Regulamin świadczenia usług w zakresie sprzedaży systemu w usłudze SAAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług w zakresie sprzedaży systemu w usłudze SAAS"

Transkrypt

1 ul. Klaudyny 28/ Warszawa Regulamin świadczenia usług w zakresie sprzedaży systemu w usłudze SAAS

2 Regulamin świadczenia usług w zakresie sprzedaży systemu w usłudze SAAS 1 Definicje umowne 1. Regulamin Regulamin o świadczenie usług w zakresie sprzedaży systemu w usłudze SAAS, wydany na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 144, poz. 1204), dostępny bezpłatnie na stronach printproject.com.pl. 2. Cennik wykaz Usług uwzględniający rodzaj i wysokość związanych z nimi opłat (załącznik Regulaminu). 3. Specyfikacja Usług zestawienie danych technicznych umożliwiających korzystanie z poszczególnych Usług (integralna część Regulaminu). 4. Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych którego przedmiotem jest przetwarzanie danych osobowych, stanowi integralną część Regulaminu. 5. Zleceniobiorca podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, tj., ul. Klaudyny 28/88, Warszawa. , Telefon: Zleceniodawca osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej: a) korzystająca z Usług Zleceniobiorcy w okresie testowym, b) która zawiera lub zawarła Regulamin o świadczenie usług z Zleceniobiorcą. 7. Usługi usługi świadczone przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy obejmujące: udostępnienie oprogramowania w modelu SAAS (Software as a Service) służącego do zarządzania Przedsiębiorstwem wraz z zapewnieniem jego funkcjonowania na serwerze i świadczeniem pomocy technicznej. 8. Zamówienie czynność Zleceniodawcy obejmująca wypełnienie pisemnego formularza zamówienia (jako załącznik) z jednoczesnym zaznajomieniem się i akceptacją treści Regulaminu (wraz z załącznikami), na zasadach w nim określonych. 9. Okres Karencji czas, w którym Zleceniobiorca umożliwia przywrócenie Usługi z zachowaniem konfiguracji i danych udostępnionych uprzednio przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zastrzega, iż w okresie karencji następuje ograniczenie, zawieszenie lub wyłączenie świadczenia Usług na rzecz Zleceniodawcy i nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z tego tytułu. Okres karencji wynosi 7 dni, chyba że Cennik, Specyfikacja Usług lub wyraźne postanowienia Stron stanowią inaczej. Zleceniobiorca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za trwałe usunięcie wszystkich danych Zleceniodawcy, które zostanie dokonane po upływie okresu karencji. 10. Zintegrowany system PrintProject przejaw działalności handlowo usługowej z wykorzystaniem właściwego software. 11. Ochrona danych osobowych procedura ochrony danych osobowych klientów indywidualnych (osób fizycznych) oraz firm obsługiwanych w ramach systemu PrintProject prowadzonego przez Zleceniodawcę, w ramach usług oferowanych przez Zleceniobiorcę. 12. Opieka techniczna działania podejmowane przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy mające na celu rozwiązanie problemów technicznych pojawiających się w związku z korzystaniem z Usług. Szczegółowe zasady świadczenia opieki technicznej określają postanowienia niniejszego Regulaminu. Strona - 2 -

3 2 Ochrona danych osobowych 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do danych osobowych klientów indywidualnych (osób fizycznych) oraz firm obsługiwanych w ramach systemu PrintProject prowadzonego przez Zleceniodawcę, w ramach usług oferowanych przez Zleceniobiorcę. 2. Zleceniobiorca ma status administratora danych osobowych w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Zleceniobiorca dokonuje przetwarzania (w tym m.in. zbierania, utrwalania i przechowywania) danych osobowych osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 (tylko i wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem oferowanych Usług). 4. Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom poprzez zawarcie Regulaminu. Następuje to tylko w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Regulaminu oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i standardów postępowania dotyczących ochrony tychże danych. 5. Osoba fizyczna oraz firma obsługiwana w ramach systemu PrintProject, której dane osobowe są przetwarzane w ramach usług oferowanych przez Zleceniobiorcę jest uprawniona do żądania udostępnienia i bieżącego przeglądania swoich danych osobowych, ich korygowania, uzupełniania, aktualizacji i zmiany, a ponadto ma prawo do żądania zaniechania ich dalszego przetwarzania. Zleceniodawca jest także uprawniony do żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub trwałego usunięcia, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Z chwilą wystąpienia przez Zleceniodawcę z żądaniem zaniechania przetwarzania jego danych osobowych Regulamin o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu na zasadach analogicznych jak w przypadku jego wypowiedzenia przez Zleceniodawcę. 6. Zleceniobiorca jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3 Regulamin o świadczenie Usług 1. Świadczenie usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy odbywa się na podstawie Regulaminu. 2. Zleceniobiorca, w celu umożliwienia Zleceniodawcy zaznajomienia się z użytecznością określonej usługi, może wprowadzić tzw. okres testowy. Zakres Usług oferowanych w okresie testowym określa Zleceniobiorca. 3. Podstawą do zawarcia Regulaminu o świadczenie Usług jest wypełnienie pisemnego formularza zamówienia (załącznik) złożonego przez Zleceniodawcę, a zawierającego: a) pełną nazwę firmy oraz numer NIP i REGON, b) adres siedziby oraz adres korespondencyjny, c) dane kontaktowe (adres oraz numer telefonu kontaktowego), d) wybrany przez Zleceniodawcę wariant pakietu modułowego według Cennika. 4. Złożenie Zamówienia przez Zleceniodawcę jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o: a) zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Zleceniobiorcy, b) zapoznaniu się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Regulaminu, c) wyrażeniu zgody na zawarcie Regulaminu drogą elektroniczną, d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o ochronie danych osobowych, Strona - 3 -

4 e) potwierdzeniu, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o ochronie danych osobowych, f) wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej na wskazany informacji o wszelkich zmianach dotyczących zasad świadczenia usług przez Zleceniobiorcę. 5. Za zawarcie Regulaminu o świadczenie Usług uznaje się dzień płatności przez Zleceniodawcę należności objętej pierwszą fakturą VAT (dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy). 4 Rozwiązanie i wygaśnięcie Regulaminu o świadczenie Usług 1. Każda ze strona ma prawo rozwiązać Regulamin o świadczenie Usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba, że Regulamin promocyjny lub Regulamin danej usługi stanowi inaczej. 2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy nastąpi przerwa w świadczeniu Usług przekraczająca okres 5 dni i będąca następstwem okoliczności, za które ponosi winę Zleceniobiorca. Nie dotyczy to sytuacji, w której przerwa w dostępie do Usług jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od Zleceniobiorcy (np. siła wyższa). 3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania Regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: a) wskazania przez Zleceniodawcę niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, b) istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę niezgodnie z ich celem (przeznaczeniem) lub też w sposób naruszający spójność systemu informatycznego Zleceniobiorcy, c) istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Zleceniodawców, d) stwierdzenia faktu korzystania z Usług Zleceniobiorcy w sposób, o którym mowa w punktach b-c, e) naruszenia przez Zleceniodawcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas lub w związku z korzystaniem z Usługi, f) naruszenia przez Zleceniodawcę praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Usługi, g) naruszenia warunków korzystania z Usług określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Regulamin o świadczenie Usług ulega wygaśnięciu z chwilą nieopłacenia przez Zleceniodawcę wymaganej faktury VAT i jednoczesnego zaprzestania świadczenia Usług przez Zleceniobiorcę. Wygaśnięcie jest uzależnione od uprzedniego, bezskutecznego wezwania Zleceniodawcy (w formie wiadomości ) do uiszczenia zaległej należności w terminie nie dłuższym niż 2 dni. W przypadku, o którym mowa powyżej mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące tzw. okresu karencji. 5. W przypadku nieuiszczenia opłaty za usługę zgodną z Cennikiem. Usługa zostanie automatycznie wyłączona wraz z ostatnim dniem opłaconego okresu abonamentowego. 5 Oferowane Usługi 1. Szczegółowy Zakres Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę został określony w niniejszym Regulaminie oraz Specyfikacji Usług i Cenniku stanowiących jego integralną część. Zmiany dotyczące cen oferowanych Usług mogą być na bieżąco wprowadzane przez Zleceniobiorcę w formie modyfikacji treści postanowień Regulaminu i jego załączników. Przedmiotowe zmiany nie wymagają dla swej skuteczności zgody Zleceniodawcy, jeżeli dotyczą wzrostu cen Usług oferowanych przez Zleceniobiorcę maksymalnie do Strona - 4 -

5 10 % wartości comiesięcznych należności. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej printproject.com.pl. 2. Zmiany obejmujące większy wzrost cen wymagają dla swej skuteczności zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca dokonuje zmian w formie wypowiedzenia dotychczasowych warunków o świadczenie Usług. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej (lub wiadomości e mail) i zawiera nową treść Regulaminu lub jego załączników. W przypadku braku akceptacji nowych warunków przez Zleceniodawcę jest on uprawniony do wypowiedzenia na zasadach w niej określonych. Strony zgodnie ustalają, iż brak wypowiedzenia przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od przedstawienie propozycji zmian poczytuje się za wyrażenie zgody na ich wprowadzenie. 3. Zleceniobiorca świadczy na rzecz Użytkownika, w okresie uiszczania przez niego abonamentu, pomoc techniczną związaną z korzystaniem z oferowanych Usług. Obejmuje ona swym zakresem udzielanie porad korespondencyjnych ( owych) w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16: Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia Zleceniobiorcy danych obejmujących hasło i login do rejestracji w panelu administracyjnym, jeżeli jest to niezbędne do realizacji czynności z zakresu pomocy technicznej. 6 Opłaty 1. Szczegółowe zasady płatności za Usługi oferowane przez Zleceniobiorcę określa Cennik (załącznik). 2. Zleceniodawca uzyskuje dostęp do Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę z chwilą dokonania płatności na jego rzecz, na podstawie wystawionych faktur VAT (uiszczanie wynagrodzenia następuje z góry, w cyklach miesięcznych). 3. W okresie 14 dni od chwili zawarcia Regulaminu o świadczenie Usług, Zleceniodawca jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z oprogramowania oferowanego przez Zleceniobiorcę (okres testowy), celem zaznajomienia się z jego użytecznością. Dokonanie płatności wynagrodzenia z tytułu pierwszej faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez Zleceniodawcę zaprezentowanej formy oprogramowania. 4. Zleceniodawca uzyskuje bieżący dostęp do Usług oferowanych przez Zleceniobiorcę do chwili uiszczania wymagalnych, comiesięcznych należności z tytułu faktur VAT wystawianych przez Zleceniobiorcę. Pierwszy dzień opóźnienia w terminie płatności należnego wynagrodzenia jest jednocześnie terminem początkowym biegu okresu karencji, o którym mowa w par. 1 ust. 9 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż Zleceniobiorca jest zobowiązany do uprzedniego wezwania Zleceniodawcy (w formie wiadomości ) do uiszczenia zaległej należności w terminie nie dłuższym niż 2 dni. Należność Zleceniobiorcy z tytułu utrzymania dostępności Usług w Okresie Karencji ulega potrąceniu z kolejnej opłaconej przez Zleceniodawcę faktury VAT. 5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Wszelkie dodatkowe opłaty (bankowe i pocztowe) obciążają Zleceniodawcę. 7 Obowiązki Zleceniodawców 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca jest zobligowany do posiadania dostępu do odpowiedniego sprzętu technicznego i oprogramowania, których szczegółowe parametry określa Załącznik nr 2 Specyfikacja Usług, będąca integralną częścią Regulaminu. 2. Zleceniodawca jest zobowiązany do korzystania Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zabroniony jest sposób korzystania z Usług skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub Strona - 5 -

6 sprzętowych przez innych Użytkowników lub naruszeniem spójności systemu informatycznego Zleceniobiorcy. 3. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania zaistniałego w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Zleceniobiorcę. 8 Obowiązki Zleceniobiorców 1. Zleceniobiorca dołoży wszelkiej należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności w celu zapewnienia swobodnego i niezakłóconego dostępu do oferowanych Usług. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego będącego następstwem zawinionych przez niego okoliczności pozostających w adekwatnym związku przyczynowo skutkowym z powstałą szkodą. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty (damnum emergens). 2. Z zakresu odpowiedzialności Zleceniobiorcy wyłączone są szkody powstałe na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych innych operatorów lub dostawców, braku odpowiedniego stopnia przepustowości łącza używanego przez Zleceniodawcę oraz okresowych wahań parametrów łącz. 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku niespełnienia przez Zleceniodawcę warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Usług (precyzyjnie określonych w Specyfikacji Usług stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu) lub korzystania z Usług przez osoby trzecie posługujące się instrumentami identyfikacyjnymi Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca udostępniając wybraną usługę Zleceniodawcy, korzysta z własnych serwerów dedykowanych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku awarii lub braku dostępu do serwera spowodowanego przez zewnętrznego dostawcę hostingu. Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań aby system działał bez przeszkód, zgodnie z zawartymi w regulaminie ustaleniami, natomiast jest uzależniony od dostawcy hostingu i nie może zagwarantować szybszego czasu reakcji niż ten ustalony z dostawcą hostingu. 9 Zgłoszenie reklamacyjne 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku: a) niewykonywania Usług objętych Regulaminem o świadczenie usług, b) nienależytego wykonywania Usług objętych Regulaminem o świadczenie usług, c) nieprawidłowości w zakresie określenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług przez Zleceniobiorcę. 2. Zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zleceniobiorcy wskazany w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem następujących danych: a) nazwa oraz adres siedziby Zleceniodawcy, b) określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi lub nieprawidłowo określonego wynagrodzenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne, c) preferowany przez Zleceniodawcę sposób rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego. 3. Skuteczne wniesienie reklamacji może nastąpić wyłącznie w terminie 20 dni od dnia powzięcia przez Zleceniodawcę informacji o okolicznościach uzasadniających reklamację, jednakże nie później niż w terminie 60 dni od ich zaistnienia. Dniem złożenia reklamacji jest dzień wpływu do Zleceniobiorcy pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, którego wpływ zostanie potwierdzony w formie pisemnej. Rozstrzygnięcie w przedmiocie złożonej reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa powyżej jest równoznaczny z jej uwzględnieniem, chyba że Strony postanowią inaczej. Strona - 6 -

7 10 Opieka techniczna 1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia opieki technicznej dla Zleceniodawców uiszczających abonament. 2. Zakres opieki technicznej obejmuje pomoc w usuwaniu i naprawianiu błędów występujących przy działaniu oprogramowania stanowiącego przedmiot Usługi. Z zakresu opieki technicznej wyłączone są elementy Usługi, które podlegają samodzielnemu modyfikowaniu przez Zleceniodawcę, takie jak np. algorytmy wyliczające czasochłonność i zaangażowanie zasobów. 3. Zleceniodawca dokonuje zgłoszenia powstałych błędów wyłącznie drogą mailową wysyłając informację ze szczegółowym opisem oraz screenami. Zgłoszenia wysłane inną drogą komunikacji mogą zostać nieuwzględnione. W przypadku zgłoszenia dokonanego w dni wolne od pracy uznaje się, iż zgłoszenie nastąpiło o godzinie 9 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. 4 W zakresie wynagrodzenia abonamentowego Zleceniobiorca świadczy następujące czynności z zakresu opieki technicznej: a) likwidacja błędów głównych w czasie 72 godzin od dokonania zgłoszenia, b) likwidacja innych błędów i usterek w czasie 5 dni roboczych od dokonania zgłoszenia. 5. Zleceniobiorca nie realizuje obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie w przypadku zmiany przez Zleceniodawcę ustawień Usługi niedostępnych za pośrednictwem udostępnionego panelu administracyjnego. 11 Postanowienia końcowe 1. Do realizacji Regulaminu zawartego z Zleceniobiorcą mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz unijnego. Wszelkie spory jaką mogą wyniknąć w przyszłości na tle realizacji ww. Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy. 2. Wszelkie zmiany postanowień Regulaminu lub jego załączników (z wyjątkiem drobnych korekt o charakterze redakcyjnym lub zmiany cen oferowanych usług do wysokości 10 % wartości comiesięcznych należności) mogą być wprowadzone wyłącznie w formie wypowiedzenia dotychczasowych warunków Regulaminu o świadczeniu Usług. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej lub wiadomości (wysłanej do Zleceniodawcy za potwierdzeniem odbioru) i zawiera nową treść Regulaminu lub jego załączników z uwzględnieniem zmian. W przypadku braku akceptacji nowych warunków przez Zleceniodawcę jest on uprawniony do wypowiedzenia na zasadach w niej określonych. Strony zgodnie ustalają, iż brak wypowiedzenia przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od przedstawienie propozycji zmian poczytuje się za wyrażenie zgody na ich wprowadzenie. Powyższa procedura nie dotyczy przypadków, gdy zmiana Regulaminu i/lub jego załączników jest konieczna z przyczyn natury obiektywnej (zmiana przepisów prawa, orzeczenia sądów, decyzje administracyjne i inne okoliczności niezależne od Zleceniobiorcy), wówczas zmiany obowiązują z chwilą ich publikacji na stronie internetowej printproject.com.pl. 3. Zleceniobiorca jest uprawniony do zamieszczania na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych takich jak ulotki, plakaty, katalogi, broszury i mailingi danych dotyczących nazw, logotypów Zleceniodawców. 4. Cesja praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Świadczenia usług nie wymaga zgody Zleceniodawcy. Załącznik nr 1 Cennik Załącznik nr 2 Specyfikacja Usług Strona - 7 -

8 1. W ramach Usług możliwe jest korzystanie z programu PrintProject poprzez: a) zdalny i nieograniczony dostęp do modułów systemowych za pośrednictwem narzędzi wymienionych w pkt 2 załącznika nr 2. b) dostęp do poszczególnych wybranych modułów systemu: - Moduł Obsługi Klienta CRM SaaS (MOKCRM) - Moduł Obsługi Kalkulacji SaaS (MOK) - Moduł Obsługi Kart Technologicznych SaaS (MOKT) - Moduł Zamówień Zewnętrznych SaaS (MOZZ) - Moduł Obsługi Zleceń Produkcyjnych SaaS (MOZP) - Moduł Planowania Operacyjnego SaaS (MPO) - Moduł Obsługi Magazynu Wysokiego Składowania SaaS (MOMWS) - Moduł Rejestracji Czasu Pracy SaaS (MRCP) - Moduł Obsługi Sprzedaży SaaS (MOS) 2. Określa się następujące wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług : a) sprzęt komputerowy oraz stabilne podłączenie do Internetu, b) nowoczesna przeglądarka Internetowa w najnowszej dostępnej wersji: np. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Załącznik nr 3 Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarty pomiędzy: Użytkownikiem Usługi zwanym dalej Administratorem a, ul. Klaudyny 28/88, Warszawa. , Telefon: zwanym dalej Przetwarzającym 1 1. Administrator oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w świetle Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w odniesieniu do zbioru danych zawierającego dane osobowe klientów systemu PrintProject w ramach usługi (zwanego dalej Zbiorem danych). 2. Administrator danych powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze danych polegające m.in. na ich gromadzeniu i utrwalaniu. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych do świadczenia usługi Print House Projects, zgodnie z Regulaminem usługi. 3. Jeśli zaistnieje potrzeba zbiór danych osobowych będzie przetwarzany przez zachowując zasady ochrony danych osobowych Przetwarzający zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające gromadzone dane osobowe w zakresie określonym w art Ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Przetwarzający dane jest odpowiedzialny, jak za własne działania i zaniechania, za negatywne skutki uchybień popełnionych przez osoby z nim współpracujące (bez względu na podstawę faktyczną i prawną współpracy) oraz pracowników, którzy dokonują przetwarzania danych osobowych. Osoby te mogą być dopuszczone do procesu przetwarzania danych osobowych po przedłożeniu Administratorowi i akceptacji Strona - 8 -

9 przez niego pisemnego upoważnienia wskazującego ich imię i nazwisko oraz odbyciu szkolenia w przedmiocie zasad ochrony danych osobowych przeprowadzonego przez Przetwarzającego i potwierdzonego pisemnym oświadczeniem każdego uczestnika szkolenia. 3. Administrator jest zobowiązany do bieżącego przesyłania w formie teletransmisji danych osobowych znajdujących się w Zbiorze danych. Administrator może przesyłać przedmiotowe dane także w formie tradycyjnej na okoliczność czego sporządzony zostanie pisemny protokół. 4. Przetwarzający nie jest uprawniony do cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Przetwarzający nie jest także uprawniony do zlecania choćby części zadań wynikających z niniejszej umowy innym podmiotom, bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust Administrator danych jest upoważniony do przeprowadzania bieżącej kontroli w zakresie sposobu i standardów realizacji niniejszego Regulaminu przez Przetwarzającego. 6. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej. Załącznik nr 4 Formularz Zamówienia ADMINISTRATOR PRZETWARZAJĄCY Strona - 9 -

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. SŁOWNIK POJĘĆ. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a) Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługobiorców i Usługodawcy, warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo