Spis zawartości projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis zawartości projektu"

Transkrypt

1 Spis zawartości projektu 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1 Podstawa prawna 1.2 Warunki przyłączenia 1.3 Uzgodnienia branżowe 1.4 Zgody właścicieli działek 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1 Zakres opracowania 2.2 Zabezpieczenie linii kablowych SN i nn 2.3 Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego 2.4 Rozmieszczenie opraw oświetleniowych 2.5 Budowa oświetlenia ulicznego 2.6 Sposób układania kabli ziemnych 2.7 Ochrona przeciwporażeniowa przebudowanego oświetlenia ulicznego 3. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 5. UWAGI KOŃCOWE 6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 7. RYSUNKI

2 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1. Podstawa prawna Podstawę prawną niniejszego projektu stanowią: - zlecenie Inwestora, - warunki przyłączenia wydane przez Vattenfall Distribution Poland S.A., - mapa sytuacyjno - wysokościowa, skala 1:500, - projekt zagospodarowania działek, - obowiązujące przepisy i normy projektowania 1.2. Warunki przyłączenia Warunki przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego wydane przez Vattenfall Distribution Poland S.A pismem nr DU/JC/100167/2009 z dnia Uzgodnienia branżowe Uzgodnienia branżowe budowy oświetlenie ulicznego w związku z remontem ul. Szafranka dołączono do niniejszego opracowania Zgody właścicieli działek Inwestycja będzie prowadzona na podstawie Art.11b. ust.1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194).

3 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1. Zakres opracowania Projekt dotyczy: - zabezpieczenie linii kablowej SN. - zabezpieczenie linii kablowej nn. - demontażu istniejącego oświetlenia ul. Szafranka - budowy obwodu niskiego napięcia oświetlenia ulicznego Szafranka kablem typu YAKY 4x35mm2 o łącznej długości 288 mb. - budowę 8 stanowisk słupowych z słupami typu A1a lub słupami równoważnymi. - zabudowę 8 szt opraw oświetlenia ulicznego S - 100W lub oprawami równoważnymi Zabezpieczenie linii kablowych SN i nn Istniejące linie kablowe SN i nn krzyżują się z remontowaną ulicą Szafranka. Szczegóły dotyczące istniejących przy ul. Szafranka linii kablowych określone są w piśmie Vattenfall Distribution Poland S.A nr VNSP/NTY/PJ/308/09 z dnia a trasy tych linii przedstawione na rys E1. W miejscu skrzyżowania sprawdzić czy istniejące kable są osłonięte rurami osłonowymi a w przypadku gdy rury osłonowe będą w złym stanie technicznym lub będą zbyt krótkie należy zabudować rury osłonowe. Dla kabli nn typu YAKY 4x 35 mm2 i YAKY 4x 50 mm2 zastosować należy rury osłonowe koloru niebieskiego dla kabli typu YAKY 4x120 mm2, i kabli typu YAKY - 4x240 mm2 ( 160 i 110). Dla kabli SN zastosować należy rury osłonowe 160 koloru czerwonego. Dodatkowo należy przewidzieć rezerwowe przepusty z rurą osłonową 160 i 110 w miejscach skrzyżowania kabli SN i nn z modernizowaną ulicą. Końce rur osłonowych muszą wystawać ok 1m poza krawężnik. Ze względu na zbyt dużą ilość linii kablowych biegnących równolegle i krzyżujących modernizowaną ulicę na rysunku E1 nie wrysowano rur osłaniających istniejące kable. W przypadku wystąpienia na trasie kabli innych urządzeń podziemnych niż te, które wyszczególniono w uzgodnieniach i naniesiono na planie (rys. nr E1) wykonać skrzyżowania zgodnie z normą N SEP-E-004, chroniąc kabel na odcinku skrzyżowania oraz po co najmniej 50 cm z każdej strony rurą osłonową dwudzielną i dokonać niezbędnych uzgodnień. Końce wszystkich rur zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do ich wnętrza wody oraz zanieczyszczeń. Prace związane z zabezpieczeniem istniejących linii kablowych należy prowadzić przy wyłączonych spod napięcia i uziemionych liniach kablowych. Dokładne położenie kabli SN i nn należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność z zastosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne

4 uszkodzenia kabli elektroenergetycznych ponosić będzie kierujący pracownikami Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego Istniejące oświetlenie ul. Szafranka wykonane jest w postaci opraw oświetleniowych zabudowanych na elewacjach budynków, a częściowo na słupach oświetleniowych. W związku ze złym stanem technicznym, istniejące oświetlenie całkowicie zdemontować Rozmieszczenie opraw oświetleniowych Lokalizację, ilość, typ opraw i słupów uzgodniono z inwestorem Miastem Mikołów Budowa oświetlenia ulicznego Zgodnie z warunkami przyłączenia nr DU/JC/100167/2009 z dnia wydanymi przez Vattenfall Distribution Poland S.A projektowane oświetlenie uliczne należy zasilić z istniejących słupów oświetleniowych przy ul. Karola Miarki oraz przy ul. Konstantego Prusa. Z słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Karola Miarki wyprowadzić kabel ziemny typu YAKY 4 x 35 mm2 o łącznej długości 288 mb. i wprowadzić kolejno do 8 stanowisk słupowych, a następnie wyprowadzić do istniejącego słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy ul. Konstantego Prusa. Oprawy należy podłączać do poszczególnych faz naprzemian, tak aby wszystkie fazy obwodu były obciążone równomiernie. Dokonać podziału zgodnie z rys. E2, na słupie nr S-5. Trasę projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego przedstawia Rys. nr E1. Dla budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Szafranka projektuje się budowę stanowisk słupowych wyposażonych w: - słup oświetleniowy o wys. 3,25 m 8 szt - zabudowę 8 szt. opraw oświetlenia sodowe -100 W - prefabrykowany fundament betonowy typu F100 8 szt (lub równoważne lub o wyższych parametrach technicznych); - złącza kablowe od słupów oświetleniowych 8 kpl; Oprawy wykonane są w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych IP-65/IP-44 oraz klasie ochronności II. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego od słupa nr S5 do S8 będzie możliwa po uprzednim zdemontowaniu istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Sposób układania kabli ziemnych Kable ziemne układać w ziemi na głębokości 70 cm z wyjątkiem ewentualnych miejsc skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi w sposób falisty z zapasem 1-3 % długości całkowitej wystarczającej do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu i wpływu temperatury. Na dnie wykopu nasypać 10 cm warstwę piasku, na której ułożyć kabel.

5 Zasypać go kolejną 10 cm warstwą piasku a następnie 15 cm warstwą ziemi bez kamieni. Następnie ułożyć folię z tworzywa sztucznego o szerokości, co najmniej 20 cm koloru niebieskiego i o grubości 0,5 mm. Ułożony, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i oznakowany kabel zasypać warstwą rodzimego gruntu. W miejscu skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami podziemnymi projektowany kabel należy osłonić rurą osłonową 110. Prace w miejscu ewentualnych skrzyżowań prowadzić zgodnie z warunkami podanymi przez użytkowników urządzeń podziemnych w uzgodnieniach. Końce wszystkich rur zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do ich wnętrza wody oraz zanieczyszczeń. Wzdłuż trasy linii kablowych na gł. 0,6 m. poprowadzić bednarkę FeZn 4x30 ocynkowaną. Bednarka będzie stanowić uziemienie ochronne. Miejsce robót Wykonawca powinien oznakować, zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakończeniu teren doprowadzić do stanu pierwotnego Ochrona przeciwporażeniowa przebudowanego oświetlenia ulicznego W opracowaniu przyjęto system samoczynnego wyłączenia zasilania przy użyciu wkładek topikowych BiWts 6A, które zamontowane będą na tabliczkach zaciskowych słupów oświetleniowych. Będą one spełniać również funkcję zabezpieczenia opraw przed zwarciami i przeciążeniami. Ochronie podlegają słupy, obudowy opraw oświetleniowych oraz wysięgniki. Uziemienie ochronne-robocze wykonać za pomocą bednarki FeZn 30x4 ułożonej wzdłuż wykopu kablowego na głębokości 0,6m. Uziemienie połączyć z zaciskami w słupach oświetleniowych zgodnie z katalogiem. Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna przekroczyć wartości Ru <= 2,73. Skuteczność ochrony należy sprawdzić metodą pomiarową. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeprowadzono dla następujących parametrów: - zabezpieczenia opraw wkładki topikowe BiWts-6A DII-E27, dla których wartość prądu wyłączającego zwarcie przy t < 5 sek Ia=18,3A - graniczna wartość napięcia dotykowego mogącego utrzymywać się długotrwale Ul=50V Wymagana rezystancja uziemienia słupów Ru<= Ul/Ia = 50V/18,3A = 2,73 gdzie 18,3 A to wartość prądu dla wkładki topikowej BiWts 6A powodująca jej przepalenie w czasie < 0,4s 3. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 3.1 Zakres robót : - wykopy do posadowienia słupów metalowych, - stawianie mechaniczne słupów przy użyciu dźwigu, - wykopy dla ułożenia odcinka kabla ziemnego, - zabudowa fundamentów i słupów, - montaż opraw oświetleniowych na słupach, - podpięcie wybudowanego odcinka kabla ziemnego do istniejącej instalacji oświetleniowej

6 3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych - kanalizacja sanitarna - instalacja wodociągowa - instalacja gazowa - kable elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia 3.3 Elementy mogące stwarzać zagrożenie - Istniejące kable ziemne średniego i niskiego napięcia 3.4 Przewidywane zagrożenia Podczas prac związanych z budową odcinka linii oświetleniowej mogą wystąpić zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonych robót. Największym zagrożeniem przy tego typu pracach jest porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym, oraz upadek z wysokości. Porażenie prądem elektrycznym może nastąpić w momencie przygotowania miejsca pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych (linia średniego i niskiego napięcia). Przy montażu przewodów, opraw oświetleniowych istnieje możliwość upadku z wysokości powyżej 7m. Inne zagrożenia może sprawiać użycie sprzętu mechanicznego dźwig i podnośnik PHM. 3.5 Sposób prowadzenia instruktażu Przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami przeprowadza instruktaż BHP wskazując miejsca zagrożenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem. 3.6 Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwu wypadku. - wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne - linię niskiego i średniego napięcia - wywiesić tablice ostrzegawcze o treści nie załączać - odpowiednio oznaczyć miejsce pracy - egzekwować od pracowników stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu. 4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 1. Kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi YAKY 4x35mm2 1kV m Przewód YDY 3x2,5 mm2 3. słup oświetleniowy o wys. 3,25 4. prefabrykowany fundament betonowy 5. Oprawa oświetleniowa 6. Źródła światła sodowe -100 W 7. Rura osłonowa niebieska Rura osłonowa czerwona Rura osłonowa czerwona Złącze kablowe do słupów oświetleniowych 11. Bednarka ocynkowana FeZn + Folia niebieska 12. Piasek rzeczny płukany 13. Opaski kablowe Oki szt. 30

7 5. UWAGI KOŃCOWE 4.1. Wykonanie całego zakresu robót przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, oraz obowiązującymi przepisami i normami, 4.2. Miejsce robót Wykonawca powinien oznakować, zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakończeniu teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty ziemne związane z wykopem rowu pod kabel wykonać sprzętem ręcznym 4.3. Wykonać sprawdzenie ciągłości żył kabli wykorzystując 24 V źródło napięcia stałego, 4.4. Wykonać pomiary oporności izolacji kabli za pomocą megaomomierza o napięciu 2,5 kv, 4.5. Bezpośrednio po podaniu napięcia sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Przed zasypaniem kabla zgłosić do odbioru robót zanikowych w Vattenfall Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. ul. Asnyka 1 Tychy oraz w Przedsiębiorstwie Geodezyjno - Kartograficznym dla wykonania inwentaryzacji na podkładach geodezyjnych.

8 Przedmiar robót Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szafranka w Mikołowie Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 DEMONTAŻ ISTNIEJACYCH NA BUDYNKACH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z PRZEWODAMI ZASILAJĄCYMI 1.1 KNNR 5 Demontaż opraw oświetleniowych, wysięgników na ścianach budynków 1008/04 - przez analogię kpl KNR 5-10 Demontaż przewodów o przekroju do 50 mm2, konsoli podtrzymujących 0905/03 przewody z przeznaczeniem na złom z udziałem podnośnika samochodowego 2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH LINII KABLOWYCH sn I Nn 2.1 KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140mm - rury osłonowe niebieskie razem kpl /01 A160 PS - współczynnik 1,5 - dwudzielne razem m KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 160mm - rury osłonowe niebieskie 0705/01 A160 PS - współczynnik 1,5 - dwudzielne razem m KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140mm - rury osłonowe 0705/01 DVK 160 PS czerwone - współczynnik 1,5 razem m 6 3 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 3,1 KNNR 6 Ręczne rozebranie chodnika z kostki brukowej o gr 8 cm razem m2 15 3,2 KNNR 6 Ręczne rozebranie chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm razem m ,3 KNNR 6 Ręczne rozebranie chodnika z płytek betonowych 50 x50 cm razem m2 12 3,4 KNNR 5 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głebokość 8 cm m x 2 razem m 220 3,5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych o grubości 8 cm razem m2 44 3,6 KNNR 5 Ręczne kopanie rowów dla kabli I stanowiska słupowego w gruncie kategorii III 0701/02 300*0,7*0,4 razem m3 84 3,7 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 2*0,1m o szer. do 0,4m 0706/01 300*0,2*0,4 razem m3 24 3,8 KNNR 5 Ułożenie rury osłonowej giętkiej karbowanej niebieskiej fi-50 na kabel 0705/01 analogia razem m 314 3,9 KNNR 5 Ręczne układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4 x 35mm2 + folia niebieska razem m 288 3,10 KNNR 5 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III 0702/02 290*0,5*0,4 razem m3 58 3,11 KNNR 5 Układanie uziomów w rowach kablowych 0907/06 bednarka stalowa ocynkowana (przewodów uziemiających) razem m 288 3,12 KNNR 5 Stawianie słupów oświetleniowych stylowych (wysięgników) 1001/01 o masie do 100kg razem szt 8 3,13 KNNR 5 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury 1003/03 osłonowe i wysięgniki YDY 3x2,5 mm2 razem szt 8 3,14 KNNR 5 Montaż opraw zewnętrznego oświetlenia na wysięgniku słupa 1004/01 razem szt 8 3,15 KNNR 5 Montaż przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 120 mm2 0603/01 w kanałach lub w tunelach luzem razem szt 18 3,16 KNNR 5 Zarobienie końca kabla 4 żyłowgo o przekroju żył do 50mm2 na nap do 1kV 0726/10 o izolacji z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x 35mm2 razem szt 18 3,17 KNNR 5 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów o przekroju do 2,5 mm2 1203/08 dla YDY 3 x 2,5 mm2 razem szt 16 3,18 KNNR 5 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów o przekroju do 16 mm2 1203/11 (analogia) dla kabla YAKY 4 x 35 mm2 razem szt 18 3,19 KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia 1302/03 razem odcinek 9 3,20 KNNR 5 Badanie i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego

9 1304/01 (pierwszy pomiar) razem szt 9 3,21 KNNR 6 Ręczne układanie chodnika z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej razem m2 20 3,22 KNNR 6 Ręczne układanie chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm na podsypce piaskowej razem m ,23 KNNR 6 Ręczne układanie chodnika z płytek betonowych 50 x50 cm na podsypce piaskowej razem m2 11 3,24 KNNR 1 Zagęszczenie nasypów z gruntu kat.iii ubijakami mechanicznymi - krotność x 2 razem m3 77,84 3,25 KNNR 5 Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni asfaltowych o grubości 8 cm razem m DODATKOWE KOSZTY DO UWZGLĘDNIENIA 4,1 kalk_własna Koszt opracowania projektu organizacji ruchu szt 1 4,2 kalk_własna Koszt oznakowania terenu szt 1 4,3 kalk_własna Koszt zabezpieczenia dojazdów i dojść pieszych do posesji szt 1 4,4 kalk_własna Koszt wykonania wykopów kontrolnych szt 6 4,5 kalk_własna Koszt dopuszczenia do prac demontażowych oraz podłączenia 4,6 kalk_własna nowego oświetlenia do istniejacego przy ul Prusa i ul. Miarki szt 3 4,7 kalk_własna Koszt nadzorów branżowych szt kpl 4,8 kalk_własna Koszt obsługi geodezyjnej - wytyczenie trasy oświetlenia - inwenteryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1 4,90 Razem 4,10 Podatek WAT 23% 4,11 Ogółem kosztorys Opracował Aleksander Mezglewski

10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. SZAFRANKA W MIKOŁOWIE. 1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Szafranka w Mikołowie. 2. Zakres stosowania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu na realizację w. w. robót. 3. Zakres robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych budową nowego oświetlenia ulicznego i likwidacją istniejącego napowietrznego oświetlenia zabudowanego na ścianie budynków wzdłuż ul. Szafranka. Zakres robót obejmuje następujące czynności: w zakresie robót demontażowych: - demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikami - demontaż przewodów aluminiowych gołych wraz z tzw. konsolami ze ściany budynków w zakresie robót związanych z budową oświetlenia: - rozebranie część chodników i ręczny wykop rowka po trasie projektowanego kabla - ręczne ułożenie kabla w rowku w rurze osłonowej giętkiej - ręczne ułożenie bednarki uziemiającej w rowku - ręczne wykopy dla słupów pod prefabrykowane fundamenty - montaż za pomocą dźwigu prefabrykowanych fundamentów - wprowadzenie do prefabrykowanych fundamentów kabli i bednarki uziemiającej - ręczne zasypanie rowka na całej trasie projektowanego oświetlenia - montaż za pomocą dźwigu nowych słupów oświetleniowych - montaż opraw oświetlenia ulicznego za pomocą podnośnika - montaż tabliczek bezpiecznikowych ( złącz słupowych ) - wciąganie do słupów przewodów łączących oprawę oświetleniową - podłączenie przewodów pod zaciski, obróbkę żył kabli wraz z pomiarami ich parametrów - wywóz ziemi samochodem 4. Określenia podstawowe: - słupy oświetleniowe ozdobne w nawiązaniu do istniejących na rynku, AL. do 4 m - konstrukcje wsporcze aluminiowe o kształcie ozdobnym, służące do mocowania opraw oświetleniowych, osadzane bezpośrednio na fundamencie prefabrykowanym za pomocą śrub, - złącze słupowe przeznaczone do połączeń kabli zasilających oraz zabezpieczenia opraw za pomocą bezpiecznika montowane we wnęce słupowej, - fundament prefabrykowany F 100, jest to podstawa do słupów oświetleniowych aluminiowych ozdobnych - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa wraz z oprawą oświetleniową, - oprawa oświetleniowa urządzenie służące do odbicia strumienia świetlnego wysłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną, 1

11 - lampa sodowa źródło światła, - wnęka słupowa miejsce usytuowania złącza słupowego, znajdująca się w dolnej części słupa, - przewód Ydy służy do połączenia oprawy oświetlenia ulicznego z siecią, - kabel YAKY 4x35mm 2 - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią, - linia kablowa kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, łącznie z osprzętem ułożone na wspólnej trasie, łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych, - trasa kablowa - pas terenu, w którym jest ułożona jedna lub więcej linii kablowych, - napięcie znamionowe linii napięcie między przewodowe, na które linia kablowa została zbudowana, - osprzęt linii kablowej zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli, - mufa kablowa termokurczliwa - połączenie dwóch ze sobą kabli za pomocą złączek oraz odizolowanie żył koszulką termokurczliwą, Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E [3]., - osłona kabla konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego, - przegroda osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń, - skrzyżowanie takie miejsce na linii kablowej, w którym jakikolwiek części rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakiekolwiek części rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia poziomego, - zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. - przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. - dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych. 5. Zastosowane materiały. Przewody Ydy Przewody używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E Zaleca się stosowanie przewodów o napięciu znamionowym 0,6/1 kv, Ydy o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca się stosowania przewodów AL o przekroju mniejszym niż 25 mm 2. Należy stosować przewód miedziany typu Ydy 3 x 2,5 mm 2 łączący oprawę oświetleniową z przewodem zasilającym AL. Zaciski łączące Do połączeń przewodów aluminiowych z przewodami miedzianymi należy stosować zaciski typu AL.-CU 2

12 Źródła światła, oprawy, kable i rury ochronne. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. Oprawy - oświetlenia drogowego o nowoczesnym wyglądzie, zapewniające wysoką jakość oświetlenia. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5 o C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%, w opakowaniach zgodnych z PN-86/O Kable 4x35mm 2 - używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E [17]. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kv, czterożyłowych lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Rury ochronne - dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli, posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Dzięki wysokiej sztywności obwodowej, używane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Przeznaczone do stosowania w wykopach otwartych. Układanie kabli Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Kable należy układać w trasach wytyczonych. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E [13]. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0 o C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego o szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Kable wychodzące z ziemi na słupy nn należy chronić rurą osłonową montowaną bezpośrednio do konstrukcji, do wysokości ok. 2,5 m. 3

13 Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie ok.1-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kv, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m. Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. Tablica 2. Odległości kabla od innych urządzeń podziemnych Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego 1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kv 2 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kv Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm pionowa przy skrzyżowaniu pozioma przy zbliżeniu Kable telekomunikacyjne Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 50 *) 50 5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M [18] 7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) 8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały *) Należy zastosować przepust kablowy Linia kablowa W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: głębokości zakopania kabla, grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, odległości folii ochronnej od kabla, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem. Wykopy pod fundamenty Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 4

14 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/ [25]. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B [2]. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/ [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Montaż fundamentów prefabrykowanych Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu F- 100, spełniającego wymagania PN-88/B [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/ [23]. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. Montaż słupów Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji załącznik ( rysunki słupów). Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Montaż złącz słupowych Montaż złącz ( wyposażonych w tabliczki zaciskowe do podłączenia kabli i gniazda bezpiecznikowe zabezpieczające lampy ), należy montować we wnękach słupowych za pomocą śrub mocujących. Podczas montażu przewodów do podstaw bezpiecznikowych i kabli do tabliczek zaciskowych należy sprawdzić jakość połączeń zacisków. Montaż opraw Montaż opraw należy wykonywać przy pomocy samochodu z podnośnikiem hydraulicznym. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 5

15 Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm 2. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Sprzęt do wykonania oświetlenia ulicznego. Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót : samochodu skrzyniowego, - żurawia samochodowego, samochodu specjalnego liniowego z podnośnikiem hydraulicznym, - zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70m3 /h, samochodu dostawczego, - piły spalinowej do cięcia betonu, - pilarkę spalinową do cięcia metalu - ciągnik kołowy koparka. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 6.Układanie chodników z betonowych kostek brukowych i płytek Kostkę i płytki należy ułożyć na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły ok 2 mm. Kostkę należy układać tak, aby po zagęszczeniu zajmowała położenie do istniejącej niwelety istniejącego chodnika. Po ułożeniu chodnika szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych i płytek betonowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek i płytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 7. Wykonanie robót. Demontaż istniejących opraw wydzielonego oświetlenia ulicznego zainstalowanego na budynkach Demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikami, przewodów AL i konsoli ze ścian wykonać za pomocą podnośnika w następującej kolejności: - demontaż opraw wraz z wysięgnikami - demontaż przewodów albuminowych - demontaż konsoli wsporczych ze ściany budynków 6

16 8. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu ukazania się nowych przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny. Zerowanie. Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Uziemienie. Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych 20 mm, nie krótszych niż 2,5 m, połączonych z bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. Instalacja przeciwporażeniowa Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej -punkt 7. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej 9. Obmiar robót. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 10. Odbiór robót. Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę w ramach tego zakresu przeprowadzona przez Inwestora, umożliwiająca dokonanie rozliczenia finansowego robót. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji zostaną przez Inwestora odrzucone. 7

17 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie. Do protokołu odbioru Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: - oświadczenie wykonawcy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami - wyniki pomiarów ochrony przeciwporażeniowej ( protokoły pomiarów ). - plan powykonawczy, - schemat ideowy, - atest na oprawy oświetleniowe, - atest na słupy oświetleniowe, - atest na fundamenty prefabrykowane, - geodezję. 11. Postępowanie z materiałami i urządzeniami odzyskanymi w wyniku demontażu: Przekazać do złomowania zużyte przewody aluminiowe, wysięgniki, konsole - fakturę złomowania zachować w celu przedstawienia Tauron Dystrybucja S.A. Zdemontowane oprawy oświetleniowe przekazać do Tauron Serwis GZE Tychy. Odbiór należy także zgłosić do Tauron Serwis GZE Sp. z o. o. w Tychach ul. Asnyka 1. Kopię protokołu odbioru należy przekazać do Tauron ( Dział usług Oświetleniowych ). 12. Przepisy związane. Normy 1. PN-80/B Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 2. PN-68/B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze 3. PN-76/E Oświetlenie dróg publicznych 4. PN-55/E Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 5. PN-75/E Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 6. PN-76/E Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 7. PN-83/E Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 8. PN-79/E Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 9. PN-93/E Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kv. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kv 10. BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 11. BN-77/ Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 12. BN-79/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 13 PN-74/E osprzęt linii elektroenergetycznych 14 PN-61/E przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. Inne dokumenty - przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE. 8

18 13. BHP. Warunki wykonania w. w. robót. Roboty należy wykonać za pomocą dźwigu i podnośnika przy wyłączonej i obustronnie uziemionej sieci oświetlenia ulicznego, zachowując odpowiednie odległości od urządzeń będących pod napięciem. Zachować szczególną ostrożność ze względu na ruch pojazdów i przechodzących przechodniów. Prace związane z wykonaniem wykopów pod kable i słupy oświetleniowe należy prowadzić ręcznie, wzdłuż istniejącego kabla oświetleniowego pod nadzorem właścicieli lub użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. W przypadku wykonywania uziemienia przed wbiciem sond uziemiających, należy wykonać ręcznie wykop na odpowiednią głębokość w celu sprawdzenia ukrytych w ziemi kabli energetycznych, teletechnicznych, gazu, wody itp. Miejsce wykonania robót należy wygrodzić i oznakować. Opracował: A. Mezglewski U.M. Mikołów Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej. 9

19

20

5. Zastosowane materiały.

5. Zastosowane materiały. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 81 W MIKOŁOWIE. 1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.03.01 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: - OŚWIETLENIE DROGOWE - Adres budowy: Dębnica Kaszubska ul. Piaskowa dz.nr 225/1 Stadium dokumentacji: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Gmina Dębnica Kaszubska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Jana Kunza w Bronowie. (pgr nr 318/6, 318/7, 317/7, 317/6) Inwestor: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do Alumetal i Tauron Dystrybucja S.A.) w Kętach

Przedmiar robót. Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do Alumetal i Tauron Dystrybucja S.A.) w Kętach Przedmiar robót Data: 2016-07-08 Budowa: Nr STWiOR: E-1, E-2 Kody CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne Obiekt/Rodzaj robót: Budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE magazynowo garażowego Kraśnik ul. Głęboka obręb 11-Podlesie, działka nr ew. 1624. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Bochnia, ul. Podgórca Inwestor GMINA MIASTA BOCHNIA Biuro kosztorysowe Zbigniew Stalmach Koszty zakupu 2015-10-31

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45122000-8 - Próbne wykopy 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory. Waldemar Łągiewka;

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Przedmiar robót Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu LAMBERT Projekt Sp. z o.o.. 43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 74 tel. +48 606701407 PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Bochnia, ul.sondla GMINA MIASTA BOCHNIA Zbigniew Stalmach Koszty zakupu 2015-10-31

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu Przedmiar robót Oświetlenie zewnętrzne terenu Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 563/13 Kod CPV 453161, 453142, 453143,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych NAZWA INWESTYCJI : Remont chodników i oświetlenia drogowegow m Bejsce ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY b. elektryczna

KOSZTORYS OFERTOWY b. elektryczna Lp. Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty ziemne Rozebranie ręczne nawierzchni z mas 2 mineralno-bitumicznych 80,00 m2 0719-060-050 3 5 KNR

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska Opracowanie: Firma JS ENERGO Janusz Sęk 37-500 Jarosław ul Pełkińska

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : ULICA J.III SOBIESKIEGO W ŻAGANIU OŚWIETLENIE DROGOWE Inwestor : GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM PL. SŁOWIAŃSKI 17,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA. Przebudowa słupa linii napowietrznej nn przy ul. Pszczyńskiej w Suszcu, Gmina Suszec. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE Lp. Podstawy PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE Rodzaje robót, opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m Nr Podstawa Opis Jm Ilość PRZEDMIAR Element Linie NN. WYIND /50/2 () 2 KNR 20/70/2 (2) 3 KNR 20/70/5 (2) 4 KNR 50/30/ 5 KNR 50/30/2 6 KNR 50/303/ 7 KNR 50/4/2 8 KNR 50/4/3 9 KNR 50/4/ 0 KNR 50/03/4 ()

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/5. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR /03

Przedmiar robót Strona 1/5. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR /03 Przedmiar robót Strona 1/5 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR 2-01 0707/03 2 KNR 5-10 1106/01 3 KNR 2-01 0701/03 4 KNR 2-01 0704/03 5 KNR 5-10 0301/01 6 KNR 5-10

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie powierzchni, długości i typu projektowanej sieci

3. Zestawienie powierzchni, długości i typu projektowanej sieci 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest: Remont odcinka kablowej linii oświetlenia drogowego zlokalizowanej w pasie drogi miejskiej na wiadukcie nad torami kolejowymi w miejscowości Świebodzin.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Inwestor : Gmina Czerniejewo Adres : 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8 Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Data:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY SONDLA W BOCHNI INWETOR : Gmina Miasta Bochnia 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Założenia kosztorysowe. Kosztorys obejmuje:

Założenia kosztorysowe. Kosztorys obejmuje: Założenia kosztorysowe Kosztorys obejmuje: Demontaż istniejącego, kolidującego oświetlenia i zasilania stoisk wystawienniczych Wykonanie instalacji oświetlenia parkingu przy ul. Wypoczynkowej Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1 Przedmiot opracowania... 2 2 Zakres opracowania... 2 3 Podstawa opracowania... 2 4 Opis rozwiązań technicznych... 2 4.1 Kolizje... 2 4.2 Układanie kabli... 3 5 Ochrona przed porażeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZADANIE PROJEKTOWE: OBIEKT: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gliwickiej w Legnicy. Oświetlenie uliczne w obrębie ulicy Gliwickiej.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa ul.mickiewicza Tarnów. Wykonawca:

Przedmiar robót Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa ul.mickiewicza Tarnów. Wykonawca: Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa ul.mickiewicza 2 33-100 Tarnów Wykonawca: 2014-03-10 Przedmiar robót Nazwa budowy: Budowa oświetlenia ulicznego Adres budowy: Lwowska, 33-100 Tarnów Obiekt: Oświetlenie ulicy

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I Przedmiar robót Budowa: Sybiraków w Braniewie- BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: ulica Botaniczna, Łąkowa i Plac Sybiraków Zamawiający: Gmina Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE data opracowania: kwiecień 2010 r. egzemplarz nr. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE część elektryczna Inwestor: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania...3 1.1 Zakres opracowania...3 1.2 Zakres projektu...3 2 Opis techniczny...4 2.1 Oświetlenie drogowe...4 2.1.1 Założenia ogólne dla sytuacji oświetleniowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne Przedmiot robót: Oświetlenie zewnętrzne terenu OSP Grębocice, działka nr 421 Zamawiający: Gmina Grębocice 59-150 Grębocice ul. Głogowska 3 Wykonawca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 26-11-2013 Samolicz SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR Strona 1 26-11-2013 DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Zasilanie NN 2 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny wykonawczy

Projekt techniczny wykonawczy Projekt techniczny wykonawczy Obiekt: Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej w ramach projektu: Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej poprzez budowę ścieżki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-08-13 Budowa: Oświetlenie drogowe w m. gmina Czerwonak Obiekt: Oświetlenie drogowe dz. nr nr 59/2;79/1 w m. Czerwonak Zamawiający: Gmina Czerwonak - ul. Żródlana 39 * 62-004

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Wilczej w

Bardziej szczegółowo

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz ERGOPROJEKT ul Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej oświetleniowej na ul Otorowskiej w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : działki nr 16/1, 19, 43 (obręb 462) w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ANEKS NR 1 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nr.3/E Instalacje elektroenergetyczne - Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2014-07-28 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Budowa linii oświetlenia Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15061) strona nr: 2 1 Element 1.1 KNNR 5/1001/3 (2) Montaż i stawianie

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH.

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH. SPIS TREŚCI UZGODNIENIA. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Uwagi ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Oświetlenie uliczne. 6. Iluminacja czołgu. 7. Ochrona przeciwporażeniowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestycja : Oświetlenie drogowe ADRES BUDOWY: Ryki Deptak przy stawie Skalskiego INWESTOR: Gmina Ryki Ul. Karola Wojtyły 29 08 500 Ryki Projektował - Czerwiec 2012- - 2

Bardziej szczegółowo

Rodos [8877] Tabela elementów. Numer elementu. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE DEMONTAŻE Razem k.b. 1/1

Rodos [8877] Tabela elementów. Numer elementu. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE DEMONTAŻE Razem k.b. 1/1 Tabela elementów Numer elementu Opis robót 1 2 3 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE DEMONTAŻE Wartość 1/1 Przedmiar robót Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 KNNR 6 0805/04 2 KNNR 1 0306/09 3 KNNR 5 0701/03

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania LUTY 2016 rok

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania LUTY 2016 rok PRZEDMIARY ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ PRZYŁACZA KABLOWEGO ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OCHRONNYCH ADRES INWESTYCJI : Sierpc,działki: nr ew. 971 oraz 975/1 INWESTOR : Gmina Miasto Sierpc ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2009-03-21 Budowa: Montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego Nr STWiOR: ELO-0109 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Linia nn Hrubieszów ul. Wodna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ.

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ. 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania. Projekt opracowano w oparciu o: - zlecenie Inwestora; - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 4112/RE06/2011 z dnia 14.04.2011 r.; - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Oświetlenie drogowe - droga powiatowa w miejscowości Kwaszenina

Kosztorys inwestorski. Oświetlenie drogowe - droga powiatowa w miejscowości Kwaszenina Kosztorys inwestorski Budowa: OŚWIETLENIE DROGOWE Inwestor: Powiat Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2013-08-14 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Układanie kabla 1.7. Ochrona od

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne P R Z E D M I A R R O B Ó T Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach Budowa: Zamawiający: oświetlenie zewnętrzne Miejski Zarząd Ulic i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

KOSZTORYS OFERTOWY. Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Budowa linii oświetlenia przejścia pomiędzy ul. Dolnośląską i Warsztatową w m. Września. 1 KNNR 5 0719-07 Ręczne rozebranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Zespół boisk i urządzeń sportowych z modułowym sytemowymbudynkiem zaplecza boisk " ORLIK 2012 " Zławieś Mała dz. Nr. 194/13,

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót w/w.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót w/w. D-01.00. OŚWIETLENIE TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przepompowni ścieków P1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA 1. Inwestor BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO Inwestorem

Bardziej szczegółowo

Spis Zawartości Opracowania

Spis Zawartości Opracowania Spis Zawartości Opracowania 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania 3.2. Zakres opracowania 3.3. Opis stanu istniejącego 3.4. Opis stanu projektowanego

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 1 M E T R Y K A P R O J E K T U BUDOWLANO WYKONAWCZEGO OBIEKT: TEMAT: Oświetlenie uliczne. Linia kablowa oświetlenia ulicznego LOKALIZACJA: INWESTOR: Opole ul. Kasprzaka Urząd Miasta Opola Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel.

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa ulicy Sportowej - Oświetlenie uliczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Przedmiar robót. Budowa ulicy Sportowej - Oświetlenie uliczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Darłowo Urząd Miasta Darłowo Sporządził Tadeusz Połoczański Koszalin wrzesień 2010

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10 CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA ZADANIU BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA ZADANIU BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA ZADANIU BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin ul. Powstańców 10 Adres budowy: 42-700 Rusinowice ul. Leśna Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY budowy oświetlenia ulicy Beskidzkiej w Ustroniu na działkach 579/2, 504/31 i 504/41, obręb Hermanice INWESTOR : Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń OPRACOWAŁ : Jerzy Polok

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina Sykal PRZEDMIAR ROBÓT Sporządzający: Biuro Kosztorysowe DELTA Robert Wawrzyniak, ul.pożegowska 27A Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 15-07-2016 Sykal PRZEDMIAR ROBÓT 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie Przedmiar robót Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie Data: 2011-10-04 Budowa: Budowa oświetlenia ulicznego Obiekt: Oświetlenie odcinka wałów nad rzeką Lubatówka w Krosnie Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-019 CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Budowa: ŚREM, UL. KOŚCIUSZKI - WYSZYŃSKIEGO Rodzaj robót: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE Inwestor: Przedmiar sporządził:

Bardziej szczegółowo

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ...

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ... Inwestor: Budowa: Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............ Kosztorys 1 Zasilanie 1 KNNR 5/405/7 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.1 Spis zawartości. 2.1. Opis techniczny 2.2. Obliczenia techniczne 2.3. Uwagi końcowe 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo