KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT"

Transkrypt

1 KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT Opracowanie dokumentu: Łukasz Harat, Anna Pohl Współpraca i moderowanie grup warsztatowych: Ewa Bazylińska, Katarzyna Bernacik, Karolina Czuwara, Agnieszka Jakimiec, Jakub Janczyk, Agata Mattheus, Dominika Milata, Kinga Pawlik, Anna Pyziak, Justyna Wojtaczka, Aga Zielińska Nadzór merytoryczny: Paweł Jaworski FUNDACJA NAPRAW SOBIE MIASTO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH Katowice, kwiecień czerwiec 2014 r. 1

2 I. GENEZA, CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI W dniu 24 października 2013 r. Bożena Rojewska, radna Rady Miasta Katowice, wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z interpelacją w sprawie budowy placu zabaw pomiędzy blokami położonymi przy ulicach: Adamskiego i Koszarowej. Pismo było elementem korespondencji zainicjowanej przez pomysł realizacji podobnej inwestycji na terenie zlokalizowanym przy ul. Raciborskiej. Autorka wskazywała w nim, że przekazuje wspomniany wniosek w imieniu swoim jak i zainteresowanych mieszkańców. W dniu 27 lutego 2014 r. część mieszkańców zwróciła się do Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach (ZZM) o włączenie (...) w procedurę spisywania wytycznych do przetargu na projekt zagospodarowania placu między w/w budynkami. Wnioskodawcy zaznaczyli, że chcieliby także włączyć się w konsultacje ze studiem projektowym oraz wykonawcą, którzy wygrają przetarg. Do swojego pisma dołączyli listę podpisów z poparciem dla inicjatywy. Dyrektor ZZM w dniu 17 marca 2014 r. udzielił odpowiedzi i wskazał, że sprawę przekazał do Biura Prasowego Urzędu Miasta Katowice. W ślad za ww. korespondencją Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie Nr 2026/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu i realizacji placu zabaw przy ulicy Adamskiego. Fundacja Napraw Sobie Miasto (NSM) została zaproszona do współpracy przez Annę Pohl z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP). Na spotkaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r., w którym brali udział przedstawiciele: NSM, ASP, Urzędu Miasta Katowice (UM) i jedna z inicjatorek konsultacji uzgodniono, że powinny one mieć szerszy przedmiot i dotyczyć zagospodarowania całego podwórka, ponieważ możliwość budowy placu zabaw oraz brak odniesienia tego pomysłu do kontekstu otoczenia budzi kontrowersje. NSM zobowiązała się do wsparcia działań poprzez: przygotowania metody prowadzenia całego procesu, nawiązującej do jej doświadczenia, a także nadzoru i udziału we wszystkich jego etapach. Ustalono, że w celu realizacji zadania fundacja będzie współpracowała z wolontariuszami, Anną Pohl oraz studentami ASP, a także Biurem Prasowym UM. 2

3 II. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Niniejszy raport stanowi podsumowanie trójstopniowego procesu konsultacji dotyczącego projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego. Data Miejsce Opis Cel i wynik Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II ul. Adamskiego 24 Katowice Opracowa nie podsumow ania spotkania diagnostyc znego Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37 Katowice Opracowa nie wariantow ych koncepcji zagospoda rowania terenu Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II ul. Adamskiego 24 Katowice Przygotow anie raportu Diagnoza, otwarte spotkanie dla mieszkańców Warsztaty planowania partycypacyjnego, praca w trzech zamkniętych grupach warsztatowych Podsumowanie, otwarte spotkanie dla mieszkańców obejmujące prezentacje wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu oraz debatę na forum Zgromadzenie wiedzy mieszkańców o zagospodarowaniu i funkcjonowaniu podwórka oraz jego otoczenia. Przygotowanie spotkania warsztatowego, rekrutacja uczestników reprezentujących poszczególne grupy. Zebranie szczegółowych wytycznych do społecznej koncepcji zagospodarowania podwórka, tzn. określenie: jak powinno wyglądać za kilka lat oraz jakie powinno pełnić funkcje, a także w jaki sposób rozwiązać problemy zgłoszone w trakcie pierwszego spotkania. Zebranie informacji zwrotnych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenów. Wybór grupy opiekunów społecznych projektu i inwestycji. 3

4 III. DIAGNOZA 1. CHARAKTERYSTYKA WIEDZY I POSTAW UCZESTNIKÓW 1) Uczestnicy pierwszego spotkania otwartego reprezentowali różne środowiska, a zatem również różne interesy, w szczególności: a) mieszkańców budynków wielorodzinnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie podwórka, którego zagospodarowanie jest przedmiotem konsultacji, b) mieszkańców budynków wielorodzinnych z obszaru Śródmieścia, ograniczonego ulicami: od północy Raciborską, od wschodu Strzelecką, od południa Mikołowską do Kochłowickiej, od zachodu Koszarową, c) radnych Rady Miasta Katowice Piotr Pietrasz, Bożena Rojewska, Andrzej Zydorowicz, d) właścicieli firm lokalnych, e) wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 2) Ww. osoby dzieliły się wiedzą o tym, w jaki sposób, o ile w ogóle: a) korzystają z podwórka położonego w rejonie ulic: Adamskiego i Koszarowej, a także jak oceniają jego obecne zagospodarowanie oraz funkcjonowanie, b) realizacja placu zabaw, a także szerzej jakiegokolwiek projektu architektoniczno urbanistycznego, może wpłynąć na ich interesy i komfort zamieszkania. 3) Poszczególne grupy uczestników reprezentowały różne postawy wobec ww. kwestii. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych położonych bezpośrednio przy podwórku a) Osoby starsze kwestionowały sens realizacji w tym obszarze placu zabaw. Powodem ich niechęci była obawa przed hałasem związanym z zabawą dzieci, które mogłyby korzystać z tego terenu. Za dużą wartość uznały ciszę, która tam obecnie panuje. b) Inna grupa mieszkańców niechętna przeprowadzeniu inwestycji wskazywała na konieczność zagospodarowania tego miejsca w sposób umożliwiający aktywny i bierny wypoczynek osób starszych. c) Osoby popierające pomysł i kierunek zmian (ludzie z dziećmi lub wnukami) wskazywały, że plac będzie miejscem bezpiecznej zabawy dla najmłodszych, choć jednocześnie nie negowały sensu realizacji takich urządzeń i elementów małej architektury, które będą adresowane do innych grup wiekowych. Obawiają się jednak, że ze względu na lokalizację podwórka w Śródmieściu, może on być równocześnie użytkowany przez obcych, czyli osoby nie mieszkające we wskazanym kwartale. 4

5 Osoby nie mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie podwórka d) Pozostali mieszkańcy Śródmieścia, właściciele firm lokalnych i radni popierali realizację placu zabaw. Swoje stanowisko uzasadniali tym, że w tej części Katowic brakuje ogólnodostępnego, zorganizowanego miejsca wypoczynkowego dla dzieci. W ich ocenie obszar położony w rejonie ulic: Adamskiego i Koszarowej jest właściwą dla niego lokalizacją ze względu na swoje położenie, ukształtowanie terenu oraz bezpieczeństwo. e) Wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych, wśród których znaleźli się inicjatorzy konsultacji, popierali realizację inwestycji na podwórku, lecz byli otwarci na dyskusję. Wskazywali, że obszar powinien być dostępny i atrakcyjny dla osób w różnym wieku, a sposób jego zagospodarowania powinien uwzględniać kontekst miejsca. 2. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW PODWÓRKA Uczestnicy wskazali następujące grupy stałych użytkowników podwórka: mieszkańcy spacerujący z psami, osoby spacerujące z dziećmi, osoby odpoczywające na ławce, spontanicznie zbierające się dzieci i młodzież, przechodnie przemieszczający się w kierunkach: Mikołowska Adamskiego Koszarowa Raciborska, osoby wywieszające pranie na tym terenie, osoby odwiedzające ten obszar, żeby spożywać alkohol, młodzież i studenci pobliskich uczelni wyższych (Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego). 3. SPOŁECZNA ANALIZA OTOCZENIA Komunikacja samochodowa, miejsca postojowe i parkingi Ilość miejsc postojowych na podwórkach jest wystarczająca, jeżeli weźmie się pod uwagę wyłącznie potrzeby mieszkańców. Ich liczba stanowi problem, ponieważ wykorzystywane są również przez studentów pobliskich uczelni. Powstają z tego powodu spontanicznie i nielegalnie parkingi na trawnikach i chodnikach. Pojazdy tarasują również przejścia dla pieszych oraz dojścia do placów gospodarczych. UWAGA! Po pierwsze, należy wskazać, że nielegalne parkowanie (na trawnikach i chodnikach) powinno być zgłaszane przez mieszkańców odpowiednim służbom porządkowym. Po drugie, przestrzeń śródmiejska jest już w znacznym stopniu ukształtowana i prawdopodobnie nie przyjmie większej ilości miejsc postojowych, co jednak trzeba dokładnie przeanalizować. W przypadku potwierdzenia tej hipotezy należy pomyśleć nad bardziej efektywnym wykorzystaniem istniejących parkingów za pomocą innej metody zarządzania ich funkcjonowaniem. Po trzecie, należy zbadać, w jaki sposób wykorzystywane są parkingi uczelniane, o ile te instytucje je posiadają. Należy sprawdzić, jaka jest ich pojemność, a także zastanowić się, czy właściwe jest to, że potrzeby studentów, czyli użytkowników terenu uczelni, w zakresie miejsc postojowych są bilansowane na terenach sąsiednich o innej funkcji. 5

6 Lokalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej W trakcie spotkania zwracano uwagę na brak terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej w najbliższej okolicy, w szczególności obszarów cichych i spokojnych, przeznaczonych dla matek z dziećmi i osób starszych. Wyróżniono jedynie Park Kościuszki, który położony jest najbliżej podwórka i jednocześnie spełnia wymienione kryteria. Z tego powodu przez niektórych mieszkańców odwiedzany jest nawet dwa razy w tygodniu. Wielokrotnie sygnalizowano brak wystarczającej ilości miejsc rekreacji dla dzieci w Śródmieściu (w ww. granicach). Jedyny obiekt tego typu, który wskazywali, to plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II (ul. Adamskiego 24). W ich ocenie nie spełnia on jednak swoich funkcji, ponieważ nie jest przystosowany do użytkowania przez najmłodszych. Ponadto dostępny jest tylko w godzinach popołudniowych, a w okresie jesieni i zimy jest w ogóle zamknięty. UWAGA! Ze względu na zgłoszone problemy zarządcze, należy wyjaśnić, czy możliwe jest korzystanie z placu zabaw w innych porach i udzielenie informacji zwrotnej uczestnikom warsztatów. W ocenie zespołu przygotowującego warsztaty pojedyncza interwencja projektowa nie rozwiąże generalnego problemu urbanistycznego. Należy przeprowadzić analizę lokalizacji i dostępności pieszej placów zabaw w Śródmieściu izochrony dojścia 5, 10 i 15 minutowego, a następnie przygotować stosowne propozycje i przekonsultować je z mieszkańcami. Miejsca do wyprowadzenia zwierząt Dużo uwagi poświęcono tematowi braku miejsca do wyprowadzania zwierząt. W ocenie uczestników warsztatów obecne zagospodarowanie podwórka jest dobrze dostosowane do tej funkcji, dlatego wyprowadzane są tam zwierzęta z całej dzielnicy. Jednocześnie podkreślano brak w obszarze całego Śródmieścia pojemników na psie odchody lub przynajmniej samych woreczków do pobrania. Sąsiedztwo uczelni wyższych Sygnalizowano, że znaczący wpływ na wygląd podwórka ma jego położenie, a właściwie odległość od uczelni wyższych: Akademii Sztuk Pięknych (ulice: Koszarowa i Raciborska), Uniwersytetu Ekonomicznego (ulice: Adamskiego i Koszarowa), Akademii Wychowania Fizycznego (ul. Mikołowska). Jest to ponadto obszar cichy, ustronny (brak kontroli funkcjonariuszy policji i straży miejskiej), co łącznie zapewnia dogodne warunki do picia alkoholu. 4. ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA I JEGO OCENA SPOŁECZNA Wszystkie opisane poniżej elementy zagospodarowania zostały oznaczone również na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wejścia na podwórko Na podwórko można wejść z 4 stron: od zachodniej z ul. Koszarowej (2 wejścia), 6

7 od wschodniej z ul. Adamskiego (2 wejścia), od południa z ul. Koszarowej (1 wejście), od północy z ul. ks. Kubiny (1 wejście). Wejścia od strony północnej i południowej są łatwo dostępne i najczęściej wykorzystywane. Przejścia Obecnie plac przecina kilka ścieżek pieszych. Korzystają z nich zarówno mieszkańcy najbliżej zlokalizowanych budynków jak i osoby z zewnątrz (studenci, właściciele psów, osoby idące "na skróty" z ulic: Mikołowskiej i Adamskiego w stronę ulic: Koszarowej i Raciborskiej lub odwrotnie). Ukształtowanie terenu i jego zagospodarowanie (schody, nierówne i wybrakowane chodniki) stanowi szczególnie w nocy wyzwanie dla osób starszych, rodziców i opiekunów przemieszczających się z wózkami dziecięcymi, a także osób niepełnosprawnych. Tereny zielone Uczestnicy warsztatów podkreślali, że obszar, którego zagospodarowanie jest przedmiotem konsultacji, jest wyjątkowy na tle okolicy ze względu właśnie na zieleń: dorodne drzewa, specyficzne ukształtowanie terenu i ścieżki nadają miejscu parkowy charakter. Zdecydowana większość mieszkańców zwracała jednocześnie uwagę na następujące problemy zarządcze: zarastanie terenów wysoką trawą, gdyż koszona jest raz lub dwa razy w roku, ograniczenie dostępu do światła dziennego w mieszkaniach ze względu na brak prac pielęgnacyjnych przy koronach drzew. UWAGA! Ze względu na zgłoszone problemy zarządcze, należy wyjaśnić, kiedy możliwe jest skoszenie trawnika i przycięcie koron drzew, tak żeby nie ograniczały dostępu do światła słonecznego. Ławki Na placu jest kilka ławek. Zdaniem większości uczestników spotkania jest to zdecydowanie niewystarczająca ilość, choć część osób sygnalizowała, że kilka zostało zdemontowanych przez samych mieszkańców i teraz nie należy realizować nowych. W ich ocenie obecnie i w przyszłości będą z nich korzystać osoby z zewnątrz, przesiadujące dłuższy czas, hałasujące i spożywające alkohol. Sygnalizowano ponadto, że lokalizacja ławek jest niewłaściwa: znajdują się obok kontenerów na śmieci lub naprzeciwko zaparkowanych samochodów. Place gospodarcze i śmietniki Istniejące kontenery zlokalizowane są na placach gospodarczych, które w ciągu dnia tarasują samochody, dlatego dostęp do nich jest w tym czasie utrudniony. Wspomniane place położone są w eksponowanych miejscach, co psuje estetykę podwórka. Mieszkańcy wskazywali ponadto, że śmietniki są przepełnione. Nie są zamykane, co w ocenie części uczestników spotkania powoduje, że korzystają z nich osoby z zewnątrz, a przez to rosną opłaty za wywóz śmieci. Utrudnia to również segregację. 7

8 Osobną kwestią jest powszechny zarówno na podwórku jak i w całym Śródmieściu brak małych koszy na śmieci i pojemników na psie dochody, co sprawia, że ten obszar jest bardzo zaśmiecony, głównie przez wyrzucane niedopałki papierosów i butelki. UWAGA! Konieczność zwiększenia ilości kontenerów na odpady (w tym służące segregacji śmieci) powinna być zgłoszona przez mieszkańców od odpowiedniej jednostki Urzędu Miasta. Zmiana lokalizacji istniejących kontenerów powinna być elementem projektu zagospodarowania terenu. Zewnętrzna suszarnia i trzepaki Na podwórku znajduje się zewnętrzna suszarnia i trzepaki, z których mieszkańcy nadal chcą korzystać. Zamurowany bunkier Na terenie podwórka znajduje się zamurowany bunkier, do którego mieszkańcy nie mieli dotychczas wstępu. Zwierzęta Problemem zgłaszanym przez mieszkańców była obecność niechcianych zwierząt na podwórku. Kwestią sporną pozostaje opieka nad dzikimi kotami, dokarmianymi przez niektórych mieszkańców: z jednej strony, na terenie pozostają resztki jedzenia i pojemniki, z drugiej, nie ma na nim szczurów. Miejsca niebezpieczne Mieszkańcy reprezentowali różne stanowiska ws. bezpieczeństwa na podwórku. Zdecydowana większość uczestników warsztatów była zdania, że plac i przejścia między budynkami po zmroku nie są bezpieczne. Przyczyną tego stanu jest brak odpowiedniej infrastruktury oświetleniowej oraz brak monitoringu. Wskazywali oni również na rzadkie patrole policji i straży miejskiej. Mała grupa mieszkańców, w większości spoza podwórka, twierdziła, że miejsce to jest bezpieczne i nie wymaga, żadnych interwencji. Ich zdaniem brak ławek zniechęca do przebywania na tym obszarze po zmroku wszystkie grupy przestępcze. Hałas Podwórko zwielokrotnia dźwięki i odgłosy ze względu na ukształtowanie terenu oraz charakter zabudowy na jej obrzeżach, która tworzy rodzaj studni. 5. NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ PRZESTRZENI Uczestnicy spotkania diagnostycznego wskazywali, że przygotowywane projekty oraz proces ich realizacji mogą pomóc w: uporządkowaniu terenu podwórka, zapewnieniu bezpiecznego dla wszystkich użytkowników połączenia pieszego pomiędzy wejściami na podwórko, unormowaniu sytuacji z właścicielami zwierząt, 8

9 uporządkowaniu stanu placów gospodarczych wraz z pojemnikami na odpady, zarządzaniu terenem, integracji sąsiedzkiej, likwidacji dzikich parkingów. Z drugiej strony zgłoszono obawy związane z toczącymi się pracami, dotyczącymi możliwości: stworzenia przestrzeni o randze ogólno dzielnicowej, wykreowania miejsca, w którym jest głośno i spożywa się alkohol. 9

10 IV. WYNIKI PRACY WARSZTATOWEJ Prace projektowe prowadzone były metodą warsztatową w trzech grupach. Wyniki moderowanej dyskusji (zapis tekstowy i graficzny) znajdują się poniżej. KONCEPCJA 1 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy uporządkować cały teren. 2. Należy wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich kotów i gołębi. 3. Należy wprowadzić nakaz sprzątania po psie. 4. Należy uporządkować zieleń: wyciąć chore drzewa, regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew, dosadzić krzewy kwitnące. 5. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej, dozorcy, ochroniarza. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy stworzyć miejsca dla dzieci, osób starszych i strefy fitness, rozproszone po całym obszarze. 2. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegający przez środek projektowanego terenu, z urządzeniami i ławkami zlokalizowanymi wzdłuż tego ciągu. 3. Należy wyrównać nawierzchnię chodników wzdłuż bloków, a także zlikwidować stary chodnik od strony placu, wzdłuż bloków o numerach 12A 12D, a w jego miejsce posadzić trawę. 4. Należy uporządkować gruzowisko przy bloku o numerze 9C. 5. W miarę możliwości należy zastosować nawierzchnie naturalne, utwardzone. 6. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 7. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych, przy czym należy zachować miejsca do suszenia prania i trzepania dywanów. 8. Należy odgrodzić place gospodarcze płotem lub barierką dopóki naturalna bariera (np. zasadzony równolegle żywopłot) nie będzie odpowiednio wysoki 9. Należy zlikwidować wszelkie bariery komunikacyjne, w tym zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 10. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. 11. Należy stworzyć miejsca / stojaki dla rowerów, co najmniej jeden na dwa bloki. W obszarze objętym konsultacjami wyróżniono 3 strefy aktywności mieszkańców, którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań (por. załącznik nr 2). Strefy te wzajemnie się ze sobą przeplatają. 10

11 1. Strefa dla dzieci: utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, brak grodzenia poszczególnych obiektów dla dzieci, zlokalizowanie obiektów dla dzieci wzdłuż ciągu spacerowego w sposób rozproszony, niestandardowe obiekty dla dzieci, wpisane w zieleń i ukształtowanie terenu (domki na drzewach, liny, huśtawki z opon, hamaki, labirynty z żywopłotu), wykorzystanie ukształtowania terenu (spady, różnice poziomów) jako element placu zabaw, dodanie ławek / miejsc do odpoczynku, koszy na śmieci, uporządkowanie terenu wokół obiektów (przycięcie drzew, oświetlenie obiektów), nieprojektowanie piaskownicy i boiska. 2. Strefa aktywnego wypoczynku: utworzenie strefy fitness (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, elementy dostosowane do wszystkich grup wiekowych, rozmieszczenie sprzętu wzdłuż ścieżki spacerowej), zlokalizowanie urządzeń wzdłuż ciągu spacerowego, uporządkowanie terenu wokół obiektów (przycięcie drzew, oświetlenie obiektów), stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. 3. Strefa biernego wypoczynku: strefa wypoczynku (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, dywersyfikacja siedzisk np. ławki, leżaki, miejsca na koce, wały zieleni do siedzenia), stworzenie miejsca na kino w plenerze, stworzenie miejsca wypoczynku oddalonego od placów gospodarczych i parkingów, ławki zlokalizowane wzdłuż ciągu spacerowego oraz przed klatkami, uporządkowanie terenu wokół obiektów. Realizacja zaproponowanej koncepcji została podzielona na etapy (por. załącznik nr 2), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Etap 1 Prace porządkowe: uporządkowanie terenu wokół placów gospodarczych, jak najmniejsza ingerencja w zieleń istniejącą tylko niezbędne wycinki, przycięcie drzew i krzewów, dosadzenie krzewów kwitnących. Prace projektowe: utworzenie utwardzonego, naturalnego ciągu spacerowego, przebiegającego przez środek projektowanego terenu, likwidacja chodnika od strony placu wzdłuż budynku 12A 12D, likwidacja gruzowiska przy bloku 9C (wyrównanie terenu, posianie trawy), dodanie ławek, miejsc do siedzenia na całym terenie, dodanie koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody na całym podwórku, utworzenie miejsca zabaw dla dzieci rozproszonego na całym terenie, 11

12 likwidacja barier komunikacyjnych stworzenie pochylni, utworzenie stojaków dla rowerów, opracowanie systemu oświetlenia podwórka. Etap 2 Prace projektowe: stworzenie miejsc (urządzeń fitness) do aktywnego wypoczynku, dodanie ławek, koszy na śmieci. Koncepcja nr 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. KONCEPCJA 2 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy do minimum ograniczyć wycinkę drzew. 2. Należy posprzątać cały teren. 3. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej. 4. Należy regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy stworzyć 3 miejsca rekreacji: plac zabaw, strefa fitness i strefa wypoczynku. 2. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegającego przez środek projektowanego terenu. 3. W miarę możliwości należy zastosować nawierzchnie naturalne, utwardzone. 4. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 5. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych. 6. Należy zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 7. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. Obszar objęty konsultacjami został podzielony na strefy (por. załącznik nr 4), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Strefa 1: plac zabaw dla dzieci młodszych (1 5 lat) o naturalnym charakterze, ogrodzony (ogrodzenie z zieleni, o nieregularnych kształtach, nieprzypominające wyglądem stalowej siatki), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, dodanie/uzupełnienie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. 12

13 Strefa 2: strefa fitness (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, elementy dostosowane do wszystkich grup wiekowych, rozmieszczenie sprzętu na całej długości strefy), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody, utworzenie pochylni, zamiast jednego z ciągów schodowych (dla niepełnosprawnych, osób z wózkami). Strefa 3: strefa wypoczynku (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, dywersyfikacja siedzisk np. ławki, leżaki, miejsca na koce), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. Realizacja zaproponowanej koncepcji została podzielona na etapy (por. załącznik nr 4), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Etap 1 Prace porządkowe: uporządkowanie terenu wokół placów gospodarczych, jak najmniejsza ingerencja w zieleń istniejącą tylko niezbędne wycinki. Prace projektowe: utworzenie ciągu spacerowego, przebiegającego przez środek projektowanego terenu, dodanie ławek przy strefie 1, dodanie koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody na całym podwórku, utworzenie placu zabaw w strefie 1, stworzenie pochylni, umożliwiającej swobodne poruszanie się po podwórku. Etap 2 Prace projektowe: utworzenie strefy wypoczynku w strefie 3, opracowanie systemu oświetlenia dla podwórka, dodanie ławek przy strefie 3. Etap 3 Prace projektowe: utworzenie strefy fitness w strefie 2, 13

14 dodanie ławek przy strefie 2. Koncepcja nr 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. KONCEPCJA 3 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy posprzątać cały teren. 2. Należy przyciąć niektóre drzewa. 3. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej. 4. Należy regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew. 5. Należy dosadzić zieleń niską. 6. Należy zabezpieczyć teren przed zwierzętami. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych. 2. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 3. Należy wyznaczyć zamkniętą strefę parkowania. 4. Należy zaprojektować plac zabaw. 5. Należy wydzielić miejsce dla ludzi starszych oaza spokoju. 6. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. 7. Należy zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 8. Należy zachować miejsce na suszenie prania na podwórku. Hierarchia i szczegółowy opis poszczególnych rozwiązań: place gospodarcze: osłonięte, zabezpieczone, estetyczne, mała architektura: rozproszona na całym terenie, wpisująca się w otoczenie, przy czym konieczna jest realizacja ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, strefa parkowania: powiększona, zamknięta dla obcych, plac zabaw*: wpisany w zieleń, [układ liniowy / układ punktowy], [ogrodzony / nie ogrodzony], niekatalogowy, zróżnicowany dla różnych grup wiekowych, ławki dla opiekunów przy sprzętach, specjalna strefa dla najmniejszych dzieci * różnice w projekcie placu zabaw wynikają z podziału, który wytworzył się w grupie warsztatowej: osoby niemieszkające bezpośrednio przy podwórku plac ogrodzony, w jednym punkcie, osoby mieszkające bezpośrednio przy podwórku plac nie ogrodzony (niskie ogrodzenie żywopłotem), linowy. miejsce dla ludzi starszych: specjalna oaza spokoju, ogrodzenie zielenią, dosadzenie niskiej zieleni, zwierzęta: tabliczki z zakazem wyprowadzania psów, tabliczki z zakazem dokarmiania kotów, 14

15 bezpieczeństwo: oświetlenie, patrole Straży Miejskiej, pochylnia: dostosowana do potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych, prace porządkowe: zachowanie miejsce do suszenia prania na świeżym powietrzu. Koncepcja nr 3 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego raportu. V. PODSUMOWANIE W niniejszej części zebrane zostały wnioski dotyczące zasad zarządzania i kształtowania zagospodarowania podwórka, wynikające z przygotowanych koncepcji oraz informacji zwrotnej uzyskanej od uczestników spotkania podsumowującego. Oparte są na założeniu, że wykonanie placu zabaw możliwe jest jedynie w ramach realizacji kompleksowego projektu dla całego obszaru, przy czym mieszkańcy akceptują etapowanie prac budowlanych. 1. Rekomendacje ogólne Osoby biorące udział w ostatnim spotkaniu zaznaczyły, że chcą być szczegółowo informowane o wszystkich etapach procesu projektowego i inwestycyjnego. Ponadto wnioskują o narzucenie wykonawcy dokumentacji projektowej bezwzględnego obowiązku skonsultowania rozwiązań z mieszkańcami na etapie jej tworzenia, a nie po jej przygotowaniu. W trakcie omawianego procesu konsultacji ukształtowała się grupa opiekunów społecznych miejsca. Ww. grupa osób zdecydowała ponadto, że przygotuje wniosek do budżetu obywatelskiego na sfinansowanie inwestycji, które będą stanowiły uzupełnienie koncepcji budowy placu zabaw, zgodnie z ustaleniami z niniejszego procesu konsultacyjnego. 2. Kwestie zarządcze Należy regularnie kosić trawniki. Należy przejrzeć korony drzew i przyciąć te, które ograniczają dostęp do światła słonecznego. Należy do minimum ograniczyć wycinkę drzew. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników (np. patrole straży miejskiej). Należy zabezpieczyć teren przed zwierzętami (gołębie, dzikie koty). Należy wyjaśnić, czy możliwe jest korzystanie z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w innych niż dotychczas porach. 3. Rozwiązania projektowe Projekt zagospodarowania terenu musi obejmować obszar całego podwórka. 15

16 W projekcie należy uwzględnić rozwiązania w zakresie architektury zieleni: ewentualną wycinkę chorych drzew, nasadzenia zieleni niskiej (np. krzewów kwitnących). Podwórko należy oświetlić. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegający przez środek projektowanego terenu, z urządzeniami i ławkami zlokalizowanymi wzdłuż tego ciągu. Należy zlikwidować wszelkie bariery komunikacyjne, w szczególności istniejące schody, lub zaprojektować takie elementy, które pozwolą na ich ominięcie. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody. Zaleca się zastosowanie nawierzchni naturalnych w miejscach, które powinny być utwardzone. Należy zrealizować urządzenia i elementy rekreacyjne dla osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży i osób starszych) w sposób rozproszony, przy zachowaniu następujących warunków: zakaz ogrodzenia całego obszaru, dopuszczenie odseparowania poszczególnych elementów dla dzieci w wieku 1 5 lat za pomocą odpowiednich nasadzeń zieleni lub ogrodzenia o nieregularnych kształtach, nieprzypominającego wyglądem stalowej siatki, nakaz wykorzystania obecnego ukształtowania terenu jako elementu placu zabaw. Zaleca się zastosowanie niestandardowych elementów dla dzieci, wpisanych w zieleń i ukształtowanie terenu (domki na drzewach, liny, huśtawki z opon, hamaki, labirynty z żywopłotu). Nie należy projektować piaskownicy i boiska. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych, miejsc, w których stoją kontenery, obsadzić je zielenią, ogrodzić żywopłotami lub parkanami. Należy zachować miejsca do suszenia prania i trzepania dywanów. Należy zwiększyć ilość kontenerów na odpady, w tym służące segregacji śmieci. Należy przewidzieć miejsca na stojaki dla rowerów, co najmniej jeden na dwa bloki, ewentualnie zrealizować wiatę rowerową. Należy zlikwidować stary chodnik od strony placu, wzdłuż bloków 12A 12D, a w jego miejsce posadzić trawę. 16

17 Załącznik nr 1 diagnoza.

18 Załącznik nr 2 koncepcja nr 1.

19 Załącznik nr 3 koncepcja nr 2.

20 Załącznik nr 4 koncepcja nr 2 (etapowanie).

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT [wersja z dnia 25 czerwca 2014 r., do konsultacji] Opracowanie dokumentu: Łukasz Harat, Anna Pohl Współpraca

Bardziej szczegółowo

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji Ogródek Jordanowski 2016 adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 stadium PROJEKT KONCEPCYJNY zakres URBANISTYKA autor mgr inż. arch. Michał Zawer współpraca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY Z całość terenu wydzielono na 4 strefy z wyróżnionymi funkcjami i propozycjami zagospodarowania terenu: 1. STREFA REKREACYJNA- SPORTOWA przewiduje

Bardziej szczegółowo

Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem?

Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem? Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem? Zespół Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik, Borys Martela, Karolina Dec

Bardziej szczegółowo

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI Wroclaw, 03.03.2014 r. NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI 1. Lokalizacja inwestycji ul. Główna/

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2013 OPIS PROJEKTU ZAZIELEŃMY DOLNY WRZESZCZ 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Zazieleńmy Dolny Wrzeszcz b) Pomysłodawca/y: Barbara Zgórska, Monika

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI PODWÓREK XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KWARTAŁÓW PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W SZCZECINIE

KONCEPCJA REWITALIZACJI PODWÓREK XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KWARTAŁÓW PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W SZCZECINIE MGR INŻ. ARCH. KRAJ. KAROLINA TURBACZEWSKA Tel. 509508209 e-mail: botanica@wp.pl W 2008 roku skończyłam Akademię Rolniczą w Szczecinie na kierunku Architektura Krajobrazu. Od tego czasu pracuję jako wolny

Bardziej szczegółowo

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Plan prezentacji Co zawiera projekt zieleni, na co zwrócić uwagę w rozmowie z architektem Etapy pracy nad projektem:

Bardziej szczegółowo

Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015

Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015 GDYNIA Czerwiec 2015 Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015 Ulica Promienna Słoneczna Hodowlana ZAPOMNIANY ZAKĄTEK WITOMINA ETAP I (rewitalizacja terenów zielonych, wypoczynkowych oraz sportowo-rekreacyjnych)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 19 Piotrowice - Ochojec

Katalog projektów lokalnych. JP 19 Piotrowice - Ochojec Katalog projektów lokalnych JP 19 Piotrowice - Ochojec L/1/19/2015 Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach LOKALIZACJA ZADANIA Miejska

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU przy ul. Bursztynowej w Ostrołęce

nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU przy ul. Bursztynowej w Ostrołęce PAK PAK SP. Z O.O. egz. nr: 1 PRACOWNIE ARCHITEKTURY i KRAJOBRAZU tel. kom.: 0 604 226 499 07-410 OSTROŁĘKA ul. SKRYTA 15 nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY Temat: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Analiza parkowania i bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice

Analiza parkowania i bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice GMINA ŚWIĘTA KATARZYNA Ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna Analiza parkowania - bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice SoftGIS ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław Lipiec 2006r. 1 SPIS TREŚCI 1. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach / konsultacje architektoniczno-krajobrazowe ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu numer konsultacji: K29 temat: ogród przedszkolny miejsce: ul. Afrykańska

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

spotkanie konsultacyjne poświęcone ocenie projektów mających zmienić skwer we Wrzeszczu wtorek, 8 grudnia o godz. 17.00

spotkanie konsultacyjne poświęcone ocenie projektów mających zmienić skwer we Wrzeszczu wtorek, 8 grudnia o godz. 17.00 spotkanie konsultacyjne poświęcone ocenie projektów mających zmienić skwer we Wrzeszczu wtorek, 8 grudnia o godz. 17.00 arch. Adam Rodziewicz Biuro Rozwoju Gdańska 2011 2014 2015 Wsłuchując się w Państwa

Bardziej szczegółowo

Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015

Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015 Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015 Redakcja: Paweł Kupczak Projekt graficzny, skład i łamanie: Tadeusz Krawczyk Designed by Freepik.com Publikacja dostępna na stronach: www.budzetyobywatelskie.pl

Bardziej szczegółowo

REDEN dzielnica nr 5

REDEN dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW REDEN dzielnica nr 5 Kwota dla dzielnicy: 263 533,04 zł Liczba złożonych projektów: 14 Liczba projektów do głosowania: 10

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic Plany mobilności miejskiej dla dzielnic II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Katowice, dnia 2 marca 2015 r. inż. Tobiasz Nykamowicz Problemy układu komunikacyjnego osiedli mieszkaniowych (dzielnic) Problemy

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r. Uchwała Nr XLVII/416/2014 w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersów Na podstawie 4 pkt 4 lit. g Statutu Dzielnicy II stanowiącego załącznik nr 2 do

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 123456 1. Lokalizacja Projektowany obszar znajduję się w miejscowości Różan, miedzy ulicami

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 04.09.2014 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r.

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r. RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety Cieszyn, 3 lipca 2014 r. Propaganda informacja na temat ankiety: Wiadomości Ratuszowe strony: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl ogłoszenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław

Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław Niniejszym w imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 10

Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 19.10.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Grupa II: Zabawa w czasie wolnym:

Grupa II: Zabawa w czasie wolnym: Grupa I: Bezpieczne poruszanie się w środowisku: Piotr Muzyczuk - lider Anna Bakuła Martyna Kaczmarek Anna Janka Maria Borakiewicz Karolina Bogacz Marcin Gryszówka Kacper Ronaldowski Bartek Sokal Grupa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY Wstęp Podstawą projektu jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania zieleni, elementów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Szacunkowy koszt realizacji obu stref uspokojonego ruchu wynosi 1 mln zł.

Szacunkowy koszt realizacji obu stref uspokojonego ruchu wynosi 1 mln zł. Szczecin, 13.12.2014 r. Szanowny Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Wnoszę o uwzględnienie w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok funduszy na zrealizowanie koncepcji uspokojenia ruchu opracowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2016

Projekt Obywatelski 2016 Projekt Obywatelski 2016 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Nazwa Budżet Kategoria Projekty wybrane w głosowaniu Liczba głosów Przesunięcie chodnika

Bardziej szczegółowo

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY 38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA TORU ROWEROWEGO i ZAGOSPODAROWANIE TERENU przy TORZE Adres obiektu budowlanego: jednostka

Bardziej szczegółowo

Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu. opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie służył Szacunkowy koszt. 100 tys.

Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu. opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie służył Szacunkowy koszt. 100 tys. Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu 1 Dofinansowanie budowy nowoczesnego systemu segregacji odpadów (np. pojemniki podziemne). opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. 1. 14 pkt c wirtualny spacer jak ma wyglądać taka prezentacja i czy wirtualny spacer to

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE

ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE działki o nr ewid. 430/3 i 430/4 połoŝone przy ul. Partyzantów Dąbrowa Leśna; inwestor: Opis analizy zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne: 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Planuj swoje miasto projekt internetowych konsultacji społecznych

Planuj swoje miasto projekt internetowych konsultacji społecznych Planuj swoje miasto projekt internetowych konsultacji społecznych Zespół badawczy w składzie: prof. dr Piotr Jankowski (kierownik projektu) prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU Remont placów zabaw w Parku Nad Strzyżą w Dolnym Wrzeszczu (projekt połączony) b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik numer projektu RPPK.07.01.00-18-061/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz W ramach zamówienia zrealizowane zostaną: 1. domki letniskowe - powstaną łącznie 23 domki letniskowe

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna Zakręt, dnia 17.04.2015r. Wójt Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna Szanowny Pan Janusz Budny Dotyczy: procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zakręt

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 15

Gołonóg dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNEINIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 15 Kwota dla dzielnicy: 313 699,44 zł Liczba złożonych projektów: 8 Liczba projektów do głosowania:8

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Dominika Kulawczuk, Kaja Stępniak Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki Al. Warszawska 43 21-002 Jastków Tel/fax 081-502-04-19

Autorzy: Dominika Kulawczuk, Kaja Stępniak Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki Al. Warszawska 43 21-002 Jastków Tel/fax 081-502-04-19 Autorzy: Dominika Kulawczuk, Kaja Stępniak Adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki Al. Warszawska 43 21-002 Jastków Tel/fax 081-502-04-19 Opiekun pracy: Aneta Kozak Lasy a inaczej drzewa to życie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU (max 20 wyrazów)

TYTUŁ PROJEKTU (max 20 wyrazów) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr..z dnia.. FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM SKŁADANEGO JAKO PROPOZYCJA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z badania preferencji mieszkańców Poznania wobec przyszłego zagospodarowania przestrzennego okolic Parku Kasprowicza

Raport skrócony z badania preferencji mieszkańców Poznania wobec przyszłego zagospodarowania przestrzennego okolic Parku Kasprowicza Raport skrócony z badania preferencji mieszkańców Poznania wobec przyszłego zagospodarowania przestrzennego okolic Parku Kasprowicza Na przełomie października i listopada 2014 roku odbyło się badanie preferencji

Bardziej szczegółowo

mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

mieszkańcy i mieszkanki Gdańska 5 października 2015 roku (poniedziałek, 18:00-20:00) w budynku NOT odbyło się drugie, z cyklu trzech, spotkanie w ramach konsultacji społecznych w sprawie koncepcji odnowy pasa wydm w Gdańsku od Nowego

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nazwa Budżet Kategoria Liczba głosów Projekty wybrane w głosowaniu 238 410 89 Przesunięcie

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec

Katalog projektów lokalnych. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Katalog projektów lokalnych JP 11 Wełnowiec - Józefowiec L/1/11/2015 Przebudowa chodnika wzdłuż budynku LOKALIZACJA ZADANIA ul. Modelarska 22, 24, 26, 28 36 000,00 zł SKRÓCONY OPIS ZADANIA Przebudowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 569 574,75 zł Liczba złożonych projektów: 17 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

Skwer Sierpnia 1944. Nazwa projektu. Skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka - Skwer "Sierpnia 1944"

Skwer Sierpnia 1944. Nazwa projektu. Skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka - Skwer Sierpnia 1944 Skwer Sierpnia 1944 Nazwa projektu Skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka - Skwer "Sierpnia 1944" Krótki opis projektu Rewitalizacja ogólnodostępnego skweru z

Bardziej szczegółowo

Mini plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku

Mini plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku ..., 10.02.2015... (miejscowość, data) Zarząd Dzielnicy m.st. Warszawy Wawer (nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy) Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 1)

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl P R O J E K T S T A Ł E J O R G A N I Z A C J I R U C H U (przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl Budżet Obywatelski Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań Projekt Zielone Ściany Wydział Budynków i Lokali Zarząd Zieleni Miejskiej S0065 X 2013 Opracowanie graficzne ustalonych lokalizacji nasadzeń

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PARKÓW. im. ROMANA KOZŁOWSKIEGO PRZY BAŻANTARNI LASEK BRZOZOWY

KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PARKÓW. im. ROMANA KOZŁOWSKIEGO PRZY BAŻANTARNI LASEK BRZOZOWY MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PARKÓW im. ROMANA KOZŁOWSKIEGO PRZY BAŻANTARNI LASEK BRZOZOWY parki lata PARKI NA URSYNOWIE WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY Pow.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK 1. TYTUŁ ZADANIA (powinien zawierać w treści konkretne odniesienie do przedmiotu zadania) Budowa nowoczesnego placu zabaw w

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Bydgoskie

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Bydgoskie Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Bydgoskie ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Bydgoskie (22 projekty) B0051 Pokaż klasę posprzątaj po swoim

Bardziej szczegółowo

ogród kasztanowy ul. Kalwaryjska 64/10 30-504 Kraków +48 795 57 75 57 biuro@pracowniak.pl

ogród kasztanowy ul. Kalwaryjska 64/10 30-504 Kraków +48 795 57 75 57 biuro@pracowniak.pl przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach / konsultacje architektoniczno-krajobrazowe ogród kasztanowy numer konsultacji: K02 temat: ogród przedszkolny miejsce: ul. Bydgoska 4, Białystok inwestor: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo Numer ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Rubinkowo (18 projektów) R0021 Rozbudowa terenów sportowo

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305 DUR.0012.6.2.2014.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 244. 2 Liczba głosów: 239

1 Liczba głosów: 244. 2 Liczba głosów: 239 Wełnowiec - Józefowiec Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 822 653,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 810 650,00 zł 1 Liczba głosów: 244 L/8/11/2015 Budowa ścieżki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

WBO 2015 PARK WOJSZYCE

WBO 2015 PARK WOJSZYCE WBO 2015 PARK WOJSZYCE 1. Nazwa projektu: Park Wojszyce 2. Lokalizacja projektu: 80/1, 83, 94, 95, 96 3. Uzasadnienie Celem projektu jest wybudowanie publicznego placu zabaw dla dzieci na terenie Wojszyc

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU:

OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU: OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DLA PROJEKTU: ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ Kraków 06.2010 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I.

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY 1. INWESTOR: MIASTO RACIBÓRZ ul. Stefana Batorego 6 2. PROJEKTANT BIURO: Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, IDEOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OSI ALEI RÓŻ I PLACU CENTRALNEGO W

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, IDEOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OSI ALEI RÓŻ I PLACU CENTRALNEGO W KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, IDEOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OSI ALEI RÓŻ I PLACU CENTRALNEGO W NOWEJ HUCIE OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI Projekt koncepcyjny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r. W dniu 10 czerwca 2015 r. (środa) od godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 16 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 16 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX/113/2015 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Katalog projektów lokalnych JP 9 Osiedle Tysiąclecia L/2/9/2015 Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego

Bardziej szczegółowo

URZ D MIASTA I GMINY. W zwi¹zku z podjêciem prac projektowych zwi¹zanych z opracowaniem

URZ D MIASTA I GMINY. W zwi¹zku z podjêciem prac projektowych zwi¹zanych z opracowaniem W zwi¹zku z podjêciem prac projektowych zwi¹zanych z opracowaniem KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PUBLICZNEJ W MIEŒCIE W REJONIE DOLINY RZEKI WIERZYCY (OD UL. STAROGARDZKIEJ DO OBWODNICY MIASTA)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE egz. dla Inwestora NYSA lipiec 2012 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE NAZWA ZAMÓWIENIA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski 2015

Budżet Obywatelski 2015 PODSUMOWANIE Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2015 wpłynęły 273 propozycje zadań. Na liście zadań dużych znalazło się 88 propozycji Na liście zadań małych znalazły się 132 propozycje Reszta

Bardziej szczegółowo

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę I NAGRODA Praca nr 2 otrzymała I nagrodę za najlepsze równoważenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i odpowiednich standardów zamieszkania w Śródmieściu oraz udaną próbę powiązania promenadowych

Bardziej szczegółowo