Regulamin świadczenia usług w zakresie sprzedaży systemu w usłudze SAAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług w zakresie sprzedaży systemu w usłudze SAAS"

Transkrypt

1 ul. Klaudyny 28/ Warszawa Regulamin świadczenia usług w zakresie sprzedaży systemu w usłudze SAAS

2 Regulamin świadczenia usług w zakresie sprzedaży systemu w usłudze SAAS 1 Definicje umowne 1. Regulamin Regulamin o świadczenie usług w zakresie sprzedaży systemu w usłudze SAAS, wydany na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 144, poz. 1204), dostępny bezpłatnie na stronach printproject.com.pl. 2. Cennik wykaz Usług uwzględniający rodzaj i wysokość związanych z nimi opłat (załącznik Regulaminu). 3. Specyfikacja Usług zestawienie danych technicznych umożliwiających korzystanie z poszczególnych Usług (integralna część Regulaminu). 4. Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych którego przedmiotem jest przetwarzanie danych osobowych, stanowi integralną część Regulaminu. 5. Zleceniobiorca podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, tj., ul. Klaudyny 28/88, Warszawa. , Telefon: Zleceniodawca osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej: a) korzystająca z Usług Zleceniobiorcy w okresie testowym, b) która zawiera lub zawarła Regulamin o świadczenie usług z Zleceniobiorcą. 7. Usługi usługi świadczone przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy obejmujące: udostępnienie oprogramowania w modelu SAAS (Software as a Service) służącego do zarządzania Przedsiębiorstwem wraz z zapewnieniem jego funkcjonowania na serwerze i świadczeniem pomocy technicznej. 8. Zamówienie czynność Zleceniodawcy obejmująca wypełnienie pisemnego formularza zamówienia (jako załącznik) z jednoczesnym zaznajomieniem się i akceptacją treści Regulaminu (wraz z załącznikami), na zasadach w nim określonych. 9. Okres Karencji czas, w którym Zleceniobiorca umożliwia przywrócenie Usługi z zachowaniem konfiguracji i danych udostępnionych uprzednio przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zastrzega, iż w okresie karencji następuje ograniczenie, zawieszenie lub wyłączenie świadczenia Usług na rzecz Zleceniodawcy i nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z tego tytułu. Okres karencji wynosi 7 dni, chyba że Cennik, Specyfikacja Usług lub wyraźne postanowienia Stron stanowią inaczej. Zleceniobiorca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za trwałe usunięcie wszystkich danych Zleceniodawcy, które zostanie dokonane po upływie okresu karencji. 10. Zintegrowany system PrintProject przejaw działalności handlowo usługowej z wykorzystaniem właściwego software. 11. Ochrona danych osobowych procedura ochrony danych osobowych klientów indywidualnych (osób fizycznych) oraz firm obsługiwanych w ramach systemu PrintProject prowadzonego przez Zleceniodawcę, w ramach usług oferowanych przez Zleceniobiorcę. 12. Opieka techniczna działania podejmowane przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy mające na celu rozwiązanie problemów technicznych pojawiających się w związku z korzystaniem z Usług. Szczegółowe zasady świadczenia opieki technicznej określają postanowienia niniejszego Regulaminu. Strona - 2 -

3 2 Ochrona danych osobowych 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do danych osobowych klientów indywidualnych (osób fizycznych) oraz firm obsługiwanych w ramach systemu PrintProject prowadzonego przez Zleceniodawcę, w ramach usług oferowanych przez Zleceniobiorcę. 2. Zleceniobiorca ma status administratora danych osobowych w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Zleceniobiorca dokonuje przetwarzania (w tym m.in. zbierania, utrwalania i przechowywania) danych osobowych osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 (tylko i wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem oferowanych Usług). 4. Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom poprzez zawarcie Regulaminu. Następuje to tylko w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Regulaminu oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i standardów postępowania dotyczących ochrony tychże danych. 5. Osoba fizyczna oraz firma obsługiwana w ramach systemu PrintProject, której dane osobowe są przetwarzane w ramach usług oferowanych przez Zleceniobiorcę jest uprawniona do żądania udostępnienia i bieżącego przeglądania swoich danych osobowych, ich korygowania, uzupełniania, aktualizacji i zmiany, a ponadto ma prawo do żądania zaniechania ich dalszego przetwarzania. Zleceniodawca jest także uprawniony do żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub trwałego usunięcia, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Z chwilą wystąpienia przez Zleceniodawcę z żądaniem zaniechania przetwarzania jego danych osobowych Regulamin o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu na zasadach analogicznych jak w przypadku jego wypowiedzenia przez Zleceniodawcę. 6. Zleceniobiorca jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3 Regulamin o świadczenie Usług 1. Świadczenie usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy odbywa się na podstawie Regulaminu. 2. Zleceniobiorca, w celu umożliwienia Zleceniodawcy zaznajomienia się z użytecznością określonej usługi, może wprowadzić tzw. okres testowy. Zakres Usług oferowanych w okresie testowym określa Zleceniobiorca. 3. Podstawą do zawarcia Regulaminu o świadczenie Usług jest wypełnienie pisemnego formularza zamówienia (załącznik) złożonego przez Zleceniodawcę, a zawierającego: a) pełną nazwę firmy oraz numer NIP i REGON, b) adres siedziby oraz adres korespondencyjny, c) dane kontaktowe (adres oraz numer telefonu kontaktowego), d) wybrany przez Zleceniodawcę wariant pakietu modułowego według Cennika. 4. Złożenie Zamówienia przez Zleceniodawcę jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o: a) zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Zleceniobiorcy, b) zapoznaniu się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Regulaminu, c) wyrażeniu zgody na zawarcie Regulaminu drogą elektroniczną, d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o ochronie danych osobowych, Strona - 3 -

4 e) potwierdzeniu, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o ochronie danych osobowych, f) wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej na wskazany informacji o wszelkich zmianach dotyczących zasad świadczenia usług przez Zleceniobiorcę. 5. Za zawarcie Regulaminu o świadczenie Usług uznaje się dzień płatności przez Zleceniodawcę należności objętej pierwszą fakturą VAT (dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy). 4 Rozwiązanie i wygaśnięcie Regulaminu o świadczenie Usług 1. Każda ze strona ma prawo rozwiązać Regulamin o świadczenie Usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba, że Regulamin promocyjny lub Regulamin danej usługi stanowi inaczej. 2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy nastąpi przerwa w świadczeniu Usług przekraczająca okres 5 dni i będąca następstwem okoliczności, za które ponosi winę Zleceniobiorca. Nie dotyczy to sytuacji, w której przerwa w dostępie do Usług jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od Zleceniobiorcy (np. siła wyższa). 3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania Regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: a) wskazania przez Zleceniodawcę niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, b) istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę niezgodnie z ich celem (przeznaczeniem) lub też w sposób naruszający spójność systemu informatycznego Zleceniobiorcy, c) istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Zleceniodawców, d) stwierdzenia faktu korzystania z Usług Zleceniobiorcy w sposób, o którym mowa w punktach b-c, e) naruszenia przez Zleceniodawcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas lub w związku z korzystaniem z Usługi, f) naruszenia przez Zleceniodawcę praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Usługi, g) naruszenia warunków korzystania z Usług określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Regulamin o świadczenie Usług ulega wygaśnięciu z chwilą nieopłacenia przez Zleceniodawcę wymaganej faktury VAT i jednoczesnego zaprzestania świadczenia Usług przez Zleceniobiorcę. Wygaśnięcie jest uzależnione od uprzedniego, bezskutecznego wezwania Zleceniodawcy (w formie wiadomości ) do uiszczenia zaległej należności w terminie nie dłuższym niż 2 dni. W przypadku, o którym mowa powyżej mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące tzw. okresu karencji. 5. W przypadku nieuiszczenia opłaty za usługę zgodną z Cennikiem. Usługa zostanie automatycznie wyłączona wraz z ostatnim dniem opłaconego okresu abonamentowego. 5 Oferowane Usługi 1. Szczegółowy Zakres Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę został określony w niniejszym Regulaminie oraz Specyfikacji Usług i Cenniku stanowiących jego integralną część. Zmiany dotyczące cen oferowanych Usług mogą być na bieżąco wprowadzane przez Zleceniobiorcę w formie modyfikacji treści postanowień Regulaminu i jego załączników. Przedmiotowe zmiany nie wymagają dla swej skuteczności zgody Zleceniodawcy, jeżeli dotyczą wzrostu cen Usług oferowanych przez Zleceniobiorcę maksymalnie do Strona - 4 -

5 10 % wartości comiesięcznych należności. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej printproject.com.pl. 2. Zmiany obejmujące większy wzrost cen wymagają dla swej skuteczności zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca dokonuje zmian w formie wypowiedzenia dotychczasowych warunków o świadczenie Usług. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej (lub wiadomości e mail) i zawiera nową treść Regulaminu lub jego załączników. W przypadku braku akceptacji nowych warunków przez Zleceniodawcę jest on uprawniony do wypowiedzenia na zasadach w niej określonych. Strony zgodnie ustalają, iż brak wypowiedzenia przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od przedstawienie propozycji zmian poczytuje się za wyrażenie zgody na ich wprowadzenie. 3. Zleceniobiorca świadczy na rzecz Użytkownika, w okresie uiszczania przez niego abonamentu, pomoc techniczną związaną z korzystaniem z oferowanych Usług. Obejmuje ona swym zakresem udzielanie porad korespondencyjnych ( owych) w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16: Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia Zleceniobiorcy danych obejmujących hasło i login do rejestracji w panelu administracyjnym, jeżeli jest to niezbędne do realizacji czynności z zakresu pomocy technicznej. 6 Opłaty 1. Szczegółowe zasady płatności za Usługi oferowane przez Zleceniobiorcę określa Cennik (załącznik). 2. Zleceniodawca uzyskuje dostęp do Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę z chwilą dokonania płatności na jego rzecz, na podstawie wystawionych faktur VAT (uiszczanie wynagrodzenia następuje z góry, w cyklach miesięcznych). 3. W okresie 14 dni od chwili zawarcia Regulaminu o świadczenie Usług, Zleceniodawca jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z oprogramowania oferowanego przez Zleceniobiorcę (okres testowy), celem zaznajomienia się z jego użytecznością. Dokonanie płatności wynagrodzenia z tytułu pierwszej faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez Zleceniodawcę zaprezentowanej formy oprogramowania. 4. Zleceniodawca uzyskuje bieżący dostęp do Usług oferowanych przez Zleceniobiorcę do chwili uiszczania wymagalnych, comiesięcznych należności z tytułu faktur VAT wystawianych przez Zleceniobiorcę. Pierwszy dzień opóźnienia w terminie płatności należnego wynagrodzenia jest jednocześnie terminem początkowym biegu okresu karencji, o którym mowa w par. 1 ust. 9 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż Zleceniobiorca jest zobowiązany do uprzedniego wezwania Zleceniodawcy (w formie wiadomości ) do uiszczenia zaległej należności w terminie nie dłuższym niż 2 dni. Należność Zleceniobiorcy z tytułu utrzymania dostępności Usług w Okresie Karencji ulega potrąceniu z kolejnej opłaconej przez Zleceniodawcę faktury VAT. 5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Wszelkie dodatkowe opłaty (bankowe i pocztowe) obciążają Zleceniodawcę. 7 Obowiązki Zleceniodawców 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca jest zobligowany do posiadania dostępu do odpowiedniego sprzętu technicznego i oprogramowania, których szczegółowe parametry określa Załącznik nr 2 Specyfikacja Usług, będąca integralną częścią Regulaminu. 2. Zleceniodawca jest zobowiązany do korzystania Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zabroniony jest sposób korzystania z Usług skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub Strona - 5 -

6 sprzętowych przez innych Użytkowników lub naruszeniem spójności systemu informatycznego Zleceniobiorcy. 3. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania zaistniałego w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Zleceniobiorcę. 8 Obowiązki Zleceniobiorców 1. Zleceniobiorca dołoży wszelkiej należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności w celu zapewnienia swobodnego i niezakłóconego dostępu do oferowanych Usług. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego będącego następstwem zawinionych przez niego okoliczności pozostających w adekwatnym związku przyczynowo skutkowym z powstałą szkodą. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty (damnum emergens). 2. Z zakresu odpowiedzialności Zleceniobiorcy wyłączone są szkody powstałe na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych innych operatorów lub dostawców, braku odpowiedniego stopnia przepustowości łącza używanego przez Zleceniodawcę oraz okresowych wahań parametrów łącz. 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku niespełnienia przez Zleceniodawcę warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Usług (precyzyjnie określonych w Specyfikacji Usług stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu) lub korzystania z Usług przez osoby trzecie posługujące się instrumentami identyfikacyjnymi Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca udostępniając wybraną usługę Zleceniodawcy, korzysta z własnych serwerów dedykowanych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku awarii lub braku dostępu do serwera spowodowanego przez zewnętrznego dostawcę hostingu. Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań aby system działał bez przeszkód, zgodnie z zawartymi w regulaminie ustaleniami, natomiast jest uzależniony od dostawcy hostingu i nie może zagwarantować szybszego czasu reakcji niż ten ustalony z dostawcą hostingu. 9 Zgłoszenie reklamacyjne 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku: a) niewykonywania Usług objętych Regulaminem o świadczenie usług, b) nienależytego wykonywania Usług objętych Regulaminem o świadczenie usług, c) nieprawidłowości w zakresie określenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług przez Zleceniobiorcę. 2. Zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zleceniobiorcy wskazany w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem następujących danych: a) nazwa oraz adres siedziby Zleceniodawcy, b) określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi lub nieprawidłowo określonego wynagrodzenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne, c) preferowany przez Zleceniodawcę sposób rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego. 3. Skuteczne wniesienie reklamacji może nastąpić wyłącznie w terminie 20 dni od dnia powzięcia przez Zleceniodawcę informacji o okolicznościach uzasadniających reklamację, jednakże nie później niż w terminie 60 dni od ich zaistnienia. Dniem złożenia reklamacji jest dzień wpływu do Zleceniobiorcy pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, którego wpływ zostanie potwierdzony w formie pisemnej. Rozstrzygnięcie w przedmiocie złożonej reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa powyżej jest równoznaczny z jej uwzględnieniem, chyba że Strony postanowią inaczej. Strona - 6 -

7 10 Opieka techniczna 1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia opieki technicznej dla Zleceniodawców uiszczających abonament. 2. Zakres opieki technicznej obejmuje pomoc w usuwaniu i naprawianiu błędów występujących przy działaniu oprogramowania stanowiącego przedmiot Usługi. Z zakresu opieki technicznej wyłączone są elementy Usługi, które podlegają samodzielnemu modyfikowaniu przez Zleceniodawcę, takie jak np. algorytmy wyliczające czasochłonność i zaangażowanie zasobów. 3. Zleceniodawca dokonuje zgłoszenia powstałych błędów wyłącznie drogą mailową wysyłając informację ze szczegółowym opisem oraz screenami. Zgłoszenia wysłane inną drogą komunikacji mogą zostać nieuwzględnione. W przypadku zgłoszenia dokonanego w dni wolne od pracy uznaje się, iż zgłoszenie nastąpiło o godzinie 9 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. 4 W zakresie wynagrodzenia abonamentowego Zleceniobiorca świadczy następujące czynności z zakresu opieki technicznej: a) likwidacja błędów głównych w czasie 72 godzin od dokonania zgłoszenia, b) likwidacja innych błędów i usterek w czasie 5 dni roboczych od dokonania zgłoszenia. 5. Zleceniobiorca nie realizuje obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie w przypadku zmiany przez Zleceniodawcę ustawień Usługi niedostępnych za pośrednictwem udostępnionego panelu administracyjnego. 11 Postanowienia końcowe 1. Do realizacji Regulaminu zawartego z Zleceniobiorcą mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz unijnego. Wszelkie spory jaką mogą wyniknąć w przyszłości na tle realizacji ww. Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy. 2. Wszelkie zmiany postanowień Regulaminu lub jego załączników (z wyjątkiem drobnych korekt o charakterze redakcyjnym lub zmiany cen oferowanych usług do wysokości 10 % wartości comiesięcznych należności) mogą być wprowadzone wyłącznie w formie wypowiedzenia dotychczasowych warunków Regulaminu o świadczeniu Usług. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej lub wiadomości (wysłanej do Zleceniodawcy za potwierdzeniem odbioru) i zawiera nową treść Regulaminu lub jego załączników z uwzględnieniem zmian. W przypadku braku akceptacji nowych warunków przez Zleceniodawcę jest on uprawniony do wypowiedzenia na zasadach w niej określonych. Strony zgodnie ustalają, iż brak wypowiedzenia przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od przedstawienie propozycji zmian poczytuje się za wyrażenie zgody na ich wprowadzenie. Powyższa procedura nie dotyczy przypadków, gdy zmiana Regulaminu i/lub jego załączników jest konieczna z przyczyn natury obiektywnej (zmiana przepisów prawa, orzeczenia sądów, decyzje administracyjne i inne okoliczności niezależne od Zleceniobiorcy), wówczas zmiany obowiązują z chwilą ich publikacji na stronie internetowej printproject.com.pl. 3. Zleceniobiorca jest uprawniony do zamieszczania na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych takich jak ulotki, plakaty, katalogi, broszury i mailingi danych dotyczących nazw, logotypów Zleceniodawców. 4. Cesja praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Świadczenia usług nie wymaga zgody Zleceniodawcy. Załącznik nr 1 Cennik Załącznik nr 2 Specyfikacja Usług Strona - 7 -

8 1. W ramach Usług możliwe jest korzystanie z programu PrintProject poprzez: a) zdalny i nieograniczony dostęp do modułów systemowych za pośrednictwem narzędzi wymienionych w pkt 2 załącznika nr 2. b) dostęp do poszczególnych wybranych modułów systemu: - Moduł Obsługi Klienta CRM SaaS (MOKCRM) - Moduł Obsługi Kalkulacji SaaS (MOK) - Moduł Obsługi Kart Technologicznych SaaS (MOKT) - Moduł Zamówień Zewnętrznych SaaS (MOZZ) - Moduł Obsługi Zleceń Produkcyjnych SaaS (MOZP) - Moduł Planowania Operacyjnego SaaS (MPO) - Moduł Obsługi Magazynu Wysokiego Składowania SaaS (MOMWS) - Moduł Rejestracji Czasu Pracy SaaS (MRCP) - Moduł Obsługi Sprzedaży SaaS (MOS) 2. Określa się następujące wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług : a) sprzęt komputerowy oraz stabilne podłączenie do Internetu, b) nowoczesna przeglądarka Internetowa w najnowszej dostępnej wersji: np. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Załącznik nr 3 Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarty pomiędzy: Użytkownikiem Usługi zwanym dalej Administratorem a, ul. Klaudyny 28/88, Warszawa. , Telefon: zwanym dalej Przetwarzającym 1 1. Administrator oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w świetle Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w odniesieniu do zbioru danych zawierającego dane osobowe klientów systemu PrintProject w ramach usługi (zwanego dalej Zbiorem danych). 2. Administrator danych powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze danych polegające m.in. na ich gromadzeniu i utrwalaniu. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych do świadczenia usługi Print House Projects, zgodnie z Regulaminem usługi. 3. Jeśli zaistnieje potrzeba zbiór danych osobowych będzie przetwarzany przez zachowując zasady ochrony danych osobowych Przetwarzający zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające gromadzone dane osobowe w zakresie określonym w art Ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Przetwarzający dane jest odpowiedzialny, jak za własne działania i zaniechania, za negatywne skutki uchybień popełnionych przez osoby z nim współpracujące (bez względu na podstawę faktyczną i prawną współpracy) oraz pracowników, którzy dokonują przetwarzania danych osobowych. Osoby te mogą być dopuszczone do procesu przetwarzania danych osobowych po przedłożeniu Administratorowi i akceptacji Strona - 8 -

9 przez niego pisemnego upoważnienia wskazującego ich imię i nazwisko oraz odbyciu szkolenia w przedmiocie zasad ochrony danych osobowych przeprowadzonego przez Przetwarzającego i potwierdzonego pisemnym oświadczeniem każdego uczestnika szkolenia. 3. Administrator jest zobowiązany do bieżącego przesyłania w formie teletransmisji danych osobowych znajdujących się w Zbiorze danych. Administrator może przesyłać przedmiotowe dane także w formie tradycyjnej na okoliczność czego sporządzony zostanie pisemny protokół. 4. Przetwarzający nie jest uprawniony do cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Przetwarzający nie jest także uprawniony do zlecania choćby części zadań wynikających z niniejszej umowy innym podmiotom, bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust Administrator danych jest upoważniony do przeprowadzania bieżącej kontroli w zakresie sposobu i standardów realizacji niniejszego Regulaminu przez Przetwarzającego. 6. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej. Załącznik nr 4 Formularz Zamówienia ADMINISTRATOR PRZETWARZAJĄCY Strona - 9 -

Regulamin. IWARE Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 6B lok.4, Wrocław NIP: REGON:

Regulamin. IWARE Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 6B lok.4, Wrocław NIP: REGON: Regulamin IWARE Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 6B lok.4, 50-541 Wrocław NIP: 894-300-73-04 REGON: 021346802 E-mail: bok@iwareprint.pl Regulamin świadczenia usług 1 Definicje umowne 1. Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: PBL Development Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 15A 20-950 Lublin phone: (81)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: a) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą internetową. Przez Kancelarię Prawną Lexilio Katarzyna Góra. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą internetową. Przez Kancelarię Prawną Lexilio Katarzyna Góra. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą internetową Przez Kancelarię Prawną Lexilio Katarzyna Góra Rozdział I 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. Regulamin 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Projects Abroad (UK) Limited

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PsychoCare Anna Tynkiewicz-Hinz, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kościelna 15-17

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016 roku w Ostrowcu pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Urzędem Miasta, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY 1 DEFINICJE 1) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin. Określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony w ramach Promocji.

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. II Definicje

Regulamin. I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. II Definicje Regulamin I Postanowienia ogólne 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. 2. Po zatwierdzeniu regulaminu oraz opłaceniu usługi, Dostawca dokonuje konfiguracji i instalacji

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

adres zamieszkania; 5. Wprowadzanie nowych rekordów do bazy danych klientów Administratora danych może następować tylko z uwzględnieniem danych osobow

adres zamieszkania; 5. Wprowadzanie nowych rekordów do bazy danych klientów Administratora danych może następować tylko z uwzględnieniem danych osobow UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. w pomiędzy: panią/panem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób: Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem polisawchmurze.pl, na innych domenach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i gwarancji jakości usługi udostępniania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH Załącznik nr 2 Nr sprawy DH.772.1.2014 zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BISTROKAMPUS.PL I. Słowniczek pojęć: Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik Nr 8 do SIWZ Zawarta dnia. 2012 roku w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Postanowienia Ogólne. 1. Dostawcą aplikacji internetowej CALAMARI jest Hubert Lisek prowadzący

R e g u l a m i n. Postanowienia Ogólne. 1. Dostawcą aplikacji internetowej CALAMARI jest Hubert Lisek prowadzący R e g u l a m i n 1 Postanowienia Ogólne 1. Dostawcą aplikacji internetowej CALAMARI jest Hubert Lisek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHROBRUS Hubert Lisek (NIP: PL 7182035805, siedziba:

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Regulamin. korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Regulamin korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki przekazywania informacji za pośrednictwem Krajowego Systemu Ostrzegania

Bardziej szczegółowo