłady Rejsów & Ceny Moomin Character KTO PIERWSZY TEN LEPSZY CAŁE MORZE BAŁTYCKIE W TWOIM ZASIĘGU! Zakosztuj morskiego powietrza na luksusowych statkach wycieczkowych i nowych promach Tallink Silja.

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 10 października 2014 Krótka historia Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28. DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28. DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali

Bardziej szczegółowo

Kraje Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej Kraje Unii Europejskiej Mapa państw członkowskich Unii Europejskiej Austria Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1995 Stolica: Wiedeń Język urzędowy: niemiecki Powierzchnia: 83 871 km² Liczba ludności: 8

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn do 21 lat

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn do 21 lat Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn do 21 lat 1976 Hamburg 2. Hiszpania 3. RFN 4. POLSKA (RFN) 5. Belgia 6. Irlandia 7. Francja 8. Walia 1977 Folkestone 1. RFN 2. Holandia 3. Hiszpania 4. Anglia (Anglia)

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 26/2007 5 lipca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/2007

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Analiza rynków turystyki wyjazdowej TURCJA

Analiza rynków turystyki wyjazdowej TURCJA Analiza rynków turystyki wyjazdowej TURCJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, grudzień 2013 Turcja Liczba wyjazdów zagranicznych i wielkość wydatków

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2009

Wyniki badania PISA 2009 Wyniki badania PISA 2009 Matematyka Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Badanie OECD PISA 2009 w liczbach Próba 475.460 uczniów z 17.145 szkół z 65 krajów, reprezentująca populację ponad 26 milionów piętnastolatków

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> www.catpress.pl - CatPress - Katalog stron nowej generacji CatPress - Katalog stron nowej generacji Katalog stron internetowych nowej generacji nie,8211;,bull;, 282 33 nie 18 8211; 16 bull; 2 stron Outbound

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA SEZON LETNI 2015.10 ważny od 24.06.15

CENNIK NA SEZON LETNI 2015.10 ważny od 24.06.15 CENNIK NA SEZON LETNI 2015.10 ważny od 24.06.15 UWAGA! - Podane ceny obejmują terminy od 1 kwietnia 2015 do 31 października 2015. - Ceny podane w cenniku są cenami katalogowymi, tzn. że nie zawierają aktualnych

Bardziej szczegółowo

Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii?

Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii? Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii? Janusz Czapiński marca Odsetek palaczy. 1 6 4 Odsetek chłopców i dziewcząt w wieku 11-1 lat palących papierosy i liczba wypalanych przez nich papierosów w

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Zbliżające się święta sprzyjają wzrostowi cen skupu żywca oraz zbytu mięsa wieprzowego i wołowego. W pierwszym tygodniu grudnia br. wzrosły także ceny skupu gęsi. Ceny skupu

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem 1 Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem Cena 29000.00 EUR Numer: 774 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Wtórne Typ: Dwupokojowe Typ: Niedrogie mieszkaniа Region: Neseber

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin rekrutacji kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej na rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 11/2008 20 marzec

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM

UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM Wiele informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu publikacji. Luksemburg:

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 grudnia 2008 roku

z dnia 18 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

PRCH Research NEWS. Warszawa, październik 2013

PRCH Research NEWS. Warszawa, październik 2013 PRCH Research NEWS Warszawa, październik 2013 SPIS TREŚCI 1. Indeksy odwiedzalności w polskich centrach handlowych 2. Inne wskaźniki dotyczące sektora handlowego w Polsce 3. Indeks Obrotów PRCH (PRCH Turnover

Bardziej szczegółowo

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY.

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY. CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY www.city-hotel.pl CITY HOTEL - PRZYWIĄZUJEMY SIĘ DO NASZYCH GOŚCI. City Hotel w Bydgoszczy jest hotelem czterogwiazdkowym. Zarówno osoby podróżujące służbowo jak i turyści

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ Targi MEBLE POLSKA 2010 NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ MEBLE dotychczas jakie były? Trzy grupy zwiedzających o odmiennych oczekiwaniach i zainteresowaniach: projektanci wnętrz,

Bardziej szczegółowo

Program Motywacyjny. AUSTRALIA Nie tylko Opera w Sydney

Program Motywacyjny. AUSTRALIA Nie tylko Opera w Sydney Program Motywacyjny AUSTRALIA Nie tylko Opera w Sydney Australia Sydney Bangkok Opera w Sydney Grand Palace Emerald Buddha Perth Darwin Kakadu port Douglas Aborygeńskie Centrum Kultury Blue Mountains AUSTRALIA

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRÓD - Edycja obywatelska 2009. 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS

LISTA NAGRÓD - Edycja obywatelska 2009. 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS NAGRODA 1 1. ZŁOTY GDAŃSKI KLUCZ OLIMPIJSKI 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS 3. Zestaw talarów gdańskich: srebrny i mosięŝny, wybitych z okazji 20. rocznicy odzyskania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU SR.021.27.2013 REKTOR 58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4 tel. 74 641 92 00 Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

Informacje proszę przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail paulina.rybska@orpeg.pl w terminie do 12 stycznia 2015 r. do godziny 14:00.

Informacje proszę przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail paulina.rybska@orpeg.pl w terminie do 12 stycznia 2015 r. do godziny 14:00. Strona 1 Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży, dostarczania biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2009-06-09. Dni Morza 2009 organizacja ruchu

Szczecin 2009-06-09. Dni Morza 2009 organizacja ruchu Szczecin 2009-06-09 Dni Morza 2009 organizacja ruchu W związku z organizacją Dni Morza zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Dotyczyć ona będzie zarówno zamknięcia ulic w okolicy Wałów Chrobrego

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Mobile Vikings Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych VikingCo Poland Sp. z o.o. obowiązuje od r.

Cennik Oferty Mobile Vikings Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych VikingCo Poland Sp. z o.o. obowiązuje od r. Cennik Oferty Mobile Vikings Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych VikingCo Poland Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2014 r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W LIPCU 2012 r. Copa del Sol U-14 dz. elim. Europa Cup U-14 ch. elim.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W LIPCU 2012 r. Copa del Sol U-14 dz. elim. Europa Cup U-14 ch. elim. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W LIPCU 2012 r. Data rozpoczęcia Data zakończenia Sport Nazwa imprezy Miejsce 1 3 (wt.) tenis Drużynowe Mistrzostwa Europy Copa del Sol U-14 dz. elim.

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 7 ROKU WRZESIEŃ 7 Metodologia badania Liczebność

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo