Instal-c.o. Obliczanie instalacji centralnego ogrzewania jedno- i dwururowej wraz z graficzn edycj rozwini cia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instal-c.o. Obliczanie instalacji centralnego ogrzewania jedno- i dwururowej wraz z graficzn edycj rozwini cia"

Transkrypt

1 Instal-c.o. Obliczanie instalacji centralnego ogrzewania jedno- i dwururowej wraz z graficzn edycj rozwini cia Wersja 2.1 dla Windows InstalSoft 2001

2 Od Autorów PRODUCENT PROGRAMÓW NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA UTRAT ZYSKÓW LUB DOCHODU, ZA UTRAT DANYCH, ZA KOSZT JAKICHKOLWIEK URZ DZE LUB EWENTUALNE INNE SZKODY, WYNIKŁE Z POWODU U YWANIA TYCH PROGRAMÓW. Prezentowane w niniejszej instrukcji programy chronione s Ustaw o prawie autorskim. Dlatego nie powinny by przez U ytkownika rozpowszechniane i powielane. Wła cicielem praw autorskich do programu Instal-c.o. jest InstalSoft s.c. W programach wykorzystano komponenty opracowane przez Adama Skórczy skiego i Marcina Szołtyska. Legalni nabywcy programów maj prawo do uzyskania drog korespondencyjn lub poczt elektroniczn wszelkich wyja nie zwi zanych z ich u ytkowaniem. Autorzy programów nie ponosz odpowiedzialno ci za ewentualne skutki bł dnej instalacji programów, nieprawidłowej obsługi lub wyników oblicze. W razie stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcj obsługi działania programów, dystrybutor programów gwarantuje wymian kopii na działaj c prawidłowo. Kontakt z autorami: Paweł Rylik: Dariusz W sacz: InstalSoft: ul. Zjednoczenia 2; Chorzów fax: (32) Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC s zastrze onymi znakami handlowymi firmy InstalSoft s.c. lub jej wła cicieli Adobe oraz Acrobat s znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated AutoCAD jest zastrze onym znakiem handlowym firmy Autodesk, Inc. Microsoft jest zastrze onym znakiem firmy Microsoft Corporation Nazwy produktów z dziedziny instalacji s w niniejszej instrukcji u yte wył cznie w celach ilustracyjnych i nie stanowi rekomendacji dla konkretnych zastosowa ani gwarancji wyst powania w katalogach programu. II

3 Spis tre ci: CZ I - INFORMACJE OGÓLNE WST P PRZEZNACZENIE I ZAKRES MO LIWO CI PROGRAMU UKŁAD NINIEJSZEJ INSTRUKCJI STRUKTURA DANYCH INSTALACJI MO LIWO CI EDYCYJNE PROGRAMU ROZSZERZENIA NAZW PLIKÓW NAZEWNICTWO STOSOWANE W INSTRUKCJI SKRÓCONY OPIS ETAPÓW TWORZENIA PROJEKTU WPROWADZENIE UTWORZENIE NOWEGO PROJEKTU EDYCJA SCHEMATU UZUPEŁNIANIE DANYCH ELEMENTÓW DIAGNOSTYKA I POPRAWA DANYCH OPCJE I OBLICZENIA PRZEGL D I WYDRUK WYNIKÓW METODA OBLICZE OBLICZENIA HYDRAULICZNE DOBÓR URZ DZE rednice ruroci gów i kształtek Grzejniki Zawory Pompy Sprz gła hydrauliczne Ogrzewania podłogowe Inne elementy OBLICZENIA WYCHŁODZENIA WODY W RURACH I IZOLACJI REGULACJA SIECI PRZYGOTOWANIE DANYCH ELEMENTY INSTALACJI DANE OGÓLNE DANE DZIAŁEK Numeracja działek Działki do regulacji Opory miejscowe i zawory Symbole literowe Makrodefinicje Izolacje Pozostałe dane DANE ROZDZIELACZY MIESZKANIOWYCH DANE ODBIORNIKÓW Nazwy odbiorników Działki wł cze Wydajno ci Rz dne odbiorników Dane do doboru lub sprawdzenia grzejnika P tle i rozdzielacze ogrzewania podłogowego...24 CZ!"# II - EDYTOR TABEL WST! P PRZEZNACZENIE PROGRAMU I INFORMACJE OGÓLNE UKŁAD OGÓLNY EDYTORA TABEL KONFIGURACJA EDYTORA TABEL OBSŁUGA EDYTORA TABEL...28 III

4 6.1. WPISYWANIE DANYCH OGÓLNYCH WPISYWANIE DANYCH DZIAŁEK WPISYWANIE DANYCH ODBIORNIKÓW FUNKCJE POMOCNICZE PRACA Z KILKOMA SEKCJAMI URUCHOMIENIE OBLICZE INFORMACJE O BŁ$ DACH WYDRUK DANYCH...32 CZ!%"&# IV III - EDYTOR GRAFICZNY WST! P PRZEZNACZENIE PROGRAMU I INFORMACJE OGÓLNE DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJ$(' PODSTAWOWE OBIEKTY W INSTALACJI Działka Poł czenie jednorurowe Elementy umieszczane na działkach i grzejnikach Grzejnik Odbiornik o narzuconym oporze P tla i rozdzielacz ogrzewania podłogowego Wł czenie sekcji Pion grzejny ( wiecowy) Rozdzielacze Rozdzielacze z magistral Kociołi główne zasilanie Zdalne poł czenie pary działek Reduktor temperatury Sprz gło hydrauliczne Naczynie wzbiorcze Opis rz dnych stropów Tabelka rozdzielacza ELEMENTY EKRANU PODSTAWY OBSŁUGI EDYTORA GRAFICZNEGO WSTAWIANIE ELEMENTÓW ZAZNACZANIE I PRZESUWANIE ELEMENTÓW ODWRACANIE ELEMENTÓW TRYB ORTO - WSTAWIANIE DZIAŁEK POZIOMYCH I PIONOWYCH TRYB AUTO ZMIANA WIDOKU - POWI$ KSZANIE, POMNIEJSZANIE, PRZESUWANIE COFNIJ I PONÓW WSTAWIANIE WIELU JEDNAKOWYCH ELEMENTÓW ZAZNACZANIE WIELU ELEMENTÓW POWIELANIE FRAGMENTÓW INSTALACJI Powielanie przez schowek Powielanie z pomoc grup rozszerzalnych Powielanie fragmentów rysunku w okre lonym kierunku USUWANIE ELEMENTÓW ZMIANA ROZMIARU ELEMENTU WARSTWY PROJEKTU WSTAWIANIE I EDYCJA STROPÓW SIATKA RYSUNKOWA - TRYB SIAT UZUPEŁNIANIE DANYCH ELEMENTÓW BLOKOWANIE PRZESUWANIA ELEMENTÓW - TRYB BLOK PODSTAWY UZUPEŁNIANIA DANYCH POLA WARIANTOWE I KOMPLEKSOWE OKRE LANIE TYPU RUR I ZAWORÓW. SKRÓTY LITEROWE OPORY MIEJSCOWE OKRE LANIE MAKRODEFINICJI OBSŁUGA KATALOGÓW WPISYWANIE JEDNAKOWYCH DANYCH DO WIELU ELEMENTÓW Powtarzanie ostatnich warto ci...69

5 Grupowe wypełnianie danych dla wielu elementów Zestawy danych - zapami tanie i ich u) ycie Galeria zestawów danych PRZEMIESZCZANIE SI$ PO ELEMENTACH ZA POMOC KLAWIATURY ARMATURA WSTAWIANIE POJEDYNCZYCH ELEMENTÓW ARMATURY USUWANIE ELEMENTÓW ARMATURY SZYBKIE WSTAWIANIE WIELU ELEMENTÓW ARMATURY UZUPEŁNIANIE DANYCH ELEMENTÓW ARMATURY WYBÓR SPOSOBU RYSOWANIA ELEMENTÓW ARMATURY WYNIKI W EDYTORZE GRAFICZNYM WST$ P...75 LISTA BŁ$ DÓW WYWOŁANIE WYNIKÓW TABELARYCZNYCH DRUKOWANIE I OPCJE WYDRUKU WYGL D ELEMENTÓW NA WYDRUKU Konfiguracja wygl du elementu Konfiguracja wygl du zaworu USTAWIENIA DRUKARKI PROJEKTY, PLIKI I SEKCJE ZAPIS I ODCZYT PROJEKTÓW Z DYSKU SEKCJE W PLIKU WSPÓŁPRACA Z OZC PROJEKTOWANIE W AKSONOMETRII SZCZEGÓLNE TYPY PROJEKTÓW Wi cej ni) dwa rozdzielacze odchodz ce od pionu na kondygnacji Rozległe i niskie projekty Jednoczesna praca na dwóch projektach OPCJE PROJEKTU Plik SAMOCZYT WYKORZYSTANIE RYSUNKÓW Z INNYCH PROGRAMÓW GALERIA RYSUNKÓW WYKORZYSTANIE RYSUNKÓW ZAPAMI$ TYWANIE FRAGMENTU INSTALACJI JAKO RYSUNKU CZYNNO" CI DODATKOWE SPRAWDZANIE PODŁ CZE GRUPOWANIE I ODGRUPOWYWANIE WYSZUKIWANIE ELEMENTU RENUMERACJA WYPEŁNIANIE SYMBOLI GRZEJNIKA ROZSUWANIE ELEMENTÓW ROZŁ CZANIE POŁ CZENIA ZDALNE Zdalne ł czenie odległych działek Zdalne poł czenie pary działek MAPA ZDALNYCH POŁ CZE OPERACJE NA DZIAŁKACH (DODAJ PUNKT, USU PUNKT,...) ZMIANA KOLEJNO CI WY WIETLANYCH DANYCH W TABELI EKSPORT RYSUNKU MODUŁY W PROGRAMIE TWORZENIE I ZAPAMI$ TYWANIE MODUŁÓW GALERIA MODUŁÓW USTALANIE SPOSOBU ROZSZERZANIA GRUPY KONFIGURACJA EDYTORA GRAFICZNEGO USTAWIENIA U YTKOWNIKA KONFIGURACJA PASKÓW NARZ$ DZI, KLAWIATURY, MYSZKI I MENU PODR$ CZNEGO Umieszczanie pasków narz dzi na ekranie V

6 Konfiguracja pasków narz dzi, klawiatury, myszki i menu podr cznego CZ!%"&# IV - OBLICZENIA OBLICZENIA DIAGNOSTYKA DANYCH ZAŁO ENIA DO OBLICZE - OPCJE PRZEBIEG OBLICZE WYNIKI OBLICZE PRZEGL D TABEL Z WYNIKAMI OBLICZE Przegl d wyników oblicze działek Przegl d wyników oblicze odbiorników Przegl d zestawienia materiałów Wyniki ogólne Wyszukiwanie WYDRUK WYNIKÓW OBLICZE KATALOGI KATALOGI RUR KATALOGI GRZEJNIKÓW KATALOGI ZAWORÓW KATALOG IZOLACJI ZARZ DCA KATALOGÓW Definiowanie u) ytkowników programu Zarz dzanie katalogami CO ZROBI# ABY U YWA' MAKRODEFINICJI I SKRÓTÓW (GREDI, TEDI) POSŁUGIWA' SI$ SEKCJAMI (GREDI, TEDI) DRUKOWA' WYNIKI WYBRA' KATALOGI DO OBLICZE (GREDI, TEDI) WPŁYN*' NA WYNIKI OBLICZE LUB WYJA NI' PRZYCZYNY NIEPOWODZE LITERATURA PRZYKŁAD DODATEK A STANDARDOWE CZYNNO" CI EDYTORA GRAFICZNEGO PRZYPISANE DO KLAWIATURY ORAZ MYSZKI VI

7 Instal-c.o. - Informacje ogólne Wst p CZ+-,/. 1. WST0 P I - INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przeznaczenie i zakres mo1 liwo2 ci programu Program Instal-c.o. przeznaczony jest dla projektantów i eksploatatorów instalacji centralnego ogrzewania. Umo) liwia wykonanie kompleksowych oblicze pompowej, jedno- i dwururowej wodnej instalacji centralnego ogrzewania i stworzenie schematów (rozwini43 ) instalacji. Wprowadzenie danych odbywa si przez wypełnienie tabel dla działek i odbiorników lub przez narysowanie rozwini cia płaskiego lub aksonometrycznego. Nast pnie mo) liwe jest wykonanie kompleksowych oblicze hydraulicznych i cieplnych instalacji, obejmuj cych: - dobór rednic rur i armatury, - obliczanie instalacji o cz5 ciowo lub całkowicie narzuconych rednicach, - regulacj nastawcz sieci, do czego mog by3 u) yte zawory grzejnikowe i pod-pionowe z nastaw wst pn, a tak) e kryzy dławi ce, - dobór wymaganej wysoko ci podnoszenia pomp umiejscowionych na działkach lub w układach mieszaj cych zasilaj cych ogrzewania podłogowe, - uproszczony dobór izolacji - dla ka) dego katalogu rur mo) e by3 u) yty inny materiałizolacyjny, - dobór grzejników z uwzgl dnieniem wychłodzenia wody w rurach, odzysków od działek i stosowanych dodatków, - dla grzejników o narzuconych wielko ciach obliczenia koryguj ce ich wydajno (3 poprzez przyj cie innego ni) standardowe schłodzenia wody w grzejniku, - zestawienie materiałów: rur, kształtek i zł czek, grzejników i zaworów. Program współpracuje z katalogami rur i armatury, grzejników i zaworów regulacyjnych okre lonych producentów. Brak jest ogranicze na ilo (3 jednocze nie u) ytych katalogów, poza ograniczeniami wynikaj cymi z wersji programu (wersja pełna lub wersja firmowa). Katalogi s plikami binarnymi i nie ma mo) liwo ci ich edycji przez U) ytkownika. Wyniki oblicze widoczne s zarówno w postaci tabel, jak i na schemacie, o ile dane zostały utworzone edytorem graficznym. Wydruki, zarówno tabelaryczny jak i graficzny, mo) na konfigurowa3 w bardzo szerokim zakresie. Program Instal-c.o. ma mo) liwo (3 współpracy, polegaj cej na imporcie wyników oblicze, z innymi programami InstalSystem: z programem OZC (obliczanie zapotrzebowania ciepła) oraz Instal-o.p. (obliczanie ogrzewania podłogowego). Niniejsza instrukcja dotyczy wersji programu o numerze Układ niniejszej instrukcji Układ rozdziałów został tak zaprojektowany, aby ułatwi3 pocz tkuj cemu u) ytkownikowi szybkie rozpocz cie pracy z programem, a równocze nie umo) liwi3 ka) demu u) ytkownikowi zapoznanie si z zaawansowanymi funkcjami programu. Rozdział2 stanowi skrótowy opis posługiwania si programem. Wiadomo ci w nim zawarte wystarczaj do rozpocz cia pracy z programem i stworzenia projektów z u) yciem podstawowych funkcji programu. S one uporz dkowane zgodnie z typowym schematem tworzenia projektów. instrukcji (rozdziały 3 i nast6 pne), je: eli nie jest dost6 pna w formie drukowanej, znajduje si6 na płycie instalacyjnej programu w postaci zbioru plików w formacie HTML łatwego do przegl; dania, oraz w postaci pliku PDF z którego mo: na sporz; dzi8 wydruk potrzebnych rozdziałów. Do przegl; dania instrukcji w formacie HTML zalecany jest program Microsoft Internet Explorer w wersji 4 lub wy: szej. Do przegl; dania lub drukowania instrukcji w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader lub Adobe ebook Reader. Dalsza cz64798 W rozdziale 3 opisano ogólnie metod oblicze, za rozdział4 zawiera opis sposobu przygotowania danych, zwłaszcza przy korzystaniu z edytora tabel. Szczegółowy opis mo) liwo ci edytorów oraz danych poszczególnych elementów opisano w cz4 ci II (po wi conej edytorowi tabel rozdziały 5 i 6 ) oraz III instrukcji (po wi conej edytorowi graficznemu rozdziały 7 do 16). Czwarta cz< (3 instrukcji zawiera opis przebiegu diagnostyki danych i samego procesu oblicze, m.in. omówienie komunikatów o bł dach, a 1

8 Wst p Instal-c.o. - Informacje ogólne nast pnie opis tabel zawieraj cych wyniki oblicze (rozdziały 17 i 18). Rozdział19 stanowi ogólny opis katalogów wykorzystywanych przez program, za rozdział 20 zawiera odpowiedzi na cz sto zadawane pytania. W wersji drukowanej instrukcji zamieszczono na ko cu wydruk wyników przykładu obliczeniowego Struktura danych instalacji Instalacja składa si z jednej lub wielu sekcji, zapisanych w jednym pliku. Sekcja jest to rozgał ziona struktura działek i odbiorników wychodz cych z jednego punktu zasilaj cego, np. z kotła lub rozdzielacza głównego. Na dane projektu składaj si : - dane ogólne projektu (np. parametry wody, wykorzystane katalogi), - dane ogólne poszczególnych sekcji (np. nazwa pliku z programu OZC do zaimportowania), - dane działek i dane odbiorników w poszczególnych sekcjach, - w przypadku korzystania z edytora graficznego dane innych elementów: rozdzielaczy, układów mieszaj cych, pomp, itd. Odbiornikiem mo) e by3 grzejnik, pion grzejny, odbiornik o narzuconym oporze nie b d cy grzejnikiem lub te) wł czenie innej sekcji. Szczególnymi rodzajami odbiorników s p tle ogrzewania podłogowego i rozdzielacze wraz z p tlami grzewczymi maj instalacja zasilaj ca. one mo) liwo (3 pracy w ni) szych parametrach wody ni) Plik projektu instalacji zawiera zarówno dane wszystkich sekcji, jak i ewentualne wyniki oblicze, a tak) e - dla sekcji wpisanych edytorem graficznym informacje o schemacie sekcji, ł cznie z zaimportowanymi rysunkami. W przypadku graficznej edycji danych mo) liwe jest przeznaczenie jednej lub kilku sekcji na rysunki pomocnicze, np. rzuty kondygnacji lub detale pomocnicze sekcja taka nie podlega obliczeniom. Nazwy u) ytych katalogów i opcje oblicze zapisane s równie) w pliku danych, co upraszcza znacznie prac, zwłaszcza przy przenoszeniu danych mi dzy ró) nymi komputerami lub je) eli jednocze nie z komputera korzysta kilku projektantów wykonuj cych ró) ne projekty. Numeracje działek i oznaczenia grzejników s w niezale) ne w poszczególnych sekcjach. Sekcja nie powinna mie ci3 wi cej ni) około 1000 działek i 1000 odbiorników. Maksymalna ilo (3 sekcji w jednym pliku wynosi 255. Mo) liwe jest wł czanie sekcji do sekcji (z pewnymi ograniczeniami) Mo1 liwo2 ci edycyjne programu Integraln cz5 (3 programu stanowi dwa edytory danych instalacji: edytor tabel TEDI oraz graficzny edytor schematów GREDI. Edytor tabel słu) y do wprowadzania lub modyfikowania danych, które posłu)4 wył cznie do oblicze (nie utworz schematu graficznego). Edytor graficzny tworzy dane przez rysowanie schematu - rozwini cia płaskiego lub aksonometrycznego. Dodatkowe wła ciwo ci wprowadzonych obiektów podaje si tekstowo lub przez wybór z listy mo) liwo ci. Dla szybszego wprowadzania du) ych instalacji program wyposa) ono w palet gotowych modułów. Schemat mo) e zosta3 uzupełniony elementami czysto graficznymi (nie podlegaj cymi obliczeniom), które mo) na narysowa3 przy pomocy narz dzi dost pnych w edytorze Gredi, zaimportowa3 z innych aplikacji graficznych lub wklei3 jako obiekty OLE. Dane wpisane edytorem graficznym mo) na wczyta3 i w ograniczonym zakresie modyfikowa3 edytorem tabel, natomiast nie jest mo) liwa sytuacja odwrotna. Edytor graficzny daje mo) liwo ci umieszczania w instalacji urz dze takich, jak rozdzielacze, pompy, układy mieszaj ce dla ogrzewa podłogowych, sprz gła hydrauliczne i inne. Edytor tabel ma ograniczone mo) liwo ci w tym zakresie, dlatego zaleca si korzystanie głównie z edytora graficznego. Program wymaga osobnego opisu działek zasile i powrotów, lecz edytory ułatwiaj półautomatyczne tworzenie opisów działek komplementarnych w przypadku wyst powania zgodnego przebiegu działek zasilaj cych i powrotnych Rozszerzenia nazw plików Przyj to nast puj ce rozszerzenia nazw plików dla programu: *.COW - pliki zawieraj ce bazy danych o instalacji 2

9 Instal-c.o. - Informacje ogólne Wst p *.CO1 - pliki zawieraj ce bazy danych z wersji pakietu 1.0 *.~CO - pliki zawieraj ce poprzednie wersje danych instalacji *.OPW - pliki danych o instalacji ogrzewania podłogowego, które mog by3 zaimportowane w programie GREDI *.HLP - pliki pomocy *.INI - pliki zawieraj ce konfiguracje programu i jego edytorów *.KTG - pliki zawieraj ce katalogi grzejników *.KTI - plik zawieraj cy katalog izolacji *.KTR - pliki z katalogami rur i zwi zanej z nimi armatury *.KTZ - pliki z katalogami zaworów *.TXT - pliki zawieraj ce wydruki wyników skierowane do pliku *.GBM - plik zawieraj cy bibliotek modułów programu GREDI *.GBR - plik zawieraj cy bibliotek rysunków dla edytora GREDI *.GPN - plik zawieraj cy paski narz dzi dla edytora GREDI *.GZD - plik zawieraj cy zapami tane zestawy danych dla edytora GREDI Pliki maj ce w rozszerzeniu nazwy jeden lub dwa znaki $ s plikami tymczasowymi i po zako czeniu pracy s kasowane automatycznie Nazewnictwo stosowane w instrukcji W niniejszej instrukcji, a tak) e w plikach pomocy programu, stosowane b dzie nast puj ce nazewnictwo: Sekcja cz5 (3 projektu zawarta na jednej planszy edytora graficznego. Odbiornik element odbieraj cy energi z instalacji i przekazuj cy j do otoczenia lub innego medium (grzejnik, pion grzejny, nagrzewnica wentylacyjna) Działka odcinek sieci rur prowadz cy okre lony, stały na całej długo ci strumie wody. Element armatury element wstawiany wizualnie na działk, zarówno b d cy armatur (uzbrojeniem rury) w powszechnym rozumieniu, jak i w szerszym znaczeniu, np. punkt stały lub przej cie przez przegrod. W6 zeł punkt na schemacie stanowi cy poł czenie działki z wcze niejsz lub nast pn, najcz5 ciej z wi cej ni) jedn, czemu towarzyszy ł czenie lub rozdziałstrumienia wody. = ródło umowne miejsce zasilania sekcji lub instalacji Moduł układ kilku wzajemnie poł czonych elementów, zapami tany w pasku narz dzi do wielokrotnego u) ycia. Grupa szczególny rodzaj modułu, maj cy dodatkowe cechy, m.in. granic (ramk ), poza któr nie mo) na przesun43 elementów nale)5 cych do grupy. Grupa rozszerzalna grupa, dla której okre lono sposób samo-powielania (dodawania kolejnych elementów) przy rozszerzaniu ramki grupy. Tabelka danych tabela w której mo) na edytowa3 dane elementów jednego lub wielu tego samego typu. Warstwa jedna z dwóch płaszczyzn widocznych w edytorze graficznym, które nakładaj c si na siebie tworz wspóln cało (3 (pierwsza Instalacja, druga Konstrukcja). Trzecia płaszczyzna pokazana na osobnej zakładce Wydruk słu) y do podgl du wydruku. 3

10 Skrócony opis etapów tworzenia projektu Instal-c.o. - Informacje ogólne 2. SKRÓCONY OPIS ETAPÓW TWORZENIA PROJEKTU 2.1. Wprowadzenie W niniejszym rozdziale przedstawione s podstawowe etapy tworzenia i liczenia projektu instalacji centralnego ogrzewania przy u) yciu programu Instal-c.o. z wykorzystaniem edytora graficznego Gredi-c.o. W kolejnych podrozdziałach znajduje si skrócony opis tych etapów, natomiast szczegółowy opis ró) norodnych funkcji i mechanizmów programu jest uj ty w kolejnych rozdziałach instrukcji. Na podstawowe etapy tworzenia projektu składaj; si6 : - rozplanowanie podziału projektu na sekcje, - uruchomienie edytora i ustalenie danych ogólnych oraz wybór katalogów, - narysowanie schematów (rozwini<3 ) poszczególnych sekcji, z kontrol poprawno ci poł cze w sekcji po zako czeniu ka) dego rozwini cia, - uzupełnienie działek i ew. odbiorników o elementy armatury oraz opisy, - uzupełnienie danych liczbowych (np. geometrycznych) i okre lenie typów elementów i urz dze, które maj by3 dobierane z katalogów, - ewentualne uzupełnienie rozwini<3 o dodatkowe opisy (np. nazwy grup pionów, tabelki rysunku itd.), - przej cie do oblicze (najpierw wykonywana jest diagnostyka), - ustalenie opcji oblicze, - wykonanie oblicze, - przegl d wyników w tabelach i/lub na rysunku, - w razie potrzeby skorygowanie danych lub rysunku (np. w razie nakładania si opisów) i powtórzenie oblicze, - wykonanie potrzebnych wydruków, - zapisanie pliku. Zapis pliku mo) na przeprowadza3 dowolnie cz> ciej, dla bezpiecze stwa. Nie jest konieczne (ani nie jest wykonywane automatycznie) zapisanie pliku przed wykonaniem oblicze. Mo) na zapisa3 plik a nast pnie wykona3 wiele ró) nych wariantów oblicze, po czym zrezygnowa3 z zapisania pliku projekt b dzie zarchiwizowany na dysku zawsze w takim stanie, w jakim ostatnio zostałwykonany zapis (lub został on wykonany automatycznie przez edytor graficzny) Utworzenie nowego projektu Program Gredi po uruchomieniu tworzy automatycznie nowy, pusty projekt bez ustalonej nazwy pliku. Dla tego projektu przyj te s pewne domy lne warto ci danych ogólnych. Aby zmieni3 warto ci tych danych nale) y nacisn<3 klawisz F7, co otworzy okienko edycji opcji projektu. Na zakładce Dane ogólne mo) na skorygowa3 dane ogólne pliku (np. parametry wody w instalacji) lub sekcji (np. nazwy katalogów grzejników i rur b d cych katalogami domy lnymi pocz tkowo nie s one ustalone). Na zakładce Informacja mo) na uzupełni3 opis projektu, wpisuj c tekst ułatwiaj cy pó? niejsz jego identyfikacj. Okienko edycji danych ogólnych nale) y zamkn<3 klikaj c przycisk OK. 4

11 Instal-c.o. - Informacje ogólne Skrócony opis etapów tworzenia projektu Przed pieniem do edycji schematu instalacji nalea y wybrab katalogi wykorzystywane w projekcie. W tym celu nalea y z menu górnego Opcje wybrab pozycjc Obsługa katalogów a nastc pnie Grzejników i w oknie, które sic ukaa e, zaznaczab potrzebne katalogi, po czym kliknic ciem na przycisk ze w prawo przenosib je do listy katalogów. CzynnoD ci te nalea y powtórzyb dla katalogów rur i zaworów. Opcje i dane ogólne moa na zmienib na póe niejszym etapie pracy. W tym celu nalea y wybrab polecenie Opcje / Dane ogólne (F7) lub Opcje / Informacja (o projekcie) - kaa da z nich wyd wietla okienko opcji projektu na odpowiedniej zakładce. Dokładny opis okienka opcji projektu znajduje sic w rozdziale Edycja schematu Nowy projekt zawiera jua przekrój przez układ stropów, na którym rysowane bc dzie rozwinic cie. Aby zmodyfikowab, np. wydłua yb w prawo ten obiekt, nalea y przejd(b na zakładkc Konstrukcja (w prawym dolnym rogu ekranu) i na obszar układu stropów pojawi sic ramka w oliwkowym kolorze. Po przeniesieniu wskae nika myszy nad krawc de ramki, w miejsce gdzie na krawc dzi tej znajduje sic uchwyt - mały kwadracik w kolorze ramki, wskae nik myszy zmieni postab na strzałkc. W tym momencie nalea y lewy klawisz myszy i nie c go przewlec ramkc grupy dowolnie daleko w prawo. Po zwolnieniu klawisza myszy układ stropów ulegnie rozszerzeniu. Aby dodab nowy przekrój przez stropy w innym układzie (np. przesunic ty o 1/2 kondygnacji), nalea y wybrab element o nazwie Opis rzc dnych stropów z górnej zakładki Elementy i wstawib obok cego elementu tego typu, po czym w tabeli danych dla tego elementu wpisab wartod(b rzc dnej pierwszej kondygnacji (przesuwanie całego elementu nie powoduje zmian rzc dnych stropów!). E E Po powrocie na zakładkc Instalacja nalea y rozplanowab wzajemne rozmieszczenie pionów i głównego punktu zasilania, czyli ródła. KolejnoD(B rysowania elementów nie ma znaczenia, nalea y jednak pamic tab o nastc cych regułach: - zawsze cza sic działki do innych elementów (E ródeł, odbiorników, rozdzielaczy), nie na odwrót - elementy armatury umieszcza sic cznie na elementach podstawowych, najczc5d ciej działkach (nie moa na ich wstawiab na rysunek samoistnie) - czenie jest tworzone natychmiast po zakof czeniu rysowania lub modyfikowania działki i uwidaczniane poprzez wypełnienie kolorem kwadracika cego zakof czenie działki (analogiczne kwadraciki w odbiornikach i ródłach miejscami, do których cza sic działki). Dlatego zaleca sic na co kontrolowab realizacjc czef. 5

12 Skrócony opis etapów tworzenia projektu Instal-c.o. - Informacje ogólne Schemat moa na tworzyb z: - pojedynczych elementów cych sic na zakładce Elementy : odbiorników, działek itd. - modułów dostc pnych w programie - grup rozszerzalnych dostc pnych w programie - fragmentów skopiowanych do schowka i wklejanych w inne miejsce rysunku - własnych modułów i grup rozszerzalnych Opis wszystkich elementów dostc pnych w edytorze graficznym zawiera rozdział7.3 instrukcji. Ogólny układ ekranu podczas pracy da nastc co (objad nienia zostały dodane na ilustracji): Wstawienie działki polega na: - kliknih ciu na przycisku działki w pasku narzh dzi Elementy - kliknih ciu w obszarze rysunku na punkt, gdzie działka ma sih zaczynai - przeniesieniu wskaj nika myszy w miejsce, gdzie działka ma sih kok czyi - jel eli w miejscu tym nie ma punktu podłm czenia np. odbiornika (działka ma miei wolny koniec), nalel y kliknm4i najpierw lewym, a nasth pnie prawym klawiszem myszy. W przeciwnym wypadku wystarczy kliknm4i tylko lewym klawiszem. Załamania na działce (punkty zmiany kierunku) tworzy sih poprzez pojedyncze kliknih cie. Wstawienie elementu innego nil działka polega na kliknih ciu na przycisk reprezentujm cy element i nasth pnie kliknih ciu w miejscu, gdzie ma sih on znalej(i. Dotyczy to równiel modułów i grup rozszerzalnych. Podobnie przebiega wstawianie elementów armatury, przy czym przed wstawieniem (drugim kliknih ciem) nalel y ustawii sih na działce, na którm ten element ma byi wstawiony. Ponowne wybranie do wstawienia tego samego elementu nastm pi po nacin nih ciu klawisza funkcyjnego F3. Liczne funkcje edycyjne programu i oferowane ułatwienia opisano w rozdziale 8 instrukcji. W praktyce najkorzystniej jest najpierw rozmien cii wih kszon(i typowych pionów, tworzm c je z grup rozszerzalnych, a nasth pnie wstawii J ródło i połm czyi je siecim rozdzielczm z pionami. W pasku narzh dzi istnieje przycisk ułatwiajm cy rysowanie dwóch działek jednoczen nie, co znacznie ułatwia tworzenie rozwinih cia sieci rozdzielczej.. PóJ niej mol na wstawii nietypowo umiejscowione (np. podłm czone do sieci rozdzielczej) grzejniki. Rozszerzenie grupy opisano na przykładzie opisu rzh dnych stropów w poprzednim 6

13 Instal-c.o. - Informacje ogólne Skrócony opis etapów tworzenia projektu podpunkcie. WłM czenie trybu ORTO (podwójne kliknih cie na napis ORTO widoczny w prawym dolnym rogu ekranu) w wih kszon ci przypadków ułatwia tworzenie sieci rozdzielczej. Po narysowaniu całon ci rozwinih cia sekcji (lub jej czh5n ci, lecz stanowim cej spójnm całon(i ) warto wykonai szybkie sprawdzenie połm czek przez nacin nih cie kombinacji klawiszy Shift-F2. W razie błh dnych połm czek lub braku połm czek program wyn wietli listh nie połm czonych elementów, elementów tworzm cych ph tlh lub o nieokren lonym kierunku przepływu. Działkom nadawane so powrotnej ujemne. automatycznie numery: działkom sieci zasilajo cej dodatnie, a działkom sieci 2.4. Uzupełnianie danych elementów Po narysowaniu schematu całej sekcji i umieszczeniu na działkach elementów armatury, dalsza edycja danych polega na uzupełnieniu tych informacji, których program nie jest w stanie uzyskap z rysunku. Na takie dane składajo siq : - długor ci działek (program domyr lnie uzupełnia je z rysunku tylko dla działek pionowych) - informacje o zło czkach i kształtkach niewidocznych na rysunku, które nales y wpisap do odpowiednich działek - wydajnor ci cieplne grzejników lub nazwy pomieszczet z programu OZC, z których majo one byp pobrane - typy zaworów na działkach, lub dane do obliczenia oporu tych zaworów - typy rur, z których majo byp dobrane działki - typy grzejników, które majo byp dobrane. W dwóch ostatnich przypadkach uzupełnianie danych nie jest konieczne, o ile okrer lone zostały typy domyr lne rur i grzejników w danych ogólnych. Uzupełnianie danych w tabelach jest niezbq dne równies wtedy, gdy program przyjmuje wartor ci domyr lne, lecz nie zawsze so one włar ciwe, np. dla: temperatur otoczenia i izolacji działek metody doboru, ograniczet wymiarów i rodzajów zabudowy grzejnika Szczegółowy opis danych elementów zawiera rozdział9 instrukcji. 7

14 Skrócony opis etapów tworzenia projektu Instal-c.o. - Informacje ogólne! Wiele danych i wartou ci jest odczytywanych przez program z rysunku lub okreu lanych przy uv yciu innych danych. WielkoU ci te sw umieszczone w nawiasach. UV ytkownik ma mov liwouyx nadpisania ich wartou ciw narzuconw. Aby powrócix do wartou ci domyu lnej (wyznaczanej przez program) nalev y w danym polu wpisax znak zapytania i nacisnw9x Enter. Dane elementów uzupełniamy w tabeli, która widoczna jest po prawej stronie ekranu roboczego. ZawartoZ([ tabeli zmienia si\ w zale] noz ci od rodzaju zaznaczonego elementu. Zaznaczenie elementu odbywa si\ przez jego klikni\ cie na rysunku, a poprawnoz([ zaznaczenia mo] na rozpozna[ po tym, ] e: - zaznaczony element jest narysowany grubsz^ lini^ (odbiornik ma wypełnienie szarym kolorem) - w dolnej cz\5z ci ekranu, na tzw. linii stanu pojawia si\ informacja jakiego typu elementy i w jakiej liczbie s^ zaznaczone, podobna informacja widoczna jest w nagłówku tabeli danych. Wpisywane dane s^ albo wartoz ciami liczbowymi, albo wybierane s^ z listy. Dla niektórych pól okrez lenie wpisanej wartoz ci odbywa si\ po otwarciu pomocniczego okna zawieraj^ cego wiele pomocniczych pól edycyjnych lub list. Szczegółowy opis typów pól zawiera rozdział 9.2. Znacz^ ce przyspieszenie pracy uzyskuje si\ przez wpisanie danych do wielu jednoczez nie zaznaczonych elementów tego samego typu. Zaznaczenie wielu elementów tego samego typu odbywa si\ w jeden z ni] ej wymienionych sposobów: - zaznaczanie kolejnych elementów przez klikni\ cie, podczas gdy naciz ni\ ty jest klawisz Shift - wybranie z menu Edycja funkcji Zaznacz wszystkie elementy typu... i okrez lenie o jakie elementy chodzi (np. gał^ zki) - wybranie z menu Edycja funkcji Zaznacz wszystkie elementy z obszaru typu... i okrez lenie o jakie elementy chodzi (np. gał^ zki), a nast\ pnie zaznaczenie prostok^ tnego obszaru na rysunku. Szczegółowo powtarzanie i wielokrotne wpisywanie danych omówiono w p. 9.8 instrukcji Diagnostyka i poprawa danych Obliczenia uruchamiane s^ kombinacj^ klawiszy Ctrl-O lub naciz ni\ ciem przycisku z kalkulatorem. W pierwszej kolejnoz ci wykonywana jest diagnostyka danych, której efektem mo] e by[ wykrycie bł\ dów uniemo] liwiaj^ cych obliczenia, lub tylko podanie listy ostrze] e_. Komunikaty o bł\ dach i ostrze] eniach omówiono w p.17.1 instrukcji. W razie braku bł\ dów mo] na kontynuowa[ obliczenia ponownie naciskaj^ c Ctrl-O lub przycisk z kalkulatorem. W przypadku, gdy wyst\ puj^ bł\ dy, lub U] ytkownik chce zlikwidowa[ przyczyny ostrze] e_, nale] y wyjz([ z programu obliczeniowego (naciskaj^ c przycisk WyjZ cie. Po powrocie do edytora graficznego lista bł\ dów i ostrze] e_ b\ dzie widoczna w osobnym okienku. 8

15 Instal-c.o. - Informacje ogólne Skrócony opis etapów tworzenia projektu Dwukrotne klikni` cie na element listy zaznacza na rysunku element, do którego przypisany jest bła d, co ułatwia znalezienie i poprawienie danych elementu Opcje i obliczenia Przed kontynuacja obliczeb nalec y zapoznad si` ze stanem opcji steruja cych przebiegiem obliczeb lub zawieraja cych istotne dane (np. wartoe(d cie nienia dyspozycyjnego). Opcje rozmieszczone sa na trzech zakładkach. Opis ich znaczenia zawiera p Pierwsza zakładka zawiera opcje doboru f rednic, druga dalszych obliczeg hydraulicznych (regulacji sieci), trzecia obliczeg cieplnych: izolacji, wychłodzeg w działkach i doboru grzejników. Podczas obliczeg równieh mogi zostaj zasygnalizowane błk dy lub ostrzeh enia. Obliczenia obejmuji wszystkie sekcje zawarte w projekcie, z wyji tkiem sekcji zaznaczonych jako nie podlegaji ce obliczeniom. Jeh eli projekt juh był wczef niej liczony, lecz zachodzi koniecznof(j ponownego doboru f rednic rur, naleh y zaznaczyj pole Ponownie dobieraj f rednice Przegll d i wydruk wyników Po wykonaniu obliczeg moh na przejrzej ich wyniki w edytorze graficznym lub w postaci tabel. Wyniki zestawione w postaci tabel pojawii sik po nacif nik ciu przycisku Wyniki nad zestawem zakładek programu obliczeniowego. Na czterech zakładkach bk di widoczne: wyniki ogólne, tablica wyników dla działek, tablica wyników dla odbiorników oraz zestawienia materiałów. Istnieje moh liwof(j skonfigurowania zawartof ci tabel (wyłi czenia wyf wietlania kolumn nie zawieraji cych istotnych informacji) oraz wyszukiwania elementów spełniaji cych okref lone warunki, np. działek o zadanym numerze, o prk dkof ci przepływu wik kszej od zadanej, o wychłodzeniu wody wik kszym od zadanego itd. Szczegółowy opis tabel wyników zamieszczono w rozdziale

16 Skrócony opis etapów tworzenia projektu Instal-c.o. - Informacje ogólne Po nacim nin ciu przycisku Drukuj program wym wietli podglo d wydruku wraz z okienkiem umop liwiajo cym wygodne konfigurowanie zakresu i stylu wydruku. Chco c przeło czyq podglo d na inno tabeln wyników nalep y w okienku sterujo cym wybraq listn Schemat i ze znajdujo cych sin w niej pozycji wybraq odpowiedni schemat. Mop liwe jest tworzenie własnych schematów. Wyniki zestawione w postaci tabel mor na równier przejrzes po powrocie do edytora graficznego. Powrót do edytora nastt puje po naciu nit ciu przycisku opisanego jako Wyju cie nad zestawem zakładek programu obliczeniowego. W edytorze graficznym wyniki dzielv sit na: - umieszczane na rysunku automatycznie, np. wielkou ci grzejników i zaworów, - umieszczane na rysunku po dodaniu dodatkowych elementów graficznych (u rednice działek, przepływy w działkach i niektóre inne wyniki dla działek), 10

17 Instal-c.o. - Informacje ogólne Skrócony opis etapów tworzenia projektu - widoczne tylko w trybie podglv du (nie podlegajv ce wydrukowi) chmurki pomocy, pojawiajv ce sit po umieszczeniu wskaw nika myszy nad interesujv cym elementem. Konfiguracja wydruku jest przeprowadzana na warstwie Wydruk (zakładki w dolnej prawej czt5u ci ekranu). Celem pokazania na rysunku dobranych u rednic przewodów naler y na działkach umieu cis elementy typu Opis działki, które mor na znalewgs na zakładce Grafika (naler y to wykonas na zakładce Instalacja ). Element taki mor na skonfigurowas na wyu wietlanie rór nych wyników, m.in.: u rednicy działki, przepływu i grubou ci izolacji. Rysunek mor na ter uzupełnis o inne elementy graficzne, np.: tabelkt rysunkowv. Program Gredi umor liwia sprawdzanie wyników czv stkowych dla poszczególnych elementów instalacji za pomocv chmurek. Po ustawieniu sit myszkv na elemencie, program pokazuje chmurkt zawierajv cv wyniki dla elementu. Zamiast bezpou redniego wydruku na drukarce lub ploterze mor liwe jest wyeksportowanie rysunku w celu uzupełniajv cej edycji przy ur yciu np. programu AutoCAD. W tym celu naler y skorzystas z polecenia Plik / Eksport rysunku i wybras jeden z dostt pnych formatów DXF lub WMF. 11

18 Metoda obliczex Instal-c.o. - Informacje ogólne 3. METODA OBLICZEy 3.1. Obliczenia hydrauliczne Obliczanie spadku ciu nienia na długou ci odbywa sit wg wzoru Darcy - Weisbacha, w którym współczynnik tarcia wyliczany jest z wzoru Colebrooka. Dla rur hydraulicznie gładkich zastosowany jest wzór Schillera-Hermana. Chropowatou(s rurociv gów i maksymalna prt dkou(s dla kar dej u rednicy sv wpisane do katalogów rur. Współczynniki oporów miejscowych innych elementów z katalogu rur: zaworów zaporowych, łuków, odsadzek, trójników itp. równier czytane sv z katalogu rur. Dodatkowo na działce mor na zadeklarowas istnienie nieznanego (dla programu) elementu o znanej wartou ci spadku ciu nienia, k v lub współczynnika oporu miejscowego. Czynnikiem grzewczym (obiegowym) mor e bys woda lub mieszanina wody z glikolem (do 50%). Program akceptuje temperatury wody jur od 5 stopni, co umor liwia liczenie sieci wody chłodniczej, naler y jednak zachowywas dodatniv rór nict temperatur (wyr sze zasilanie, nir szy powrót). Parametry fizyczne czynnika wyliczane sv z odpowiednich równax aproksymacyjnych. Program uwzglt dnia ciu nienia grawitacyjne wywołane wychłodzeniem wody w grzejnikach i działkach Dobór urzz dze{ rednice ruroci} gów i kształtek ~ rednice rurociv gów sv dobierane wg kryterium obliczeniowego spadku ciu nienia na długou ci (R obl ), z przestrzeganiem maksymalnej prt dkou ci (odczytanej z katalogu) i maksymalnego oporu tarcia (podanego w opcjach). Obliczeniowy spadek ciu nienia na długou ci wynika z przyjt tej w programie zaler nou ci wartou ci optymalnej od natt5r enia przepływu. Jer eli ur ytkownik uzna dobierane u rednice za zbyt dur e, powinien ponowis obliczenia z ponownym doborem u rednic, zmieniajv c jednoczeu nie wartou ci opcji mno nik do W max oraz R max. Ta ostania zmiana spowoduje równier proporcjonalnv zmiant wartou ci obliczeniowego oporu tarcia. Po dobraniu u rednic kar de nastt pne obliczenia danej instalacji obejmujv tylko obliczenia cieplne i regulacjt sieci. Chcv c ponownie dobras u rednice, np. z innym kryterium doboru, naler y włv czys opcjt ponownie dobieraj u rednice. Zakres u rednic, z którego program mor e korzystas mor na ograniczys od dołu - dla gałv zek, pionów i sieci rozdzielczej sv osobno podane ograniczenia, które mogv bys rór ne w rór nych sekcjach. Minimalna u rednica gałv zek stosowana jest dla podeju(s do grzejników, pionów grzejnych i elementów o narzuconym oporze, nie dotyczy natomiast podeju(s do elementów typu włv czenie sekcji. W katalogach rur z tworzyw i miedzianych typowe trójniki i kolana sv domyu lnie dobierane, gdy ze struktury połv czex wynika, ir na działce jest trójnik lub kolano, a w danych nie okreu lono jaki element ma bys ur yty. Program Gredi-c.o. domyu lnie ustawia typ takich kolan i trójników na dobierz, co np. dla rur stalowych nie spowoduje dobrania r adnych elementów (jednak odpowiednie opory hydrauliczne zostanv uwzglt dnione), natomiast dla rur miedzianych lub z tworzyw program poszuka w katalogu domyu lnych kolan i trójników. Jer eli nie uda sit dobras wymaganej wielkou ci trójnika, program poszukuje najblir szego (w pewnych granicach) i dodaje potrzebne redukcje. Nawet jer eli nie uda sit dobras z katalogu konkretnego kolana lub trójnika, to jednak ich opór hydrauliczny bt dzie w obliczeniach uwzglt dniony na podstawie standardowych wartou ci. Program umor liwia narzucanie u rednic działek. Chcv c zrezygnowas z narzuconych wczeu niej u rednic wystarczy ponowis obliczenia z ponownym doborem i wyłv czonv opcjv zachowaj narzucone u rednice Grzejniki Podstawv do doboru grzejnika jest jego wpisana do danych lub zaimportowana z programu OZC wymagana wydajnou(s cieplna, pomniejszona o zyski ciepła od gałv zek i ew. innych dodatkowo zadeklarowanych działek w tym pomieszczeniu. Nie trzeba w danych o zyskach ciepła deklarowas gałv zek, poniewar sv uwzglt dniane automatycznie. 12

19 Instal-c.o. - Informacje ogólne Metoda obliczex Zyskom od działek mor na zbiorczo nadas wagt (od 0 do 1), która oznacza, jaka ich czt5u(s ma bys uwzglt dniona przy doborze grzejników. Dla kar dego grzejnika program obliczy temperaturt zasilania, przewar nie nir szv od temperatury zasilania sekcji o wychłodzenia w działkach, które dla długich nieizolowanych działek o małych przepływach mogv bys znaczne. Nastt pnie poszukiwany jest w katalogu grzejnik o odpowiedniej w danych warunkach wydajnou ci. Metoda uwzglt dnia dowolne wartou ci temperatur wody i pomieszczenia, dodatki na obudowt i usytuowanie grzejnika, poprawkt na u redniv pott gowv rór nict temperatur, a dla grzejników konwektorowych równier wpływ natt5r enia przepływu wody. Kryterium wybrania danej wielkou ci grzejnika jest zapisana w katalogu wydajnou(s przy standardowych parametrach, przeliczona na aktualne warunki pracy. Wzory obliczeniowe sv zgodne z [4]. Program dobiera grzejnik z katalogu wybierajv c odpowiedniv wielkou(s : liczbt elementów dla grzejników z ogniw, lub długou(s - dla płytowych i rurowych. Gdy na gałv zce jest termostat, program zwit ksza powierzchnit grzejnika o 15%, nie zwit kszajv c jednak jego obliczeniowej wydajnou ci ani strumienia masy wody grzejnej. Program mor e dobieras grzejnik według nastt pujv cych metod: - pierwszy najblir sza pasujv ca wielkou(s w typie wskazanym w danych lub nastt pnych, - optymalny grzejnik o najmniejszym niedopasowaniu wybrany z całej wskazanej rodziny lub katalogu - najlepsze proporcje grzejnik o stosunku długou ci do wysokou ci najblir szym podanego w danych ogólnych, wybrany z całej wskazanej rodziny lub katalogu. Metoda pierwszy była stosowana jako jedyna w pierwszej wersji pakietu Termo-Danfoss 1.0 i w programach IN2CO i OZC dla DOS. W tej metodzie, jer eli najwit ksza wielkou(s danego typu nie jest wystarczajv ca, lub przekroczono dopuszczalne wymiary grzejnika, program kontynuuje próby doboru zmieniajv c typ grzejnika na jego nastt pct wskazanego w katalogu, na przykład z grzejnika płytowego pojedynczego przechodzi na podwójny, nastt pnie na potrójny, a nastt pnie na grzejnik o wit kszej wysokou ci. W przypadku wskazania w danych grzejnika o wysokou ci 600 mm, grzejniki nir sze nie bt dv dobierane. Gdy przeszukanie tego civ gu kolejnych typów nie daje rezultatu - program nie dobiera grzejnika i sygnalizuje to w wynikach. W metodach pierwszy i optymalny, grzejniki poszukiwane sv w całym katalogu (rodzinie), niezaler nie od tego, czy np. w danych wskazano grzejnik o wysokou ci 300 czy 600, jedno czy dwupłytowy. Dla katalogów grzejników łazienkowych, gdzie nieraz w jednym katalogu znajdujv sit grzejniki o rór nej konstrukcji, przeszukiwanie ograniczone jest tylko do rodziny podobnych grzejników. Pod pojt ciem rodziny grzejników rozumie sit np. wszystkie grzejniki płytowe danego producenta, profilowane, bez zintegrowanego zaworu, w pełnym zakresie dostt pnych wysokou ci i długou ci oraz grubou ci. Dla grzejników łazienkowych drabinkowych jest to zwykle jeden wzór stylistyczny o okreu lonej nazwie handlowej i rór nych wysokou ciach i szerokou ciach. Rodzina grzejników jest widoczna przy wyborze typu jako folder, dla grzejników stalowych płytowych w metodach optymalny i proporcje przeszukiwany jest zawsze cały katalog. Po znalezieniu włau ciwej wielkou ci grzejnika, jego wydajnou(s zostaje przeliczona na aktualne parametry i zapamit tana - o ile nie zostały przekroczone zadeklarowane dopuszczalne wymiary grzejnika (długou(s, wysokou(s, grubou(s ).! Cz sto niemo no ƒ doboru grzejnika wynika z nadmiernego wychłodzenia wody w działkach, zwłaszcza długich nieizolowanych podej ciach do grzejników o małym przepływie. Opór hydrauliczny grzejnika obliczany jest na podstawie dobranej lub narzuconej wielkou ci i typu. Mor na wskazas w danych grzejniki spoza katalogu, wówczas dobór nie jest wykonywany, lecz dla prawidłowych obliczex hydraulicznych konieczne jest zadeklarowanie na gałv zce grzejnika dodatkowej wartou ci kv lub dzeta. Program umor liwia narzucanie wielkou ci (długou ci lub liczby ogniw) grzejników, równier w przypadku wpisywania wartou ci zapotrzebowania ciepła nie pochodzv cej z automatycznego importu z OZC. Grzejniki o narzuconej wielkou ci i okreu lonym typie (pochodzv ce z katalogów) sv analizowane co do poprawnou ci narzuconej wielkou ci. Mor na wykonas obliczenia kompensujv ce niedopasowania narzuconych grzejników poprzez zwit kszenie lub zmniejszenie schłodzenia wody opcja koryguj przepływy. Dla grzejników uznanych za niedowymiarowane mor liwou ci takiej kompensacji sv ograniczone z uwagi na kształt charakterystyki cieplnej grzejnika. 13

20 Metoda obliczex Instal-c.o. - Informacje ogólne Przy pobieraniu danych z programu OZC dobrane w tym programie grzejniki sv traktowane (jer eli opcje importu obejmujv ter wielkou ci grzejników) jako grzejniki o narzuconej wielkou ci. Porównujv c wyniki obliczex z programem OZC trzeba pamit tas o rór nicach w sposobie uwzglt dniania schłodzex w sieci rur Zawory Wit kszou(s zaworów wystt pujv cych w katalogach programu przeznaczona jest do deklaracji na działkach. ~ rednice zaworów grzejnikowych termostatycznych oraz zaworów dobieranych z katalogów rur lub oporów miejscowych dobierane sv w oparciu o wartou(s u rednicy działki, natomiast pozostałych zaworów (nastawnych podpionowych, regulatorów rór nicy ciu niex, regulatorów przepływu) na podstawie wpisanych do katalogu wartou ci "nominalnego" natt>r enia przepływu. Z wyjv tkiem regulatorów przepływu, mor na narzucas u rednict zaworu w edytorach danych. Podpionowe zawory nastawne i regulatory przepływu program akceptuje na wszystkich działkach sieci, przy czym w razie zadeklarowania wit kszej nir niezbt dna ilou ci tych zaworów w obiegu grzejnika (liczv c wszystkie działki ar do zasilania sekcji), tylko na niektórych, wybranych jako niezbt dne, nastv pi regulacja, a pozostałe dobrane bt dv ze stałv nastawv wstt pnv. Regulatory rór nicy ciu nienia typu dławiv cego zwykle stosuje sit na działkach powrotnych, a na odpowiadajv cych im działkach zasilajv cych powinny wystt powas zawory okreu lonego typu (wymagane przez producenta) jako miejsce podłv czenia rurki impulsowej i ewentualnego dodatkowego dławienia. W obiegu danego odbiornika mor e wystv pis tylko jeden regulator rór nicy ciu niex typu dławiv cego. Nadmiarowo-upustowe regulatory rór nicy ciu niex naler y deklarowas na działkach zasilajv cych, podajv c w danych (jako numer działki podłv czenia rurki impulsowej) numer działki powrotnej, do której odprowadzony bt dzie przewód upustowy. Zastosowanie tych zaworów nie wpływa na wartou(s autorytetu zaworów grzejnikowych. Istnieje mor liwou(s deklarowania zaworów spoza katalogów, naler y im wówczas przypisas wartou(s współczynnika oporu miejscowego, kv lub narzuconego oporu. Zawory takie nie mogv spełnias funkcji wyrównywania oporów obiegów (regulacji nastawczej). Sv im przypisywane u rednice takie, jak działek, na których sit znajdujv. Zawory mogv bys takr e przypisane do grzejników. Ma to miejsce w dwóch przypadkach: - zawór jest termostatycznv wkładkv regulacyjnv i pojawia sit automatycznie wraz z grzejnikiem zintegrowanym. Zaworu takiego nie mor na usunv4s, jednak w pewnych przypadkach mor na zmienis jego typ gdy dany producent grzejników dopuszcza takv mor liwou(s. - zawór jest tzw. garniturem przyłv czeniowym (do grzejników z zasilaniem bocznym) lub tzw. u rubunkiem przyłv czeniowym do grzejników z zasilaniem dolnym. Takie zawory umieszcza sit na grzejnikach samodzielnie Pompy Pompy, jako elementy wstawione wizualnie do działki instalacji w edytorze graficznym, mor na stosowas pod warunkiem spełnienia ponir szych wymagax : - na jednej z działek niosv cych sumarycznv ilou(s wody w sekcji - program dobierze wysokou(s podnoszenia tej pompy i podana w wynikach dyspozycyjna rór nica ciu niex dla sekcji powinna wtedy wynieu(s zero. - jer eli sekcja zawiera kilka gałt zi wychodzv cych z rozdzielacza głównego, to pompa powinna bys wstawiona na kar dej z tych gałt zi (lub na r adnej), lub przed tym rozdzielaczem. Dobrane ciu nienia pomp podawane sv w liu cie komunikatów obliczex, a takr e w zestawieniu materiałów. Program nie zawiera katalogu konkretnych pomp. W powyr szych przypadkach wysokou(s podnoszenia pompy stanowi ciu nienie dyspozycyjne dla gałt zi, w której pompa sit znajduje. Dopuszczalne jest narzucanie ciu nienia pompy, jednak gdy narzucone ciu nienie bt dzie zbyt małe, to podane w wynikach ciu nienie dyspozycyjne dla sekcji stanowis bt dzie uzupełnienie do wartou ci wymaganej. 14

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE to kolejny moduł rozszerzający zestaw programów branżowych systemu ArCADiA BIM przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Baza danych Reaxys pozwala na przeszukiwanie literatury z zakresu chemii, biologii i nauk pokrewnych. Przeszukiwanie literatury odbywa si mo e na ró nych drogach: -

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika . Wstęp Biblioteka AutoCad jest narzędziem przeznaczonym do specyfikowania aparatury niskiego i średniego napięcia w oparciu o sparametryzowany katalog produktów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Dane projektowe Cel i zakres prac

Dane projektowe Cel i zakres prac Dane projektowe Cel i zakres prac Opracowanie projektu technicznego instalacji wodoci gowej (wody zimnej, ciepłej ej wody u ytkowej) u dla podpiwniczonego budynku jednorodzinnego. Dobór rednic przewodów,

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Dostosowanie paska narzędzi. Wyświetlenie paska narzędzi Elemety. Celem wyświetlenia paska narzędzi Elementy należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub w linii komend wprowadzić polecenie

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Wersja 1.0 Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa, Luty 2016 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne dotyczące aplikacji internetowej Obroty Paliw...

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo