ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2013 R. AND MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2013 R. AND MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES"

Transkrypt

1

2 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Rzeszowie Statistical Office in Rzeszów RUCH GRANICZNY ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2013 R. BORDER TRAFFIC AND MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES AT THE EUROPEAN UNION S EXTERNAL BORDER ON THE TERRITORY OF POLAND IN 2013 STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE WARSZAWA-RZESZÓW 2014

3 Zespół redakcyjny: Editorial board: Marek Cierpiał-Wolan, Edyta Giełbaga, Elżbieta Wojnar Redakcja techniczna, tłumaczenie, projekt okładki, opracowanie graficzne i skład komputerowy: Technical editing, translation, cover design, graphic design and setting: Piotr Jakubowski, Mirosław Koszela, Aleksandra Molenda, Beata Salach, Maciej Zielański Zdjęcia: archiwum Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz archiwum Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Photos: archive of the Bieszczady Border Guard Department in Przemyśl and archive of the Statistical Office in Rzeszów. Druk: Zakład Wydawnictw Statystycznych Printing: Statistical Publishing Establishment Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych GUS When publishing CSO data please indicate source ISBN GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, Warszawa tel.: URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów tel.:

4 PRZEDMOWA Procesy integracyjne w Europie powodują, że statystyka obszarów transgranicznych odgrywa coraz większą rolę. Służy wspieraniu rozwoju regionalnego oraz współpracy pomiędzy krajami. O rosnącym znaczeniu statystyki transgranicznej świadczy m.in. poświęcenie jej jednej z sesji na 59. Światowym Kongresie Statystyki Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI), który odbył się w sierpniu 2013 r. w Hongkongu. W sesji tej wystąpili także przedstawiciele polskiej statystyki publicznej. Przekazujemy Państwu kolejną edycję opracowania prezentującego wyniki badania osób przekraczających zewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, to znaczy granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Informacje zawarte w publikacji w szczególności dotyczą charakterystyki wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców i Polaków za granicą, a także ruchu granicznego, z uwzględnieniem m.in. celu podróży czy częstotliwości przekraczania granicy. W oparciu o wyniki badania dokonano również delimitacji obszarów oddziaływania granicy oraz porównania sytuacji na obszarach przygranicznych przed i po wprowadzeniu ułatwień w przekraczaniu granicy. Oddając do rąk Państwa tę publikację, pragniemy jednocześnie wyrazić serdeczne podziękowanie Straży Granicznej i Służbie Celnej oraz władzom regionalnym za wsparcie i życzliwość dla badań prowadzonych przez statystykę publiczną. Wyrażamy przekonanie, że publikacja okaże się użytecznym źródłem informacji dla wielu instytucji i osób zainteresowanych prezentowaną problematyką. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Marek Cierpiał-Wolan prof. dr hab. Janusz Witkowski Warszawa-Rzeszów, lipiec 2014 r.

5 PREFACE Due to integration processes in Europe, statistics of cross-border areas plays an increasingly important role. It serves to promote regional development and cooperation between countries. The growing importance of cross-border statistics was reflected, among other things, in the fact that one of the sessions of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, held in Hong Kong in August 2013, was devoted to these issues. Representatives of Polish official statistics made their contributions to this session as well. We would like to present a subsequent publication on the results of the survey of persons crossing the European Union s external border on the territory of Poland, that is the borders with Russia, Belarus and the Ukraine. Information contained in the book concerns mainly the characteristics of expenses incurred by foreigners in Poland and by the Poles abroad, as well as of border traffic including the purpose of travel or frequency of crossing the border, among other things. On the basis of the survey results, delimitation of the areas of border impact as well as comparison of the situation in border areas before and after the implementation of facilitations in crossing the border have been also made. Presenting this publication, we wish to express our sincere gratitude to the Border Guard and Customs Service as well as to regional government for their support and goodwill for the surveys carried out by the official statistics. We believe that this publication will prove to be a useful source of information both for institutions and individuals interested in the presented subject matter. Director of the Statistical Office in Rzeszów President of the Central Statistical Office Marek Cierpiał-Wolan, Ph.D. Prof. Janusz Witkowski, Ph.D. Warszawa-Rzeszów, July 2014

6 SPIS TREŚCI CONTENTS Str. Page Przedmowa... Preface... 3/4 I. Uwagi ogólne... General notes II. Uwagi metodyczne... Methodological notes III. Charakterystyka ruchu granicznego Characteristics of the border traffic IV. Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą... Expenses of foreigners in Poland and Poles abroad V. Mały ruch graniczny... Local border traffic VI. Delimitacja obszarów oddziaływania granicy... Delimitation of areas under influence of the border VII. Podsumowanie... Summary... 62/65 Tablice... Tables Aneks... Annex... Bibliografia... Bibliography SPIS TABLIC LIST OF TABLES Tabl. Str. Table Page Tablica przeglądowa ( )... Review table ( ) Ruch graniczny osób w 2013 r.... Mały ruch graniczny osób w 2013 r. Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce według odcinków granic w 2013 r.... Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce według województw w 2013 r.... Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce według przejść granicznych w 2013 r.... Passenger traffic at the border in Passenger local border traffic in Expenses incurred by foreigners in Poland by border sections in Expenses incurred by foreigners in Poland by voivodships in Expenses incurred by foreigners in Poland by border crossings in

7 6 Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Expenses incurred by foreigners in Poland by distance from the border to the place of purchase in Tabl. Str. Table Page 7 97 Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w Polsce w 2013 r. Average expenses incurred by one foreigner in Poland in Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w Polsce według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w Polsce według czasu pobytu w 2013 r.... Cudzoziemcy według celu wizyty w Polsce w 2013 r.... Cudzoziemcy według odległości od granicy miejsca zamieszkania w 2013 r.... Cudzoziemcy według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Cudzoziemcy według celu wizyty w Polsce i odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Cudzoziemcy według częstotliwości przekraczania granicy w 2013 r.... Cudzoziemcy według częstotliwości przekraczania granicy i odległości od granicy miejsca zamieszkania w 2013 r.... Cudzoziemcy według częstotliwości przekraczania granicy i odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r. Average expenses incurred by one foreigner in Poland by distance from the border to the place of purchase in Average expenses incurred by one foreigner in Poland by time of stay in Foreigners by purpose of visit in Poland in Foreigners by distance from the border to the place of residence in Foreigners by distance from the border to the place of purchase in Foreigners by purpose of visit in Poland and distance from the border to the place of purchase in Foreigners by frequency of crossing the border in Foreigners by frequency of crossing the border and distance from the border to the place of residence in Foreigners by frequency of crossing the border and distance from the border to the place of purchase in Expenses incurred by foreigners in Poland as part of local border traffic in

8 7 Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w Polsce w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Cudzoziemcy według częstotliwości przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r. Wydatki poniesione przez Polaków za granicą według odcinków granic w 2013 r.... Wydatki poniesione przez Polaków za granicą według województw w 2013 r.... Wydatki poniesione przez Polaków za granicą według przejść granicznych w 2013 r.... Wydatki poniesione przez Polaków za granicą według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 Polaka za granicą w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 Polaka za granicą według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 Polaka za granicą według czasu pobytu w 2013 r.... Polacy według celu pobytu za granicą w 2013 r.... Polacy według odległości od granicy miejsca zamieszkania w 2013 r.... Polacy według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Polacy według celu pobytu za granicą i odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Average expenses incurred by one foreigner in Poland as part of local border traffic in Foreigners by frequency of crossing the border as part of local border traffic in Expenses incurred by Poles abroad by border sections in Tabl. Str. Table Page Expenses incurred by Poles abroad by voivodships in Expenses incurred by Poles abroad by border crossings in Expenses incurred by Poles abroad by distance from the border to the place of purchase in Average expenses incurred by one Pole abroad in Average expenses incurred by one Pole abroad by distance from the border to the place of purchase in Average expenses incurred by one Pole abroad by time of stay in Poles by purpose of stay abroad in Poles by distance from the border to the place of residence in Poles by distance from the border to the place of purchase in Poles by purpose of stay abroad and distance from the border to the place of purchase in

9 8 Polacy według częstotliwości przekraczania granicy w 2013 r.... Polacy według częstotliwości przekraczania granicy i odległości od granicy miejsca zamieszkania w 2013 r.... Polacy według częstotliwości przekraczania granicy i odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Wydatki poniesione przez Polaków za granicą w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 Polaka za granicą w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Polacy według częstotliwości przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r. Bezwzględne i względne błędy szacunków przeciętnych wydatków poniesionych przez 1 cudzoziemca w Polsce w 2013 r.... Bezwzględne i względne błędy szacunków przeciętnych wydatków poniesionych przez 1 cudzoziemca w Polsce w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Poles by frequency of crossing the border in Poles by frequency of crossing the border and distance from the border to the place of residence in Poles by frequency of crossing the border and distance from the border to the place of purchase in Expenses incurred by Poles abroad as part of local border traffic in Average expenses incurred by one Pole abroad as part of local border traffic in Poles by frequency of crossing the border as part of local border traffic in Absolute and relative errors of estimates of average expenses incurred by one foreigner in Poland in Absolute and relative errors of estimates of average expenses incurred by one foreigner in Poland as part of local border traffic in Tabl. Str. Table Page Bezwzględne i względne błędy szacunków przeciętnych wydatków poniesionych przez 1 Polaka za granicą w 2013 r.... Bezwzględne i względne błędy szacunków przeciętnych wydatków poniesionych przez 1 Polaka za granicą w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Absolute and relative errors of estimates of average expenses incurred by one Pole abroad in Absolute and relative errors of estimates of average expenses incurred by one Pole abroad as part of local border traffic in

10 9 SPIS MAP Ruch graniczny osób na przejściach na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Strefy małego ruchu granicznego... Delimitacja obszarów oddziaływania granicy na podstawie odległości od granicy miejsca zamieszkania cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Delimitacja obszarów oddziaływania granicy na podstawie odległości od granicy miejsca dokonania zakupów przez cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... LIST OF MAPS Nr Str. No. Page Passenger border traffic at crossings at the European Union s external border on the territory of Poland in Local border traffic zones Delimitation of areas under the influence of the border on the basis of distances from the border to the place of residence of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland in Delimitation of areas under the influence of the border on the basis of distances from the border to the place of purchase of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland in SPIS WYKRESÓW Ruch graniczny osób na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Ruch graniczny osób na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski według kwartałów... Struktura cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według celu wizyty w Polsce w 2013 r.... Struktura Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według celu pobytu za granicą w 2013 r.... LIST OF CHARTS Passenger border traffic at the European Union s external border on the territory of Poland in Passenger border traffic at the European Union s external border on the territory of Poland by quarters Structure of foreigners crossing the European Union s external border on the territory of Poland by purpose of visit in Structure of Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by purpose of stay abroad in

11 10 Struktura cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według celu wizyty w Polsce i odcinków granic w 2013 r.... Struktura Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według celu pobytu za granicą i odcinków granic w 2013 r.... Struktura cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według częstotliwości przekraczania granicy w 2013 r.... Struktura cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według częstotliwości przekraczania granicy i odcinków granic w 2013 r.... Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w Polsce oraz 1 Polaka za granicą przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według kwartałów... Struktura wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Nr Str. No. Page Structure of foreigners crossing the European Union s external border on the territory of Poland by purpose of visit and border sections in Structure of Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by purpose of stay abroad and border sections in Structure of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by frequency of crossing the border in Structure of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by frequency of crossing the border and border sections in Expenses incurred by foreigners in Poland and Poles abroad who crossed the European Union s external border on the territory of Poland w Average expenses incurred by one foreigner in Poland and one Pole abroad who crossed the European Union s external border on the territory of Poland in Expenses incurred by foreigners in Poland and Poles abroad who crossed the European Union s external border on the territory of Poland by quarters Structure of expenses incurred in Poland by foreigners crossing the European Union s external border on the territory of Poland in

12 11 Struktura wydatków poniesionych za granicą przez Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Struktura wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według odcinków granic w 2013 r.... Struktura wydatków poniesionych za granicą przez Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według odcinków granic w 2013 r.... Mały ruch graniczny cudzoziemców na granicy polsko-ukraińskiej według kwartałów... Mały ruch graniczny cudzoziemców i Polaków na granicy polsko-rosyjskiej według kwartałów w 2013 r.... Średnie wydatki cudzoziemców i Polaków przekraczających granicę polsko-rosyjską i polsko-ukraińską ogółem oraz w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Częstotliwość przekraczania granicy polsko-rosyjskiej i polsko-ukraińskiej przez cudzoziemców i Polaków w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Struktura cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według odległości od granicy miejsca zamieszkania w 2013 r.... Struktura cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Nr Str. No. Page Structure of expenses incurred abroad by Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland in Structure of expenses incurred in Poland by foreigners crossing the European Union s external border on the territory of Poland by border sections in Structure of expenses incurred abroad by Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by border sections in Local border traffic of foreigners at the Polish-Ukrainian border by quarters Local border traffic of foreigners and Poles at the Polish-Russian border by quarters in Average expenses incurred by foreigners and Poles crossing the Polish-Russian and Polish- -Ukrainian border in and as part of local border traffic in Frequency of crossing the Polish- -Russian and Polish-Ukrainian border by foreigners and Poles as part of local border traffic in Structure of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by distance from the border to the place of residence in Structure of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by distance from the border to the place of purchase in

13 I. UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wschodnia granica RP stała się równocześnie zewnętrzną granicą Unii. Następnym krokiem w integracji europejskiej było wstąpienie Polski 21 grudnia 2007 r. do strefy Schengen. Z jednej strony obywatele polscy uzyskali możliwość w pełni swobodnego podróżowania po obszarze Schengen, z drugiej, zobligowało to Polskę do uszczelnienia wschodniej granicy. W celu ułatwienia ruchu w strefie przygranicznej 28 marca 2008 r. podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego. Umowa weszła w życie 1 lipca 2009 r. 1 Od grudnia 2011 r. Polska wprowadziła dodatkowe ułatwienie w przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej dla obywateli Ukrainy wizy w celu realizacji turystyki As a result of Poland s accession to the European Union on 1 May 2004, the Polish eastern border became the Union s external border at the same time. The next step in the European integration was Poland s accession to the Schengen zone on 21 December On the one hand, Polish citizens were given an opportunity to travel freely within the Schengen area, on the other hand, Poland was required to seal the eastern border. In order to facilitate traffic in the border area, an Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine on rules on local border traffic was signed on 28 March The agreement came into force on 1 July In December 2011 Poland introduced additional facilitation in crossing of the Polish-Ukrainian border for citizens of Ukraine, that is visas, in 1 Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku (DzU nr 66, poz. 555, z dnia 4 maja 2009 r.). Law of 6 March 2009 on the ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine on rules on local border traffic, signed in Kiev on 28 March 2008, and the Protocol between the Government of the Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine signed in Warsaw 22 December 2008 amending the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine on rules on local border traffic, signed in Kiev 28 March 2008 (Journal of Laws of 4 May 2009, no. 66, item 555).

14 13 zakupowej w Polsce. Z kolei 14 grudnia 2011 r. podpisano umowę o małym ruchu granicznym z Rosją. Umowa weszła w życie 27 lipca 2012 r. 2 Zostały podjęte również działania mające na celu ułatwienie przekraczania granicy z Białorusią. W 2010 r. została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego. 3 Umowa wymaga ratyfikacji przez stronę białoruską. W kontekście nowych uwarunkowań międzynarodowych w 2008 r. polska statystyka publiczna wznowiła badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym, prowadzone przez GUS w latach Dostosowano je do nowych warunków i potrzeb, dokonano weryfikacji i modyfikacji dotychczasowej metodologii. Od III kwartału 2008 r. order to implement shopping tourism in Poland. On 14 December 2011 an agreement on local border traffic with Russia was signed. The agreement came into force on 27 July Some action were also taken to facilitate crossing of the border with Belarus. In 2010, an Agreement was signed between the Government of the Polish Republic and the Government of the Republic of Belarus on rules on local border traffic. 3 The agreement requires ratification by the Belarusian side. In the context of new international conditions, the survey of goods and services turnover in border traffic, which was conducted by CSO in , was resumed by official statistics in The present methodology was reviewed, modified and adapted to current conditions and needs. From third quarter 2008 the survey was conducted 2 Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (DzU z 2012 r., poz. 498). Law of 16 March 2012 on the ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Russian Federation on rules on local border traffic, signed in Moscow 14 December 2011 (Journal of Laws of 2012, item 498). 3 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. (DzU nr 122, poz. 823, z dnia 7 lipca 2010 r.). Law of 20 May 2010 on the ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Belarus on rules on local border traffic, signed in Warsaw 12 February 2010 (Journal of Laws of 7 July 2010, No. 122, item 823).

15 14 badanie było prowadzone na granicy polsko-ukraińskiej 4, a od 2010 r. objęło całą zewnętrzną lądową granicę Unii Europejskiej na terenie Polski. Metodologia badania została zaakceptowana przez Komisję Metodologiczną GUS (październik 2008 r.) 5, a Rada Statystyki zarekomendowała je do Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Badanie zostało uznane jako jeden z priorytetów przez Komisję ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej na posiedzeniu w Łucku w grudniu 2008 r. Rozpoczęcie badania przed wejściem w życie przepisów o małym ruchu granicznym pozwala na dokonanie oceny sytuacji w strefie przygranicznej przed i po wprowadzeniu ułatwień w przekraczaniu granicy oraz określenia ich wpływu. Badanie obrotu towarów i usług, koordynowane przez US Rzeszów, on the Polish-Ukrainian border 4 and, since 2010, it has covered the entire external border of the European Union on Polish territory. Survey methodology was approved by the Commission Methodological CSO (October 2008) 5 and the Statistical Council recommended it to the Statistical Surveys Programme of Official Statistics. The survey was considered as a priority by the Commission for the Cross-Border Cooperation acting in the Polish- -Ukrainian Intergovernmental Coordination Council for Interregional Cooperation during a meeting in Lutsk, in December Starting the survey before the entry of regulation on local border traffic into force allows for assessment of the situation in the border area before and after the introduction of facilities in crossing the border and determining their impact. The survey of goods and services turnover, coordinated by the SO Rzeszów, was conducted in coopera- 4 W 2008 r. jako badanie pilotażowe. In 2008 as a pilot survey. 5 Badanie obszarów transgranicznych. Badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym. Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów Transborder areas survey. Survey of goods and services turnover in border traffic. Methodological book approved by CSO Methodological Commission, Central Statistical Office, Statistical Office in Rzeszow, Rzeszow 2009.

16 15 realizowano we współpracy z Urzędami Statystycznymi w Białymstoku, Lublinie i Olsztynie, a także przy wsparciu Straży Granicznej i Służby Celnej oraz władz regionalnych. Kwartalne raporty z wynikami badania oraz publikacje roczne zamieszczone są na stronie internetowej GUS. Od marca 2008 r. statystyka publiczna prowadzi również monitoring zjawisk społeczno-gospodarczych występujących na pograniczu wschodnim. Opracowania dotyczące strefy przygranicznej zamieszczone są na stronie internetowej GUS. W 2013 r. była ostatnia edycja Badania obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Od roku 2014 zintegrowane badania dotyczące podróży: Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej oraz Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach zastąpiły dotychczasowe badania w tym zakresie prowadzone przez różne instytucje. tion with the Statistical Offices in Bialystok, Lublin and Olsztyn, and with the support of the Border Guard and Customs Service and the regional authorities. Quarterly reports with survey results and annual publications are available on the CSO website. Since March 2008 monitoring of the socio-economic phenomena occurring on the eastern border has been also carried out by official statistics. Studies on the border area are made available on the website of the CSO. In 2013 "The survey of goods and services turnover in border traffic at the European Union s external border on the territory of Poland" was carried out for the last time. From 2014 integrated surveys on travel: "Trips made by nonresidents to Poland. The movement of vehicles and people at the Polish border with the countries of the European Union" and "Participation of Polish citizens (residents) in travel" replace previous surveys in this field conducted by various institutions.

17 II. UWAGI METODYCZNE Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania Badaniem obrotu towarów i usług w ruchu granicznym objęto osoby przekraczające lądową granicę Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą, tj. cudzoziemców (mieszkających stale za granicą) opuszczających Polskę oraz Polaków (mieszkających stale w Polsce) powracających do kraju. Badane były osoby przekraczające granicę drogą lądową: samochodami osobowymi, autokarami, motocyklami, pieszo oraz koleją. Do osób przekraczających granicę pieszo zaliczono również rowerzystów i osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przedmiotem badania były wydatki cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą poniesione na zakup towarów oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. na opłacenie usług noclegowych i gastronomicznych. Badanie dotyczyło obrotu nierejestrowanego na zgłoszeniach celnych. Badane były również: odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów; częstotliwość przekraczania granicy; cel i długość pobytu; kraj zamieszkania (w przypadku cudzoziemców) i kraj pobytu (w przypadku Polaków); posiadanie Karty Polaka przez cudzoziemców. METHODOLOGICAL NOTES Subjective and objective scope of the survey The survey of goods and services turnover in border traffic covered persons who cross the Polish land border with Russia, Belarus and Ukraine, i.e. foreigners (who permanently reside abroad) leaving Poland and the Poles (who permanently reside in Poland) returning to the country. The survey dealt with persons crossing the border overland: by cars, coaches, motorbikes, on foot and by train. Persons who crossed the border on foot also included cyclists and disabled persons using wheelchairs. The survey covered expenses incurred by foreigners in Poland and the Poles abroad on the purchase of goods as well as other expenses, of which, among other things, on covering accommodation and gastronomic services. The survey examined the turnover of goods not registered in customs documents. The survey investigated also: the distance from the place of residence and the place of purchase to the border; frequency of crossing the border; purpose and duration of stay; country of residence in the case of foreigners, country of stay in the case of the Poles; possessing the Card of the Pole in the case of foreigners.

18 17 W badaniu uwzględniony był także mały ruch graniczny (MRG). The survey included also the local border traffic. Źródła danych Podstawowym źródłem informacji o obrotach towarów i usług w ruchu granicznym były ankiety PLC-C (dla cudzoziemców) i PLC-P (dla Polaków) zbierane przez ankieterów statystyki publicznej bezpośrednio na przejściach granicznych. Do szacowania wyników badania wykorzystywano wtórnie wyniki badania ruchu granicznego oraz uzupełniające informacje Komendy Głównej Straży Granicznej dotyczące ruchu granicznego na przejściach granicznych w dniach, w których prowadzono ankietyzację. Ankiety wypełniane były samodzielnie przez respondentów, bądź też przez ankieterów w trakcie przeprowadzania wywiadu. Zaprojektowano je w taki sposób, aby mogły być wypełniane przez pojedynczą osobę lub grupę osób (np. rodzinę, parę) podróżujących razem i razem ponoszących wydatki. Ankiety dla cudzoziemców przygotowano w odpowiednich wersjach językowych. Badany był asortyment towarów i usług cieszących się największym popytem odpowiednio wśród Polaków i cudzoziemców przekraczających granicę. Dlatego występują pewne różnice pomiędzy asortymentem, o który pytani byli cudzoziemcy i Polacy. W przypadku Data sources The basic source of information on goods and services turnover in border traffic was the questionnaires: PLC-C (for foreigners) and PLC-P (for the Poles) gathered by pollsters of the official statistics directly on the border crossings. The results of this survey were estimated reusing the results of border traffic survey and supplementary information of the Main Headquarters of Border Guard on the border traffic that was recorded at the days when the survey was carried out. The questionnaires were filled in by respondents unaided, or by pollsters during the interview. They were designed with the aim to be filled in by a single person or a group of people (e.g. a family, a couple) travelling together and incurring expenses together. The questionnaires for foreigners were prepared in respective language versions. The survey covers an assortment of goods and services which are most popular with, respectively, the Poles and foreigners who cross the border. For this reason, there is a difference in the assortment of goods and services the foreigners and the Poles were questioned about.

19 18 podania przez respondentów wartości wydatków w walutach obcych była ona przeliczana na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu badania. Metoda badania i schemat doboru próby Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone było metodą reprezentacyjną, która daje możliwość uogólnienia, z określonym błędem, uzyskanych wyników na ogół przekraczających badaną granicę, w podziale na cudzoziemców i Polaków. Prowadzone było na próbie ok. 1%. Zastosowano dwustopniowy schemat losowania elementów do próby z wyodrębnieniem warstw. W pierwszej kolejności losowane były dni (przedziały czasu) poddawane badaniu, a następnie osoby spośród przekraczających granicę. Warstwy zostały wyodrębnione ze względu na dni tygodnia oraz przejścia graniczne i rodzaj ruchu. Dla każdej warstwy badany był losowo wybrany jeden dzień. Do 2011 r. ankietyzacja odbywała się przez 12 godzin w trakcie dziennej zmiany roboczej służb granicznych, od 2012 r. 8 godzin. Jednakowy sposób doboru próby stosowany był do badania Polaków i cudzoziemców. Dla każdej wylosowanej zmiany (jednostki losowania I stopnia uczestniczącej w badaniu) wybierana If the volume of expenses is given by foreigners in foreign currency, it was converted into zlotys according to the average exchange rate of the National Bank of Poland at the day of the survey. The survey method and scheme for drawing a sample The survey of goods and services turnover in border traffic was carried out using sampling, which allows generalization, with specified error, of the obtained results for a number of persons who cross the surveyed border, by foreigners and the Poles. It was conducted on a sample of about 1%. A two-stage scheme for drawing elements for a sample with determining the layers was used. First, the days (time intervals) undergoing survey were drawn, then persons are drawn out of those who cross the border. The layers were determined according to the days of the week as well as the border crossings and kind of traffic. For each layer one day selected at random was tested. Until 2011, the questionnaire survey was held for 12 hours during the day shift of the border guards, from 2012 for 8 hours. Drawing of a sample was the same for the Poles and foreigners. For each of the selected shift (a unit of the first stage of drawing which participate in the survey) a sample of persons undergoing survey was selected by means of systematic

20 19 była próba osób poddawanych badaniu za pomocą losowania systematycznego. W przypadku odmowy udziału w badaniu osoby wylosowanej, badana była kolejna osoba. Ankietyzacja prowadzona była w okresach kwartalnych, w wylosowanych dniach tygodnia (7 razy w kwartale). Do losowania nie były brane dni niereprezentatywne, np. święta państwowe i religijne. Ankietyzacja prowadzona była jednocześnie na wszystkich przejściach granicznych objętych badaniem. Podstawę szacowania wyników stanowiły dane uzyskane z ankiet oraz informacje Komendy Głównej Straży Granicznej o ruchu granicznym. Dane te obejmują liczbę przekroczeń granicy przez obywateli Polski i cudzoziemców według przejścia, kierunku i rodzaju ruchu (sposobu przekroczenia granicy). Dane uogólniane były osobno dla Polaków i cudzoziemców w każdej warstwie. Wyniki dla odcinków granic i województw obliczane były na podstawie wyników ze wszystkich warstw. sampling. In case a selected person rejects to participate in the survey, a successive person was surveyed. The questionnaire survey was carried out in quarter periods, in selected days of a week chosen from the number of days in a given period (7 times in the quarter). Non-representative days were not included in drawing, e.g. national and religious holidays. The questionnaire survey was conducted simultaneously at all border crossings covered by the survey. Estimation of survey results was based on data gathered from questionnaires and information on border traffic provided by the Border Guard Main Headquarters. These data cover the number of crossings of the border by the Poles and foreigners according to the crossing, direction and kind of traffic (the way of crossing the border). Data were generalized separately for the Poles and foreigners in each layer. Results for the border sections and voivodships were calculated on the basis of the results from all layers. Organizacja i przebieg badania Badaniem zostały objęte wszystkie przejścia graniczne z ruchem osobowym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski (5 na granicy polsko-rosyjskiej, 7 na granicy polsko- Organization and conduct of the survey The survey covers all border crossings with passenger traffic at the European Union s external border on the territory of Poland (five crossings at the Polish-Russian border, seven cros-

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, czerwiec 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, wrzesień 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, czerwiec 216 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 216 roku Ruch graniczny W I kwartale 216 r. szacunkowa

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RUCH GRANICZNY BORDER TRAFFIC ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG AND MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

RUCH GRANICZNY BORDER TRAFFIC ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG AND MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Rzeszowie Statistical Office in Rzeszów RUCH GRANICZNY ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone dotychczas

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone dotychczas Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lutego 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wyniki wstępne Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej

Bardziej szczegółowo

RUCH GRANICZNY BORDER TRAFFIC ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG AND MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES NA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ W 2009 R.

RUCH GRANICZNY BORDER TRAFFIC ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG AND MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES NA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ W 2009 R. Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Rzeszowie Statistical Office in Rzeszów RUCH GRANICZNY ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG NA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ W 2009 R. BORDER

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, 22 maja 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O BADANIACH

INFORMACJE OGÓLNE O BADANIACH INFORMACJE OGÓLNE O BADANIACH Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wschodnia granica Polski stała się równocześnie zewnętrzną granicą Wspólnoty, nabierając tym samym szczególnego znaczenia. Dalszym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, sierpień 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Notatka informacyjna nr 1/2011 Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2013 roku

Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE ODDZIAŁ W CHEŁMIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lulin, lipiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lulin.stat.gov.pl Badanie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny Sylabus Mały ruch graniczny Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Rodzaj Liczba godzin w semestrze: Przedmioty wprowadzające Założenia i cele Forma zaliczenia Treści programowe: Symbol (numer) Państwowa

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych

Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych i ruchu granicznego Tomasz Komornicki IGiPZ PAN Strategia dla granic spotkanie robocze 24.02.2009 FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE SOURCES MATERIALS

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE SOURCES MATERIALS MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE SOURCES MATERIALS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT HANDLU I USŁUG CENTRAL STATISTICAL OFFICE TRADE AND SERVICES DEPARTMENT OBROTY TOWAROWE HANDLU ZAGRANICZNEGO 2014 R. FOREIGN TRADE

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Józef Wojtak Kierownik Oddziału w Przemyślu. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Józef Wojtak Kierownik Oddziału w Przemyślu. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie Józef Wojtak Kierownik Oddziału w Przemyślu Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. Badanie jest prowadzone w otoczeniu wybranych przejść drogowych na wewnętrznej i zewnętrznej granicy

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r.

OBWIESZCZENIE. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r. PROJEKT stan na dzień 19.11.2008 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2008 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 1. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą dr Maksym Ferenc Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania" Lublin 4-5 czerwca 2009 rok www.fkconsulting.biz

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

pomorskie warmiñsko-mazurskie podlaskie mazowieckie

pomorskie warmiñsko-mazurskie podlaskie mazowieckie G³ówny Urz¹d Statystyczny Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie Central Statistical Office Statistical Office in Rzeszów ROSJA RUSSIA LITWA LITHUANIA pomorskie warmiñsko-mazurskie podlaskie Zmiany strukturalne

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 4. Halina Powęska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 4. Halina Powęska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Częstotliwość STOWARZYSZENIE przekraczania granicy EKONOMISTÓW przez uczestników ROLNICTWA handlu przygranicznego I AGROBIZNESU a struktura... Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 4 337 Halina Powęska Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT PASAŻERÓW ORAZ ZAŁÓG ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW

PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT PASAŻERÓW ORAZ ZAŁÓG ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW AIP POLSKA GEN 1.3-1 11 FEB 2010 GEN 1.3 PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT PASAŻERÓW ORAZ ZAŁÓG ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW 1. PRZEPISY WIZOWO-PASZPORTOWE 1. VISA AND PASSPORT REGULATIONS

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 099469/EU XXIV. GP Eingelangt am 28/11/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 28 November 2012 Interinstitutional File: 2007/0098 (COD) 13038/1/12 REV 1 JUR 442 TRANS 264 CODEC 2005 LEGISLATIVE ACTS

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014 STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Brief information Prepared on: 29.05.2015 r. Contact: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow. Karviná, May 2014

Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow. Karviná, May 2014 Szymon Biały, Sławomir Dorocki Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TOURISM, HOTEL AND

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 898. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 898. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 12 listopada 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 898 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przejść

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Dawid Milewski Uniwersytet Szczeciński DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Wprowadzenie Dostępność transportowa regionów jest ważnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Leszek Mindur DROGOWEGO W POLSCE W LATACH 2003 2014 Streszczenie: W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji: Opracowanie wyników: Urząd Statystyczny w Poznaniu przy współpracy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Lidia Motrenko-Makuch

Opracowanie publikacji: Opracowanie wyników: Urząd Statystyczny w Poznaniu przy współpracy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji: Pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu (Krzysztof Basarbowicz, Sylwia Filas-Przybył, Maciej Kaźmierczak, Kazimierz Kruszka, Dawid Pawlikowski, Dorota Stachowiak) pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo