Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce"

Transkrypt

1

2 Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i

3 Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych do ich oceny oraz ryzyku wyst powania nierówno ci zdrowotnych w ró nych grupach, populacjach i województwach. Dane liczbowe uzupełniono opisami działa profilaktycznych i podejmowanych w całym kraju interwencji zmierzaj cych do zmniejszenia nierówno ci w zdrowiu. Opracowanie składa si z czterech rozdziałów, z których dwa dotycz czynników warunkuj cych nierówno ci (w wymiarze makro i indywidualnym), a dwa kolejne konkretnych populacji (dzieci i dorosłych). W pierwszym rozdziale omówiono wybrane makrospołeczne czynniki determinuj ce stan zdrowia mieszka ców Polski, takie jak relatywne ubóstwo, wykształcenie i wydatki na opiek zdrowotn. Polska znajduje si w grupie krajów OECD, w których poziom nakładów na opiek zdrowotn nale y do najni szych w relacji do PKB. Poziom relatywnego ubóstwa jest w Polsce zbli ony do przeci tnej dla krajów UE, jednak w przeciwie stwie do wielu innych pa stw Unii wska nik relatywnego ubóstwa w ród dzieci i młodzie y jest bardzo wysoki, chocia w latach spadł z 29% do 22%. Systematycznie poprawia si poziom wykształcenia polskiego społecze stwa i ro nie odsetek osób z wykształceniem wy szym pomi dzy 2002 a 2007 r. odsetek ten w ród osób powy ej 13 roku ycia zwi kszył si o niemal połow. W rozdziale drugim przedstawiono wyniki kompleksowego badania umo liwiaj cego ocen zagro e spowodowanych przez główne czynniki ryzyka w populacji dorosłych Polaków. Trzeci rozdział zawiera analiz nierówno ci w zdrowiu w ród dzieci i młodzie y. Z badania umieralno ci niemowl t według wykształcenia matki wynika, e mimo znacznego spadku ogólnego współczynnika umieralno ci, nierówno ci społeczne si nasilaj. Spadek umieralno ci w latach dotyczył wszystkich grup społecznych według wykształcenia matki, jednak był proporcjonalnie wi kszy w ród kobiet z wy szym wykształceniem. Ostatni rozdział składa si z trzech czci, z których pierwsza po wi cona jest analizie umieralno ci dorosłych, druga zawiera analiz zwi zku stanu zdrowia z poziomem wykształcenia, a trzecia wyniki analiz przeprowadzonych na poziomie województw. Analiza obejmuje trzy grupy wieku i cztery główne przyczyny zgonów w ramach ka dej grupy: choroby układu krenia, nowotwory zło liwe, przyczyny zewn trzne i choroby układu trawiennego. Interesuj cym czynnikiem ró nicuj cym poziom zagro enia ycia Polaków jest płe umieralno mczyzn okazuje si znacznie wy sza ni kobiet i najwi ksza ró nica ujawnia si w stosunkowo młodym wieku, tzn. w przedziale lata. Relatywnie niewielki wpływ na zró nicowanie umieralno ci Polaków ma fakt mieszkania w mie cie lub na wsi, natomiast bardziej istotne jest województwo zamieszkania, zwłaszcza w przypadku zagro enia ycia chorobami układów trawiennego i oddechowego oraz przyczynami zewn trznymi. Wojewódzkie zró nicowanie umieralno ci z powodu nowotworów zło liwych i chorób układu krenia okazuje si mniejsze. Zgodnie z oczekiwaniami, wska niki umieralno ci s wy sze w ród osób gorzej wykształconych. Przeci tna długo ycia osób w wieku 25 lat z wykształceniem pomaturalnym lub wy szym była w roku 2002 o 13 lat wi ksza w przypadku mczyzn i 9 lat wi ksza w przypadku kobiet (w porównaniu z osobami posiadaj cymi wykształcenie podstawowe). W ko cowej czci opracowania sformułowano zalecenia. ii

4 Kluczowe słowa NIERÓWNO CI W ZDROWIU CZYNNIKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE GRUPY SPOŁECZNE ZAGRO ENIA POLSKA Zapytania na temat publikacji prosz kierowa do Europejskiego Biura Regionalnego WHO na adres: Publications WHO Regional Office for Europe Scherfigsvej 8 DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Mo na równie wypełni formularz na stronie internetowej w celu uzyskania dokumentacji, informacji, zgody na wykorzystanie cytatów lub na tłumaczenie tekstu publikacji: World Health Organization 2012 Wszystkie prawa zastrze one. Europejskie Biuro wiatowej Organizacji Zdrowia wymaga zezwolenia albo zgody na tłumaczenie i powielanie cało ciowe lub czciowe publikacji. Opisy i materiały wykorzystane dla potrzeb tej publikacji nie reprezentuj oficjalnej opinii wiatowej Organizacji Zdrowia w sprawach dotycz cych statusu prawnego danego pa stwa, terytorium, miasta lub obszaru czy te jego władz oraz przebiegu granic. Linie kropkowane na mapach pokazuj przybli one granice, które nie s w pełni uznane. Nadmienienie w tek cie nazwy marek, produktów, firm nie oznacza, e s one aprobowane lub rekomendowane przez wiatow Organizacj Zdrowia ani w aden sposób faworyzowane w stosunku do innych im podobnych, które nie zostały nadmienione. Nazwy własne produktów pisane s co do zasady wielk liter, z wyj tkiem tych, gdzie popełniono bł d lub które zostały pomini te. wiatowa Organizacja Zdrowia podj ła wszelkie racjonalne kroki w celu zweryfikowania informacji zawartych w niniejszej publikacji, jednak e nie udziela adnych gwarancji w stosunku do publikowanego materiału. Odpowiedzialno za interpretacj i wykorzystanie podanych informacji spoczywa na odbiorcy. wiatowa Organizacja Zdrowia nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek szkody powstałe w zwi zku z wykorzystaniem niniejszej publikacji. Pogl dy wyra one przez autorów, redaktorów i ekspertów niekoniecznie reprezentuj decyzje lub polityk wiatowej Organizacji Zdrowia. iii

5 Spis tre ci strona Wykaz ilustracji... viii Skróty i akronimy... xii Autorzy... xiii Podzi kowania... xiii Przedmowa... 2 Konspekt... 4 Wprowadzenie Makrospołeczne uwarunkowania nierówno ci w zdrowiu Ubóstwo Edukacja Wydatki na opiek zdrowotn Pozostałe czynniki wpływaj ce na nierówno ci w zdrowiu na poziomie województw Sytuacja demograficzna Wykształcenie i sytuacja na rynku pracy Sytuacja ekonomiczna Status gospodarstw domowych Wymiary społeczno-ekonomiczne stanu zdrowia podsumowanie analizy województw Przeciwdziałanie społecznym czynnikom ryzyka powoduj cym nierówno ci w zdrowiu w Polsce ze szczególnym uwzgl dnieniem chorób niezaka nych i stylu ycia Wprowadzenie Wybrane, modyfikowalne czynniki ryzyka przewlekłych chorób niezaka nych Palenie tytoniu Cholesterol, nadci nienie t tnicze, podwy szony poziom glukozy we krwi Nadwaga i otyło Niski poziom aktywno ci fizycznej Sposób od ywiania Spo ycie alkoholu Przewlekłe choroby niezaka ne działania profilaktyczne Nierówno ci w zdrowiu dzieci i młodzie y Umieralno Umieralno niemowl t Umieralno dzieci i młodzie y w wieku 1 19 lat Zró nicowanie regionalne umieralno ci niemowl t, dzieci i młodzie y iv

6 3.2. Zdrowie subiektywne Gradient społeczny w samoocenie zdrowia Zmiany zwi zane z wiekiem Zdrowie subiektywne młodzie y szkolnej przewlekle chorej Zło one uwarunkowania Działanie podejmowane w celu ograniczania nierówno ci w zdrowiu dzieci i młodzie y Niwelowanie skali i skutków ubóstwa Poprawa opieki medycznej Przyjazne rodowiska dorastania Podsumowanie Aspekty metodologiczne Wyniki bada Programy interwencyjne Regionalne i społeczne ró nice stanu zdrowia dorosłych mieszka ców Polski w latach Stan zdrowia Polaków na tle mieszka ców krajów UE Umieralno ludno ci Polski w wieku lata Nowotwory zło liwe Choroby układu krenia Przyczyny zewn trzne Choroby układu trawiennego Umieralno ludno ci Polski w wieku lata Nowotwory zło liwe Choroby układu krenia Przyczyny zewn trzne Choroby układu trawiennego Umieralno ludno ci Polski w wieku 65 lat i wi cej Nowotwory zło liwe Choroby układu krenia Przyczyny zewn trzne Choroby układu oddechowego Ró nice stanu zdrowia Polaków w zale no ci od poziomu wykształcenia Zalecenia dotycz ce formułowania strategii i polityk oraz monitoringu i koordynacji Zalecenia w zakresie działa zmierzaj cych do poprawy statusu społeczno-ekonomicznego ludno ci Zalecenia dotycz ce interwencji w obszarze zdrowia publicznego v

7 Wykaz ilustracji strona Rycina Ryc Społeczne czynniki oddziałuj ce na stan zdrowia Ryc Zagro enie ubóstwem w krajach UE w 2007 r Ryc Zagro enie ubóstwem dzieci w wieku 0 17 lat w krajach UE, Ryc Zagro enie ubóstwem ( ) i stopa bezrobocia ( ) w Polsce Ryc Zagro enie relatywnym ubóstwem według typu gospodarstw domowych w Polsce w 2008r Ryc Zagro enie relatywnym ubóstwem w poszczególnych województwach w 2008 r Ryc Struktura wykształcenia ludno ci w wieku 13 lat i wi cej w Polsce, Ryc Struktura Wydatki publiczne na cele społeczne w grupach wydatków, jako procent dochodu narodowego netto, w 2005 r Ryc Wydatki na opiek zdrowotn jako % PKB w krajach OECD, 2007 r Ryc Wydatki na opiek zdrowotn a PKB per capita w krajach UE i Norwegii w 2007 r Ryc Długo trwania ycia w momencie urodzenia a wydatki na zdrowie jako procent PKB w 2007 r. (lub wg ostatnich dost pnych danych) Ryc Wydatki na ochron zdrowia na jednego mieszka ca (USD PPP), publiczne i prywatne w krajach OECD, 2007 r Ryc Wzrost wydatków na zdrowie i PKB na mieszka ca (USD PPP) w Polsce Ryc Przyczyny redukcji zgonów z powodu choroby wie cowej w Polsce w okresie Ryc Przyczyny redukcji zgonów z powodu choroby wie cowej w Polsce w okresie z analiz zmian poszczególnych czynników ryzyka w populacji Ryc Rozpowszechnienie palenia tytoniu w ród mczyzn w poszczególnych województwach Ryc Rozpowszechnienie palenia tytoniu w ród kobiet w poszczególnych województwach Ryc Standaryzowany wzgl dem wieku odsetek osób pal cych i niepal cych w wieku 20 lat i wi cej według wykształcenia Ryc Rozpowszechnienie otyło ci brzusznej według województw Ryc Standaryzowany wzgl dem wieku odsetek osób dorosłych (20 lat i wi cej) z nadwag według wykształcenia, 2004 r Ryc rednia wielko spo ycia owoców i warzyw na osob w miesi cu według gospodarstw domowych i kwintyla dochodów, 2008 r Ryc Umieralno niemowl t w Polsce na tle krajów UE Ryc Zmiany regresji umieralno ci niemowl t wzgl dem populacji uszeregowanej według wykształcenia matki Ryc Umieralno dzieci i młodzie y w wieku 1 19 lat z przyczyn zewn trznych (a) i pozostałych (b) w Polsce oraz w krajach UE15 w latach Ryc Odsetek młodzie y 15-letniej oceniaj cej swoje zdrowie jako złe lub takie sobie Ryc Zmiany regresji odsetka 15-latków oceniaj cych zdrowie jako złe lub takie sobie wzgl dem populacji uszeregowanej według skali FAS Polska i UE vi

8 Ryc Młodzie niezadowolona z ycia według wieku i zamo no ci rodziny Ryc Prawdopodobie stwo złej samooceny zdrowia w zale no ci od wyst powania choroby przewlekłej i zamo no rodziny Ryc Ró nica przeci tnego dalszego trwania ycia w wieku 15 i 65 lat mieszka ców Polski i UE15 według płci, w latach Ryc Nadwy ka (w %) umieralno ci w Polsce w stosunku do przeci tnego poziomu w UE(15) w populacji ogółem, w wieku lata oraz 65 lat i wi cej według głównych grup przyczyn zgonów, 2008 r Ryc Wielko zró nicowania standaryzowanych współczynników zgonów osób w wieku lata w zale no ci od płci (mczy ni kobiety), charakteru miejsca zamieszkania (miasto wie ) oraz województwa zamieszkania (max. min.) dla wybranych przyczyn zgonu Ryc Wielko zró nicowania standaryzowanych współczynników zgonów osób w wieku lata w zale no ci od płci (mczy ni kobiety), charakteru miejsca zamieszkania (miasto wie ) oraz województwa zamieszkania (max. min.) dla wybranych przyczyn zgonu Ryc Wielko zró nicowania standaryzowanych współczynników zgonów osób w wieku 65 lat i wi cej w zale no ci od płci (mczy ni kobiety), charakteru miejsca zamieszkania (miasto wie ) oraz województwa zamieszkania (max. min.) dla wybranych przyczyn zgonu Ryc Przeci tna długo ycia mieszka ców wsi oraz miast o ró nej wielko ci według płci, Ryc Przeci tna długo ycia ogółem, długo ycia w zdrowiu bez ograniczonej sprawno ci oraz długo ycia przy braku zdrowia z ograniczon sprawno ci, osób w wieku 25 lat według płci i poziomu wykształcenia w Polsce, 2002 r Ryc Przeci tna długo ycia ogółem oraz długo ycia w zdrowiu bez ograniczonej sprawno ci mieszka ców miast i wsi w wieku 25 lat według płci i poziomu wykształcenia w Polsce, 2002r Ryc Iloraz standaryzowanych współczynników zgonów (SWZ) osób w wieku 25 lat i starszym z wykształceniem podstawowym i osób z wykształceniem powy ej redniego według płci i głównych przyczyn zgonów w Polsce, 2002 r Ryc Udział głównych przyczyn zgonów w skracaniu długo ci ycia osób w wieku 25 lat z wykształceniem podstawowym w stosunku do długo ci ycia osób z wykształceniem wy szym według płci w Polsce, Ryc Przeci tne dalsze trwanie ycia mczyzn w wieku 30 lat według poziomu wykształcenia w Polsce i wybranych krajach europejskich, 2008 r. (lub ostatni dost pny) Ryc Przeci tne dalsze trwanie ycia kobiet w wieku 30 lat według poziomu wykształcenia w Polsce i wybranych krajach europejskich, 2008 r. (lub ostatni dost pny) Ryc Standaryzowany odsetek osób w wieku 15 lat i wi cej oceniaj cych swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły według płci i poziomu wykształcenia w Polsce i UE(27), 2007 r Ryc Standaryzowany odsetek osób w wieku 15 lat i wi cej z długotrwałym problemem zdrowotnym według płci i poziomu wykształcenia w Polsce i UE, 2007 r vii

9 Ryc Standaryzowany odsetek osób w wieku 15 lat i wi cej z ograniczon ze wzgl dów zdrowotnych zdolno ci wykonywania zwykłych czynno ci według płci i poziomu wykształcenia w Polsce i UE, 2007 r Tabele Tab Standaryzowane współczynniki zgonów i rednie dalsze oczekiwane trwanie ycia w województwach, 2008 r Tab Proponowane wska niki społeczne i ekonomiczne, 2008 r Tab Porównanie wpływu 10 czynników ryzyka chorób niezaka nych na zdrowie populacji w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (% ogółu zgonów) Tab Programy i czynniki ryzyka chorób niezaka nych obj tych działaniami programów finansowanych ze ródeł publicznych Tab Zgony dzieci i młodzie y w wieku 0 19 lat według województw i miejsca zamieszkania ( rednia z lat ) Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu ogółu przyczyn mieszka ców Polski w wieku lata według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu nowotworów zło liwych mieszka ców Polski w wieku lata według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu chorób układu krenia mieszka ców Polski w wieku lata według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu przyczyn zewn trznych mieszka ców Polski w wieku lata według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu chorób układu trawiennego mieszka ców Polski w wieku lata według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu ogółu przyczyn mieszka ców Polski w wieku lata według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu nowotworów zło liwych mieszka ców Polski w wieku lata według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu chorób układu krenia mieszka ców Polski w wieku lata według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z przyczyn zewn trznych mieszka ców Polski w wieku lata według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu chorób układu trawiennego mieszka ców Polski w wieku lata według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu ogółu przyczyn mieszka ców Polski w wieku 65 i wi cej lat według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu nowotworów zło liwych mieszka ców Polski w wieku 65 i wi cej lat według płci i miejsca zamieszkania w latach viii

10 Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu chorób układu krenia mieszka ców Polski w wieku 65 i wi cej lat według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu przyczyn zewn trznych mieszka ców Polski w wieku 65 i wi cej lat według płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu chorób układu oddechowego mieszka ców Polski w wieku 65 i wi cej lat wg płci i miejsca zamieszkania w latach Tab Struktura procentowa przyczyn zgonów osób zmarłych w latach według płci, poziomu wykształcenia i grup wieku ix

11 Wykaz skrótów i akronimów BMI Wska nik masy ciała CSAP Europejski Program Planowania Działa na rzecz Bezpiecze stwa Dzieci CSDH Komisja ds. Społecznych Determinantów Zdrowia FCTC Konwencja Ramowa o Zwalczaniu Palenia Tytoniu GUS Główny Urz d Statystyczny HBSC Badanie nad Zachowaniami Zdrowotnymi Młodzie y Szkolnej IMiD Instytut Matki i Dziecka NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia NTS Nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju PARPA Pa stwowa Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych PKB Produkt krajowy brutto POLKARD Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego UE Unia Europejska UE15 15 pa stw b d cych członkami UE przed 1 maja 2004 r. UE27 27 pa stw b d cych członkami UE od 1 maja 2004 r. UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju SHE Sie Szkół dla Zdrowia w Europie WHO wiatowa Organizacja Zdrowia x

12 Autorzy Koordynator opracowania Dr Michał Marek Departament Ubezpiecze Zdrowotnych Ministerstwo Zdrowia Warszawa, Polska Dorota Pozna ska Departament Analiz Strategicznych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Warszawa, Polska Dr Agnieszka Chło -Domi czak Zakład Demografii Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Warszawa, Polska Jakub Stokwiszewski Zakład Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludno ci Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Pa stwowy Zakład Higieny Warszawa, Polska Dr n. med. Dorota Kaleta Zakład Medycyny Zapobiegawczej Łódzki Uniwersytet Medyczny Łód, Polska Prof. Bogdan Wojtyniak Zakład Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludno ci Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Pa stwowy Zakład Higieny Warszawa, Polska Dr n. med. Joanna Mazur Zakład Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzie y Instytut Matki i Dziecka Warszawa, Polska Dr hab. med. Tomasz Zdrojewski Katedra Nadci nienia T tniczego i Diabetologii Gda ski Uniwersytet Medyczny Gda sk, Polska Paulina Mi kiewicz wiatowa Organizacja Zdrowia Europejskie Biuro Regionalne Biuro w Polsce Warszawa, Polska Podzi kowania W opracowaniu uwzgl dniono istotne uwagi przekazane przez prof. Petera Goldblatta i prof. Margaret Whitehead, jak równie pani Chris Brown, Kierownik Programu w Europejskim Biurze WHO ds. Inwestycji w Zdrowie i Rozwój. Niemniej odpowiedzialno za ostateczny kształt opracowania spoczywa wył cznie na autorach. Autorzy pragn podzi kowa pani Paulinie Mi kiewicz, Dyrektor Biura WHO w Polsce, za znacz ce wsparcie prac nad przygotowaniem opracowania, pani Nicole Satterley za dokładn redakcj tekstu oraz pani Antonelli Biasiotto z Europejskiego Biura WHO ds. Inwestycji w Zdrowie i Rozwój za profesjonalne i przyjazne wsparcie administracyjne. xi

13 Przedmowy Trwaj ce w Polsce od dłu szego czasu przemiany b d ce w du ym stopniu skutkiem przeprowadzonych w kraju reform, a tak e naszego członkostwa w Unii Europejskiej korzystnie wpływaj na jako ycia i stan zdrowia Polaków. Niestety, tym pozytywnym tendencjom towarzyszy wzrost nierówno ci w zdrowiu obserwowany w ród poszczególnych grup ludno ci wynikaj cy ze zró nicowania statusu społeczno-ekonomicznego i warunków pracy, czyli z czynników społecznych warunkuj cych stan zdrowia. Nierówno ci w zdrowiu stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego, którego znaczenie w ostatnim okresie istotnie wzrosło zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Efektywne, definiowane na poziomie polityki działania maj zło ony charakter i wymagaj opracowania szeregu mi dzysektorowych strategii o udowodnionej skuteczno ci, wielu metod oddziaływania społecznego i prnej współpracy na forum mi dzynarodowym. Dlatego Polska aktywnie uczestniczy w działaniach wiatowej Organizacji Zdrowia, która w 2005 r. powołała do ycia Komisj ds. Społecznych Determinantów Zdrowia i wzi ła udział w zainicjowanym w 2009 r. europejskim przegl dzie czynników społecznych warunkuj cych stan zdrowia i podziały w obszarze zdrowia. Celem tych inicjatyw jest mi dzy innymi wzmocnienie bazy dowodów potwierdzaj cych skuteczno stosowanych metod i opracowanie scenariuszy politycznych zmierzaj cych do zmniejszenia wspomnianych, mo liwych do unikni cia ró nic w stanie zdrowia poprzez oddziaływanie na czynniki społeczne. Gotowo do współpracy z pozostałymi sektorami, krajami i mi dzynarodowymi partnerami potwierdza fakt, e wspomniane zagadnienia znalazły si w programie polskiej prezydencji w UE w 2011 r. Niniejsze opracowanie stanowi istotny wkład w proces wła ciwego rozpoznania wyst puj cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu. Jest wa nym punktem wyj cia do dalszych krajowych i mi dzynarodowych dyskusji o sposobach zapewnienia Polakom mo liwie najlepszego stanu zdrowia bez wzgl du na ich status społeczno-ekonomiczny. Jakub Szulc Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Stan zdrowia mieszka ców europejskiego regionu WHO poprawia si, ale proces ten nie post puje tak szybko, jak mo na byłoby oczekiwa, a tempo jego przebiegu jest zró nicowane. Dane gromadzone przez WHO na całym wiecie i w Europie wyra nie wskazuj na ró nice w stanie zdrowia w ród mieszka ców poszczególnych krajów. Rozkład ró nic wynika z pewnego wzorca zale nego od poziomu osi ganych dochodów, bezpiecze stwa, warunków mieszkaniowych, poziomu wykształcenia, mo liwo ci i warunków zatrudnienia, jak równie dost pu do odpowiednich wiadcze zdrowotnych i ochrony socjalnej. Normy zwi zane z pochodzeniem etnicznym i płci oraz warto ci społeczne wpływaj na mo liwo ycia w zdrowiu, ale te ryzyko złego stanu zdrowia i przedwczesnego zgonu. Istnienie mo liwych do unikni cia ró nic w zdrowiu stanowi wyzwanie w wietle rozwoju społeczno-ekonomicznego społecze stwa i przestrzegania kluczowych warto ci europejskich, jakimi s sprawiedliwo i spójno. Na wiele z tych czynników, znanych jako społeczne determinanty zdrowia, mo emy oddziaływa, wykorzystuj c narz dzia polityki publicznej i mechanizmy anga uj ce wszystkie szczeble władz oraz całe społecze stwo w działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia. Dysponujemy nowymi dowodami i technologiami, które mog wspiera inicjatywy realizowane na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim zmierzaj ce do ograniczenia ró nic w zdrowiu poprzez oddziaływanie na czynniki społeczne warunkuj ce stan zdrowia. Nasze podej cie do zarz dzania na rzecz zdrowia w XXI wieku, które wymaga anga owania obywateli, 2

14 kształtowania wielosektorowej polityki i lepszej integracji systemów leczenia i opieki pozwala na zapewnienie jednostkom i całym społeczno ciom wi kszych mo liwo ci yciowych i lepszego stanu zdrowia. Niniejsze opracowanie po wi cone społecznym nierówno ciom w zdrowiu w Polsce stanowi solidn podstaw dla przyszłych decyzji dotycz cych polityki oraz sojuszy na rzecz zdrowia, które mog powstawa na szczeblach krajowym i lokalnym. Jest wa nym krokiem w kierunku realizacji potencjału zdrowotnego Polaków i przyczynia si do tworzenia bardziej sprawiedliwego i zrównowa onego społecze stwa zgodnie z podstawowymi warto ciami i celami nowej europejskiej polityki zdrowia Zdrowie 2020 pomagaj c w ich praktycznym wdra aniu. Zsuzsanna Jakab WHO Regional Director for Europe 3

15 Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Konspekt 4 4

16 Najczciej wykorzystywana definicja nierówno ci w zdrowiu opiera si na zało eniu, e nierówno ci odzwierciedlaj niepotrzebne i mo liwe do unikni cia ró nice w stanie zdrowia, które uwa ane s za niesprawiedliwe. Zmniejszenie ró nic zdrowotnych stanowi nakaz etyczny, akceptowany przez wi kszo nowoczesnych społecze stw. Jednym z istotnych przełomów, które nast piły w ci gu ostatnich kilku lat działalno ci wiatowej Organizacji Zdrowia, było utworzenie w 2005 r. Komisji ds. Społecznych Determinantów Zdrowia (CSDH). Raport komisji z 2008 r. (1) przedstawia metody interwencji podejmowanych w celu oddziaływania na czynniki społeczne warunkuj ce stan zdrowia w sposób, który umo liwia wyrównywanie ró nic społecznych. W Polsce zmniejszanie nierówno ci w zdrowiu jest jednym z nadrz dnych celów Narodowego Programu Zdrowia (NPZ). Polska ogłosiła równie zamiar przyst pienia do CSDH, a tak e zadeklarowała podj cie kolejnych działa w obszarze zdrowia okre lonych w NPZ i pozostałych dokumentach strategicznych. Po ukazaniu si raportu CSDH stwierdzono, e nale ałoby przygotowa krajowe opracowanie, aby pokaza, w jaki sposób wyniki analizy i sformułowane zalecenia maj zastosowanie do sytuacji w Polsce. Podobnie post piły inne kraje. Opracowanie mo e stanowi punkt wyj cia do dyskusji na temat narodowej strategii zwalczania nierówno ci w zdrowiu i podstaw do wdro enia systemu ich monitorowania. W pracach nad stworzeniem koncepcji opracowania i przygotowaniem poszczególnych jego czci wzi li udział pracownicy naukowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Pa stwowego Zakładu Higieny, Instytutu Statystyki i Demografii SGH, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Gda skiego Uniwersytetu Medycznego, a tak e pracownicy administracji rz dowej i Biura WHO w Warszawie. Opracowanie zawiera podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat skali wyst puj cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, przedstawia wykorzystywane metody pomiarów oraz zagro enia nierówno ciami społecznymi obserwowane w ró nych grupach wieku, ludno ci i poszczególnych województwach. Opisy działa profilaktycznych podejmowanych w całym kraju stanowi uzupełnienie danych liczbowych, cho na obecnym etapie trudno było dokona systematycznego przegl du prowadzonych interwencji. W opracowaniu znajduj si dwa rozdziały po wi cone czynnikom (makrospołecznym i indywidualnym) warunkuj cym wyst powanie nierówno ci oraz dwa rozdziały dotycz ce konkretnych populacji (dzieci i dorosłych). 5

17 W ko cowej czci przedstawiono zaleceni sformułowane na podstawie zebranych danych i obecnego stanu wiedzy. 1. Makrospołeczne uwarunkowania nierówno ci w zdrowiu W pierwszym rozdziale omówiono wybrane makrospołeczne czynniki warunkuj ce stan zdrowia mieszka ców Polski, takie jak ubóstwo relatywne, wykształcenie i wydatki na opiek zdrowotn. Polska to kraj o niewielkim poziomie ubóstwa absolutnego, które obecnie definiowane jest przez Bank wiatowy jako dochód na osob poni ej 2,15 USD dziennie, oraz zbli onym do przeci tnej dla krajów UE poziomie relatywnego ubóstwa 1 (w 2008 r. wynosiło 16,9% w Polsce w porównaniu z 16,4% we wszystkich pa stwach UE27). Jednak w przeciwie stwie do wielu innych pa stw UE, poziom relatywnego ubóstwa w ród dzieci i młodzie y okazuje si w Polsce bardzo wysoki. Pozytywnym zjawiskiem było zmniejszenie w latach relatywnego ubóstwa w tej grupie z 29% do 22% i był to najwi kszy spadek odnotowany w UE. Wska nik ten ro nie wraz z liczb dzieci pozostaj cych na utrzymaniu rodziny. Prawie połowa rodzin z 4 lub wi cej dzie mi na utrzymaniu yje w ubóstwie. Dlatego w tym kontek cie polityka pa stwa powinna skupia si nie tylko na tworzeniu gospodarstwom domowym warunków do osi gania wy szych dochodów (m.in. za pomoc polityki zatrudnienia), lecz równie na zapewnieniu bezpo redniego wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Nale ałoby w szczególno ci poprawi funkcjonowanie istniej cego systemu pomocy społecznej, w taki sposób, by z zachowaniem zasady preferowania pracy nad bierno ci wspierał on w pierwszej kolejno ci rodziny znajduj ce si w najtrudniejszej sytuacji dochodowej, tj. najczciej rodziny wielodzietne, posiadaj ce dzieci niepełnosprawne i rodziców samotnie wychowuj cych dzieci. Polityka zatrudnienia wpływa na ograniczenie i wyrównywanie nierówno ci w perspektywie długookresowej, natomiast pomoc socjalna potrzebna jest do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb ubogich grup ludno ci. Systematycznie poprawia si poziom wykształcenia polskiego społecze stwa, w tym ro nie odsetek osób z wykształceniem wy szym pomi dzy 2002 a 2007 r. odsetek ten w ród osób powy ej 13 roku ycia zwi kszył si o niemal połow, z 11,1% do 16,5%. Programy zmierzaj ce do ograniczenia nierówno ci w zdrowiu powinny uwzgl dnia wynikaj ce z 1 Mierzonego zgodnie z definicj Eurostat jako 60% mediany dochodów przypadaj cych na osob w gospodarstwach domowych. 6

18 wykształcenia ró nice w zakresie zachowa prozdrowotnych osób o ró nym poziomie wykształcenia i mo liwo ci (lub ich brak) zmiany zachowa oraz innych czynników warunkuj cych stan zdrowia. Polska nale y do grupy krajów OECD, w których poziom wydatków na opiek zdrowotn jest jednym z najni szych w relacji do PKB. Obecny poziom finansowania opieki zdrowotnej w Polsce: niekorzystnie wpływa na mo liwo podejmowania skutecznych działa w celu ograniczenia ró nic mi dzy stanem zdrowia społecze stwa polskiego i społecze stw rozwini tych krajów Europy Zachodniej; stanowi jeden z czynników sprzyjaj cych powstawaniu i utrzymywaniu si społecznych nierówno ci w zdrowiu. Nale y sprawi, aby wraz ze stopniowym wzrostem nakładów na sektor ochrony zdrowia podejmowano odpowiednie działanie zmierzaj ce do: (1) wyeliminowania publicznego finansowania procedur, które nie s efektywne kosztowo z punktu widzenia kryteriów medycznych i finansowych; (2) poprawy systemu płatno ci za usługi opieki zdrowotnej. Kolejnym istotnym warunkiem dla ograniczenia społecznych nierówno ci w zdrowiu jest podnoszenie wiadomo ci zdrowotnej w ród osób o niskim statusie społecznoekonomicznym. 2. Przeciwdziałanie społecznym czynnikom ryzyka powoduj cym nierówno ci w zdrowiu w Polsce ze szczególnym uwzgl dnieniem chorób niezaka nych i stylu ycia Choroby niezaka ne stanowi główn przyczyn umieralno ci, chorobowo ci i niepełnosprawno ci w populacjach europejskich. Spo ród siedmiu chorób, które przyczyniaj si do najwi kszej liczby zgonów w Europie, a sze to choroby niezaka ne: choroba niedokrwienna serca, zaburzenia depresyjne, choroby układu krwiono nego mózgu, choroby od-alkoholowe, przewlekła obturacyjna choroba płuc i rak płuc. Wi kszo z nich jest powodowana przez kilka czynników ryzyka, którym w du ym stopniu mo na zapobiec. Do czynników tych nale: wysokie cie ninie krwi t tniczej, u ywanie tytoniu, szkodliwe i ryzykowne picie alkoholu, wysoki poziom cholesterolu, nadwaga, niskie spo ycie warzyw i owoców. Wiele z tych czynników ryzyka ci le wie si z nierówno ci społeczn. Skuteczne zwalczanie nierówno ci w zdrowiu wymaga podj cia działa w zakresie 7

19 wszystkich przyczyn, chocia oddziaływanie interwencji podejmowanych w skali populacji b dzie prawdopodobnie bardziej zró nicowane ni tych podejmowanych najbli ej miejsca rozwoju choroby. W rozdziale drugim przedstawiono wyniki kompleksowego badania umo liwiaj cego ocen zagro e spowodowanych przez główne czynniki ryzyka w populacji dorosłych Polaków. W ramach Wieloo rodkowego Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludno ci WOBASZ przeprowadzonego w ród ponad 14 tys. dorosłych Polaków w latach uzyskano rzetelne wska niki dla poszczególnych województw. Zebrano du ilo danych liczbowych dotycz cych ró norodno ci czynników ryzyka chorób niezaka nych według poziomu wykształcenia, wieku, płci i miejsca zamieszkania, uwzgl dniaj c jego wielko i województwo. Niezb dne jest podniesienie efektywno ci odpowiednich programów zdrowia publicznego. Z analizy wynika, e jedynie nieliczne programy uwzgl dniaj zagadnienia społecznych nierówno ci w zdrowiu. Podane byłoby sprawdzenie, w jakim stopniu programy te docieraj do ró nych grup społecznych. 3. Nierówno ci w zdrowiu dzieci i młodzie y Odr bny rozdział po wi cono nierówno ciom w zdrowiu dzieci i młodzie y. Istnieje zwi zek mi dzy warunkami ycia młodzie y a stanem zdrowia w starszym wieku. Nale y zapobiega przenoszeniu nierówno ci zdrowotnych z pokolenia na pokolenie i w ramach kilku pokole (dziedziczenie nierówno ci). Na podstawie danych mi dzynarodowych z ostatniego dost pnego roku mo na stwierdzi, e poziom umieralno ci niemowl t obserwowany w Polsce nadal znacznie przekracza poziom UE15 (ryc. 3.1). Dystans, jaki dzieli Polsk od redniego poziomu umieralno ci niemowl t notowanego w UE, jest wi kszy przypadku zgonów w pierwszym miesi cu (i pierwszym tygodniu) ycia ni w przypadku zgonów niemowl t w wieku powy ej 28 dni. Pomimo trendu spadkowego, umieralno dzieci i młodzie y powy ej pierwszego roku ycia pozostaje w Polsce wy sza ni w wi kszo ci pa stw UE. Obecnie ró nica mi dzy Polsk a pa stwami UE15 jest wi ksza w przypadku wska nika zgonów z powodu wypadków, zatrucia i urazów ni jakichkolwiek innych przyczyn. Z analizy umieralno ci niemowl t według wykształcenia matki wynika, e mimo znacznego spadku ogólnego współczynnika, nierówno ci społeczne si nasilaj. Spadek umieralno ci w 8

20 latach dotyczył wszystkich grup społecznych według wykształcenia matki, jednak był proporcjonalnie wi kszy w ród kobiet z wy szym wykształceniem. Mi dzynarodowe Badania nad Zachowaniami Zdrowotnymi Młodzie y Szkolnej (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) maj szczególn warto jako ródła informacji o nierówno ciach w zdrowiu w ród młodzie y szkolnej w wieku lat. Badania dostarczaj wska ników subiektywnej oceny zdrowia i jako ci ycia zwi zanej ze zdrowiem młodzie y, jak równie istotnych wska ników dotycz cych stylu ycia. Wykorzystanie tego typu danych wydaje si niezmiernie wa ne, zwa ywszy, e w tej grupie wieku wska niki umieralno ci nie odzwierciedlaj rzeczywistych problemów zdrowotnych. W badaniach HBSC status społeczno-ekonomiczny rodziny mierzony jest na ogół za pomoc skali zamo no ci rodziny, stanowi cej przybli on miar dochodów rodziny. Polskie opracowania przygotowane na podstawie danych HBSC podkre laj znaczenie szerszej oceny rodowiska dorastania i kapitału społecznego w rejonie zamieszkania. Sprzyjaj ce rodowisko szkolne i domowe oraz wsparcie społeczne, jak równie wzmocnienie potencjału zasobów indywidualnych mog stanowi czynniki chroni ce przed ujemnymi skutkami wychowywania si w gorszych warunkach. Nale y podj działania na rzecz zwi kszenia bezpiecze stwa ekonomicznego rodzin z małymi dzie mi. Nale y zabezpieczy podstawowy poziom odpowiednich wiadcze (opieki zdrowotnej i edukacji) w miejscu zamieszkania. W pierwszej kolejno ci wiadczenia nale y skierowa do regionów zaniedbanych i grup najbardziej potrzebuj cych. Przykłady programów wdra anych w innych krajach, skutecznie niweluj cych nierówno ci społeczne, obejmuj system pomocy dla rodzin rozszerzony o edukacj rodziców, czyli zapewnienie wiedzy o potrzebach rozwojowych dzieci wraz ze wskazówkami, w jaki sposób potrzeby te powinny by zaspokajane. Za skuteczne uwa a si tak e kompleksowe programy pomocy we wczesnym okresie rozwojowym dzieci, jak równie zapewniaj ce równy dost p do opieki zdrowotnej i edukacji w ró nych etapach ycia. 4. Regionalne i społeczne ró nice stanu zdrowia dorosłych mieszka ców Polski w latach Ostatni rozdział składa si z dwóch czci. Pierwsza po wi cona jest analizie umieralno ci dorosłych, natomiast w drugiej przeanalizowano zwi zek stanu zdrowia z poziomem wykształcenia. 9

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom XIV, numer 2 2011 DOROTA CZY OWSKA 1 O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI Poszukuj c przyczyn dopuszczania si przez ludzi czynów przest pczych,

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 10/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 97 106 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Rozwój infrastruktury...

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo