ARMENIA Nazwa Karty: EURO<26 Armenian Junior Chamber 19 Sayat Nova, Erywañ tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARMENIA Nazwa Karty: EURO<26 Armenian Junior Chamber 19 Sayat Nova, 375001 Erywañ tel. +374 1532553 euro26ajc@netsys.am www.euro26."

Transkrypt

1 Wydawcy Karty EURO<26 z ró nych krajów stowarzyszeni s¹ w Europejskim Stowarzyszeniu Kart M³odzie owych (EYCA) z siedzib¹ w Bratys³awie. Powsta³o ono w 1992 roku, czyli znacznie póÿniej ni pierwsze karty m³odzie owe. Dlatego Karty w niektórych krajach zwyczajowo, od momentu powstania nosz¹ swoje w³asne nazwy. Na przyk³ad Karta EURO<26 w Czechach nazywa siê Karta Mládeze, w Szkocji Young Scot, w Holandii Cultureel Jongeren Paspoort, w Hiszpanii Carnet Joven. Nazwa EURO<26 pojawi³a siê w logo, wspólnym dla wszystkich Kart. Dlatego nie dziwcie siê, e nazwa w ka dym kraju mo e brzmieæ inaczej ni tylko samo EURO<26. We wszystkich krajach zni ki dla posiadaczy Kart z innych stron Europy s¹ honorowane na zasadzie wzajemnoœci. Ogó³em zni ek jest ponad Trudno wiêc wydaæ Przewodnik z informacj¹ o wszystkich krajach. By³oby to kilka niez³ych tomów. St¹d wydawcy Karty w ka dym z krajów (zamieszczonych poni ej) zobowi¹zani s¹ przes³aæ na yczenie swój przewodnik do posiadacza Karty EURO<26, który go zamówi listownie, telefonicznie, faksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Trzeba tylko zrobiæ to odpowiednio wczeœniej. Jeœli nie ma na to ju czasu, warto przejrzeæ strony internetowe poszczególnych krajów (patrz poni ej) lub zadzwoniæ przed wyjazdem do danego wydawcy i dowiedzieæ siê, gdzie mo na dostaæ przewodnik bêd¹c ju na miejscu. Zajrzyjcie koniecznie na stronê internetow¹ Europejskiego Stowarzyszenia Kart M³odzie owych European Youth Card Association Na tej stronie mo na tak e zapoznaæ siê ze zni kami w zdecydowanej wiêkszoœci krajów, w których funkcjonuje Karta EURO<26. Podajemy przyk³adowe zni ki w poszczególnych krajach: 16 ANDORA Nazwa Karty: Carnet Jove Andorra Centre Cultural La Llacuna C/Mossen Cinto Verdaguer 4-6, 2n pis Andorra la Vella tel W poni szych muzeach zni ki na wejœcie: Muzeum Perfum Muzeum Miniatur Siadristyi s Muzeum Ikon Sant Jordi Teatr Comunal: Na bilety w przedsprzeda y. Claror Auditorium: 25% Na bilety w przedsprzeda y. Burger King, Mc Donald s, Pizza Hut, KFC, Pans&Company: Na terenie ca³ego kraju % zni ki w hotelach na terenie ca³ego kraju, miedzy innymi: Hostel Alberg Borda Jovell Av. del Jovell, s/n, Sispony Hotel Cervol: Na nocleg ze œniadaniem (oprócz szczytu sezonu). Andorra la Vella 46, Av. Santa Coloma, Hotel St. Gothard Ctra. General d'arinsal Erts ARMENIA Armenian Junior Chamber 19 Sayat Nova, Erywañ tel Teatr A. Spendaryan Erywañ,Tumanyan 54 Na przedstawienia baletowe i operê. Elen: 5% Erywañ, Mashtots 9 Breez: 5% Erywañ, Nalbandyan 23 Hong Kong: 3% Erywañ, G. Lusavorchi 3 Cactus: 5% Erywañ, Mashtotsi 42 Mimino: 5% Erywañ, Alek Manoukyan 7 Yerevan Pandok: Erywañ, Movses Khorenatsu 29a Hotel Golden Palace*****: Erywañ, Azatutjan 2/2 tel Hotel Ani Plaza: Erywañ, Sajat-Nova 19 tel Hotel Aviatrans: Erywañ, Abovjan 4 tel Hotel Europa: 5% Erywañ, Hanrapetutjan 32/38 tel Hotel Hrazdan: Erywañ, Dzorapi 72 tel Hotel Latar: Erywañ, Silikyan 5/58, tel Hostel Envoy: 5 Erywañ, Pushkin 54 tel Cocana Ubrania: Erywañ, Abovyan 21 Papagallo Buty: 15% Erywañ, Abovyan 6 Gian Franco Ferre: 15% Erywañ, CH Tashir Pink: 5 30% Erywañ, Tigran Mets 23 AUSTRIA Jugendkarte Glockengasse 4d, A-5020 Salzburg tel Kunsthalle Wien: bilet ulgowy Wiedeñ 1070, Museumsplatz 1, Treitlstr. 2 Muzeum Archeologiczne: bilet ulgowy Bad Deutsch Altenburg, Bagd Muzeum Karykatur: bilet ulgowy Krems an Der Donau, Steiner Landstr. 3A English Cinema Haydn Upgrading lepsze miejsca po ni szej cenie. Wiedeñ 1060, Mariahilfer Str. 57 Restauracje Mc Donald s w Regionie Dolnej Austrii do ka dego Mc Zestawu donat gratis. Pizzerie Pizzamann: Na wszystkie rodzaje pizzy przy zamówieniu powy ej 9 EUR. Junges Hotels Annaberg Jugendherberge Darmowa karta cz³onkowska dla osób poni ej 18. r.. Dla reszty posiadaczy EURO<26 10 zamiast 15 EUR za nocleg. Annarotte 77, 3222 Annaberg Hotele Wombats City: 5% Wiedeñ 1150, Grang. 6

2 SPORTY ZIMOWE Snowboard School Dachstein Tauern: Na kursy narciarskie i wynajem sprzêtu. Schladming 8970, Ritter v. Gersdorff Str Schi & Rennschule Hochficht: Na kursy narciarskie i prywatne lekcje nauki jazdy na nartach. Puchenau 4048, Oleanderweg 4 Ski School Schruns: Na kursy narciarskie i wynajem sprzêtu. Schruns 6780, Bahnhofstr. 1 Obertauern Snowboard School: Na kursy narciarskie i wynajem sprzêtu. Obertauern 5562, Schützpassage Loferer Alm-Bahnen: 18% Na bilety 1- i 2-dniowe Lofer 275 Bergbahnen Dreilandereck Gesmbh & Co KG: Seltschach, 9601 Arnoldstein Innsbrucker Nordkettenbahnen: Innsbruck, Höhenstr Koleje Austriackie wspólna karta z Öbb vorteilscard: do BELGIA czêœæ flamandzka Nazwa Karty: Cultureel Jeugd Paspoort (CJP) Sainctelettesquare 19 B-1000 Bruksela tel Muzeum Mody: 2 EUR zni ki Antwerpia, Nationalestr. 28 Muzeum Mody: wejœcie 1 EUR Hasselt, Gasthuisstr. 11 Królewskie Muzeum Sztuk Piêknych: wejœcie 3,5 EUR Bruksela, Regentschapsstr. 3 Muzeum Sztuk Piêknych KMSKA: 2 EUR zni ki na wystawy sta³e Antwerpia, Plaatsnijderstr. 2 Muzeum Sztuki Wspó³czesnej SMAK: wejœcie 3,8 EUR Ghent, Citadelpark Muzeum Middelheim a: darmowy audio przewodnik Antwerpia, Middelheimlaan 61 Muzeum Instrumentów Muzycznych: wejœcie 3,5 EUR Bruksela, Hofberg 2 Muzeum Czekolady Choco Story: wejœcie 5 EUR Brugia, Wijnzakstr. 2 Muzeum In Flanders Fields: wejœcie 5 EUR Ieper, Grote Mark 34 Muzeum Nauki Earth Explorer: 25% Ostend, Fortstr. 128B Music Club Petrol: 2 EUR zni ki Antwerpia, d Herbouvillekaai Youth Hostel Van Gogh (CHAB): Bruksela, Dwarsstr. 8 Hotel Koffieboontje: 10 na noclegi sb-nd, na noclegi pn-pt, na wypo yczenie rowerów i skuterów. Brugia, Hallestr. 4 Sklepy Muzyczne Lemca: Brugia, Hoogstr. 21 Bruksela, Albertinaplein 1-3 Park Wodny Oceade: zni ka 1 EUR Bruksela, Bruparck, Voetbal-en kampioenschapslaan BELGIA czêœæ niemieckojêzyczna Jugendburo Quartum Center Hutte 79-16, 4700 Eupen tel Snack Bar Der Grieche : 0,50 EUR Eupen, Bergstr. 42 Centrum sportowe Sport-und Freizeitzentrum Worriken: Bütgenbach, Worriken 9 Bowling 67: wypo yczenie obuwia gratis Lontzen, Neutralstr ZDROWIE I URODA Fryzjer Cutting Crew: ceny specjalne Eupen, Bergstr. 44 BIA ORUŒ Youth Card Center for Youth Information & Documentation (CYID) Naturalistau St. 6-4a, Miñsk tel Muzeum Narodowe, wszystkie oddzia- ³y: Miñsk, Lenina 20 Muzeum Historii Literatury Bia³oruskiej, wszystkie oddzia³y: Miñsk, Bahdanovich 15 Bia³oruskie Muzeum Sztuki Ludowej w Miñsku: Zamek Mirski, Kompleks Pa³acowo-Parkowy: Muzeum Dom Wañkowiczów, Miñsk: Muzeum Siedziba Mickiewiczów w Miñsku: Muzeum S. Moniuszki: Siedziba M.K. Ahiñskiego: Galeria Sztuki Gal-Tvorchasc: 5% Upominki i dzie³a sztuki. Miñsk, Skrayna Ave. 47 Centrum Fitness Zalataya Bagira: Miñsk, F. Skaryna 37 ZDROWIE I URODA Salon Fryzjerski The Princess of Circus: Miñsk, F. Skaryna 32 Ramka Fuji Film: Miñsk, Kazlova 3-4 Intaks miêdzynarodowe przejazdy autokarowe: 15% tel Agencja Turystyczna Altus Plus & Historyka Ngo: 15% Na wycieczkê Œladami historii Bia³orusi. Miñsk, Fabrycyjus 9, of.13 Agencja Turystyczna Travel: 5 Na wycieczki po Bia³orusi. Miñsk, Kalwaryjskaja tel , BOŒNIA i HERCEGOWINA Trwaj¹ prace nad ponownym uruchomieniem projektu Karty EURO<26 w Boœni i Hercegowinie. Je eli otrzymamy informacje o zni kach w tym kraju przed wydaniem kolejnej edycji Przewodnika bêdziemy informowaæ o nich w najbli szych numerach Magazynu EURO<26 oraz na stronie BU GARIA EURO<26 Bulgaria Foundation Ruen St. 2, 5300 Gabrovo tel Muzeum Morskie: wstêp bezp³atny Warna, 10 Nikola Vaptsarov 17

3 18 Teatr Ivan Radoev: Pleven, 155 Vasil Levski Str. Teatr Stoyan Buchvarov: Warna, Pl. Nezavisimost Teatr Sulza i Smyah: Sofia, 127 G.S.Rakovski Str. Grandhotel Veliko Tarnowo: 3% V. Tarnovo, 2 Aleksanar Penchev Str. Kompleks sportowy Arena: ró ne zni ki Gabrovo, XII SOU kv. Trendafil Tenis Club: Na naukê i zawody. Gabrovo, Bul. Aprilov 47 Salony Kodak na terenie ca³ej Bu³garii: 5% produkty, us³ugi Autobusy: Przystanek Haskovo wszystkie po³¹czenia: 15% Haskovo, Kiril 45, Metodi CHORWACJA Hrvatska Croatian Youth Hostel Association Savska 5, Zagrzeb tel Muzeum Mimara (kolekcja œwiatowej s³awy mistrzów): wejœcie bezp³atne Zagrzeb, Rooseveltov 5 Galeria Strossmayerova: wejœcie bezp³atne Zagrzeb, N. Šubiæa Zrinskog 11 HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka (Chorwacki Teatr Narodowy, Rijeka): Hrvatsko narodno kazaliste, Split (Chorwacki Teatr Narodowy, Split): 30% Dramsko kazaliste Gavella (Teatr Gavella, Zagreb): 40% Restauracja Diplomat: 10 Zagrzeb,Frankopanska 22 Fast Food Pink Panther: Osijek, Kapucinska 25 Restauracja w Hotelu Royal: Osijek, Kapucinska 34 Restauracja Mili: Opatija, Obala F. Supila 8 Agencja Turystyczna CRV Tours, Zagrzeb: Na noclegi w Hotelu Zagrzeb w Karlobag i na pozosta³e us³ugi. Hotele Suncani Hvar (9 hoteli), na wyspie Hvar: Blau-Line (odzie ), Zagrzeb: Extreme, Zagrzeb: Na sprzêt do uprawiania sportów ekstremalnych. Elle (odzie damska), Zagrzeb: Antykwariat Jesenski i Turk, Zagrzeb: Ana Optik, Zagrzeb: Na okulary. Jubiler Gjoni, Zagrzeb: Butik Naftalina, Split: 15% Na kolekcje BAD+MAD. Butik Corsaro, Dubrownik: 15% Butik Divlja rua, Rovinj: Ema Port, Slavonski Brod: Foto Centrum, Tresnjevka, Zagrzeb: 40% Centrum Fitness California Gym, Split: Studio Fitness S, Opatija: Studio Fitness Central, Osijek: Koleje Chorwackie (Hrvatske Zeljeznice): 25% Na bilety II klasy, trasy powy ej 25 km. Jadrolinija: 25% Na bilety promowe. Nie dotyczy transferu pojazdów. Autotrans: 30% CYPR Nazwa karty: Karta Neon Youth Board of Cyprus 6 Evgenias&Antoniou Theodotou, 1060 Nikozja P.O. Box 20282, 2150 Nikozja tel Teatr Skala: Larnaca, King Palace Square, Old Court Cypryjskie Stowarzyszenie Teatralne (4 teatry miejskie): 35% Nikozja, 4 Museum Str. Pattichio Municipal Theatre, Limasol Minucipal Theatre, Larnaca Markido Theatre, Paphos Restauracja Kenny Rogers Roasters: 15% Nikozja, Lemesos Avenue 2 Restauracja w Hotelu RIMI: Nikozja, Solonos 5 Laiki Geitonia Panos Steak House: Larnaka, Agkyras 7 Pizza Hut: Marks & Spencer: 4 You: The House of Reebok (odzie i obuwie sportowe): 15% Design Center Ltd (upominki): Linea Moderna Gifts (upominki, art. papiernicze, zegarki etc.): Rescue Line Auto Service Ltd. (24-h pomoc drogowa i serwis samochodowy): Nikozja, 169 Athalassas Ave., Office 202 tel , , CZECHY Nazwa karty: Karta Mladeze Sdruzeni Karty Mládeze CR Verdunska 37, Praga 7 tel Zamek Praski: Galeria Praska: wejœcie za 5CZK Galeria Narodowa: Zamki w ca³ych Czechach: lub bilet studencki. I Teatr Narodowy w Pradze: na wybrane spektakle. Zni ki w ponad 20 teatrach na terenie Czech. Multikina Palace: bilet studencki 5 kin w Pradze, 2 kina w Brnie. FESTIWALE Vlcnov Folklore Festiwal: Na bilet na festiwal folkloru Ride of the Kings w Vlcnov (p³d. Morawy). Festiwal odbywa siê w ostatni weekend maja. Wystawy sztuki ludowej, pokazy tañca ludowego, koncerty muzyki ludowej i in. Program i wiêcej informacji na stronie Rock Cafe: 9 CZK zni ki Praga, Narodni str. 220 Delta: Disco Club Lavka: Jazz Club Reduta: Praga, Narodni str. 20 Vigoss Jeans: 7% Hudy Sport: 5% Sklepy sportowe w ca³ym kraju. ETA, a.s.: Na sprzêt AGD. Nie dotyczy promocji i czêœci zamiennych. 34 sklepy w ca³ym kraju. Fair Trade: 5% Wiêcej informacji Jubiler Klenoty Aurum: 7-35 sklepów w ca³ym kraju. Orange and Greek: 5- Na komputery, notebooki, kamery, us³ugi. 23 sklepy w calym kraju. Sklep Sportowy Subform: 5% 7 sklepów w Czechach. Sklep Rowerowy Cyklosports: 5- KSIÊGARNIE Luxor, Paseka, Portal, Barvic a Nowotny: 5 na ksi¹ ki, mapy, pocztówki. Restauracja U Prokopu: Na menu i napoje bezalkoholowe. Brno , Kotlarska 30 Restauracja Na Rozhrani: 15% Na menu i napoje bezalkoholowe. Praga 6, Srbska 7

4 Restauracja Egipska Faraon: 5% Na menu i napoje bezalkoholowe Brno-Kralovo pole,veleslavinova 14 Hostele Spus: 50 CZK zni ki za ka dy dzieñ pobytu. Strahov, Chaloupeckeho 9/1914, Praga 6, tel , pokoje 2-3 osob. w domach akademickich, czynny: 1.VII 20.IX. Ladvi, Davidkova 443/114, Praga 8, tel , pokoje 1 7-osob., czynny ca³y rok. Travellers Hostel: Najs³ynniejszy hostel w Pradze, Cesky Krumlov, Trebic i Brnie PODRÓ E I Studencka Agencja zni ki na wyjazdy Au-pair, bilety lotnicze, europejskie przejazdy autokarowe. Wiêcej informacji: Ravel Plus Lufthansa City Center na promy do Skandynawii (DFO comp.), Wlk. Brytanii (Hoverspeed), Grecji i W³och (Superfast Ferries), 5% na inne. ESTONIA European Movement Estonia Estonia pst 5a, Tallinn tel Muzeum Sztuki U ytkowej w Tallinnie: wstêp 15 EEK Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Pärnu: wstêp 15 EEK Estoñskie Muzeum na œwie ym powietrzu: wstêp X IV 20 EEK, V IX 35 EEK Vabaohumuusemi tee 12, Tallinn Muzeum Architektury Estoñskiej: wstêp wolny na wystawê sta³¹, 10 EEK na wystawy czasowe. Tallinn 10151, Ahtri 2 Teatr VAT w Tallinnie: bilet studencki Teatr Rakvere: 30% Rakvere 44314, Kreutzwaldi 2a Cafe Popular: Cafe Tao: Restauracja Lahke Madjar: Klub Mirage: Klub Privilege: Na comiesiêczny event. Motel Maria: w lecie, w zimie Pärnu Kopu küla, Tostamaa vald Hostel Hommiku: 5 5% w lecie, w zimie. Pärnu 80010, Hommiku 17 Hotel Louna: 5 5% w lecie, w zimie. Pärnu 80010, Louna tn 2 Hotel Kongo: Na zakwaterowanie i saunê. Haapsalu 90503, Kalda 19 Optyk Tallinna Optika: EDUKACJA TEA Language Training: 5% Na kursy jêzykowe. Centrum Jêzykowe Multilingua: Tallinn 10141, Pärnu mnt 16 WYPO YCZALNIE Europcar Estonia: Na wynajem samochodów. Jajaa copycentre: 10 Na us³ugi ksero, bindowania i inne. FINLANDIA Finnish Youth Co-operation Allianssi Asemapäällikönkatu 1, Helsinki tel Muzeum Kultury w Helsinkach: wejœcie 4 EUR Do 18 lat wstêp wolny. Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w Helsinkach: bilet studencki Seurasaaren Muzeum na œwie ym powietrzu, Helsinki: wejœcie 3,50 EUR Do 18 lat wstêp wolny. Muzeum Narodowe w Helsinkach: wejœcie 3,50 EUR Do 18 lat wstêp wolny. Muzeum Fotografii w Helsinkach: wejœcie 2 EUR Do 18 lat wstêp wolny. Restauracje Subway: Merimaailma Wodne ycie, Helsinki: bilet studencki Royal Line. Jednodniowy rejs statkiem po Helsinkanch: 12,50 EUR Fiñskie Stowarzyszenie Hokeja na Lodzie: Na turniej Karjala i inne miêdzynarodowe mecze. Holete SRM: 2,50 EUR Od normalnej stawki za nocleg. Europcar: wynajem na 1 4 dni 88,66 EUR/dzieñ, 8 13 dni 40,71 EUR/dzieñ, powy ej 14 dni 37,86 EUR/dzieñ. Weekend 158, 13 EUR. Bez limitu kilometrów. Kierowca musi mieæ 20 lat. Silja Line: Od biletu normalnego na rejs turystyczny. Tallink Finland Oy: Od normalnego biletu na pok³adzie (Helsinki Tallinn Helsinki). FRANCJA Trwaj¹ prace nad ponownym uruchomieniem projektu Karty EURO<26 we Francji. Je eli otrzymamy informacje o zni kach w tym kraju przed wydaniem kolejnej edycji Przewodnika bêdziemy informowaæ o nich w najbli szych numerach Magazynu EURO<26 oraz na stronie GRECJA Institute for Youth 417 Acharnon Str., Ateny tel Ateñski Teatr Marionetek: 35% Na przedstawienie Koppelia. Ateny, Evmolpidon 39 Chorotheatro Roes: 25% Ateny 11854, Lakhou Teatr Narodowy Grecji Pó³nocnej: 60% Thessaloniki 54621, Ethnikis Aminis 2 Kina Odeon: 1 EUR na bilety Hotel Kinissi Palace: 15 15% na noclegi, na lunch w bufecie, saunê, jacuzzi i solarium. Thessaloniki 19

5 20 Sklepy Muzyczne Filippos Nakas: Nie dotyczy pianin. Tylko przy p³atnoœci gotówk¹. Kwiaciarnie Fleria: 5% Si³ownie Gymnasium: Na karnety. Kafejki internetowe E-global: CODZIENNOŒÆ Wypo yczalnia dvd/video Videorama: Rejsy statkami Skiros: Skyros GRUZJA International Programs Participants Association of Georgia 1/37 Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi tel Zni ki w sklepach znajduj¹cych siê w Georgia Trading Center JTC, w Tbilisi, m.in.: Sklep odzie owy Vip Classic: 15 Sklep odzie owy Marlboro Classic: 15 Sklep odzie owy Hippo: 15% Candel Shop: Sklep Meblowy: 5% Poster: 15% Sklep z plakatami. Tbilisi, Paliashvili st. 2 Gacc: Tbilisi, Nicoladze St. 7 CODZIENNOŒÆ Wypo yczalnia video/dvd Cinemax: 15% Tbilisi, Paliashvili st. 2 EDUKACJA Szko³a Nauki Jazdy Azart: Tbilisi, Chvachavdze Ave 1 PODRÓ E I Wypo yczalnia JTS Trans: Na wypo yczanie samochodów, motocykli, rowerów. Tbilisi, Gamrekeli St. 8 Biuro Podró y New East TG: 10- Tbilisi, Chvachavdze 27/29 HISZPANIA Nazwa karty: Carnet Joven Instituto de la Juventud José Ortega y Gasset 71, Madryt tel Muzeum Narodowe: Muzeum Guggenhaim a w Bilbao: Teatr Alcazar: Madryt 28014, Alcalá 20 Restauracje Mc Donald s: lub inne promocje. Restauracje Burger King: Telepizza: 30% Palenque Congresos S.A. y Auditorio de Sevilla: Na wstêp na koncerty i wystêpy. Park rozrywki Port Aventura Funfair: 35% Hotele sieci Sol-Melia: Hotele sieci Ibis: Hiszpañska Sieæ Kolejowa Renfe: Dla posiadaczy do 26 lat. Szybka kolej Ave: 25% Dla posiadaczy do 26 lat. Rejsy statkami Transmediterranea: 20 35% Avis Rent-a-Car: 30% Zni ki w wypo yczalniach samochodów Hertz i Europcar HOLANDIA Nazwa karty: Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) Postbus 3572/Marnixstr. 317, 1001 AJ/ 1016 TB Amsterdam tel Muzeum Madame Tussaud s: 3 EUR Dom Anny Frank: 4 EUR Teatr Boom Chicago: 3,50 EUR Wszystkie kina: 1 EUR zni ki Pn czw. ROZRYWKA Festiwal De Parade: Part Rozrywki Walibi World: 2,50 EUR Dla posiadacza Karty EURO<26 i 4 osób towarzysz¹cych. Hostele StayOkay: America Today: Na odzie. VanLeest: Na filmy, muzykê, gry i in., sb czw IRLANDIA Nazwa karty: European Youth Card (EYC) Aston Quay, Dublin 2 tel Wiêkszoœæ zni ek dostêpnych jest za okazaniem specjalnych kuponów drukowanych w irlandzkim Przewodniku zni- ek. Przewodnik dostêpy jest w biurach USIT szczegó³owe adresy na stronach irlandzkiej karty oraz na: Dublin Tourism: Na zwiedzanie nastêpuj¹cych obiektów: Dublin Writers Museum, Fry Model Railway, Muzeum Jamesa Joyce a, Muzeum George B. Shaw a. Hotele Kinley House Accommodation (Dublin, Cork, Galway): Harding Hotel w Dublinie: Choice Quality Hotel Group (20 obiektów na terenie ca³ej Irlandii): Hotele IBIS i Minotel: specjalne ceny dla posiadaczy Karty Dublin City Guided Bike Tours: Na zorganizowane zwiedzanie Dublina na rowerze z Przewodnikiem. Zni ka tak e na wypo yczenie roweru. tel LIECHTENSTEIN Jugendkarte Spiegelstrasse 75, FL-9491 Ruggell tel Muzeum Sztuki: wstêp 5 CHF Vaduz 370, Städtle 32 Musikschule: Na koncerty. Vaduz, St. Florinsgasse 1 Teatr TaK: 10 CHF wstêp na przedstawienia, 15 CHF wstêp na koncerty. Schaan 9494, Reberastrasse 10/12 Alpenhotel:

6 Malbun, Karlheinz Vögeli tel Hotel Galina: Malbun, Norman Vögeli tel Hotel Gorfion-Familienhotel: Malbun, Klaudia Zechner Schwärzler tel Przewozy Autokarowe LBA: taryfa m³odzie owa na bilety Vaduz, Städtle 38, tel WMA Touristik: 15% Na regularne rejsy autokarowe. Walter Marxer Autoreisen AG Mauren, Binzastrasse 68 tel LITWA Europos Jaunimo Pazymejimas LSYT, J. Basanaviciaus LT Wilno tel Restauracje Mc Donald s w Wilnie i Kownie: 40% Na zestaw McChicken z frytkami, kawê i ciastko. CILI Bistro i CILI Pica na terenie ca³ej Litwy: Na litewskie, chiñskie i w³oskie dania pn pt do godz. 18. Hotel Mikotel: 45% Wilno, Pylimo 63 Hotel Baltpart: Wilno, Ukmerges 363 Pensjonat Idabasar: Wilno, Subaciaus 1 Pensjonat Manolisa: 20 25% Wilno, Ligouines 5 Hotel Takioji Neris: 25% Kowno, K. Donelaicio 27 Hotel Minotel: 25% Kowno, V. Kuzmos 8 Hotel Klaipeda: K³ajpeda, N. Sodo 1 Hotel Gamanta: 15% Palanga, Plytu 7 Hotel Lineja: Nida, Taikos United Colours of Benetton: Na ubrania i akcesoria. APTEKI Apteki Lucerna: 5% na leki, na pozosta³e produkty Lithuanian Student and Youth Travel 30 40% na ubezpieczenie, 10 40% na bilety lotnicze. Wilno, J. Basanaviciaus Kowno, E. Ozeskienes K³ajpeda, J. Janonio Street 16-1 Eurolines Baltic International: do 12% Wilno, Sodu 22 (dworzec autobusowy) LUKSEMBURG Nazwa karty: Carte Jeunes EURO<26 Galerie Kons 26, Place de la Gare L-1616 Luksemburg tel Do muzeów pañstwowych wejœcie bezp³atne, pozosta³e oferuj¹ specjalne zni - ki dla posiadaczy Karty EURO<26. Théâtre Municipal d'esch-alzette-galerie d Art: bilet ulgowy Esch-Alzette 4276, rue Pasteur 11 Wszystkie kina: bilet ulgowy Camping Martbusch: Berdorf 6552, Beim Maartbesch 3 Centrale des Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises: Na kartê cz³onkowsk¹. Luksemburg 1616, 26 Place de la Gare Minigolf de Troisvierges: Aero-Club Dudelange: ró ne zni ki Dudelange 3596, 24 rue Léon Weirich CFL Soc. Nat. des Chemins de fer Luxembourgeois Darmowy transport roweru w trakcie podró y poci¹giem po kraju. Luksemburg 1018, 9 Place de la Gare OTWA Jaunatnes Attistibas Fonds (JAF) Lacplesa iela, 29, LV-1011 Ryga tel Muzeum Etnograficzne: Ryga 440, Brivibas Gatve Muzeum Historyczne: 40% Ryga, Pils Sq. 3 Stenders: Na koncerty. Kuldiga, Liepajas St.3 Pulse: 33% Ryga, Citadeles St. 2 Pizzerie Lulu: 15% Ryga, Blaumana 5a Ryga, Brivibas Gatve 372 Ryga, Gertrudes 27 Ryga, Lielirbes 29 Ryga, Valdemara 145/2 Pizzerie Malilu: Ryga, Kalku 12/14 Ryga, Brivibas Gatve 372 Ryga, Maskavas 357 Krêgielnia Toss: 15% Ryga, Kengaraga 6 Hotel Harmonija: Tukums, Jana 3 Hotel Sigulda: Sigulda, Pils 6 Hostel Krimulda: 5% Sigulda, Mednieku 3 Camping Gauja: Rigas region, Dzirnupes 3, Carnikava, Siguli Caramelles: Ryga, Audeju 6 Ryga, Kr. Barona 63 Sklepy Obuwnicze Vigo: 12% Ryga, A.Caka 71 Ryga, A.Caka 30 Ryga, Kaleju 14/16 Ryga, Kalku 6 Ryga, Terbatas 68 Ibero: Ryga, Brivibas 68 Ryga, Matisa 25 Budget Car Rental: Lotnisko w Rydze, Wypo yczalnia Samochodów Noma.lv: Ryga, Lielgabalu 4 PODRÓ E I Lina Autokarowa Ecolines: 15% Ryga, Caka 45, tel Eurolines: Ryga, Pragas 1 Nordeka: Przy zakupie biletu w autobusie. Ryga, Dzirciema 121, MALTA Nazwa karty: Karta Zghazagh NSTS Student and Youth Travel 220, St. Paul Street, Valletta VLT07 tel

7 22 Mdina Experience: Na wstêp. Wyspa Gozo 360 Lm0.85 Manoel Theatre: Burger King, KFC, Pizza Hut, TGI Friday s, Nautico Club, Mc Donald s, Hard Rock Cafe, Il-Kenur, Red Lobster: Na terenie ca³ego kraju. W poni szych hotelach na wyspie Gozo zni ki na noclegi: Hotele Marsalforn Hotel Cornocopia Hotel St. Patrick s W poni szych sklepach Fashion Outlet zni ki: Morgan, Crocker, Diesel, Levis, Kookai Ksiêgarnia Books Plus: Salony Jubilerskie Sapphire: Baseny National Pool Complex: Centrum Nurkowania Luna: MO DAWIA P.O. Box 2966, MD-2071, Kiszyniów tel Centrul Odeon: Kiszyniów 55, str. M. Eminescu Cinema Club: 25 30% Po godz. 18. Kiszyniów 8/1, str. Banulescu Bodoni Bar Karambolino: Kiszyniów, M. Costin 7 Napilis Pizza: 5% Kiszyniów, Cosmonautilor 6 Kawiarnia Mon Cafe: Kiszyniów, Stefan Cel Mare 64 Restauracja Sanatate: 5% Kiszyniów, Banulescu Bodoni 28 Klub Nocny La Victor: wstêp wolny Kiszyniów, Banulescu Bodoni 28 Hotel Dacia: Kiszyniów, 31 August 135 NIEMCY SJAG Postfach Rheinfelden, tel Muzeum DDR: 40% Berlin 10178, Karl-Liebknecht-Str. 1 Muzeum Beethovena: Bonn 53111, Bonngasse Muzeum w Hamburgu: 45% Hamburg 20355, Holstenwall 24 Liedergalerie w Berlinie i Hamburgu: 30% Na bilety na musicale. Movie Park: Bottrop-Kirchhellen 46244, Warner-Allee 1 ZWIEDZANIE Wycieczki z przewodnikiem St. Pauli Landgang: 12% Hamburg Sklep Edukacyjny Apple Komputery: 10 60% na hardware Apple oprócz ipodów, 60% na software Apple. Trendy Bi uteria Rhomberg: D! s Dance Club MOVES YA! Szko³a tañca: Na 3-miesiêczne karnety. CityNightLine: Wynajem samochodów Europcar: 18% PORTUGALIA Nazwa karty: Cartao Jovem Rua Lúcio Azevedo, nr Lizbona tel Muzea miejskie: zni ki lub wstêp wolny Muzea Portugalskiego Instytutu Muzeów: 60% Lizboñskie Oceanarium Park Expo 98: ceny specjalne 25 zni ki w wiêkszoœci teatrów, np. Teatro Nacional de S. Luís e de D. Maria II, Teatro de Sao Joao. Specjalne zni ki w: Lusomundo Cinemas, Castello Lopes, AMC i innych. Mc Donald s: 13,5% Na Super McMenu. Miejskie parki campingi: % Portuguese Youth Hostels Network sieæ hosteli m³odzie owych: 15% Mecze pi³ki no nej organizowane przez Portugalsk¹ Federacjê Footballu (Federaçao Portuguesa de Futebol): Mecze koszykówki organizowane przez Profesjonalna Ligê Koszykówki (Liga Profissional de Basquetebol): Poci¹gi regionalne i miêdzyregionalne: 30% Poci¹gi Intercidades: Poci¹g Alfa Pendular: Wt czw kursuje miêdzy Lizbon¹ a Porto. Rede Expressos, Eva, Rodonorte, Joalto: 10 ROSJA Youth Card Russian Union of Youth 3/13 Maroseyka, Moskwa tel /8279 Muzeum Muzika i vrema: Jaros³aw, Volgeskaia Naberegenaia str. 33a Kino COSMOS: 25% Moskwa, Prospekt Mira str Mirage-Cinema: Na bilety pn-czw, pt do 17, nd po 19. Sankt-Petersburg, Bolshoj Prospekt 5 Kino Rodina: 25% Na bilety po godz. 16. Tula, Prospekt Lenin 20 Kino Salut: Stawropol, 50 let VLKS str. 1 Restauracja Sushi-Chka: 5% Moskwa, Presnenskij Val str. 14/1 Restauracja Sushi Ru: Astrachan, Savushkina str. 4 Cafe Pulp Fiction: 7% W³adywostok, Borodinskaia str. 9 DJ-Café Sahara: 10- Na menu. Stawropol, Prospect Oktabrskoj revolucyi 14 Kompleks Rozrywkowy Samolet: Na bilard. Moskwa, Presnenskij Val str. 14/1 Klub Bilardowy Dixi: 5% W³adywostok, Svetlanskaia str. 147 Centrum Rozrywkowe Pharaon: Bezp³atne wejœcie, na grê w krêgle, w barze i restauracji. Stawropol, Tuhachevskogo str. 13 Hotel Ekwator: 5- W³adywostok, Naberegenaia str. 20 Kompleks hotelowy Kontynent: Stawropol, Dzerjinskogo str. 114 Salony Belii veter+: Na p³yty CD, DVD, gry komputerowe i inne. Sieæ ksiêgarni Akademia: 5% Jubiler Sapfir: 5%

8 RUMUNIA Associata EURO<26 Romania Regina Elisabeta bvd. 7-9, Chimexim entrance, 3rd district , Bukareszt tel zni ki dla posiadaczy karty w muzeach narodowych na terenie ca³ego kraju. Teatr Casandra: bilet bezp³atny Bukareszt, Franceza 9 Teatr ydowski: 60% Bukareszt, Barasch, no. 15 Teatrul National de Opera Ion Dacian: 60% Bukareszt, Nicolae Balcescu 1 Schroniska m³odzie owe: Kwiaciarnie Iris: Ksiêgarnie Carturesti: 5- na ksi¹ ki i w kawiarni, 5% na p³yty CD. Ksiêgarnie Humanitas: Noi Galery: Na ksi¹ ki i p³yty CD. Trei Editing Agency: 25% Na ksi¹ ki. Centrum Nurkowe Carpatica: 7- PODRÓ E I Eurolines: 15% na przejazdy, na ubezpieczenie i wypo yczanie samochodów, 5% na na programy turystyczne. Zip Travel: specjalne ceny na bilety lotnicze. SAN MARINO Nazwa karty: Carta Giovani Carta Giovani c/o CSA Via G. Babboni Seravalle tel Muzea i zabytki administrowane przez Museo di Stato: wstêp wolny do nastêpuj¹cych miejsc: Musei di San Marino Palazzo Pubblico Museo di Stato Museo Pinacoteca San Francesco Museo delle Armi modernea tel I Kina i teatry prowadzone przez Ufficio Attivita Sociali e Culturali: bilet ulgowy tel Bar Montebianco: 15% Borgo Maggiore, Via XXVIII Lugilo 146 Bar Flash di Guidi Michele: Domagano, Via XXV Marzo 12/A Hotel Restaurant Cesare: Via Salita della Rocca 7 Grand Hotel Di San Marino: W hotelu i restauracji przy wczeœniejszej rezerwacji. San Marino 47890, Viale Onofri 31 Hosteria Da Lino: 10 15% na pokoje pojedyncze i podwójne, 15% na trójki. Borgo Maggiore 47893, Piazza Grande 47 Hotel Ristorante Rossi: Domagnano 47895, Via XXV Marzo 13 Hotel Ristorante La Grotta: 15% Na noclegi i wy ywienie. San Marino 47890, Contr. S. Croce 7 Hotel Quercia Antica, Via: 15% Na noclegi ze œniadaniem. San Marino 47890, Della Capanaccia 7A Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici Transport Service: tel Cable railway: tel na transport i przejazdy w granicach San Marino oraz na kolejkê linow¹ ³¹cz¹c¹ Borgo Maggiore z historycznym centrum San Marino. SERBIA Association Serbia Beogradska 23/I, Belgrad tel Teatr Narodowy: 40% 10 zni ki w teatrach na terenie ca³ego kraju. Restauracje Mc Donald s: kupony zni - kowe Pizza Hut: Hotel N: Belgrad, Bilkecka 53 Hotel Slavija: 30% Belgrad 11000, Svetog Save 1 Hostel Licej: Belgrad, Venizelosova 31 Serbskie koleje: Linie lotnicze Montenegro 30 40% 30% na przeloty miêdzy Serbi¹ a Czarnogór¹, 40% na pozosta³e. Autobusy Lasta: 10 30% Autobusy Subotica Trans: Autobusy Jedinstvo Vranje: S OWACJA Nazwa karty: Karta Mládeze CKM SYTS Vysoka 32, Bratys³awa tel I Kina Palace Cinemas: 30 Sk zni ki Bratys³awa , Einsteinova 20 Aupark Teatr West: Bratys³awa , Nam. SNP 14 Teatr Narodowy: Koszyce , Hlavna 58 Restauracje Mc Donald s w Bratys³awie i Banska Bystrica: ciastko gratis do ka - dego zestawu Steak House: Banska Bystrica , Nam. Stefana Moyzesa 2 Hotel Garni Doprastav**: 15% Bratys³awa 82108, Kosicka 52 Reserved: Sklepy w: Banska Bystrica, Bratys³awie, Komarno, Koszycach, Nitra, Popradzie, Trencin, Zilina. Cropp Town: Sklepy w: Banska Bystrica, Bratys³awie, Koszycach, Popradzie. Alain Delon: 15% Sklepy w: Bratys³awie, Nitra, Zilina. Lamarc Bielizna Damska: Sklepy w: Bratys³awie, Dunajska Streda, Koszycach, Zilina. Levi s: Sklepy w Bratys³awie i Koszycach. 4YOU: Na kolekcjê mêsk¹. Sklepy w: Bratys³awie, Dunajska Streda, Koszycach, Liptovsky Mikulas, Malacky, Prievidza, Senec, Sladkovicoco, Trnava, Zilina. Perfumerie Fann: Na perfumy i kosmetyki. Sklepy w ca- ³ym kraju: Optycy Mania: 10 15% Sklepy w: Levicie, Popradzie, Ruzomberok, Stara Lubovna, Trencin, Trnava, Banska Bystrica, Bratys³awie, Koszycach, Nitra, Zilina. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Union: specjalna zni ka na ubezpieczenie turystyczne UNAL. SPORTY ZIMOWE 10 25% na karnety ca³odzienne w: Jasenská dolina, JASNÁ Nízke Tatry, Skicenter Martinské Hole, Skicenter Šachtièky, ORAVA SNOW, PARK SNOW Donovaly, Pezinská baba, SKI PARK Kubínska ho¾a, SKI PARK Ruzomberok, SNOW- LAND Valèianska dolina, Snowparadise 23

9 Ve¾ká Raèa - Ošèadnica, Spišská Nová ves Rittenberg, Tále Ski, TLD Tatra cableways, VRÁTNA Free Time Zone. PODRÓ E I Biura Podró y CKM 2000 Travel Zni ki na zakwaterowanie, bilety lotnicze, bilety autokarowe, zwiedzanie itp. S OWENIA Nazwa karty: MOVIT EURO<26 MOVIT Gregorciceva 3, 1000 Ljubljana tel Muzej novejše zgodovine Slovenije w Ljubljanie: Zelezniški Muzej w Ljubljanie: Slovensko mladinsko gledališèe: bilet studencki Kinodvor: Hotel Park: Ljubljana, Tabor 9 Kranjski kamp: Kranj, Premantura, Hrvaška Športno društvo Kitesfera: Rollbar, Karting center BTC: Ljubljana, Šmartinska 152, hala 18 Adrenalinski park Tuhelj: 15% Tuheljske Toplice, Trziè SÈD Sava: 10 Na rafting, loty balonem, wspinaczkê, kajakarstwo i in. Ljubljana, Prijateljeva 2 Kolej S³oweñska: 30% Oprócz Zeleni vlak. Zni ka wa na jedynie ze specjaln¹ wspólna kart¹ wydawan¹ z Kolej¹ S³oweñsk¹ (SZ EURO<26). Zabytkowy poci¹g na trasie: Jesenice Bled Boh. Bistrica Grahovo Most na Soci. Poci¹g kursuje od po³owy VI do koñca IX. Wypo yczalnia samochodów Europcar: 10 15% SZWAJCARIA Nazwa karty: Carte Jeunes EURO<26 Suisse Belpstrasse 49, Postfach 3000 Berno 14 tel Pizzerie Pizza Blitz zni ki w 7 lokalach na terenie Szwajcarii (Baden, Bazylea, Berno, Dietikon, Lozanna, Winterthur, Zurich). Restauracje Manana, Lausanne: Restauracja Pizzeria Cavallo Bianca: Klub Bierhubeli w Berno: 5 CHF zni ki Klub Rohstofflager w Zurychu: 5 CHF zni ki Kempingi TCS: 15 25% 45 komfortowych kempingów w ca³ej Szwajcarii. Nie dotyczy op³at za elektrycznoœæ i podatków. Wysokoœæ zni ki uzale niona od sezonu. Adresy kempingów na The Body Shop: Skate-Park HS36 Association de fievre: bezp³atne wejœcie SPORTY ZIMOWE Zni ki w oœrodkach narciarskich: Gstaad Flims Laax Falera Davos Portes du Soleil Saas-Fee SZWECJA C.I.U. Ludvigsbergsgatan 22, Sztokholm tel SprawdŸ zni ki na TURCJA Youth Association for Habitat and Agenda 21 Ulus Mh. Okul Yolu Sk. No 13, Ortakoy/Besiktas Istambu³ tel /15 Kino Moda: 25% Istambu³, Kadiköy Bahariye Cad. No. 37 CineMajestic: Istambu³, Beyoglu Ayhan Iºik No:10 Bar Cici: Istambu³, Ambarli Sea Coast Str. Avcilar Zin Cafe: 15% Istambu³, Merkez Mah. Marmara Cad. No:20/80 Avcilar Dilek Patisserie: Istambu³, Istiklal Cad. No:341 Beyoglu Kafé Pi: 15% Istambu³, Beyoglu, Küçükparmakkapi sok. Sinek Çikmazi, No:13 Fish Point: Istambu³, Galata Köprüsü alti Eminönü Restauracja Epope: Istambu³, Degirmen sok. no:5 Ortaköy Paris Hotel Hostel: Isambu³, Çemberlitaº Hadrianus Hotel: Antalya, Kaleiçi Zeugma Hotel: 15% Istambu³, Sultanahmet Ubrania Üçler: Obuwie Joli Shoes: 15% Przy p³aceniu gotówk¹. Istambu³, Ebuziya Cad. No. 41 Bakirköy Ksiêgarnia 200: EDUKACJA Centrum Naukowe Çagdaº: 15 25% Istambu³, Bakirköy Incirli cad. No:113 Centrum Jêzyków Obcych World: Istambu³, Kadiköy Autobusy Ulusoy Turizm: 15% Na bilety w ca³ej Turcji. UKRAINA EURO<26 Zarevo Ivana Mazepy 6, of. 6, Kijów 10, tel I GALERIE Park Narodowy Sophia Kijów: wstêp wolny na wejœcie do Muzeum. Kijów, str. Volodymyrska, 24 Park Narodowy Kijów-Pechersk: Na wejœcie i us³ugi przewodników. Kijów, str. Sichnevoho povstannia, 21, corp. 28 Galeria Nef: Kijów, str. Sichnevoho povstannia, 21, corp. 20 Muzeum Historyczne Dniepropetrovsk: 75% Dnipropetrovsk, pr. K. Marxa, Historyczno-Kulturowy Rezerwat w Dubnie: Dubno, Rivnens ka obl., vul. Zamkova 24

10 Muzeum Kobzar: wstêp wolny Cherkasy, str. Baydy Vyshnevetskogo, Regionalne Muzeum Sztuki Cherkasy: Na wstêp na wystawy. Cherkasy, str. Khreschatyk, 259 Muzeum Tradycji Regionalnej Cherkasy: 70% Cherkasy, 1 Slavy Muzeum Tradycji Regionalnej Vinnytsia: Vinnytsia, 1 Muzeyna sq Muzeum Tradycji Regionalnej Volyn: wstêp wolny Lutsk, 20 Shopen str. Regionalny Ukraiñski Teatr Muzyki i Dramatu Volyn im. Shevchenki: Ukraiñskie Hostele: 5% Kijów, 04212, Malynovskoho str., 1a Ltd Mkc: 4% Na sprzêt komputerowy. Sklep internetowy Megamart: 3% Kijów, str. Darvina 6a PODRÓ E I BP Coliseum: do na bilety lotnicze, do 30% na ubezpieczenia Kijów, str. Mykhajlivska 15 of.8 Veres-Tour: 5% Na us³ugi turystyczne. Lutsk, 15 Voli Av. Suputnyk-Kirovohrad Ltd: 3% Na us³ugi turystyczne. Kiroyohrad, 1 Kirov sq. PCP Worksvit: 5% Na us³ugi turystyczne. Rivne, str. Chornovola 53 WÊGRY KHT Balazs Bela 18 1.em 116, 1094 Budapeszt tel Közlekedési Múzeum, Budapeszt: I Merlin Színház, Budapeszt: Bolero Café & Restaurant: Budapeszt, 132 Huvosvolgui Restauracje Becsiszelet Vendegl: Hostel Bakfark: Budapeszt, Bakfark u. 1-3 Hostel Banki: Budapeszt, Polomaniczky u. 8. Hostel Hill: Budapeszt, Nemesi u. 5 Hostel Universal: Budapeszt, Irinyi ut Camping Zugligeti Niche: Budapeszt, Zugligeti ut. 101 Ifjúsági Tábor: Debrecen 4020, Erdõspuszta Rencz Ifjúsági Szálló: Fadd-Dombori 7133, Tavasz u 6. Testharmónia Egyesület: Budapeszt 1065, Lázár u. 9. Alex Body & Fitness Gym: Szekszárd 7100, Wesselényi u. 16 WIELKA BRYTANIA Anglia Projekt Karty EURO<26 na terenie Anglii jest aktualnie w rekonstrukcji. Wszelkie informacje o zni kach bêdziemy anonsowaæ w najbli szych numerach Magazynu EURO<26 i na stronie: Szkocja Nazwa karty: Young Scot Rosebery House 9, Haymarket Terrace EH12 5EZ Edynburg tel Muzea Historii Szkocji: Narodowe Dziedzictwo Szkocji: bilet ulgowy Eden Court Theatre and Cinema: bilet studencki Citizens Theatre: 1 GBP zni ki Cumbernauld Theatre Trust Ltd.: Kina Cineworld: bilet studencki Dominion Cinema: 25% Filmhouse: bilet studencki Kina Odeon: specjalne ceny Vue Cinema: bilet studencki O Briens: Na gastronomiê. Scottish Youth Hostels Association: darmowa roczna Karta Cz³onkowska. Smartcityhostels: Belford Hostel: 5% Ksiêgarnie Borders: 5% Na ksi¹ ki, p³yty CD i DVD. Topman: Na ubrania w sklepach sieci. Nie dotyczy wyprzeda y. Topshop: W sklepach sieci. Wycieczki Haggis Adventures: Zarezerwuj online. Park Rozrywki Go Ape!: Pn pt, oprócz œwi¹t. Autobusy National Express: do 30% Zni ka niedostêpna na stronie internetowej i u kierowcy. Autokary Scottish Citylink: Loganair Ltd.: bilety studenckie P & O Irish Sea: Na rejsy z Troon/Caimryan. McInnes Taxi & Minibus Hire: 15% Walia Canllaw Online Caerphilly Business Park Van Court, Van Road, CF83 3ED Caerphilly tel Muzeum Ceredigion: Na pami¹tki. Terrace Road, Aberystwyth, SY23 2AQ Muzeum Llangollen Motor: 50p Llangollen LL20 8EE, Pentrefelin Model House Craft & Design Centre: Na produkty ze sklepu i eksponaty z galerii. Llantrisant, CF72 8EB, Bull Ring, Centrum Technologii Alternatywnych: 1 GBP Machynlleth, SY20 9AZ Machynlleth Krêgle Megabowl Cardiff Nd czw do jednej gry druga gratis. Cardiff, CF23 9AE, 376 Newport Road Wodne Zoo Anglesey: bilet w cenie biletu grupowego Park tematyczny Greenwood Forest Park: Gwynedd, LL56 4QN, Y Felinheli 15% zni ki w poni szych pizzeriach Domino s: Bridgend, 254 Quarella Road Caerphilly, Piccadilly Square Barry 17, Holton Road Pontypridd, Wain Bakery, Broadway Newport, 356 Chepstow Road Newport, Malpas Road Retail Development, Malpas Road 25

11 Cwmbran, 3 Caradoc Road Blackwood, High Street zni ki w poni szych pizzeriach Domino s: Cardiff, CF5 1GX, 206 Cowbridge Road East, Canton Cardiff, Roath, 62 Crwys Road Cardiff Bay, Mermaid Quay Pokoje Goœcinne Anchor: Haverfordwest, Enville Road, Broad Haven Hotel Ty Mawr: IV X pn czw, pt nd, XI III Na noclegi ze œniadaniem. Moda Beach Buoys: 15% Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 3JR, 2 Marine Road, Broad Haven Chevron Clothing Ltd: Wrexham LL13 8AD, 4 Henblas Street Oyster Clothing Ltd: Cardiff, CF10 1BW, 28 Castle Arcade Moda Weird Fish Retail Ltd: Nie dotyczy przecen i sklepu internetowego. Cardiff CF10 1AE, 21 Royal Arcade Bi uteria North Wales Coins Ltd: Colwyn Bay LL29 8LG 1B Penrhyn Road Odzie i artyku³y sportowe 7twenty: North Wales LL15 1HF, 15 Clwyd Street, Ruthin, Denbighshire Rowery Tom Davies: Cardiff, CF5 1HW, 312a Cowbridge Road East, Canton Top Sportswear & Equipment Ltd: Swansea, SA9 1NT, 14 Station Road, Ystradgynlais Centrum Pi³ki No nej Gôl Cardiff, CF11 8BR Lawrenny Avenue, Canton Fitness Klub Simone s: karnety w cenach studenckich Monmouth, NP25 3BX 15 Church Street Saks Hair & Beauty: Pn czw. Cardiff, CF10 1GL 11 St John Street W OCHY Nazwa karty: Carta Giovani Associazione Carta Giovani Via Albalonga 3, Rzym tel Wiêkszoœæ muzeów na terenie ca³ych W³och podleg³ych Ministerstwu Kultury honoruje zni ki na wstêp dla posiadaczy Karty EURO<26. Szczegó³owa lista na stroniach: Warner Village Cinemas: bilet ulgowy Pn pt. Mc Donald s: 10 przed godz. 18, po godz. 18. Nie ³¹czy siê z innymi promocjami i jest dostêpna tylko w restauracjach wymienionych na stronach: Najwiêksze akwarium w Europie w Genui: 1 EUR zni ki na wstêp Area Porto Antico Ponte Spinola Genova Bioparco park botaniczny w centrum Rzymu 2 EUR zni ki na wstêp oraz na stoiskach z pami¹tkami. Hotel Al San Pietrino: 25% Zni ka poza sezonem 9.I 28.II, VIII i 9.X 20.XII. Rzym, Via Giovanni Bettolo 43 Babri Simin Tay: Rzym, Via Gerolamo Cardano 122 Veb Consult Guesthouse: Florencja, Via Snat Egidio 12 Sklepy Optyczne Salmoiraghi & Vigano: 10 15% 15% na okulary korekcyjne i s³oneczne, na roczne soczewki kontaktowe. Sklepy Ethic: Na odzie damsk¹. Sklepy Bottega Verde: 5% Na artyku³y kosmetyczne. FNME (Ferrovie Nord Milano) regionalne linie kolejowe w Pó³nocnych W³oszech: Na regularne po³¹czenia w regionie Lombardia. Autostradale linie autobusowe: Na bilety na po³¹czenie Stazione Centrale z mediolañskim portem lotniczym Orio al Serio. Tele 2 International Phone Card telefoniczne po³¹czenia miêdzynarodowe: do 80% Szczegó³owe informacje na stronie: 26

od lutego 2010 do 31.XII.2012

od lutego 2010 do 31.XII.2012 Wydawcy European Youth Card z różnych krajów stowarzyszeni są w Europejskim Stowarzyszeniu Kart Młodzieżowych (EYCA) z siedzibą w Bratysławie. W zeszłym roku, po przeprowadzeniu badań wśród Waszych rówieśników

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V IX); wt sb 10 15, nd 10 13 (X IV). Siedziba: zajazd z pocz. XIX w. Wystawa:

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT 98 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: 50% Siedziba: odrestaurowany dworek z po³. XVIII w. Wystawy: archeologiczna, etnograficzna zwi¹zana z regionem

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Technik Ceramicznych: 50% Wystawy: fajans kolski (u ytkowy i dekoracyjny, rêcznie malowany) od pocz¹tku powstania Fabryki Freudenreichów (w

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Regionalne: 50% Zbiory: etnografia tradycyjne narzêdzia u ywane w regionie Puszczy Kozienickiej oraz eksponaty z zakresu sztuki ludowej; bogaty

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Izba Historii Kana³u Ostródzko- Elbl¹skiego przy pochylni Buczyniec: 50% Czynna: codziennie 1.V 30.IX 10 18. Kana³ Ostródzko-Elbl¹ski dzie³o techniki,

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07

WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07 BOURNEMOUTH wiek: min. 16 / 11-15 lat; rodzina BOURNEMOUTH wiek: min. 16 lat; rodzina Bournemouth BOURNEMOUTH liczy 160.000 mieszkañców i jest po³o one w hrabstwie Dorset ok. 150 km od Londynu. Jest to

Bardziej szczegółowo

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Szanowni Pañstwo, Zgodnie z naszym mottem zrobimy wszystko,

Bardziej szczegółowo

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie ł ó d z k i e Ł ó d ź 107 Piotrków Trybunalski Bełchatów Łódź 108 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: bilet ulgowy Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V

Bardziej szczegółowo

Wstęp 3. Ogólne zasady korzystania z InterRail Global Pass 4. Informacje o poszczególnych krajach, dodatkowe ulgi i udogodnienia 10

Wstęp 3. Ogólne zasady korzystania z InterRail Global Pass 4. Informacje o poszczególnych krajach, dodatkowe ulgi i udogodnienia 10 Przewodnik InterRail Global Pass 2012 Treść Przewodnika Wstęp 3 Ogólne zasady korzystania z InterRail Global Pass 4 Informacje o poszczególnych krajach, dodatkowe ulgi i udogodnienia 10 Warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

k o o z n a wielkopolskie

k o o z n a wielkopolskie i e l k o p o l s k i e w P o z n a ń 91 Poznań Leszno Konin 92 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: wstęp bezpłatny Siedziba: dworek z poł. XVIII

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007.

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Spis treêci. Drogi GoÊciu, zwracaj uwag na znak Q! W programie Znak JakoÊci Szwajcarskiej Turystyki wiodàce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22

Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22 Spis treści 5 Po yteczne informacje 5 Komunikacja miejska 11 Muzea, koêcio y 14 14 Promenada Kultury 22 OsobliwoÊci, zwiedzanie miasta 26 Przedmioty antyczne 36 Muzyka, teatr, wydarzenia 38 Okolice Budapesztu

Bardziej szczegółowo

Boœnia i Hercegowina. Bu³garia. Czarnogóra. Rumunia Rumunia Rumunia. S³owacja S³owenia

Boœnia i Hercegowina. Bu³garia. Czarnogóra. Rumunia Rumunia Rumunia. S³owacja S³owenia Albania Austria - S³owacja Benelux Boœnia i Hercegowina Chorwacja Czarnogóra Czechy Czechy Czechy Czechy Francja Hiszpania - Portugalia Litwa otwa - Estonia Niemcy Niemcy Niemcy - Czechy Polska Polska

Bardziej szczegółowo

G d a ń s k. pomorskie. o m o r. i e

G d a ń s k. pomorskie. o m o r. i e G d a ń s k p o m o r s k i e 37 Gdynia Sopot Gdańsk 38 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Zachodnio-Kaszubskie: bilet ulgowy Czynne: V IX wt pt 10 17, sb nd 10 16, X IV wt pt

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM

23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM 23 LT N RYNKU TURYSTYZNYM FIRST MINUTE - KUPUJĄ WZEŚNIEJ PŁISZ MNIEJ PROMOJ DO 28 LUTEGO 2013 LU WYZERPNI SIĘ MIEJS WZSY Z DOJZDEM UTOKREM / zniżka 100 zł / osoba WZSY Z DOJZDEM WŁSNYM / zniżka 50 zł /

Bardziej szczegółowo

wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG BERLIN

wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG BERLIN AUGSBURG wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik Berlin Augsburg BERLIN wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG to trzecie co do wielkoœci miasto Bawarii, po Monachium i Norymberdze i jedno z

Bardziej szczegółowo

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE 6 czerwca Reggae Day Festival Po raz pierwszy w Czêstochowie odbêdzie siê ogólnopolski festiwal najbardziej pozytywnego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka reggae. W programie

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?

Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny? 50-1 Wro cław, ul. Oław ska 5 tel./fax: (+8 71) 5 99, 7 5 9 www.lek tor.com.pl e -ma il: biu ro@lek tor.com.pl nr kon ta: 5 1600 1156 000 0606 7 5001 Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?

Bardziej szczegółowo

Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006.

Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006. Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006. Od marzeñ do podró y. Fachowa wiedza naszych ekspertów z całego świata pozwala nam skupić się na najważniejszych sprawach. Na Państwa sprawach finansowych.

Bardziej szczegółowo

ROZRYWKA/ FRYZJER Bilet do kina: 7-10 Fryzjer: ok. 20

ROZRYWKA/ FRYZJER Bilet do kina: 7-10 Fryzjer: ok. 20 Zestawienie kosztów w wybranych państwach, na podstawie ankiet wypełnianych przez studentów przebywających na programie Erasmus+ (rok akad. 2014/2015 kolor czarny, rok akad. 2013/2014 czerwony, rok akad.

Bardziej szczegółowo

ROZRYWKA/ FRYZJER Bilet do kina: 7-10 Fryzjer: ok. 20

ROZRYWKA/ FRYZJER Bilet do kina: 7-10 Fryzjer: ok. 20 Zestawienie kosztów w wybranych państwach, na podstawie ankiet wypełnianych przez studentów przebywających na programie LLP-Erasmus (rok akad. 2013/2014 kolor czarny, rok Akad 2012/2013 czerwony, rok akad.

Bardziej szczegółowo

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz ZWIEDZANIE Szanowni I Państwo, WYPOCZYNEK Agencja Podróży i Turystyki "Holidays" została założona w czerwcu 1991 roku. Od 1992 roku jesteśmy członkiem

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Rozk ad jazdy autokarów

Rozk ad jazdy autokarów Rozk ad jazdy autokarów Numery tras - godziny odjazdów - dop aty MiejscowoÊç Miejsce zbiórki Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3 Trasa 4 Trasa 5 Trasa 6 godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45 Warszawa w skrócie Spis treści fot. PZ Studio Jak dojechać do Warszawy? 2 Jak poruszać się po Warszawie? 3 Informacja turystyczna 7 Informacje praktyczne 8 Noclegi 12 Atrakcje turystyczne 15 SALE KONCERTOWE,

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE podróże 2015 Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Złota Praga...1 Budapeszt...1 Chorwacja i Słowenia

Bardziej szczegółowo

www.clubmed.pl WHERE HAPPINESS MEANS THE WORLD Wakacje z Klasà ZIMA 2012/13

www.clubmed.pl WHERE HAPPINESS MEANS THE WORLD Wakacje z Klasà ZIMA 2012/13 Wakacje z Klasà ZIMA 2012/13 Nowe, eksluzywne wille, kluby 5 T Jedyne, prawdziwe wakacje All incusive Dla rodzin, par i singli Ul. Świętokrzyska 36 00-116 Warszawa wakacje@clubmed.pl tel: +8 22 55 38 38

Bardziej szczegółowo