Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2013 roku"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE ODDZIAŁ W CHEŁMIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lulin, lipiec 2014 r. Kontakt: Tel , fax Internet: Badanie orotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa luelskiego w 2013 roku W ramach adań oszarów transgranicznych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie we współpracy z urzędami w Lulinie i Białymstoku oraz przy wsparciu Straży Granicznej i Służy Celnej począwszy od III kwartału 2008 roku realizowane jest adanie orotów towarów i usług w ruchu granicznym. Początkowo ankietyzacją ojęto przejścia na granicy polskoukraińskiej, a od IV kwartału 2009 r. także polskoiałoruskiej. Prowadzone jest na wszystkich przejściach drogowych i kolejowych z ruchem osoowym na granicy Polski z Ukrainą i Białorusią. W 2013 roku yło kontynuowane adanie ruchu granicznego cudzoziemców opuszczających Polskę oraz Polaków, którzy powracali z zagranicy do kraju. Badanie to dostarcza informacji odnośnie wysokości i struktury wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą. Podonie jak w latach uiegłych adanie yło przeprowadzone na wyranych przejściach granicznych przez 28 dni w roku. Dni yły wyierane losowo tak, ay w każdym kwartale adany ył każdy dzień tygodnia. Ankietyzacją yli ojęci respondenci poruszający się zarówno samochodami osoowymi jak i autokarami. Wywiady yły przeprowadzane ezpośrednio przez ankieterów Urzędu Statystycznego lu ankiety yły wypełniane samodzielnie przez osoę ankietowaną. W celu lepszego zrozumienia pytań w ankiecie przez respondenta yła ona przetłumaczona na język kraju graniczącego z Polską. Co ważne ankiety yły anonimowe, a dane do nich podawane dorowolnie. Pytania w ankiecie dotyczyły kwot wydanych na wyroy żywnościowe oraz nieżywnościowe. Wyroy żywnościowe podawane yły w podziale na mięso, produkty mleczarskie, owoce i warzywa, kawę, heratę oraz produkty zożowe i cukiernicze; nieżywnościowe zaś w podziale na odzież i ouwie, mele, materiały udowlane, sprzęt gospodarstwa domowego, artykuły radiowotelewizyjne, środki czystości i kosmetyki oraz części samochodowe. W pozostałych wydatkach poniesionych przez Polaków i cudzoziemców yły pytania odnośnie kosztów noclegów oraz usług gastronomicznych. Badany ył również czas poytu za granicą, cel wizyty, odległość zamieszkania od granicy oraz odległość dokonywania zakupów. Ważną informacją yło również w ankiecie pytanie skierowane do cudzoziemców o sposó przekraczania granicy, czy odywało się to w ramach małego ruchu granicznego, czy posiadali wizę zakupową oraz czy mają kartę Polaka. 1

2 Wschodnia granica państwa polskiego, z wyjątkiem odcinka z Litwą, jest równocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Na terenie województwa luelskiego w 2013 roku znajdowały się 4 przejścia graniczne z Ukrainą: Dorohusk, Zosin, Hruieszów i Hreenne oraz 3 przejścia z Białorusią: Kukuryki, Terespol i Sławatycze. Do adania ruchu granicznego zostały wylosowane przejścia z Ukrainą: Dorohusk, Zosin oraz Hreenne, natomiast z Białorusią: Terespol oraz Sławatycze. W 2013 roku zewnętrzną granicę Unii Europejskiej według Komendy Głównej Straży Granicznej na terenie województwa luelskiego przekraczało 11,6 mln osó (więcej niż przed rokiem o 8,4%), z tego: 10,0 mln cudzoziemców (o 11,2% więcej niż w 2012 roku) 1,6 mln Polaków (o 8,0% mniej niż w 2012 roku) Najwięcej osó przekraczało granicę polskoukraińską 63,2% ogółu przekroczeń polskiego odcinka zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej w województwie luelskim. Wykres 1. Licza osó przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie województwa luelskiego w 2013 roku granica polskaiałoruska cudzoziemcy granica polskoukraińska Polacy mln osó Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą W województwie luelskim wartość wydatków poniesionych przez Polaków powracających do kraju w 2013 roku ukształtowała się na poziomie 163,1 mln zł, natomiast wydatki poniesione w naszym kraju przez cudzoziemców w analogicznym okresie wyniosły 3578,8 mln zł. Wartość wydatków poniesionych przez Polaków w porównaniu z poprzednim rokiem zmalała o 20,5%, natomiast wydatki cudzoziemców porównywalnie do roku poprzedniego wzrosły o 24,3%. Oserwując poszczególne grupy wydatków poniesionych przez Polaków w 2013 r. zauważyć należy, iż mają one tendencję malejącą w porównaniu do poprzedniego roku, natomiast wydatki cudzoziemców tendencję wzrostową. Zarówno Polacy jak i cudzoziemcy najwięcej wydali na towary nieżywnościowe co stanowi odpowiednio 72,3% i 84,3% ogółu wydatków. 2

3 Tal. 1. Wartość i struktura wydatków poniesionych za granicą przez Polaków powracających do kraju oraz cudzoziemców opuszczających Polskę Wyszczególnienie a O G Ó Ł E M... a Towary żywnościowe... a Towary nieżywnościowe... a Napoje alkoholowe... a Wyroy tytoniowe... a Pozostałe wydatki... a Wydatki w mln zł Struktura poniesionych wydatków w % Polacy cudzoziemcy Polacy cudzoziemcy 205,1 163,1 20,7 16,4 147,7 117,9 23,1 17,4 5,9 5,2 7,7 6,2 2879,3 3578,8 336,9 444,3 2490,9 3017,2 51,5 117,4 10,1 10,1 72,0 72,3 11,2 10,7 2,9 3,1 3,8 3,8 11,7 12,4 86,5 84,3 1,8 3,3 Biorąc pod uwagę dwie granice w województwie luelskim najwięcej wydatków ponieśli Polacy i cudzoziemcy przekraczający granicę polskoukraińską. Wydatki Polaków przekraczających tę granicę w 2013 r. wyniosły 74,3% ogółu wydatków i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalały o 26,8%, z kolei wydatki cudzoziemców w tym okresie wyniosły 60,6% i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 26,6%. Polacy jak i cudzoziemcy ojęci adaniem największe wydatki ponieśli na zakup towarów: Polacy 115,6 mln zł, cudzoziemcy 2137,6 mln zł. W strukturze wydatków Polaków stanowiło to 95,4%, z tego na towary nieżywnościowe 68,6%. Spośród towarów nieżywnościowych największym zainteresowaniem Polaków cieszył się zakup paliwa na kwotę 80,0 mln zł, co stanowiło 96,2% wartości wydatków nieżywnościowych. W porównaniu z 2012 rokiem wydatki na zakup paliwa zmalały o 28,0%. Dużym zainteresowaniem Polaków cieszył się również zakup napojów alkoholowych i wyroów tytoniowych na kwotę 17,5 mln zł, co stanowiło 14,5% ogółu wydatków. Wykres 2. Struktura wydatków poniesionych przez Polaków na granicy polskoukraińskiej w 2013 roku napoje alkoholowe; 11,5% wyroy tytoniowe; 3,0% wydatki; 4,6% wydatki żywnościowe; 12,3% wydatki nieżywnościowe; 68,6% 3

4 Analizując wydatki cudzoziemców na granicy polskoukraińskiej widać, iż 98,5% stanowią wydatki na zakup towarów, a z tego na towary nieżywnościowe przypada 86,0%. Wśród towarów nieżywnościowych cudzoziemcy najchętniej kupowali u nas w 2013 r.: części i akcesoria do środków transportu 739,4 mln zł, materiały udowlane 356,2 mln zł, sprzęt gospodarstwa domowego 213,8 mln zł oraz środki czystości i artykuły kosmetyczne 147,6 mln zł. Jeżeli chodzi o towary żywnościowe cudzoziemcy wydali w 2013 roku 271,0 mln zł, z tego największe wydatki na zakup mięsa i wyroów mięsnych 141,6 mln zł, co stanowi 6,5% w strukturze wydatków. W porównaniu do 2012 roku odnotowano wzrost wydatków na: części i akcesoria do środków transportu o 64,9%, sprzęt gospodarstwa domowego o 38,8%, środki czystości i artykuły kosmetyczne o 32,9% oraz zakup mięsa i wyroów mięsnych o 18,4%. Zmniejszyły się wydatki na zakup materiałów udowlanych o 3,4%, Wykres 3. Struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców na granicy polskoukraińskiej w 2013 roku produkty mleczarskie; 1,9% mięso i wyroy mięsne; 6,5% nieżywnościowe; 18,9% żywościowe; 4,1% wydatki; 1,5% części i akcesoria do śr. transp.; 34,1% środki czystości; 6,8% sprzęt gosp. domow.; 9,8% materiał udowlane; 16,4% Wydatki Polaków przekraczających granicę z Białorusią w 2013 r. stanowiły 25,7% ogółu wydatków i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 5,8%. Natomiast wydatki cudzoziemców w tym okresie wyniosły 39,4% i również wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 20,8%. Zarówno Polacy jak i cudzoziemcy największe wydatki ponieśli na zakup towarów: Polacy 41,3 mln zł, cudzoziemcy 1323,9 mln zł. 4

5 Tal. 2. Wydatki poniesione przez Polaków powracający do kraju za granicą polskoiałoruską według asortymentu Wyszczególnienie O G Ó Ł E M... w tym zakupy... towarów żywnościowych... w tym: wyroów cukierniczych... kawy, heraty, kakao i napojów ezalkoholowych... towarów nieżywnościowych... w tym paliwo... napojów alkoholowych... wyroów tytoniowych w mln zł 2012 = ,6 39,2 1,6 0,9 0,7 32,4 32,3 3,7 1,6 41,9 41,3 1,5 0,9 0,5 34,7 34,6 3,5 1,6 105,8 105,4 93,8 71,4 107,1 107,1 94,6 W strukturze wydatków Polaków przekraczających tę granicę na towary nieżywnościowe przypadło 82,8%. Największym zainteresowaniem Polaków, podonie jak na granicy z Ukrainą cieszyło się paliwo, dokonano zakupu na kwotę 34,6 mln zł i stanowiło to 99,7% wartości wydatków nieżywnościowych. Porównując do roku 2012 wydatki na zakup paliwa wzrosły o 7,1%. Sporym zainteresowaniem cieszył się również zakup napojów alkoholowych wartość wydatków wyniosła 3,5 mln zł, co stanowiło 8,4% ogółu wydatków. Tal. 3. Wydatki poniesione przez cudzoziemców za granicą polskoiałoruską według asortymentów Wyszczególnienie O G Ó Ł E M... w tym zakupy... towarów żywnościowych... w tym: mięsa i wyroów mięsnych... produktów mleczarskich i tłuszczy jadalnych... warzyw, owoców i ich przetworów... kawy, heraty, kakao i napojów ezalkoholowych... towarów nieżywnościowych... w tym: części i akcesoriów do środków transportu... materiałów udowlanych... sprzętu gospodarstwa domowego... środków czystości i artykułów kosmetycznych w mln zł 2012 = ,4 1138,0 126,3 32,8 17,3 25,8 33,9 1011,7 116,7 90,8 123,0 141,4 1408,3 1323,9 173,3 34,5 21,4 43,9 48,3 1150,6 159,0 108,3 190,7 136,2 120,8 116,3 137,2 105,2 123,7 170,2 142,5 113,7 136,2 119,3 155,0 96,3 5

6 Analizując wydatki cudzoziemców na granicy polskoiałoruskiej można zauważyć, że 94,0% są to wydatki na zakup towarów, z tego towary nieżywnościowe stanowią 81,7% ogółu wydatków poniesionych na Białorusi. Spośród towarów nieżywnościowych cudzoziemcy najchętniej kupowali: sprzęt gospodarstwa domowego 190,7 mln zł, części i akcesoria do środków transportu 159,0 mln zł oraz środki czystości i artykuły kosmetyczne 136,2 mln zł. Chcąc wspomnieć o towarach żywnościowych należy zaznaczyć, że cudzoziemcy w 2013 r. najwięcej wydali na: kawę, heratę, kakao i napoje ezalkoholowe 48,3 mln zł oraz na warzywa i owoce 43,9 mln zł, co stanowi odpowiednio w strukturze 3,4% i 3,1% ogółu wydatków poniesionych na granicy polskoiałoruskiej. Wartość wydatków poniesionych w 2013 roku na granicy polskoiałoruskiej wzrosła o 20,8% w porównaniu z rokiem uiegłym. Wartość towarów zarówno żywnościowych jak i nieżywnościowych w odniesieniu do poprzedniego roku wzrosła odpowiednio o 37,2% i 13,7%, z czego największy przyrost odnotowano na zakupie warzyw i owoców, których wartość wzrosła 70,2%. Cel wizyty i częstotliwość przekraczania granicy W województwie luelskim najczęstszym celem przyjazdu cudzoziemców do Polski yło dokonanie zakupów (ok. 80%), następnie tranzyt, odwiedziny i praca. Jeżeli chodzi o Polaków, dominującym celem wyjazdu za granicę yło również dokonanie zakupów (ok. 90%), następnie odwiedziny i turystyka. Na poszczególnych odcinkach zewnętrznej granicy Unii Europejskiej występowało pewne zróżnicowanie w strukturze według celu wyjazdu. Zarówno Polacy jak i cudzoziemcy w celu odwiedzin zdecydowanie częściej przekraczali granicę polskoiałoruską niż polskoukraińską, z kolei w celu wyjazdu za pracą Polacy częściej przekraczali granicę polskoiałoruską, a cudzoziemcy przyjeżdżając do nas częściej przekraczali granicę polskoukraińską. Analizując strukturę wyjazdu gdzie celem jest tranzyt należy zauważyć, że dotyczy to wyłącznie cudzoziemców opuszczających Polskę i jest zdecydowanie wyższy na granicy polskoiałoruskiej niż na granicy polskoukraińskiej. Wykres 4. Struktura według celu wyjazdu w województwie luelskim na przykładzie IV kwartału 2013 roku % 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% zakupy odwiedziny praca tranzyt turystyka inne 0,0% Polacy 6 cudzoziemcy

7 W 2013 roku najwięcej cudzoziemców ojętych adaniem przekraczało granicę kilka razy w tygodniu, a tylko nieznaczny odsetek przekraczało granicę codziennie. Struktura według częstotliwości przekraczania granicy jest ardzo zróżnicowana. Kilka razy w tygodniu znacząco wyższy jest ruch na granicy polskoukraińskiej, niż na granicy polskoiałoruskiej, a kilka razy w miesiącu zdecydowanie częściej cudzoziemcy przekraczają granicę polskoiałoruską. Rozpatrując strukturę częstotliwości przekraczania granicy przez Polaków widać, że na ou odcinkach najczęściej wyjazdy występują kilka razy w miesiącu, a tylko niewielki odsetek codziennie. Jeżeli chodzi o wyjazdy kilka razy w tygodniu występuje duże zróżnicowanie między odcinkami. Zarówno Polacy jak i cudzoziemcy znacznie częściej przekraczają granicę polskoukraińską kilka razy w tygodniu niż granicę polskoiałoruską. Warto zauważyć, że na granicy polskoiałoruskiej w IV kw r. nie odnotowano przekroczeń, które odywają się codziennie przez cudzoziemców opuszczających nasz kraj, natomiast jeżeli chodzi o Polaków powracających do Polski i przekraczających tę granicę codziennie odnotowano minimalny odsetek tylko na przejściu w Terespolu. Wykres 5. Struktura według częstotliwości wyjazdu w województwie luelskim na przykładzie IV kwartału 2013r. % 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% codziennie kilka razy w tygodniu kilka razy w miesiącu kilka razy w roku lu rzadziej 0,0% Polacy PLBY Cudzoziemcy PLBY Polacy PLUA Cudzoziemcy PLUA Mały ruch graniczny Po przystąpieniu państwa polskiego do strefy Schengen nastąpiła swooda przepływu osó na granicy między Rzeczpospolitą Polska a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jednocześnie spowodowało to utrudnienia w przekraczaniu granicy przez cudzoziemców zza wschodniej granicy, czyli konieczność posiadania przez nich wiz. Ay ułatwić przekraczanie granicy polskoukraińskiej oraz polskorosyjskiej podpisano umowę o małym ruchu granicznym. Umowa z Ukrainą oowiązuje od 1 lipca 2009 r., natomiast z Rosją od 27 lipca 2012 r. Mieszkańcy strefy przygranicznej (do 30 km od granicy) mogą wielokrotnie przekraczać granicę na podstawie stosownych zezwoleń, jeżeli zamieszkują ten oszar od co najmniej trzech lat. Na terenie województwa luelskiego znajduje się 987 miejscowości 7

8 położonych w 54 gminach i 11 powiatach, które wchodzą w skład polskiej strefy przygranicznej. Po stronie ukraińskiej strefa przygraniczna oejmuje 1107 miejscowości, które znajdują się w 23 rejonach. Na terenie województwa luelskiego przekraczanie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej w ramach małego ruch granicznego (MRG) odywa się tylko na granicy polskoukraińskiej. MRG ma większe znaczenie dla oywateli Ukrainy niż dla Polaków, z uwagi na fakt, że Polacy mogą podróżować i przeywać na terytorium ukraińskim do 90 dni ez konieczności posiadania wizy. Wprowadzenie przepisów ułatwiających przekraczanie granicy znacząco wpłynęło na ożywienie ruchu w pasie przygranicznym. W ramach MRG cudzoziemcy przyjeżdżali do nas przede wszystkim w celu dokonania zakupów. W strukturze według celu wizyty w ramach MRG w 2013 roku stanowi to ponad 90%. Mały ruch graniczny najczęściej występował na przejściu w Zosinie (ok. 90% ogółu przekroczeń na granicy polskoukraińskiej) i odywał się kilka razy w tygodniu, co w strukturze według częstotliwości przekraczania granicy stanowi ponad 80%. Wydatki poniesione przez cudzoziemców w ramach MRG w 2013 r. wyniosły 1098,0 mln zł i yły o 57,7% większe w porównaniu do roku Stanowiły one 50,6% ogółu wydatków poniesionych przez wszystkich cudzoziemców na granicy z Ukrainą. Najwięcej zostało wydane na towary nieżywnościowe, a wartość niektórych towarów wzrosła nawet dwukrotnie w odniesieniu do roku uiegłego. Były to głównie: części do środków transportu (465,8 mln zł), materiały udowlane (166,8 mln zł) oraz sprzęt gospodarstwa domowego (130,0 mln zł). W porównaniu do roku poprzedniego wydatki na te towary wzrosły odpowiednio o: 137,3%, 13,5% oraz 106,7%. Z towarów żywnościowych największym zainteresowaniem naszych wschodnich sąsiadów cieszyło się: mięso i wyroy mięsne (64,3 mln zł), produkty mleczarskie (20,8 mln zł) oraz warzywa i owoce (18,2 mln zł). Tutaj również możemy zaoserwować wzrost wydatków do roku 2012 odpowiednio o 39,8%, 73,3% oraz 34,8% Wykres 6. Struktura wydatków w ramach MRG w 2013 roku na terenie województwa luelskiego warzywa i owoce; 1,7% produkty mleczarskie; 1,9% mięso i wyroy mięsne; 5,9% nieżywnościowe; 18,7% sprzęt gosp. domowego; 11,8% żywnościowe; 2,2% materiały udowlane; 15,2% wydatki; 0,2% części do śr. transportu; 42,4% 8

9 Podsumowanie Przedstawiając wyniki adania orotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w województwie luelskim należy zauważyć tendencję wzrostową w wydatkach cudzoziemców. Występuje ona zarówno na granicy polskoukraińskiej, jak i polskoiałoruskiej. Ważnym czynnikiem powodującym ten wzrost jest na pewno wprowadzenie małego ruchu granicznego, który ułatwia przekraczanie granicy i wpływa na ożywienie ruchu w pasie przygranicznym. W przypadku przekraczających granicę Polaków możemy mówić o spadku wydatków. Może on yć spowodowany wprowadzeniem limitów na przewożone towary, które regulowane są Ustawami Ukrainy oraz Kodeksem Celnym. Zarówno Polacy jak i cudzoziemcy najwięcej wydatków ponosili w odległości do 50 km od granicy. Wartość wydatków większa yła na granicy polskoukraińskiej (z tego najwięcej na przejściu w Zosinie) niż na granicy polskoiałoruskiej. Czas poytu Polaków za granicą cudzoziemców w Polsce wynosił z reguły jeden dzień, a tylko w niewielkim stopniu poyt trwał dłużej niż jeden dzień. W przekraczaniu granicy polskoukraińskiej ułatwieniem dla oywateli Ukrainy jest wprowadzenie przez Polskę wiz w celu realizacji turystyki zakupowej w Polsce. Opracowanie: Mariola Spiczyńska, Edyta Lewandowska, Małgorzata Mazurek Urząd Statystyczny w Lulinie Oddział w Chełmie. Prosimy o podanie źródła przy pulikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lulinie 9

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone dotychczas

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone dotychczas Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lutego 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wyniki wstępne Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej

Bardziej szczegółowo

Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza

Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza data aktualizacji: 2016.03.30 Główny Urząd Statystyczny podsumował dane o ruchu granicznym oraz wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach data aktualizacji: 2016.09.28 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wyniki wstępne Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy zewnętrznej Unii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, 22 maja 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, wrzesień 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, czerwiec 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, czerwiec 216 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 216 roku Ruch graniczny W I kwartale 216 r. szacunkowa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Notatka informacyjna nr 1/2011 Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, sierpień 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O BADANIACH

INFORMACJE OGÓLNE O BADANIACH INFORMACJE OGÓLNE O BADANIACH Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wschodnia granica Polski stała się równocześnie zewnętrzną granicą Wspólnoty, nabierając tym samym szczególnego znaczenia. Dalszym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 12 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 28.09.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

PKZ. Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych

PKZ. Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych w.. kwartale 2016 r. DANE IDENTYFIKACYJNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO Symbol województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2011 BS/80/2011 SPOŁECZNA PERCEPCJA CEN

Warszawa, lipiec 2011 BS/80/2011 SPOŁECZNA PERCEPCJA CEN Warszawa, lipiec 2011 BS/80/2011 SPOŁECZNA PERCEPCJA CEN Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP BMP-0713-1-113/2016/PS Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację numer 5527 Posłów na Sejm RP Pani Agnieszki Pomaskiej, Pana Piotra Cieślińskiego, Pani

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych

Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych Rozwój wschodnich i północnych przejść granicznych w świetle badań interakcji społecznoekonomicznych i ruchu granicznego Tomasz Komornicki IGiPZ PAN Strategia dla granic spotkanie robocze 24.02.2009 FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL Załącznik nr 3 do umowy Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL A. Nazwa przejścia granicznego... B. Rodzaj transportu: 1. Samolot 2. Samochód osobowy 3. Samochód cięŝarowy,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000 Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej Maria Soja, Andrzej Zborowski (red.) Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2011, s. 41 53 PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2015 r. wraz z harmonogramem badań

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2015 r. wraz z harmonogramem badań Główny Urząd Statystyczny Wykaz badań ankietowych realizowanych w r. wraz z harmonogramem badań Metoda metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 12 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

KONTROLA MIGRACYJNA W ASPEKCIE SPECYFIKI WSPÓLNEJ GRANICY ORAZ WZAJEMNYCH REALACJI POLSKA - UKRAINA

KONTROLA MIGRACYJNA W ASPEKCIE SPECYFIKI WSPÓLNEJ GRANICY ORAZ WZAJEMNYCH REALACJI POLSKA - UKRAINA Projekt Polskie doświadczenia w kontroli nielegalnej migracji lekcja dla Ukrainy w kontekście realizacji umowy o readmisji jest współfinansowany w ramach polskiej pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego.

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Lublin, 27 listopada 2013 r. Strategii Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, wrzesień 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Obrót nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r.

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. WARSZAWA 2010 Analiza została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Environmental protection areas of the eastern border of Poland especially in the external EU border section Aleksander Maksimczuk University of

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą dr Maksym Ferenc Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania" Lublin 4-5 czerwca 2009 rok www.fkconsulting.biz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-3 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 62-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-03 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 4. Halina Powęska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 4. Halina Powęska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Częstotliwość STOWARZYSZENIE przekraczania granicy EKONOMISTÓW przez uczestników ROLNICTWA handlu przygranicznego I AGROBIZNESU a struktura... Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 4 337 Halina Powęska Szkoła

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny Sylabus Mały ruch graniczny Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Rodzaj Liczba godzin w semestrze: Przedmioty wprowadzające Założenia i cele Forma zaliczenia Treści programowe: Symbol (numer) Państwowa

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm Zasady odpowiedzialności przewoźników Obowiązek nakładania kar na przewoźnika na gruncie prawa unijnego regulują przepisy Konwencji Wykonawczej do układu Schengen z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 ROKU

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 ROKU URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo