ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2013 R. AND MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2013 R. AND MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES"

Transkrypt

1

2 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Rzeszowie Statistical Office in Rzeszów RUCH GRANICZNY ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2013 R. BORDER TRAFFIC AND MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES AT THE EUROPEAN UNION S EXTERNAL BORDER ON THE TERRITORY OF POLAND IN 2013 STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE WARSZAWA-RZESZÓW 2014

3 Zespół redakcyjny: Editorial board: Marek Cierpiał-Wolan, Edyta Giełbaga, Elżbieta Wojnar Redakcja techniczna, tłumaczenie, projekt okładki, opracowanie graficzne i skład komputerowy: Technical editing, translation, cover design, graphic design and setting: Piotr Jakubowski, Mirosław Koszela, Aleksandra Molenda, Beata Salach, Maciej Zielański Zdjęcia: archiwum Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz archiwum Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Photos: archive of the Bieszczady Border Guard Department in Przemyśl and archive of the Statistical Office in Rzeszów. Druk: Zakład Wydawnictw Statystycznych Printing: Statistical Publishing Establishment Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych GUS When publishing CSO data please indicate source ISBN GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, Warszawa tel.: URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów tel.:

4 PRZEDMOWA Procesy integracyjne w Europie powodują, że statystyka obszarów transgranicznych odgrywa coraz większą rolę. Służy wspieraniu rozwoju regionalnego oraz współpracy pomiędzy krajami. O rosnącym znaczeniu statystyki transgranicznej świadczy m.in. poświęcenie jej jednej z sesji na 59. Światowym Kongresie Statystyki Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI), który odbył się w sierpniu 2013 r. w Hongkongu. W sesji tej wystąpili także przedstawiciele polskiej statystyki publicznej. Przekazujemy Państwu kolejną edycję opracowania prezentującego wyniki badania osób przekraczających zewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, to znaczy granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Informacje zawarte w publikacji w szczególności dotyczą charakterystyki wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców i Polaków za granicą, a także ruchu granicznego, z uwzględnieniem m.in. celu podróży czy częstotliwości przekraczania granicy. W oparciu o wyniki badania dokonano również delimitacji obszarów oddziaływania granicy oraz porównania sytuacji na obszarach przygranicznych przed i po wprowadzeniu ułatwień w przekraczaniu granicy. Oddając do rąk Państwa tę publikację, pragniemy jednocześnie wyrazić serdeczne podziękowanie Straży Granicznej i Służbie Celnej oraz władzom regionalnym za wsparcie i życzliwość dla badań prowadzonych przez statystykę publiczną. Wyrażamy przekonanie, że publikacja okaże się użytecznym źródłem informacji dla wielu instytucji i osób zainteresowanych prezentowaną problematyką. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Marek Cierpiał-Wolan prof. dr hab. Janusz Witkowski Warszawa-Rzeszów, lipiec 2014 r.

5 PREFACE Due to integration processes in Europe, statistics of cross-border areas plays an increasingly important role. It serves to promote regional development and cooperation between countries. The growing importance of cross-border statistics was reflected, among other things, in the fact that one of the sessions of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, held in Hong Kong in August 2013, was devoted to these issues. Representatives of Polish official statistics made their contributions to this session as well. We would like to present a subsequent publication on the results of the survey of persons crossing the European Union s external border on the territory of Poland, that is the borders with Russia, Belarus and the Ukraine. Information contained in the book concerns mainly the characteristics of expenses incurred by foreigners in Poland and by the Poles abroad, as well as of border traffic including the purpose of travel or frequency of crossing the border, among other things. On the basis of the survey results, delimitation of the areas of border impact as well as comparison of the situation in border areas before and after the implementation of facilitations in crossing the border have been also made. Presenting this publication, we wish to express our sincere gratitude to the Border Guard and Customs Service as well as to regional government for their support and goodwill for the surveys carried out by the official statistics. We believe that this publication will prove to be a useful source of information both for institutions and individuals interested in the presented subject matter. Director of the Statistical Office in Rzeszów President of the Central Statistical Office Marek Cierpiał-Wolan, Ph.D. Prof. Janusz Witkowski, Ph.D. Warszawa-Rzeszów, July 2014

6 SPIS TREŚCI CONTENTS Str. Page Przedmowa... Preface... 3/4 I. Uwagi ogólne... General notes II. Uwagi metodyczne... Methodological notes III. Charakterystyka ruchu granicznego Characteristics of the border traffic IV. Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą... Expenses of foreigners in Poland and Poles abroad V. Mały ruch graniczny... Local border traffic VI. Delimitacja obszarów oddziaływania granicy... Delimitation of areas under influence of the border VII. Podsumowanie... Summary... 62/65 Tablice... Tables Aneks... Annex... Bibliografia... Bibliography SPIS TABLIC LIST OF TABLES Tabl. Str. Table Page Tablica przeglądowa ( )... Review table ( ) Ruch graniczny osób w 2013 r.... Mały ruch graniczny osób w 2013 r. Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce według odcinków granic w 2013 r.... Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce według województw w 2013 r.... Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce według przejść granicznych w 2013 r.... Passenger traffic at the border in Passenger local border traffic in Expenses incurred by foreigners in Poland by border sections in Expenses incurred by foreigners in Poland by voivodships in Expenses incurred by foreigners in Poland by border crossings in

7 6 Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Expenses incurred by foreigners in Poland by distance from the border to the place of purchase in Tabl. Str. Table Page 7 97 Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w Polsce w 2013 r. Average expenses incurred by one foreigner in Poland in Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w Polsce według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w Polsce według czasu pobytu w 2013 r.... Cudzoziemcy według celu wizyty w Polsce w 2013 r.... Cudzoziemcy według odległości od granicy miejsca zamieszkania w 2013 r.... Cudzoziemcy według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Cudzoziemcy według celu wizyty w Polsce i odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Cudzoziemcy według częstotliwości przekraczania granicy w 2013 r.... Cudzoziemcy według częstotliwości przekraczania granicy i odległości od granicy miejsca zamieszkania w 2013 r.... Cudzoziemcy według częstotliwości przekraczania granicy i odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r. Average expenses incurred by one foreigner in Poland by distance from the border to the place of purchase in Average expenses incurred by one foreigner in Poland by time of stay in Foreigners by purpose of visit in Poland in Foreigners by distance from the border to the place of residence in Foreigners by distance from the border to the place of purchase in Foreigners by purpose of visit in Poland and distance from the border to the place of purchase in Foreigners by frequency of crossing the border in Foreigners by frequency of crossing the border and distance from the border to the place of residence in Foreigners by frequency of crossing the border and distance from the border to the place of purchase in Expenses incurred by foreigners in Poland as part of local border traffic in

8 7 Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w Polsce w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Cudzoziemcy według częstotliwości przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r. Wydatki poniesione przez Polaków za granicą według odcinków granic w 2013 r.... Wydatki poniesione przez Polaków za granicą według województw w 2013 r.... Wydatki poniesione przez Polaków za granicą według przejść granicznych w 2013 r.... Wydatki poniesione przez Polaków za granicą według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 Polaka za granicą w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 Polaka za granicą według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 Polaka za granicą według czasu pobytu w 2013 r.... Polacy według celu pobytu za granicą w 2013 r.... Polacy według odległości od granicy miejsca zamieszkania w 2013 r.... Polacy według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Polacy według celu pobytu za granicą i odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Average expenses incurred by one foreigner in Poland as part of local border traffic in Foreigners by frequency of crossing the border as part of local border traffic in Expenses incurred by Poles abroad by border sections in Tabl. Str. Table Page Expenses incurred by Poles abroad by voivodships in Expenses incurred by Poles abroad by border crossings in Expenses incurred by Poles abroad by distance from the border to the place of purchase in Average expenses incurred by one Pole abroad in Average expenses incurred by one Pole abroad by distance from the border to the place of purchase in Average expenses incurred by one Pole abroad by time of stay in Poles by purpose of stay abroad in Poles by distance from the border to the place of residence in Poles by distance from the border to the place of purchase in Poles by purpose of stay abroad and distance from the border to the place of purchase in

9 8 Polacy według częstotliwości przekraczania granicy w 2013 r.... Polacy według częstotliwości przekraczania granicy i odległości od granicy miejsca zamieszkania w 2013 r.... Polacy według częstotliwości przekraczania granicy i odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Wydatki poniesione przez Polaków za granicą w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 Polaka za granicą w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Polacy według częstotliwości przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r. Bezwzględne i względne błędy szacunków przeciętnych wydatków poniesionych przez 1 cudzoziemca w Polsce w 2013 r.... Bezwzględne i względne błędy szacunków przeciętnych wydatków poniesionych przez 1 cudzoziemca w Polsce w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Poles by frequency of crossing the border in Poles by frequency of crossing the border and distance from the border to the place of residence in Poles by frequency of crossing the border and distance from the border to the place of purchase in Expenses incurred by Poles abroad as part of local border traffic in Average expenses incurred by one Pole abroad as part of local border traffic in Poles by frequency of crossing the border as part of local border traffic in Absolute and relative errors of estimates of average expenses incurred by one foreigner in Poland in Absolute and relative errors of estimates of average expenses incurred by one foreigner in Poland as part of local border traffic in Tabl. Str. Table Page Bezwzględne i względne błędy szacunków przeciętnych wydatków poniesionych przez 1 Polaka za granicą w 2013 r.... Bezwzględne i względne błędy szacunków przeciętnych wydatków poniesionych przez 1 Polaka za granicą w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Absolute and relative errors of estimates of average expenses incurred by one Pole abroad in Absolute and relative errors of estimates of average expenses incurred by one Pole abroad as part of local border traffic in

10 9 SPIS MAP Ruch graniczny osób na przejściach na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Strefy małego ruchu granicznego... Delimitacja obszarów oddziaływania granicy na podstawie odległości od granicy miejsca zamieszkania cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Delimitacja obszarów oddziaływania granicy na podstawie odległości od granicy miejsca dokonania zakupów przez cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... LIST OF MAPS Nr Str. No. Page Passenger border traffic at crossings at the European Union s external border on the territory of Poland in Local border traffic zones Delimitation of areas under the influence of the border on the basis of distances from the border to the place of residence of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland in Delimitation of areas under the influence of the border on the basis of distances from the border to the place of purchase of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland in SPIS WYKRESÓW Ruch graniczny osób na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Ruch graniczny osób na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski według kwartałów... Struktura cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według celu wizyty w Polsce w 2013 r.... Struktura Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według celu pobytu za granicą w 2013 r.... LIST OF CHARTS Passenger border traffic at the European Union s external border on the territory of Poland in Passenger border traffic at the European Union s external border on the territory of Poland by quarters Structure of foreigners crossing the European Union s external border on the territory of Poland by purpose of visit in Structure of Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by purpose of stay abroad in

11 10 Struktura cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według celu wizyty w Polsce i odcinków granic w 2013 r.... Struktura Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według celu pobytu za granicą i odcinków granic w 2013 r.... Struktura cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według częstotliwości przekraczania granicy w 2013 r.... Struktura cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według częstotliwości przekraczania granicy i odcinków granic w 2013 r.... Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w Polsce oraz 1 Polaka za granicą przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Wydatki poniesione przez cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według kwartałów... Struktura wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Nr Str. No. Page Structure of foreigners crossing the European Union s external border on the territory of Poland by purpose of visit and border sections in Structure of Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by purpose of stay abroad and border sections in Structure of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by frequency of crossing the border in Structure of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by frequency of crossing the border and border sections in Expenses incurred by foreigners in Poland and Poles abroad who crossed the European Union s external border on the territory of Poland w Average expenses incurred by one foreigner in Poland and one Pole abroad who crossed the European Union s external border on the territory of Poland in Expenses incurred by foreigners in Poland and Poles abroad who crossed the European Union s external border on the territory of Poland by quarters Structure of expenses incurred in Poland by foreigners crossing the European Union s external border on the territory of Poland in

12 11 Struktura wydatków poniesionych za granicą przez Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.... Struktura wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według odcinków granic w 2013 r.... Struktura wydatków poniesionych za granicą przez Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według odcinków granic w 2013 r.... Mały ruch graniczny cudzoziemców na granicy polsko-ukraińskiej według kwartałów... Mały ruch graniczny cudzoziemców i Polaków na granicy polsko-rosyjskiej według kwartałów w 2013 r.... Średnie wydatki cudzoziemców i Polaków przekraczających granicę polsko-rosyjską i polsko-ukraińską ogółem oraz w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Częstotliwość przekraczania granicy polsko-rosyjskiej i polsko-ukraińskiej przez cudzoziemców i Polaków w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r.... Struktura cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według odległości od granicy miejsca zamieszkania w 2013 r.... Struktura cudzoziemców i Polaków przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski według odległości od granicy miejsca dokonania zakupów w 2013 r.... Nr Str. No. Page Structure of expenses incurred abroad by Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland in Structure of expenses incurred in Poland by foreigners crossing the European Union s external border on the territory of Poland by border sections in Structure of expenses incurred abroad by Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by border sections in Local border traffic of foreigners at the Polish-Ukrainian border by quarters Local border traffic of foreigners and Poles at the Polish-Russian border by quarters in Average expenses incurred by foreigners and Poles crossing the Polish-Russian and Polish- -Ukrainian border in and as part of local border traffic in Frequency of crossing the Polish- -Russian and Polish-Ukrainian border by foreigners and Poles as part of local border traffic in Structure of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by distance from the border to the place of residence in Structure of foreigners and Poles crossing the European Union s external border on the territory of Poland by distance from the border to the place of purchase in

13 I. UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wschodnia granica RP stała się równocześnie zewnętrzną granicą Unii. Następnym krokiem w integracji europejskiej było wstąpienie Polski 21 grudnia 2007 r. do strefy Schengen. Z jednej strony obywatele polscy uzyskali możliwość w pełni swobodnego podróżowania po obszarze Schengen, z drugiej, zobligowało to Polskę do uszczelnienia wschodniej granicy. W celu ułatwienia ruchu w strefie przygranicznej 28 marca 2008 r. podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego. Umowa weszła w życie 1 lipca 2009 r. 1 Od grudnia 2011 r. Polska wprowadziła dodatkowe ułatwienie w przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej dla obywateli Ukrainy wizy w celu realizacji turystyki As a result of Poland s accession to the European Union on 1 May 2004, the Polish eastern border became the Union s external border at the same time. The next step in the European integration was Poland s accession to the Schengen zone on 21 December On the one hand, Polish citizens were given an opportunity to travel freely within the Schengen area, on the other hand, Poland was required to seal the eastern border. In order to facilitate traffic in the border area, an Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine on rules on local border traffic was signed on 28 March The agreement came into force on 1 July In December 2011 Poland introduced additional facilitation in crossing of the Polish-Ukrainian border for citizens of Ukraine, that is visas, in 1 Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku (DzU nr 66, poz. 555, z dnia 4 maja 2009 r.). Law of 6 March 2009 on the ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine on rules on local border traffic, signed in Kiev on 28 March 2008, and the Protocol between the Government of the Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine signed in Warsaw 22 December 2008 amending the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine on rules on local border traffic, signed in Kiev 28 March 2008 (Journal of Laws of 4 May 2009, no. 66, item 555).

14 13 zakupowej w Polsce. Z kolei 14 grudnia 2011 r. podpisano umowę o małym ruchu granicznym z Rosją. Umowa weszła w życie 27 lipca 2012 r. 2 Zostały podjęte również działania mające na celu ułatwienie przekraczania granicy z Białorusią. W 2010 r. została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego. 3 Umowa wymaga ratyfikacji przez stronę białoruską. W kontekście nowych uwarunkowań międzynarodowych w 2008 r. polska statystyka publiczna wznowiła badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym, prowadzone przez GUS w latach Dostosowano je do nowych warunków i potrzeb, dokonano weryfikacji i modyfikacji dotychczasowej metodologii. Od III kwartału 2008 r. order to implement shopping tourism in Poland. On 14 December 2011 an agreement on local border traffic with Russia was signed. The agreement came into force on 27 July Some action were also taken to facilitate crossing of the border with Belarus. In 2010, an Agreement was signed between the Government of the Polish Republic and the Government of the Republic of Belarus on rules on local border traffic. 3 The agreement requires ratification by the Belarusian side. In the context of new international conditions, the survey of goods and services turnover in border traffic, which was conducted by CSO in , was resumed by official statistics in The present methodology was reviewed, modified and adapted to current conditions and needs. From third quarter 2008 the survey was conducted 2 Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (DzU z 2012 r., poz. 498). Law of 16 March 2012 on the ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Russian Federation on rules on local border traffic, signed in Moscow 14 December 2011 (Journal of Laws of 2012, item 498). 3 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. (DzU nr 122, poz. 823, z dnia 7 lipca 2010 r.). Law of 20 May 2010 on the ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Belarus on rules on local border traffic, signed in Warsaw 12 February 2010 (Journal of Laws of 7 July 2010, No. 122, item 823).

15 14 badanie było prowadzone na granicy polsko-ukraińskiej 4, a od 2010 r. objęło całą zewnętrzną lądową granicę Unii Europejskiej na terenie Polski. Metodologia badania została zaakceptowana przez Komisję Metodologiczną GUS (październik 2008 r.) 5, a Rada Statystyki zarekomendowała je do Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Badanie zostało uznane jako jeden z priorytetów przez Komisję ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej na posiedzeniu w Łucku w grudniu 2008 r. Rozpoczęcie badania przed wejściem w życie przepisów o małym ruchu granicznym pozwala na dokonanie oceny sytuacji w strefie przygranicznej przed i po wprowadzeniu ułatwień w przekraczaniu granicy oraz określenia ich wpływu. Badanie obrotu towarów i usług, koordynowane przez US Rzeszów, on the Polish-Ukrainian border 4 and, since 2010, it has covered the entire external border of the European Union on Polish territory. Survey methodology was approved by the Commission Methodological CSO (October 2008) 5 and the Statistical Council recommended it to the Statistical Surveys Programme of Official Statistics. The survey was considered as a priority by the Commission for the Cross-Border Cooperation acting in the Polish- -Ukrainian Intergovernmental Coordination Council for Interregional Cooperation during a meeting in Lutsk, in December Starting the survey before the entry of regulation on local border traffic into force allows for assessment of the situation in the border area before and after the introduction of facilities in crossing the border and determining their impact. The survey of goods and services turnover, coordinated by the SO Rzeszów, was conducted in coopera- 4 W 2008 r. jako badanie pilotażowe. In 2008 as a pilot survey. 5 Badanie obszarów transgranicznych. Badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym. Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów Transborder areas survey. Survey of goods and services turnover in border traffic. Methodological book approved by CSO Methodological Commission, Central Statistical Office, Statistical Office in Rzeszow, Rzeszow 2009.

16 15 realizowano we współpracy z Urzędami Statystycznymi w Białymstoku, Lublinie i Olsztynie, a także przy wsparciu Straży Granicznej i Służby Celnej oraz władz regionalnych. Kwartalne raporty z wynikami badania oraz publikacje roczne zamieszczone są na stronie internetowej GUS. Od marca 2008 r. statystyka publiczna prowadzi również monitoring zjawisk społeczno-gospodarczych występujących na pograniczu wschodnim. Opracowania dotyczące strefy przygranicznej zamieszczone są na stronie internetowej GUS. W 2013 r. była ostatnia edycja Badania obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Od roku 2014 zintegrowane badania dotyczące podróży: Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej oraz Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach zastąpiły dotychczasowe badania w tym zakresie prowadzone przez różne instytucje. tion with the Statistical Offices in Bialystok, Lublin and Olsztyn, and with the support of the Border Guard and Customs Service and the regional authorities. Quarterly reports with survey results and annual publications are available on the CSO website. Since March 2008 monitoring of the socio-economic phenomena occurring on the eastern border has been also carried out by official statistics. Studies on the border area are made available on the website of the CSO. In 2013 "The survey of goods and services turnover in border traffic at the European Union s external border on the territory of Poland" was carried out for the last time. From 2014 integrated surveys on travel: "Trips made by nonresidents to Poland. The movement of vehicles and people at the Polish border with the countries of the European Union" and "Participation of Polish citizens (residents) in travel" replace previous surveys in this field conducted by various institutions.

17 II. UWAGI METODYCZNE Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania Badaniem obrotu towarów i usług w ruchu granicznym objęto osoby przekraczające lądową granicę Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą, tj. cudzoziemców (mieszkających stale za granicą) opuszczających Polskę oraz Polaków (mieszkających stale w Polsce) powracających do kraju. Badane były osoby przekraczające granicę drogą lądową: samochodami osobowymi, autokarami, motocyklami, pieszo oraz koleją. Do osób przekraczających granicę pieszo zaliczono również rowerzystów i osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przedmiotem badania były wydatki cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą poniesione na zakup towarów oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. na opłacenie usług noclegowych i gastronomicznych. Badanie dotyczyło obrotu nierejestrowanego na zgłoszeniach celnych. Badane były również: odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów; częstotliwość przekraczania granicy; cel i długość pobytu; kraj zamieszkania (w przypadku cudzoziemców) i kraj pobytu (w przypadku Polaków); posiadanie Karty Polaka przez cudzoziemców. METHODOLOGICAL NOTES Subjective and objective scope of the survey The survey of goods and services turnover in border traffic covered persons who cross the Polish land border with Russia, Belarus and Ukraine, i.e. foreigners (who permanently reside abroad) leaving Poland and the Poles (who permanently reside in Poland) returning to the country. The survey dealt with persons crossing the border overland: by cars, coaches, motorbikes, on foot and by train. Persons who crossed the border on foot also included cyclists and disabled persons using wheelchairs. The survey covered expenses incurred by foreigners in Poland and the Poles abroad on the purchase of goods as well as other expenses, of which, among other things, on covering accommodation and gastronomic services. The survey examined the turnover of goods not registered in customs documents. The survey investigated also: the distance from the place of residence and the place of purchase to the border; frequency of crossing the border; purpose and duration of stay; country of residence in the case of foreigners, country of stay in the case of the Poles; possessing the Card of the Pole in the case of foreigners.

18 17 W badaniu uwzględniony był także mały ruch graniczny (MRG). The survey included also the local border traffic. Źródła danych Podstawowym źródłem informacji o obrotach towarów i usług w ruchu granicznym były ankiety PLC-C (dla cudzoziemców) i PLC-P (dla Polaków) zbierane przez ankieterów statystyki publicznej bezpośrednio na przejściach granicznych. Do szacowania wyników badania wykorzystywano wtórnie wyniki badania ruchu granicznego oraz uzupełniające informacje Komendy Głównej Straży Granicznej dotyczące ruchu granicznego na przejściach granicznych w dniach, w których prowadzono ankietyzację. Ankiety wypełniane były samodzielnie przez respondentów, bądź też przez ankieterów w trakcie przeprowadzania wywiadu. Zaprojektowano je w taki sposób, aby mogły być wypełniane przez pojedynczą osobę lub grupę osób (np. rodzinę, parę) podróżujących razem i razem ponoszących wydatki. Ankiety dla cudzoziemców przygotowano w odpowiednich wersjach językowych. Badany był asortyment towarów i usług cieszących się największym popytem odpowiednio wśród Polaków i cudzoziemców przekraczających granicę. Dlatego występują pewne różnice pomiędzy asortymentem, o który pytani byli cudzoziemcy i Polacy. W przypadku Data sources The basic source of information on goods and services turnover in border traffic was the questionnaires: PLC-C (for foreigners) and PLC-P (for the Poles) gathered by pollsters of the official statistics directly on the border crossings. The results of this survey were estimated reusing the results of border traffic survey and supplementary information of the Main Headquarters of Border Guard on the border traffic that was recorded at the days when the survey was carried out. The questionnaires were filled in by respondents unaided, or by pollsters during the interview. They were designed with the aim to be filled in by a single person or a group of people (e.g. a family, a couple) travelling together and incurring expenses together. The questionnaires for foreigners were prepared in respective language versions. The survey covers an assortment of goods and services which are most popular with, respectively, the Poles and foreigners who cross the border. For this reason, there is a difference in the assortment of goods and services the foreigners and the Poles were questioned about.

19 18 podania przez respondentów wartości wydatków w walutach obcych była ona przeliczana na złotówki według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu badania. Metoda badania i schemat doboru próby Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone było metodą reprezentacyjną, która daje możliwość uogólnienia, z określonym błędem, uzyskanych wyników na ogół przekraczających badaną granicę, w podziale na cudzoziemców i Polaków. Prowadzone było na próbie ok. 1%. Zastosowano dwustopniowy schemat losowania elementów do próby z wyodrębnieniem warstw. W pierwszej kolejności losowane były dni (przedziały czasu) poddawane badaniu, a następnie osoby spośród przekraczających granicę. Warstwy zostały wyodrębnione ze względu na dni tygodnia oraz przejścia graniczne i rodzaj ruchu. Dla każdej warstwy badany był losowo wybrany jeden dzień. Do 2011 r. ankietyzacja odbywała się przez 12 godzin w trakcie dziennej zmiany roboczej służb granicznych, od 2012 r. 8 godzin. Jednakowy sposób doboru próby stosowany był do badania Polaków i cudzoziemców. Dla każdej wylosowanej zmiany (jednostki losowania I stopnia uczestniczącej w badaniu) wybierana If the volume of expenses is given by foreigners in foreign currency, it was converted into zlotys according to the average exchange rate of the National Bank of Poland at the day of the survey. The survey method and scheme for drawing a sample The survey of goods and services turnover in border traffic was carried out using sampling, which allows generalization, with specified error, of the obtained results for a number of persons who cross the surveyed border, by foreigners and the Poles. It was conducted on a sample of about 1%. A two-stage scheme for drawing elements for a sample with determining the layers was used. First, the days (time intervals) undergoing survey were drawn, then persons are drawn out of those who cross the border. The layers were determined according to the days of the week as well as the border crossings and kind of traffic. For each layer one day selected at random was tested. Until 2011, the questionnaire survey was held for 12 hours during the day shift of the border guards, from 2012 for 8 hours. Drawing of a sample was the same for the Poles and foreigners. For each of the selected shift (a unit of the first stage of drawing which participate in the survey) a sample of persons undergoing survey was selected by means of systematic

20 19 była próba osób poddawanych badaniu za pomocą losowania systematycznego. W przypadku odmowy udziału w badaniu osoby wylosowanej, badana była kolejna osoba. Ankietyzacja prowadzona była w okresach kwartalnych, w wylosowanych dniach tygodnia (7 razy w kwartale). Do losowania nie były brane dni niereprezentatywne, np. święta państwowe i religijne. Ankietyzacja prowadzona była jednocześnie na wszystkich przejściach granicznych objętych badaniem. Podstawę szacowania wyników stanowiły dane uzyskane z ankiet oraz informacje Komendy Głównej Straży Granicznej o ruchu granicznym. Dane te obejmują liczbę przekroczeń granicy przez obywateli Polski i cudzoziemców według przejścia, kierunku i rodzaju ruchu (sposobu przekroczenia granicy). Dane uogólniane były osobno dla Polaków i cudzoziemców w każdej warstwie. Wyniki dla odcinków granic i województw obliczane były na podstawie wyników ze wszystkich warstw. sampling. In case a selected person rejects to participate in the survey, a successive person was surveyed. The questionnaire survey was carried out in quarter periods, in selected days of a week chosen from the number of days in a given period (7 times in the quarter). Non-representative days were not included in drawing, e.g. national and religious holidays. The questionnaire survey was conducted simultaneously at all border crossings covered by the survey. Estimation of survey results was based on data gathered from questionnaires and information on border traffic provided by the Border Guard Main Headquarters. These data cover the number of crossings of the border by the Poles and foreigners according to the crossing, direction and kind of traffic (the way of crossing the border). Data were generalized separately for the Poles and foreigners in each layer. Results for the border sections and voivodships were calculated on the basis of the results from all layers. Organizacja i przebieg badania Badaniem zostały objęte wszystkie przejścia graniczne z ruchem osobowym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski (5 na granicy polsko-rosyjskiej, 7 na granicy polsko- Organization and conduct of the survey The survey covers all border crossings with passenger traffic at the European Union s external border on the territory of Poland (five crossings at the Polish-Russian border, seven cros-

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

Surveys Department. Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Director of the Demographic and Labour Market Surveys Department

Surveys Department. Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Director of the Demographic and Labour Market Surveys Department Opracowanie publikacji Preparation of the publication Kierujący supervisor GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 1425-8846

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 1425-8846 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 tel. 22 464 23 15, 22 464 20 85, faks 22 846 76 67 e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES

Bardziej szczegółowo

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 84?3 Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna $ WROCŁAW 2013 HH URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Ludność w województwie dolnośląskim.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

z lat 2007-2011 Warszawa 2012

z lat 2007-2011 Warszawa 2012 z lat 2007-2011 Warszawa 2012 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005

warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005 warunki ycia ludnoœci Polski w latach 2004 2005 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STATYSTYKI SPO ECZNEJ WARSZAWA 2007 2 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Statystyki

Bardziej szczegółowo

PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2007 ROKU

PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2007 ROKU URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 02-134 Warszawa, ul.1 Sierpnia 21 http://www.stat.gov.pl/urzedy/warsz PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2007 ROKU PANORAMA OF WARSAW DISTRICTS IN

Bardziej szczegółowo

Zespół Andrzej Kaprzyk, Hanna Strzelecka, Anna Wolska

Zespół Andrzej Kaprzyk, Hanna Strzelecka, Anna Wolska Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic Surveys and Labour Market Department Kierujący Supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

z lat 20 10-201 4 Warszawa 2014

z lat 20 10-201 4 Warszawa 2014 z lat 2010-2014 Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE W 2009 R.

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE W 2009 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE W 2009 R. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES IN 2009 Statistical Information and Elaborations Informacje i

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES 1 WYJAŚNIENIA METODYCZNE 1. Dane o produkcie krajowym brutto i wartości dodanej brutto oraz elementach jego rozdysponowania opracowano według zasad systemu rachunków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2009 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Pracy i Warunków Życia CSO, Labour

Bardziej szczegółowo

Zakład Wydawnictw Statystycznych

Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia US Gdańsk, Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego CSO, Social Surveys and Living Conditions

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Dorota Doniec kierownik

Dorota Doniec kierownik Opracowanie publikacji Preparation of the publication Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych Statistical Office in Katowice Centre for Regional Accounts kierujący supervisor Dorota

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT 2004 URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT 2004 URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2004 URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2004 PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND SPIS TREŚCI CONTENS SŁOWO WSTĘPNE Dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP 5 INFORMACJA O URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo