KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT"

Transkrypt

1 KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT Opracowanie dokumentu: Łukasz Harat, Anna Pohl Współpraca i moderowanie grup warsztatowych: Ewa Bazylińska, Katarzyna Bernacik, Karolina Czuwara, Agnieszka Jakimiec, Jakub Janczyk, Agata Mattheus, Dominika Milata, Kinga Pawlik, Anna Pyziak, Justyna Wojtaczka, Aga Zielińska Nadzór merytoryczny: Paweł Jaworski FUNDACJA NAPRAW SOBIE MIASTO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH Katowice, kwiecień czerwiec 2014 r. 1

2 I. GENEZA, CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI W dniu 24 października 2013 r. Bożena Rojewska, radna Rady Miasta Katowice, wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z interpelacją w sprawie budowy placu zabaw pomiędzy blokami położonymi przy ulicach: Adamskiego i Koszarowej. Pismo było elementem korespondencji zainicjowanej przez pomysł realizacji podobnej inwestycji na terenie zlokalizowanym przy ul. Raciborskiej. Autorka wskazywała w nim, że przekazuje wspomniany wniosek w imieniu swoim jak i zainteresowanych mieszkańców. W dniu 27 lutego 2014 r. część mieszkańców zwróciła się do Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach (ZZM) o włączenie (...) w procedurę spisywania wytycznych do przetargu na projekt zagospodarowania placu między w/w budynkami. Wnioskodawcy zaznaczyli, że chcieliby także włączyć się w konsultacje ze studiem projektowym oraz wykonawcą, którzy wygrają przetarg. Do swojego pisma dołączyli listę podpisów z poparciem dla inicjatywy. Dyrektor ZZM w dniu 17 marca 2014 r. udzielił odpowiedzi i wskazał, że sprawę przekazał do Biura Prasowego Urzędu Miasta Katowice. W ślad za ww. korespondencją Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie Nr 2026/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu i realizacji placu zabaw przy ulicy Adamskiego. Fundacja Napraw Sobie Miasto (NSM) została zaproszona do współpracy przez Annę Pohl z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP). Na spotkaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r., w którym brali udział przedstawiciele: NSM, ASP, Urzędu Miasta Katowice (UM) i jedna z inicjatorek konsultacji uzgodniono, że powinny one mieć szerszy przedmiot i dotyczyć zagospodarowania całego podwórka, ponieważ możliwość budowy placu zabaw oraz brak odniesienia tego pomysłu do kontekstu otoczenia budzi kontrowersje. NSM zobowiązała się do wsparcia działań poprzez: przygotowania metody prowadzenia całego procesu, nawiązującej do jej doświadczenia, a także nadzoru i udziału we wszystkich jego etapach. Ustalono, że w celu realizacji zadania fundacja będzie współpracowała z wolontariuszami, Anną Pohl oraz studentami ASP, a także Biurem Prasowym UM. 2

3 II. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Niniejszy raport stanowi podsumowanie trójstopniowego procesu konsultacji dotyczącego projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego. Data Miejsce Opis Cel i wynik Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II ul. Adamskiego 24 Katowice Opracowa nie podsumow ania spotkania diagnostyc znego Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37 Katowice Opracowa nie wariantow ych koncepcji zagospoda rowania terenu Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II ul. Adamskiego 24 Katowice Przygotow anie raportu Diagnoza, otwarte spotkanie dla mieszkańców Warsztaty planowania partycypacyjnego, praca w trzech zamkniętych grupach warsztatowych Podsumowanie, otwarte spotkanie dla mieszkańców obejmujące prezentacje wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu oraz debatę na forum Zgromadzenie wiedzy mieszkańców o zagospodarowaniu i funkcjonowaniu podwórka oraz jego otoczenia. Przygotowanie spotkania warsztatowego, rekrutacja uczestników reprezentujących poszczególne grupy. Zebranie szczegółowych wytycznych do społecznej koncepcji zagospodarowania podwórka, tzn. określenie: jak powinno wyglądać za kilka lat oraz jakie powinno pełnić funkcje, a także w jaki sposób rozwiązać problemy zgłoszone w trakcie pierwszego spotkania. Zebranie informacji zwrotnych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenów. Wybór grupy opiekunów społecznych projektu i inwestycji. 3

4 III. DIAGNOZA 1. CHARAKTERYSTYKA WIEDZY I POSTAW UCZESTNIKÓW 1) Uczestnicy pierwszego spotkania otwartego reprezentowali różne środowiska, a zatem również różne interesy, w szczególności: a) mieszkańców budynków wielorodzinnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie podwórka, którego zagospodarowanie jest przedmiotem konsultacji, b) mieszkańców budynków wielorodzinnych z obszaru Śródmieścia, ograniczonego ulicami: od północy Raciborską, od wschodu Strzelecką, od południa Mikołowską do Kochłowickiej, od zachodu Koszarową, c) radnych Rady Miasta Katowice Piotr Pietrasz, Bożena Rojewska, Andrzej Zydorowicz, d) właścicieli firm lokalnych, e) wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 2) Ww. osoby dzieliły się wiedzą o tym, w jaki sposób, o ile w ogóle: a) korzystają z podwórka położonego w rejonie ulic: Adamskiego i Koszarowej, a także jak oceniają jego obecne zagospodarowanie oraz funkcjonowanie, b) realizacja placu zabaw, a także szerzej jakiegokolwiek projektu architektoniczno urbanistycznego, może wpłynąć na ich interesy i komfort zamieszkania. 3) Poszczególne grupy uczestników reprezentowały różne postawy wobec ww. kwestii. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych położonych bezpośrednio przy podwórku a) Osoby starsze kwestionowały sens realizacji w tym obszarze placu zabaw. Powodem ich niechęci była obawa przed hałasem związanym z zabawą dzieci, które mogłyby korzystać z tego terenu. Za dużą wartość uznały ciszę, która tam obecnie panuje. b) Inna grupa mieszkańców niechętna przeprowadzeniu inwestycji wskazywała na konieczność zagospodarowania tego miejsca w sposób umożliwiający aktywny i bierny wypoczynek osób starszych. c) Osoby popierające pomysł i kierunek zmian (ludzie z dziećmi lub wnukami) wskazywały, że plac będzie miejscem bezpiecznej zabawy dla najmłodszych, choć jednocześnie nie negowały sensu realizacji takich urządzeń i elementów małej architektury, które będą adresowane do innych grup wiekowych. Obawiają się jednak, że ze względu na lokalizację podwórka w Śródmieściu, może on być równocześnie użytkowany przez obcych, czyli osoby nie mieszkające we wskazanym kwartale. 4

5 Osoby nie mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie podwórka d) Pozostali mieszkańcy Śródmieścia, właściciele firm lokalnych i radni popierali realizację placu zabaw. Swoje stanowisko uzasadniali tym, że w tej części Katowic brakuje ogólnodostępnego, zorganizowanego miejsca wypoczynkowego dla dzieci. W ich ocenie obszar położony w rejonie ulic: Adamskiego i Koszarowej jest właściwą dla niego lokalizacją ze względu na swoje położenie, ukształtowanie terenu oraz bezpieczeństwo. e) Wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych, wśród których znaleźli się inicjatorzy konsultacji, popierali realizację inwestycji na podwórku, lecz byli otwarci na dyskusję. Wskazywali, że obszar powinien być dostępny i atrakcyjny dla osób w różnym wieku, a sposób jego zagospodarowania powinien uwzględniać kontekst miejsca. 2. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW PODWÓRKA Uczestnicy wskazali następujące grupy stałych użytkowników podwórka: mieszkańcy spacerujący z psami, osoby spacerujące z dziećmi, osoby odpoczywające na ławce, spontanicznie zbierające się dzieci i młodzież, przechodnie przemieszczający się w kierunkach: Mikołowska Adamskiego Koszarowa Raciborska, osoby wywieszające pranie na tym terenie, osoby odwiedzające ten obszar, żeby spożywać alkohol, młodzież i studenci pobliskich uczelni wyższych (Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego). 3. SPOŁECZNA ANALIZA OTOCZENIA Komunikacja samochodowa, miejsca postojowe i parkingi Ilość miejsc postojowych na podwórkach jest wystarczająca, jeżeli weźmie się pod uwagę wyłącznie potrzeby mieszkańców. Ich liczba stanowi problem, ponieważ wykorzystywane są również przez studentów pobliskich uczelni. Powstają z tego powodu spontanicznie i nielegalnie parkingi na trawnikach i chodnikach. Pojazdy tarasują również przejścia dla pieszych oraz dojścia do placów gospodarczych. UWAGA! Po pierwsze, należy wskazać, że nielegalne parkowanie (na trawnikach i chodnikach) powinno być zgłaszane przez mieszkańców odpowiednim służbom porządkowym. Po drugie, przestrzeń śródmiejska jest już w znacznym stopniu ukształtowana i prawdopodobnie nie przyjmie większej ilości miejsc postojowych, co jednak trzeba dokładnie przeanalizować. W przypadku potwierdzenia tej hipotezy należy pomyśleć nad bardziej efektywnym wykorzystaniem istniejących parkingów za pomocą innej metody zarządzania ich funkcjonowaniem. Po trzecie, należy zbadać, w jaki sposób wykorzystywane są parkingi uczelniane, o ile te instytucje je posiadają. Należy sprawdzić, jaka jest ich pojemność, a także zastanowić się, czy właściwe jest to, że potrzeby studentów, czyli użytkowników terenu uczelni, w zakresie miejsc postojowych są bilansowane na terenach sąsiednich o innej funkcji. 5

6 Lokalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej W trakcie spotkania zwracano uwagę na brak terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej w najbliższej okolicy, w szczególności obszarów cichych i spokojnych, przeznaczonych dla matek z dziećmi i osób starszych. Wyróżniono jedynie Park Kościuszki, który położony jest najbliżej podwórka i jednocześnie spełnia wymienione kryteria. Z tego powodu przez niektórych mieszkańców odwiedzany jest nawet dwa razy w tygodniu. Wielokrotnie sygnalizowano brak wystarczającej ilości miejsc rekreacji dla dzieci w Śródmieściu (w ww. granicach). Jedyny obiekt tego typu, który wskazywali, to plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II (ul. Adamskiego 24). W ich ocenie nie spełnia on jednak swoich funkcji, ponieważ nie jest przystosowany do użytkowania przez najmłodszych. Ponadto dostępny jest tylko w godzinach popołudniowych, a w okresie jesieni i zimy jest w ogóle zamknięty. UWAGA! Ze względu na zgłoszone problemy zarządcze, należy wyjaśnić, czy możliwe jest korzystanie z placu zabaw w innych porach i udzielenie informacji zwrotnej uczestnikom warsztatów. W ocenie zespołu przygotowującego warsztaty pojedyncza interwencja projektowa nie rozwiąże generalnego problemu urbanistycznego. Należy przeprowadzić analizę lokalizacji i dostępności pieszej placów zabaw w Śródmieściu izochrony dojścia 5, 10 i 15 minutowego, a następnie przygotować stosowne propozycje i przekonsultować je z mieszkańcami. Miejsca do wyprowadzenia zwierząt Dużo uwagi poświęcono tematowi braku miejsca do wyprowadzania zwierząt. W ocenie uczestników warsztatów obecne zagospodarowanie podwórka jest dobrze dostosowane do tej funkcji, dlatego wyprowadzane są tam zwierzęta z całej dzielnicy. Jednocześnie podkreślano brak w obszarze całego Śródmieścia pojemników na psie odchody lub przynajmniej samych woreczków do pobrania. Sąsiedztwo uczelni wyższych Sygnalizowano, że znaczący wpływ na wygląd podwórka ma jego położenie, a właściwie odległość od uczelni wyższych: Akademii Sztuk Pięknych (ulice: Koszarowa i Raciborska), Uniwersytetu Ekonomicznego (ulice: Adamskiego i Koszarowa), Akademii Wychowania Fizycznego (ul. Mikołowska). Jest to ponadto obszar cichy, ustronny (brak kontroli funkcjonariuszy policji i straży miejskiej), co łącznie zapewnia dogodne warunki do picia alkoholu. 4. ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA I JEGO OCENA SPOŁECZNA Wszystkie opisane poniżej elementy zagospodarowania zostały oznaczone również na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wejścia na podwórko Na podwórko można wejść z 4 stron: od zachodniej z ul. Koszarowej (2 wejścia), 6

7 od wschodniej z ul. Adamskiego (2 wejścia), od południa z ul. Koszarowej (1 wejście), od północy z ul. ks. Kubiny (1 wejście). Wejścia od strony północnej i południowej są łatwo dostępne i najczęściej wykorzystywane. Przejścia Obecnie plac przecina kilka ścieżek pieszych. Korzystają z nich zarówno mieszkańcy najbliżej zlokalizowanych budynków jak i osoby z zewnątrz (studenci, właściciele psów, osoby idące "na skróty" z ulic: Mikołowskiej i Adamskiego w stronę ulic: Koszarowej i Raciborskiej lub odwrotnie). Ukształtowanie terenu i jego zagospodarowanie (schody, nierówne i wybrakowane chodniki) stanowi szczególnie w nocy wyzwanie dla osób starszych, rodziców i opiekunów przemieszczających się z wózkami dziecięcymi, a także osób niepełnosprawnych. Tereny zielone Uczestnicy warsztatów podkreślali, że obszar, którego zagospodarowanie jest przedmiotem konsultacji, jest wyjątkowy na tle okolicy ze względu właśnie na zieleń: dorodne drzewa, specyficzne ukształtowanie terenu i ścieżki nadają miejscu parkowy charakter. Zdecydowana większość mieszkańców zwracała jednocześnie uwagę na następujące problemy zarządcze: zarastanie terenów wysoką trawą, gdyż koszona jest raz lub dwa razy w roku, ograniczenie dostępu do światła dziennego w mieszkaniach ze względu na brak prac pielęgnacyjnych przy koronach drzew. UWAGA! Ze względu na zgłoszone problemy zarządcze, należy wyjaśnić, kiedy możliwe jest skoszenie trawnika i przycięcie koron drzew, tak żeby nie ograniczały dostępu do światła słonecznego. Ławki Na placu jest kilka ławek. Zdaniem większości uczestników spotkania jest to zdecydowanie niewystarczająca ilość, choć część osób sygnalizowała, że kilka zostało zdemontowanych przez samych mieszkańców i teraz nie należy realizować nowych. W ich ocenie obecnie i w przyszłości będą z nich korzystać osoby z zewnątrz, przesiadujące dłuższy czas, hałasujące i spożywające alkohol. Sygnalizowano ponadto, że lokalizacja ławek jest niewłaściwa: znajdują się obok kontenerów na śmieci lub naprzeciwko zaparkowanych samochodów. Place gospodarcze i śmietniki Istniejące kontenery zlokalizowane są na placach gospodarczych, które w ciągu dnia tarasują samochody, dlatego dostęp do nich jest w tym czasie utrudniony. Wspomniane place położone są w eksponowanych miejscach, co psuje estetykę podwórka. Mieszkańcy wskazywali ponadto, że śmietniki są przepełnione. Nie są zamykane, co w ocenie części uczestników spotkania powoduje, że korzystają z nich osoby z zewnątrz, a przez to rosną opłaty za wywóz śmieci. Utrudnia to również segregację. 7

8 Osobną kwestią jest powszechny zarówno na podwórku jak i w całym Śródmieściu brak małych koszy na śmieci i pojemników na psie dochody, co sprawia, że ten obszar jest bardzo zaśmiecony, głównie przez wyrzucane niedopałki papierosów i butelki. UWAGA! Konieczność zwiększenia ilości kontenerów na odpady (w tym służące segregacji śmieci) powinna być zgłoszona przez mieszkańców od odpowiedniej jednostki Urzędu Miasta. Zmiana lokalizacji istniejących kontenerów powinna być elementem projektu zagospodarowania terenu. Zewnętrzna suszarnia i trzepaki Na podwórku znajduje się zewnętrzna suszarnia i trzepaki, z których mieszkańcy nadal chcą korzystać. Zamurowany bunkier Na terenie podwórka znajduje się zamurowany bunkier, do którego mieszkańcy nie mieli dotychczas wstępu. Zwierzęta Problemem zgłaszanym przez mieszkańców była obecność niechcianych zwierząt na podwórku. Kwestią sporną pozostaje opieka nad dzikimi kotami, dokarmianymi przez niektórych mieszkańców: z jednej strony, na terenie pozostają resztki jedzenia i pojemniki, z drugiej, nie ma na nim szczurów. Miejsca niebezpieczne Mieszkańcy reprezentowali różne stanowiska ws. bezpieczeństwa na podwórku. Zdecydowana większość uczestników warsztatów była zdania, że plac i przejścia między budynkami po zmroku nie są bezpieczne. Przyczyną tego stanu jest brak odpowiedniej infrastruktury oświetleniowej oraz brak monitoringu. Wskazywali oni również na rzadkie patrole policji i straży miejskiej. Mała grupa mieszkańców, w większości spoza podwórka, twierdziła, że miejsce to jest bezpieczne i nie wymaga, żadnych interwencji. Ich zdaniem brak ławek zniechęca do przebywania na tym obszarze po zmroku wszystkie grupy przestępcze. Hałas Podwórko zwielokrotnia dźwięki i odgłosy ze względu na ukształtowanie terenu oraz charakter zabudowy na jej obrzeżach, która tworzy rodzaj studni. 5. NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ PRZESTRZENI Uczestnicy spotkania diagnostycznego wskazywali, że przygotowywane projekty oraz proces ich realizacji mogą pomóc w: uporządkowaniu terenu podwórka, zapewnieniu bezpiecznego dla wszystkich użytkowników połączenia pieszego pomiędzy wejściami na podwórko, unormowaniu sytuacji z właścicielami zwierząt, 8

9 uporządkowaniu stanu placów gospodarczych wraz z pojemnikami na odpady, zarządzaniu terenem, integracji sąsiedzkiej, likwidacji dzikich parkingów. Z drugiej strony zgłoszono obawy związane z toczącymi się pracami, dotyczącymi możliwości: stworzenia przestrzeni o randze ogólno dzielnicowej, wykreowania miejsca, w którym jest głośno i spożywa się alkohol. 9

10 IV. WYNIKI PRACY WARSZTATOWEJ Prace projektowe prowadzone były metodą warsztatową w trzech grupach. Wyniki moderowanej dyskusji (zapis tekstowy i graficzny) znajdują się poniżej. KONCEPCJA 1 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy uporządkować cały teren. 2. Należy wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich kotów i gołębi. 3. Należy wprowadzić nakaz sprzątania po psie. 4. Należy uporządkować zieleń: wyciąć chore drzewa, regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew, dosadzić krzewy kwitnące. 5. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej, dozorcy, ochroniarza. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy stworzyć miejsca dla dzieci, osób starszych i strefy fitness, rozproszone po całym obszarze. 2. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegający przez środek projektowanego terenu, z urządzeniami i ławkami zlokalizowanymi wzdłuż tego ciągu. 3. Należy wyrównać nawierzchnię chodników wzdłuż bloków, a także zlikwidować stary chodnik od strony placu, wzdłuż bloków o numerach 12A 12D, a w jego miejsce posadzić trawę. 4. Należy uporządkować gruzowisko przy bloku o numerze 9C. 5. W miarę możliwości należy zastosować nawierzchnie naturalne, utwardzone. 6. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 7. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych, przy czym należy zachować miejsca do suszenia prania i trzepania dywanów. 8. Należy odgrodzić place gospodarcze płotem lub barierką dopóki naturalna bariera (np. zasadzony równolegle żywopłot) nie będzie odpowiednio wysoki 9. Należy zlikwidować wszelkie bariery komunikacyjne, w tym zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 10. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. 11. Należy stworzyć miejsca / stojaki dla rowerów, co najmniej jeden na dwa bloki. W obszarze objętym konsultacjami wyróżniono 3 strefy aktywności mieszkańców, którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań (por. załącznik nr 2). Strefy te wzajemnie się ze sobą przeplatają. 10

11 1. Strefa dla dzieci: utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, brak grodzenia poszczególnych obiektów dla dzieci, zlokalizowanie obiektów dla dzieci wzdłuż ciągu spacerowego w sposób rozproszony, niestandardowe obiekty dla dzieci, wpisane w zieleń i ukształtowanie terenu (domki na drzewach, liny, huśtawki z opon, hamaki, labirynty z żywopłotu), wykorzystanie ukształtowania terenu (spady, różnice poziomów) jako element placu zabaw, dodanie ławek / miejsc do odpoczynku, koszy na śmieci, uporządkowanie terenu wokół obiektów (przycięcie drzew, oświetlenie obiektów), nieprojektowanie piaskownicy i boiska. 2. Strefa aktywnego wypoczynku: utworzenie strefy fitness (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, elementy dostosowane do wszystkich grup wiekowych, rozmieszczenie sprzętu wzdłuż ścieżki spacerowej), zlokalizowanie urządzeń wzdłuż ciągu spacerowego, uporządkowanie terenu wokół obiektów (przycięcie drzew, oświetlenie obiektów), stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. 3. Strefa biernego wypoczynku: strefa wypoczynku (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, dywersyfikacja siedzisk np. ławki, leżaki, miejsca na koce, wały zieleni do siedzenia), stworzenie miejsca na kino w plenerze, stworzenie miejsca wypoczynku oddalonego od placów gospodarczych i parkingów, ławki zlokalizowane wzdłuż ciągu spacerowego oraz przed klatkami, uporządkowanie terenu wokół obiektów. Realizacja zaproponowanej koncepcji została podzielona na etapy (por. załącznik nr 2), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Etap 1 Prace porządkowe: uporządkowanie terenu wokół placów gospodarczych, jak najmniejsza ingerencja w zieleń istniejącą tylko niezbędne wycinki, przycięcie drzew i krzewów, dosadzenie krzewów kwitnących. Prace projektowe: utworzenie utwardzonego, naturalnego ciągu spacerowego, przebiegającego przez środek projektowanego terenu, likwidacja chodnika od strony placu wzdłuż budynku 12A 12D, likwidacja gruzowiska przy bloku 9C (wyrównanie terenu, posianie trawy), dodanie ławek, miejsc do siedzenia na całym terenie, dodanie koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody na całym podwórku, utworzenie miejsca zabaw dla dzieci rozproszonego na całym terenie, 11

12 likwidacja barier komunikacyjnych stworzenie pochylni, utworzenie stojaków dla rowerów, opracowanie systemu oświetlenia podwórka. Etap 2 Prace projektowe: stworzenie miejsc (urządzeń fitness) do aktywnego wypoczynku, dodanie ławek, koszy na śmieci. Koncepcja nr 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. KONCEPCJA 2 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy do minimum ograniczyć wycinkę drzew. 2. Należy posprzątać cały teren. 3. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej. 4. Należy regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy stworzyć 3 miejsca rekreacji: plac zabaw, strefa fitness i strefa wypoczynku. 2. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegającego przez środek projektowanego terenu. 3. W miarę możliwości należy zastosować nawierzchnie naturalne, utwardzone. 4. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 5. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych. 6. Należy zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 7. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. Obszar objęty konsultacjami został podzielony na strefy (por. załącznik nr 4), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Strefa 1: plac zabaw dla dzieci młodszych (1 5 lat) o naturalnym charakterze, ogrodzony (ogrodzenie z zieleni, o nieregularnych kształtach, nieprzypominające wyglądem stalowej siatki), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, dodanie/uzupełnienie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. 12

13 Strefa 2: strefa fitness (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, elementy dostosowane do wszystkich grup wiekowych, rozmieszczenie sprzętu na całej długości strefy), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody, utworzenie pochylni, zamiast jednego z ciągów schodowych (dla niepełnosprawnych, osób z wózkami). Strefa 3: strefa wypoczynku (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, dywersyfikacja siedzisk np. ławki, leżaki, miejsca na koce), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. Realizacja zaproponowanej koncepcji została podzielona na etapy (por. załącznik nr 4), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Etap 1 Prace porządkowe: uporządkowanie terenu wokół placów gospodarczych, jak najmniejsza ingerencja w zieleń istniejącą tylko niezbędne wycinki. Prace projektowe: utworzenie ciągu spacerowego, przebiegającego przez środek projektowanego terenu, dodanie ławek przy strefie 1, dodanie koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody na całym podwórku, utworzenie placu zabaw w strefie 1, stworzenie pochylni, umożliwiającej swobodne poruszanie się po podwórku. Etap 2 Prace projektowe: utworzenie strefy wypoczynku w strefie 3, opracowanie systemu oświetlenia dla podwórka, dodanie ławek przy strefie 3. Etap 3 Prace projektowe: utworzenie strefy fitness w strefie 2, 13

14 dodanie ławek przy strefie 2. Koncepcja nr 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. KONCEPCJA 3 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy posprzątać cały teren. 2. Należy przyciąć niektóre drzewa. 3. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej. 4. Należy regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew. 5. Należy dosadzić zieleń niską. 6. Należy zabezpieczyć teren przed zwierzętami. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych. 2. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 3. Należy wyznaczyć zamkniętą strefę parkowania. 4. Należy zaprojektować plac zabaw. 5. Należy wydzielić miejsce dla ludzi starszych oaza spokoju. 6. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. 7. Należy zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 8. Należy zachować miejsce na suszenie prania na podwórku. Hierarchia i szczegółowy opis poszczególnych rozwiązań: place gospodarcze: osłonięte, zabezpieczone, estetyczne, mała architektura: rozproszona na całym terenie, wpisująca się w otoczenie, przy czym konieczna jest realizacja ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, strefa parkowania: powiększona, zamknięta dla obcych, plac zabaw*: wpisany w zieleń, [układ liniowy / układ punktowy], [ogrodzony / nie ogrodzony], niekatalogowy, zróżnicowany dla różnych grup wiekowych, ławki dla opiekunów przy sprzętach, specjalna strefa dla najmniejszych dzieci * różnice w projekcie placu zabaw wynikają z podziału, który wytworzył się w grupie warsztatowej: osoby niemieszkające bezpośrednio przy podwórku plac ogrodzony, w jednym punkcie, osoby mieszkające bezpośrednio przy podwórku plac nie ogrodzony (niskie ogrodzenie żywopłotem), linowy. miejsce dla ludzi starszych: specjalna oaza spokoju, ogrodzenie zielenią, dosadzenie niskiej zieleni, zwierzęta: tabliczki z zakazem wyprowadzania psów, tabliczki z zakazem dokarmiania kotów, 14

15 bezpieczeństwo: oświetlenie, patrole Straży Miejskiej, pochylnia: dostosowana do potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych, prace porządkowe: zachowanie miejsce do suszenia prania na świeżym powietrzu. Koncepcja nr 3 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego raportu. V. PODSUMOWANIE W niniejszej części zebrane zostały wnioski dotyczące zasad zarządzania i kształtowania zagospodarowania podwórka, wynikające z przygotowanych koncepcji oraz informacji zwrotnej uzyskanej od uczestników spotkania podsumowującego. Oparte są na założeniu, że wykonanie placu zabaw możliwe jest jedynie w ramach realizacji kompleksowego projektu dla całego obszaru, przy czym mieszkańcy akceptują etapowanie prac budowlanych. 1. Rekomendacje ogólne Osoby biorące udział w ostatnim spotkaniu zaznaczyły, że chcą być szczegółowo informowane o wszystkich etapach procesu projektowego i inwestycyjnego. Ponadto wnioskują o narzucenie wykonawcy dokumentacji projektowej bezwzględnego obowiązku skonsultowania rozwiązań z mieszkańcami na etapie jej tworzenia, a nie po jej przygotowaniu. W trakcie omawianego procesu konsultacji ukształtowała się grupa opiekunów społecznych miejsca. Ww. grupa osób zdecydowała ponadto, że przygotuje wniosek do budżetu obywatelskiego na sfinansowanie inwestycji, które będą stanowiły uzupełnienie koncepcji budowy placu zabaw, zgodnie z ustaleniami z niniejszego procesu konsultacyjnego. 2. Kwestie zarządcze Należy regularnie kosić trawniki. Należy przejrzeć korony drzew i przyciąć te, które ograniczają dostęp do światła słonecznego. Należy do minimum ograniczyć wycinkę drzew. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników (np. patrole straży miejskiej). Należy zabezpieczyć teren przed zwierzętami (gołębie, dzikie koty). Należy wyjaśnić, czy możliwe jest korzystanie z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w innych niż dotychczas porach. 3. Rozwiązania projektowe Projekt zagospodarowania terenu musi obejmować obszar całego podwórka. 15

16 W projekcie należy uwzględnić rozwiązania w zakresie architektury zieleni: ewentualną wycinkę chorych drzew, nasadzenia zieleni niskiej (np. krzewów kwitnących). Podwórko należy oświetlić. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegający przez środek projektowanego terenu, z urządzeniami i ławkami zlokalizowanymi wzdłuż tego ciągu. Należy zlikwidować wszelkie bariery komunikacyjne, w szczególności istniejące schody, lub zaprojektować takie elementy, które pozwolą na ich ominięcie. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody. Zaleca się zastosowanie nawierzchni naturalnych w miejscach, które powinny być utwardzone. Należy zrealizować urządzenia i elementy rekreacyjne dla osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży i osób starszych) w sposób rozproszony, przy zachowaniu następujących warunków: zakaz ogrodzenia całego obszaru, dopuszczenie odseparowania poszczególnych elementów dla dzieci w wieku 1 5 lat za pomocą odpowiednich nasadzeń zieleni lub ogrodzenia o nieregularnych kształtach, nieprzypominającego wyglądem stalowej siatki, nakaz wykorzystania obecnego ukształtowania terenu jako elementu placu zabaw. Zaleca się zastosowanie niestandardowych elementów dla dzieci, wpisanych w zieleń i ukształtowanie terenu (domki na drzewach, liny, huśtawki z opon, hamaki, labirynty z żywopłotu). Nie należy projektować piaskownicy i boiska. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych, miejsc, w których stoją kontenery, obsadzić je zielenią, ogrodzić żywopłotami lub parkanami. Należy zachować miejsca do suszenia prania i trzepania dywanów. Należy zwiększyć ilość kontenerów na odpady, w tym służące segregacji śmieci. Należy przewidzieć miejsca na stojaki dla rowerów, co najmniej jeden na dwa bloki, ewentualnie zrealizować wiatę rowerową. Należy zlikwidować stary chodnik od strony placu, wzdłuż bloków 12A 12D, a w jego miejsce posadzić trawę. 16

17 Załącznik nr 1 diagnoza.

18 Załącznik nr 2 koncepcja nr 1.

19 Załącznik nr 3 koncepcja nr 2.

20 Załącznik nr 4 koncepcja nr 2 (etapowanie).

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie ORGANIZATORKO, ORGANIZATORZE! Jednym z kluczowych etapów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

-Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł

-Ograniczenie zagrożeń ekologicznych stwarzanych przez przemysł Program Rewitalizacji Strzemieszyc (Propozycje do dyskusji) Strzemieszyce należą do obszarów silnie zdegradowanych na skutek działania przemysłu i wieloletnich zaniedbań. W ramach rewitalizacji powinny

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Uwzględniona. 2 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl

Uwzględniona. 2 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl Lp. Autor Kanał komunikacji Treść (pisownia oryginalna) Uwaga Uwaga nie 1 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl Chciałbym wyrazić swój niepokój nierzetelną formą prowadzenia konsultacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja Lista wszystkich bezpłatnych programów profilaktycznych > > > strona 2 Straż miejska interweniowała w ubiegłym roku 7 tys. razy > > > strona 3 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo