Spis zawartości projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis zawartości projektu"

Transkrypt

1 Spis zawartości projektu 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1 Podstawa prawna 1.2 Warunki przyłączenia 1.3 Uzgodnienia branżowe 1.4 Zgody właścicieli działek 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1 Zakres opracowania 2.2 Zabezpieczenie linii kablowych SN i nn 2.3 Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego 2.4 Rozmieszczenie opraw oświetleniowych 2.5 Budowa oświetlenia ulicznego 2.6 Sposób układania kabli ziemnych 2.7 Ochrona przeciwporażeniowa przebudowanego oświetlenia ulicznego 3. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 5. UWAGI KOŃCOWE 6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 7. RYSUNKI

2 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1. Podstawa prawna Podstawę prawną niniejszego projektu stanowią: - zlecenie Inwestora, - warunki przyłączenia wydane przez Vattenfall Distribution Poland S.A., - mapa sytuacyjno - wysokościowa, skala 1:500, - projekt zagospodarowania działek, - obowiązujące przepisy i normy projektowania 1.2. Warunki przyłączenia Warunki przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego wydane przez Vattenfall Distribution Poland S.A pismem nr DU/JC/100167/2009 z dnia Uzgodnienia branżowe Uzgodnienia branżowe budowy oświetlenie ulicznego w związku z remontem ul. Szafranka dołączono do niniejszego opracowania Zgody właścicieli działek Inwestycja będzie prowadzona na podstawie Art.11b. ust.1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194).

3 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1. Zakres opracowania Projekt dotyczy: - zabezpieczenie linii kablowej SN. - zabezpieczenie linii kablowej nn. - demontażu istniejącego oświetlenia ul. Szafranka - budowy obwodu niskiego napięcia oświetlenia ulicznego Szafranka kablem typu YAKY 4x35mm2 o łącznej długości 288 mb. - budowę 8 stanowisk słupowych z słupami typu A1a lub słupami równoważnymi. - zabudowę 8 szt opraw oświetlenia ulicznego S - 100W lub oprawami równoważnymi Zabezpieczenie linii kablowych SN i nn Istniejące linie kablowe SN i nn krzyżują się z remontowaną ulicą Szafranka. Szczegóły dotyczące istniejących przy ul. Szafranka linii kablowych określone są w piśmie Vattenfall Distribution Poland S.A nr VNSP/NTY/PJ/308/09 z dnia a trasy tych linii przedstawione na rys E1. W miejscu skrzyżowania sprawdzić czy istniejące kable są osłonięte rurami osłonowymi a w przypadku gdy rury osłonowe będą w złym stanie technicznym lub będą zbyt krótkie należy zabudować rury osłonowe. Dla kabli nn typu YAKY 4x 35 mm2 i YAKY 4x 50 mm2 zastosować należy rury osłonowe koloru niebieskiego dla kabli typu YAKY 4x120 mm2, i kabli typu YAKY - 4x240 mm2 ( 160 i 110). Dla kabli SN zastosować należy rury osłonowe 160 koloru czerwonego. Dodatkowo należy przewidzieć rezerwowe przepusty z rurą osłonową 160 i 110 w miejscach skrzyżowania kabli SN i nn z modernizowaną ulicą. Końce rur osłonowych muszą wystawać ok 1m poza krawężnik. Ze względu na zbyt dużą ilość linii kablowych biegnących równolegle i krzyżujących modernizowaną ulicę na rysunku E1 nie wrysowano rur osłaniających istniejące kable. W przypadku wystąpienia na trasie kabli innych urządzeń podziemnych niż te, które wyszczególniono w uzgodnieniach i naniesiono na planie (rys. nr E1) wykonać skrzyżowania zgodnie z normą N SEP-E-004, chroniąc kabel na odcinku skrzyżowania oraz po co najmniej 50 cm z każdej strony rurą osłonową dwudzielną i dokonać niezbędnych uzgodnień. Końce wszystkich rur zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do ich wnętrza wody oraz zanieczyszczeń. Prace związane z zabezpieczeniem istniejących linii kablowych należy prowadzić przy wyłączonych spod napięcia i uziemionych liniach kablowych. Dokładne położenie kabli SN i nn należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność z zastosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne

4 uszkodzenia kabli elektroenergetycznych ponosić będzie kierujący pracownikami Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego Istniejące oświetlenie ul. Szafranka wykonane jest w postaci opraw oświetleniowych zabudowanych na elewacjach budynków, a częściowo na słupach oświetleniowych. W związku ze złym stanem technicznym, istniejące oświetlenie całkowicie zdemontować Rozmieszczenie opraw oświetleniowych Lokalizację, ilość, typ opraw i słupów uzgodniono z inwestorem Miastem Mikołów Budowa oświetlenia ulicznego Zgodnie z warunkami przyłączenia nr DU/JC/100167/2009 z dnia wydanymi przez Vattenfall Distribution Poland S.A projektowane oświetlenie uliczne należy zasilić z istniejących słupów oświetleniowych przy ul. Karola Miarki oraz przy ul. Konstantego Prusa. Z słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Karola Miarki wyprowadzić kabel ziemny typu YAKY 4 x 35 mm2 o łącznej długości 288 mb. i wprowadzić kolejno do 8 stanowisk słupowych, a następnie wyprowadzić do istniejącego słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy ul. Konstantego Prusa. Oprawy należy podłączać do poszczególnych faz naprzemian, tak aby wszystkie fazy obwodu były obciążone równomiernie. Dokonać podziału zgodnie z rys. E2, na słupie nr S-5. Trasę projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego przedstawia Rys. nr E1. Dla budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Szafranka projektuje się budowę stanowisk słupowych wyposażonych w: - słup oświetleniowy o wys. 3,25 m 8 szt - zabudowę 8 szt. opraw oświetlenia sodowe -100 W - prefabrykowany fundament betonowy typu F100 8 szt (lub równoważne lub o wyższych parametrach technicznych); - złącza kablowe od słupów oświetleniowych 8 kpl; Oprawy wykonane są w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych IP-65/IP-44 oraz klasie ochronności II. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego od słupa nr S5 do S8 będzie możliwa po uprzednim zdemontowaniu istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Sposób układania kabli ziemnych Kable ziemne układać w ziemi na głębokości 70 cm z wyjątkiem ewentualnych miejsc skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi w sposób falisty z zapasem 1-3 % długości całkowitej wystarczającej do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu i wpływu temperatury. Na dnie wykopu nasypać 10 cm warstwę piasku, na której ułożyć kabel.

5 Zasypać go kolejną 10 cm warstwą piasku a następnie 15 cm warstwą ziemi bez kamieni. Następnie ułożyć folię z tworzywa sztucznego o szerokości, co najmniej 20 cm koloru niebieskiego i o grubości 0,5 mm. Ułożony, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i oznakowany kabel zasypać warstwą rodzimego gruntu. W miejscu skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami podziemnymi projektowany kabel należy osłonić rurą osłonową 110. Prace w miejscu ewentualnych skrzyżowań prowadzić zgodnie z warunkami podanymi przez użytkowników urządzeń podziemnych w uzgodnieniach. Końce wszystkich rur zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do ich wnętrza wody oraz zanieczyszczeń. Wzdłuż trasy linii kablowych na gł. 0,6 m. poprowadzić bednarkę FeZn 4x30 ocynkowaną. Bednarka będzie stanowić uziemienie ochronne. Miejsce robót Wykonawca powinien oznakować, zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakończeniu teren doprowadzić do stanu pierwotnego Ochrona przeciwporażeniowa przebudowanego oświetlenia ulicznego W opracowaniu przyjęto system samoczynnego wyłączenia zasilania przy użyciu wkładek topikowych BiWts 6A, które zamontowane będą na tabliczkach zaciskowych słupów oświetleniowych. Będą one spełniać również funkcję zabezpieczenia opraw przed zwarciami i przeciążeniami. Ochronie podlegają słupy, obudowy opraw oświetleniowych oraz wysięgniki. Uziemienie ochronne-robocze wykonać za pomocą bednarki FeZn 30x4 ułożonej wzdłuż wykopu kablowego na głębokości 0,6m. Uziemienie połączyć z zaciskami w słupach oświetleniowych zgodnie z katalogiem. Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna przekroczyć wartości Ru <= 2,73. Skuteczność ochrony należy sprawdzić metodą pomiarową. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeprowadzono dla następujących parametrów: - zabezpieczenia opraw wkładki topikowe BiWts-6A DII-E27, dla których wartość prądu wyłączającego zwarcie przy t < 5 sek Ia=18,3A - graniczna wartość napięcia dotykowego mogącego utrzymywać się długotrwale Ul=50V Wymagana rezystancja uziemienia słupów Ru<= Ul/Ia = 50V/18,3A = 2,73 gdzie 18,3 A to wartość prądu dla wkładki topikowej BiWts 6A powodująca jej przepalenie w czasie < 0,4s 3. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 3.1 Zakres robót : - wykopy do posadowienia słupów metalowych, - stawianie mechaniczne słupów przy użyciu dźwigu, - wykopy dla ułożenia odcinka kabla ziemnego, - zabudowa fundamentów i słupów, - montaż opraw oświetleniowych na słupach, - podpięcie wybudowanego odcinka kabla ziemnego do istniejącej instalacji oświetleniowej

6 3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych - kanalizacja sanitarna - instalacja wodociągowa - instalacja gazowa - kable elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia 3.3 Elementy mogące stwarzać zagrożenie - Istniejące kable ziemne średniego i niskiego napięcia 3.4 Przewidywane zagrożenia Podczas prac związanych z budową odcinka linii oświetleniowej mogą wystąpić zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonych robót. Największym zagrożeniem przy tego typu pracach jest porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym, oraz upadek z wysokości. Porażenie prądem elektrycznym może nastąpić w momencie przygotowania miejsca pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych (linia średniego i niskiego napięcia). Przy montażu przewodów, opraw oświetleniowych istnieje możliwość upadku z wysokości powyżej 7m. Inne zagrożenia może sprawiać użycie sprzętu mechanicznego dźwig i podnośnik PHM. 3.5 Sposób prowadzenia instruktażu Przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami przeprowadza instruktaż BHP wskazując miejsca zagrożenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem. 3.6 Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwu wypadku. - wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne - linię niskiego i średniego napięcia - wywiesić tablice ostrzegawcze o treści nie załączać - odpowiednio oznaczyć miejsce pracy - egzekwować od pracowników stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu. 4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 1. Kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi YAKY 4x35mm2 1kV m Przewód YDY 3x2,5 mm2 3. słup oświetleniowy o wys. 3,25 4. prefabrykowany fundament betonowy 5. Oprawa oświetleniowa 6. Źródła światła sodowe -100 W 7. Rura osłonowa niebieska Rura osłonowa czerwona Rura osłonowa czerwona Złącze kablowe do słupów oświetleniowych 11. Bednarka ocynkowana FeZn + Folia niebieska 12. Piasek rzeczny płukany 13. Opaski kablowe Oki szt. 30

7 5. UWAGI KOŃCOWE 4.1. Wykonanie całego zakresu robót przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, oraz obowiązującymi przepisami i normami, 4.2. Miejsce robót Wykonawca powinien oznakować, zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakończeniu teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty ziemne związane z wykopem rowu pod kabel wykonać sprzętem ręcznym 4.3. Wykonać sprawdzenie ciągłości żył kabli wykorzystując 24 V źródło napięcia stałego, 4.4. Wykonać pomiary oporności izolacji kabli za pomocą megaomomierza o napięciu 2,5 kv, 4.5. Bezpośrednio po podaniu napięcia sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Przed zasypaniem kabla zgłosić do odbioru robót zanikowych w Vattenfall Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. ul. Asnyka 1 Tychy oraz w Przedsiębiorstwie Geodezyjno - Kartograficznym dla wykonania inwentaryzacji na podkładach geodezyjnych.

8 Przedmiar robót Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szafranka w Mikołowie Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 DEMONTAŻ ISTNIEJACYCH NA BUDYNKACH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z PRZEWODAMI ZASILAJĄCYMI 1.1 KNNR 5 Demontaż opraw oświetleniowych, wysięgników na ścianach budynków 1008/04 - przez analogię kpl KNR 5-10 Demontaż przewodów o przekroju do 50 mm2, konsoli podtrzymujących 0905/03 przewody z przeznaczeniem na złom z udziałem podnośnika samochodowego 2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH LINII KABLOWYCH sn I Nn 2.1 KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140mm - rury osłonowe niebieskie razem kpl /01 A160 PS - współczynnik 1,5 - dwudzielne razem m KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 160mm - rury osłonowe niebieskie 0705/01 A160 PS - współczynnik 1,5 - dwudzielne razem m KNNR 5 Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140mm - rury osłonowe 0705/01 DVK 160 PS czerwone - współczynnik 1,5 razem m 6 3 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 3,1 KNNR 6 Ręczne rozebranie chodnika z kostki brukowej o gr 8 cm razem m2 15 3,2 KNNR 6 Ręczne rozebranie chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm razem m ,3 KNNR 6 Ręczne rozebranie chodnika z płytek betonowych 50 x50 cm razem m2 12 3,4 KNNR 5 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głebokość 8 cm m x 2 razem m 220 3,5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych o grubości 8 cm razem m2 44 3,6 KNNR 5 Ręczne kopanie rowów dla kabli I stanowiska słupowego w gruncie kategorii III 0701/02 300*0,7*0,4 razem m3 84 3,7 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 2*0,1m o szer. do 0,4m 0706/01 300*0,2*0,4 razem m3 24 3,8 KNNR 5 Ułożenie rury osłonowej giętkiej karbowanej niebieskiej fi-50 na kabel 0705/01 analogia razem m 314 3,9 KNNR 5 Ręczne układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4 x 35mm2 + folia niebieska razem m 288 3,10 KNNR 5 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III 0702/02 290*0,5*0,4 razem m3 58 3,11 KNNR 5 Układanie uziomów w rowach kablowych 0907/06 bednarka stalowa ocynkowana (przewodów uziemiających) razem m 288 3,12 KNNR 5 Stawianie słupów oświetleniowych stylowych (wysięgników) 1001/01 o masie do 100kg razem szt 8 3,13 KNNR 5 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury 1003/03 osłonowe i wysięgniki YDY 3x2,5 mm2 razem szt 8 3,14 KNNR 5 Montaż opraw zewnętrznego oświetlenia na wysięgniku słupa 1004/01 razem szt 8 3,15 KNNR 5 Montaż przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 120 mm2 0603/01 w kanałach lub w tunelach luzem razem szt 18 3,16 KNNR 5 Zarobienie końca kabla 4 żyłowgo o przekroju żył do 50mm2 na nap do 1kV 0726/10 o izolacji z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x 35mm2 razem szt 18 3,17 KNNR 5 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów o przekroju do 2,5 mm2 1203/08 dla YDY 3 x 2,5 mm2 razem szt 16 3,18 KNNR 5 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów o przekroju do 16 mm2 1203/11 (analogia) dla kabla YAKY 4 x 35 mm2 razem szt 18 3,19 KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia 1302/03 razem odcinek 9 3,20 KNNR 5 Badanie i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego

9 1304/01 (pierwszy pomiar) razem szt 9 3,21 KNNR 6 Ręczne układanie chodnika z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej razem m2 20 3,22 KNNR 6 Ręczne układanie chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm na podsypce piaskowej razem m ,23 KNNR 6 Ręczne układanie chodnika z płytek betonowych 50 x50 cm na podsypce piaskowej razem m2 11 3,24 KNNR 1 Zagęszczenie nasypów z gruntu kat.iii ubijakami mechanicznymi - krotność x 2 razem m3 77,84 3,25 KNNR 5 Odtworzenie po robotach kablowych nawierzchni asfaltowych o grubości 8 cm razem m DODATKOWE KOSZTY DO UWZGLĘDNIENIA 4,1 kalk_własna Koszt opracowania projektu organizacji ruchu szt 1 4,2 kalk_własna Koszt oznakowania terenu szt 1 4,3 kalk_własna Koszt zabezpieczenia dojazdów i dojść pieszych do posesji szt 1 4,4 kalk_własna Koszt wykonania wykopów kontrolnych szt 6 4,5 kalk_własna Koszt dopuszczenia do prac demontażowych oraz podłączenia 4,6 kalk_własna nowego oświetlenia do istniejacego przy ul Prusa i ul. Miarki szt 3 4,7 kalk_własna Koszt nadzorów branżowych szt kpl 4,8 kalk_własna Koszt obsługi geodezyjnej - wytyczenie trasy oświetlenia - inwenteryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1 4,90 Razem 4,10 Podatek WAT 23% 4,11 Ogółem kosztorys Opracował Aleksander Mezglewski

10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. SZAFRANKA W MIKOŁOWIE. 1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Szafranka w Mikołowie. 2. Zakres stosowania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu na realizację w. w. robót. 3. Zakres robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych budową nowego oświetlenia ulicznego i likwidacją istniejącego napowietrznego oświetlenia zabudowanego na ścianie budynków wzdłuż ul. Szafranka. Zakres robót obejmuje następujące czynności: w zakresie robót demontażowych: - demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikami - demontaż przewodów aluminiowych gołych wraz z tzw. konsolami ze ściany budynków w zakresie robót związanych z budową oświetlenia: - rozebranie część chodników i ręczny wykop rowka po trasie projektowanego kabla - ręczne ułożenie kabla w rowku w rurze osłonowej giętkiej - ręczne ułożenie bednarki uziemiającej w rowku - ręczne wykopy dla słupów pod prefabrykowane fundamenty - montaż za pomocą dźwigu prefabrykowanych fundamentów - wprowadzenie do prefabrykowanych fundamentów kabli i bednarki uziemiającej - ręczne zasypanie rowka na całej trasie projektowanego oświetlenia - montaż za pomocą dźwigu nowych słupów oświetleniowych - montaż opraw oświetlenia ulicznego za pomocą podnośnika - montaż tabliczek bezpiecznikowych ( złącz słupowych ) - wciąganie do słupów przewodów łączących oprawę oświetleniową - podłączenie przewodów pod zaciski, obróbkę żył kabli wraz z pomiarami ich parametrów - wywóz ziemi samochodem 4. Określenia podstawowe: - słupy oświetleniowe ozdobne w nawiązaniu do istniejących na rynku, AL. do 4 m - konstrukcje wsporcze aluminiowe o kształcie ozdobnym, służące do mocowania opraw oświetleniowych, osadzane bezpośrednio na fundamencie prefabrykowanym za pomocą śrub, - złącze słupowe przeznaczone do połączeń kabli zasilających oraz zabezpieczenia opraw za pomocą bezpiecznika montowane we wnęce słupowej, - fundament prefabrykowany F 100, jest to podstawa do słupów oświetleniowych aluminiowych ozdobnych - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa wraz z oprawą oświetleniową, - oprawa oświetleniowa urządzenie służące do odbicia strumienia świetlnego wysłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną, 1

11 - lampa sodowa źródło światła, - wnęka słupowa miejsce usytuowania złącza słupowego, znajdująca się w dolnej części słupa, - przewód Ydy służy do połączenia oprawy oświetlenia ulicznego z siecią, - kabel YAKY 4x35mm 2 - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią, - linia kablowa kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, łącznie z osprzętem ułożone na wspólnej trasie, łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych, - trasa kablowa - pas terenu, w którym jest ułożona jedna lub więcej linii kablowych, - napięcie znamionowe linii napięcie między przewodowe, na które linia kablowa została zbudowana, - osprzęt linii kablowej zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli, - mufa kablowa termokurczliwa - połączenie dwóch ze sobą kabli za pomocą złączek oraz odizolowanie żył koszulką termokurczliwą, Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E [3]., - osłona kabla konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego, - przegroda osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń, - skrzyżowanie takie miejsce na linii kablowej, w którym jakikolwiek części rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakiekolwiek części rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia poziomego, - zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. - przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. - dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych. 5. Zastosowane materiały. Przewody Ydy Przewody używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E Zaleca się stosowanie przewodów o napięciu znamionowym 0,6/1 kv, Ydy o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca się stosowania przewodów AL o przekroju mniejszym niż 25 mm 2. Należy stosować przewód miedziany typu Ydy 3 x 2,5 mm 2 łączący oprawę oświetleniową z przewodem zasilającym AL. Zaciski łączące Do połączeń przewodów aluminiowych z przewodami miedzianymi należy stosować zaciski typu AL.-CU 2

12 Źródła światła, oprawy, kable i rury ochronne. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. Oprawy - oświetlenia drogowego o nowoczesnym wyglądzie, zapewniające wysoką jakość oświetlenia. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5 o C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%, w opakowaniach zgodnych z PN-86/O Kable 4x35mm 2 - używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E [17]. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kv, czterożyłowych lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Rury ochronne - dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli, posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Dzięki wysokiej sztywności obwodowej, używane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Przeznaczone do stosowania w wykopach otwartych. Układanie kabli Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Kable należy układać w trasach wytyczonych. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E [13]. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0 o C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego o szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Kable wychodzące z ziemi na słupy nn należy chronić rurą osłonową montowaną bezpośrednio do konstrukcji, do wysokości ok. 2,5 m. 3

13 Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie ok.1-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kv, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m. Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. Tablica 2. Odległości kabla od innych urządzeń podziemnych Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego 1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kv 2 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kv Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm pionowa przy skrzyżowaniu pozioma przy zbliżeniu Kable telekomunikacyjne Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 50 *) 50 5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M [18] 7 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) 8 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały *) Należy zastosować przepust kablowy Linia kablowa W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: głębokości zakopania kabla, grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, odległości folii ochronnej od kabla, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem. Wykopy pod fundamenty Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 4

14 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/ [25]. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B [2]. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/ [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Montaż fundamentów prefabrykowanych Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu F- 100, spełniającego wymagania PN-88/B [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/ [23]. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. Montaż słupów Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji załącznik ( rysunki słupów). Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Montaż złącz słupowych Montaż złącz ( wyposażonych w tabliczki zaciskowe do podłączenia kabli i gniazda bezpiecznikowe zabezpieczające lampy ), należy montować we wnękach słupowych za pomocą śrub mocujących. Podczas montażu przewodów do podstaw bezpiecznikowych i kabli do tabliczek zaciskowych należy sprawdzić jakość połączeń zacisków. Montaż opraw Montaż opraw należy wykonywać przy pomocy samochodu z podnośnikiem hydraulicznym. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 5

15 Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm 2. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Sprzęt do wykonania oświetlenia ulicznego. Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót : samochodu skrzyniowego, - żurawia samochodowego, samochodu specjalnego liniowego z podnośnikiem hydraulicznym, - zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70m3 /h, samochodu dostawczego, - piły spalinowej do cięcia betonu, - pilarkę spalinową do cięcia metalu - ciągnik kołowy koparka. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 6.Układanie chodników z betonowych kostek brukowych i płytek Kostkę i płytki należy ułożyć na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły ok 2 mm. Kostkę należy układać tak, aby po zagęszczeniu zajmowała położenie do istniejącej niwelety istniejącego chodnika. Po ułożeniu chodnika szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych i płytek betonowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek i płytek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 7. Wykonanie robót. Demontaż istniejących opraw wydzielonego oświetlenia ulicznego zainstalowanego na budynkach Demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikami, przewodów AL i konsoli ze ścian wykonać za pomocą podnośnika w następującej kolejności: - demontaż opraw wraz z wysięgnikami - demontaż przewodów albuminowych - demontaż konsoli wsporczych ze ściany budynków 6

16 8. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu ukazania się nowych przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny. Zerowanie. Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Uziemienie. Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych 20 mm, nie krótszych niż 2,5 m, połączonych z bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. Instalacja przeciwporażeniowa Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej -punkt 7. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej 9. Obmiar robót. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 10. Odbiór robót. Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę w ramach tego zakresu przeprowadzona przez Inwestora, umożliwiająca dokonanie rozliczenia finansowego robót. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji zostaną przez Inwestora odrzucone. 7

17 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie. Do protokołu odbioru Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: - oświadczenie wykonawcy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami - wyniki pomiarów ochrony przeciwporażeniowej ( protokoły pomiarów ). - plan powykonawczy, - schemat ideowy, - atest na oprawy oświetleniowe, - atest na słupy oświetleniowe, - atest na fundamenty prefabrykowane, - geodezję. 11. Postępowanie z materiałami i urządzeniami odzyskanymi w wyniku demontażu: Przekazać do złomowania zużyte przewody aluminiowe, wysięgniki, konsole - fakturę złomowania zachować w celu przedstawienia Tauron Dystrybucja S.A. Zdemontowane oprawy oświetleniowe przekazać do Tauron Serwis GZE Tychy. Odbiór należy także zgłosić do Tauron Serwis GZE Sp. z o. o. w Tychach ul. Asnyka 1. Kopię protokołu odbioru należy przekazać do Tauron ( Dział usług Oświetleniowych ). 12. Przepisy związane. Normy 1. PN-80/B Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 2. PN-68/B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze 3. PN-76/E Oświetlenie dróg publicznych 4. PN-55/E Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 5. PN-75/E Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 6. PN-76/E Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 7. PN-83/E Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 8. PN-79/E Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 9. PN-93/E Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kv. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kv 10. BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 11. BN-77/ Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 12. BN-79/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 13 PN-74/E osprzęt linii elektroenergetycznych 14 PN-61/E przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. Inne dokumenty - przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE. 8

18 13. BHP. Warunki wykonania w. w. robót. Roboty należy wykonać za pomocą dźwigu i podnośnika przy wyłączonej i obustronnie uziemionej sieci oświetlenia ulicznego, zachowując odpowiednie odległości od urządzeń będących pod napięciem. Zachować szczególną ostrożność ze względu na ruch pojazdów i przechodzących przechodniów. Prace związane z wykonaniem wykopów pod kable i słupy oświetleniowe należy prowadzić ręcznie, wzdłuż istniejącego kabla oświetleniowego pod nadzorem właścicieli lub użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. W przypadku wykonywania uziemienia przed wbiciem sond uziemiających, należy wykonać ręcznie wykop na odpowiednią głębokość w celu sprawdzenia ukrytych w ziemi kabli energetycznych, teletechnicznych, gazu, wody itp. Miejsce wykonania robót należy wygrodzić i oznakować. Opracował: A. Mezglewski U.M. Mikołów Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej. 9

19

20

5. Zastosowane materiały.

5. Zastosowane materiały. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 81 W MIKOŁOWIE. 1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45122000-8 - Próbne wykopy 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Przedmiar robót Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu Przedmiar robót Oświetlenie zewnętrzne terenu Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 563/13 Kod CPV 453161, 453142, 453143,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Inwestor : Gmina Czerniejewo Adres : 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8 Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Data:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2014-07-28 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Budowa linii oświetlenia Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15061) strona nr: 2 1 Element 1.1 KNNR 5/1001/3 (2) Montaż i stawianie

Bardziej szczegółowo

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz ERGOPROJEKT ul Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej oświetleniowej na ul Otorowskiej w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : działki nr 16/1, 19, 43 (obręb 462) w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Zespół boisk i urządzeń sportowych z modułowym sytemowymbudynkiem zaplecza boisk " ORLIK 2012 " Zławieś Mała dz. Nr. 194/13,

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne P R Z E D M I A R R O B Ó T Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach Budowa: Zamawiający: oświetlenie zewnętrzne Miejski Zarząd Ulic i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

KOSZTORYS OFERTOWY. Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Budowa linii oświetlenia przejścia pomiędzy ul. Dolnośląską i Warsztatową w m. Września. 1 KNNR 5 0719-07 Ręczne rozebranie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót w/w.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót w/w. D-01.00. OŚWIETLENIE TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przepompowni ścieków P1

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie Przedmiar robót Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie Data: 2011-10-04 Budowa: Budowa oświetlenia ulicznego Obiekt: Oświetlenie odcinka wałów nad rzeką Lubatówka w Krosnie Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa ulicy Sportowej - Oświetlenie uliczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Przedmiar robót. Budowa ulicy Sportowej - Oświetlenie uliczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Darłowo Urząd Miasta Darłowo Sporządził Tadeusz Połoczański Koszalin wrzesień 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA ZADANIU BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA ZADANIU BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA ZADANIU BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin ul. Powstańców 10 Adres budowy: 42-700 Rusinowice ul. Leśna Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. rowu do 0.8 m - kable demontowane 190 m 1.4 KNR 201/704/3 (3)

Przedmiar. rowu do 0.8 m - kable demontowane 190 m 1.4 KNR 201/704/3 (3) strona nr: 1 Przedmiar 1 ST 04.01.00 ODSZUKANIE I PRZEŁOśENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI NN 1.1 Odszukanie kabli ułoŝonych w ziemi za pomoćą przyrządów pomiarowych - kalkulacja Zakładu Energetycznego 10 szt 1.2

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45231000-5; CPV 45311100-3; CPV 45231400-9; CPV 45317200-4 CPV 45317200-5 ZADANIE: OBIEKT: LOKALIZACJA: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH WIS LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 20.05.

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 20.05. PRZEDMIARY ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ADRES INWESTYCJI : PRZY PLACU WOLNOŚCI W ŻUROMINIE INWESTOR : Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin ADRES INWESTORA : Plac Piłsudskiego 3, 09-300

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Proyel ul Nadrzeczna 1b 72-100 Goleniów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie drogowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz Parku Miejskiego.

Kosztorys ofertowy. Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz Parku Miejskiego. Kosztorys ofertowy Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz Parku Miejskiego. Data: 2014-10-02 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014 VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową

Bardziej szczegółowo

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH PROJEKTANT: Konsorcjum firm: BIURO INŻYNIERSKIE DAMART S.C. ul. Czorsztyńska 39A/5 71-201 Szczecin Tel/fax 091 487 96 16 email: biuro@damart.home.pl BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót na terenie ulic w miejscowości Białe Błota - ETAP II Obiekt : Białe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45314310-7 Układanie kabli Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa przyłącza do budynku "Trzynastki" oraz odłączenie kabli SN 15kV ze stacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I Obiekt Kod CPV 45316100-6 Budowa Darłowo Inwestor Gmina Miasto Darłowo, 76-150 Darłowo Pl. Kościuszki 9

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł)

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł) Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie Kosztorys Ofertowy Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa 1 Roboty przygotowawcze 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "EFEKT" Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A

BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH EFEKT Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "EFEKT" Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy linii kablowej oświetlenia drogowego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY DO OFERT

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY DO OFERT PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY DO OFERT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 45-7 Podstacje transformatorowe 45400-9 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Inżynieria Miejska

Komunikacja Inżynieria Miejska Nr ewidencyjny VAT 899-10-06-768 Kounikacja Inżynieria Miejska 53-227 Wrocław, ul. Inżynierska 15/9 Tel./fax 342 71-19 Projekt nr: KIM-17/OM/11 Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzyania Miasta we Wrocław ul. Długa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m)

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Branża: Obiekt: elektryczna linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Adres obiektu: ul. Armii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr ST-SO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr ST-SO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr ST-SO Kod robót CPV- 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. TEMAT: Wymiana i modernizacja opraw oświetlenia zewnętrznego, OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE TABLICY INFORMACYJNEJ ADRES INWESTYCJI : UL. DZIĘGIELOWA DZ. 4/4 POZNAŃ NARAMOWICE INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ADRES INWESTORA : UL.

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie drogowe w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179

Oświetlenie drogowe w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179 Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz NIP: 613-000-06-45 TELEFON: +48 075 721 03 08 ADRES KORESPONDENCYJNY: +48 601 557 270 ul. Zawidowska 4a FAX: +48 075

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Linia kablowa SN

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Linia kablowa SN 15013803 Tyniec Mały dz 451 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Linia kablowa SN 1 KNNR 5 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3 d.1 0701-03 20*0,6*1 3 12,000

Bardziej szczegółowo

PROINBUD-T Dąbrowa Górnicza, ul.dąbskiego 5/88 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych PRZEDMIAR ROBÓT

PROINBUD-T Dąbrowa Górnicza, ul.dąbskiego 5/88 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych PRZEDMIAR ROBÓT PROINBUD-T 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul.dąbskiego 5/88 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie ul. Krakowskiej w Katowicach ADRES INWESTYCJI : Odcinek od ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin Przedmiar robót Strona 2/5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 Spis zawartości: 1.Opis techniczny i obliczenia str.1-4 2.Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogowe - ul. Lipowa

PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogowe - ul. Lipowa PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogowe - ul. Lipowa Przedmiot robót: Oświetlenie drogowe ul. Lipowej w Jerzmanowej Zamawiający: Gmina Jerzmanowa 67-222 Jerzmanowa ul. Głogowska 7 Wykonawca prac: Rodzaj robót:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Oswietlenie odcinka drogi gminnej za cmentarzem Hajduki Nyskie, gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 48-300 NYSA Urząd

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 OBIEKT : Przebudowa ul. Kolejowej i Sportowej od km 0+000 do km 0+891,00 zlokalizowanych na

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : przebudowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Łazy ul. Przyszłości gm. Lesznowola

Łazy ul. Przyszłości gm. Lesznowola ADRES I LOKALIZACJA INWESTYCJI Łazy ul. Przyszłości gm. Lesznowola BRANŻA Elektryczna NAZWA I ADRES INWESTORA GMINA LESZNOWOLA 05-506 LESZNOWOLA UL. GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60 OPRACOWAŁ RYSZARD KIEŚ nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ENEOS Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Szczecinie. ADRES INWESTYCJI : ul. Topolowa, Szczecin. INWESTOR : Gina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI EL-MEDIA NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ADRES INWESTYCJI : Kobyłka ul. Mała INWESTOR : Gina Kobyłka ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka ul. Wołoińska 1 KOSZTORYS INWESTORSKI SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Kosztorys Ślepy

Wykonawca: Kosztorys Ślepy Inwestor: Urząd Miejski ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek Wykonawca: Nr: 1 Kosztorys Ślepy Nazwa budowy: Przebudowa oświetlenia ulicznego - ul. Tężniowa w Ciechocinku Obiekt: Oświetlenie uliczne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV- 45314300-4-Układanie kabli D-01.03.02 Przyłącze kablowe niskiego napięcia nn-0,4kv-zasilanie budynku nr 26-nowa rozdzielnicana Drogowym Przejściu Granicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE REMONTU OŚWIETLENIA WBK NR 165 W ŁASKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE REMONTU OŚWIETLENIA WBK NR 165 W ŁASKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE REMONTU OŚWIETLENIA WBK NR 165 W ŁASKU Nazwa zamówienia Wykonanie remontu oświetlenia wojskowej bocznicy kolejowej nr 165 w Łasku Lokalizacja obiektu: Jednostka Wojskowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia ulicznego

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI :

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI : -2- ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość projektu str. 2 3. Techniczne warunki zasilania str. 3 4. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej str. 4-5 5. Opis techniczny str.

Bardziej szczegółowo

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1 B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : WIATA PRZYGOTOWANIA DO RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Data : 2014-07-25 Str: 1 1. STAN : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa stacji transformatorowej z agregatem prądotwórczym, rozdzielnią średniego i niskiego napięcia, przebudowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Układ zasilania podstawowego i rezerwowego energii elektrycznej PWSZ w Tarnowie roboty energetyczne Państwowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego ADRES INWESTYCJI : Dziekanów Leśny ul. Waligóry INWESTOR : Urzad Miejski Łoianki ADRES INWESTORA : Łoianki ul. Warszawska 115 BRANŻA : elektryczna DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE Budowa GOŁUCHOW DZ. 2034/1, ul. Biberona Inwestor

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo