R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXIX-XL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXIX-XL"

Transkrypt

1 R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXIX-XL

2 R OCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

3 THE NATIONAL L IBRARY Y EARBOOK XXXIX-XL National Library Warszawa 2008

4 R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXIX-XL Biblioteka Narodowa Warszawa 2008

5 4 Książka i czytelnictwo Komitet Redakcyjny Rocznika Biblioteki Narodowej Paulina Buchwald-Pelcowa, Michał Jagiełło, Jadwiga Kołodziejska Tomasz Makowski (przewodniczący) Jerzy Zdrada, Barbara Elżbieta Zybert Redaktor naczelny Halina Tchórzewska-Kabata Projekt okładki Wiktor Jędrzejec Opracowanie typograficzne Andrzej Tomaszewski Redaktor tomu Elżbieta Olszewska Redaktor techniczny Teresa Trusewicz Tłumaczenie streszczeń i spisu rzeczy na język angielski Barry Keane Wersja elektroniczna: Wojciech Buksowicz Adres redakcji Biblioteka Narodowa Sekretariat Naukowy al. Niepodległości 213, Warszawa tel. (022) ; XXXIX-XL tom Rocznika Biblioteki Narodowej powstał przy finansowej pomocy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ISBN ISSN

6 A. Zdanowicz Co zajmuje zachodnich badaczy 5 Wprowadzenie Spośród historycznie ukształtowanych form intelektualnej aktywności instytucji bibliotecznych, zawsze wysoko była ceniona nie tylko przez użytkowników, ale i przez same książnice ich własna działalność edytorska, zwłaszcza w formie wydawnictw ciągłych: niezbędnych w służbie bibliograficznej i prestiżowych w pracy naukowej. Najambitniejsze dziewiętnastowieczne biblioteki polskie rozpoczynały swą publiczną aktywność śladem Biblioteki Załuskich i zarazem świadome konsekwencji wynikających z jej dramatycznych losów realizując ideę takiego udostępniania zbiorów, w którym mieściła się, obok obowiązku otwarcia placówki dla czytelników, także powinność opracowywania i ogłaszania drukiem najważniejszych dokumentów z własnych zasobów. Pozbawione w porozbiorowych realiach oficjalnego instytucjonalnego zaplecza, które wspierałoby takie poczynania, tworzyły na ogół własne kolekcje wydawnicze, chętnie nazywane pamiętnikami, bibliotekami, rocznikami, biuletynami. Współczesne biblioteczne serie i periodyki mogą zatem chlubić się szacowną, niemal dwustuletnią tradycją, na którą składają się zarówno najstarsze publikacje Ossolineum czy Biblioteki Kórnickiej, jak i tytuły znacznie młodsze, a wśród nich ukazujący się od kilkudziesięciu lat Rocznik Biblioteki Narodowej. Znaczna część tych przedsięwzięć ma już wszakże charakter zamknięty, historyczny, a związane z nimi dokonania naukowe i wydawnicze popadają lub dawno już popadły w zapomnienie. Podobny los czeka zapewne współcześnie ukazujące się periodyki biblioteczne, których tradycyjne, drukowane wersje coraz częściej ustępują atrakcyjnym formom i nowym możliwościom elektronicznych mediów. Czy jednak gromadzony w Internecie naukowy dorobek bibliotek okaże się po latach równie trwały i łatwo dostępny, jak zachowane w zbiorach bibliotecznych dawne wydawnictwa, a wśród nich także publikacje, których instytucjami sprawczymi były same biblioteki? W obecnym tomie Rocznika przypominamy, obok inicjatyw edytorskich innych instytucji kultury (m.in. Liceum Krzemienieckiego), mało znany aspekt publicznej działalności jednej z najważniejszych prywatnych książnic Biblioteki Ordynacji Krasińskich która swoje poczynania naukowe i edytorskie, w formie nieregularnie ukazującego się rocznika, powierzyła na kilkadziesiąt lat opiece i zarazem kontroli społecznego gremium, nazywanego Radą Wydawniczą bądź Redakcyjną. Kontynuując wątek poprzedniego tomu Rocznika Biblioteki Narodowej, ale zarazem odchodząc od historycznego ujęcia jego problematyki, obecną edycję pisma planowano poświęcić książce współczesnej: od bieżących kwestii edytorskich,

7 6 Książka i czytelnictwo bibliotecznych i czytelniczych, związanych nadal z tradycyjnymi drukami, po najnowsze tendencje i dylematy wynikające z formy i dostępności książki cyfrowej. Ze względu na szeroki zakres, problematyka ta miała stać się przedmiotem tematycznych dyskusji redakcyjnych, które pozwoliłyby dzięki właściwej im swobodnej wymianie poglądów i opinii na kompetentną, aktualną ocenę kondycji polskiego świata książki na obecnym etapie jego rozwoju. Już w bieżącym roku i z powodów niezależnych od redakcji zorganizowanie takich spotkań okazało się niemożliwe. Mimo to formułę niniejszego tomu Rocznika Biblioteki Narodowej, jakkolwiek znacznie zawężoną w stosunku do zamierzeń redakcyjnych, wyznacza refleksja badawcza skoncentrowana na bieżących problemach książki, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych, zachodnich propozycji metodologicznych w badaniach nad czytelnictwem. Przedmiotem wnikliwych studiów i ocen stało się zarówno piśmiennictwo adresowane we współczesnej ofercie wydawniczej i bibliotecznej do młodych odbiorców, jak i wyniki aktualnych badań nad czytelnictwem w ogóle, a młodzieży w szczególności, uzyskiwane w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN. Interesującą analizę edytorskiej i czytelniczej rangi nowszej literatury polskiej na zagranicznym rynku i zarazem prezentację moskiewskiego wydawnictwa o zapożyczonej od Witkacego nazwie Wahazar, programowo ogłaszającego dwudziestowieczną klasykę polską w przekładach na język rosyjski, zawiera artykuł napisany znakomitą polszczyzną przez twórcę i realizatora tego przedsięwzięcia. W Roczniku Biblioteki Narodowej zawsze znajdowało się miejsce na przedstawienie wyników naukowego opracowania zbiorów. Znaczną część tego tomu zajmuje omówienie wybranych materiałów rękopiśmiennych, starodrucznych i muzycznych zarówno z zasobu BN, jak i innych bibliotek, nie tylko krajowych w trzech wypadkach połączone z publikacją dokumentów. Do prezentowanych sukcesywnie bibliotek narodowych dołączyła tym razem Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka w Jerozolimie. W stale obecną w Roczniku tematykę polskiego bibliotekarstwa wpisują się teksty o poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej, jej historii i teraźniejszości, oraz o najnowszych formach działalności dwóch Książnic, Cieszyńskiej i Pomorskiej. Artykuł, w którym podjęta została próba przedstawienia stanu bibliotek Warszawy w 1939 roku, ustalenia ich liczby i oszacowania wielkości zborów, znacząco rozjaśnia ważną i ciągle nie dość rozpoznaną kwestię strat poniesionych przez te placówki podczas II wojny światowej. Niniejszym tekstem zamykam zarówno pracę nad 39 tomem Rocznika Biblioteki Narodowej, jak i ponad siedemnastoletni okres spędzony w redakcji pisma, które przejęłam w roku 1990 z rąk Andrzeja Kłossowskiego. Składam zatem serdeczne podziękowanie autorom, z którymi miałam zaszczyt i przyjemność w tym czasie pracować, członkom rozwiązanej w ubiegłym roku Rady Programowej Czasopism BN, złożonej z przedstawicieli polskiej humanistyki, oraz tym, dawnym i obecnym pracownikom Biblioteki, a wśród nich moim byłym przełożonym, którzy w procesie tworzenia pisma zawsze chętnie uczestniczyli tak z racji swych obowiązków, jak i w poczuciu odpowiedzialności za naukowe forum Biblioteki Narodowej, jakie niewątpliwie stanowi jej Rocznik. Halina Tchórzewska-Kabata

8 A. Zdanowicz Co zajmuje zachodnich badaczy 7 Anna Zdanowicz Co zajmuje zachodnich badaczy historii czytelnictwa? Przegląd prac angielskojęzycznych Badania nad dziejami czytelnictwa cieszą się na Zachodzie dosyć dużą popularnością. Prowadzą je ośrodki uniwersyteckie 1 i samodzielne instytuty 2, a założone w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 1991 roku Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) zrzesza przeszło tysiąc członków z ponad dwudziestu krajów, organizuje co roku międzynarodowe konferencje i przyznaje nagrody za opracowania naukowe z dziedziny historii książki. Celem niniejszego przeglądu który obejmuje wybrane publikacje dotyczące czytelnictwa XIX i początku XX wieku jest pokazanie głównych, jak można sądzić, obszarów zainteresowań anglosaskich historyków i stosowanych przez nich metod badawczych. Tworzenie się masowej publiczności czytelniczej Dla polskich badaczy historii czytelnictwa i dziejów kultury literackiej symbolem angielskich dokonań w tym zakresie była przez lata wydana jeszcze w piątej dekadzie XX wieku obszerna monografia Richarda A. Alticka The English Common Reader 3. Autor przedstawił w niej zmiany społeczne, światopoglądowe i ekonomiczne oraz rozwój najważniejszych instytucji (sieci szkół i bibliotek, Mechanics Institutes), które uwarunkowały rozpowszechnienie się czytelnictwa w Anglii. Uporządkował fakty, sporządził listy najpoczytniejszych publikacji. Spisał przy tym nie tylko historię osiągnięć i sukcesów, ale także błędów, przesądów i niewykorzystanych szans, przeszkód stawianych przez władzę demokratyzującemu się (m.in. właśnie poprzez słowo drukowane) społeczeństwu. Praca Alticka jednak poza pojedynczymi, rozproszonymi studiami 4 właściwie nie doczekała się kontynuacji na 1 Np.: Center for the History of Book (University of Edinburgh), Center for Writing, Publishing and Printing History (University of Reading), Center for the History of Print Culture in Modern America (University of Wisconsin, Madison). 2 M.in.: Institut d histoire du livre (Lyon, Francja), Instituto de Historia del Libro y de la Lectura (Salamanca, Hiszpania). 3 R. A. Altick The English Common Reader. A Social History of the Mass Reading Public Chicago Np. S. Eliot Some Trends in British Book Production [w:] Literature in the Marketplace. Nineteenth-century British Publishing and Reading Practices ed. by J. O. Jordan, R. L. Patton, Cambridge 1995 s

9 8 Książka i czytelnictwo gruncie brytyjskim. Choć nadal chętnie cytowana, zakwalifikowana została w latach dziewięćdziesiątych do tzw. starej historii książki. Do metody Alticka nawiązuje natomiast częściowo Jeffrey Brooks w swojej liczącej ponad czterysta stron publikacji When Russia Learned to Read 5. Autor stara się tu zrekonstruować zasięg umiejętności czytania wśród dolnych warstw społecznych państwa carów, politykę oświatową władz i duchowieństwa, działalność popularyzatorską różnych odłamów inteligencji oraz komercyjnych i niekomercyjnych wydawnictw, stosunek chłopów i robotników do książki i prasy, a przede wszystkim repertuar ich lektur. Choć odwołuje się do pochodzących z końca XIX i początku XX wieku badań czytelnictwa, do zachowanych w archiwach (szczególnie w archiwum Mikołaja Rubakina w Moskwie) i drukowanych w ówczesnej prasie wypowiedzi nowych odbiorców oraz ich obserwatorów, najwięcej miejsca poświęca analizie tekstów cieszących się wówczas największą popularnością, wyróżnieniu ich rodzajów i opisowi występujących w nich wyobrażeń na temat wolności i buntu, Rosjan i cudzoziemców, wiedzy i przesądów oraz możliwości odniesienia sukcesu w życiu osobistym. Według Brooksa, stereotypy te są kluczami do kultury rosyjskiej pojętej jako całość; literatura popularna staje się dla niego zwierciadłem narodowej wyobraźni. Historia propagowanych przez tę literaturę wzorów pokazuje też, zdaniem badacza, przemiany w rosyjskiej świadomości: przejście czytelników od pokory i biernego posłuszeństwa władcom i Cerkwi, od ksenofobii i fatalizmu do nastawienia na laickość, racjonalizm, indywidualną inicjatywę, sukces i zmianę swego miejsca w społeczeństwie. Wyposażona w liczne tabele i zestawienia, monografia została też pomyślana przez Brooksa tak, by dostarczyć możliwie szerokiego materiału porównawczego do studiów nad francuską, angielską i amerykańską literaturą popularną. Zupełnie inne podejście do badania historii czytelnictwa i odmienną metodologię prezentuje Jon P. Klancher, autor The Making of English Reading Audiences... 6 Usiłuje on odtworzyć sposoby, jakimi posługiwali się publicyści i pisarze kształtując angielską publiczność czytelniczą przełomu XVIII i XIX wieku. Wykorzystuje teorię Michaiła Bachtina i ogranicza się wyłącznie do semiotycznej i retorycznej analizy stylu tekstów. Sięga po materiały niemal zupełnie niewykorzystane przez historię literatury angielskiej (choć nie unika też utworów Percy ego B. Shelleya, Williama Wordswortha czy Samuela T. Coleridge a 7 ) przede wszystkim po artykuły prasowe, dzienniki podróży i dzieła polityczne, by na ich podstawie wyróżnić i scharakteryzować cztery rodzaje publiczności wpisanej w owe teksty: samoświadomą klasę średnią, tworzącą się publiczność masową, czytelników-radykałów (pod względem politycznym, pod względem społecznym często byli to rzemieślnicy i robotnicy) i czytelników wyspecjalizowanych (wykształconych inteligentów). Publiczność czytelnicza nie jest 5 J. Brooks When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Culture Princeton J. P. Klancher The Making of English Reading Audiences Madison Stosunek Wordswortha, Coleridge a, Anny Barbauld oraz innych pisarzy angielskich okresu romantyzmu do publiczności czytelniczej bada także L. Newlyn (Reading, Writing and Romanticism. The Anxiety of Reception Oxford 2003).

10 A. Zdanowicz Co zajmuje zachodnich badaczy 9 tu czymś, co da się zrekonstruować z liczb i faktów (to próbuje zrobić np. Aled Jones 8 ), lecz innością ukrytą w danym dyskursie. Okazuje się, że klasę średnią postrzegano jako zbiorowość, która ciągle bada granice swoje i swojej świadomości, nieustannie usiłując zdefiniować się i określić własne miejsce w społeczeństwie (traktowanym zresztą jako tekst domagający się wciąż nowej interpretacji). 9 W czasopismach dla publiczności masowej odbiorca pozostawał kimś anonimowym, był elementem ulicznego tłumu. Oferowano mu do lektury liczne artykuły o bardzo różnorodnej treści zadziwiający kalejdoskop oderwanych od siebie i wyjętych z właściwego im kontekstu tematów. Bogactwo przedmiotów, natłok pozbawionych łączności znaków miał zaspokoić u czytelnika pragnienie lepszego i pełniejszego życia. 10 Podczas gdy w prasie masowej nikt nie mówił, a jednocześnie mówiono do każdego, w publicystyce radykalnej zawsze definiowany był nadawca i odbiorca, ponadto cytowano w niej, parodiowano i przerabiano język klasy średniej i arystokracji. Czytelników traktowano tu jako członków zbiorowości, usiłując budować więź nie między pisarzem a czytelnikiem, lecz między czytelnikami. 11 Wykształconej ponadklasowej publiczności często wyznaczano rolę pośrednika, mediatora w kontaktach między pisarzami a wymienionymi wcześniej grupami. W ujęciu Klanchera, tworzenie publiczności czytelniczej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem słów, zdań i tekstów. Badacz odwołuje się przy tym do ciekawego kontekstu społecznej gospodarki znakami, w której jedni nadają znaczenia kulturze, drudzy usiłują tworzyć jej własne interpretacje lub pozostają tylko biernymi odbiorcami, inni bronią się przed cudzymi określeniami i rewidują je, jeszcze inni mają pośredniczyć w odczytywaniu świata. Gdyby próbować określić krótko kierunek przemian w anglosaskich badaniach nad dziejami czytelnictwa, można by jednak powiedzieć, że zainteresowania uczonych ewoluowały od tego, co czytano, w kierunku tego, jak czytano, jak zmieniały się sposoby pojmowania piśmiennictwa i strategie lektury. 12 Taka perspektywa dominuje w najnowszej rozprawie na temat czytelnictwa klas pracujących, opublikowanej przez Jonathana Rose a: The Intellectual Life 13 Badacz podstawą źródłową rozważań uczynił prawie 2000 autobiografii obejmujących lata , zaś zadaniem, które sobie postawił, nie jest rekonstrukcja repertuaru tekstów czytanych przez autorów pamiętników, odtworzenie dróg książek czy historii przedsięwzięć 8 A. Jones Constructing the Readership in the Nineteenth-century Wales [w:] Serials and Their Readers ed. by R. Myers and M. Harris, Winchester 1993 s J. P. Klancher dz. cyt. s Tamże, s. 81, Tamże, s J. Rose Rereading the English Common Reader. A Preface to a History of Audiences Journal of the History of Ideas 1992 nr 1 s Tegoż The Intellectual Life of the British Working Classes New Haven and London W polskich badaniach nad historią czytelnictwa kilkaset relacji pamiętnikarskich wykorzystał J. Kostecki (Charakterystyka wybranych społecznych sytuacji komunikacji czytelniczej w polskiej kulturze drugiej połowy XIX wieku Pamiętnik Literacki 1978 nr 4 s ; Wybrane problemy czytelnictwa chłopów w drugiej połowie XIX wieku w świetle relacji pamiętnikarskich Przegląd Humanistyczny 1978 nr 1 s ).

11 10 Książka i czytelnictwo bibliotekarskich lub wydawniczych, lecz określenie sposobów interpretacji przez ludzi pracy różnych odmian piśmiennictwa, a także opis strategii przystosowywania pozwalających nowym czytelnikom przywłaszczać (czynić własnymi w sensie duchowym) elementy kultury zwanej wysoką. Rose rozumie czytanie szeroko jako odbiór, interpretację i reakcję; odnosi je przy tym nie wyłącznie do literatury, lecz do kultury w ogóle; twierdzi, że czytamy nie tylko książki, ale również, na przykład, szkolne i pozaszkolne wykłady, filmy, audycje radiowe, koncerty i wystawy. Jego ambicją jest napisanie historii publiczności ( history of audiences ) historii skupionej nie na twórcach, mistrzach i nauczycielach, ale na odbiorcach i uczniach, wśród których znajdują się zarówno bierni naśladowcy, jak i zdolni samoucy. 15 W kolejnych rozdziałach monografii autor śledzi więc stosunek klasy pracującej do: literatury uznawanej już w XIX wieku za klasykę (np. Biblia, dzieła Williama Shakespeare a, Johna Bunyana, Johna Miltona) samodzielnego kształcenia się fikcji literackiej (a dokładniej pyta, czy rozróżniano w tekstach to, co zmyślone od tego, co prawdziwe) literatury tradycyjnej (tzn. wchodzącej w skład kanonu, jak powieści Charlesa Dickensa i George Eliot, utwory Johna Ruskina), awangardowej, popularnej i szkolnych czytanek marksizmu nauki dzieci i dorosłych cyganerii artystycznej. Sięgnięcie do wypowiedzi czytelników pozwala zweryfikować wiele stereotypów, między innymi takie, że zeszytowa literatura sensacyjna wywierała na odbiorców wyłącznie szkodliwy wpływ, a podręczniki zarażały uczniów wpisaną w nie imperialistyczną ideologią, że socjaliści czytali Karola Marksa, zaś ogłupiani automatyczną pracą urzędnicy nie uczestniczyli w żadnych działaniach kulturalnych. Stereotypy te można by sprowadzić do następujących tez, z którymi zaciekle polemizuje Jonathan Rose: piśmiennictwo jest zawsze upolitycznione i wpaja odbiorcom jakąś ideologię; wpływ danego tekstu jest wprost proporcjonalny do stopnia jego rozpowszechnienia; kultura popularna odzwierciedla gusty mas; kultura wysoka uczy akceptacji istniejącego porządku społecznego; kanon książek wielkich wyznaczają tylko elity. 16 Wbrew wielu współczesnym badaczom, Rose widzi w kulturze nie tyle źródło cierpień, rodzaj przemocy, która narzuca społeczeństwu przekonania warstw sprawujących władzę, ile siłę wyzwalającą z klasowych ograniczeń, szansę na oglądanie świata z wielu różnych perspektyw, oręż w walce o społeczną równość: 15 J. Rose krytykuje metodę obraną przez J. P. Klanchera, chce wsłuchać się w głos czytelników, a nie pisarzy, ale czyż ci ostatni nie byli w równym stopniu jak czytelnicy wiarygodnymi i zarazem niewiarygodnymi świadkami swoich czasów? Wnioski obu autorów dotyczące odbiorców z klas pracujących są zresztą dość podobne i Klancher, i Rose kładą nacisk na stosowaną przez tych odbiorców obronę przed narzucanym dyskursem i interpretacją świata. 16 Stereotypy te (jako pięć pospolitych błędów w myśleniu o odbiorze literatury przez czytelników) sformułował J. Rose w artykule Rereading s. 48.

12 A. Zdanowicz Co zajmuje zachodnich badaczy 11 As Arnold [Matthew Arnold przyp. A.Z.] phrased it, culture can liberate us from system makers and systems by turning a stream of fresh and free thought upon our stock notions and habits. Today Arnold s vision is less than popular among academic literary critics, who [...] tend to see literature as freighted with ideological baggage that may insidiously indoctrinate the unsuspecting reader. 17 Zdaniem Rose a, rozpowszechnienie słowa drukowanego otworzyło ludziom z klas pracujących możliwość działania w sferze publicznej, między innymi możliwość pisania o sobie i innych. 18 Interesujące wydaje się też zakwestionowanie przez badacza dotychczasowego obrazu kultury popularnej. Polemika ta wypełnia właściwie całą jego książkę, ale nasila się w rozdziałach końcowych. W jednym z nich, zatytułowanym A Mongrel Library (czyli kundlowata biblioteka, biblioteka będąca efektem mieszania ras lub gatunków ), Rose przekonuje, że nie wolno utożsamiać kultury popularnej z niską, że bardzo wielu niewykształconych czytelników chętnie sięgało po literaturę, którą zwykle uważa się za wysoką, a co więcej, znakomicie potrafiło szukać takich lektur (np. za pomocą przypisów) i odróżniać je od piśmienniczej tandety najważniejszym kryterium okazywała się siła przeżycia, doświadczenie epifanii, które stawało się niejednokrotnie przełomem w biografii czytelnika i często inspiracją do samodzielnej twórczości. Tanie wydawnictwa sensacyjne dostarczały natomiast rozrywki, rozbudzały lub podtrzymywały zainteresowanie słowem drukowanym, ponieważ po prostu były najłatwiej dostępne. Nigdy nie nazywano ich jednak wielką literaturą, nie kwestionowano tradycyjnej hierarchii literackiej. Społeczny radykalizm łączył się zaś najczęściej z konserwatywnym gustem estetycznym i niechęcią do awangardy; samoucy byli zwykle wielbicielami klasyki. Sytuacja zmieniła się w XX wieku wraz z pojawieniem się w sztuce nurtu modernistycznego, programowo niechętnego szerokiemu odbiorowi literatury i utrudniającego ten odbiór 19 dzieła ważne i wielkie przestały być czytane przez ogół. Temu zagadnieniu poświęcony jest rozdział What Was Leonard Bast Really Like? Jego tytuł zapowiada, że znajdziemy tu portret prawdziwego urzędnika wywodzącego się z warstwy robotniczej i opis jego aspiracji kulturalnych przeciwstawione karykaturalnej postaci Leonarda Basta z Howards End Edwarda Morgana Forstera (literata związanego z modernizmem). Zamiast obrazu wewnętrznie pustego, zmiażdżonego przez obcą, książkową kulturę bohatera, jednego z urzędniczej masy żywych trupów, Rose kreśli biografie ludzi, dla których biura stały się uniwersytetem i którzy następnie osiągnęli sukces jako dziennikarze lub pisarze (ich utwory nierzadko były poczytniejsze od powieści Forstera). Tym samym szkicuje rodowód tej 17 Tegoż The Intellectual Life s W artykule How Historians Study Reader Response or, What Did Jo Think of Bleak House (w: Literature in the Marketplace s ) Rose stawia tezę, że szczególnie powieści Dickensa dały jego czytelnikom z niższych warstw społecznych język i pomysły potrzebne do pisania autobiografii. 19 The modernists used difficulty to fence and protect literary property (J. Rose The Intellectual Life... s. 435).

13 12 Książka i czytelnictwo inteligencji, która zaangażowawszy się bez uprzedzeń w popularne dziennikarstwo i rynek literacki tworzyła dwudziestowieczną middlebrow culture. Rose nie pisze o niej z pozycji akademickiego autorytetu czy potępiających ją highbrows. Przeciwnie przypomina robotnicze korzenie tej kultury i dziedzictwo wiktoriańskiego ruchu samokształceniowego (wraz z jego konserwatyzmem estetycznym, przekonaniem o ogólnoludzkich wartościach ukrytych w wielkiej literaturze i nastawieniem na osobiste przeżycie w kontakcie z dziełem sztuki). 20 Czy próba odtworzenia przez Rose a życia intelektualnego warstw pracujących jest przedsięwzięciem udanym? Moc perswazyjna tej książki wypływa niewątpliwie z dużej liczby oraz różnorodności przywoływanych przykładów i cytowanych fragmentów autobiografii (żałować jednak należy, że autor nie dokonał przynajmniej najogólniejszej charakterystyki socjologicznej opisywanej zbiorowości choćby według płci, zawodu, miejsca zamieszkania na wsi lub w mieście). W swoim wywodzie Rose powołuje się także na pochodzące z interesującej go epoki badania czytelnictwa i zachowaną dokumentację biblioteczną (np. cały jeden rozdział poświęca bibliotekom stworzonym przez walijskich górników i zachowanej statystyce wypożyczeń). Wykorzystany przez badacza materiał imponuje 21, ale sama koncepcja ujęcia tematu budzi wątpliwości. Po pierwsze, trudno uznać, że życie duchowe warstw pracujących, sprowadzone w monografii niemal wyłącznie do strategii interpretowania istniejącej już kultury (Rose nie opisuje dzieł oryginalnych tworzonych przez członków omawianej zbiorowości), było czymś autonomicznym dlatego tytuł publikacji wydaje się za szeroki i poniekąd mylący. Po drugie, z życiem duchowym zwykle kojarzy się powstawanie i krążenie idei, tymczasem Rose podkreśla raczej opór, jaki zdolni byli stawić tym ideom jego bohaterowie. Po trzecie, gromadzenie przez badacza przykładów często nie prowadzi do jakichś konkretnych wniosków, gdyż jak sam przyznaje historia każdego czytelnika jest inna. 22 Poza tym Rose nie przywiązuje wagi do tego, że autobiografii nie pisali przeciętni robotnicy czy urzędnicy, ani do tego, że każda z nich zawiera nieunikniony element autokreacji. Trzeba natomiast przyznać, iż prezentowane opracowanie jest nowatorską w swoim pomyśle, pierwszą co deklaruje sam autor historią pewnej publiczności czytelniczej i jej gustów; powstało na podstawie ogromnego o czym już wspomniano 20 In the first half of the twentieth century, then, two rival intelligentsia squared off against each other, competing for audiences and prestige. One was middle-class, university- -educated and modernist, supported largely by patronage and private incomes; the other was based in working and clerking classes, mainly Board school graduates and the selfeducated, more classical in their tastes, but fearlessly engaged in popular journalism and literary marketplace. One appealed to an elite audience; the other wrote best-sellers and feature films. One was inspired by Marx, Nietzsche, and Freud, the other Carlyle, Dickens and Ruskin. [...] In the second half of the century, with the decay of the autodidact tradition, the decline of the industrial working class, and the opposition of an increasingly popular and confident modernist culture, middlebrow culture would lose its audience and disappear (tamże, s. 431). 21 W jego zebraniu najbardziej pomocna była bibliografia The Autobiography of the Working Class wydana w 1989 roku przez D. Vincenta, J. Burnetta i D. Mayalla. 22 J. Rose The Intellectual Life... s. 367.

14 A. Zdanowicz Co zajmuje zachodnich badaczy 13 i do tej pory niewykorzystywanego materiału (jego układ jest przy tym nie tylko tematyczny, ale i chronologiczny). Swoją history of audiences buduje Rose w opozycji do tych historyków czytelnictwa i kultury oraz teoretyków literatury (największy protest z jego strony prowokuje nurt reader response criticism ), którzy ograniczają się do badania nadawców i tekstów, a pomijają rzeczywistych odbiorców. Walczy z upowszechnianymi przez tych badaczy iluzjami i stereotypami, udowadnia, że tylko autentyczne świadectwa lektury mogą pokazać, jak rzeczywiście tekst wpływa na czytelników. Poprzez rekonstrukcję ważnych dla opisywanej zbiorowości kategorii dzieł, Jonathan Rose weryfikuje też tezy na temat kultury popularnej i zmienia jej definicję. 23 Klasa średnia i czytanie Kształtowanie czytelniczych gustów klasy średniej oraz powstawanie kierujących nimi autorytetów to kolejny obszar badawczy historii czytelnictwa w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Kelly J. Mays w artykule The Disease of Reading 24 analizuje teksty, jakie na temat czytania ukazały się w wiktoriańskich periodykach adresowanych do klasy średniej. Wskazuje występujące w tych publikacjach najbardziej charakterystyczne metafory, przede wszystkim ową tytułową chorobę czytania utożsamianą z lekturą nadmierną, zbyt szybką, chaotyczną, niemal bez udziału świadomości i woli, bez konkretnego celu, upodabniającą się do narkotycznego uzależnienia, warunkowaną jedynie zalewem czytelników przez słowo drukowane. Przywołuje najczęściej podawane recepty na tę przypadłość, na przykład: przeniesienie punktu ciężkości z liczby czytanych książek na jakość ich lektury, równoważenie wysiłku umysłowego przez fizyczny, ograniczenie czasu spędzanego na lekturze, stawianie jej konkretnych zadań (modelem byliby tu pochodzący z warstw pracujących samoucy). Jednak, zdaniem Mays, narzekania i ostrzeżenia publicystów nie tyle odzwierciedlają rzeczywisty stan czytelnictwa w dziewiętnastowiecznej Anglii, a nawet nie tyle są wyrazem własnych subiektywnych wrażeń osób wypowiadających je, ile świadczą o pojawieniu się mniej więcej w połowie wieku XIX specjalistów od czytania. Byli to ludzie oczytani ( well-read men ), którzy często wzmacniając swój autorytet tytułami uniwersyteckimi (wcześniej to poszczególne czasopisma cieszyły się prestiżem) uważali za swój obowiązek przewodzenie czytelniczej zbiorowości i pouczanie jej. Tym samym czytanie przestało być tylko sprawą indywidualną i prywatną. W dyskusji nad nim odwoływano się między innymi do wartości narodowych i osiągnięć naukowych. Weszło ono w zakres zainteresowań specjalistów i stało się na koniec (chodzi o czytanie literatury pięknej) dyscypliną akademicką. 23 The term «popular culture» is only meaningful as a quantitative measure of the audience applying, say, to any novel that sells over a million copies. «High culture» is not its polar opposite, but rather a qualitative measure of the work the best that is known and thought in the world, leaving open the question of whose criteria we are following. Given those definitions, it is clear that some culture (such as Sons and Lovers) is both popular and high, and some (such as Victorian pornography) is neither (J. Rose Rereading... s. 58). 24 K. J. Mays The Disease of Reading and Victorian Periodicals [w:] Literature in the Marketplace... s

15 14 Książka i czytelnictwo Tym, którzy kształtowali gusty klasy średniej, przygląda się także (ale na terenie Stanów Zjednoczonych i w wieku XX) Janice A. Radway. W publikacji A Feeling for Books 25 opisuje kolejny etap w historii czytelnictwa warstwy średniej i wskazuje różnice w działalności europejskich i amerykańskich wydawnictw. Ta monografia jednego klubu książki, Book-of-the-Month Club, w poświęconych współczesności partiach (cz. I In the Service of the General Reader, cz. III Books for Professionals) łącząca opowieści pracowników owej instytucji księgarsko-wydawniczej z osobistymi wspomnieniami i doświadczeniami lekturowymi autorki, przygotowana świadomie w opozycji do akademickiego obiektywizmu i naukowości, stanowi próbę wyjścia poza taki dyskurs, próbę rehabilitacji tego, czego on pozbawia: przyjemności i osobistych przeżyć podczas czytania. Praca Radway dostarcza też jednak, w bardziej tradycyjnej metodologicznie części II (On the History of the Middlebrow), wielu ciekawych stwierdzeń dotyczących dziejów kultury amerykańskiej klasy średniej, którą to kulturę od końca XIX wieku kształtowały między innymi wydawnictwa nastawione na szerokie i intensywne rozpowszechnianie, a współtworzył w znaczący sposób Book-of-the-Month Club, od 1926 roku rozsyłając regularnie książki tysiącom swoich członków. Zdaniem Radway, Stany Zjednoczone wykształciły w XIX stuleciu odmienny od europejskiego stosunek do książki. Nadrzędną rolę zaczął odgrywać interes czytelników ich zainteresowania i potrzeby wysunęły się na pierwszy plan, degradując znaczenie autorów. Dostosowujący się do odbiorców wydawcy projektowali i zamawiali nowe dzieła u twórców, pomysły i koncepcje przedsiębiorców stały się ważniejsze niż inwencja autorów. W bibliotekach zastosowano, z kolei, system klasyfikacji dziesiętnej Melvile a Deweya: Like cheap book production, then, the Deweyan public library was reader rather than author driven, and it was oriented toward increasing the circulation of books. 26 Sukces wysokonakładowych serii wydawniczych brał się stąd, że obejmowały one klasykę literacką (i to najczęściej dawną, której publikowanie nie wymagało płacenia za prawa autorskie), a więc nieliczny zestaw dzieł o uznanej wartości. Pomysł Harry ego Schermana, kierownika Book-of-the-Month Club, polegał na tym, że zaczął on prowadzić sprzedaż wysyłkową nowości wydawniczych dobieranych przez grono specjalistów. Jak podkreśla Radway, Klub ten zawsze także wtedy, gdy po latach nabrał statusu ważnej instytucji narodowej był głównie przedsięwzięciem nastawionym na zysk i traktował książkę jako towar lub swego rodzaju magiczny przedmiot będący znakiem zamożności właściciela, jednocześnie jednak nie chciał dopuścić do obniżenia rangi książki, musiała ona pozostać symbolem kultury, ponieważ tak ją reklamowano. Doszło więc do specyficznej operacji na pojęciu dobra książka : zrezygnowano z rozprowadzania typowanych przez profesorów akademickich arcydzieł, by zająć się publikacjami nowymi, dobrymi w swojej kategorii, 25 J. A. Radway A Feeling for Books. The Book-of-the-Month Club, Literary Taste, and Middle-class Desire Chapel Hill and London Tamże, s. 137.

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym

Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii Tomasz Bazylewicz Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym (Atomic Holocaust in Japanese Historical Comics)

Bardziej szczegółowo

Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce

Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce Pod redakcją Andrzeja Białkowskiego Warszawa 2012 Instytut Muzyki i Tańca WYDAWCA Instytut

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME

ISSN 1895-4421 EPISTEME ISSN 1895-4421 EPISTEME KRAKÓW NR 6/2008 EPISTEME Półrocznik naukowo-kulturalny Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Grzegorz Chajko Krzysztof Duda Rada

Bardziej szczegółowo

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce.

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce. Instytut Socjologii Wydział Historyczno Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku - Agnieszka Maszkowska -3579- Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej?

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2002, TOM 45, Nr 1, 93-108 Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? Teresa Rzepa 1 Katedra Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego ARE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

KULTURALNI BEŁCHATÓW BADANIE PREFERENCJI KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA DIAGNOZA SPOŁECZNA ETAP I. Autorki: FRĄCZKOWSKA KAROLINA

KULTURALNI BEŁCHATÓW BADANIE PREFERENCJI KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA DIAGNOZA SPOŁECZNA ETAP I. Autorki: FRĄCZKOWSKA KAROLINA KULTURALNI BEŁCHATÓW BADANIE PREFERENCJI KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA DIAGNOZA SPOŁECZNA ETAP I Autorki: FRĄCZKOWSKA KAROLINA GASZEWSKA KATARZYNA LONT ALEKSANDRA WODO MALWINA Bełchatów 2011/ 2012

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka

KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI Książkę dedykuję promotorce mojego doktoratu, dr hab. Barbarze Fatydze, która wcześniej niż ja uwierzyła, że to się uda, i mojej Mamie, która zawsze była gotowa rozmawiać ze

Bardziej szczegółowo

Zeszyty PRASOZNAWCZE RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY

Zeszyty PRASOZNAWCZE RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY R E C E N Z J E, O M Ó W I E N I A, N O T Y Zeszyty PRASOZNAWCZE Kraków 2012 R. LV, nr 4 (212) s. 151 167 RZECZ O PRZYSZŁOŚCI PRASY Bernard Poulet: ŚMIERĆ PRASY I PRZY- SZŁOŚĆ INFORMACJI 1. Przeł. Oskar

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 6 2010 2 Miłosz Babecki Rada Programowa Zbigniew Anculewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Irena B. Czajkowska (Uniwersytet Opolski), Bernadetta

Bardziej szczegółowo

Własny pokój etnografek 1

Własny pokój etnografek 1 Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki Własny pokój etnografek 1 Dedykuję prof. Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej (choć nie zgodziłaby się z tezami tego tekstu) Kobiety są

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej Raport z badania Autorzy: dr hab. Krzysztof Biedrzycki Piotr Bordzoł dr Agata Hącia dr Wioletta Kozak dr Błażej

Bardziej szczegółowo

w poszukiwaniu metody kształcenia liderów

w poszukiwaniu metody kształcenia liderów w poszukiwaniu metody kształcenia liderów Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów w poszukiwaniu metody kształcenia liderów Publikacja sfinansowana

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK LUBUSKI Tom 37, część 1

ROCZNIK LUBUSKI Tom 37, część 1 ROCZNIK LUBUSKI LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 37, część 1 RECEPCJA ŚWIATOWEJ SOCJOLOGII W POLSCE ORAZ POLSKIE SZKOLNICTWO WYŻSZE NA POCZĄTKU XXI WIEKU Pod redakcją Mirosława Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

JAK UPRAWIAĆ OŚWIATOWE METODOLOGIA PRAKTYCZNA

JAK UPRAWIAĆ OŚWIATOWE METODOLOGIA PRAKTYCZNA JAK UPRAWIAĆ B A D A N I A OŚWIATOWE METODOLOGIA PRAKTYCZNA Krzysztof Konarzewski JAK UPRAWIAĆ B A D A N I A OŚWIATOWE METODOLOGIA PRAKTYCZNA Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Korekta: Zespół. Projekt okładki i skład: Marcin Szala e-mail: marcinszala@gmail.com

Korekta: Zespół. Projekt okładki i skład: Marcin Szala e-mail: marcinszala@gmail.com Tytuł: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej Redakcja: Marta Kondracka, Alina Łysak Recenzja: dr hab. Mirosława Wawrzak - Chodaczek, prof. w UWr Korekta: Zespół Projekt okładki i skład:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Nr 2/2010 ISSN 2080-7538

Bardziej szczegółowo