Spis zawartości projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis zawartości projektu"

Transkrypt

1 Spis zawartości projektu 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1 Podstawa prawna 1.2 Warunki przyłączenia 1.3 Uzgodnienia branżowe 1.4 Zgody właścicieli działek 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1 Zakres opracowania 2.2 Zabezpieczenie linii kablowych SN i nn 2.3 Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego 2.4 Rozmieszczenie opraw oświetleniowych 2.5 Budowa oświetlenia ulicznego 2.6 Sposób układania kabli ziemnych 2.7 Ochrona przeciwporażeniowa przebudowanego oświetlenia ulicznego 3. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 5. UWAGI KOŃCOWE 6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 7. RYSUNKI

2 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1. Podstawa prawna Podstawę prawną niniejszego projektu stanowią: - zlecenie Inwestora, - warunki przyłączenia wydane przez Vattenfall Distribution Poland S.A., - mapa sytuacyjno - wysokościowa, skala 1:500, - projekt zagospodarowania działek, - obowiązujące przepisy i normy projektowania 1.2. Warunki przyłączenia Warunki przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego wydane przez Vattenfall Distribution Poland S.A pismem nr DU/JC/100167/2009 z dnia Uzgodnienia branżowe Uzgodnienia branżowe budowy oświetlenie ulicznego w związku z remontem ul. Szafranka dołączono do niniejszego opracowania Zgody właścicieli działek Inwestycja będzie prowadzona na podstawie Art.11b. ust.1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194).

3 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1. Zakres opracowania Projekt dotyczy: - zabezpieczenie linii kablowej SN. - zabezpieczenie linii kablowej nn. - demontażu istniejącego oświetlenia ul. Szafranka - budowy obwodu niskiego napięcia oświetlenia ulicznego Szafranka kablem typu YAKY 4x35mm2 o łącznej długości 288 mb. - budowę 8 stanowisk słupowych z słupami typu A1a lub słupami równoważnymi. - zabudowę 8 szt opraw oświetlenia ulicznego S - 100W lub oprawami równoważnymi Zabezpieczenie linii kablowych SN i nn Istniejące linie kablowe SN i nn krzyżują się z remontowaną ulicą Szafranka. Szczegóły dotyczące istniejących przy ul. Szafranka linii kablowych określone są w piśmie Vattenfall Distribution Poland S.A nr VNSP/NTY/PJ/308/09 z dnia a trasy tych linii przedstawione na rys E1. W miejscu skrzyżowania sprawdzić czy istniejące kable są osłonięte rurami osłonowymi a w przypadku gdy rury osłonowe będą w złym stanie technicznym lub będą zbyt krótkie należy zabudować rury osłonowe. Dla kabli nn typu YAKY 4x 35 mm2 i YAKY 4x 50 mm2 zastosować należy rury osłonowe koloru niebieskiego dla kabli typu YAKY 4x120 mm2, i kabli typu YAKY - 4x240 mm2 ( 160 i 110). Dla kabli SN zastosować należy rury osłonowe 160 koloru czerwonego. Dodatkowo należy przewidzieć rezerwowe przepusty z rurą osłonową 160 i 110 w miejscach skrzyżowania kabli SN i nn z modernizowaną ulicą. Końce rur osłonowych muszą wystawać ok 1m poza krawężnik. Ze względu na zbyt dużą ilość linii kablowych biegnących równolegle i krzyżujących modernizowaną ulicę na rysunku E1 nie wrysowano rur osłaniających istniejące kable. W przypadku wystąpienia na trasie kabli innych urządzeń podziemnych niż te, które wyszczególniono w uzgodnieniach i naniesiono na planie (rys. nr E1) wykonać skrzyżowania zgodnie z normą N SEP-E-004, chroniąc kabel na odcinku skrzyżowania oraz po co najmniej 50 cm z każdej strony rurą osłonową dwudzielną i dokonać niezbędnych uzgodnień. Końce wszystkich rur zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do ich wnętrza wody oraz zanieczyszczeń. Prace związane z zabezpieczeniem istniejących linii kablowych należy prowadzić przy wyłączonych spod napięcia i uziemionych liniach kablowych. Dokładne położenie kabli SN i nn należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność z zastosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne

4 uszkodzenia kabli elektroenergetycznych ponosić będzie kierujący pracownikami Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego Istniejące oświetlenie ul. Szafranka wykonane jest w postaci opraw oświetleniowych zabudowanych na elewacjach budynków, a częściowo na słupach oświetleniowych. W związku ze złym stanem technicznym, istniejące oświetlenie całkowicie zdemontować Rozmieszczenie opraw oświetleniowych Lokalizację, ilość, typ opraw i słupów uzgodniono z inwestorem Miastem Mikołów Budowa oświetlenia ulicznego Zgodnie z warunkami przyłączenia nr DU/JC/100167/2009 z dnia wydanymi przez Vattenfall Distribution Poland S.A projektowane oświetlenie uliczne należy zasilić z istniejących słupów oświetleniowych przy ul. Karola Miarki oraz przy ul. Konstantego Prusa. Z słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Karola Miarki wyprowadzić kabel ziemny typu YAKY 4 x 35 mm2 o łącznej długości 288 mb. i wprowadzić kolejno do 8 stanowisk słupowych, a następnie wyprowadzić do istniejącego słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy ul. Konstantego Prusa. Oprawy należy podłączać do poszczególnych faz naprzemian, tak aby wszystkie fazy obwodu były obciążone równomiernie. Dokonać podziału zgodnie z rys. E2, na słupie nr S-5. Trasę projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego przedstawia Rys. nr E1. Dla budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Szafranka projektuje się budowę stanowisk słupowych wyposażonych w: - słup oświetleniowy o wys. 3,25 m 8 szt - zabudowę 8 szt. opraw oświetlenia sodowe -100 W - prefabrykowany fundament betonowy typu F100 8 szt (lub równoważne lub o wyższych parametrach technicznych); - złącza kablowe od słupów oświetleniowych 8 kpl; Oprawy wykonane są w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych IP-65/IP-44 oraz klasie ochronności II. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego od słupa nr S5 do S8 będzie możliwa po uprzednim zdemontowaniu istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Sposób układania kabli ziemnych Kable ziemne układać w ziemi na głębokości 70 cm z wyjątkiem ewentualnych miejsc skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi w sposób falisty z zapasem 1-3 % długości całkowitej wystarczającej do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu i wpływu temperatury. Na dnie wykopu nasypać 10 cm warstwę piasku, na której ułożyć kabel.

5 Zasypać go kolejną 10 cm warstwą piasku a następnie 15 cm warstwą ziemi bez kamieni. Następnie ułożyć folię z tworzywa sztucznego o szerokości, co najmniej 20 cm koloru niebieskiego i o grubości 0,5 mm. Ułożony, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i oznakowany kabel zasypać warstwą rodzimego gruntu. W miejscu skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami podziemnymi projektowany kabel należy osłonić rurą osłonową 110. Prace w miejscu ewentualnych skrzyżowań prowadzić zgodnie z warunkami podanymi przez użytkowników urządzeń podziemnych w uzgodnieniach. Końce wszystkich rur zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do ich wnętrza wody oraz zanieczyszczeń. Wzdłuż trasy linii kablowych na gł. 0,6 m. poprowadzić bednarkę FeZn 4x30 ocynkowaną. Bednarka będzie stanowić uziemienie ochronne. Miejsce robót Wykonawca powinien oznakować, zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakończeniu teren doprowadzić do stanu pierwotnego Ochrona przeciwporażeniowa przebudowanego oświetlenia ulicznego W opracowaniu przyjęto system samoczynnego wyłączenia zasilania przy użyciu wkładek topikowych BiWts 6A, które zamontowane będą na tabliczkach zaciskowych słupów oświetleniowych. Będą one spełniać również funkcję zabezpieczenia opraw przed zwarciami i przeciążeniami. Ochronie podlegają słupy, obudowy opraw oświetleniowych oraz wysięgniki. Uziemienie ochronne-robocze wykonać za pomocą bednarki FeZn 30x4 ułożonej wzdłuż wykopu kablowego na głębokości 0,6m. Uziemienie połączyć z zaciskami w słupach oświetleniowych zgodnie z katalogiem. Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna przekroczyć wartości Ru <= 2,73. Skuteczność ochrony należy sprawdzić metodą pomiarową. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeprowadzono dla następujących parametrów: - zabezpieczenia opraw wkładki topikowe BiWts-6A DII-E27, dla których wartość prądu wyłączającego zwarcie przy t < 5 sek Ia=18,3A - graniczna wartość napięcia dotykowego mogącego utrzymywać się długotrwale Ul=50V Wymagana rezystancja uziemienia słupów Ru<= Ul/Ia = 50V/18,3A = 2,73 gdzie 18,3 A to wartość prądu dla wkładki topikowej BiWts 6A powodująca jej przepalenie w czasie < 0,4s 3. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 3.1 Zakres robót : - wykopy do posadowienia słupów metalowych, - stawianie mechaniczne słupów przy użyciu dźwigu, - wykopy dla ułożenia odcinka kabla ziemnego, - zabudowa fundamentów i słupów, - montaż opraw oświetleniowych na słupach, - podpięcie wybudowanego odcinka kabla ziemnego do istniejącej instalacji oświetleniowej

6 3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych - kanalizacja sanitarna - instalacja wodociągowa - instalacja gazowa - kable elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia 3.3 Elementy mogące stwarzać zagrożenie - Istniejące kable ziemne średniego i niskiego napięcia 3.4 Przewidywane zagrożenia Podczas prac związanych z budową odcinka linii oświetleniowej mogą wystąpić zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonych robót. Największym zagrożeniem przy tego typu pracach jest porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym, oraz upadek z wysokości. Porażenie prądem elektrycznym może nastąpić w momencie przygotowania miejsca pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych (linia średniego i niskiego napięcia). Przy montażu przewodów, opraw oświetleniowych istnieje możliwość upadku z wysokości powyżej 7m. Inne zagrożenia może sprawiać użycie sprzętu mechanicznego dźwig i podnośnik PHM. 3.5 Sposób prowadzenia instruktażu Przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami przeprowadza instruktaż BHP wskazując miejsca zagrożenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem. 3.6 Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwu wypadku. - wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne - linię niskiego i średniego napięcia - wywiesić tablice ostrzegawcze o treści nie załączać - odpowiednio oznaczyć miejsce pracy - egzekwować od pracowników stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu. 4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 1. Kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi YAKY 4x35mm2 1kV m Przewód YDY 3x2,5 mm2 3. słup oświetleniowy o wys. 3,25 4. prefabrykowany fundament betonowy 5. Oprawa oświetleniowa 6. Źródła światła sodowe -100 W 7. Rura osłonowa niebieska Rura osłonowa czerwona Rura osłonowa czerwona Złącze kablowe do słupów oświetleniowych 11. Bednarka ocynkowana FeZn + Folia niebieska 12. Piasek rzeczny płukany 13. Opaski kablowe Oki szt. 30

7 5. UWAGI KOŃCOWE 4.1. Wykonanie całego zakresu robót przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, oraz obowiązującymi przepisami i normami, 4.2. Miejsce robót Wykonawca powinien oznakować, zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakończeniu teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty ziemne związane z wykopem rowu pod kabel wykonać sprzętem ręcznym 4.3. Wykonać sprawdzenie ciągłości żył kabli wykorzystując 24 V źródło napięcia stałego, 4.4. Wykonać pomiary oporności izolacji kabli za pomocą megaomomierza o napięciu 2,5 kv, 4.5. Bezpośrednio po podaniu napięcia sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Przed zasypaniem kabla zgłosić do odbioru robót zanikowych w Vattenfall Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. ul. Asnyka 1 Tychy oraz w Przedsiębiorstwie Geodezyjno - Kartograficznym dla wykonania inwentaryzacji na podkładach geodezyjnych.

8 Przedmiar robót Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szafranka w Mikołowie Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 DEMONTAŻ ISTNIEJACYCH NA BUDYNKACH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z PRZEWODAMI ZASILAJĄCYMI 1.1 KNNR 5 Demontaż opraw oświetleniowych, wysięgników na ścianach budynków 1008/04 - przez analogię kpl KNR 5-10 Demontaż przewodów o przekroju do 50 mm2, konsoli podtrzymujących 0905/03 przewody z przeznaczeniem na złom z udziałem podnośnika samochodowego 2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH LINII KABLOWYCH sn I Nn 2.1 KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140mm - rury osłonowe niebieskie razem kpl /01 A160 PS - współczynnik 1,5 - dwudzielne razem m KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 160mm - rury osłonowe niebieskie 0705/01 A160 PS - współczynnik 1,5 - dwudzielne razem m KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140mm - rury osłonowe 0705/01 DVK 160 PS czerwone - współczynnik 1,5 razem m 6 3 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 3,1 KNNR 6 Ręczne rozebranie chodnika z kostki brukowej o gr 8 cm razem m2 15 3,2 KNNR 6 Ręczne rozebranie chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm razem m ,3 KNNR 6 Ręczne rozebranie chodnika z płytek betonowych 50 x50 cm razem m2 12 3,4 KNNR 5 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głebokość 8 cm m x 2 razem m 220 3,5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych o grubości 8 cm razem m2 44 3,6 KNNR 5 Ręczne kopanie rowów dla kabli I stanowiska słupowego w gruncie kategorii III 0701/02 300*0,7*0,4 razem m3 84 3,7 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 2*0,1m o szer. do 0,4m 0706/01 300*0,2*0,4 razem m3 24 3,8 KNNR 5 Ułożenie rury osłonowej giętkiej karbowanej niebieskiej fi-50 na kabel 0705/01 analogia razem m 314 3,9 KNNR 5 Ręczne układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4 x 35mm2 + folia niebieska razem m 288 3,10 KNNR 5 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III 0702/02 290*0,5*0,4 razem m3 58 3,11 KNNR 5 Układanie uziomów w rowach kablowych 0907/06 bednarka stalowa ocynkowana (przewodów uziemiających) razem m 288 3,12 KNNR 5 Stawianie słupów oświetleniowych stylowych (wysięgników) 1001/01 o masie do 100kg razem szt 8 3,13 KNNR 5 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury 1003/03 osłonowe i wysięgniki YDY 3x2,5 mm2 razem szt 8 3,14 KNNR 5 Montaż opraw zewnętrznego oświetlenia na wysięgniku słupa 1004/01 razem szt 8 3,15 KNNR 5 Montaż przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 120 mm2 0603/01 w kanałach lub w tunelach luzem razem szt 18 3,16 KNNR 5 Zarobienie końca kabla 4 żyłowgo o przekroju żył do 50mm2 na nap do 1kV 0726/10 o izolacji z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x 35mm2 razem szt 18 3,17 KNNR 5 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów o przekroju do 2,5 mm2 1203/08 dla YDY 3 x 2,5 mm2 razem szt 16 3,18 KNNR 5 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów o przekroju do 16 mm2 1203/11 (analogia) dla kabla YAKY 4 x 35 mm2 razem szt 18 3,19 KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia 1302/03 razem odcinek 9 3,20 KNNR 5 Badanie i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego

9 1304/01 (pierwszy pomiar) razem szt 9 3,21 KNNR 6 Ręczne układanie chodnika z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej razem m2 20 3,22 KNNR 6 Ręczne układanie chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm na podsypce piaskowej razem m ,23 KNNR 6 Ręczne układanie chodnika z płytek betonowych 50 x50 cm na podsypce piaskowej razem m2 11 3,24 KNNR 1 Zagęszczenie nasypów z gruntu kat.iii ubijakami mechanicznymi - krotność x 2 razem m3 77,84 3,25 KNNR 5 Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni asfaltowych o grubości 8 cm razem m DODATKOWE KOSZTY DO UWZGLĘDNIENIA 4,1 kalk_własna Koszt opracowania projektu organizacji ruchu szt 1 4,2 kalk_własna Koszt oznakowania terenu szt 1 4,3 kalk_własna Koszt zabezpieczenia dojazdów i dojść pieszych do posesji szt 1 4,4 kalk_własna Koszt wykonania wykopów kontrolnych szt 6 4,5 kalk_własna Koszt dopuszczenia do prac demontażowych oraz podłączenia 4,6 kalk_własna nowego oświetlenia do istniejacego przy ul Prusa i ul. Miarki szt 3 4,7 kalk_własna Koszt nadzorów branżowych szt kpl 4,8 kalk_własna Koszt obsługi geodezyjnej - wytyczenie trasy oświetlenia - inwenteryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1 4,90 Razem 4,10 Podatek WAT 23% 4,11 Ogółem kosztorys Opracował Aleksander Mezglewski

10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. SZAFRANKA W MIKOŁOWIE. 1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Szafranka w Mikołowie. 2. Zakres stosowania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu na realizację w. w. robót. 3. Zakres robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych budową nowego oświetlenia ulicznego i likwidacją istniejącego napowietrznego oświetlenia zabudowanego na ścianie budynków wzdłuż ul. Szafranka. Zakres robót obejmuje następujące czynności: w zakresie robót demontażowych: - demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikami - demontaż przewodów aluminiowych gołych wraz z tzw. konsolami ze ściany budynków w zakresie robót związanych z budową oświetlenia: - rozebranie część chodników i ręczny wykop rowka po trasie projektowanego kabla - ręczne ułożenie kabla w rowku w rurze osłonowej giętkiej - ręczne ułożenie bednarki uziemiającej w rowku - ręczne wykopy dla słupów pod prefabrykowane fundamenty - montaż za pomocą dźwigu prefabrykowanych fundamentów - wprowadzenie do prefabrykowanych fundamentów kabli i bednarki uziemiającej - ręczne zasypanie rowka na całej trasie projektowanego oświetlenia - montaż za pomocą dźwigu nowych słupów oświetleniowych - montaż opraw oświetlenia ulicznego za pomocą podnośnika - montaż tabliczek bezpiecznikowych ( złącz słupowych ) - wciąganie do słupów przewodów łączących oprawę oświetleniową - podłączenie przewodów pod zaciski, obróbkę żył kabli wraz z pomiarami ich parametrów - wywóz ziemi samochodem 4. Określenia podstawowe: - słupy oświetleniowe ozdobne w nawiązaniu do istniejących na rynku, AL. do 4 m - konstrukcje wsporcze aluminiowe o kształcie ozdobnym, służące do mocowania opraw oświetleniowych, osadzane bezpośrednio na fundamencie prefabrykowanym za pomocą śrub, - złącze słupowe przeznaczone do połączeń kabli zasilających oraz zabezpieczenia opraw za pomocą bezpiecznika montowane we wnęce słupowej, - fundament prefabrykowany F 100, jest to podstawa do słupów oświetleniowych aluminiowych ozdobnych - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa wraz z oprawą oświetleniową, - oprawa oświetleniowa urządzenie służące do odbicia strumienia świetlnego wysłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną, 1

11 - lampa sodowa źródło światła, - wnęka słupowa miejsce usytuowania złącza słupowego, znajdująca się w dolnej części słupa, - przewód Ydy służy do połączenia oprawy oświetlenia ulicznego z siecią, - kabel YAKY 4x35mm 2 - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią, - linia kablowa kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, łącznie z osprzętem ułożone na wspólnej trasie, łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych, - trasa kablowa - pas terenu, w którym jest ułożona jedna lub więcej linii kablowych, - napięcie znamionowe linii napięcie między przewodowe, na które linia kablowa została zbudowana, - osprzęt linii kablowej zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli, - mufa kablowa termokurczliwa - połączenie dwóch ze sobą kabli za pomocą złączek oraz odizolowanie żył koszulką termokurczliwą, Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E [3]., - osłona kabla konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego, - przegroda osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń, - skrzyżowanie takie miejsce na linii kablowej, w którym jakikolwiek części rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakiekolwiek części rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia poziomego, - zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. - przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. - dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych. 5. Zastosowane materiały. Przewody Ydy Przewody używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E Zaleca się stosowanie przewodów o napięciu znamionowym 0,6/1 kv, Ydy o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca się stosowania przewodów AL o przekroju mniejszym niż 25 mm 2. Należy stosować przewód miedziany typu Ydy 3 x 2,5 mm 2 łączący oprawę oświetleniową z przewodem zasilającym AL. Zaciski łączące Do połączeń przewodów aluminiowych z przewodami miedzianymi należy stosować zaciski typu AL.-CU 2

12 Źródła światła, oprawy, kable i rury ochronne. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. Oprawy - oświetlenia drogowego o nowoczesnym wyglądzie, zapewniające wysoką jakość oświetlenia. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5 o C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%, w opakowaniach zgodnych z PN-86/O Kable 4x35mm 2 - używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E [17]. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kv, czterożyłowych lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Rury ochronne - dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli, posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Dzięki wysokiej sztywności obwodowej, używane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Przeznaczone do stosowania w wykopach otwartych. Układanie kabli Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Kable należy układać w trasach wytyczonych. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E [13]. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0 o C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego o szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Kable wychodzące z ziemi na słupy nn należy chronić rurą osłonową montowaną bezpośrednio do konstrukcji, do wysokości ok. 2,5 m. 3

13 Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie ok.1-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kv, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m. Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. Tablica 2. Odległości kabla od innych urządzeń podziemnych Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego 1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kv 2 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kv Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm pionowa przy skrzyżowaniu pozioma przy zbliżeniu Kable telekomunikacyjne Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 50 *) 50 5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M [18] 7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) 8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały *) Należy zastosować przepust kablowy Linia kablowa W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: głębokości zakopania kabla, grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, odległości folii ochronnej od kabla, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem. Wykopy pod fundamenty Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 4

14 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/ [25]. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B [2]. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/ [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Montaż fundamentów prefabrykowanych Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu F- 100, spełniającego wymagania PN-88/B [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/ [23]. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. Montaż słupów Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji załącznik ( rysunki słupów). Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Montaż złącz słupowych Montaż złącz ( wyposażonych w tabliczki zaciskowe do podłączenia kabli i gniazda bezpiecznikowe zabezpieczające lampy ), należy montować we wnękach słupowych za pomocą śrub mocujących. Podczas montażu przewodów do podstaw bezpiecznikowych i kabli do tabliczek zaciskowych należy sprawdzić jakość połączeń zacisków. Montaż opraw Montaż opraw należy wykonywać przy pomocy samochodu z podnośnikiem hydraulicznym. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 5

15 Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm 2. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Sprzęt do wykonania oświetlenia ulicznego. Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót : samochodu skrzyniowego, - żurawia samochodowego, samochodu specjalnego liniowego z podnośnikiem hydraulicznym, - zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70m3 /h, samochodu dostawczego, - piły spalinowej do cięcia betonu, - pilarkę spalinową do cięcia metalu - ciągnik kołowy koparka. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 6.Układanie chodników z betonowych kostek brukowych i płytek Kostkę i płytki należy ułożyć na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły ok 2 mm. Kostkę należy układać tak, aby po zagęszczeniu zajmowała położenie do istniejącej niwelety istniejącego chodnika. Po ułożeniu chodnika szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych i płytek betonowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek i płytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 7. Wykonanie robót. Demontaż istniejących opraw wydzielonego oświetlenia ulicznego zainstalowanego na budynkach Demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikami, przewodów AL i konsoli ze ścian wykonać za pomocą podnośnika w następującej kolejności: - demontaż opraw wraz z wysięgnikami - demontaż przewodów albuminowych - demontaż konsoli wsporczych ze ściany budynków 6

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 2 Spis treści: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI 04-039 WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel. 0 609612446, e-mail : hryszewski@o2.pl, fax : 22 8135981 Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST-3S. INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA. S. Roboty sanitarne S. Roboty sanitarne SST-3S Instalacja gazowa zbiornikowa wraz z robotami towarzyszącymi. Kod CPV: 45330000-0 (inst. gazowe), Kod CPV: 45321000-3 (izolacje ciepłochronne), Kod CPV: 45324000-4 (tynkowanie),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I LO, II LO MYSŁOWICE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I LO, II LO MYSŁOWICE 2 CZĘŚĆ CLCKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NAZWA I KODY CPV: GRUPA - 45310000-3, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kategoria - 45311000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E.01.01.01. E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 1. Wstęp

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E.01.01.01. E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 1. Wstęp E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA ul. Ciasna 2; 80-111 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 pracownia@menos.gda.pl; www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.04.30 data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo