CURRICULUM VITAE. Education: Present position: Professional Experience

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CURRICULUM VITAE. Education: Present position: Professional Experience"

Transkrypt

1 CURRICULUM VITAE Family name: Krzyszkowski First names: Jerzy Franciszek Date of birth: Nationality: Polish Civil Status: Married with child (son Michal) Education: June 2005 Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Poland, Habilitation in sociology School of Social Work, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada MA social welfare policy 1991 Nicolaus Copernicus University of Torun, Poland, March, PhD. in sociology 1982 University of Lodz, Lodz, Poland, September MA sociology (diploma with distinction) Present position: Director of Social Services Educational Centre, University of Lodz, Poland Senior Lecturer, Institute of Sociology, University of Lodz, Poland Professional Experience 2005 State High Professional School, Skierniewice, professor teaching sociology, social policy, social services and social work classes High School of Humanities and Economics, Sieradz, professor teaching sociology, social policy, social services and social work classes Paweł Włodkowic High School Plock, adjunct teaching sociology, social policy and social services classes Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Director of Social Services Educational Centre teaching, training of welfare managers and social workers, preparing expertises for regional welfare authorities Foundation Liberation Lodz, part time consultant making evaluations, preparing social programmes etc Department of Social Services in Lodz, part time consultant making evaluations, preparing social programmes etc Dpt. of General Sociology, Institute of Sociology, University of Lodz, junior lecturer, assistant adjunct senior lecturer academic teacher teaching: sociology, social policy social services and social work researcher on social problems, social policy and social services Trade School Complex No5 Lodz, school pedagogue worked with socially maladjusted adolescents

2 Specific experience in the region: 2005 Preparation of report on Poland for research project Labour Supply in Care Services for European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Member of research team in the international research project Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities coordinated by Wielislawa Warzywoda Kruszynska, Institute of Sociology, University of Lodz, Poland (6th Framework Program) Preparation of report on Poland as a part of international research Visions and Roles of Foundations in Europe led by Helmut K. Anheier Civil Society Studies Centre, London School of Economics and Political Science Preparation of chapter on Poland for Social Services in Europe An Annotated Bibliography,Editors Helmut K. Anhei er and Sarabajaya Kumar Civil Society Studies Centre, London School of Economics and Political Science, published by Observatory for the Development of Social Services in Europe Participation in research team in international research project Improving political responses to socioeconomic changes in families in Europe coordinated by Linda Hantrais, Centre of European Studies, Loughborough University, Great Britain (5thFramework Program) Social and State Partners in Solving Social Problems at Local Level individual research grant by Research Support Scheme Soros Foundation The Patterns of Social Services Intervention in Poverty Pockets, research project within group research Forms of indigence and social threats and their spatial distribution on the teritory of Lodz, headed by W.Warzywoda- Kruszynska Membership of professional bodies: Member of the Board of Polish Association of Schools of Social Work Memeber of Editorial Board of European Journal of Social Work Life Memebership Clare Hall Cambridge University, Cambridge, Great Britain Member of Editorial Board of publishing series Problems of Social Work, Social Work Section of Polish Sociological Association Member of Polish Association of Social Policy Member of Editorial Board of Applied Social Studies Recent Developments, International and Comparative Perspectives Member of Editorial Board of Vademecum of Social Services Human Resources Member of Editorial Board of European Studies on Inequalities and Social Cohesion

3 Publications: Books: 1. Krzyszkowski, J. ( 2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem (Between Welfare State and Welfare Society), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 2. Krzyszkowski, J. Majer, R. (Editors), (2004), Problemy społeczne, polityka społeczna, pomoc społeczna. Wymiar polski i europejski, (Social Problems, Social Policy and Social Care, European and Polish Dimension), Auxilio Venire, Czestochowa. 3. Warzywoda - Kruszyńska, W. and Grotowska Leder, J. and J. Krzyszkowski, (2003), Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, ( Local politics towards Poverty. Poverty out of city borders), Instytut Socjologii, Lodz University. 4. Warzywoda Kruszyńska, W and J. Krzyszkowski, (editors), (2000), Social Work Education of Social Workers on the Eve of the European Union s Enlargement, Department of General Sociology, Lodz University, Lodz. 5. Warzywoda-Kruszyńska, W. and J. Krzyszkowski (editors), (1999), Kształcenie pracowników socjalnych w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej, Katedra Socjologii Ogólnej, Lodz University, Lodz. 6. Krzyszkowski, J., (1997), Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (Elements of Social Welfare Management), Omega Praksis, Lodz University, Lodz. 7. Warzywoda-Kruszyńska, W. and J. Krzyszkowski, (1990), Młode małŝeństwa w wielkim mieście (The Young Married Couples in a Large City), CPBP 09.02, Lodz. 8. Nauczyciel o swojej pracy (A Teacher on His Work), (1986), Łódź, co-authorship. Articles: 1. Krzyszkowski, J. (1985), Społeczne i materialne uwarunkowania doboru małŝeńskiego (Social and Material Conditionings of Marital Selection), in: Pokolenia (The Generations - a quarterly), No 8 pp Krzyszkowski, J. (1986), Model małŝeństwa i rodziny w świadomosci nupturientów (The Model of Marriage and the Family in the Consciousness of Nupturients), in: Pokolenia, No 3, pp Krzyszkowski, J. (1988), Młodzi przed ślubem - bariery małŝeńskiego startu doby kryzysu (The Young before Nuptials - the Obstacles in a Marital Start under Crisis),, in: Badania nad rodziną a polityka społeczna, (Research on the Family vs Social Policy), edited by Zbigniew Tyszka, Pomorze, Bydgoszcz, pp Krzyszkowski, J. (1989), Uwarunkowania realizacji modelu partnerskiego w małŝeństwie (Determinants of the Realization of Partnership Model in Marriage), in: Problemy Rodziny (The Family Problems - a quarterly), No 6, pp Krzyszkowski, J. (1989), Młode małŝeństwa i rodziny w kryzysie (Young Marriages and Families under Crisis),, in: Pokolenia, No 2,pp Warzywoda-Kruszyńska, W. and J. Krzyszkowski,1991) Problemy ciągłości i zmiany w rodzinach łódzkich - wstępna analiza wyników (the Problems of Continuity and Change in the Łódź Families - Preliminary Analysis of Results), in: Rodziny Polskie o róŝnym statusie społecznym i środowiskowym (Polish Families of Various social and Environmental Status), edited by Zbigniew Tyszka, Poznan CPBP , pp Krzyszkowski, J. (1991), PrzedmałŜeńskie perspektywy sukcesu rodzinnego młodzieŝy miejskiej (Prenuptial Perspectives for Family Success of Urban Youth), in: Acta Universitatis Łódźiensis Folia Sociologica 21, pp Krzyszkowski, J. (1992), Family centrism vs Actual Family Life of the Young Poles), in: Jugend und Wertewandel in Polen und der Bundesrespublik Deutschland Deutsches Jugendinstitut (Hrsg) Munich, Germany. 9. Krzyszkowski, J. (1997), Ageing population in Poland as the challenge for social work - Germany as a part of postconference book consisted of materials from 2 European Social Work Symposium The Challenge of Age Social Work Responses in Europe, Mönchengladbach, Germany.

4 10. Krzyszkowski, J. (1997), Dylematy polityki społecznej i pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii (Dilemmas of Social Policy and Social Welfare in Great Britain), in: Polityka Społeczna 1/ Krzyszkowski, J. (1997), Polityka społeczna i pomoc społeczna na poziomie lokalnym (Social Policy and Social Welfare at Local Level), in: Polityka Społeczna 7/ Krzyszkowski, J. (1998), Ewaluacja w pomocy społecznej i pracy socjalnej (Evaluation in Social Welfare and Social Work), in: Zeszyty Naukowe WyŜszej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku t.iii. 13. Krzyszkowski, J. (1999),Środowiskowa pomoc społeczna w enklawach biedy (Community care in enclaves of poverty) in: śyć i pracować w enklawach biedy (Live and work in enclaves of poverty) edited by Institute of Sociology, Lodz University. 14. Krzyszkowski, J. (1999), Środowiskowa pomoc społeczna w Łodzi. Determinanty funkcjonowania, koncepcje zmian (determinants of community care activities in Łódź. The concepts of change) in: śyć i pracować w enklawach biedy (Live and work in enclaves of poverty) edited by Institute of Sociology, Łódź University. 15. Krzyszkowski, J. (1999), Organizacja publicznego systemu pomocy społecznej w Polsce - zapomniany obszar badań (The organization of state welfare system in Poland - forgotten research area) in: Praca socjalna w Polsce (Social Work in Poland), Katowice. 16. Krzyszkowski, J. (2000), MenedŜerowie w pomocy społecznej (Managers in social care) in: Ryzyka transformacji systemowej, edited by Warzywoda Kruszyńska W. and J.Grotowska-Leder, Institute of Sociology, Lodz University. 17. Krzyszkowski, J. (2000), Jakość i standardy w pracy socjalnej i pomocy społecznej w literaturze brytyjskiej (Quality and standards in social work and social care in British literature) in: Polityka Społeczna 8/2000 (Social Policy a quarterly). 18. Krzyszkowski, J. (2001),Rola kapitału społecznego w pluralistycznym społeczeństwie opiekuńczym (The role of social capital in pluralistic welfare society) in :Problemy polityki społecznej 3/2001 (Social Policy Problems- a quartely). 19. Krzyszkowski, J. (2001), Social Policy Developments and Implications for the Social Professions : The Case of Poland. in: Social Work in Europe, Volume 8 Number 1/ Warzywoda Kruszyńska Wielisława, Jerzy Krzyszkowski, (2001) Przemiany składu rodziny oraz wzorców dzietności, wzorców zatrudnienia w Polsce na tle Unii Europejskiej (Changes in Family Structure Patterns of Fertility and Employment in Poland as Compared with EU Countries) in : Współczesne rodziny polskie ich stan i kierunek przeobraŝeń. (Contemporary Polish Families Their Current Situation and the Direction of Transformation) red Zbigniew Tyszka, UAM Poznań Krzyszkowski, J. (2002),Pracownicy socjalni województwa łódzkiego o sobie i swojej pracy, (Social workers in Lodz region) in: Humanizacja Pracy, 3/ Krzyszkowski, J. (2002), Nowa rola słuŝb społecznych w jednoczącej się Europie a pomoc społeczna, (Polsce, (New role of social services in unitek Europe), in: Wielowymiarowość pracy socjalnej, (red.) Krzysztof Frysztacki i Krzysztof Piątek, Seria Problemy Pracy Socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne. 23. Warzywoda-Kruszyńska, W., J. Grotowska -Leder, J.Krzyszkowski (2002) Lokalna strategia przeciwdziałania biedzie w Łodzi jako rezultat diagnozy społecznej w: Przeciw biedzie. Programy, pomysły,inicjatywy. (red.) Tarkowska, E. Oficyna Naukowa, Warszawa. 24. Krzyszkowski J. (2003) "Determinanty funkcjonowania lokalnej pomocy społecznej. Interakcje organizacyjno-instytucjonalne na szczeblu lokalnym", w: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta (Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., red.), Łódź: Instytut Socjologii UŁ. 25. Krzyszkowski J. (2003) "Determinanty funkcjonowania pomocy społecznej w czasach globalizacji", w: Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, (Kantowicz E., Olubiński A., red.), Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit. 26. Krzyszkowski J. (2003) "Infrastruktura socjalna i zasoby ludzkie pomocy społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego", w: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta (Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., red.), Łódź: Instytut Socjologii UŁ. 27. Krzyszkowski J. (2003) "Instytucje i organizacje społeczne jako partnerzy władz samorządowych w walce z biedą" w: Samorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy (Warzywoda-Kruszyńska W. red.), Łódź: Instytut Socjologii UŁ.

5 28. Krzyszkowski J. (2003) "Lokalna polityka społeczna w działaniu. Analiza powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w województwie łódzkim", w: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta (Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., red.), Łódź: Instytut Socjologii UŁ. 29. Krzyszkowski J. (2003) "Pracownicy socjalni a rozwijanie przedsiębiorczości: dwugłos ekspertów", w: W stronę aktywnej polityki społecznej (Kaźmierczak T., Rymsza M., red.) Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. 30. Krzyszkowski J. (2003) Social Services System in Poland w: Old and New Poverty in Post-communist Europe, (Bocheńska-Seweryn M., Grotowska-Leder J. red.), Zeszyty Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński. 31. Krzyszkowski J., (2003) "A Synopsis of the Social Services System", w: Social Services in Europe. An Annotated Bibliography by Anheier H.K University of California & London School of Economics and Political Science. 32. Krzyszkowski J., (2003) Preparing Social Professionals for Building Social Capital to Combat Social Exclusion at local Level w: Social Work Education and Practice in Today's Europe. Challenges and the Diversity of Responses (Labonte-Roset C., Marynowicz-Hetka E., Szmagalski J., red.), Biblioteka Pracownika Socjalnego, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice. 33. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., (2003) Action Research for Combating Social Exclusion in Underdeveloped Regions of Poland (the Case of Lodz) w: Social Work Education and practice in Today's Europe. Challenges and the Diversity of Responses Labonte-Roset C., Marynowicz-Hetka, E., Szmagalski J., red.), Biblioteka Pracownika Socjalnego "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice. 34. Krzyszkowski, J. (2003), Social Care and Social Work in Poland since 1989: Evidence from Recent Research, in: Social Work in Europe, Volume 10 Number Krzyszkowski, J. (2004), Globalizacja a państwo opiekuńcze, w: Socjologia i polityka społeczna, a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, red. Wódz, K. I K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń. 36. Krzyszkowski, J. (2004), Czy renesans edukacji do metody środowiskowej? Międzynarodowy projekt edukacji w zakresie pracy socjalnej metodą środowiskową, w: Problemy społeczne pomoc społeczna, praca socjalna. Wymiar polski i europejski, red. Krzyszkowski, J. I R. Majer, Auxilio Venire, Częstochowa. Reviews: 1. The Review of Collective Work of the Russian Sociologists Programs and Methodology of the Research of Marriage and Family, (1989), in: Problemy Rodziny (The Family Problems - a quarterly), No. 4, 1989, pp Towards More Democracy in Social Services: Models and Culture of Welfare (2000) in: Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau, No 1, 2000, pp

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE Radosław Markowski

CURRICULUM VITAE Radosław Markowski CURRICULUM VITAE Radosław Markowski Office: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences ul. Polna 18/20; ul. Chodakowska 19/31 00-625 Warszawa 03-815 Warszawa phone: x (48-22) 825 5221 phone:

Bardziej szczegółowo

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN),

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN), ANNA BACZKO DOMBI Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72 Nowy Świat, 00 330 Warsaw, Poland Phone: +48 22 657 27 55 Institute of Sociology University of Warsaw Karowa 18, 00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science.

Bardziej szczegółowo

Adequate Information Management in Europe

Adequate Information Management in Europe Adequate Information Management in Europe Janusz Adamowski, Michal Gajlewicz, Magdalena Kielkiewicz The Case of Poland Warsaw University Institute of Journalism February 2005 AIM project Project: Adequate

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA EDUCATION Poznań University of Economics (2008) post-doctoral degree in Economics Columbia University, New York (2002/2003) post-doctoral visiting scholar on scholarship from

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Entrepreneurship in geographical research

Entrepreneurship in geographical research Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography Pedagogical University of Cracow ziolo@up.krakow.pl, T.Rachwal@up.krakow.pl Entrepreneurship

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw

Curriculum Vitae. Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw Curriculum Vitae Paweł Kaczmarczyk, PhD Centre of Migration Research University of Warsaw ul. Banacha 2B 02 097 Warsaw, Poland Tel.: +(48)(22) 6597411 E mail: p.kaczmarczyk@uw.edu.pl 1. Personal information

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT Ewa Nowak Ph. D. Lublin, June the 30 th, 2014 Department of Journalism Political Science Faculty Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Plac litewski 3 20-080 Lublin Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz Ä. Zukowski, W. Kotowicz Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz THE KALININGRAD REGION IN POLISH SCIENTIFIC RESEARCH This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Working Papers. Poznan University of Economics

Working Papers. Poznan University of Economics Working Papers Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics WP 2013/03 Łukasz Grzesiak The role of the medium-sized city in the regional development in the context of

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK University of Zielona Góra INFORMATION PACK PEDAGOGY BA DEGREE STUDIES Academic year 2010/2011 European Credit Transfer System (ECTS) PART II.A COURSE INFORMATION II.A.1 BA degree studies The runs two-level

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra

University of Zielona Góra University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK SOCIOLOGY Academic Year 2009/2010 European Credit Transfer System ECTS PART ONE About the Faculty 1.1. Faculty

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave 1 2014 March Curriculum Vitae Katarzyna Leszczyńska AGH University of Science and Technology The Faculty of Humanities Department of Sociology and Social Anthropology e-mail: kaleszcz@agh.edu.pl leszczynska.katarzyna@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland

Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland Designing a system approach to sustainable development of the information society by the example of Poland 2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014 The head of the grant: Associate Professor Ewa Ziemba, Post The

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study CURRICULUM VITAE MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study Adam Mickiewicz University European University Viadrina

Bardziej szczegółowo

SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION

SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION SOCIO ECONOMIC CHANGES IN LODZ THE RESULTS OF TWENTY YEARS OF SYSTÉM TRANSFORMATION Waldemar Cudny* * Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

Maciej Karwowski, PhD Curriculum Vitae

Maciej Karwowski, PhD Curriculum Vitae 1 Maciej Karwowski, PhD Curriculum Vitae (actualized January 2015) Date of birth: September 8th 1979 Field: Education Affiliation: Academy of Special Education / Department of Educational Sciences / Creative

Bardziej szczegółowo