5. Intencjonalność, intersubiektywność a kauzalność czynności cywilnoprawnych (Intentionality, Intersubjectivity and the Causality of Legal Acts),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Intencjonalność, intersubiektywność a kauzalność czynności cywilnoprawnych (Intentionality, Intersubjectivity and the Causality of Legal Acts),"

Transkrypt

1 Dr hab. Mariusz J. Golecki Associate Professor University of Łódź LIST OF PUBLICATIONS Books (monographs): 1. Między pewnością a efektywnością. Marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa. (Between Certainty and Efficiency. Institutional marginalism and the judge-made law) Wolters-Kluwer, Warszawa 2011 (s. 267) 2. Synallagma: Filozoficzne podstawy odpowiedzialności kontraktowej (Synallagma: Philosophical Foundations of Contract Law), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, (320 pp.). Edited Books (monographs): 1. Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory, ed. with M. Zirk-Sadowski and B. Wojciechowski, Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main, 2009, (301 pp.) 2. Between Complexity of Law and Lack of Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization, ed. with M. Zirk-Sadowski and B. Wojciechowski, Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2009 (English) (429 pp.) & 在 法 律 的 复 杂 性 与 失 序 之 间 全 球 化 时 代 的 法, (Chinese version), Beijing Conference Books: 1. Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej (Justice at the Crossroads of Contemporary Jurisprudence), ed. with B. Wojciechowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2008, (300 pp.). Chapters in books: 1. Homo Oeconomicus vs. Homo Iuridicus. Two Views on the Coase Theorem and the Integrity of Discourse within the Law and Economics Scholarship, [in:] Law and Economics Foundations and Applications, Law and Philosophy Library, K. Mathis (ed.), Springer, Berlin 2013, pp. 28. (in print- to be issued in August 2013) 2. Translation vs. Decoding Strategies in Law and Economics Scholarship [in:] Ashgate Handbook of Legal Translation, L. Cheng, A. Wagner (ed.), Ashgate, London 2014, pp. 23 (in print, to be issued in February 2014). 3. Synallagma as a Paradigm of Exchange: Reciprocity of Contract in Aristotle and Game Theory, [in:] Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice, L. Huppes-Cluysenaer, N. M.M.S Coelho (ed.), Springer, Dordrecht 2013, pp Is the OTC Market a Market Failure? Derivatives from the Perspective of Transaction Cost Economics, [in:] J. Bełdowski, K. Metelska- Szaniawska, L. Visscher (red.), Polish Yearbook of Law & Economics Vol. 2, Beck 2012, pp

2 5. Intencjonalność, intersubiektywność a kauzalność czynności cywilnoprawnych (Intentionality, Intersubjectivity and the Causality of Legal Acts), (with B. Wojciechowski), [in:] Intersubiektywność (Intersubjectivity), P. Makowski (ed.), Universitas, Kraków 2012, pp A Game Theoretic Solution to the problem of Reciprocity and Fairness in Contracts, Studies in the Philosophy of Law, Game Theory and the Law, J. Stelmach, W. Załuski (ed.), Copernicus Center Press, Cracow, 2011, pp Complex laws and self-referential rules: The European legal system between hierarchy and transnational network, Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theory Yearbook,), P. Cserne, M. Könczöl (red.), Legal and Political Theory in the Post-National Age, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2011, pp Some Idealism about Realism: Judging under Certainty and the Standardization of Adjudication in the EC Law, [in:] J. Jemielniak et. al.(eds.) Interpretation of Law in the Global World: from Particularism to a Universal Approach, Springer 2010, pp The Application of Law within a Multicentric Legal System. Economic Analysis of Köbler and Traghetti (with B. Wojciechowski), [in:] Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory, M. Zirk- Sadowski, M. J. Golecki, B. Wojciechowski (eds.), Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main, 2009, pp Privatization of Sanction and the Theory of Transactional Framework within a Complex Legal System [in:] Between Complexity of Law and Lack in Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization, M. Zirk-Sadowski, M. J. Golecki, B. Wojciechowski (eds.), Marszałek Publishing House, Toruń-Beijing 2009, pp Koncepcja umowy społecznej w naturalistycznej teorii sprawiedliwości Kena Binmore a, (The Concept of Social Contract in K. Binmor s Naturalistic Theory of Justice), [w:] Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i filozoficznoprawnej, (Social Contract and its Critics in Political and Legal Though), Z. Rau, M. Chmieliński (eds.), Scholar, Warsaw 2009, s W poszukiwaniu zaginionego początku, czyli o naturalistycznej teorii sprawiedliwości Kena Binmore a, (In Serach of the Lost Origin or Ken Binmor s Naturalistic Theory of Justice) [w:] B. Wojciechowski, M. Golecki (red.), Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej, ([in:] Justice at the Crossroads of Contemporary Jurisprudence, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s Ekonomiczna analiza stosowania prawa wspólnotowego, (Economic Analysis of the Application of the EC law) (with B. Wojciechowski), [w:] Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, (Practical Application of Economic Analysis in Law), J. Stelmach, M. Soniewicka.(red.), Wolters Kluwers, Warsaw 2007, s Homo oeconomicus [d/r]ekonstruowany. Kilka uwag o postmodernistycznej transformacji ekonomicznej analizy prawa,(homo oeconomicus [d/r]econstructed. Some Remarks on Postmodern Transformation of Law and Economics), [w:] Ponowoczesność. Z zagadnień teorii i filozofii prawa. (Postmodernism; Some Topics in Legal Theory and Philosophy of Law, M. Błachut (red.), Wrocław 2007, s Gabinet polityczny a zdolność rządzenia. Dwa modele gabinetów politycznych ministra na przykładzie Ministerstwa Kultury w latach (The Political Cabinet and the Governability. Two models of political cabinets ), [w:] Gabinety polityczne jako instrument skutecznego rządzenia (Political Cabinets as an Instrument of Efficient Governance), D. Bach (red.), OMP, Kraków 2007, s Synallagma- koncepcja kontraktu Labeona a konstrukcja umowy zobowiązującej we współczesnym prawie włoskim, hiszpańskim i projektach harmonizacji prawa europejskiego (Synallagma-the Concept of Contract in Labeo and in Contemporary Italian, Spanish and European Law), [w:] Współczesna romanistyka w Polsce, A. Dębiński, M. Wójcik (red.), Lublin 2004, s Wybrane aspekty odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego (Some Remarks on the Revocation of Donation), [w:] Honeste Vivere. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Władysława Bojarskiego (Honeste Vivere. Essays in Honour of Prof. Władysław Bojarski), Toruń 2001, s

3 18. Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Przegląd doświadczeń polskich (Public- Private Partnership within the Sphere of Municipal Services.), co-author ch. III, (z P. Jasiński i B. Dziarski), M. Moszoro (red.), Municipium, Warszawa 2000, s Articles in peer reviewed Journals: 1. Categorization strategies within a legal context. Eye-tracking based research on categorization of legal objects (with. M. Romanowicz and P. Soluch), Semiotica 3/2014, Special Issue: Hidden Meanings in Legal Discourse, L. Cheng, S. Petrilli (ed.) (forthcoming, expected in August 2014). 2. Three Models of Derivatives Regulation. Some Thoughts on the Entanglement between Economic Theory and the Evolution of Law, Archiwum Filozofii Prawa I Filozofii Społecznej (IVR), Vol 1 (2012), pp Evolutionary Theories of Derivatives Regulation, Aestimatio, the IEB International Journal of Finance, vol. 4 (2012), pp The European Law from Grundnorm towards the Cathedral. Constitutional Features of a Complex Legal System, European Journal of Law Reform, Vol. 13, Nr 1 (2011), pp The European Monetary Union Within the Coasean Transactional Framework: Some Remarks on Legal Remedies as an Instrument of Harmonization of the European Community Law, Journal of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Rep., 1 (2010), pp Bargaining within the Shadow of Fairness. Economic Analysis of the Article of the Principles of European Contract Law., International Journal of Economic Policy Studies (Japan), No. 4 (2010), pp The Snake and the Tail. Theory of Derivatives Regulation and the Asymmetry of Global Financial Crises, Göttingen Journal of International Law 2 (2010), pp Náčrt teoretickoprávnej koncepcie multicentrického právneho systému (with B. Wojciechowski, translated by E. Bárány), Právny Obzor 2009, 92 (3), pp The Coase Theorem and Philosophical Foundations of Law and Economics, Journal of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Rep., 2 (2008), pp Filozoficznoprawna analiza zasady kauzalności czynności prawnych, (The Philosophical Analysis of the Principle of Causa), z B. Wojciechowskim, Studia Prawno Ekonomiczne (Studies in Law and Economics), vol. LXXVI, 2007, s Cyberspace as a Precondition of Application of Law within a Multicentric Legal Area with B. Wojciechowski, [in:] Masaryk University Journal of Law and Technology, 1 (2007), pp Bargaining in the Shadow of European Contract Law: A Law and Economics Critique of Excessive benefit and grossly unfair advantage. [in:] Studies in Philosophy of Law, Vol. 3 Frontiers of the Economic Analysis of Law, J. Stelmach (ed.), Cracow 2007, pp Zasada prednosti komunitarniho prava v judicature polskeho Ustavniho soudu (The Principle of Efficiency in the EC Law and in Judicature of the Polish Constitutional Tribunal), with D. Bach, Ćásopis pro právní védu a praxi; 3 (2006), PrF MU Brno, Czech Rep., pp Kauzalita právních úkonů jako filozoficko právni problem, (The Principle of Causa in Contracts as a Philosophical Problem), with B. Wojciechowski, Ćásopis pro právní védu a praxi; 2 (2006), PrF MU Brno, Czech Rep., pp Charakter prawny opcji w polskim prawie cywilnym. Uwagi na tle nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego dotyczących ofertowego trybu zawierania umów (The Legal Character of the Option Contract in Polish Civil Law), Palestra 7/8 (2006), s

4 16. Charakter prawny opcji giełdowej na tle prawa angielskiego, francuskiego i niemieckiego (Legal Character of the Option Contract within the English, French and German Law), Kwartalnik Prawa Prywatnego (The Quarterly of Private Law) 2 (2004), s Jurydyczna konstrukcja prawa odkupu (Legal Character of the Sale-back), Nowy Przegląd Notarialny (The New Notary Review) 4 (2003), s Synallagma and Freedom of Contract. The Concept of Reciprocity and Fairness in Contracts from the Historical and Law and Economics Perspective, German Working Papers in Law and Economics, 23 (2003) art. 18, pp. 1-33; vol2003/iss1/art Odwołanie darowizny wykonanej w stosunku do jednego z małżonków (Revocation of Donation to the Spouse), Nowy Przegląd Notarialny (The New Notary Review) 2 (2003), s Grecka geneza kontraktu opcyjnego? Arrha klasycznego prawa greckiego a współczesny giełdowy kontrakt opcyjny (The Greek Origins of the Option Contract? Arrha of the Classical Greek Law and the Contemporary Option Contract), Czasopismo Prawno-Historyczne (Legal-Historical Review) 55 (2003), s Kilka uwag na temat genezy giełdowego kontraktu opcyjnego (Some Remarks on the Evolution of the Stock-Exchange Option Contract), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4 (2002), s Economics of Law as a Jurisprudential Theory, German Working Papers in Law and Economics, Hamburg 22 (2002), art. 13, pp. 1-18; Articles in other Journals (not peer reviewed) 1. Titanic, albo wstęp do neokapitalizmu (Titanic or the Introduction to Neocapitalism), Praktyka Polityczna (The Political Practice) 1 (2004), s Cnota czy wspólnota polityczna (Virtue or Political Community. Some Remarks on Alasdair MacIntyre: After Virtue. A Study in Moral Theory), Kwartalnik Konserwatywny (The Conservative Quarterly) 6 (2000), s Other Reports: 1. Międzynarodowa konferencja ku czci Profesora Alberto Burdese (International Conference in Honour of Professor Alberto Burdese), Czasopismo Prawno-Historyczne (Legal and Historical Review), 54 (2002), s Kształtowanie się zasady swobody umów (The Development of the Principle of the Freedom of Contract), [w:] A. Lityński, M. Mikołajczyk (red.), Przez tysiąclecia. Państwo prawo jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa. Ustroń września 2000 r. (Through Millennia. The State Law Human Beeing. Proceedings of the Conference of Historians of Law. Ustron September 2000), Katowice 2001, s

5 Presentations at Peer-Reviewed Internationally Established Conferences (since 2008): 1. W. G. Hart Legal Workshop The Constitution of the Public Sphere: the post-leveson Landscape, London, IALS, University of London, June 2013, London, the UK, Presented paper: Scylla-and-Charibdis: the reform of defamation laws in comparative and economic perspectives. 2. International Philosophical Conference, Zagreb Applied Ethics Conference 2013, University of Zagreb, Croatia, June 2013, Presented paper: Synallagma and the Nature of Rights 3. The 5th CEE Forum for Young Legal, Political and Social Theorists, 3-4 May 2013, Greifswald, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg and Uniwersyty of Greifswald, Presented paper: The Supremacy Claim within Judicial Rulings of the National Constitutional and Supreme Courts in the EU. 4. Empirical knowledge, common sense, and legal cognition 3rd MetaLawEcon Workshop, Zentrum für Interdisziplinäre Forschung, Uniwersity of Bielfeld, Germany, Presented paper.: Categorization strategies within a legal context" (with M. Romanowicz). 5. Polish Law & Economics Seminar. EMLE Executive Board Meeting, Warsaw School of Economics, Warsaw, Presented paper: Speculating Speculation. In Search of an Evolutionary Theory of Derivatives 6. The Law and Economics in Europe. Foundations and Applications, Law and Economics Conference 20/21 April 2012 in Lucerne, Switzerland, Presented paper: Homo Economicus versus Homo Iuridicus: the Integrity of Discourse within the Law and Economics Scholarship. 7. The 28th Annual Conference of The European Association of Law and Economics (EALE), September 22- September 24, 2011, Hamburg, Germany, Presented paper: Economic Theory of Remedies and the State Liability for Judicial Wrongs in the EU Law 8. The XXVth World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), August 2011, Frankfurt am Main, Germany, presented paper: The Supremacy Claim within Judicial Rulings of the National Constitutional and Supreme Courts in the EU. 9. The XXVth World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), August 2011, Frankfurt am Main, Germany, presented paper: "Foundationalism vs. antifoundationalism. Some Remarks on Law and Economics as a Jurisprudential Theory". 10. The XXVth World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), August 2011, Frankfurt am Main, Germany, presented paper: Synallagma as a Paradigm of Exchange: a Category of Contract From Aristotle to Game Theory. 11. W. G. Hart Legal Workshop 2011 Sovereignty In Question London, IALS University of London, June 2011, the UK, Presented paper: Inclusive vs. Exclusive Sovereignty: the Primacy of The EU Law within a Multicentric Legal System. 12. Keio Jean Monnet Workshop for EU Studies, 第 49 回 慶 應 EU 研 究 会 のお 知 らせ, Keiō Gijuku Daigaku, December 4-th, 2010, Japan, Presented paper: The European Law from Grundnorm Towards the Cathedral: Constitutional Features of a Complex Legal System 13. 9th International JEPA Conference 27th-28th November 2010, Waseda University, Tokyo, Japan, Presented paper: Transaction Costs and the Efficiency of Economic Processes (with dr P. Młodkowski) 14. International Workshop on MetaLawEcon; the Foundations of Law and Economics, Tilburg Law and Economics Center, 26 XI 2010, The Netherlands, Presented paper: Homo Oeconomicus vs. Homo Iuridicus. Two Views on the Coase Theorem. 15. International Workshop The Game Theory and the Law, Jagiellonian University, Cracow, October 9,2010, Presented paper: Natural Justice As A Neo-Darwinian Speculation 5

6 16. The 27th Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE), Paris, Université Pathèon-Assas, France, , Presented Paper: Three Models of Derivatives Regulation. Some Thoughts on the Entanglement Between the Economic Theory and the Evolution of Law 17. European Political Identity: Past and Present. Two week conference-symposium Newnham College, University of Cambridge, the UK, 1-15 September Presented paper: EU law; Past, Present Future? Presented Paper: European law from Grundnorm towards a transnational framework 18. W G HART LEGAL WORKSHOP 2010, Comparative Perspectives on Constitutions: Theory and Practice. Institute of Advanced Legal Studies, London, the UK, 29 June 1 July, Presented paper: The Constitutional Features of a Complex Legal System th International Atlantic Economic Conference, Prague, Czech Republic March Presented paper: Is the OTC Market a Market Failure? Derivatives from the Perspective of Transaction Costs Economics th International Conference Cyberspace 2009, Masaryk University, Brno, the Czech Rep. Presented paper: Alice in Wonderland or the Coasean Transactional Framework in Cyberspace. 21. W.G. Hart Legal Workshop 2009 on Financial Crisis, Centre for Advanced Legal Studies, London, the UK, Presented paper: Three Models of Derivatives Regulations. Some Thoughts on the Entanglement Between the Economic Theory and The Evolution of Law th International JEPA Conference Doshisha University Kyoto, Japan Presented paper: Bargaining within the Shadow of Justice. Economic Analysis of the Article of the Principles of European Contract Law. 23. IV-th International SIDE Congress, University of Bologna, Bologna, Italy, XI Presentad paper: The Power of the Weak. State Liability for Judicial Error in the EC Law as a Coasian Alternative to Centralized Enforcement. 6

Curriculum vitae. zaluskiwojciech@gmail.com

Curriculum vitae. zaluskiwojciech@gmail.com Prof. WOJCIECH ZAŁUSKI Faculty of Law and Administration Department of the Philosophy of Law and Legal Ethics Jagiellonian University Bracka Street 12 Krakow, 31-005, Poland Curriculum vitae 1. Personal

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA EDUCATION Poznań University of Economics (2008) post-doctoral degree in Economics Columbia University, New York (2002/2003) post-doctoral visiting scholar on scholarship from

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE Radosław Markowski

CURRICULUM VITAE Radosław Markowski CURRICULUM VITAE Radosław Markowski Office: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences ul. Polna 18/20; ul. Chodakowska 19/31 00-625 Warszawa 03-815 Warszawa phone: x (48-22) 825 5221 phone:

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES

CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES WACLAW M. OSADNIK Department of Modern Languages and Cultural Studies, 437B Arts University of Alberta, Edmonton, T6G 2E6; e-mail: wosadnik@ualberta.ca EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Adam Szyszka. EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics. Translation from Polish

Adam Szyszka. EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics. Translation from Polish Translation from Polish Adam Szyszka EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics Columbia University, New York - (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, a Kościuszko Foundation

Bardziej szczegółowo

Marcin Waligóra, PhD (Oct 2014)

Marcin Waligóra, PhD (Oct 2014) Marcin Waligóra, PhD (Oct 2014) MARCIN WALIGÓRA, PhD Department of Philosophy and Bioethics, Jagiellonian University, Medical College Michalowskiego 12, 31-126 Krakow, Poland m.waligora@uj.edu.pl Professional

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave 1 2014 March Curriculum Vitae Katarzyna Leszczyńska AGH University of Science and Technology The Faculty of Humanities Department of Sociology and Social Anthropology e-mail: kaleszcz@agh.edu.pl leszczynska.katarzyna@gmail.com

Bardziej szczegółowo

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES No. 34, October 2013 N E W S L E T T E R Contents Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 Department of Modern Languages, Faculty of Philology,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science.

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kalaga CURRICULUM VITAE. Personal details. Degrees. Posts held/employment

Wojciech Kalaga CURRICULUM VITAE. Personal details. Degrees. Posts held/employment Wojciech Kalaga [October 2009] CURRICULUM VITAE Personal details Surname: Given names: KALAGA Wojciech Henryk Date of birth: 27 July 1949 Place of birth: Marital status: Position Office Addess: Krakow

Bardziej szczegółowo

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES. No. 35, October 2014 N E W S L E T T E R. Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES. No. 35, October 2014 N E W S L E T T E R. Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES No. 35, October 2014 N E W S L E T T E R Contents Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 Department of Modern Languages, Faculty of Philology,

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz Spis publikacji akademickich / List of academic publications dr hab. Krzysztof Klincewicz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Faculty of Management, University of Warsaw List updated: September

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study CURRICULUM VITAE MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study Adam Mickiewicz University European University Viadrina

Bardziej szczegółowo

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT Ewa Nowak Ph. D. Lublin, June the 30 th, 2014 Department of Journalism Political Science Faculty Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Plac litewski 3 20-080 Lublin Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

PERSONAL INCOME TAX. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI

PERSONAL INCOME TAX. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI PERSONAL INCOME TAX A Compendium D OMINIK G AJEWSKI PERSONAL INCOME TAX A Compendium PERSONAL INCOME TAX A Compendium D OMINIK G AJEWSKI WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2010 Dominik Gajewski Personal Income

Bardziej szczegółowo

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN),

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN), ANNA BACZKO DOMBI Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72 Nowy Świat, 00 330 Warsaw, Poland Phone: +48 22 657 27 55 Institute of Sociology University of Warsaw Karowa 18, 00

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw

Curriculum Vitae. Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw Curriculum Vitae Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw ul. Banacha 2B 02 097 Warsaw, Poland Tel.: +(48)(22) 6597411 E mail: p.kaczmarczyk@uw.edu.pl 1. Personal information

Bardziej szczegółowo

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 20

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 20 LITERATURA Adequate and Sustainable Pensions Synthesis Report 2006, European Commission Directorate-General for Employment, Official Publications of the European Communities, Luxembourg, August 2006. Anioł

Bardziej szczegółowo

1(27) 2013 WARSZAWA 2013

1(27) 2013 WARSZAWA 2013 WARSZAWA 2013 1(27) 2013 1(27) 2013 EUROPEAN REVIEW Research Methods for Public Procurement Study of IR Crossing Regional Boundaries? Legitimization of the EU and EMU WARSAW 2013 1(27) 2013 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Publisher Warsaw School of Economics Publishing Office 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164 www.wydawnictwo.waw.pl, www.sgh.waw.

Publisher Warsaw School of Economics Publishing Office 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164 www.wydawnictwo.waw.pl, www.sgh.waw. 37 Executive Board Jolanta Mazur (president), prof. Warsaw School of Economics; Tomasz Gołębiowski, prof. Warsaw School of Economics; Sándor Kerekes, prof. Corvinus University of Budapest; Jan Kowalski,

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW SAWINSKI. Email: z.sawinski@ibe.edu.pl. Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (since 2011)

ZBIGNIEW SAWINSKI. Email: z.sawinski@ibe.edu.pl. Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (since 2011) ZBIGNIEW SAWINSKI Educational Research Institute Gorczewska 8 PL-01-180 Warsaw Poland Phone: +48 22 24 17 101 webpage: www.ibe.edu.pl Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO

EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej czynność prawna

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK;

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK; 1. B.109179 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się : zdobądź fortunę i zarządzaj majątkiem : fortuna w pigułce 50 inspirujących książek w jednej / Tom Butler-Bowdon ; [tł. Jakub Góralczyk]. - Gliwice

Bardziej szczegółowo

Jan Lencznarowicz. Habilitation [post-doctoral degree], History, March 2010 Jagiellonian University, Kraków, Poland

Jan Lencznarowicz. Habilitation [post-doctoral degree], History, March 2010 Jagiellonian University, Kraków, Poland Jan Lencznarowicz ADDRESS: Office: Institute of American Studies and Polish Diaspora Jagiellonian University Rynek Gł. 34 31-010 Kraków, POLAND phone (48 12) 429 61 57, (48 12) 663 14 84 fax (48-12) 422

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra

University of Zielona Góra University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK SOCIOLOGY Academic Year 2009/2010 European Credit Transfer System ECTS PART ONE About the Faculty 1.1. Faculty

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo