SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO"

Transkrypt

1 Numer sprawy: ZP/6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO (DALEJ ZWANA SIWZ) Komisja Przetargowa: Przewodniczący Komisji Członek Członek Członek Sekretarz Włodzimierz Wawszczyk Artur Michna Paweł Ponikło Karina Mazur Anna Kasznia Zatwierdzam: Sosonowiec, dnia r. 1

2 SEKCJA I Zamawiający: 1. Pełna nazwa: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 2. Dokładny adres siedziby: Sosnowiec; ul. Kościelna REGON: NIP: Nr księgi rejestrowej: PKD: B-prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych C- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o ziemi D- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego F - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji H- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych H- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki I- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych Z- szpitalnictwo D- pozostała działalność związana z ochrona zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Z- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane Z- działalność wspomagająca edukację Z-działalność szpitali Z- praktyka lekarska ogólna Z- praktyka lekarska specjalistyczna A- działalność fizjoterapeutyczna E- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 7. Data utworzenia: r., 8. Dane teleadresowe Zamawiającego: Adres www: Telefon: Faks:

3 Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15: Umowa, które zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego Postępowania zostanie zawarta i będzie wykonana przy udziale i za pośrednictwem Brokera Ubezpieczeniowego PWS Konstanta S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadającej kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości ,00 zł, numer NIP oraz numer REGON , wpisanej do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem /U, posiadającej zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516. SEKCJA II Informacje wprowadzające: 1. Definicje. Użyte w SIWZ, w tym w Załącznikach do SIWZ, pojęcia i terminy, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej, będą miały następujące znaczenie, chyba że zastrzeżono inaczej: 1.1.Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), 1.2.Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ustawy Pzp z uwzględnieniem niniejszej SIWZ, 1.3.Zamawiający Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 1.4.Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie Zamówienia, 1.5.Zamówienie - zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć Umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem jest usługa szczegółowo opisana w niniejszej SIWZ, 1.6.Umowa (umowa ubezpieczenia) umowa zawarta w wyniku niniejszego Postępowania pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 1.7.Ubezpieczyciel Wykonawca, który zawarł z Zamawiającym Umowę, 1.8.Ubezpieczający- Zamawiający, który zawarł z Ubezpieczycielem Umowę, 1.9.Ubezpieczony- Zamawiający, z zastrzeżeniem że w Zadaniu 2, Ubezpieczonym może być osoba trzecia posiadająca interes prawny do mienia. 2. Charakter danych i informacji zawartych w SIWZ: Dane i informacje zawarte w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty, udziału w Postępowaniu, zawarcia i wykonywania Umowy i w żadnym wypadku 3

4 nie mogą być wykorzystane w innym celu. SIWZ wraz z wszystkimi Załącznikami stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w treść i integralność SIWZ oraz jej bezprawne wykorzystywanie (w tym modyfikacja, zmiana, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie) w całości lub w części, również w celu wykorzystania w tzw. dziełach zależnych. Treść SIWZ może zostać wykorzystana w innym celu, niż określony powyżej, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i/lub autora SIWZ, na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94). 3. Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: 4. SIWZ można uzyskać pod adresem: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec; ul. Kościelna Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w Postępowaniu, jak również Umowa będą sporządzone w języku polskim. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp. SEKCJA III Tryb udzielenia Zamówienia: Niniejsze Postępowanie zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego. Szacunkowa wartość Zamówienia nie przekracza kwoty ,00, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. SEKCJA IV Określenie przedmiotu Zamówienia: 1. Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Rodzaj Zamówienia: usługa. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu Zamówienia: 3.1.Przedmiotem Zamówienia jest usługa ubezpieczeniowa dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w zakresie: Zadanie 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego: 4

5 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zadanie 2 Ubezpieczenie majątku podmiotu leczniczego: I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze Umowę w sprawie Zamówienia publicznego nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkości i zakresie podanej w SIWZ w szczególności w Załączniku nr 9 do SIWZ odpowiednio dla każdej części Zamówienia (zwanej Zamówieniem podstawowym). Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie i wielkości Zamówienia podstawowego, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu Umowy odpowiednio dla każdej części Zamówienia wyniesie 70% wartości realizowanego Zamówienia (łączna cena podana w części II Formularza Ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ). Rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej) oraz inne rozliczenia dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (usługi ubezpieczeniowe). SEKCJA V Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części Zamówienia 2 (Zadanie 1, Zadanie 2). SEKCJA VI Ofert wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. SEKCJA VII Umowy ramowe: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. SEKCJA VIII 5

6 Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 30% wartości Zamówienia podstawowego. SEKCJA IX Termin wykonania Zamówienia: 1. Termin wykonania Zamówienia wynosi 36 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień Sekcji IX pkt Termin wykonania Zamówienia dla Zadania 1 obejmuje okres od dnia r. do dnia r. i dzieli się na trzy okresy rozliczeniowe: 2.1. I Okres rozliczeniowy: od dnia r. do dnia r II Okres rozliczeniowy: od dnia r. do dnia r III Okres rozliczeniowy: od dnia r. do dnia r. 3. Termin wykonania Zamówienia dla Zadania 2 obejmuje okres od dnia r. do dnia r. i dzieli się na trzy okresy rozliczeniowe: 3.1. I Okres rozliczeniowy: od dnia r. do dnia r II Okres rozliczeniowy: od dnia r. do dnia r III Okres rozliczeniowy: od dnia r. do dnia r. SEKCJA X Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. SEKCJA XI Zaliczka: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania Zamówienia. SEKCJA XII Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, w Zadaniu 1 co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy 6

7 o działalności ubezpieczeniowej; w Zadaniu 2 co najmniej w grupie 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Sekcji XII pkt 1 ppkt 1.1., według formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji XIII pkt. 1 ppkt według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia) oraz na podstawie dokumentu, o którym mowa w Sekcji XIII pkt. 1 ppkt Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wyżej opisany warunek Wykonawca spełnia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, każdy z Wykonawców powinien samodzielnie spełniać warunki udziału w Postępowaniu określone w Sekcji XII pkt. 1 ppkt oraz w celu wykazania spełniania tych warunków złożyć oświadczenia, o których mowa w Sekcji XIII pkt. 1 ppkt oraz dokumenty, o których mowa w Sekcji XIII pkt. 1 ppkt Oświadczenie o którym mowa w Sekcji XIII pkt. 1 ppkt 1.1. może zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia). 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, na przykład przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy w trakcie realizacji Zamówienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. Ocena braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o przełożone oświadczenia i dokumenty określone w Sekcji XIII pkt. 2. Z treści załączonego oświadczenia lub dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, co do każdego z Wykonawców z osobna nie mogą istnieć okoliczności stanowiące podstawę jego wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. W celu wykazania powyższego Wykonawcy powinni złożyć oświadczenia, o których mowa w Sekcji XIII pkt. 2 ppkt a także złożyć 7

8 dokumenty o których mowa w Sekcji XIII pkt. 2 ppkt dotyczące osobno każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Oświadczenie o którym mowa w Sekcji XIII pkt. 2 ppkt 2.1. może zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie części II wzoru tego oświadczenia). 4. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w Postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z Postępowania o udzielenie Zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp. 5. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a Ustawy Pzp, wykluczy z Postępowania, Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, a co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z Postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. SEKCJA XIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada: 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oświadczenie może zostać złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia) zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, w Zadaniu 1 co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w Zadaniu 2 co najmniej w grupie 8 i 9 Działu II Załącznika do 8

9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie. W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie obowiązujących przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia warunek określony w Sekcji XII pkt. 1 ppkt przedkładając dowody (na przykład dokumenty lub/i oświadczenia złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy) potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z podaniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru dowód dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do wykonania Zamówienia jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, składa w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o Zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu Zamówienia, jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brać udział przy wykonywaniu Zamówienia. 2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/ osoby upoważnione do 9

10 reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie części II wzoru tego oświadczenia); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oświadczenie może zostać złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie części II wzoru tego oświadczenia), 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części Zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji XIII pkt. 2 ppkt Dokumenty podmiotów zagranicznych: 4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji XIII pkt. 2 ppkt 2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których mowa w Sekcji XIII pkt. 4 ppkt powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji XIII pkt. 4 ppkt. 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia Sekcji XIII pkt. 4 ppkt stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 10

11 W celu wykazania braku zajścia przesłanek wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów, które należą do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.) albo do złożenia informacji, że nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, składa informacje, że nie należy do grupy kapitałowej albo jeżeli, którykolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Informacje o przynależności do grupy kapitałowej mogą zostać złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). SEKCJA XIV Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu, albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i do zawarcia Umowy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do złożenia w ofercie dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w Sekcji XIV pkt 1, Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w Postępowaniu, albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w składzie grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia po terminie składania ofert. SEKCJA XV Podwykonawcy: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu Oferty nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. W przypadku samodzielnego spełniania przez Wykonawcę wyżej wymienionych warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu Oferty wyłącznie części 11

12 Zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszy niż wymagany w trakcie Postępowania. 4. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji Umowy będzie możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego. SEKCJA XVI Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: 1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). SEKCJA XVII Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Zamawiający wymaga obliczenia ceny oferty (łączna składka ubezpieczeniowa) zgodnie ze wzorem części II Formularza Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, jako sumy cen za poszczególne rodzaje ubezpieczeń w danym Zadaniu, w 36 miesięcznym terminie o którym mowa w Sekcji IX pkt W ofercie należy podać (za pomocą cyfr oraz słownie), zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1 i 2 do Formularza Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: 2.1.łączną cenę (składkę ubezpieczeniową) stanowiącą sumę cząstkowych składek ubezpieczeniowych za poszczególne rodzaje ubezpieczeń w okresach rozliczeniowych o których mowa w Sekcji IX pkt 2; 2.2. ceny cząstkowe (cząstkowe składki ubezpieczeniowe) za poszczególne rodzaje ubezpieczenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczeniowym oraz okresie rozliczeniowym o których mowa w Sekcji IX pkt 2; Zamawiający wymaga aby cena cząstkowa była identyczna dla każdego okresu rozliczeniowego; cena cząstkowa służyć będzie do obliczenia łącznej ceny o której mowa w Sekcji XVII pkt 2 ppkt W ofercie należy podać (za pomocą cyfr oraz słownie), zgodnie ze wzorem Załącznika nr 3 i 4 do Formularza Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: 3.1.łączną cenę (składkę ubezpieczeniową) stanowiącą sumę cząstkowych składek ubezpieczeniowych za poszczególne rodzaje ubezpieczeń w okresach rozliczeniowych o których mowa w Sekcji IX pkt 3; 3.2. ceny cząstkowe (cząstkowe składki ubezpieczeniowe) za poszczególne rodzaje ubezpieczenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczeniowym oraz okresie 12

13 rozliczeniowym o których mowa w Sekcji IX pkt 3; Zamawiający wymaga aby cena cząstkowa była identyczna dla każdego okresu rozliczeniowego; cenę cząstkową stanowić będzie suma składek w 12 miesięczynym okresie ubezpieczenia za każdy przedmiot ubezpieczenia, cena cząstkowa służyć będzie do obliczenia łącznej ceny o której mowa w Sekcji XVII pkt 3 ppkt 3.1, 3.3. składki i stawki ubezpieczeniowe w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia i okresach rozliczeniowych o których mowa w Sekcji IX pkt 3 za każdy przedmiot ubezpieczenia. 4. Przedmiotem Zamówienia jest usługa zwolniona z podatku od towarów i usług. 5. Podana w ofercie cena, o której mowa w Sekcji XVII pkt. 1, musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z Umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Zamówienia. 6. Cenę (składkę ubezpieczeniową) należy w ofercie określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz z późn. zm.). 7. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty. 8. Składki ubezpieczeniowe obwiązywać będą przez cały okres trwania Umowy i nie będą rewaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen od towarów i usług ogłoszonym przez GUS. SEKCJA XVIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. Oferty w każdej części (Zadaniu) Zamówienia, będą oceniane według kryterium: kryterium 1 cena (najniższa łączna cena, o której mowa w Sekcji XVII pkt. 1 - cena podana w cześć II Formularzu Oferty) waga 90%; kryterium 2 klauzule fakultatywne waga 10%. 2. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Sposób oceny ofert i wyliczenia liczby przyznanych punktów: Kryterium 1 cena: Oferty będą oceniane na podstawie łącznej ceny podanej w Formularzu Oferty, o 13

14 której mowa w Sekcji XVII pkt. 1, a przyznane punkty obliczane będą według poniższego wzoru: Wartość punktowa zostanie obliczona według wzoru: Cn Pc = Wc 100 Co gdzie: Cn - najniższa cena, Co - cena rozpatrywanej oferty, Wc - waga w kryterium cena (90%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,90), Pc- liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium cena Kryterium 2 klauzule fakultatywne: Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie oceny dodatkowych postanowień oferty poprzez zestawienie zaakceptowanych przez Wykonawcę dodatkowych warunków ochrony. Ocena dokonana zostanie na podstawie sumy uzyskanych punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych. Wartość punktowa zostanie obliczona według wzoru: Zo Pz = Wz 100 Zm gdzie: Pz - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywana ofertę za kryterium klauzule fakultatywne Zo- łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych. Zm - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych. Wz - waga kryterium klauzule fakultatywne (10%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,10) Opis sposobu dokonywania akceptacji klauzul fakultatywnych: W Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ dla każdego Zadania 14

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo