P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów. Stosunki midzynarodowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów. Stosunki midzynarodowe"

Transkrypt

1 P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom :) Profil : Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) : Forma studiów: Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych Stosunki midzynarodowe Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Obszar nauk społecznych (S), powizania z obszarem nauk humanistycznych(h) Studia stacjonarne Liczba semestrów: 6 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadajcych poziomowi studiów: 180 Łczna liczba godzin dydaktycznych: 2040 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Licencjat stosunków midzynarodowych Specjalizacje: 1) Administracja publiczna w Unii Europejskiej Ogólne cele oraz moliwoci zatrudnienia i kontynuacji przez absolwentów kierunku: 2) Europa Wschodnia 3) Bezpieczestwo Europejskie i globalne Absolwent studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku stosunki midzynarodowe posiada wiedz z zakresu: nauk ekonomicznych, nauk społecznych, nauk prawnych i nauk politycznych. Wiedza ta umoliwia poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków midzynarodowych oraz gospodarki wiatowej i analizy problemów krajowych w perspektywie midzynarodowej, w szczególnoci europejskiej. Absolwent studiów I stopnia kierunku stosunki midzynarodowe posiada take 1

2 umiejtnoci komunikowania si, negocjowania i przekonywania. Zna jzyki obce na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz posiada podstawy w posługiwaniu si jzykiem specjalistycznym z zakresu problematyki midzynarodowej. Kształcenie na kierunku stosunki midzynarodowe przygotowuje absolwentów do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty redniego szczebla w administracji pastwowej i samorzdowej, w organizacjach i instytucjach midzynarodowych lub krajowych współpracujcych z zagranic, w przedsibiorstwach działajcych na rynkach midzynarodowych. Wskazanie zwizku programu z misj i strategi UMK: Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzgldniono opinie interesariuszy, w tym w szczególnoci studentów, absolwentów, pracodawców: Wymagania wstpne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia (magisterskich). Przedstawiany Kierunek studiów stanowi jeden z elementów szerokiej oferty Uniwersytetu, pozwalajcej na umacnianie jego pozycji poród kluczowych polskich uczelni wyszych (pkt B.1.1.*). Co wicej, Program ten wpisuje si w ide Procesu Boloskiego (pkt B.1.4.*), a Studenci maj moliwo uczestnictwa w midzynarodowych programach stypendialnych (pkt B.1.2. i B.1.3.*). Program przyczynia si równie do rozszerzania centralnie tworzonej oferty zaj fakultatywnych (pkt B.3.1.*). *Strategia Rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata (Uchwała Senatu UMK nr 59 z 2011 roku). Przedstawiany Program studiów dla kierunku Stosunki midzynarodowe (s1 stacjonarne) był wielokrotnie udoskonalany. Po pierwsze, zmiany konsultowano z pracownikami naukowo-dydaktycznymi prowadzcymi zajcia na tym kierunku, w tym wchodzcymi w skład minimum kadrowego. Ponadto, przy wprowadzaniu zmian pod uwag brano, i tu po drugie, opinie studentów (wszystkich roczników) wyraane w ankietach w systemie USOS oraz w trakcie spotka z pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych na tym kierunku. Modyfikowany Program za kadym razem zyska musiał równie akceptacj Rady Wydziału. Szczegółowe wymagania rekrutacyjne podane zostały na stronie głównej Uniwersytetu. Niezbdnym minimum jest wykształcenie rednie (matura) oraz zainteresowania dotyczce szeroko rozumianych nauk o polityce (zwłaszcza midzynarodowej). 2

3 Moduły wraz z zakładanymi efekty Moduły I: przedmioty ogólnego Przedmioty Liczba punktów ECTS Charakter zaj obligatoryjny/ fakultatywny Przynaleno do obszaru (w przypadku przyporzdko wania kierunku do wicej ni jednego obszaru ) Filozofia 2 obligatoryjne H Psychologiczne aspekty funkcjonowania społeczestwa 2 obligatoryjne H Technologia informacyjna 2 obligatoryjne Prawa autorskie i prawa pokrewne 1 obligatoryjne S Jzyk angielski 5 obligatoryjne H Jzyk obcy do wyboru 5 fakultatywne H Wychowanie fizyczne 2 fakultatywne Zakładane efekty Student posługuje si dwoma jzykami obcymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy. Potrafi ustnie i na pimie wypowiedzie si w jzyku obcym; podejmuje próby tłumacze. Rozumie ide i potrzeb cigłego doskonalenia własnych umiejtnoci. Potrafi pracowa w grupie. Jest odpowiedzialny i rzetelnie wykonuje swoje obowizki. Student zna i rozumie potrzeb samodoskonalenia i podnoszenia swoich zdolnoci, w tym take w wymiarze kultury fizycznej i zdrowego trybu ycia. Orientuje si w okresach filozoficznych, wskazuje ich cechy charakterystyczne oraz najbardziej reprezentatywnych filozofów. Wskazuje ogólne zalenoci midzy kształtowaniem si idei filozoficznych a zmianami w relacjach midzynarodowych, a take główne koncepcje psychologicznie. Sprawnie wyszukuje ródła i informacje w naukowych bazach danych. Zna i stosuje rygory ochrony praw autorskich. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów osiganych przez studenta prace pisemne, wiczenia laboratoryjne, pisemny); wewntrzne kryteria zaliczania SWF UMK. 3

4 II: przedmioty podstawowe III: przedmioty kierunkowe Ekonomia 9 obligatoryjne S Geografia polityczna i ekonomiczna Historia stosunków midzynarodowych Podstawy statystyki i demografii Wstp do nauki o pastwie i prawie 4 obligatoryjne S 6 obligatoryjne H 6 obligatoryjne S 7 obligatoryjne S Polityka gospodarcza 5 obligatoryjne S Współczesne doktryny polityczne Midzynarodowe stosunki kulturalne Współczesne systemy polityczne 5 obligatoryjne H 2 obligatoryjne S/H 4 obligatoryjne S Odszukuje, analizuje i interpretuje dane statystyczne, demograficzne oraz z zakresu geografii polityczno-ekonomicznej majce zwizek ze stosunkami midzynarodowymi. Student potrafi interpretowa zjawiska i mechanizmy polityczne/demograficzne i statystyczne w kontekcie przestrzennym, a take dostrzega ich wzajemne relacje i zalenoci. Przewiduje okrelone zjawiska polityczne i demograficzne, w szczególnoci zagroenia dla porzdku politycznego i społecznego w kontekcie przestrzennym. Student definiuje kategorie ekonomiczne, opisuje i interpretuje zjawiska ekonomiczne oraz rozumie znaczenie procesów gospodarczych. Wykorzystuje podstawowe narzdzia ekonomiczne do opisu realnych problemów wystpujcych w gospodarce. Student wyjania relacje przyczynowo-skutkowe zjawisk gospodarczych, analizuje i porównuje wskaniki gospodarcze w rónych krajach oraz ocenia charakter prowadzonej polityki gospodarczej. Ma podstawow wiedz o pastwie i prawie oraz o ich historycznej ewolucji, zna główne kierunki rozwoju nauk prawnych. Potrafi wskaza najwaniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynły na kształt współczesnych stosunków midzynarodowych. Ma podstawow wiedz na temat rozwoju myli politycznej, zna współczesne doktryny polityczne i systemy polityczne. Rozpoznaje poszczególnych uczestników relacji midzynarodowych, Ich rol i znaczenie dla polityki midzynarodowej. Wskazuje, opisuje i analizuje wystpujce midzy podmiotami stosunków midzynarodowych powizania polityczne, gospodarcze, kulturowe i w kwestiach pisemny) prace pisemne, 4

5 Wstp do bada nad stosunkami midzynarodowymi 3 obligatoryjne S Instytucje i prawo UE 5 obligatoryjne S Midzynarodowe stosunki gospodarcze Konflikty zbrojne XX i XXI wieku Midzynarodowe stosunki polityczne w latach Midzynarodowe stosunki polityczne po 1989 roku 7 obligatoryjne S 2 obligatoryjne S/H 6 obligatoryjne S 5 obligatoryjne S Organizacje midzynarodowe 4 obligatoryjne S Polska polityka zagraniczna 4 obligatoryjne S Midzynarodowe prawo publiczne 5 obligatoryjne S Seminarium dyplomowe 10 fakultatywne S IV: przedmioty do Wykład ogólnouniwersytecki 8 fakultatywne S/H bezpieczestwa. Wykrywa i analizuje zwizki przyczynowo-skutkowe midzy najwaniejszymi wydarzeniami zachodzcymi na arenie midzynarodowej. Przy pomocy zdobytej wiedzy analizuje i próbuje prognozowa polityk zagraniczn podmiotów stosunków midzynarodowych, w tym Polski. Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje informacje dostpne w rónych ródłach, w tym dokonuje interpretacji tekstów i krytycznej ich analizy za pomoc poznanej fachowej terminologii i teorii. Posługuje si pojciami i terminologi z zakresu prawa midzynarodowego publicznego i rozumie mechanizmy działania prawa midzynarodowego. Zna i rozumie rol prawa midzynarodowego we współczesnych stosunkach midzynarodowych. Student zna podstawowe instytucje UE (ich skład, kompetencje, proces podejmowania decyzji). Identyfikuje podstawowe formy integracji europejskiej oraz potrafi wyróni etapy przygotowania do członkostwa Polski z Uni Europejsk. Klasyfikuje i rozpoznaje podstawowe akty prawne UE, a take analizuje postanowienia dokumentów stanowicych podstaw integracji i Unii Europejskiej. Posiada wiedz o terminologii, specyfice przedmiotowej i metodologicznej stosunków midzynarodowych, ich interdyscyplinarnym charakterze oraz powizaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Posiada wiedz o rónych aspektach polityki midzynarodowej. Potrafi ju argumentowa, ustnie i na pimie. Jest wejciówki, pisemny) 5

6 wyboru Konwersatorium do wyboru w j. polskim Konwersatorium do wyboru w j. angielskim Konwersatorium do wyboru w j. obcym (innym ni angielski) 6 fakultatywne S/H 10 fakultatywne S/H 5 fakultatywne S/H otwarty na nowe idee i inne racje, w tym gotowy na nowe wyzwania intelektualne. Poszukuje i selekcjonuje pozyskane informacje. Opisuje, wyjania i krytycznie analizuje działalno uczestników stosunków midzynarodowych. Próbuje samodzielnie tłumaczy z jzyka obcego na jzyk polski trudny tekst prawny lub polityczny. Ma wiadomo poziomu swojej wiedzy. W zalenoci od specyfiki brany wybranego miejsca praktyk oraz stanowiska student obsługuje sprzty biurowe, sporzdza, dokumentacj i korespondencj słubow, przygotowuje materiały robocze, projekty, dokonuje tłumacze z jzyków obcych, zajmuje si obsług klientów oraz wykonuje inne powierzone mu zadania. Jednoczenie student nabywa umiejtnoci pracy samodzielnej oraz w zespole. Jest gotowy na nowe wyzwania zawodowe, odpowiedzialnie przygotowuje si do pracy i wykonuje powierzone zadania. Wykazuje motywacj do pracy i działa o charakterze lokalnym. prace pisemne, wejciówki, zaliczenie bez oceny Zaliczenie praktyk odbywa si na podstawie dokumentacji przedłoonej przez studenta wydziałowemu opiekunowi praktyk od razu po ich zakoczeniu. Zawiera ona: Praktyki 1. dziennik praktyk z wpisami studenta, powiadczonymi piecztkami i podpisami strony przyjmujcej; 2. zawiadczenie zawierajce potwierdzenie odbycia praktyk w wybranym terminie, ogólny program praktyk i potwierdzenie jego 6

7 Va: specjalizacja Administracja publiczna w UE Administracja publiczna Dysponuje wiedz o europejskich e-administracja 2 fakultatywne S Zarzdzanie jakoci w administracji 2 fakultatywne S Samorzd terytorialny w UE 2 fakultatywne S Proces decyzyjny w UE wymiar formalny i nieformalny Fundusze i programy pomocowe Polityka regionalna w UE Lobbing europejski 2 fakultatywne S Finanse publiczne w UE 2 fakultatywne S System ochrony prawnej w UE 2 fakultatywne S Przestrze wolnoci, bezpieczestwa i sprawiedliwoci w UE Praktyczne zarzdzanie projektem finansowanym z funduszy europejskich funduszach pomocowych i polityce rozwoju regionów, w tym zwłaszcza o praktycznych elementach procesów zarzdzania uzyskanym wsparciem. Zna, opisuje i krytycznie ocenia rozwizania systemowe dotyczce samorzdnoci terytorialnej w pastwach UE oraz systemów administracji publicznej. Sprawnie porusza si po zagadnieniach ochrony prawnej i PWBiS UE, w tym formalnego i nieformalnego zabiegania o realizacj własnych interesów. Jest otwarty na nowe idee i gotów do weryfikacji swoich przekona w wietle nowych informacji i argumentów. Potrafi samodzielnie uzupełnia nabyt wiedz o stosunkach midzynarodowych. Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiada si ustnie i na pimie o zagadnieniach stanowicych przedmiot zainteresowania tej specjalizacji. realizacji, pozytywn opini zakładowego opiekuna praktyk; 3. analiz miejsca praktyk, przygotowanej przez studenta i zawierajcej merytoryczny opis podmiotu przyjmujcego oraz ocen jego funkcjonowania. projekty, referaty, prace pisemne, wejciówki, pisemny) Wiedza o społeczestwach 6 fakultatywne S Student rozumie i interpretuje podstawowe 7

8 Vb: specjalizacja Europa Wschodnia Vc: specjalizacja Bezpieczestwo Europejskie i globalne regionu Kultura i sztuka regionu 2 fakultatywne S/H Systemy polityczne pastw regionu Samorzd terytorialny pastw regionu Problemy gospodarcze pastw regionu 6 fakultatywne S Funkcjonowanie administracji publicznej pastw regionu Polityka zagraniczna pastw regionu Polityka zagraniczna UE wobec pastw regionu zagadnienia badawcze systemów niedemokratycznych. Posiada umiejtno analizowania wydarze, procesów i działa (politycznych i gospodarczych) zachodzcych na obszarze byłego ZSRR i byłej jego strefy wpływów. Zna, opisuje i analizuje procesy demograficzne i kulturowe zachodzce na tym obszarze. Zna midzynarodowe powizania polityczne, gospodarcze, kulturalne w regionie. Zna instytucje społeczne funkcjonujce w regionie, analizuje ich tryb funkcjonowania i dokonuje krytycznej oceny. Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i przetwarza informacje ze ródeł pisanych i elektronicznych. Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiada si na pimie o zagadnieniach stanowicych przedmiot zainteresowania tej specjalizacji. Jest w stanie dokona samodzielnej i pogłbionej interpretacji polityki zagranicznej pastw i stosunków midzynarodowych w kategoriach ogólnych i czstkowych. Bezpieczestwo pastwa Zna teori i praktyk działania struktur Bezpieczestwo społeczne Bezpieczestwo ekologiczne Midzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych Prognozowanie midzynarodowe Zarzdzanie w sytuacjach kryzysowych Bezpieczestwo midzynarodowe 4 fakultatywne S Misje zagraniczne UE 2 fakultatywne S bezpieczestwa w Polsce, w UE i w skali globalnej. Dostrzega kluczowe zagroenia dla struktur lokalnych, regionalnych, pastwowych i midzynarodowych. Czyta i rozumie konstrukcj aktów prawnych i dokumentów urzdowych regulujcych wielorakie aspekty bezpieczestwa, a take dokonuje Ich interpretacji. Znajduje wiarygodne ródła informacji o wystpowaniu zagroe i walce z nimi. Ocenia sposoby przeciwdziałania kluczowym zagroeniom. Przewiduje dalsze scenariusze rozwoju zagroe dla bezpieczestwa i rozwijania rodków zapobiegania im. Zna i rozumie rol struktur pastwowych i midzynarodowych podejmujcych problematyk zapobiegania zagroeniom dla bezpieczestwa. Wykrywa projekty, referaty, prace pisemne, wejciówki, pisemny) projekty, referaty, prace pisemne, wejciówki, 8

9 Bezpieczestwo wewntrzne UE Zwalczanie terroryzmu Szczegółowe wskaniki punktacji ECTS* i analizuje zwizki przyczynowo-skutkowe midzy wydarzeniami midzynarodowymi, ze szczególnym uwzgldnieniem kwestii europejskich i bezpieczestwa. Jest otwarty na nowe idee i gotów do weryfikacji swoich przekona w wietle nowych informacji i argumentów. Ma wiadomo poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci. pisemny) Moduły I: przedmioty ogólnego II : przedmioty podstawowe III: przedmioty Przedmioty Liczba punktów ECTS, któr student uzyskuje na zajciach wymagajcych bezporedniego udziału nauczycieli akademickich Liczba punktów ECTS, któr student uzyskuje w ramach zaj o charakterze praktycznym, w tym zaj laboratoryjnych i projektowych Liczba punktów ECTS, któr student musi uzyska w ramach zaj z zakresu nauk podstawowych, do których odnosz si efekty dla okrelonego kierunku, poziomu i profilu Filozofia Psychologiczne aspekty funkcjonowania społeczestwa Technologia informacyjna Prawa autorskie i prawa pokrewne Jzyk angielski Jzyk obcy do wyboru Wychowanie fizyczne Ekonomia Geografia polityczna i ekonomiczna Historia stosunków midzynarodowych Podstawy statystyki i demografii Wstp do nauki o pastwie i prawie Polityka gospodarcza Współczesne doktryny polityczne Midzynarodowe stosunki kulturalne

10 kierunkowe Współczesne systemy polityczne Wstp do bada nad stosunkami midzynarodowymi Instytucje i prawo UE Midzynarodowe stosunki gospodarcze Konflikty zbrojne XX i XXI wieku Midzynarodowe stosunki polityczne w latach Midzynarodowe stosunki polityczne po 1989 roku Organizacje midzynarodowe Polska polityka zagraniczna Midzynarodowe prawo publiczne Seminarium dyplomowe IV: przedmioty do wyboru Va: specjalizacja Administracja publiczna w UE Vc: specjalizacja Wykład ogólnouniwersytecki Konwersatorium do wyboru w j. polskim Konwersatorium do wyboru w j. angielskim Konwersatorium do wyboru w j. obcym (innym ni angielski) Praktyki Administracja publiczna e-administracja Zarzdzanie jakoci w administracji Samorzd terytorialny w UE Proces decyzyjny w UE wymiar formalny i nieformalny Fundusze i programy pomocowe Polityka regionalna w UE Lobbing europejski Finanse publiczne w UE System ochrony prawnej w UE Przestrze wolnoci, bezpieczestwa i sprawiedliwoci w UE Praktyczne zarzdzanie projektem finansowanym z funduszy europejskich Wiedza o społeczestwach regionu Kultura i sztuka regionu

11 Europa Wschodnia Vc: specjalizacja Bezpieczestwo europejskie i globalne Systemy polityczne pastw regionu Samorzd terytorialny pastw regionu Problemy gospodarcze pastw regionu Funkcjonowanie administracji publicznej pastw regionu Polityka zagraniczna pastw regionu Polityka zagraniczna UE wobec pastw regionu Bezpieczestwo pastwa Bezpieczestwo społeczne Bezpieczestwo ekologiczne Midzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych Prognozowanie midzynarodowe Zarzdzanie w sytuacjach kryzysowych Bezpieczestwo midzynarodowe Misje zagraniczne UE Bezpieczestwo wewntrzne UE Zwalczanie terroryzmu Razem: Moduły = 34,4% Wymiar % liczby punktów ECTS, któr student uzyskuje na skutek wyboru modułów : Procentowy udział liczby punktów ECTS dla kadego z obszarów (w przypadku przyporzdkowania kierunku do wicej ni jednego obszaru ): Pojedyncze fakultatywne przedmioty w pozostałych modułach = 9,4% S = 122 ECTS (ok. 68%) H = 27 ECTS (ok. 14%) S/H = 33 ECTS (ok. 18%) głównie dotyczy przedmiotów do wyboru i zaley od decyzji podjtych przez Studentów Program studiów obowizuje od semestru zimowego roku akademickiego Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii i Studiów Midzynarodowych w dniu 12 czerwca (podpis Dziekana) 11

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Forma studiów: Liczba semestrów: 6 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32 Rady WPiSM z dnia 14.04.2015 P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów. Stosunki międzynarodowe. Studia drugiego stopnia. Ogólnoakademicki

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów. Stosunki międzynarodowe. Studia drugiego stopnia. Ogólnoakademicki Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 32 Rady WPiSM z dnia 14.04.2015 P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zaj Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zaj Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia (od r.a. 2014/15)

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia (od r.a. 2014/15) 1. Program kształcenia na studiach I stopnia Nazwa kierunku i kod programu wg USOS Europeistyka WS-PO-EU Poziom kształcenia Studia I stopnia Profil kształcenia Forma studiów Ogólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Historycznych Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjon. I st. od roku 2015/2016

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjon. I st. od roku 2015/2016 1. Program kształcenia na studiach I stopnia Nazwa kierunku i kod programu wg USOS Europeistyka WS-PO-EU Poziom kształcenia Studia I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Nazwa kierunku studiów: Europeistyka Poziom kształcenia: stopień II Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol efektów kierunkowych

Załącznik Nr 6. Nazwa kierunku studiów: Europeistyka Poziom kształcenia: stopień II Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol efektów kierunkowych Załącznik Nr 6. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Europeistyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

nauczyciela studenta za zajęcia lub akademckiego praktyczne fakultatywny

nauczyciela studenta za zajęcia lub akademckiego praktyczne fakultatywny Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: stopnia Uzyskane kwalifikacje: stopnia Obszar kształcenia: w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: chemia kryminalistyczna Poziom

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

antropologii kulturowej studia pierwszego stopnia studia stacjonarne

antropologii kulturowej studia pierwszego stopnia studia stacjonarne etnologia antropologia kulturowa (studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) studia pierwszego stopnia Umiejscowienie kier nauki humanistyczne (studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52 Senatu UMK z dnia 29.05.2012r. zawierającej wytyczne odnośnie tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Efekty kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

Efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku) Załącznik 1 do Uchwały Nr 109 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku Efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku) 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod Załącznik do Uchwały nr 126/2011Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011r 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów dla programu. Nazwa kierunku studiów i kod Fizyka programu wg USOS WMP-FI-3 Poziom Studia trzeciego

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność WSCHODOZNAWSTWO

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność WSCHODOZNAWSTWO STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność WSCHODOZNAWSTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia Obszar

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych

P r o g r a m s t u d i ó w. Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII L.p. K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII Po zakończeniu studiów doktoranckich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia pierwszego stopnia Profil : Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych Program studiów Zarządzanie informacją i bibliologia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki

Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich Symbol SD_MAT_W01 SD_MAT_W02 SD_MAT_W03 SD_MAT_W04 SD_MAT_U01 SD_MAT_U02 SD_MAT_U03 SD_MAT_U04 SD_MAT_U05

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program studiów I stopnia dla kierunku KOSMETOLOGIA. Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Kosmetologia.

Program studiów I stopnia dla kierunku KOSMETOLOGIA. Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Kosmetologia. Zacznik nr 3 do Uchway nr 4/2014/2015 Rady Wydziau Turystyki i Zdrowia w Biaej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pisudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia, a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii. kierunek: "Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, I stopnia profil praktyczny

PLAN STUDIÓW. Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii. kierunek: Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, I stopnia profil praktyczny ćwiczenia/ konwersatoriu m Forma zaliczneia Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii PLAN STUDIÓW kierunek: "Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, I stopnia profil praktyczny obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017

Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017 Program kształcenia na studiach I stopnia, rok akademicki 2016/2017 Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Praca socjalna Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Humanistyczny Kierunek studiów: Kognitywistyka Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH 2011/2012. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH 2011/2012. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku PIERSZEGO

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA 1 STOPNIA) Tabela odniesień efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA 1 STOPNIA) Tabela odniesień efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA 1 STOPNIA) Tabela odniesień efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K KIERUNKOWE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Podyplomowe Studium Fizyki, Astronomii i Zastosowań Komputerów

Program studiów podyplomowych Podyplomowe Studium Fizyki, Astronomii i Zastosowań Komputerów Program studiów podyplomowych Podyplomowe Studium Fizyki, Astronomii i Zastosowań Komputerów Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Fizyki, Astronomii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski Status przedmiotu: Kod przedmiotu Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 1b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe)

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty wynikające ze standardu kształcenia Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty ogólne Standardy kształcenia według projektu (210 ) Realizacja

Bardziej szczegółowo