KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT"

Transkrypt

1 KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT Opracowanie dokumentu: Łukasz Harat, Anna Pohl Współpraca i moderowanie grup warsztatowych: Ewa Bazylińska, Katarzyna Bernacik, Karolina Czuwara, Agnieszka Jakimiec, Jakub Janczyk, Agata Mattheus, Dominika Milata, Kinga Pawlik, Anna Pyziak, Justyna Wojtaczka, Aga Zielińska Nadzór merytoryczny: Paweł Jaworski FUNDACJA NAPRAW SOBIE MIASTO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH Katowice, kwiecień czerwiec 2014 r. 1

2 I. GENEZA, CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI W dniu 24 października 2013 r. Bożena Rojewska, radna Rady Miasta Katowice, wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z interpelacją w sprawie budowy placu zabaw pomiędzy blokami położonymi przy ulicach: Adamskiego i Koszarowej. Pismo było elementem korespondencji zainicjowanej przez pomysł realizacji podobnej inwestycji na terenie zlokalizowanym przy ul. Raciborskiej. Autorka wskazywała w nim, że przekazuje wspomniany wniosek w imieniu swoim jak i zainteresowanych mieszkańców. W dniu 27 lutego 2014 r. część mieszkańców zwróciła się do Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach (ZZM) o włączenie (...) w procedurę spisywania wytycznych do przetargu na projekt zagospodarowania placu między w/w budynkami. Wnioskodawcy zaznaczyli, że chcieliby także włączyć się w konsultacje ze studiem projektowym oraz wykonawcą, którzy wygrają przetarg. Do swojego pisma dołączyli listę podpisów z poparciem dla inicjatywy. Dyrektor ZZM w dniu 17 marca 2014 r. udzielił odpowiedzi i wskazał, że sprawę przekazał do Biura Prasowego Urzędu Miasta Katowice. W ślad za ww. korespondencją Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie Nr 2026/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu i realizacji placu zabaw przy ulicy Adamskiego. Fundacja Napraw Sobie Miasto (NSM) została zaproszona do współpracy przez Annę Pohl z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP). Na spotkaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r., w którym brali udział przedstawiciele: NSM, ASP, Urzędu Miasta Katowice (UM) i jedna z inicjatorek konsultacji uzgodniono, że powinny one mieć szerszy przedmiot i dotyczyć zagospodarowania całego podwórka, ponieważ możliwość budowy placu zabaw oraz brak odniesienia tego pomysłu do kontekstu otoczenia budzi kontrowersje. NSM zobowiązała się do wsparcia działań poprzez: przygotowania metody prowadzenia całego procesu, nawiązującej do jej doświadczenia, a także nadzoru i udziału we wszystkich jego etapach. Ustalono, że w celu realizacji zadania fundacja będzie współpracowała z wolontariuszami, Anną Pohl oraz studentami ASP, a także Biurem Prasowym UM. 2

3 II. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Niniejszy raport stanowi podsumowanie trójstopniowego procesu konsultacji dotyczącego projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego. Data Miejsce Opis Cel i wynik Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II ul. Adamskiego 24 Katowice Opracowa nie podsumow ania spotkania diagnostyc znego Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37 Katowice Opracowa nie wariantow ych koncepcji zagospoda rowania terenu Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II ul. Adamskiego 24 Katowice Przygotow anie raportu Diagnoza, otwarte spotkanie dla mieszkańców Warsztaty planowania partycypacyjnego, praca w trzech zamkniętych grupach warsztatowych Podsumowanie, otwarte spotkanie dla mieszkańców obejmujące prezentacje wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu oraz debatę na forum Zgromadzenie wiedzy mieszkańców o zagospodarowaniu i funkcjonowaniu podwórka oraz jego otoczenia. Przygotowanie spotkania warsztatowego, rekrutacja uczestników reprezentujących poszczególne grupy. Zebranie szczegółowych wytycznych do społecznej koncepcji zagospodarowania podwórka, tzn. określenie: jak powinno wyglądać za kilka lat oraz jakie powinno pełnić funkcje, a także w jaki sposób rozwiązać problemy zgłoszone w trakcie pierwszego spotkania. Zebranie informacji zwrotnych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenów. Wybór grupy opiekunów społecznych projektu i inwestycji. 3

4 III. DIAGNOZA 1. CHARAKTERYSTYKA WIEDZY I POSTAW UCZESTNIKÓW 1) Uczestnicy pierwszego spotkania otwartego reprezentowali różne środowiska, a zatem również różne interesy, w szczególności: a) mieszkańców budynków wielorodzinnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie podwórka, którego zagospodarowanie jest przedmiotem konsultacji, b) mieszkańców budynków wielorodzinnych z obszaru Śródmieścia, ograniczonego ulicami: od północy Raciborską, od wschodu Strzelecką, od południa Mikołowską do Kochłowickiej, od zachodu Koszarową, c) radnych Rady Miasta Katowice Piotr Pietrasz, Bożena Rojewska, Andrzej Zydorowicz, d) właścicieli firm lokalnych, e) wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 2) Ww. osoby dzieliły się wiedzą o tym, w jaki sposób, o ile w ogóle: a) korzystają z podwórka położonego w rejonie ulic: Adamskiego i Koszarowej, a także jak oceniają jego obecne zagospodarowanie oraz funkcjonowanie, b) realizacja placu zabaw, a także szerzej jakiegokolwiek projektu architektoniczno urbanistycznego, może wpłynąć na ich interesy i komfort zamieszkania. 3) Poszczególne grupy uczestników reprezentowały różne postawy wobec ww. kwestii. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych położonych bezpośrednio przy podwórku a) Osoby starsze kwestionowały sens realizacji w tym obszarze placu zabaw. Powodem ich niechęci była obawa przed hałasem związanym z zabawą dzieci, które mogłyby korzystać z tego terenu. Za dużą wartość uznały ciszę, która tam obecnie panuje. b) Inna grupa mieszkańców niechętna przeprowadzeniu inwestycji wskazywała na konieczność zagospodarowania tego miejsca w sposób umożliwiający aktywny i bierny wypoczynek osób starszych. c) Osoby popierające pomysł i kierunek zmian (ludzie z dziećmi lub wnukami) wskazywały, że plac będzie miejscem bezpiecznej zabawy dla najmłodszych, choć jednocześnie nie negowały sensu realizacji takich urządzeń i elementów małej architektury, które będą adresowane do innych grup wiekowych. Obawiają się jednak, że ze względu na lokalizację podwórka w Śródmieściu, może on być równocześnie użytkowany przez obcych, czyli osoby nie mieszkające we wskazanym kwartale. 4

5 Osoby nie mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie podwórka d) Pozostali mieszkańcy Śródmieścia, właściciele firm lokalnych i radni popierali realizację placu zabaw. Swoje stanowisko uzasadniali tym, że w tej części Katowic brakuje ogólnodostępnego, zorganizowanego miejsca wypoczynkowego dla dzieci. W ich ocenie obszar położony w rejonie ulic: Adamskiego i Koszarowej jest właściwą dla niego lokalizacją ze względu na swoje położenie, ukształtowanie terenu oraz bezpieczeństwo. e) Wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych, wśród których znaleźli się inicjatorzy konsultacji, popierali realizację inwestycji na podwórku, lecz byli otwarci na dyskusję. Wskazywali, że obszar powinien być dostępny i atrakcyjny dla osób w różnym wieku, a sposób jego zagospodarowania powinien uwzględniać kontekst miejsca. 2. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW PODWÓRKA Uczestnicy wskazali następujące grupy stałych użytkowników podwórka: mieszkańcy spacerujący z psami, osoby spacerujące z dziećmi, osoby odpoczywające na ławce, spontanicznie zbierające się dzieci i młodzież, przechodnie przemieszczający się w kierunkach: Mikołowska Adamskiego Koszarowa Raciborska, osoby wywieszające pranie na tym terenie, osoby odwiedzające ten obszar, żeby spożywać alkohol, młodzież i studenci pobliskich uczelni wyższych (Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego). 3. SPOŁECZNA ANALIZA OTOCZENIA Komunikacja samochodowa, miejsca postojowe i parkingi Ilość miejsc postojowych na podwórkach jest wystarczająca, jeżeli weźmie się pod uwagę wyłącznie potrzeby mieszkańców. Ich liczba stanowi problem, ponieważ wykorzystywane są również przez studentów pobliskich uczelni. Powstają z tego powodu spontanicznie i nielegalnie parkingi na trawnikach i chodnikach. Pojazdy tarasują również przejścia dla pieszych oraz dojścia do placów gospodarczych. UWAGA! Po pierwsze, należy wskazać, że nielegalne parkowanie (na trawnikach i chodnikach) powinno być zgłaszane przez mieszkańców odpowiednim służbom porządkowym. Po drugie, przestrzeń śródmiejska jest już w znacznym stopniu ukształtowana i prawdopodobnie nie przyjmie większej ilości miejsc postojowych, co jednak trzeba dokładnie przeanalizować. W przypadku potwierdzenia tej hipotezy należy pomyśleć nad bardziej efektywnym wykorzystaniem istniejących parkingów za pomocą innej metody zarządzania ich funkcjonowaniem. Po trzecie, należy zbadać, w jaki sposób wykorzystywane są parkingi uczelniane, o ile te instytucje je posiadają. Należy sprawdzić, jaka jest ich pojemność, a także zastanowić się, czy właściwe jest to, że potrzeby studentów, czyli użytkowników terenu uczelni, w zakresie miejsc postojowych są bilansowane na terenach sąsiednich o innej funkcji. 5

6 Lokalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej W trakcie spotkania zwracano uwagę na brak terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej w najbliższej okolicy, w szczególności obszarów cichych i spokojnych, przeznaczonych dla matek z dziećmi i osób starszych. Wyróżniono jedynie Park Kościuszki, który położony jest najbliżej podwórka i jednocześnie spełnia wymienione kryteria. Z tego powodu przez niektórych mieszkańców odwiedzany jest nawet dwa razy w tygodniu. Wielokrotnie sygnalizowano brak wystarczającej ilości miejsc rekreacji dla dzieci w Śródmieściu (w ww. granicach). Jedyny obiekt tego typu, który wskazywali, to plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II (ul. Adamskiego 24). W ich ocenie nie spełnia on jednak swoich funkcji, ponieważ nie jest przystosowany do użytkowania przez najmłodszych. Ponadto dostępny jest tylko w godzinach popołudniowych, a w okresie jesieni i zimy jest w ogóle zamknięty. UWAGA! Ze względu na zgłoszone problemy zarządcze, należy wyjaśnić, czy możliwe jest korzystanie z placu zabaw w innych porach i udzielenie informacji zwrotnej uczestnikom warsztatów. W ocenie zespołu przygotowującego warsztaty pojedyncza interwencja projektowa nie rozwiąże generalnego problemu urbanistycznego. Należy przeprowadzić analizę lokalizacji i dostępności pieszej placów zabaw w Śródmieściu izochrony dojścia 5, 10 i 15 minutowego, a następnie przygotować stosowne propozycje i przekonsultować je z mieszkańcami. Miejsca do wyprowadzenia zwierząt Dużo uwagi poświęcono tematowi braku miejsca do wyprowadzania zwierząt. W ocenie uczestników warsztatów obecne zagospodarowanie podwórka jest dobrze dostosowane do tej funkcji, dlatego wyprowadzane są tam zwierzęta z całej dzielnicy. Jednocześnie podkreślano brak w obszarze całego Śródmieścia pojemników na psie odchody lub przynajmniej samych woreczków do pobrania. Sąsiedztwo uczelni wyższych Sygnalizowano, że znaczący wpływ na wygląd podwórka ma jego położenie, a właściwie odległość od uczelni wyższych: Akademii Sztuk Pięknych (ulice: Koszarowa i Raciborska), Uniwersytetu Ekonomicznego (ulice: Adamskiego i Koszarowa), Akademii Wychowania Fizycznego (ul. Mikołowska). Jest to ponadto obszar cichy, ustronny (brak kontroli funkcjonariuszy policji i straży miejskiej), co łącznie zapewnia dogodne warunki do picia alkoholu. 4. ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA I JEGO OCENA SPOŁECZNA Wszystkie opisane poniżej elementy zagospodarowania zostały oznaczone również na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wejścia na podwórko Na podwórko można wejść z 4 stron: od zachodniej z ul. Koszarowej (2 wejścia), 6

7 od wschodniej z ul. Adamskiego (2 wejścia), od południa z ul. Koszarowej (1 wejście), od północy z ul. ks. Kubiny (1 wejście). Wejścia od strony północnej i południowej są łatwo dostępne i najczęściej wykorzystywane. Przejścia Obecnie plac przecina kilka ścieżek pieszych. Korzystają z nich zarówno mieszkańcy najbliżej zlokalizowanych budynków jak i osoby z zewnątrz (studenci, właściciele psów, osoby idące "na skróty" z ulic: Mikołowskiej i Adamskiego w stronę ulic: Koszarowej i Raciborskiej lub odwrotnie). Ukształtowanie terenu i jego zagospodarowanie (schody, nierówne i wybrakowane chodniki) stanowi szczególnie w nocy wyzwanie dla osób starszych, rodziców i opiekunów przemieszczających się z wózkami dziecięcymi, a także osób niepełnosprawnych. Tereny zielone Uczestnicy warsztatów podkreślali, że obszar, którego zagospodarowanie jest przedmiotem konsultacji, jest wyjątkowy na tle okolicy ze względu właśnie na zieleń: dorodne drzewa, specyficzne ukształtowanie terenu i ścieżki nadają miejscu parkowy charakter. Zdecydowana większość mieszkańców zwracała jednocześnie uwagę na następujące problemy zarządcze: zarastanie terenów wysoką trawą, gdyż koszona jest raz lub dwa razy w roku, ograniczenie dostępu do światła dziennego w mieszkaniach ze względu na brak prac pielęgnacyjnych przy koronach drzew. UWAGA! Ze względu na zgłoszone problemy zarządcze, należy wyjaśnić, kiedy możliwe jest skoszenie trawnika i przycięcie koron drzew, tak żeby nie ograniczały dostępu do światła słonecznego. Ławki Na placu jest kilka ławek. Zdaniem większości uczestników spotkania jest to zdecydowanie niewystarczająca ilość, choć część osób sygnalizowała, że kilka zostało zdemontowanych przez samych mieszkańców i teraz nie należy realizować nowych. W ich ocenie obecnie i w przyszłości będą z nich korzystać osoby z zewnątrz, przesiadujące dłuższy czas, hałasujące i spożywające alkohol. Sygnalizowano ponadto, że lokalizacja ławek jest niewłaściwa: znajdują się obok kontenerów na śmieci lub naprzeciwko zaparkowanych samochodów. Place gospodarcze i śmietniki Istniejące kontenery zlokalizowane są na placach gospodarczych, które w ciągu dnia tarasują samochody, dlatego dostęp do nich jest w tym czasie utrudniony. Wspomniane place położone są w eksponowanych miejscach, co psuje estetykę podwórka. Mieszkańcy wskazywali ponadto, że śmietniki są przepełnione. Nie są zamykane, co w ocenie części uczestników spotkania powoduje, że korzystają z nich osoby z zewnątrz, a przez to rosną opłaty za wywóz śmieci. Utrudnia to również segregację. 7

8 Osobną kwestią jest powszechny zarówno na podwórku jak i w całym Śródmieściu brak małych koszy na śmieci i pojemników na psie dochody, co sprawia, że ten obszar jest bardzo zaśmiecony, głównie przez wyrzucane niedopałki papierosów i butelki. UWAGA! Konieczność zwiększenia ilości kontenerów na odpady (w tym służące segregacji śmieci) powinna być zgłoszona przez mieszkańców od odpowiedniej jednostki Urzędu Miasta. Zmiana lokalizacji istniejących kontenerów powinna być elementem projektu zagospodarowania terenu. Zewnętrzna suszarnia i trzepaki Na podwórku znajduje się zewnętrzna suszarnia i trzepaki, z których mieszkańcy nadal chcą korzystać. Zamurowany bunkier Na terenie podwórka znajduje się zamurowany bunkier, do którego mieszkańcy nie mieli dotychczas wstępu. Zwierzęta Problemem zgłaszanym przez mieszkańców była obecność niechcianych zwierząt na podwórku. Kwestią sporną pozostaje opieka nad dzikimi kotami, dokarmianymi przez niektórych mieszkańców: z jednej strony, na terenie pozostają resztki jedzenia i pojemniki, z drugiej, nie ma na nim szczurów. Miejsca niebezpieczne Mieszkańcy reprezentowali różne stanowiska ws. bezpieczeństwa na podwórku. Zdecydowana większość uczestników warsztatów była zdania, że plac i przejścia między budynkami po zmroku nie są bezpieczne. Przyczyną tego stanu jest brak odpowiedniej infrastruktury oświetleniowej oraz brak monitoringu. Wskazywali oni również na rzadkie patrole policji i straży miejskiej. Mała grupa mieszkańców, w większości spoza podwórka, twierdziła, że miejsce to jest bezpieczne i nie wymaga, żadnych interwencji. Ich zdaniem brak ławek zniechęca do przebywania na tym obszarze po zmroku wszystkie grupy przestępcze. Hałas Podwórko zwielokrotnia dźwięki i odgłosy ze względu na ukształtowanie terenu oraz charakter zabudowy na jej obrzeżach, która tworzy rodzaj studni. 5. NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ PRZESTRZENI Uczestnicy spotkania diagnostycznego wskazywali, że przygotowywane projekty oraz proces ich realizacji mogą pomóc w: uporządkowaniu terenu podwórka, zapewnieniu bezpiecznego dla wszystkich użytkowników połączenia pieszego pomiędzy wejściami na podwórko, unormowaniu sytuacji z właścicielami zwierząt, 8

9 uporządkowaniu stanu placów gospodarczych wraz z pojemnikami na odpady, zarządzaniu terenem, integracji sąsiedzkiej, likwidacji dzikich parkingów. Z drugiej strony zgłoszono obawy związane z toczącymi się pracami, dotyczącymi możliwości: stworzenia przestrzeni o randze ogólno dzielnicowej, wykreowania miejsca, w którym jest głośno i spożywa się alkohol. 9

10 IV. WYNIKI PRACY WARSZTATOWEJ Prace projektowe prowadzone były metodą warsztatową w trzech grupach. Wyniki moderowanej dyskusji (zapis tekstowy i graficzny) znajdują się poniżej. KONCEPCJA 1 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy uporządkować cały teren. 2. Należy wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich kotów i gołębi. 3. Należy wprowadzić nakaz sprzątania po psie. 4. Należy uporządkować zieleń: wyciąć chore drzewa, regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew, dosadzić krzewy kwitnące. 5. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej, dozorcy, ochroniarza. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy stworzyć miejsca dla dzieci, osób starszych i strefy fitness, rozproszone po całym obszarze. 2. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegający przez środek projektowanego terenu, z urządzeniami i ławkami zlokalizowanymi wzdłuż tego ciągu. 3. Należy wyrównać nawierzchnię chodników wzdłuż bloków, a także zlikwidować stary chodnik od strony placu, wzdłuż bloków o numerach 12A 12D, a w jego miejsce posadzić trawę. 4. Należy uporządkować gruzowisko przy bloku o numerze 9C. 5. W miarę możliwości należy zastosować nawierzchnie naturalne, utwardzone. 6. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 7. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych, przy czym należy zachować miejsca do suszenia prania i trzepania dywanów. 8. Należy odgrodzić place gospodarcze płotem lub barierką dopóki naturalna bariera (np. zasadzony równolegle żywopłot) nie będzie odpowiednio wysoki 9. Należy zlikwidować wszelkie bariery komunikacyjne, w tym zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 10. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. 11. Należy stworzyć miejsca / stojaki dla rowerów, co najmniej jeden na dwa bloki. W obszarze objętym konsultacjami wyróżniono 3 strefy aktywności mieszkańców, którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań (por. załącznik nr 2). Strefy te wzajemnie się ze sobą przeplatają. 10

11 1. Strefa dla dzieci: utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, brak grodzenia poszczególnych obiektów dla dzieci, zlokalizowanie obiektów dla dzieci wzdłuż ciągu spacerowego w sposób rozproszony, niestandardowe obiekty dla dzieci, wpisane w zieleń i ukształtowanie terenu (domki na drzewach, liny, huśtawki z opon, hamaki, labirynty z żywopłotu), wykorzystanie ukształtowania terenu (spady, różnice poziomów) jako element placu zabaw, dodanie ławek / miejsc do odpoczynku, koszy na śmieci, uporządkowanie terenu wokół obiektów (przycięcie drzew, oświetlenie obiektów), nieprojektowanie piaskownicy i boiska. 2. Strefa aktywnego wypoczynku: utworzenie strefy fitness (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, elementy dostosowane do wszystkich grup wiekowych, rozmieszczenie sprzętu wzdłuż ścieżki spacerowej), zlokalizowanie urządzeń wzdłuż ciągu spacerowego, uporządkowanie terenu wokół obiektów (przycięcie drzew, oświetlenie obiektów), stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. 3. Strefa biernego wypoczynku: strefa wypoczynku (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, dywersyfikacja siedzisk np. ławki, leżaki, miejsca na koce, wały zieleni do siedzenia), stworzenie miejsca na kino w plenerze, stworzenie miejsca wypoczynku oddalonego od placów gospodarczych i parkingów, ławki zlokalizowane wzdłuż ciągu spacerowego oraz przed klatkami, uporządkowanie terenu wokół obiektów. Realizacja zaproponowanej koncepcji została podzielona na etapy (por. załącznik nr 2), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Etap 1 Prace porządkowe: uporządkowanie terenu wokół placów gospodarczych, jak najmniejsza ingerencja w zieleń istniejącą tylko niezbędne wycinki, przycięcie drzew i krzewów, dosadzenie krzewów kwitnących. Prace projektowe: utworzenie utwardzonego, naturalnego ciągu spacerowego, przebiegającego przez środek projektowanego terenu, likwidacja chodnika od strony placu wzdłuż budynku 12A 12D, likwidacja gruzowiska przy bloku 9C (wyrównanie terenu, posianie trawy), dodanie ławek, miejsc do siedzenia na całym terenie, dodanie koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody na całym podwórku, utworzenie miejsca zabaw dla dzieci rozproszonego na całym terenie, 11

12 likwidacja barier komunikacyjnych stworzenie pochylni, utworzenie stojaków dla rowerów, opracowanie systemu oświetlenia podwórka. Etap 2 Prace projektowe: stworzenie miejsc (urządzeń fitness) do aktywnego wypoczynku, dodanie ławek, koszy na śmieci. Koncepcja nr 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. KONCEPCJA 2 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy do minimum ograniczyć wycinkę drzew. 2. Należy posprzątać cały teren. 3. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej. 4. Należy regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy stworzyć 3 miejsca rekreacji: plac zabaw, strefa fitness i strefa wypoczynku. 2. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegającego przez środek projektowanego terenu. 3. W miarę możliwości należy zastosować nawierzchnie naturalne, utwardzone. 4. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 5. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych. 6. Należy zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 7. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. Obszar objęty konsultacjami został podzielony na strefy (por. załącznik nr 4), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Strefa 1: plac zabaw dla dzieci młodszych (1 5 lat) o naturalnym charakterze, ogrodzony (ogrodzenie z zieleni, o nieregularnych kształtach, nieprzypominające wyglądem stalowej siatki), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, dodanie/uzupełnienie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. 12

13 Strefa 2: strefa fitness (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, elementy dostosowane do wszystkich grup wiekowych, rozmieszczenie sprzętu na całej długości strefy), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody, utworzenie pochylni, zamiast jednego z ciągów schodowych (dla niepełnosprawnych, osób z wózkami). Strefa 3: strefa wypoczynku (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, dywersyfikacja siedzisk np. ławki, leżaki, miejsca na koce), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. Realizacja zaproponowanej koncepcji została podzielona na etapy (por. załącznik nr 4), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Etap 1 Prace porządkowe: uporządkowanie terenu wokół placów gospodarczych, jak najmniejsza ingerencja w zieleń istniejącą tylko niezbędne wycinki. Prace projektowe: utworzenie ciągu spacerowego, przebiegającego przez środek projektowanego terenu, dodanie ławek przy strefie 1, dodanie koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody na całym podwórku, utworzenie placu zabaw w strefie 1, stworzenie pochylni, umożliwiającej swobodne poruszanie się po podwórku. Etap 2 Prace projektowe: utworzenie strefy wypoczynku w strefie 3, opracowanie systemu oświetlenia dla podwórka, dodanie ławek przy strefie 3. Etap 3 Prace projektowe: utworzenie strefy fitness w strefie 2, 13

14 dodanie ławek przy strefie 2. Koncepcja nr 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. KONCEPCJA 3 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy posprzątać cały teren. 2. Należy przyciąć niektóre drzewa. 3. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej. 4. Należy regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew. 5. Należy dosadzić zieleń niską. 6. Należy zabezpieczyć teren przed zwierzętami. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych. 2. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 3. Należy wyznaczyć zamkniętą strefę parkowania. 4. Należy zaprojektować plac zabaw. 5. Należy wydzielić miejsce dla ludzi starszych oaza spokoju. 6. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. 7. Należy zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 8. Należy zachować miejsce na suszenie prania na podwórku. Hierarchia i szczegółowy opis poszczególnych rozwiązań: place gospodarcze: osłonięte, zabezpieczone, estetyczne, mała architektura: rozproszona na całym terenie, wpisująca się w otoczenie, przy czym konieczna jest realizacja ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, strefa parkowania: powiększona, zamknięta dla obcych, plac zabaw*: wpisany w zieleń, [układ liniowy / układ punktowy], [ogrodzony / nie ogrodzony], niekatalogowy, zróżnicowany dla różnych grup wiekowych, ławki dla opiekunów przy sprzętach, specjalna strefa dla najmniejszych dzieci * różnice w projekcie placu zabaw wynikają z podziału, który wytworzył się w grupie warsztatowej: osoby niemieszkające bezpośrednio przy podwórku plac ogrodzony, w jednym punkcie, osoby mieszkające bezpośrednio przy podwórku plac nie ogrodzony (niskie ogrodzenie żywopłotem), linowy. miejsce dla ludzi starszych: specjalna oaza spokoju, ogrodzenie zielenią, dosadzenie niskiej zieleni, zwierzęta: tabliczki z zakazem wyprowadzania psów, tabliczki z zakazem dokarmiania kotów, 14

15 bezpieczeństwo: oświetlenie, patrole Straży Miejskiej, pochylnia: dostosowana do potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych, prace porządkowe: zachowanie miejsce do suszenia prania na świeżym powietrzu. Koncepcja nr 3 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego raportu. V. PODSUMOWANIE W niniejszej części zebrane zostały wnioski dotyczące zasad zarządzania i kształtowania zagospodarowania podwórka, wynikające z przygotowanych koncepcji oraz informacji zwrotnej uzyskanej od uczestników spotkania podsumowującego. Oparte są na założeniu, że wykonanie placu zabaw możliwe jest jedynie w ramach realizacji kompleksowego projektu dla całego obszaru, przy czym mieszkańcy akceptują etapowanie prac budowlanych. 1. Rekomendacje ogólne Osoby biorące udział w ostatnim spotkaniu zaznaczyły, że chcą być szczegółowo informowane o wszystkich etapach procesu projektowego i inwestycyjnego. Ponadto wnioskują o narzucenie wykonawcy dokumentacji projektowej bezwzględnego obowiązku skonsultowania rozwiązań z mieszkańcami na etapie jej tworzenia, a nie po jej przygotowaniu. W trakcie omawianego procesu konsultacji ukształtowała się grupa opiekunów społecznych miejsca. Ww. grupa osób zdecydowała ponadto, że przygotuje wniosek do budżetu obywatelskiego na sfinansowanie inwestycji, które będą stanowiły uzupełnienie koncepcji budowy placu zabaw, zgodnie z ustaleniami z niniejszego procesu konsultacyjnego. 2. Kwestie zarządcze Należy regularnie kosić trawniki. Należy przejrzeć korony drzew i przyciąć te, które ograniczają dostęp do światła słonecznego. Należy do minimum ograniczyć wycinkę drzew. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników (np. patrole straży miejskiej). Należy zabezpieczyć teren przed zwierzętami (gołębie, dzikie koty). Należy wyjaśnić, czy możliwe jest korzystanie z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w innych niż dotychczas porach. 3. Rozwiązania projektowe Projekt zagospodarowania terenu musi obejmować obszar całego podwórka. 15

16 W projekcie należy uwzględnić rozwiązania w zakresie architektury zieleni: ewentualną wycinkę chorych drzew, nasadzenia zieleni niskiej (np. krzewów kwitnących). Podwórko należy oświetlić. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegający przez środek projektowanego terenu, z urządzeniami i ławkami zlokalizowanymi wzdłuż tego ciągu. Należy zlikwidować wszelkie bariery komunikacyjne, w szczególności istniejące schody, lub zaprojektować takie elementy, które pozwolą na ich ominięcie. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody. Zaleca się zastosowanie nawierzchni naturalnych w miejscach, które powinny być utwardzone. Należy zrealizować urządzenia i elementy rekreacyjne dla osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży i osób starszych) w sposób rozproszony, przy zachowaniu następujących warunków: zakaz ogrodzenia całego obszaru, dopuszczenie odseparowania poszczególnych elementów dla dzieci w wieku 1 5 lat za pomocą odpowiednich nasadzeń zieleni lub ogrodzenia o nieregularnych kształtach, nieprzypominającego wyglądem stalowej siatki, nakaz wykorzystania obecnego ukształtowania terenu jako elementu placu zabaw. Zaleca się zastosowanie niestandardowych elementów dla dzieci, wpisanych w zieleń i ukształtowanie terenu (domki na drzewach, liny, huśtawki z opon, hamaki, labirynty z żywopłotu). Nie należy projektować piaskownicy i boiska. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych, miejsc, w których stoją kontenery, obsadzić je zielenią, ogrodzić żywopłotami lub parkanami. Należy zachować miejsca do suszenia prania i trzepania dywanów. Należy zwiększyć ilość kontenerów na odpady, w tym służące segregacji śmieci. Należy przewidzieć miejsca na stojaki dla rowerów, co najmniej jeden na dwa bloki, ewentualnie zrealizować wiatę rowerową. Należy zlikwidować stary chodnik od strony placu, wzdłuż bloków 12A 12D, a w jego miejsce posadzić trawę. 16

17 Załącznik nr 1 diagnoza.

18 Załącznik nr 2 koncepcja nr 1.

19 Załącznik nr 3 koncepcja nr 2.

20 Załącznik nr 4 koncepcja nr 2 (etapowanie).

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT [wersja z dnia 25 czerwca 2014 r., do konsultacji] Opracowanie dokumentu: Łukasz Harat, Anna Pohl Współpraca

Bardziej szczegółowo

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji Ogródek Jordanowski 2016 adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 stadium PROJEKT KONCEPCYJNY zakres URBANISTYKA autor mgr inż. arch. Michał Zawer współpraca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY Z całość terenu wydzielono na 4 strefy z wyróżnionymi funkcjami i propozycjami zagospodarowania terenu: 1. STREFA REKREACYJNA- SPORTOWA przewiduje

Bardziej szczegółowo

Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem?

Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem? Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem? Zespół Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik, Borys Martela, Karolina Dec

Bardziej szczegółowo

Stary Gołonóg dzielnica nr 25

Stary Gołonóg dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Stary Gołonóg dzielnica nr 25 26.09.2016 r. godz. 17.00 Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

WBO 2016 PARK WOJSZYCE PLAC ZABAW

WBO 2016 PARK WOJSZYCE PLAC ZABAW WBO 2016 PARK WOJSZYCE PLAC ZABAW 1. Nazwa projektu: Park Wojszyce plac zabaw 2. Lokalizacja projektu: 80/1 (ZP/35) 3. Uzasadnienie Celem projektu jest stworzenie parku oraz placu zabaw dla dzieci na terenie

Bardziej szczegółowo

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy małej architektury należy traktować poglądowo. Mogą zostać zmienione na równoważne za

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 16

Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 21.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI Wroclaw, 03.03.2014 r. NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI 1. Lokalizacja inwestycji ul. Główna/

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ STAN PROJEKTOWANY ULICA TACZAKA - PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY W ramach inwestycji

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2013 OPIS PROJEKTU ZAZIELEŃMY DOLNY WRZESZCZ 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Zazieleńmy Dolny Wrzeszcz b) Pomysłodawca/y: Barbara Zgórska, Monika

Bardziej szczegółowo

PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH

PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH RAPORT POWARSZTATOWY ORAZ KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU [PROJEKT DO KONSULTACJI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI PODWÓREK XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KWARTAŁÓW PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W SZCZECINIE

KONCEPCJA REWITALIZACJI PODWÓREK XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KWARTAŁÓW PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W SZCZECINIE MGR INŻ. ARCH. KRAJ. KAROLINA TURBACZEWSKA Tel. 509508209 e-mail: botanica@wp.pl W 2008 roku skończyłam Akademię Rolniczą w Szczecinie na kierunku Architektura Krajobrazu. Od tego czasu pracuję jako wolny

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015

Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015 GDYNIA Czerwiec 2015 Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015 Ulica Promienna Słoneczna Hodowlana ZAPOMNIANY ZAKĄTEK WITOMINA ETAP I (rewitalizacja terenów zielonych, wypoczynkowych oraz sportowo-rekreacyjnych)

Bardziej szczegółowo

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?.

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. Ile kosztuje miasto? W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. INFRASTRUKTURA DROGOWA położenie chodnika

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE PLACU HUTNIKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DZIELNICY KASPRZAK

ZAGOSPODAROWANIE PLACU HUTNIKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DZIELNICY KASPRZAK ZAGOSPODAROWANIE PLACU HUTNIKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DZIELNICY KASPRZAK RAPORT POWARSZTATOWY ORAZ KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OKREŚLENIEM ORIENTACYJNYCH KOSZTÓW REALIZACJI [wersja robocza do

Bardziej szczegółowo

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Plan prezentacji Co zawiera projekt zieleni, na co zwrócić uwagę w rozmowie z architektem Etapy pracy nad projektem:

Bardziej szczegółowo

Analiza parkowania i bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice

Analiza parkowania i bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice GMINA ŚWIĘTA KATARZYNA Ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna Analiza parkowania - bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice SoftGIS ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław Lipiec 2006r. 1 SPIS TREŚCI 1. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 19 Piotrowice - Ochojec

Katalog projektów lokalnych. JP 19 Piotrowice - Ochojec Katalog projektów lokalnych JP 19 Piotrowice - Ochojec L/1/19/2015 Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach LOKALIZACJA ZADANIA Miejska

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 Kwota dla dzielnicy: 567 182,52 zł Liczba zgłoszonych projektów: 14 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach / konsultacje architektoniczno-krajobrazowe ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu numer konsultacji: K29 temat: ogród przedszkolny miejsce: ul. Afrykańska

Bardziej szczegółowo

nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU przy ul. Bursztynowej w Ostrołęce

nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU przy ul. Bursztynowej w Ostrołęce PAK PAK SP. Z O.O. egz. nr: 1 PRACOWNIE ARCHITEKTURY i KRAJOBRAZU tel. kom.: 0 604 226 499 07-410 OSTROŁĘKA ul. SKRYTA 15 nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY Temat: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

spotkanie konsultacyjne poświęcone ocenie projektów mających zmienić skwer we Wrzeszczu wtorek, 8 grudnia o godz. 17.00

spotkanie konsultacyjne poświęcone ocenie projektów mających zmienić skwer we Wrzeszczu wtorek, 8 grudnia o godz. 17.00 spotkanie konsultacyjne poświęcone ocenie projektów mających zmienić skwer we Wrzeszczu wtorek, 8 grudnia o godz. 17.00 arch. Adam Rodziewicz Biuro Rozwoju Gdańska 2011 2014 2015 Wsłuchując się w Państwa

Bardziej szczegółowo

Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015

Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015 Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015 Redakcja: Paweł Kupczak Projekt graficzny, skład i łamanie: Tadeusz Krawczyk Designed by Freepik.com Publikacja dostępna na stronach: www.budzetyobywatelskie.pl

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

REDEN dzielnica nr 5

REDEN dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW REDEN dzielnica nr 5 Kwota dla dzielnicy: 263 533,04 zł Liczba złożonych projektów: 14 Liczba projektów do głosowania: 10

Bardziej szczegółowo

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka 15 772,24 zł Budowa mini boiska do siatkówki miała na celu umożliwienie dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz osobom starszym nabycie i doskonalenie umiejętności gry

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic Plany mobilności miejskiej dla dzielnic II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Katowice, dnia 2 marca 2015 r. inż. Tobiasz Nykamowicz Problemy układu komunikacyjnego osiedli mieszkaniowych (dzielnic) Problemy

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r. Uchwała Nr XLVII/416/2014 w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersów Na podstawie 4 pkt 4 lit. g Statutu Dzielnicy II stanowiącego załącznik nr 2 do

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Gliwice, wrzesień 2005 r. Osiedle kolonii robotniczej KAUFHAUS Ruda Śląska dzielnica Nowy Bytom

Gliwice, wrzesień 2005 r. Osiedle kolonii robotniczej KAUFHAUS Ruda Śląska dzielnica Nowy Bytom EN ISO 9001 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacji i renowacji zabytkowego osiedla kolonii robotniczej KAUFHAUS w Rudzie Śląskiej dzielnica Nowy Bytom. Infrastruktura zewnętrzna. DROGI, PARKINGI, CHODNIKI I PLACE

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r.

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r. RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety Cieszyn, 3 lipca 2014 r. Propaganda informacja na temat ankiety: Wiadomości Ratuszowe strony: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl ogłoszenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł na park w Charzewicach

Twój pomysł na park w Charzewicach Polski Klub Ekologiczny Przyjaciele Ziemi w Stalowej Woli www.przyjacieleziemi.eu Twój pomysł na park w Charzewicach Raport z badań ankietowych Stalowa Wola 2014 Twój pomysł na park w Charzewicach. Raport

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 123456 1. Lokalizacja Projektowany obszar znajduję się w miejscowości Różan, miedzy ulicami

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Lewin Brzeski, marzec 2013r. M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu: Zagospodarowanie rekreacyjne centrów wsi: Łosiów, Jasiona Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice, Błażejowice. Adres obiektów: gmina

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach Zapytanie ofertowe nr WIR.041.5.2016-1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Stan

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

Szacunkowy koszt realizacji obu stref uspokojonego ruchu wynosi 1 mln zł.

Szacunkowy koszt realizacji obu stref uspokojonego ruchu wynosi 1 mln zł. Szczecin, 13.12.2014 r. Szanowny Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Wnoszę o uwzględnienie w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok funduszy na zrealizowanie koncepcji uspokojenia ruchu opracowanych

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 04.09.2014 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasto Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Śródmieście Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Opracowanie: Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Współpraca redakcyjna:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA TERENU dla zadania:

INWENTARYZACJA TERENU dla zadania: INWENTARYZACJA TERENU dla zadania: BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z EDUKACYJNĄ CZĘŚCIĄ MUZYCZNĄ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 PRZY UL. KŁODNICKIEJ 36 WE WROCŁAWIU ADRES : ul. Kłodnicka 36, Wrocław działka nr

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 Kwota dla dzielnicy: 308 001,45zł Liczba złożonych projektów: 7 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W KRAKOWIE PRZY ULICY WAŃKOWICZA JAN PALLADO

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W KRAKOWIE PRZY ULICY WAŃKOWICZA JAN PALLADO sierpień 2015 LEGENDA: ul. Łempickiego ul. Wańkowicza ul.wąwozowa granice projektowanego zespołu Aleja Solidarności ORIENTACJA 1 LEGENDA: granice projektowanego zespołu MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

Grupa II: Zabawa w czasie wolnym:

Grupa II: Zabawa w czasie wolnym: Grupa I: Bezpieczne poruszanie się w środowisku: Piotr Muzyczuk - lider Anna Bakuła Martyna Kaczmarek Anna Janka Maria Borakiewicz Karolina Bogacz Marcin Gryszówka Kacper Ronaldowski Bartek Sokal Grupa

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 10

Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 19.10.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE PARKU MIEJSKIEGO W TCZEWIE. 1. Jak często Pani/Pan spędza czas w Parku Miejskim? (poza przechodzeniem)

BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE PARKU MIEJSKIEGO W TCZEWIE. 1. Jak często Pani/Pan spędza czas w Parku Miejskim? (poza przechodzeniem) BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE PARKU MIEJSKIEGO W TCZEWIE Badanie zostało przeprowadzone w ramach akcji Fundacji Batorego Masz głos, Masz wybór, działanie Przestrzeń dla ludzi. Jego celu było zbadanie opinii

Bardziej szczegółowo

CZAS NA REWITALIZACJĘ

CZAS NA REWITALIZACJĘ CZAS NA REWITALIZACJĘ prezentacja projektów Projekt Zespołu I Głównym założeniem projektowym było utworzenie przestrzeni publicznej oraz parkowej, w taki sposób aby uzyskać efekt swoistej kameralności,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Nazwa Budżet Kategoria Projekty wybrane w głosowaniu Liczba głosów Przesunięcie chodnika

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław

Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław Niniejszym w imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

Bardziej szczegółowo

REJON I LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY

REJON I LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY REJON I LP. NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA OPIS PROJEKTU 1. INSTALACJA MONITORINGU NA OSIEDLU WŁOSTOWICE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY Wstęp Podstawą projektu jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania zieleni, elementów

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2017

Projekt Obywatelski 2017 Projekt Obywatelski 2017 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2016

Projekt Obywatelski 2016 Projekt Obywatelski 2016 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY 38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA TORU ROWEROWEGO i ZAGOSPODAROWANIE TERENU przy TORZE Adres obiektu budowlanego: jednostka

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Zbigniew Szaleniec Burmistrz Miasta Czeladź

Sz.P. Zbigniew Szaleniec Burmistrz Miasta Czeladź Czeladź, 24.09.2015r Radny Rady Miejskiej w Czeladzi Kamil Kowalik 41-250 Czeladź Ul.Szpitalna 30a/4 gsm. 508129434 kamil.kowalik@gmail.com Sz.P. Zbigniew Szaleniec Burmistrz Miasta Czeladź W N I O S K

Bardziej szczegółowo

PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT POWARSZTATOWY ORAZ KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH 1. Siłownia zewnętrzna np. w Parku Lasockiego Projekt siłowni plenerowej został poddany głosowaniu, natomiast nie ma możliwości montażu siłowni w Parku Lasockiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rewitalizacja zieleńca przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie. Działki nr: [80/10, 80/13, 80/15, 80/25, 80/48, 80/51 obręb 340].

TEMAT: Rewitalizacja zieleńca przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie. Działki nr: [80/10, 80/13, 80/15, 80/25, 80/48, 80/51 obręb 340]. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 1 Śródmieście

Katalog projektów lokalnych. JP 1 Śródmieście Katalog projektów lokalnych JP 1 Śródmieście L/1/1/2015 Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej LOKALIZACJA ZADANIA Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU Remont placów zabaw w Parku Nad Strzyżą w Dolnym Wrzeszczu (projekt połączony) b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I TARNOGÓRSKIEJ 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 POŁOŻENIE 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE

ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE działki o nr ewid. 430/3 i 430/4 połoŝone przy ul. Partyzantów Dąbrowa Leśna; inwestor: Opis analizy zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne: 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU Nazwa: Projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej w nowoprojektowanym parku w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 21

Ząbkowice dzielnica nr 21 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 21 14.09.2015 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 420 145,54 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU (max 20 wyrazów)

TYTUŁ PROJEKTU (max 20 wyrazów) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr..z dnia.. FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM SKŁADANEGO JAKO PROPOZYCJA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik numer projektu RPPK.07.01.00-18-061/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. 1. 14 pkt c wirtualny spacer jak ma wyglądać taka prezentacja i czy wirtualny spacer to

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA W WOŁOWIE INWESTOR : JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES INWESTYCJI : GMINA WOŁÓW Rynek - Ratusz 56-100 WOŁÓW Autorska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Gdynia Mały Kack, Ul. Olgierda

Gdynia Mały Kack, Ul. Olgierda Gdynia Mały Kack, Ul. Olgierda Dom wolno stojący na sprzedaż Dane nieruchomości: Numer oferty: SAW357857 Powierzchnia: 53,00 m Pow. działki: 779,00 m Liczba pokoi: 5 Jasna kuchnia: Tak Cena za m : 4144

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO Podwórko 1 ul. Dzieci Warszawy 33,35,37,39, ul. Szancera 2,4,6,8, ul. Walerego Sławka 3/5

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO Podwórko 1 ul. Dzieci Warszawy 33,35,37,39, ul. Szancera 2,4,6,8, ul. Walerego Sławka 3/5 OPRACOWA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO Podwórko 1 ul. Dzieci Warszawy 33,35,37,39, ul. Szancera 2,4,6,8, ul. Walerego Sławka 3/5 W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 1 wzięło udział 56 osób.

Bardziej szczegółowo

Ekolog. Wskazówka na turę nr 1

Ekolog. Wskazówka na turę nr 1 Ekolog Wskazówka na turę nr 1 Dostałeś list od rowerzysty, który skarży się na brak stojaków rowerowych na placu 34, dokąd dojeżdża do pracy. Jak pisze, również jego koledzy z pracy chętnie jeździliby

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z warsztatów w trakcie debaty dotyczącej przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 28 stycznia 2016r.

RAPORT. z warsztatów w trakcie debaty dotyczącej przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 28 stycznia 2016r. RAPORT z warsztatów w trakcie debaty dotyczącej przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 28 stycznia 2016r. Warsztaty dotyczące omówienia różnych możliwości kontynuowania Budżetu Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu. opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie służył Szacunkowy koszt. 100 tys.

Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu. opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie służył Szacunkowy koszt. 100 tys. Projekty ogólnomiejskie Lp. tytuł projektu lokalizacja projektu 1 Dofinansowanie budowy nowoczesnego systemu segregacji odpadów (np. pojemniki podziemne). opis projektu uzasadnienie Komu projekt będzie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz W ramach zamówienia zrealizowane zostaną: 1. domki letniskowe - powstaną łącznie 23 domki letniskowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia, znajdujące się w zasobach Spółdzielni, są prywatną własnością jej członków. 2 1. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo