SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) o wartości zamówienia poniżej równowartości euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) o wartości zamówienia poniżej równowartości 134 000 euro"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809 cz.p.o ppłk Wojciech MARGLARCZYK dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) o wartości zamówienia poniżej równowartości euro Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) ZEGRZE 2014 Strona 1 z 44

2 ROZDZIAŁ I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4809 Adres: ul. Juzistek 2, Zegrze Numer telefonu: 48 (22) Numer faksu: 48 (22) Adres strony internetowej: Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku od , w piątek od Godziny otwarcia Urzędu Pocztowego w Zegrzu: poniedziałek, środa, piątek od godz do godz wtorek, czwartek od godz do godz ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości euro. 2. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: ZP/34/2014. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr w dniu r. 4. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego (Biuro Przepustek) oraz na stronie internetowej ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części: 1.1. Część I filtry samochodowe, 1.2. Część II filtry do agregatów. 2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ Formularz cenowy. 3. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. 4. Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy. Strona 2 z 44

3 5. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. 6. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. 7. Wartość brutto oferowanego towaru musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku. 8. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych (zamienników), wobec asortymentu określonego w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opisy techniczne oferowanych filtrów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wg producenta oraz typu określonego w złożonej ofercie. 10. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 7.30 do 12.30, w dniach pracy Zamawiającego zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym Załącznik nr 3 (dotyczy części I) do umowy. 11. Wykonawca o planowanej dostawie powiadomi Zamawiającego, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem (dwa dni robocze) telefonicznie lub faksem na numer 12. Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia musi być zgodny z warunkami producenta i wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru. 13. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 14. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. ofert przewidujących odmienny niż określony w niniejszym SIWZ sposób wykonania zamówienia. 15. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień KOD CPV: filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza. 16. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części, przy czym w danej części może złożyć tylko jedną ofertę. ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE DOSTAWY 1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. Miejsce dostawy: 2.1. Część I (wg Rozdzielnika Załącznik nr 3 do umowy): Grupa Zabezpieczenia, Zegrze, ul. Juzistek 2, Strona 3 z 44

4 Grupa Zabezpieczenia Przasnysz Przasnysz, ul. Makowska Grupa Zabezpieczenia Kazuń Kazuń, Czosnów, ul. Wojska Polskiego Grupa Zabezpieczenia Wesoła Warszawa Wesoła, ul. Okuniewska Grupa Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka, Komorowo, ul. Bociańskiego Grupa Zabezpieczenia Białobrzegi Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe Część II: Grupa Zabezpieczenia, Zegrze, ul. Juzistek 2 ROZDZIAŁ V OFERTY WSPÓLNE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 5. Wszelkie informacje i korespondencja kierowana przez Zamawiającego do pełnomocnika uważa się za skierowaną do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. 6. W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego. 7. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 7.1. dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy, formularz cenowy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, itp. - składa pełnomocnik Wykonawców, w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 7.2. jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany, jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) dokumenty Strona 4 z 44

5 dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot, 7.3. dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we własnym imieniu, 7.4. kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. Zamawiający, dopuszcza również poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną zarówno przez lidera - pełnomocnika do reprezentowania wykonawców na podstawie stosownego umocowania w tym zakresie. Lider - pełnomocnik, chcąc właściwie poświadczyć dokumenty partnera za zgodność z oryginałem, powinien posiadać umocowanie do działania w imieniu partnera, w tym także do poświadczania za zgodność z oryginałem składanych w jego imieniu dokumentów. 8. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą co najmniej: 8.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia, 8.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 8.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. 9. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. ROZDZIAŁ VI PODWYKONAWCY I ZASADY WPROWADZENIA PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy stosownie do art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 5 z 44

6 podwykonawcy (firmę podwykonawcy) jak również określenia zakresu podwykonawstwa zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. ROZDZIAŁ VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp, oraz by spełniał warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności opisanych w art. 24 ustawy Pzp: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII pkt spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: W celu wykazania spełnienia warunków Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII pkt posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) posiadają wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) Strona 6 z 44

7 sytuacja ekonomiczna Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) 3. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 5. Wymagania dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W zakresie warunku dotyczącego braku podstaw do wykluczenia (wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) - warunek musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (także każdy ze wspólników spółki cywilnej), natomiast w zakresie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełnianie warunków oceniane będzie łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z uwagą, że warunkiem wiedzy i doświadczenia musi wykazać się przynajmniej jeden z Wykonawców w całym zakresie opisanym przez Zamawiającego. 6. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 2 niniejszego Rozdziału będzie dokonana w oparciu o treść złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia". ROZDZIAŁ VIII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wymagane jest, aby Wykonawca swoją ofertę złożył m.in. na wypełnionym i podpisanym: 1.1. Formularzu ofertowym z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 1 do SIWZ Formularzu cenowym z wykorzystaniem wzoru wg Załącznika nr 2 i 2a do SIWZ. 2. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu wykazania braków podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu Strona 7 z 44

8 potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231), przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów: Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, na podstawie art. 44 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 22 i 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231), przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów: Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć następujące dokumenty: 3.1. Pełnomocnictwa - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XIII pkt. 5 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział V) niniejszej SIWZ Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów także dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2 ppkt 2 (tabela pkt ). Strona 8 z 44

9 5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. Zamawiający wezwie także Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. ROZDZIAŁ IX OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 4.1. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 2013r., poz Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2.1.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 2.1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości; 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania wniosków Strona 9 z 44

10 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem. 5. Właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. ROZDZIAŁ X INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Oświadczenie woli składane Zamawiającemu uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło z tym oświadczeniem lub wcześniej. 4. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją, a dla pism wysłanych pocztą liczy się data dostarczenia ich do siedziby adresata. 5. Datą wpłynięcia dokumentu do Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia jest data i godzina faktycznego dotarcia dokumentu do adresata, w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią. Niezapoznanie się adresata z treścią dokumentu z uwagi na ustalone godziny urzędowania Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia nie wstrzymuje biegu terminów. 6. Oświadczenie woli składane Zamawiającemu uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło z tym oświadczeniem lub wcześniej. 7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować wyłącznie na adres pocztowy lub faks, oznaczoną numerem sprawy i zaadresowaną: Strona 10 z 44

11 JEDNOSTKA WOJSKOWA 4809 ul. Juzistek Zegrze faks (22) Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego. 9. W sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego informacji na wniosek udziela: Ewa Wojdaszewicz tel.: Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 11. W przypadku braku możliwości przesłania informacji, wniosków, oświadczeń Zamawiający dopuszcza również przesyłanie do Wykonawcy dokumentów przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, jednak wyłącznie w przypadku niepodania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym numeru faksu lub w przypadku, gdy podany numer nie funkcjonuje prawidłowo. 12. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. ROZDZIAŁ XI TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po tym terminie lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań i wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, treść zapytań i wyjaśnienia zostaną zamieszczone również na tej stronie. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej i będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Strona 11 z 44

12 7. Umieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania Wykonawców, czy modyfikacja SIWZ będą stanowiły jej integralną część i będą wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 8. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści również te informację na stronie internetowej. 9. Szczegółowe zasady składania wyjaśnień i modyfikacji SIWZ określa art. 38 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia oraz treść niezgodna niż wymagana, może spowodować wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności przy użyciu komputera, maszyny do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką. 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę sporządzone w innym języku niż język polski powinny być złożone wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza na język polski. 4. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez osoby uprawnione bądź upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (formularza ofertowego i wszystkich wymaganych dokumentów) musi być dołączone do oferty, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię dokumentu, musi być ona poświadczona Strona 12 z 44

13 za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność z oryginałem"), z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego rozdziału. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez jednego Wykonawcę w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Każda kartka lub strona oferty i załączników powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 10. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ. Alternatywy zawarte w treści oferty nie będą brane pod uwagę. 11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (podst. art. 22 ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.). 13. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp) przez składającego ofertę. 14. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 15. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, opatrzonym adresem Zamawiającego, danymi Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz posiadającym następujące oznaczenie: Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Sprawa nr ZP/34/2014 Nie otwierać przed planowanym terminem otwarcia tj. dniem r., godz Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób opisany w ust. 15, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zdarzenie wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Strona 13 z 44

14 ROZDZIAŁ XIV MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce i termin składania ofert 1.1. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, Zegrze, budynek nr 220, kancelaria jawna pokój nr Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania w kancelarii jawnej budynek nr 220, pokój nr 43. Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby (kancelarii jawnej) Zamawiającego W związku ze specyfiką funkcjonowania Zamawiającego i wymogami bezpieczeństwa, czas jaki Wykonawca musi poświęcić od momentu wypisania przepustki na Biurze Przepustek Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, do miejsca złożenia oferty wynosi nie mniej niż 45 minut. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert Ponadto, Zamawiający informuje, iż godziny urzędowania Urzędu Pocztowego w Zegrzu są następujące: poniedziałek, środa, piątek od godz do godz wtorek, czwartek od godz do godz Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Adnotacja będzie opatrzona na kopercie/opakowaniu oferty. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert 2.1. Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, Zegrze, nr 220, sala odpraw nr 320 lub nr Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy. Strona 14 z 44

15 ROZDZIAŁ XV ZMIANA, WYCOFANIE I ZWROT OFERTY 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 2. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale XIII pkt 15 z dopiskiem WYCOFANIE ". 3. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 4. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w Rozdziale XIII pkt 15, z dopiskiem ZMIANY". 5. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert 6. Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszą SIWZ. 2. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) wg zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza. 3. Wykonawca oblicza wartość usługi w Formularzu cenowym (Załączniki 2 i 2a do SIWZ) w następujący sposób: 3.1. ilość (kol. 5) x cena jednostkowa (kol. 6) = wartość netto (kol. 7), 3.2. wartość netto (kol. 7) x stawka podatku VAT = wartość podatku VAT (kol. 8), 3.3. wartość netto (kol. 7) + wartość podatku VAT (kol. 8) = wartość brutto (kol. 9). 4. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN. 6. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wyszczególnionego w SIWZ i jej załącznikach. 7. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym Strona 15 z 44

16 terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 8. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. ROZDZIAŁ XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w niniejszym postępowaniu. 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne. 3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty waga kryterium 100%. 4. Zamawiający dokona obliczenia punktów w zadaniach, w następujący sposób: Cena % cena brutto oferty najkorzystniejszej Ilość pkt = x 100 pkt x waga kryterium 100% cena brutto oferty badanej 5. Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. Strona 16 z 44

17 ROZDZIAŁ XVIII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Biuro przepustek). 3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano o miejscu i terminie podpisania umowy bądź Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 94 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Pzp. 6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 8. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę wg projektu, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile umowa nie została załączona do oferty. 10. W celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, lub upoważniona przez Wykonawcę do podpisania umowy (pełnomocnictwo należy okazać przy podpisywaniu umowy) zgłosi się do siedziby Zamawiającego z pieczęcią zawierającą nazwę i adres Wykonawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym. Strona 17 z 44

18 ROZDZIAŁ XIX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji opracowanej przez Zamawiającego, z którą każdy Wykonawca powinien się zapoznać. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej: 2.1. Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa gdy istnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ i umową, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu). ROZDZIAŁ XX WADIUM Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium ROZDZIAŁ XXI ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ XXII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Strona 18 z 44

19 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) i tylko takie dane mogą być skutecznie przez Wykonawcę zastrzeżone. 4. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". 5. Zamawiający prowadzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowę w sprawie zamówienia publicznego udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 7. Zamawiający udostępnia protokół z postępowania lub załączniki do protokołu na wniosek Wykonawcy. 8. Jeżeli przesłanie protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy będzie z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym fakcie wnioskodawcę i wskaże inny możliwy sposób ich udostępnienia. 9. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników Zamawiający poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokółu lub załączników, koszty te pokryje wnioskodawca (poza przypadkiem niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na samodzielne kopiowanie, utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert). 10. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępni oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania. Strona 19 z 44

20 ROZDZIAŁ XXIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów, zgodnie z Działem VI ustawy Pzp. ROZDZIAŁ XXIV WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: 1. Formularz ofertowy Załącznik nr Formularz cenowy Załącznik nr 2 i 2a. 3. Oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 ustawy Pzp Załącznik nr Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp Załącznik nr Oświadczenie w trybie art. 26 ust.2d ustawy Pzp Załącznik nr Projekt umowy Załącznik nr Informacja o podwykonawcach Załącznik nr 7. Sporządził: Starszy referent ds. Zamówień Publicznych: Ewa Wojdaszewicz Przy współudziale: Specjalista - Kierownik Grupy Transportowej p. Grzegorz Juras Szef Służby Inżynieryjno Saperskiej i OPBMR kpt. Zbigniew Urbański Strona 20 z 44

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zegrze: Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Numer ogłoszenia: 123506-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-04-2013 r. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1 Zgorzelec, dnia 01.04.2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr MBP.271.01.2016 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Bolesław: Dostawa kruszywa. 11/ZP/2013 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bolesław: Dostawa kruszywa. 11/ZP/2013 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Bolesław: Dostawa kruszywa. 11/ZP/2013 Numer ogłoszenia: 190757-2013; data zamieszczenia: 19.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej euro Numer sprawy: GOPS.SK. 231.3.2016 Reguły, dnia 27 stycznia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych dla Jednostek Wojskowych administrowanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer ogłoszenia: 51514-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo