SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) o wartości zamówienia poniżej równowartości euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) o wartości zamówienia poniżej równowartości 134 000 euro"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809 cz.p.o ppłk Wojciech MARGLARCZYK dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) o wartości zamówienia poniżej równowartości euro Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) ZEGRZE 2014 Strona 1 z 44

2 ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4809 Adres: ul. Juzistek 2, Zegrze Numer telefonu: 48 (22) Numer faksu: 48 (22) Adres strony internetowej: Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku od , w piątek od Godziny otwarcia Urzędu Pocztowego w Zegrzu: poniedziałek, środa, piątek od godz do godz wtorek, czwartek od godz do godz ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości euro. 2. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: ZP/34/2014. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr w dniu r. 4. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego (Biuro Przepustek) oraz na stronie internetowej ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części: 1.1. Część I filtry samochodowe, 1.2. Część II filtry do agregatów. 2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ Formularz cenowy. 3. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. 4. Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy. Strona 2 z 44

3 5. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. 6. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. 7. Wartość brutto oferowanego towaru musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku. 8. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych (zamienników), wobec asortymentu określonego w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opisy techniczne oferowanych filtrów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wg producenta oraz typu określonego w złożonej ofercie. 10. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 7.30 do 12.30, w dniach pracy Zamawiającego zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym Załącznik nr 3 (dotyczy części I) do umowy. 11. Wykonawca o planowanej dostawie powiadomi Zamawiającego, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem (dwa dni robocze) telefonicznie lub faksem na numer 12. Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru. 13. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 14. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. ofert przewidujących odmienny niż określony w niniejszym SIWZ sposób wykonania zamówienia. 15. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień KOD CPV: filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza. 16. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części, przy czym w danej części może złożyć tylko jedną ofertę. ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE DOSTAWY 1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. Miejsce dostawy: 2.1. Część I (wg Rozdzielnika Załącznik nr 3 do umowy): Grupa Zabezpieczenia, Zegrze, ul. Juzistek 2, Strona 3 z 44

4 Grupa Zabezpieczenia Przasnysz Przasnysz, ul. Makowska Grupa Zabezpieczenia Kazuń Kazuń, Czosnów, ul. Wojska Polskiego Grupa Zabezpieczenia Wesoła Warszawa Wesoła, ul. Okuniewska Grupa Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka, Komorowo, ul. Bociańskiego Grupa Zabezpieczenia Białobrzegi Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe Część II: Grupa Zabezpieczenia, Zegrze, ul. Juzistek 2 ROZDZIAŁ V OFERTY WSPÓLNE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 5. Wszelkie informacje i korespondencja kierowana przez Zamawiającego do pełnomocnika uważa się za skierowaną do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. 6. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego. 7. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 7.1. dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy, formularz cenowy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, itp. - składa pełnomocnik Wykonawców, w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 7.2. jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany, jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) dokumenty Strona 4 z 44

5 dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot, 7.3. dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we własnym imieniu, 7.4. kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. Zamawiający, dopuszcza również poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną zarówno przez lidera - pełnomocnika do reprezentowania wykonawców na podstawie stosownego umocowania w tym zakresie. Lider - pełnomocnik, chcąc właściwie poświadczyć dokumenty partnera za zgodność z oryginałem, powinien posiadać umocowanie do działania w imieniu partnera, w tym także do poświadczania za zgodność z oryginałem składanych w jego imieniu dokumentów. 8. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą co najmniej: 8.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia, 8.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 8.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. 9. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. ROZDZIAŁ VI PODWYKONAWCY I ZASADY WPROWADZENIA PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy stosownie do art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 5 z 44

6 podwykonawcy (firmę podwykonawcy) jak również określenia zakresu podwykonawstwa zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. ROZDZIAŁ VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp, oraz by spełniał warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności opisanych w art. 24 ustawy Pzp: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII pkt spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: W celu wykazania spełnienia warunków Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII pkt posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) posiadają wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) Strona 6 z 44

7 sytuacja ekonomiczna Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) 3. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 5. Wymagania dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W zakresie warunku dotyczącego braku podstaw do wykluczenia (wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) - warunek musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (także każdy ze wspólników spółki cywilnej), natomiast w zakresie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełnianie warunków oceniane będzie łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z uwagą, że warunkiem wiedzy i doświadczenia musi wykazać się przynajmniej jeden z Wykonawców w całym zakresie opisanym przez Zamawiającego. 6. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 2 niniejszego Rozdziału będzie dokonana w oparciu o treść złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia". ROZDZIAŁ VIII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wymagane jest, aby Wykonawca swoją ofertę złożył m.in. na wypełnionym i podpisanym: 1.1. Formularzu ofertowym z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 1 do SIWZ Formularzu cenowym z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 2 i 2a do SIWZ. 2. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu wykazania braków podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu Strona 7 z 44

8 potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231), przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów: Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, na podstawie art. 44 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 i 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231), przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów: Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć następujące dokumenty: 3.1. Pełnomocnictwa - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XIII pkt. 5 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział V) niniejszej SIWZ Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów także dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2 ppkt 2 (tabela pkt ). Strona 8 z 44

9 5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. Zamawiający wezwie także Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. ROZDZIAŁ IX OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 4.1. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 2013r., poz Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2.1.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 2.1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości; 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania wniosków Strona 9 z 44

10 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem. 5. Właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. ROZDZIAŁ X INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Oświadczenie woli składane Zamawiającemu uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło z tym oświadczeniem lub wcześniej. 4. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją, a dla pism wysłanych pocztą liczy się data dostarczenia ich do siedziby adresata. 5. Datą wpłynięcia dokumentu do Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia jest data i godzina faktycznego dotarcia dokumentu do adresata, w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią. Niezapoznanie się adresata z treścią dokumentu z uwagi na ustalone godziny urzędowania Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia nie wstrzymuje biegu terminów. 6. Oświadczenie woli składane Zamawiającemu uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło z tym oświadczeniem lub wcześniej. 7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować wyłącznie na adres pocztowy lub faks, oznaczoną numerem sprawy i zaadresowaną: Strona 10 z 44

11 JEDNOSTKA WOJSKOWA 4809 ul. Juzistek Zegrze faks (22) Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego. 9. W sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego informacji na wniosek udziela: Ewa Wojdaszewicz tel.: Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 11. W przypadku braku możliwości przesłania informacji, wniosków, oświadczeń Zamawiający dopuszcza również przesyłanie do Wykonawcy dokumentów przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, jednak wyłącznie w przypadku niepodania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym numeru faksu lub w przypadku, gdy podany numer nie funkcjonuje prawidłowo. 12. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. ROZDZIAŁ XI TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po tym terminie lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań i wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, treść zapytań i wyjaśnienia zostaną zamieszczone również na tej stronie. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej i będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Strona 11 z 44

12 7. Umieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania Wykonawców, czy modyfikacja SIWZ będą stanowiły jej integralną część i będą wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 8. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści również te informację na stronie internetowej. 9. Szczegółowe zasady składania wyjaśnień i modyfikacji SIWZ określa art. 38 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia oraz treść niezgodna niż wymagana, może spowodować wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności przy użyciu komputera, maszyny do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką. 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę sporządzone w innym języku niż język polski powinny być złożone wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza na język polski. 4. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez osoby uprawnione bądź upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (formularza ofertowego i wszystkich wymaganych dokumentów) musi być dołączone do oferty, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię dokumentu, musi być ona poświadczona Strona 12 z 44

13 za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność z oryginałem"), z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego rozdziału. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez jednego Wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Każda kartka lub strona oferty i załączników powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 10. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ. Alternatywy zawarte w treści oferty nie będą brane pod uwagę. 11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (podst. art. 22 ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.). 13. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp) przez składającego ofertę. 14. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 15. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, opatrzonym adresem Zamawiającego, danymi Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz posiadającym następujące oznaczenie: Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Sprawa nr ZP/34/2014 Nie otwierać przed planowanym terminem otwarcia tj. dniem r., godz Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób opisany w ust. 15, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zdarzenie wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Strona 13 z 44

14 ROZDZIAŁ XIV MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce i termin składania ofert 1.1. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, Zegrze, budynek nr 220, kancelaria jawna pokój nr Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania w kancelarii jawnej budynek nr 220, pokój nr 43. Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby (kancelarii jawnej) Zamawiającego W związku ze specyfiką funkcjonowania Zamawiającego i wymogami bezpieczeństwa, czas jaki Wykonawca musi poświęcić od momentu wypisania przepustki na Biurze Przepustek Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, do miejsca złożenia oferty wynosi nie mniej niż 45 minut. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert Ponadto, Zamawiający informuje, iż godziny urzędowania Urzędu Pocztowego w Zegrzu są następujące: poniedziałek, środa, piątek od godz do godz wtorek, czwartek od godz do godz Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Adnotacja będzie opatrzona na kopercie/opakowaniu oferty. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert 2.1. Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, Zegrze, nr 220, sala odpraw nr 320 lub nr Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy. Strona 14 z 44

15 ROZDZIAŁ XV ZMIANA, WYCOFANIE I ZWROT OFERTY 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 2. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale XIII pkt 15 z dopiskiem WYCOFANIE ". 3. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 4. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w Rozdziale XIII pkt 15, z dopiskiem ZMIANY". 5. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert 6. Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszą SIWZ. 2. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) wg zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza. 3. Wykonawca oblicza wartość usługi w Formularzu cenowym (Załączniki 2 i 2a do SIWZ) w następujący sposób: 3.1. ilość (kol. 5) x cena jednostkowa (kol. 6) = wartość netto (kol. 7), 3.2. wartość netto (kol. 7) x stawka podatku VAT = wartość podatku VAT (kol. 8), 3.3. wartość netto (kol. 7) + wartość podatku VAT (kol. 8) = wartość brutto (kol. 9). 4. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN. 6. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wyszczególnionego w SIWZ i jej załącznikach. 7. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym Strona 15 z 44

16 terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 8. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. ROZDZIAŁ XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w niniejszym postępowaniu. 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne. 3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty waga kryterium 100%. 4. Zamawiający dokona obliczenia punktów w zadaniach, w następujący sposób: Cena % cena brutto oferty najkorzystniejszej Ilość pkt = x 100 pkt x waga kryterium 100% cena brutto oferty badanej 5. Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. Strona 16 z 44

17 ROZDZIAŁ XVIII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Biuro przepustek). 3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano o miejscu i terminie podpisania umowy bądź Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 94 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Pzp. 6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 8. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę wg projektu, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile umowa nie została załączona do oferty. 10. W celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, lub upoważniona przez Wykonawcę do podpisania umowy (pełnomocnictwo należy okazać przy podpisywaniu umowy) zgłosi się do siedziby Zamawiającego z pieczęcią zawierającą nazwę i adres Wykonawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym. Strona 17 z 44

18 ROZDZIAŁ XIX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji opracowanej przez Zamawiającego, z którą każdy Wykonawca powinien się zapoznać. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej: 2.1. Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa gdy istnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ i umową, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu). ROZDZIAŁ XX WADIUM Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium ROZDZIAŁ XXI ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ XXII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Strona 18 z 44

19 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) i tylko takie dane mogą być skutecznie przez Wykonawcę zastrzeżone. 4. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". 5. Zamawiający prowadzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowę w sprawie zamówienia publicznego udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 7. Zamawiający udostępnia protokół z postępowania lub załączniki do protokołu na wniosek Wykonawcy. 8. Jeżeli przesłanie protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy będzie z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym fakcie wnioskodawcę i wskaże inny możliwy sposób ich udostępnienia. 9. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników Zamawiający poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokółu lub załączników, koszty te pokryje wnioskodawca (poza przypadkiem niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na samodzielne kopiowanie, utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert). 10. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępni oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania. Strona 19 z 44

20 ROZDZIAŁ XXIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów, zgodnie z Działem VI ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XXIV WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: 1. Formularz ofertowy Załącznik nr Formularz cenowy Załącznik nr 2 i 2a. 3. Oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 ustawy Pzp Załącznik nr Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp Załącznik nr Oświadczenie w trybie art. 26 ust.2d ustawy Pzp Załącznik nr Projekt umowy Załącznik nr Informacja o podwykonawcach Załącznik nr 7. Sporządził: Starszy referent ds. Zamówień Publicznych: Ewa Wojdaszewicz Przy współudziale: Specjalista - Kierownik Grupy Transportowej p. Grzegorz Juras Szef Służby Inżynieryjno Saperskiej i OPBMR kpt. Zbigniew Urbański Strona 20 z 44

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo