Diagnozowanie sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem sieci agentów snmp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnozowanie sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem sieci agentów snmp"

Transkrypt

1 BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 27, 2009 Diagnozowanie sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem sieci agentów snmp Tomasz MALINOWSKI Zakład Teleinformatyki, Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul. Kaliskiego 2, Warszawa STRESZCZENIE: W artykule przedstawiony został zarys systemu diagnozowania sieci teleinformatycznej w oparciu o sieć rozproszonych agentów snmp. Zaproponowano podział sieci na domeny diagnostyczne, sposób wyboru lokalnych agentów odpowiedzialnych za sprawdzanie statusu hostów w domenie diagnostycznej, przechowywanie informacji diagnostycznych w rozszerzonej bazie MIB i komunikowanie się z agentami innych domen. SŁOWA KLUCZOWE: diagnozowanie, agenci snmp, baza MIB 1. Wprowadzenie Jedną z najważniejszych funkcji realizowanych przez system zarządzania siecią jest identyfikowanie uszkodzeń urządzeń sieciowych, rozumiane jako odnotowanie stanu niedostępności lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, ustalenie przyczyny takiego stanu i podjęcie działań zmierzających do naprawy wykrytych uszkodzeń. Podsystem realizujący tę funkcję nazywany jest podsystemem zarządzania uszkodzeniami (Fault Management Subsystem). Podstawą działania systemu zarządzania uszkodzeniami jest z kolei system zbierania informacji o kondycji urządzeń sieciowych. Tutaj spotyka się rozwiązania z nadzorowaniem o charakterze scentralizowanym i rozproszonym. Niezależnie od tego charakteru, szczególnie użyteczny i chętnie stosowany jest protokół snmp. Architektura zarządzania siecią bazująca na protokole snmp nazywana jest architekturą zarządca-agent. Protokół snmp definiuje komunikaty wymieniane między zarządcą i agentem. Zarządca i agent przeprowadzają operacje na reprezentacji zarządzanych zasobów zgromadzonych w bazie MIB (Management Information Base). Baza MIB opisywana jest w notacji ASN.1 3

2 Tomasz Malinowski w sposób abstrakcyjny i niezależny od implementacji i wewnętrznej reprezentacji danych. Jedną z istotniejszych cech protokołu snmp jest możliwość rozbudowy bazy MIB o nowe obiekty. Własne obiekty mogą być dodawane do podgałęzi o nazwie private standardowej bazy MIB. W bazie MIB mogą być przechowywane tylko dane określone przez proste typy i grupowane co najwyżej w dwuwymiarowych, niezagnieżdżonych tabelach. Zakłada się możliwość dynamicznego modyfikowania tabel (usuwanie i dodawanie wierszy) zgodnie ze specyfikacją RMON lub snmpv2. Tutaj przyjęto, że modyfikowanie tabel będzie realizowane zgodnie z zasadami określonymi przez specyfikację RMON. W artykule zaproponowany zostanie ogólny kształt systemu diagnozowania sieci teleinformatycznej, bazujący na sieci rozproszonych rozszerzonych agentów snmp. Rozszerzonym agentem snmp będzie nazwany standardowy agent snmp urządzenia łącznie z oprogramowaniem wzbogacającym jego działanie o funkcję komunikowania się z innymi agentami tego typu. Rozszerzony agent snmp będzie dalej nazywany po prostu agentem snmp. 2. Założenia ogólne systemu diagnozowania sieci teleinformatycznej Tłem dla rozważań nad kształtem systemu diagnozowana sieci teleinformatycznej będzie sieć przedstawiona na rysunku 1. Jest to sieć połączonych ze sobą kilku podsieci LAN (Ethernet) z wykorzystaniem routerów z interfejsami Ethernet i łączami typu punkt-punkt. Rys. 1. Struktura przykładowej sieci teleinformatycznej 4 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009

3 Diagnozowanie sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem Adresy sieci z rysunku 1 są przykładowe i nie mają związku z praktyką stosowania adresów IPv4. Adresy interfejsów routerów R1-R4 są następujące: R1: i R2: , i R3: i R4: , i Przyjęte zostały następujące założenia: 1. Diagnozowanie stanu urządzeń sieciowych (węzłów sieciowych i hostów) realizowane będzie z wykorzystaniem protokołu snmp. Wymagane będzie uruchomienie agenta snmp w diagnozowanym urządzeniu sieciowym. W przypadku urządzeń, w których nie jest możliwe lub jest niewskazane uruchomienie oprogramowania agenta snmp, dopuszcza się testowanie stanu tego urządzenia z wykorzystaniem innych technik (np. agent proxy snmp). 2. W sieci teleinformatycznej wyróżnione zostaną domeny diagnostyczne, odpowiadające segmentom różnych sieci IP (z pominięciem segmentów sieci związanych z połączeniami typu punkt-punkt między routerami). 3. W każdej domenie diagnostycznej, w drodze elekcji, wyróżniony zostanie host pełniący rolę lokalnego (domenowego) agenta snmp. Kandydat na agenta domenowego musi być wolny od błędów. Lokalny agent snmp odpowiedzialny będzie za zbieranie informacji o stanie diagnostycznym hostów w domenie i porządkowanie ich we własnej bazie MIB. Zakłada się, że agent domenowy będzie również odpowiedzialny za zebranie informacji o stanie urządzeń sieciowych, z którymi ma połączenie sieciowe (przełączniki domenowe, najbliższe routery). 4. Agent domenowy będzie członkiem grupy multicastowej agentów domenowych, z którymi będzie mógł wymienić informacje diagnostyczne o kondycji nadzorowanych urządzeń i hostów. Wymiana danych pomiędzy agentami domenowymi będzie możliwa po przyłączeniu się do grupy multicastowej i zidentyfikowaniu innych agentów (tzw. wstępne synchronizowanie baz MIB). Resynchronizacja baz MIB będzie odbywać się w przypadku: zmiany struktury fizycznych połączeń w sieci (odebranie pułapki snmp od urządzenia sieciowego niosącej informację np. o upadku któregoś z interfejsów sieciowych), braku odpowiedzi od któregokolwiek z nadzorowanych hostów na rozsyłane na adres rozgłoszeniowy domeny komunikaty typu keepalive. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009 5

4 Tomasz Malinowski 5. W okresach stabilnej pracy węzłów i urządzeń sieciowych domenowi agenci snmp będą wysyłać do siebie komunikaty typu keepalive. Zakłada się, że po zarejestrowaniu się w grupie multicastowej agentów domenowych, każdy agent pozna adres IP innego agenta. Adresy te będą zarazem identyfikatorami agentów domenowych. 6. Hosty domeny diagnostycznej będą realizowały wybraną procedurę opiniowania diagnostycznego (algorytm nie jest rozważany w niniejszej pracy) na żądanie domenowego agenta snmp i przesyłały do niego raport diagnostyczny. Podział sieci teleinformatycznej na domeny diagnostyczne przedstawiony został na rysunku 2. Rys. 2. Domeny diagnostyczne w przykładowej sieci teleinformatycznej 3. Struktura techniczno-programowa domeny diagnostycznej Na rysunku 3 przedstawiono topologię domeny diagnostycznej. Przyjęto założenie, że hosty połączone przez przełącznik (strukturę przełączników sieciowych tworzących pojedynczą domenę rozgłoszeniową) wykorzystują szybkie łącza sieciowe (fastethernet, gigabitethernet). 6 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009

5 Diagnozowanie sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem Rys. 3. Fragment sieci z domeną diagnostyczną DOMENA-1: DA agent domenowy, LA lokalny agent hosta Szczególna użyteczność agenta snmp uruchomionego w diagnozowanym urządzeniu polega na tym, że odwołanie się ze stacji zarządzającej do projektowanej bazy MIB umożliwia łatwe pozyskanie wielu szczegółowych informacji na temat zasobów sprzętowo-programowych urządzenia. Najczęściej wykorzystywanymi przez systemy NMS (Network Management System) gałęziami bazy MIB są: System gałąź zawierająca podstawowe informacje na temat urządzenia, takie jak nazwa systemu, czas uruchomienia agenta, informacje kontaktowe, itp. Rys. 4. Fragment bazy MIB z gałęzią system At informacje dotyczące adresów fizycznych interfejsów sieciowych, niezbędne do diagnozowania problemów w niższych warstwach modelu odniesienia sieci. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009 7

6 Tomasz Malinowski Rys. 5. Gałąź at bazy MIB Interfaces gałąź zawierająca informacje o interfejsach sieciowych urządzenia i ich statusie. Rys. 6. Struktura gałęzi interfaces bazy MIB W niniejszym projekcie zakłada się również wykorzystanie definiowanej w RFC2790 części bazy MIB hosta sieciowego nazwanej Host Resorce MIB, która przechowuje informacje o zasobach programowych hosta. Informacje te mogą być wykorzystane w trakcie realizowania testowania hosta, polegającego na sprawdzeniu statusu uruchomionych w systemie procesów. Struktura podgałęzi Host Resorce MIB przedstawiona jest na rysunku 7. 8 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009

7 Diagnozowanie sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem Rys. 7. Struktura gałęzi host bazy MIB W przypadku odmiennego podejścia do realizacji zadania ciągłego monitorowania poprawnej pracy hostów i węzłów sieciowych, bazującego na wymianie komunikatów snmp (pułapki i inne komunikaty zdefiniowane przez administratora) i pełnej autonomiczności standardowego agenta, mogą być wykorzystane inne części bazy MIB, ze zdefiniowanymi komunikatami, trybami ich wymiany i sposobami obsługi różnych zdarzeń. Szczególnie użyteczne mogą być następujące części bazy MIB: 1. Event MIB (RFC2981), opisuje obiekty, które mogą służyć do opisu innych monitorowanych obiektów bazy MIB i podejmowania akcji w odpowiedzi na zdefiniowane przez administratora zdarzenia (zdarzeniowe wyzwalanie działań agenta snmp). 2. Alarm MIB (RFC 3877), służy modelowaniu alarmów i przechowywaniu listy aktywnych alarmów. 3. Notification MIB (RFC3413), zawiera informacje o zarządzanych obiektach, które powinny być powiadomione o jakimś zdarzeniu, oraz powiązane z tymi obiektami rodzaje powiadomień. 4. Target MIB (RFC2573), tu zawarte są definicje mechanizmów zdalnego konfigurowania przez stację zarządzającą zasad generowania powiadomień snmp. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009 9

8 Tomasz Malinowski W artykule nie są prowadzone rozważania na temat użyteczności wymienionych części bazy MIB. Na tym etapie można przyjąć szereg uproszczeń. Zakłada się więc, że diagnozowanie sprawności hostów będzie polegało na sprawdzaniu ich dostępności (sprawności interfejsu sieciowego i stosu TCP/IP) i poprawności realizacji uruchomionych procesów (dostępnych w Host Resource MIB). Detekcja uszkodzeń i błędów w LAN może mieć charakter scentralizowany, z jedną stacją monitorującą hosty, lub rozproszony, gdzie jeden proces (host) testuje inne hosty. Zakłada się, że wykrywanie niesprawności hostów bazować będzie na wzajemnym testowaniu się komputerów opartym na przygotowanej przez agenta domenowego (DA z rysunku 3) strukturze opiniowania diagnostycznego. Każdy host może przeprowadzić testowanie samego siebie i każdego innego hosta w domenie. Testowanie będzie odbywać się na wniosek agenta domenowego. Agent domenowy odpowiedzialny będzie za przesłanie do hosta listy hostów, które mają być przez niego przetestowane. Rozszerzony agent snmp będzie umożliwiał kontrolowanie (w oparciu o zgromadzone przez standardowego agenta snmp w bazie MIB statusu procesów, usług sieciowych i sprzętu komputerowego) i komunikowanie się z innymi agentami. Wnioskowanie o ogólnej kondycji hosta może wykorzystywać jeden z wielu proponowanych w literaturze algorytmów. Struktura logiczna domeny diagnostycznej przedstawiona została na rysunku 8. Rys. 8. Struktura logiczna domeny diagnostycznej 10 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009

9 Diagnozowanie sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem Ważną funkcją projektowanego agenta snmp będzie ciągłe monitorowanie dostępności diagnozowanych hostów, bazujące na wysyłaniu i odbieraniu odpowiedzi na komunikaty typu keepalive, nazwane tutaj dla odróżnienia od komunikatów hello komunikatami heartbeat. Komunikaty te będą wysyłane również do agenta domenowego, a nieuzyskanie odpowiedzi od DA skutkować będzie rozpoczęciem procesu reelekcji agenta domenowego. Czynności realizowane przez agenta snmp po jego włączeniu to: 1. Samotestowanie sprawności sprzętu komputerowego i sprawdzenie statusu uruchomionych procesów (ważnych dla systemu diagnozowania). 2. Wysłanie komunikatu hello na adres rozgłoszeniowy domeny diagnostycznej, niosącego informację o identyfikatorze własnym i identyfikatorze agenta domenowego (początkowo identyfikatory te są identyczne). Identyfikator może stanowić adres IP fizycznego interfejsu sieciowego hosta lub interfejsu loopback. Można przyjąć założenie, że host o najwyższym identyfikatorze będzie pełnił funkcję agenta domenowego DA. 3. Realizacja ciągłej wymiany komunikatów hello (z określoną częstotliwością), niosących informację o dostępności DA. W przypadku nieotrzymania komunikatu hello z zapamiętanym wcześniej identyfikatorem DA (w określonym czasie będącym wielokrotnością interwału hello ) rozpoczęcie procesu elekcji nowego DA. Pod rozwagę poddaje się rozsyłanie komunikatów hello jedynie do hostów podlegających diagnozowaniu, a więc na ustalony w danej domenie adres multicastowy diagnozowanych hostów. 4. Działanie w trybie oczekiwania na instrukcje od agenta domenowego DA z informacją, które hosty powinny być przez agenta LA diagnozowane. Diagnozowanie będzie polegało na pozyskaniu z bazy MIB diagnozowanego hosta informacji o jego statusie i zapisanie ich we własnej bazie. Żywotność diagnozowanych hostów będzie sprawdzana na drodze wymiany komunikatów heartbeat przez agentów LA. Nieuzyskanie odpowiedzi na komunikat heartbeat będzie świadczyło o niedostępności (upadku interfejsu sieciowego) lub awarii rozszerzonego agenta snmp diagnozowanego hosta i skutkowało powiadomieniem agenta DA. Raport diagnostyczny będzie udostępniony agentowi DA. Na rysunku 9 przedstawiona została propozycja tabel bazy MIB dla rozszerzonego agenta snmp hosta. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/

10 Tomasz Malinowski Rys. 9. Tabele MIB rozszerzonego agenta snmp Tabela hostdiagcontroltable zawiera informacje o adresie IP diagnozowanych hostów (kolumna hdiagadd), port, na którym działa oprogramowanie rozszerzające funkcje standardowego agenta snmp (kolumna hdiagport), kod określający status diagnozowanego hosta (hdiagstat), wartość bieżącą licznika czasu od momentu uzyskania ostatniej odpowiedzi na komunikat typu heartbeat (hdiagupd), pole kontrolne wykorzystywane do sterowania dodawaniem i usuwaniem wpisów z tabel (hdiagcontrol). Tabela hostdiagprocess jest indeksowana numerami zamieszczonymi w kolumnie hdiagcontrolindex tabeli hostdiagcontroltable. Poszczególne wiersze tej tabeli zawierają informacje o statusie procesów z identyfikatorami zapisanymi w kolumnie hdiagprocid (odpowiadającymi obiektom hrswrunid z gałęzi hrswrunentry bazy Host Resorce MIB). Tabela ta zawiera również nazwy mnemoniczne diagnozowanych procesów (hdiagprocname) i status procesów (hdiagprocstatus). Podkreślić należy, że kształt tabel ma charakter poglądowy i może ulec zmianie w trakcie implementacji systemu. Struktura podgałęzi bazy MIB przechowującej informacje o diagnozowanych hostach, odpowiadająca tabelom hostdiagcontroltable i hostdiagprocess, przedstawiona została na rysunku Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009

11 Diagnozowanie sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem Rys. 10. Struktura bazy MIB rozszerzonego agenta snmp 4. Rola i funkcje realizowane przez agenta domenowego DA Agent domenowy DA, oprócz zadań realizowanych na rzecz domeny diagnostycznej, które są identyczne jak zadania realizowane przez agentów LA, będzie komunikował się z innymi agentami typu DA. Komunikacja ta będzie realizowana w ramach grupy multicastowej agentów DA, tak jak zaznaczono to na rysunku 11. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/

12 Tomasz Malinowski Rys. 11. Grupa multicastowa agentów domenowych DA Zorganizowanie transmisji multicastowej wiąże się z odpowiednim skonfigurowaniem routerów i przełączników sieciowych z wybranym protokołem realizacji transmisji typu multicast (PIM, IGMP) i ustaleniem adresu grupy (np. z zakresu do ). Działanie agenta DA może obejmować: 1. Komunikowanie się z agentami typu LA domeny diagnostycznej (co zostało wcześniej omówione), ponieważ agent domenowy należy również do grupy agentów typu LA. 2. Zarejestrowanie się w grupie multicast agentów domenowych. 3. Cykliczne wysyłanie na adres multicastowy grupy swojego ID, zawierającego adres IP w domenie diagnostycznej w komunikatach typu hello. 4. Zarejestrowanie ID od innych agentów domenowych. 5. Informowanie innych agentów o zmianie topologii swojej domeny diagnostycznej (np. awaria diagnozowanego hosta). 6. Oczekiwanie na zapytania o status diagnostyczny od innych agentów domenowych lub centralnej stacji NMS zarządzania siecią. 14 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009

13 Diagnozowanie sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem 7. Identyfikowanie topologii sieci i wysyłanie powiadomień o topologii do innych agentów domenowych, co może być zadaniem dodatkowym. Dłuższego komentarza wymaga tutaj punkt 7. W systemach monitorowania sieci teleinformatycznych stosowane są różne mechanizmy i protokoły służące odkrywaniu topologii sieci i zadanie to nie jest trywialne. Dzięki zorganizowaniu grupy multicastowej agentów DA i przy założeniu, że agent DA będzie w stanie pozyskać informacje z baz MIB przyległych urządzeń sieciowych (konfiguracje interfejsów, zawartość tablic routingu, adresy następnego skoku do danej sieci IP itp.), może być ono znacznie uproszczone. Schemat składania w całość częściowych informacji o topologii zebranych przez poszczególnych agentów DA zilustrowany został na rysunku 12. Oczywiście przyjmuje się założenie, że agenci DA wymienią ze sobą szczątkowe topologie. Rys. 12. Składanie topologii sieci w oparciu o składowe uzyskane przez agentów DA-1, DA-2 i DA-3 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/

14 Tomasz Malinowski Na rysunku 13 przedstawione zostały tabele MIB związane z systemem komunikowania się agentów DA w ramach grupy multicastowej. Rys. 13. Tabele MIB domenowego agenta DA Tabele te będą przechowywały takie informacje jak: adresy IP domen diagnostycznych (domtoplanadd), identyfikatory (adresy IP) komunikujących się agentów (domtopagentid), czas uzyskania ostatniej odpowiedzi na komunikat hello, identyfikatory, status i typ urządzeń sieciowych, z którym agent domenowy pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie (domtopdevicesid, domtopdevicestype, domtopdevicesstatus). Wartości zapisane w kolumnie domtopdevicesid mogą stanowić indeksy dla kolejnej tabeli (celowo tu pominiętej), zawierającej szczegółowe informacje na temat urządzeń sieciowych, dla których podany został tutaj tylko kod statusu ogólnego (domtopdevicesstatus). Struktura bazy MIB agenta domenowego przedstawiona została na rysunku 14. Jak widać, zawiera ona podgałąź hostdiag(2) o strukturze identycznej jak dla agenta LA, oraz nierozwiniętą gałąź o nazwie hostdiagglobal(3), gdzie mogą być przechowywane informacje o statusie diagnozowanych hostów pozyskane od innych agentów domenowych (jeśli celowe będzie duplikowanie tych informacji). 16 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009

15 Diagnozowanie sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem Rys. 14. Struktura bazy MIB agenta DA 5. Podsumowanie Niniejszy artykuł zawiera ogólny schemat scentralizowanego systemu diagnozowania sieci teleinformatycznej. Podstawę opiniowania diagnostycznego stanowić mają informacje o kondycji węzłów i hostów sieciowych pozyskiwane od agentów snmp i zapamiętywane w bazie MIB centralnej stacji diagnozowania. Rozproszony charakter systemu diagnozowania wiąże się z zapewnieniem autonomiczności lokalnych i domenowych agentów snmp i wprowadzeniem hierarchii zależności pomiędzy współpracującymi ze sobą agentami. Proponowane rozwiązanie jest jednym z wielu sposobów realizacji zadania rozproszonego diagnozowania. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/

16 Tomasz Malinowski Literatura [1] MCCLOGHRIE K., PERKINS D., SCHÖNWÄLDER J., Structure of Management Information Version 2, RFC 2578, [2] MURDOCH J.L., Distributed, Agent-Based, Network Fault Diagnosis System, School of Computing, Napier University, [3] STALLINGS W., Protokół SNMP i RMON. Vademecum profesjonalisty, Wyd. Helion, [4] SU MING-SHAN, THULASIRAMAN K., DAS ANINDYA, A Scalable On-Line Multilevel Distributed Network Fault Detection/Monitoring, Global Telecommunications Conference, GLOBECOM '02. IEEE, Diagnosing of teleinformatic network with net of snmp agents ABSTRACT: In the paper, the outline of the system of the teleinformatic network diagnosing, based on the net of distracted snmp agents, was introduced. The division of network on diagnostic domains, the way of local agents choice, which are responsible for checking the status of hosts in diagnostic domains, storing the diagnostic information in the widened MIB base and communicating with the agents of different domains, were proposed. KEYWORDS: diagnostic, snmp agents, MIB base Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy nr O N Praca wpłynęła do redakcji: Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 27/2009

Rejestrowanie pełne i selektywne danych o ruchu sieciowym w środowisku urządzeń Cisco

Rejestrowanie pełne i selektywne danych o ruchu sieciowym w środowisku urządzeń Cisco BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 20, 2004 Rejestrowanie pełne i selektywne danych o ruchu sieciowym w środowisku urządzeń Cisco Tomasz MALINOWSKI Zakład Teleinformatyki, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

REJESTROWANIE DANYCH O RUCHU SIECIOWYM W ŚRODOWISKU AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

REJESTROWANIE DANYCH O RUCHU SIECIOWYM W ŚRODOWISKU AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ZESZYTY NAUKOWE 23-37 Tomasz MALINOWSKI 1 REJESTROWANIE DANYCH O RUCHU SIECIOWYM W ŚRODOWISKU AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH Streszczenie W artykule omówiony został mechanizm NetFlow, będący podstawą zbierania

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP 1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP Główny wysiłek programistów i twórców protokołu w momencie powstawania sieci ARPANET koncentrował się na uzyskaniu pożądanych efektów komunikacyjnych i tylko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6.

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. 1.1. Wymagania dotyczące zarządzania siecią...i... 12 1.2. Systemy zarządzania siecią...i... 17 1.3. Układ książki...i...i. 25 Dodatek

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY QOS W KONTEKŚCIE INTEGROWANIA SIECI IPV4 I IPV6

MECHANIZMY QOS W KONTEKŚCIE INTEGROWANIA SIECI IPV4 I IPV6 ZESZYTY NAUKOWE 19-40 Tomasz MALINOWSKI 1 MECHANIZMY QOS W KONTEKŚCIE INTEGROWANIA SIECI IPV4 I IPV6 Streszczenie Artykuł przedstawia metody klasyfikowania pakietów w kontekście integrowania sieci z protokołem

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Tomasz Mrugalski 1 Informacje wstępne: Rodzina protokołów IPv6 W niniejszym punkcie przedstawione zostały zagadnienia związane z rodziną

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Motel ten na ogół występuje wszędzie (MAN, LAN, WAN). W modelu tym zaznaczono wartościowość bo sieć musi do kogoś należeć.

Motel ten na ogół występuje wszędzie (MAN, LAN, WAN). W modelu tym zaznaczono wartościowość bo sieć musi do kogoś należeć. Cele i modele zarządzania Cel zarządzania siecią: zapewnienie użytkownikowi oczekiwanej jakości planowanie usług i wsparcia w zakresie sieciowego zapewnienie że dane mogą być transmitowane przez infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Mateusz Gaweł i Dawid Kuczek Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu MODEL ZARZĄDZANIA SIĘCIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ (TMN) BAZA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Telekomunikacja Cyfrowa Technologie i Usługi Tom 9. Rok 2008/2009 Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Marek Natkaniec, Janusz Gozdecki, Katarzyna Kosek, Szymon Szott, Andrzej

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 6/2 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 58-483 Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Tytuł tematu badawczego: Architektury

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo