Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h"

Transkrypt

1 Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego człowieka i sposoby ich zaspakajania prawa dziecka we współczesnym świecie 2. Ja i moja rodzina rodzina i ród oraz więzi je łączące prawa i obowiązki członków rodziny genealogia nauką badającą związki pokrewieństwa pamiątki i tradycja rodzinna Niezwykłe drzewo drzewo genealogiczne zasady sporządzania drzewa genealogicznego własnej rodziny stopnie pokrewieństwa określa datę i miejsce swoich urodzin; wymienia swoje zainteresowania, podaje umiejętności, które rozwijają się pod ich wpływem; wymienia różne potrzeby człowieka i wskazuje te, których zaspokojenie jest niezbędne do życia; z pomocą nauczyciela wymienia przykłady praw dziecka; wymienia nazwę organizacji działającej na rzecz dzieci. wyjaśnia, dlaczego przyjście na świat dziecka jest ważnym wydarzeniem w życiu rodziny i społeczeństwa; wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka i tworzy na ten temat samodzielną krótką wypowiedź; podaje przykłady różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspakajania; rozróżnia i wymienia samodzielnie potrzeby podstawowe; omawia wybrane prawa dziecka i podaje, gdzie można się zwrócić, gdy są one łamane; wie, co to jest i czym zajmuje się UNICEF. zna i potrafi poprawnie posługiwać się pojęciami: rodzina i ród ; wymienia stopnie pokrewieństwa; wymienia swych przodków do pradziadków włącznie; wskazuje na przykładzie swojej rodziny lub innej stopnie pokrewieństwa; z pomocą nauczyciela wymienia przykłady więzi łączących członków rodziny; samodzielnie podaje przykłady obowiązków dziecka w rodzinie; podaje przykłady pamiątek rodzinnych. wyjaśnia znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz wskazuje przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje więzi łączące rodzinę; wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych; podaje przykłady tradycji przestrzeganych w jego rodzinie. rysuje schemat drzewa genealogicznego swojej rodziny; na podstawie rysunku wymienia członków swojej rodziny. definiuje pojęcia: genealogia, drzewo genealogiczne ; przedstawia znaczenie drzewa genealogicznego jako ważnego źródła informacji o rodzinie; na podstawie informacji zawartych w tekście rysuje drzewo genealogiczne

2 24 Dokumentacja nauczyciela klasa IV 3. W mojej szkole 4. Jestem częścią społeczeństwa Moje zachowanie moją wizytówką Sprawdzamy wiedzę i umiejętności społeczność szkolna, jej prawa i obowiązki samorząd szkolny historia i tradycja szkoły uprzejmość, sprawiedliwość i tolerancja jako przejawy zachowań pozytywnych poszanowanie godności i odmienności kolegów konflikty międzyludzkie i sposoby ich rozwiązywania społeczeństwo jako forma zbiorowości grupy społeczne i zasady przynależności do nich praca i jej rola w życiu człowieka zachowania godne i ich przykłady zachowania niegodne i sposoby przeciwstawiania się im Przypomnienie i utrwalenie poznanych pojęć i zagadnień. opisuje swoją klasę jako grupę społeczną i wymienia łączące ją elementy (np. wiek, wspólne lekcje, wychowawca); wymienia elementy tradycji własnej szkoły; podaje przykłady działań samorządu szkolnego; uzasadnia konieczność przestrzegania zasad koleżeństwa i przyjaźni; na podanych przykładach wskazuje zachowania świadczące o poszanowaniu godności i odmienności innych. charakteryzuje społeczność szkolną z uwzględnieniem swoich praw i obowiązków; wyjaśnia zasady funkcjonowania samorządu szkolnego i podaje przykłady jego działań w swojej szkole; tłumaczy, odwołując się do przykładów, na czym polega postępowanie sprawiedliwe; wyjaśnia, w czym przejawia się uprzejmość i tolerancja; podaje przykłady konfliktów między ludźmi i proponuje sposoby ich rozwiązywania. definiuje pojęcie grupa społeczna ; określa swoją przynależność do grup społecznych; wymienia swoje zainteresowania, określa na podanych przykładach pozytywne i negatywne zachowania. uzasadnia konieczność przestrzegania przyjętych norm współżycia w najbliższym otoczeniu; charakteryzuje zainteresowania jako płaszczyznę kontaktów i wymiany doświadczeń z rówieśnikami; wyjaśnia znaczenie pracy w życiu człowieka i dostrzega jej społeczny podział; opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w społeczeństwie; wskazuje osiągnięcia współczesnej cywilizacji jako efekt pracy minionych pokoleń. wskazuje na przykładach zachowania godne i niegodne; wymienia przykłady zagrożeń dla dzieci i młodzieży (np. papierosy, alkohol, narkotyki, sekty); wymienia różne typy zachowań i postaw w sytuacjach konfliktowych; wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów. uzasadnia w krótkiej wypowiedzi konieczność poszanowania godności i odmienności innych ludzi; uzasadnia konieczność przestrzegania przyjętych norm współżycia w najbliższym otoczeniu; wskazuje zainteresowania jako płaszczyznę kontaktów i wymiany doświadczeń z rówieśnikami

3 Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h 25 Rozdział II Moja ojczyzna 5. Moja mała ojczyzna 6. Samorząd lokalny 7. Moja ojczyzna Polska My spod znaku Orła Białego rozszerzenie do 2 godzin My spod znaku Orła Białego święta narodowe i miejsca pamięci narodowej mała ojczyzna społeczność, historia i kultura formy upamiętniania przeszłości małej ojczyzny władze lokalne zakres działań i sposób ich powoływania Polska położenie, obszar, granice, kraje sąsiednie symbole, święta narodowe Polski, miejsca pamięci narodowej ludność Polski mniejszości narodowe i etniczne, miejsca największych skupisk Polaków na świecie zróżnicowanie regionalne Polski pochodzenie nazwy Polska polskie symbole narodowe polskie święta narodowe miejsca pamięci narodowej nazywa i pokazuje na mapie region i województwo, w którym mieszka; wymienia przykłady zabytków architektury i przyrody lub określeń gwarowych ze swojego regionu; zna nazwy miejscowości w najbliższej okolicy związane z lokalną tradycją. opisuje swoją małą ojczyznę, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową i problemy społecznogospodarcze; zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości małej ojczyzny. wskazuje na planie miejscowości, siedzibę władz lokalnych; wymienia nazwisko wójta (burmistrza lub prezydenta); opowiada o sposobie powoływania władz lokalnych; podaje przykłady działań władz lokalnych. wskazuje na mapie Europy Polskę i jej sąsiadów, omawia jej położenie geograficzne; nazywa i pokazuje na mapie główne rzeki Polski (Wisłę, Odrę, Bug), Morze Bałtyckie, najważniejsze góry, wyżyny i niziny; wymienia mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce. definiuje pojęcie naród ; wymienia pełną nazwę państwa polskiego; recytuje słowa hymnu państwowego; wyjaśnia pochodzenie nazwy Polska ; wymienia i nazywa polskie symbole narodowe ; wskazuje miejsce pamięci w najbliższej okolicy. wymienia święta narodowe (3 maja, 11 listopada); wymienia przykłady miejsc pamięci narodowej; wymienia i tłumaczy znaczenie najważniejszych świąt narodowych i miejsc ważnych dla pamięci narodowej. wymienia i nazywa władze lokalne używając pojęć: rada miasta (lub gminy ), wójt ( burmistrz lub prezydent ); wymienia zakres działań władz lokalnych; podaje przykłady działań samorządu lokalnego z własnego terenu; omawia sposób powoływania władz lokalnych. wskazuje na mapie i opisuje główne regiony Polski; wyjaśnia, na czym polega zróżnicowanie regionalne Polski; nazywa i pokazuje na mapie krainy geograficznohistoryczne Polski; na wybranych przykładach opisuje kulturę i tradycje mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce oraz wymienia miejsca największych skupisk Polaków na świecie. charakteryzuje więzi łączące naród; wyjaśnia symbolikę polskich barw narodowych; uzasadnia konieczność poszanowania symboli narodowych i państwowych wszystkich państw; wyjaśnia rolę, jaką symbole narodowe grają w życiu narodów; wymienia i tłumaczy znaczenie najważniejszych świąt narodowych i miejsc ważnych dla pamięci narodowej; wskazuje miejsce pamięci w swojej okolicy i opowiada o wydarzeniach, które one upamiętniają; przygotowuje prezentację miejsc pamięci narodowej z własnego regionu i przedstawia ją w klasie lub tworzy portfolio

4 26 Dokumentacja nauczyciela klasa IV 8. Moje państwo Rzeczpospolita Polska Legendy o początkach państwa polskiego legenda O Lechu, Czechu i Rusie Legendy o początkach państwa polskiego legenda O Popielu i Piaście oraczu 9. Unia Europejska Polska krajem demokratycznym najwyższe organy władzy w Polsce konstytucja dokumentem określającym prawa i obowiązki obywateli pochodzenie nazwy Polska, jej herbu i barw narodowych; legenda formą popularyzacji wiedzy o przeszłości legenda O Popielu i Piaście oraczu Unia Europejska organizacją państw Europy państwa członkowskie Unii Europejskiej symbolika Unii Europejskiej Polska krajem członkowskim Unii Europejskiej wymienia organy władzy w Rzeczypospolitej Polskiej: parlament, prezydent, rząd, sądy; wyjaśnia pojęcie demokracja ; wymienia nazwisko urzędującego premiera i prezydenta RP; wskazuje konstytucję jako najważniejszy dokument w państwie. wyjaśnia pojęcie konstytucja ; wyjaśnia zasady wyborów władz w Polsce; podaje przykłady praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; samodzielnie dokonuje interpretacji fragmentu tekstu konstytucji RP; przedstawia zakres obowiązków najwyższych organów władzy w Polsce. z pomocą nauczyciela opowiada legendę O Lechu, Czechu i Rusie; wyjaśnia pojęcie legenda ; wyjaśnia pochodzenie nazwy Gniezno i wskazuje je na mapie; wymienia dawne nazwy określające Polaków (Lechici). samodzielnie opowiada legendę O Lechu, Czechu i Rusie; rozpoznaje cechy charakterystyczne legendy; wskazuje na mapie współczesnych sąsiadów Polski; wyjaśnia na podstawie legendy pochodzenie nazwy pierwszej polskiej dynastii; wyjaśnia związek legendy z symbolami państwa polskiego; samodzielnie przygotowuje prezentację o historii godła polskiego. z pomocą nauczyciela opowiada legendę O Popielu i Piaście oraczu; wskazuje na mapie miejscowości wymienione w legendach. wyjaśnia w oparciu o legendę pochodzenie nazwy pierwszej polskiej dynastii; samodzielnie przygotowuje prezentację o legendarnych początkach państwa polskiego. rozpoznaje symbole Unii Europejskiej: flagę i hymn; na podstawie mapy wymienia państwa członkowskie Unii Europejskiej; wyjaśnia pojęcia: Unia Europejska, euro ; wyjaśnia cel powstania Unii Europejskiej. określa daty: powstania UE (1993 r.), przyjęcia Polski do UE (2004 r.); wymienia najważniejsze instytucje UE i charakteryzuje ich zadania; opowiada na podstawie wiadomości z różnych źródeł o uczestnictwie Polski we wspólnocie europejskiej; prezentując przykłady konkretnych działań UE i wyraża na ten temat własną opinię

5 Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h 27 Rozdział III Wstęp do historii 10. Problemy ludzkości w XXI wieku Sprawdzamy wiedzę i umiejętności 11. Czym zajmuje się historia? O czytaniu mapy 12. Źródła historyczne i ich rodzaje problemy ludzkości w XXI wieku skutki działalności człowieka działania pomocowe podejmowane przez państwa i organizacje pozarządowe Przypomnienie i utrwalenie poznanych pojęć i zagadnień. historia nauką o przeszłości historia nauką badającą przyczyny i skutki ważnych wydarzeń elementy kształtujące historię praca historyka mapa elementem pracy historyka elementy mapy plan i sposób jego wykorzystania źródła historyczne i ich podział przykłady źródeł historycznych archeologia nauką wspomagającą badania historyczne wymienia przykłady problemów i zagrożeń ludzkości w XXI wieku; wymienia przykłady form działań pomocowych podejmowanych przez państwa lub organizacje pozarządowe; wymienia nazwę organizacji działającej na rzecz ludzi potrzebujących pomocy (np. Polski Czerwony Krzyż, Polska Akcja Humanitarna, fundacje). definiuje pojęcia: historia, historycy, mapa, plan ; wyjaśnia, czym zajmuje się historia; wyjaśnia, kto tworzy historię. definiuje pojęcia: mapa, plan ; nazywa i wskazuje stałe elementy mapy i planu (treść, skala, znaki topograficzne, legenda); odczytuje informacje zamieszczone na mapie i planie. definiuje pojęcia: źródła historyczne, źródła materialne, źródła pisane, archeologia ; przedstawia podział źródeł historycznych; charakteryzuje źródła materialne i pisane oraz podaje ich przykłady. wyjaśnia na przykładach następstwa konfliktów zbrojnych na świecie; uzasadnia potrzebę dbałości o ochronę środowiska; uzasadnia jako główny cel działania wielu organizacji międzynarodowych; uzasadnia potrzebę niesienia takiej pomocy; definiuje pojęcie organizacja humanitarna ; formułuje własną opinię o działa niach pomocowych podejmowanych przez państwa lub organizacje pozarządowe. przedstawia elementy kształtujące historię: ważne wydarzenia, działalność wybitnych jednostek, praca przeszłych pokoleń; wyjaśnia zadania historyków; pracy minionych pokoleń; wskazuje osiągnięcia współczesnej cywilizacji jako efekt wskazuje korzyści, jakie daje dobra znajomość historii. wyjaśnia znaczenie mapy i planu dla dobrego poznania przeszłości; wskazuje sytuacje, w których umiejętność posługiwania się mapą i planem jest przydatna. wyjaśnia znaczenie źródeł historycznych dla poznania przeszłości; uzasadnia konieczność dotarcia do wszelkich możliwych źródeł w celu dobrego i obiektywnego poznania przeszłości; przedstawia znaczenie badań archeologicznych dla poznania przeszłości

6 28 Dokumentacja nauczyciela klasa IV Ziemia mówi o przeszłości rozszerzenie do 2 godzin proponowany dodatkowy temat (poza podręcznikiem) Odkrycia archeologiczne mojej miejscowości i regionu 13. Chronimy ślady przeszłości rozszerzenie do 2 godzin proponowany dodatkowy temat (poza podręcznikiem) Nasze klasowe muzeum praca archeologów przykłady ważnych odkryć archeologicznych na ziemiach polskich zabytki i ich rodzaje zadania muzeów różnorodne formy ochrony zabytków definiuje pojęcie wykopaliska archeologiczne ; wymienia przykłady ważnych odkryć archeologicznych dokonanych w Polsce; wskazuje na mapie omawiane stanowiska archeologiczne. opowiada o przygotowaniu archeologów do prac wykopaliskowych; charakteryzuje ważne odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich; wymienia przykłady odkryć archeologicznych regionu. wymienia stanowiska archeologiczne miejscowości lub regionu; charakteryzuje krótko wybrane stanowisko archeologiczne regionu lub własnej miejscowości. wyjaśnia wkład kultury regionalnej w dorobek kultury ogólnoświatowej; zbiera samodzielnie i z różnych źródeł informacje o wybranym stanowisku archeologicznym regionu lub własnej miejscowości tworząc portfolio. definiuje pojęcia: zabytek, muzeum, biblioteka ; wymienia podstawowe formy ochrony zabytków (muzeum, biblioteka); przedstawia zasady zachowania się w muzeum. definiuje pojęcia: skansen, archiwum ; wymienia różnorodne formy ochrony zabytków (muzeum, biblioteka, archiwum, skansen); przedstawia zadania muzeów (gromadzenie, przechowywanie, konserwacja zabytków, organizacja wystaw); wyjaśnia konieczność ochrony zabytków. definiuje pojęcia: strażnik muzealny, przewodnik ; wyjaśnia zakres obowiązków strażnika i przewodnika muzealnego; współtworzy ekspozycję klasową zgodnie z zasadami wystawy (opis, czas powstania,) pochodzenie wystawianego przedmiotu). definiuje pojęcia: strażnik muzealny, przewodnik ; wyjaśnia zakres obowiązków strażnika i przewodnika muzealnego; współ tworzy ekspozycję klasową zgodnie z zasadami wystawy (opis, czas powstania); pochodzenie wystawianego przedmiotu. 8.3

7 Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h 29 Zabytki Polski 14. Jak zmierzyć czas? 15. Ery, tysiąclecia i wieki, czyli czas w historii Sprawdzamy wiedzę i umiejętności polskie zabytki z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO sposoby mierzenia czasu dawniej i współcześnie jednostki pomiaru czasu dawne i współczesne przyrządy służące do mierzenia czasu zasady określania czasu minionych wydarzeń (czasy przed naszą erą, czasy naszej ery) według kalendarza chrześcijańskiego; era, epoka wiek, tysiąclecie pojęcia i ich zakres obliczanie upływu czasu wydarzeń chronologiczne porządkowanie wydarzeń Przypomnienie i utrwalenie poznanych pojęć i zagadnień. wymienia przykłady polskich zabytków z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO (Kraków, Wieliczka, Warszawa, Oświęcim); wskazuje na mapie omawiane zabytki. definiuje pojęcia: zegar, kalendarz ; wymienia sposoby mierzenia czasu dawniej i współcześnie; wymienia jednostki pomiaru czasu zegarowego i kalendarzowego; nazywa i wskazuje na ilustracji dawne i współczesne przyrządy służące do mierzenia czasu. definiuje pojęcia: wiek, era ; tysiąclecie, taśma chronologiczna ( oś czasu ); wyjaśnia znaczenie skrótów: p.n.e. i n.e.; określa wiek podanego wydarzenia; zapisuje określony wiek cyfrą rzymską; wskazuje narodziny Chrystusa jako wydarzenie określające podział czasu na czasy p.n.e. i czasy n.e.; zaznacza na taśmie chronologicznej podane wydarzenia. opisuje wymienione zabytki z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO; wymienia przykłady cennych zabytków regionalnych; samodzielnie tworzy portfolio wybranego zabytku regionalnego. wyjaśnia potrzebę mierzenia czasu; wskazuje i wyjaśnia związek między obserwacją przyrody a powstaniem zegarów i kalendarzy; charakteryzuje sposoby określania czasu minionych wydarzeń w dalekiej przeszłości (przed wynalezieniem kalendarza i zegarów); czyta ze zrozumieniem tekst źródłowy i odpowiada na związane z nim pytania. definiuje pojęcie chronologia ; oblicza upływ czasu między podanymi wydarzeniami w zakresie naszej ery lub czasów przed naszą erą; wskazuje wydarzenie starsze i młodsze; porządkuje podane wydarzenia według chronologii; wyjaśnia, dlaczego podział czasu jest podziałem umownym.

8 30 Dokumentacja nauczyciela klasa IV Rozdział IV Początki ludzkości i pierwsze cywilizacje 16. Początki ludzkości Prehistoryczni łowcy 17. Pierwsze cywilizacje czas i miejsce pojawienia się pierwszych ludzi warunki życia najstarszych przodków człowieka dokonania pierwszych ludzi osiadły tryb życia organizacja życia pierwszych ludzi (gromady) organizacja polowań narzędzia wykorzystywane do polowań znaczenie polowań dla zabezpieczenia bytu gromady powstanie pierwszych cywilizacji rola wielkich rzek w życiu najstarszych cywilizacji społeczny podział pracy definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia, prehistoria ; wskazuje Afrykę Środkową jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi; charakteryzuje warunki życia pierwszych ludzi; wyjaśnia, w jaki sposób pierwsi ludzie wzniecali ogień; wyjaśnia wpływ umiejętności wzniecania ognia na warunki życia pierwszych ludzi; wskazuje przejście do osiadłego trybu życia jako najważniejsze osiągnięcie pierwszych ludzi. wymienia narzędzia używane przez pierwszych ludzi; wymienia najważniejsze osiągnięcia pierwszych ludzi i wskazuje ich wpływ na zmiany w warunkach życia (tkactwo, garncarstwo, uprawa roli, hodowla); wyjaśnia wpływ przejścia od koczowniczego do osiadłego trybu życia na warunki życia ludzi; odczytuje informacje zawarte w materiale ilustracyjnym. nazywa narzędzia wykorzystywane do polowań przez prehistorycznych łowców; opowiada o przygotowaniach do łowów w czasach prehistorycznych; odczytuje informacje zawarte w materiale ilustracyjnym. definiuje pojęcie gromada ; wyjaśnia znaczenie polowań dla życia gromady; opisuje sposoby wykorzystywania upolowanych zwierząt. wymienia najstarsze cywilizacje i wskazuje ich położenie geograficzne (Mezopotamia, Egipt); zaznacza na taśmie chronologicznej czas powstania najstarszych cywilizacji (3500 r. p.n.e.); wyjaśnia, dlaczego pierwsze państwa powstał nad wielkimi rzekami. definiuje pojęcia: państwo, cywilizacje ; nazywa i wskazuje na mapie rzeki, nad którymi leżały Egipt i Mezopotamia; wyjaśnia sposób funkcjonowania systemów nawadniających; wyjaśnia rolę wielkich rzek w funkcjonowaniu pierwszych państw; wymienia grupy społeczne państw starożytnych i przedstawia ich zajęcia; wyjaśnia, na czym polegał społeczny podział pracy.

9 Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h 31 Rozdział V Fundamenty Europy 18. Wynalezienie pisma. Zaczyna się historia 19. W Egipcie faraonów 20. Droga Egipcjanina do wieczności Sprawdzamy wiedzę i umiejętności 21. W Atenach Peryklesa wynalezienie pisma i jego znaczenie rodzaje pisma materiał pisarski znaczenie umiejętności czytania i pisania warunki życia w starożytnym Egipcie; władca Egiptu i zakres jego władzy ludność starożytnego Egiptu, jej zajęcia i warunki życia wierzenia starożytnych Egipcjan najważniejsze bóstwa i wyobrażenia o nich piramidy grobowce faraonów Przypomnienie i utrwalenie poznanych pojęć i zagadnień. położenie i warunki naturalne starożytnej Grecji wygląd Aten w starożytności władza w starożytnych Atenach definiuje pojęcie pismo ; wymienia rodzaje pisma (klinowe, obrazkowe i alfabetyczne); wskazuje czas wynalezienia pisma i zaznacza rok 3500 r. p.n.e. na taśmie chronologicznej; nazywa materiał, na którym pisano. definiuje pojęcia: faraon, piramida ; zaznacza na taśmie chronologicznej podany czas powstania starożytnego Egiptu (3000 r. p.n.e.); wskazuje na mapie starożytny Egipt i rzekę Nil; wyjaśnia znaczenie Nilu dla funkcjonowania państwa egipskiego; wymienia grupy społeczne starożytnego Egiptu. Uczeń definiuje pojęcie wielobóstwo ; przedstawia wierzenia starożytnych Egipcjan; opisuje sposoby oddawania czci bogom; wymienia najważniejsze bóstwa egipskie. wyjaśnia pojęcia: demokracja, polis ; wskazuje na mapie starożytną Grecję i Ateny; opowiada o warunkach naturalnych starożytnej Grecji; opisuje wygląd Aten w czasach Peryklesa; wymienia zajęcia mieszkańców Aten. wymienia poznane rodzaje pisma i je charakteryzuje; nazwa i opisuje poznany materiał pisarski; wyjaśnia znaczenie pisma dla poznania przeszłości i komunikowania się ludzi. wskazuje czas powstania starożytnego Egiptu; charakteryzuje warunki naturalne starożytnego Egiptu; przedstawia zajęcia grup społecznych starożytnego Egiptu; opowiada o warunkach życia poszczególnych grup społecznych starożytnego Egiptu; omawia pozycję faraona w społeczeństwie egipskim. Uczeń definiuje pojęcia: sfinks, mumifikacja, mumia ; opowiada, w jaki sposób Egipcjanie przedstawiali bogów; wyjaśnia przyczyny mumifikowania zwłok; wyjaśnia sposób budowy piramid; wymienia (na podstawie ilustracji) narzędzia używane do budowy piramid. wymienia zasługi Peryklesa dla rozwoju Aten; wymienia czynniki jednoczące Greków w starożytności; omawia zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej wykorzystując informacje z różnych źródeł; przygotowuje przewodnik po Atenach w czasach Peryklesa

10 32 Dokumentacja nauczyciela klasa IV 22. W kręgu greckich wierzeń i filozofii Wśród bogów na Olimpie 23. Od osady do imperium świątynie greckie miejscem kultu religijnego narodziny teatru greckiego i filozofii igrzyska sportowe i ich rola w życiu starożytnych Greków wierzenia Greków i ich wyobrażenia o bogach bogowie olimpijscy i ich dziedziny opiekuńcze mity opowieści o bogach i bohaterach położenie Rzymu i zajęcia mieszkańców przyczyny rozwoju Rzymu wyjaśnia pojęcie igrzyska olimpijskie ; wymienia sposoby oddawania czci bogom (świątynie, igrzyska,teatr); wymienia Olimpię jako miejsce rozegrania pierwszych igrzysk starożytnych; wymienia sposoby nagradzania zwycięzców; wskazuje na mapie Olimpię i Ateny; wymienia dyscypliny sportowe rozgrywane podczas igrzysk; opowiada o wyglądzie i sposobie prezentacji przedstawień w teatrze greckim. określa datę pierwszych igrzysk olimpijskich i zaznacza ją na taśmie chronologicznej; wyjaśnia, czym zajmowali się filozofowie; wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy igrzyskami w starożytności i dzisiaj (np. ubiór, dyscypliny, nagrody); wymienia dokonania starożytnych Greków w różnych dziedzinach. wyjaśnia pojęcie bogowie olimpijscy ; wskazuje na mapie górę Olimp; opisuje sposoby oddawania czci bogom; wymienia imiona najpopularniejszych bogów olimpijskich (Zeus, Atena, Apollo); opowiada, jak Grecy wyobrażali sobie bogów (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru). definiuje pojęcia: imperium, legion ; zaznacza na taśmie chronologicznej podaną datę legendarnego założenia Rzymu (753 r. p.n.e.); wskazuje na mapie Rzym, Półwysep Apeniński, Tyber, Morze Śródziemne; wskazuje na mapie zasięg podbojów rzymskich; wymienia grupy społeczne starożytnego Rzymu; wskazuje źródła sukcesów armii rzymskiej. wyjaśnia pojęcie mit ; charakteryzuje bogów olimpijskich z uwzględnieniem ich dziedzin opiekuńczych oraz atrybutów; wymienia bohaterów mitów greckich (Heraklesa i Odyseusza); przygotowuje prezentację na temat wierzeń Greków; wymienia dzieła sztuki nawiązujące do tematyki mitologicznej; wskazuje, jak wierzenia wpływały na życie starożytnych Greków. definiuje pojęcie łuk triumfalny ; przedstawia przyczyny powstania imperium rzymskiego; wyjaśnia słuszność twierdzenia, że Morze Śródziemne było wewnętrznym morzem Rzymian; omawia zajęcia poszczególnych grup społecznych; wyjaśnia, jak w Rzymie wykształciła się arystokracja; charakteryzuje technikę wojenną Rzymian (podaje nazwy machin)

11 Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h Dokonania starożytnych Rzymian Spacer po Wiecznym Mieście 25. Narodziny chrześcijaństwa Dziedzictwo starożytności Sprawdzamy wiedzę i umiejętności dokonania Rzymian ułatwiające funkcjonowanie państwa i życie mieszkańców; Rzymianie twórcami prawa; łacina językiem Rzymian wygląd starożytnego Rzymu Forum Romanum miejscem ważnym dla mieszkańców warunki życia starożytnych Rzymian sposoby spędzania czasu wolnego przez starożytnych Rzymian Izraelici, odmienność ich wiary w świecie starożytnym najważniejsze zasady judaizmu Jezus z Nazaretu i jego nauki narodziny nowej religii i położenie jej wyznawców rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa najważniejsze dokonania cywilizacji starożytnych wykorzystanie dokonań cywilizacji starożytnych we współczesnym świecie Przypomnienie i utrwalenie poznanych pojęć i zagadnień. definiuje pojęcia: prawo, akwedukty ; wymienia najważniejsze dokonania Rzymian, które wpłynęły na funkcjonowania państwa i życie mieszkańców (prawo, drogi, mosty, akwedukty). definiuje pojęcia: willa, amfiteatr, Koloseum, gladiator ; przedstawia warunki życia mieszkańców starożytnego Rzymu z uwzględnieniem różnic społecznych; wymienia sposoby spędzania czasu wolnego w starożytnym Rzymie. definiuje pojęcia: chrześcijaństwo, apostoł, Dekalog, Biblia ; zaznacza na taśmie chronologicznej wiek narodzin chrześcijaństwa wskazuje na mapie Palestynę i miasta związane z życiem i działalnością Jezusa z Nazaretu; przedstawia osobę i nauki Jezusa z Nazaretu; przedstawia okoliczności narodzin chrześcijaństwa. wymienia najważniejsze dokonania cywilizacji starożytnych (pismo, demokracja, prawo, teatr, igrzyska, architektura); charakteryzuje najważniejsze dokonania cywilizacji starożytnych. wyjaśnia przydatność dokonań Rzymian dla funkcjonowania państwa i życia mieszkańców; wyjaśnia znaczenie osiągnięć prawniczych Rzymian dla prawa współczesnego; opowiada o edukacji Rzymian przygotowującej do kariery urzędniczej; wskazuje łacinę jako język Rzymian; opowiada (posługując się ilustracją) o etapach budowy dróg w starożytnym Rzymie. definiuje pojęcia: Forum Romanum, termy ; wyjaśnić przyczynę różnic w położeniu mieszkańców; przedstawia funkcję Forum Romanum; opowiada o budynkach i uroczystościach, które odbywały się na Forum Romanum; opisuje sposoby spędzania czasu wolnego w starożytnym Rzymie; powiada o igrzyskach rzymskich. definiuje pojęcia: Jahwe, judaizm, Mesjasz, Stary Testament, Nowy Testament ; przedstawia najważniejsze zasady judaizmu; wyjaśnia, na czym polegała odmienność nauk Jezusa wobec religii Żydów powszechnie wyznawanej; wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu; wskazuje czynniki łączące chrześcijaństwo i judaizm; powiada o sytuacji chrześcijan w I IV wieku. wskazuje sposób wykorzystania dokonań cywilizacji starożytnych współcześnie; porównuje demokrację, teatr, igrzyska starożytne ze współczesnymi

12 34 Dokumentacja nauczyciela klasa IV PROJEKT na 4 h (cztery godziny lekcyjne) Projekt edukacyjny Poznaj moją małą ojczyznę. cz.1 Perły architektury cz. 2 Przyroda mojego regionu cz. 3 Kultura i tradycje regionalne cz. 4 Wybitne postaci w historii regionu, ich dokonania i wkład w rozwój małej ojczyzny perły architektury przykłady najciekawszych zabytków architektury w regionie zabytki architektury w mojej małej ojczyźnie przyroda mojego regionu: obszary chronione i ich położenie, pomniki przyrody, walory turystyczne kultura i tradycje regionalne (stroje ludowe, instrumenty muzyczne, gwara, kuchnia regionalna) kultywowanie tradycji regionalnych miejsca pamięci narodowej w regionie i ich związek z historią Polski i małej ojczyzny wybitne postaci w historii regionu, ich dokonania i wkład w rozwój małej ojczyzny wymienia przykłady zabytków architektury znajdujących się w najbliższej okolicy; przedstawia i opisuje na wybranym przykładzie zabytek architektury; wymienia jego charakterystyczne cechy uzasadnia konieczność ochrony zabytków. wskazuje na mapie regionu miejscowości, w których znajdują się wybrane zabytki architektury; wyjaśnia, w formie krótkiej wypowiedzi, rolę i znaczenie zabytków dla poznania historii regionu (np. ślady ważnych wydarzeń, świadectwo wszelkich dokonań człowieka w danej epoce); sporządza własną listę najpiękniejszych zabytków. opisuje cechy charakterystyczne środowiska przyrodniczego regionu; wskazuje na mapie i odczytuje nazwy obszarów chronionych; wymienia przykłady pomników przyrody w najbliższej okolicy; sporządza krótką listę atrakcji turystycznych regionu. wyjaśnia w formie krótkiej wypowiedzi rolę i znaczenie ochrony przyrody dla rozwoju regionu; sporządza listę najpiękniejszych obszarów chronionych i pomników przyrody w regionie. opisuje umieszczony na ilustracji strój regionalny; podaje przykłady tradycji regionalnych np. wymienia regionalną potrawę świąteczną, instrumenty muzyczne; podaje przykłady określeń gwarowych charakterystycznych dla regionu. definiuje pojęcie miejsce pamięci narodowej i wymienia to, które znajduje się w jego najbliższej okolicy; wymienia postać zasłużoną dla małej ojczyzny i krótko przedstawia jej zasługi. definiuje pojęcie gwara ; wyjaśnia, na czym polega wkład kultury regionalnej w rozwój kultury polskiej; wymienia przykłady świadczące o kultywowaniu tradycji regionalnych; sporządza krótki słowniczek gwary; przeprowadza rozmowę w kręgu rodziny i znajomych i na jej podstawie sporządza spis potraw regionalnych. charakteryzuje wydarzenia historyczne, które miały wpływ na dzieje jego małej ojczyzny; wymienia i wskazuje na mapie miejsca pamięci w regionie i identyfikuje je z wydarzeniami z historii regionu; wymienia wybitne postaci w historii regionu ich dokonania i wkład w rozwój małej ojczyzny

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV

Roczny plan pracy dla klasy IV Roczny plan pracy dla klasy IV Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 1 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. ROZZIŁ I: Ja i moje otoczenie LN WYNIKOWY HISTORI I SOŁEZEŃSTWO KLS IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Treści nauczania: adane czynności ucznia: Kategoria 1.1.wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Kim jestem? Ja i moja rodzina W mojej szkole waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje Wymagania edukacyjne dla klasy IV historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny klasa IV - historia i społeczeństwo Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina Ocena dopuszczająca waga narodzin dziecka dla określa datę i miejsce

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 2 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 2 h klasa IV 2 h Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego człowieka i sposoby ich zaspakajania prawa dziecka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1,5 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO klasa IV - Wymagania na poszczególne oceny

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO klasa IV - Wymagania na poszczególne oceny HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO klasa IV - Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. dla klasy IV (PSO)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. dla klasy IV (PSO) Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), dla klasy IV (PSO) - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Kim jestem? waga

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. IV Rok szkolny 2016/2017

Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. IV Rok szkolny 2016/2017 Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. IV Rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Temat lekcji Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ocena dopuszczająca ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: W kręgu mojej rodziny Cele

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa klasa IV

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa klasa IV Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa klasa IV 1. Zasady ogólne: 1. Przedmiotowy system oceniania został opracowany zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji. CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Klucz do historii. Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wymieniają jedną z potrzeb człowieka,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający UCZEŃ: Określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka. Charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I semestr Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej.

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo (program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Wczoraj i dziś i dr Tomasz Maćkowski)

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej (aby uzyskać oceną wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) nauczyciel Piotr Eichler Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV a

Wymagania programowe dla klasy IV a Wymagania programowe dla klasy IV a Rozdział I: Ja i moje otoczenie określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Dział Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ 1: JA I MOJA OJCZYZNA - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Historia i społeczeństwo klasa IV Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV I. Ja i moje otoczenie - wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka - potrafi wymienić ludzkie potrzeby - zna sposoby zaspokajania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa IV Dział 1. Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Joanna Wieczorek

Opracowała: Joanna Wieczorek I. Starożytny Egipt odczytuje informacje ze źródła kartograficznego (zaznacza na mapie Egipt Góry, Egipt Dolny, Morze Śródziemne, Morze Czerwone, Pustynię Libijską i deltę Nilu) analizuje źródło kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 I. HISTORI WOKÓŁ NS wie, czym jest historia zna, kto tworzy historiê wie, co to s¹ Ÿród³a historyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Dopuszczający: rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, wymienia osoby, które wchodzą w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA w klasie 4 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego Wymagania edukacyjne z historii dla kl. IV Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! Rozdział 1 Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa

Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa Powtórzenie działu Świat wokół mnie Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowym określeniem czasu historycznego:

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE. Ja i moja rodzina podręcznik, s. 8 niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka potrzeby ludzkie: naturalne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Załącznik 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów I. Ja i moje otoczenie Ocena dop dst

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE. Ucząca Agnieszka Szafrańska

I PÓŁROCZE. Ucząca Agnieszka Szafrańska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ NA I PÓŁROCZE roku szkolnego 2016/2017 DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ wyd. Nowa Era Ucząca Agnieszka

Bardziej szczegółowo

+ - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju

+ - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA IV Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej.

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej. WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV

Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań/ocena I Ja i moje otoczenie K/dop P/dst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań I. Ja i moje otoczenie K P R D

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo