Projektowanie Systemów Informatycznych Wstęp do Metod Obiektowych podejście procesowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie Systemów Informatycznych Wstęp do Metod Obiektowych podejście procesowe"

Transkrypt

1 Projektowanie Systemów Informatycznych Wstęp do Metod Obiektowych podejście procesowe dr inż. Janusz Jabłoński

2 Narzędzia implementacji a metodyki projektowania SI Koncepcja (model) każdego systemu powstaje w umyśle człowieka Języki proceduralne Języki obiektowe (programista - projektantem) (programista projektantem?) metodyki strukturalne metodyki obiektowe Systemy predykatywne ekspertowe Oparte na takich koncepcjach jak: abstrakcja (klasyfikacja), enkapsulacja (modularność) polimorfizm (wielopostaciowość), dziedziczenie (hierarchia), czas Projektowanie Systemów Informatycznych 1

3 Zamierzenia i cele Model przedsiębiorstwa metodyki strukturalne realizowane przez Funkcje (procedury) Zdarzenia Zdarzenia przetwarzanie Informacje (Dane) postęp mierzalny przez Projektowanie Systemów Informatycznych

4 Abstrakcja > Koncepcje > urzeczywistnienie > obiekty Naturalne postrzeganie Świata, jako OBIEKTY i powiązania pomiędzy nimi Koncepcja 1 Koncepcja 2 Koncepcja 3 Elementy w świecie rzeczywistym Koncepcje to pojęcia abstrakcyjne będące intuicją na podstawie których staramy się sklasyfikować postrzegane otoczenie (zjawiska), dotyczą zjawisk istniejących lub nie mogą mieć róŝne reprezentacje lub jeszcze nie natomiast urzeczywistnienia koncepcji to jej reprezentacje, które nazywane są obiektami. Projektowanie Systemów Informatycznych 2

5 Koncepcje, obiekty Zależności dźwięk samolotu szum drzew zapach kwiatów Naturalne powiązania (zależności) pomiędzy obiektami Koncepcja Obiekt Koncepcja samolot Obiekt Boeing 747 Mig-29 Mi- 19 Odrzutowiec Urządzenie latające Produkt Amerykański F-116 Curtiss P-40 Tomahawk Ford Mustang Wehikuł czasu XYZ-Transport Nie może istnieć obiekt (XYZ_Transport) nie mający powiązania z żadną koncepcją Każdy postrzegany obiekt, którego istnienia jesteśmy świadomi musi być kwalifikowany (np. jako element nie znanego przeznaczenia), czyli musi być powiązany z jakąś koncepcją Projektowanie Systemów Informatycznych 3

6 Funkcjonalność - Zaprogramowane działanie - Metody Pilot Odbiornik Ŝądania Pozycjoner obiekty Ekran Napęd Regulator metody Komunikacja użytkownika z obiektem odbywa się poprzez wysyłanie żądania śądania włącz odbiornik ustaw czas zmień kanał argumenty : : TVP1 Do danych nie można dostać się bezpośrednio, (nagrywanie, odtwarzanie lub wyjęcie kasety z magnetowidu) w tym celu należy wywołać odpowiednią metodę (wybrać odpowiednią funkcję) Obiekt chroni dane oraz mechanizmy na nich operujące przed niepowołanym dostępem analogia z Obudową urządzenia Projektowanie Systemów Informatycznych 4

7 Rozbudowa dziedziczenie cech Chcąc zmienić funkcjonalność obiektu nie muszę rozpoczynać projektu od podstaw A1 A2 An M1 M2 Mn Strojenie (automatyczne) Pola odziedziczone wraz z metodami (cechami) A1 A2 An As M1 M2 Mn DM wspomaganie (kierownicy) Strojenie (ręczne) Wykorzystując dziedziczenie moŝna nadawać nowe cechy obiektom lub zmieniać cechy juŝ istniejące Projektowanie Systemów Informatycznych 5

8 dziedziczenie generalizacja, specjalizacja Hierarchia klas przedstawia proces, etapy tworzenia, lub przechodzenie od klas prostych do złożonych albo wyspecjalizowanych produkt generalizacja Produkt Urządzenie do latania Rejestrator dźwięku Rejestrator obrazu specjalizacja Odrzutowiec Magnetofon podtypy Magnetowid Aparat Fotograficzny Wykorzystując dziedziczenie moŝna nadawać nowe cechy obiektom lub zmieniać cechy juŝ istniejące Projektowanie Systemów Informatycznych 6

9 Polimorfizm - wielopostaciowość Odtwarzacz doprzodu Magnetowid doprzodu doprzodu Polimorfizm - wielopostaciowość która w informatyce umożliwia wirtualizację operacji; dynamiczne (późne) wiązanie nazwy operacji z wieloma metodami w różnych klasach pozostających w relacji dziedziczenia. Klasa, zbiór obiektów, które mają wspólne atrybuty i metody class Bazowa { public void msg(){ Metoda System.out.println( Metoda klasy bazowej"); (doprzodu) } } class Wywiedziona extends Bazowa { public void msg(){ System.out.println( Metoda klasy wywiedzionej"); Metoda } (doprzodu) } Tak więc definicja metody o danej sygnaturze w superklasie może być przesłonięta przez definicję metody o tej samej sygnaturze w podklasie. Możliwe jest również przeciążanie operatorów Polimorfizm ad hoc (polimorfizm ad hoc) przeciążenie koercja Polimorfiym uniwersalny polimorf. parametryczny polimorf. inkluzyjny Projektowanie Systemów Informatycznych 7

10 Kapsułkowanie Hermetyzacja (ang. encapsulation) Zamknięcie bytu programistycznego (obiektu, modułu, typu danych) w "kapsule" o dobrze zdefiniowanych granicach. Obiekt komunikat f(1) f(2) f(i) dane metody Skorupka reprezentuje sygnaturę publicznie widzianych operacji. Interfejs skorupki ukrywa implementację funkcji i struktur danych Właściwości obiektów: Atrybuty parametry, dane Metody - procedury, funkcje lub usługi Zasady widoczności - określają zasięg, w którym obiekt jest widzialny: public, private, protect (publiczne, prywatne, chronione) Problem powielania w przypadku gdy funkcje wielu obiektów korzystają z tych samych danych Hermetyzacja pozwala ukryć szczegóły, które nie posiadają zasadniczego znaczenia. Na zewnątrz udostępniane są tylko niezbędne metody działania na obiekcie. Projektowanie Systemów Informatycznych 8

11 Podejście procesowe Obraz zewnętrzny traktuje przedsiębiorstwo jak czarną skrzynkę, o zdefiniowanej roli i miejscu w otaczającym nas świecie Wypełnienie Celu i misji organizacji związane są z jakością i budową zachodzących w niej procesów (organizacją, zarządzaniem) Struktura wewnętrzna budowa organizacji pozwalająca na pełnienie określonej roli w środowisku Proces zbiór działań (czynności) zmierzających do osiągnięcia konkretnego efektu 1. Procesy, dostarczające określonej wartości klientom spoza firmy zewnętrzne procesy biznesowe) 2. Procesy, o zasięgu wewnętrznym i służące przede wszystkim jako wspomagane dla tych pierwszych Proces biznesowy zbiór działań wewnątrz firmy, których celem jest dostarczenie klientowi konkretnej usługi lub produktu Projektowanie Systemów Informatycznych 9

12 Podejście procesowe Nazwa przedsiębiorstwa Restauracja Sklep Procesy w nim zachodzące 1. Sprzedaż Serwowanie dostarczenie posiłków klientowi dostarczenie klientowi produktu, produktu którym którym jest jest zamówiony zamówiony posiłek towar 2. Zakup produktów dostarczenie klientowi dostarczenie (dostawcy) klientowi (dostawca) wartości pieniężnej wartości za pieniężnej zakupione (produkt) przez za sklep zakupione towary przez restauracje towary 3. Naprawa Organizowanie dostarczenie przyjęćklientowi okolicznościowych usługi, którą dostarczenie jest naprawa klientowi uszkodzonego grupowemu sprzętu produktu którym jest organizacja przyjęcia Proces biznesowy specyficzne zbiór działańuporządkowanie wewnątrz firmy, działań wykonywanych w czasie i w przestrzeni, celu z dostarczenia dobrze określonymi klientowi danymi konkretnej i wynikami usługi lub oraz produktu jasno zdefiniowanymi wejściem i wyjściem Hammer, Champy92 Dawenport93 Projektowanie Systemów Informatycznych 10

13 Podejście procesowe Nazwa przedsiębiorstwa Restauracja Sklep komputerowy Procesy w nim zachodzące 1. Serwowanie Sprzedaż urządzeń posiłków wejście: wejście: klient gość zgłasza zgłasza potrzebę spożycia zakupu komputera; posiłku; wyjście: dostarczenie zamówionego komputera (zestawu) posiłku 2. Zakup podzespołów produktów wejście: zamówienie na na produkty podzespoły; żywnościowe; wyjście: przyjęcie wyjście: przyjęcie zakupionych dostarczonych elementów towarów do magazynu 3. Naprawa Organizowanie urządzeń przyjęć wejście:żądanie okolicznościowych naprawy przez wejście: klienta; zamówienie wyjście: naprawienie przyjęcia przez sprzętu klienta; wyjście: realizacja organizacji imprezy Proces biznesowy przebieg ma charakter dynamiczny, jego realizacja jest rozciągnięta w czasie, angażując różnorodne zasoby dostępne w przedsiębiorstwie: ludzi, materiały, kapitał, itp.. Projektowanie Systemów Informatycznych 11

14 Podejście procesowe zadania działów Nazwa Dział Procesu przedsięb. Sprzedaż Zakup urządzeń podzesp. Naprawa urządzeń Sprzedaż Sprzedaż Sprzedaż Księgowość Księgowość Montownia Serwis Magazyn Magazyn Zadania działu służące wykonaniu Procesu pozyskanie klienta, przyjęcie zamówienia, złożenie zamówienia montowni, sporządzenie dokumentów Zgłoszenie sprzedaży zapotrzebowania na podzespoły Przyjęcie urządzeń do naprawy, Zbadanie wydanie naprawionego zdolności kredytowej sprzętu klienta klientowi Zapłacenie za części Złożenie zamówionych zestawów Wykonanie naprawy Przyjęcie podzespołów do magazynu Dostarczenie elementów do montażu zestawów Słabe strony struktury funkcjonalnej podejmowanie rozbieżnych decyzji przez kierownictwo działów niekontrolowane opóźnienia (dokumenty, towary) pomiędzy działami brak odpowiedzialności za jakość obsługi klientów Projektowanie Systemów Informatycznych 12

15 Podejście procesowe analiza i projektowanie obiektowe Firma (dyrektor) Dział marketingu Dział sprzedaży Księgowość Serwis Produkcja Dział reklamy Dział promocji Procesy biznesowe Produkt A Produkt B Dział A Dział B Dział C Procesy biznesowe teoretycznie są niewidoczne i najczęściej obejmują kilka działów firmy, a wykonanie ich angażuje pracowników z wielu działów Wzmocnienie niekorzystnych cech struktur funkcjonalnych: duŝe organizacje (kilka, kilkanaście) poziomów zarządzania obecnie klient posiada indywidualne cechy Projektowanie Systemów Informatycznych 13

16 Podejście procesowe Firma (dyrektor) zakup podzespołów sprzedaż zestawów Serwis Montownia Magazyn Księgowość Sprzedaż Właściciele procesów biznesowych naprawa zestawów Wyodrębnienie procesów biznesowych oraz ich właścicieli, odpowiedzialnych za koordynację i prawidłowe wykonanie czynności składających się na proces, staje się nową formą organizacji przedsiębiorstw Charakterystyczne cechy podejścia procesowego: jedna osoba podejmuje decyzje płynność czynności ukierunkowana na realizacja zadań określona odpowiedzialność za przebieg procesów Projektowanie Systemów Informatycznych 14

17 Modelowanie procesów biznesowych Metoda Jacobsona nowa struktura i filozofia funkcjonowania organizacji w ramach procesu reorganizacji (ang. Business Process Reeinginering) poprawa funkcjonowania firmy bez wprowadzania radykalnych zmian (ang. Buisness Process Improvement) Dążenie do stworzenia systemu informatycznego, który będzie wspierał zachodzące w przedsiębiorstwie zmiany extends Magazynier Podzespół Aktor (nazwa przypadku użycia) uses Dostawca Zaopatrzeniowiec Dokument dostawy Zamówienie podzespołów Do opisu przedsięwzięcia biznesowego, w metodzie Jacobsona, przygotowywane są dwa modele: diagram przypadków użycia 1 oraz diagram obiektów 2 1. Opis procesów (wewnątrz organizacji) z perspektywy zaspakajania potrzeb klienta 2. Opis wewnętrznej struktury PB, pokazuje miejsce i sposób ich wykonania Projektowanie Systemów Informatycznych 15

18 Model obiektów Sklep komputerowy Zamówienie zestawu Dokument sprzedaży Dziedziczy z Rachunek Sprzedawca Zaopatrzeniowiec Wystaw.[1..m] Gwarancja Dot.[1..m] Dostawca towaru Składa się [1..m] Potw. Dostawę [1..m] Serwisant Zestaw Podzespół Dokument dostawy opisuje uszkodzenie Dot.[1..m] Monter Magazynier Formularz naprawy Zamówienie podzespołów Projektowanie Systemów Informatycznych 16

19 Przegląd Metod Metody obiektowe (od lat 80 - tych) W przeciwieństwie do metodyk strukturalnych dane i procesy są modelowane łącznie Całość dostosowana jest do obiektowego złożonego modelu danych 1985 Booch G Martin J., Odell J. (event driven) 1991 Coad P., Yourdon E Shlaer S., Mellor S.J 1991 Rumbaugh J. (Object Modeling Technique) 1992 Jacobson J. (scenario driven: use case) 1994 Booch G synteza rozwiązań (oparta na OMT) Projektowanie Systemów Informatycznych 17

20 Przegląd Metodyk 1995 propozycja standaryzacji 1997 UML został uznany przez OMG (Object Managment Group) za standard notacji dla obiektowej metodyki projektowania. Język UML (ang. Unified Modeling Language), Ujednolicony Język Modelowania - stworzony w Rational Corporation jest notacją modelowania systemów biznesowych i komputerowych. UML pozwala na opisywanie, projektowanie i tworzenie złożonych systemów informatycznych. Za jego pomocą można koncentrować się na detalach, nie tracąc przy tym obrazu całości. Projektowanie Systemów Informatycznych 18

21 Różne perspektywy projektowanego systemu Słownictwo funkcjonalność Usługi, Perspektywa projektowa modelowanie Scalanie systemu Zarządzanie konfiguracją pliki, komponenty Perspektywa implementacyjna Zachowanie Perspektywa Przypadków użycia Struktura Efektywność Skalowalność Przepustowość Aktywność Procesy, Wątki Perspektywa procesowa logiczne fizyczne Perspektywa wdrożeniowa Opracowanie układu Rozmieszczenie Dostarczenie Instalacja Sprzęt Projektowanie Systemów Informatycznych 19

22 Podstawowe diagramy UML DiagramOpisuStruktury DiagramStruktury DiagramSkładowych DiagramWdrożenia DiagramKlas DiagramObiektów DiagramPakietów DiagramKomponentów DiagramOpisuDynamiki DiagramPrzypadkówUżycia DiagramInterakcji DiagramCzynności DiagramMaszynyStanów DiagramSekwencji DiagramKomunikacji DiagramOpisuInterakcji DiagramNastępstwa Projektowanie Systemów Informatycznych 20

23 diagramy struktury w UML DiagramOpisuStruktury DiagramStruktury DiagramSkładowych DiagramWdrożenia «instnce» Diagram Składowych «instnce» k:koła{4} S:Silnik Samochód p:podwozie Diagram Wdrożenia DiagramKlas DiagramObiektów DiagramPakietów DiagramKomponentów «instnce» «instnce» «instnce» «instnce» Diagram klas klasa Diagram Obiektów :Obiekt Diagram Pakietów Pojazd Diagram Komponentów Kom klasa związek związek związek klasa :Obiekt :Obiekt :Obiekt Osoby Rej ICzyt ICzyt Ob IPisz Kom Projektowanie Systemów Informatycznych 21

24 Diagramy w UML Statyczne aspekty (elementy struktury) systemu obrazują: diagram klas, znajdują się na nim klasy, interfejsy, kooperacje i związki między nimi diagram obiektów, przedstawia zrzut pewnych egzemplarzy elementów występujących na diagramie klas diagram komponentów, obrazuje zbiór komponentów i związki między nimi diagram wdrożenia obrazuje zbiór węzłów i związki między nimi Projektowanie Systemów Informatycznych 22

25 Diagramy w UML Dynamiczne części systemu (zachowanie) obrazuje: diagramów przypadków użycia umożliwia uporządkowanie zachowania systemu diagramów przebiegu kładzie nacisk na kolejność wysyłania komunikatów w czasie diagramów kooperacji kładzie nacisk na strukturalną organizację obiektów, które wysyłają i odbierają komunikaty diagramów stanów kładzie nacisk na zmiany stanów spowodowane zdarzeniami diagramów czynności kładzie nacisk na przepływ sterowania od czynności do czynności Projektowanie Systemów Informatycznych 23

26 Diagram przypadków użycia (use case) Weryfikacja kart kredytowych R1 Realizacja transakcji kartą R2 Rozliczenie transakcji klienta R3 Komunikacja aktora z przypadkami użycia System weryfikacji kart kredytowych Uzgodnienie transakcji R4 Zrealizuj transakcję kartą Prowadzenie rachunku klienta Klient Rozlicz transakcję Jednostka handlu detalicznego uogólnienia Uzgodnij transakcję Prowadź rachunek klienta Klient indywidualny Klient instytucjonalny Sponsorująca organizacja finansowa Projektowanie Systemów Informatycznych 24

27 Diagram klas pracownik Dział Nazwa: naz {podzbiór} 1..* 1 Osoba Przedsiębiorstwo 1..* 1..* siedziba ograniczenia kierownik agregacja Dział adres: string telefon: numer Centrala Modelowanie (estetyczne przedstawienie): słownictwa systemu (ściany,podłogi) prostych kooperacji schematu logicznego bazy danych uogólnienie Pracownik Imię Nazwisko Płaca M1 PRACOWNIK A1 An operacje nazwisko: Nazwa stanowisko: string IDzatrud: Integer OdczytDanych() OdczytAdresy() OdtwórzMowe() zależność AdresyKontaktowe adres: string Dział NIP Wynagrodzenie Ustal Płacę Zwolnij Przyjmij interfejs IPoufneInformacje Projektowanie Systemów Informatycznych 205

28 Diagram Interakcji Modelowanie dynamicznych aspektów systemu Diagram przebiegu Diagram kooperacji K : Klient <<create>> {transient} obiekt : Transakcja K : Klient : PełnomocnikODBC UstalAkcje(a, d, o) Zatwierdzono <<destroy>> NadajWartość(d wiązanie 3:4) 1: <<create>> 2: UstalAkcje(a, d, o) 3: <<destroy>> NadajWartość(a, CO ) komunikat egzemplrz <<global>> : Transakcja : PełnomocnikODBC linia życia {transient} 2.1 : NadajWartość(d 3:4) 2.2 : NadajWartość(a, CO ) Uwypuklają różne aspekty systemu kolejność komunikatów struktura w czasie obiektów wymieniających komunikaty Równoważne lecz każdy z nich może przedstawiać byty, których nie ma na drugim diagramie Projektowanie Systemów Informatycznych 26

29 Diagram czynności Stan początkowy Wybierz działkę Wynajmij architekta Opracuj plan Stany akcji Zaproponuj cenę robót Rozwidlenie spółbieżne Wykonaj roboty budowlane Wykonaj roboty wykończeniowe Zakończ budowę ProtokółodbioruKońcowego [podpisany] Projektowanie Systemów Informatycznych 27

30 Diagramy realizacji Program do harmonogramów Program do planowania Interfejs graficzny Diagram komponentów odnosi się do statycznych aspektów perspektywy wdrożeniowej Pokazują zależności pomiędzy komponentami oprogramowania, włączając komponenty kodu źródłowego, kodu binarnego oraz kodu wykonywalnego Poszczególne komp. mogą istnieć w różnym czasie: kompilacji, konsolidacji, wykonania Projektowanie Systemów Informatycznych 28

31 Diagramy realizacji - diagram wdrożenia System rozproszony : konsola : konsola : konsola : Internet : serwer regionalny Serwery krajowe są połączone ze sobą przez prywatną sieć przedsiębiorstwa : serwer regionalny : serwer regionalny : serwer krajowy : serwer dziennika Projektowanie Systemów Informatycznych 11

32 Cele i zakres UML Modelowanie systemów z użyciem pojęć obiektowych Ustanowienie bezpośredniego połączenia zarówno do wytworów pojęciowych jak i wykonywalnych programów Objęcie zagadnień związanych ze skalą problemu Utworzenie języka do modelowania zarówno dla ludzi jak i dla maszyn Specyfikacja, konstrukcja, wizualizacja i dokumentacja systemów intensywnie wykorzystujących oprogramowanie Wysiłek autorów skoncentrowany jest na stworzenie wspólnego metamodelu (unifikacji semantyki) i wspólnej notacji (odbioru semantyki wśród ludzi) Promowany jest proces, który jest napędzany przez przypadki użycia, skoncentrowany na architekturze, iteracyjny i przyrostowy Projektowanie Systemów Informatycznych 29

33 Podsumowanie UML nie jest metodyką projektowania Jest notacją, która może być użyta w dowolnej metodyce Notacja opierającą się o podstawowe pojęcia obiektowości UML jest standardem, który wprowadza wiele (być może za wiele) modeli i oznaczeń, które w założeniu mają przykryć wszystkie istotne aspekty modelowanych systemów Projektowanie Systemów Informatycznych 30

34 Projektowanie Systemów Informatycznych KONIEC

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Wykład VI dr Jan Kazimirski jankazim@mac.edu.pl http://www.mac.edu.pl/jankazim MODELOWANIE SYSTEMÓW UML Literatura Joseph Schmuller UML dla każdego, Helion 2001 Perdita Stevens

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - 1.

Programowanie obiektowe - 1. Programowanie obiektowe - 1 Mariusz.Masewicz@cs.put.poznan.pl Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas.

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas. 4 DIAGRAMY KLAS. 4 Diagramy klas. 4.1 Wprowadzenie. Diagram klas - w ujednoliconym języku modelowania jest to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne.

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. 45. UML, jego struktura i przeznaczenie. Przeznaczenie UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/ Zofia Kruczkiewicz 1 Diagramy czynności 1. Diagramy czyności UML http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1 Charakterystyka oprogramowania obiektowego 1. Definicja systemu informatycznego 2. Model procesu wytwarzania oprogramowania - model cyklu życia oprogramowania 3. Wymagania 4. Problemy z podejściem nieobiektowym

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1. Warstwowa budowa systemów informatycznych 2. Model procesu wytwarzania oprogramowania - model cyklu życia oprogramowania 3. Wstęp do modelowania systemów

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy klas WYKŁAD Piotr Ciskowski przedstawienie statyki systemu graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi obiekty byt, egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Język programowania Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Literatura K. Reisdorph: Delphi 6 dla każdego. Helion, Gliwice 2001 A. Grażyński, Z. Zarzycki: Delphi 7 dla każdego.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Modelowanie diagramów klas w języku UML Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Czym jest UML - Unified Modeling Language - Rodzina języków modelowania graficznego - Powstanie na przełomie lat 80

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Dziedziczenie. Nadpisanie metod. Klasy abstrakcyjne. Wskaźnik this. Metody i pola statyczne. dr inż. Andrzej Czerepicki

Informatyka I. Dziedziczenie. Nadpisanie metod. Klasy abstrakcyjne. Wskaźnik this. Metody i pola statyczne. dr inż. Andrzej Czerepicki Informatyka I Dziedziczenie. Nadpisanie metod. Klasy abstrakcyjne. Wskaźnik this. Metody i pola statyczne. dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Dziedziczenie klas

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Michał Adamczyk. Język UML

Michał Adamczyk. Język UML Michał Adamczyk Język UML UML I. Czym jest UML Po co UML II.Narzędzia obsługujące UML, edytory UML III.Rodzaje diagramów UML wraz z przykładami Zastosowanie diagramu Podstawowe elementy diagramu Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie klas i obiektów. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie klas i obiektów. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie klas i obiektów Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia (1) Byt, encja (entity) coś co istnieje, posiada własne cechy i wyodrębnioną tożsamość (identity); bytem może być rzecz, osoba, organizacja,

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania

Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Faza analizy (modelowania) Faza projektowania Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: co i przy jakich ograniczeniach system ma robić? Wynikiem tej analizy jest zbiór wymagań

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 4, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 4, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 4, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Podstawy modelowania obiektowego 2. Konstruktory 3. Dziedziczenie, związki pomiędzy klasami, UML 4. Polimorfizm 5. Klasy abstrakcyjne

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Projektowy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 8 Diagram pakietów I Diagram pakietów (ang. package diagram) jest diagramem

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Jan Magott

Inżynieria oprogramowania. Jan Magott Inżynieria oprogramowania Jan Magott Literatura do języka UML G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Seria Inżynieria oprogramowania, WNT, 2001, 2002. M. Fowler, UML w kropelce,

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML UML

Podstawy języka UML UML Podstawy języka UML UML Plan prezentacji Wprowadzenie do modelowania Wprowadzenie do języka UML Diagram klas Diagram pakietów Diagram przypadków użycia Diagram czynności Terminologia Terminologia Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu informatycznego

Projekt systemu informatycznego Projekt systemu informatycznego Kod przedmiotu: PSIo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Inżynieria Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

UML cz. III. UML cz. III 1/36

UML cz. III. UML cz. III 1/36 UML cz. III UML cz. III 1/36 UML cz. III 2/36 Diagram współpracy Diagramy współpracy: prezentują obiekty współdziałające ze sobą opisują rolę obiektów w scenariuszu mogą prezentować wzorce projektowe UML

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ W ŚRODOWISKU OBIEKTOWO ZORIENTOWANYM.

MODELOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ W ŚRODOWISKU OBIEKTOWO ZORIENTOWANYM. PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE MODELOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ W ŚRODOWISKU OBIEKTOWO ZORIENTOWANYM. Marcin Brudka 3901 Promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo

Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Paweł Kurzawa, Delfina Kongo Pierwsze prace nad standaryzacją Obiektowych baz danych zaczęły się w roku 1991. Stworzona została grupa do prac nad standardem, została ona nazwana Object Database Management

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów informacyjnych

Wprowadzenie do systemów informacyjnych Uwagi ogólne: Wprowadzenie do systemów informacyjnych Projektowanie obiektowe Obiektowość jest nową ideologią, która zmienia myślenie realizatorów SI z zorientowanego na maszynę na zorientowane na człowieka.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

UML cz. I. UML cz. I 1/1

UML cz. I. UML cz. I 1/1 UML cz. I UML cz. I 1/1 UML cz. I 2/1 UML - Unified Modeling Language ujednolicony można go współdzielić z wieloma pracownikami modelowania służy do opisu projektowanego modelu język posiada opisaną strukturę

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do UML, przykład użycia kolizja

Wprowadzenie do UML, przykład użycia kolizja Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2012 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modelowanie systemów biznesowych Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 stycznia 2010 Spis treści 1 Czym jest system biznesowy? Po co model bizensowy? Czym

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

NIFIED M L ODELLING ANGUAGE. Diagramy czynności

NIFIED M L ODELLING ANGUAGE. Diagramy czynności U M L NIFIED ODELLING ANGUAGE Diagramy czynności 1 Czym jest diagram czynności? Jeden z pięciu rodzajów diagramów UML służących do modelowania dynamicznych aspektów systemu. Przedstawia przepływ sterowania

Bardziej szczegółowo

Typy klasowe (klasy) 1. Programowanie obiektowe. 2. Założenia paradygmatu obiektowego:

Typy klasowe (klasy) 1. Programowanie obiektowe. 2. Założenia paradygmatu obiektowego: Typy klasowe (klasy) 1. Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która definiuje programy za pomocą obiektów

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

Języki Programowania Obiektowego

Języki Programowania Obiektowego Języki Programowania Obiektowego Kod przedmiotu: JPO Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy. Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Diagramy UML, przykład problemu kolizji

Diagramy UML, przykład problemu kolizji Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.edu.pl Katedra Cybernetyki i Robotyki Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2015 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych

Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych Notka biograficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, gdzie zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016 Wstęp - wykład 0 22 lutego 2016 Historia Simula 67 język zaprojektowany do zastosowan symulacyjnych; Smalltalk 80 pierwszy język w pełni obiektowy; Dodawanie obiektowości do języków imperatywnych: Pascal

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Dr Katarzyna Grzesiak-Koped

Dr Katarzyna Grzesiak-Koped Dr Katarzyna Grzesiak-Koped 2 Tworzenie oprogramowania Najlepsze praktyki IO Inżynieria wymagao Technologia obiektowa i język UML Techniki IO Metodyki zwinne Refaktoryzacja Mierzenie oprogramowania Jakośd

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++

Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++ Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++ Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNA. Modelowanie danych. Model związków-encji

INFORMATYKA GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNA. Modelowanie danych. Model związków-encji Modelowanie danych. Model związków-encji Plan wykładu Wprowadzenie do modelowania i projektowania kartograficznych systemów informatycznych Model związków-encji encje atrybuty encji związki pomiędzy encjami

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH

MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH 1. Diagram przepływu danych (DFD) 2. Weryfikacja modelu strukturalnego za pomocą DFD Modelowanie SI - GHJ 1 Definicja i struktura DFD Model części organizacji rozważany z punktu

Bardziej szczegółowo

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania Wzorzec projektowy Christopher Alexander: Wzorzec to sprawdzona koncepcja, która opisuje problem powtarzający się wielokrotnie w określonym kontekście, działające na niego siły, oraz podaje istotę jego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie: W procesie definiowania wymagań dla systemu tworzyliśmy Model Przypadków

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Fazy analizy (modelowania) oraz projektowania FAZA ANALIZY:

Fazy analizy (modelowania) oraz projektowania FAZA ANALIZY: Fazy analizy (modelowania) oraz projektowania Analiza bez brania pod uwagę szczegółów implementacyjnych Projektowanie ze szczegółami implementacyjnymi. FAZA ANALIZY: Celem fazy analizy jest ustalenie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Świat rzeczywisty i jego model

Świat rzeczywisty i jego model 2 Świat rzeczywisty i jego model Świat rzeczywisty (dziedzina problemu) Świat obiektów (model dziedziny) Dom Samochód Osoba Modelowanie 3 Byty i obiekty Byt - element świata rzeczywistego (dziedziny problemu),

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBIEKTOWE Z UML

MODELOWANIE OBIEKTOWE Z UML MODELOWANIE OBIEKTOWE Z UML Maciej Patan Paradygmat obiektowy system zbiór unikatowych obiektów( społeczność obiektów ), obiekt w czasie swego cyklu życia : jest nośnikiem informacji(atrybuty=dane), może

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-UML-W-S14_pNadGen5M44E Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II)

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Jacek Cichosz www.zssk.pwr.wroc.pl Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Politechnika Wrocławska Narzędzia modelowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML2 w realnych projektach

Podstawy języka UML2 w realnych projektach Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: UML2/RP Podstawy języka UML2 w realnych projektach Dni: 3 W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje licencję na oprogramowanie Enterprise Architect, najlepsze narzędzie do modelowania

Bardziej szczegółowo

Diagramy przepływu danych I

Diagramy przepływu danych I Literatura bazowa: Projektowanie systemów informatycznych Zajęcia: Diagramy przepływu danych I E.Yourdon, Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996 J.Roberston, S.Robertson, Pełna analiza systemowa,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Integracja jest to całokształt działao zmierzających do scalenia różnych rozwiązao informatycznych. W miarę rozwoju nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBIEKTOWE

MODELOWANIE OBIEKTOWE (Wykład na podstawie literatury: M.Śmiałek Zrozumieć UML 2.0, Helion 2005) UML Unified Modeling Language (język do specyfikowania, wizualizowania, konstruowania i dokumentacji tzw. artefactów oraz czynności

Bardziej szczegółowo

Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych

Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych Kalendarium 1976 ó Chen P. (Entity Relationship Model ñ ERD ) 1978 ó DeMarco T. 1979 ó Yourdon E., Constantine L. 1983 ó Jackson M. 1989 ñ Yourdon

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania Zakres wykładu Pojęcia podstawowe InŜynierii Oprogramowania Proces wytwarzania oprogramowania Artefakty procesu wytwarzania i ich modele Jakość oprogramowania Literatura: [1] Sacha K., InŜynieria oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie. Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML. Anna Kulig

Modelowanie. Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML. Anna Kulig Modelowanie Obiektowe Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML Anna Kulig Wprowadzenie do modelowania Zasady Pojęcia Wprowadzenie do języka UML Plan wykładu Model jest uproszczeniem rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 03 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas abstrakcyjnych i interfejsów. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE STRUKTURY

MODELOWANIE STRUKTURY MODELOWNIE STRUKTURY (Wykład na podstawie literatury: M.Śmiałek Zrozumieć UML 2.0, Helion 2005) Prezentacja struktury na dwóch poziomach: klas i obiektów (Na diagramach opisujących strukturę fragmentu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania Wprowadzenie. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Inżynieria oprogramowania Wprowadzenie. WYKŁAD Piotr Ciskowski Inżynieria oprogramowania Wprowadzenie WYKŁAD Piotr Ciskowski Etapy budowy systemu informatycznego Inżynieria oprogramowania o tworzenie dobrych programów / systemów o Wikipedia: wszelkie aspekty produkcji

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Unified Modeling Language. Referat na seminarium magisterskie Zagadnienia Programowania Obiektowego Dymitr Pszenicyn

Unified Modeling Language. Referat na seminarium magisterskie Zagadnienia Programowania Obiektowego Dymitr Pszenicyn Unified Modeling Language Referat na seminarium magisterskie Zagadnienia Programowania Obiektowego Dymitr Pszenicyn Po co UML? Duże przedsięwzięcia informatyczne wymagają modelowania. Istniało wiele metodologii

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie 1 Programowanie obiektowe Wprowadzenie 2 Programowanie obiektowe Object-oriented programming Najpopularniejszy obecnie styl (paradygmat) programowania Rozwinięcie koncepcji programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 3 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram sekwencji. Materiały dla nauczyciela

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 3 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram sekwencji. Materiały dla nauczyciela Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 3 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka UML UML

Podstawy języka UML UML Podstawy języka UML UML Plan szkolenia Plan szkolenia Godzina (czas) 10:20 11:20 (60 min) 11:20 11:40 (20 min) 11:40 13:10 (90 min) 13:10 13:30 (20 min) 13:30 15:00 (90 min) Temat Wprowadzenie do UML (Definicja,

Bardziej szczegółowo