KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT)"

Transkrypt

1 KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ. U. Nr 112, poz. 1317) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 169) oraz z 2004 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2589). Warszawa 2004

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I - Objaśnienia wstępne CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III Uwagi ogólne... 3 Pojęcie środków trwałych... 3 Podział rodzajowy i zasady klasyfikacji środków trwałych... 4 Podział klasyfikacyjny środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje... 5 Szczegółowy podział środków trwałych Grupa 0 - Grunty Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego Grupa 2 - Obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Grupa 6 - Urządzenia techniczne Grupa 7 - Środki transportu Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaŝenie Grupa 9 - Inwentarz Ŝywy

3 CZĘŚĆ I - objaśnienia wstępne Uwagi ogólne Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego słuŝącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Kierując się potrzebą zachowania ciągłości ewidencji i gromadzenia danych, we wprowadzonej klasyfikacji utrzymano w przewaŝającej większości symbolikę i nazewnictwo grupowań do poziomu podgrup stosowanych w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT), wprowadzonej zarządzeniem nr 51 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dz. Urz. GUS Nr 21, poz. 132). Zakres rzeczowy środków trwałych objętych grupą 0 określono w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Podziały występujące w grupie 1 i 2 zdefiniowano w oparciu o grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Środkom trwałym objętym grupami od 3 do 9 przypisano odpowiednie symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), w wielu miejscach jednak powiązanie to ma charakter orientacyjny. W przypadkach, gdy tylko część danego grupowania w/w klasyfikacji moŝna było przypisać do odpowiedniego grupowania KŚT, po symbolach PKOB i PKWiU wpisano znak x. Gdy przypisanie konkretnych symboli ww. klasyfikacji było niemoŝliwe w kolumnie powiązania umieszczono znak -. W celu uproszczenia korzystania z klasyfikacji została ona zagregowana tzn. wszędzie gdzie było to moŝliwe ograniczona do podgrup. KaŜda podgrupa posiada opis ułatwiający zakwalifikowanie do niej poszczególnych elementów majątku trwałego. Klasyfikacja uwzględnia aktualną definicję środka trwałego oraz obowiązujące akty prawne, tj.: ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z 2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz.1324 i Nr 229, poz.2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz i Nr 213, poz. 2155), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz.1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz.170). Pojęcie środków trwałych Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do uŝywania na podstawie najmu, dzierŝawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Zalicza się do nich w szczególności: - nieruchomości w tym grunty, prawo uŝytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a takŝe będące odrębną własnością lokale, spółdzielnie własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych, 3

4 - inwentarz Ŝywy. Podział rodzajowy i zasady klasyfikacji środków trwałych W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. MoŜe być nim np. budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym moŝe być np. zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu uŝytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe, itp. Z punktu widzenia funkcji jakie poszczególne obiekty spełniają w procesie wytwarzania lub w toku nieprodukcyjnego uŝytkowania rozróŝnia się cztery zasadnicze zbiory środków trwałych, mianowicie: pierwszy - nieruchomości - obejmujący grunty, budynki oraz obiekty inŝynierii lądowej i wodnej; środki trwałe zaliczone do tego zbioru zapewniają odpowiednie warunki do prowadzenia procesów produkcyjnych oraz działalności nieprodukcyjnej, drugi - obejmujący maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, tj. środki trwałe, którymi oddziałuje się bezpośrednio na przedmioty pracy, tj. surowce, materiały itp. trzeci - obejmujący środki transportu słuŝące do przemieszczania (przewoŝenia) przedmiotów i osób, czwarty - obejmujący inwentarz Ŝywy. Ulepszenia w obcych środkach trwałych klasyfikowane są w odpowiednich grupach (od 0 do 9), w zaleŝności od środka trwałego, którego dotyczą. Uwzględniając wymienione zasady podziału obiektów Klasyfikacja Środków Trwałych wyodrębnia na pierwszym szczeblu podziału 10 następujących jednocyfrowych grup środków trwałych: 0 GRUNTY 1 BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO 2 OBIEKTY INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 7 ŚRODKI TRANSPORTU 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAśENIE 9 INWENTARZ śywy Wymienione wyŝej grupy środków trwałych dzielą się na drugim szczeblu podziału klasyfikacyjnego na podgrupy, którym nadane zostały symbole dwucyfrowe. Wprowadzono teŝ trzeci szczebel podziału klasyfikacyjnego środków trwałych tam, gdzie okazało się to niezbędne. Wyodrębnia on w ramach poszczególnych podgrup rodzaje obiektów, którym nadano symbole trzycyfrowe. Struktura symboli KŚT jest następująca: 1 - grupa podgrupa rodzaj 4

5 CZĘŚĆ II Podział klasyfikacyjny środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje str. 0 GRUNTY UśYTKI ROLNE Grunty orne Sady Łąki trwałe Pastwiska trwałe Grunty rolne zabudowane Grunty pod stawami Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych GRUNTY LEŚNE Lasy Grunty zadrzewione i zakrzewione GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Tereny zabudowane, pozostałe Zurbanizowane tereny niezabudowane Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe UŜytki kopalne Tereny komunikacyjne UśYTKI EKOLOGICZNE UŜytki ekologiczne TERENY RÓśNE Tereny róŝne NIEUśYTKI NieuŜytki GRUNTY POD WODAMI Grunty pokryte wodami powierzchniowymi Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku uŝytkowania urządzeń wodnych BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO BUDYNKI NIEMIESZKALNE Budynki przemysłowe Budynki transportu i łączności Budynki handlowo-usługowe Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe Budynki biurowe Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa Inne budynki niemieszkalne BUDYNKI MIESZKALNE Budynki mieszkalne LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego OBIEKTY INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH

6 200 Budowle dla górnictwa i kopalnictwa Elektrownie Zakłady chemiczne Zakłady przemysłu cięŝkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze INFRASTRUKTURA TRANSPORTU Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Drogi lotniskowe Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji Melioracje podstawowe Melioracje szczegółowe OBIEKTY INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE Obiekty sportowe i rekreacyjne Obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE KOTŁY GRZEJNE I PAROWE Kotły grzejne wodne Kotły grzejne parowe Kotły dautermowe Kotły parowe Inne kotły grzejne i parowe MASZYNY NAPĘDOWE PIERWOTNIE NIE ZESPOLONE Turbiny parowe Turbiny wodne Maszyny parowe tłokowe Silniki spalinowe na paliwo lekkie Silniki spalinowe na paliwo cięŝkie Silniki spalinowe na paliwo gazowe Silniki powietrzne Koła wodne Silniki napędzane powietrzem spręŝonym MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE NIE ZESPOLONE Silniki prądu stałego Prądnice prądu stałego Silniki asynchroniczne 50 okr./sek klatkowe Silniki asynchroniczne 50 okr./sek pierścieniowe Silniki synchroniczne 50 okr./sek Prądnice synchroniczne 50 okr./sek Silniki prądu zmiennego na inne okresy Silniki komutatorowe prądu zmiennego Kompensatory wirujące Układy napędowe elektryczne skojarzone oraz maszyny elektryczne niewirujące (silniki liniowe) TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY (AGREGATY) ELEKTROENERGETY-CZNE WYTWÓRCZE I PRZETWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE Turbozespoły parowe Turbozespoły wodne Zespoły elektroenergetyczne na silniki parowe tłokowe Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo cięŝkie Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe Zespoły wiatrowo-elektryczne Przetwornice prądu Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenergetyczne Reaktory jądrowe MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA OBRABIARKI DO METALI Tokarki

7 411 Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki Frezarki Przecinarki i nakiełczarki Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki Szlifierki Obrabiarki do uzwojeń i uzębień Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH Młoty i kuźniarki Prasy do metali i tworzyw sztucznych Maszyny do gięcia i prostowania Nitownice NoŜyce do metali i tworzyw sztucznych Ciągarki Maszyny do skręcania, tkania i wyrobu spręŝyn i lin Inne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY W PRZEMYSŁACH ROLNYCH I SPOśYWCZYCH OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne Maszyny, urządzenia i aparaty do pasteryzacji Maszyny, urządzenia i aparaty do dozowania i napełniania butelek, słoi, puszek, tub itp Maszyny, urządzenia i aparaty do zamykania, korkowania, etykietowania itp Maszyny, urządzenia i aparaty do pakowania w kartony i torby oraz wytwarzające opakowania Maszyny, urządzenia i aparaty do mycia i czyszczenia opakowań Inne maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spoŝywczych ogólnego zastosowania MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘśANIA CIECZY I GAZÓW Pompy nurnikowe i tłokowe Pompy wirowe Pompy rotacyjne Pompy zębate SpręŜarki Dmuchawy i ssawy Wentylatory Inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i spręŝania cieczy i gazów PIECE PRZEMYSŁOWE Piece do przerobu surowców Piece do przetwarzania paliw Piece grzewcze Piece topielne Piece do wypalania Konwertory i mieszalniki stalownicze Piece indukcyjne wysokiej częstotliwości stosowane do obróbki termicznej APARATY DO WYMIANY CIEPŁA Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe Wymienniki przeponowe płaszczowo-rurkowe Wymienniki przeponowe komorowo-grzejnikowe Wymienniki przeponowe płaszczowo-węŝownicowe Wymienniki przeponowe dwupłaszczowo-węŝownicowe Wymienniki przeponowe rurowe Wymienniki przeponowe kanałowe Inne aparaty do wymiany ciepła MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OPERACJI I PROCESÓW MATERIAŁOWYCH Mieszalniki cieczy bezciśnieniowe z urządzeniami mieszającymi lub przesuwającymi Mieszalniki cieczy na ciśnienie do 16 atm. z mechanizmami mieszającymi Mieszalniki cieczy na ciśnienie powyŝej 16 atm. z mechanizmami i urządzeniami mieszającymi Skrubery Kolumny Aparaty bębnowe Aparaty walcowe skrobakowe Suszarki komorowe Inne maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

8 480 Elektrolizery Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu Urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne Zespoły komputerowe Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami Roboty SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu włókien sztucznych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicznych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Maszyny i urządzenia wiertnicze Maszyny górnicze Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla Maszyny i urządzenia hutnicze Maszyny i urządzenia koksownicze i gazownicze Maszyny i urządzenia odlewnicze Maszyny i urządzenia torfiarskie Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego Maszyny i urządzenia przemysłu wapienniczego i gipsowego Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu izolacyjnego i korkowego Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej materiałów ognioodpornych i silikatowych Maszyny przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów ściernych Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH Maszyny specjalne do produkcji wyrobów drobnej galanterii metalowej Maszyny do produkcji wyrobów metalowych Maszyny i urządzenia do produkcji kabli i przedmiotów elektrycznych Maszyny i urządzenia do produkcji akumulatorów i baterii Maszyny i urządzenia do produkcji Ŝarówek i lamp elektronowych Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów Maszyny do nawijania cewek oraz izolacji silników, transformatorów i kondensatorów MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PAPIERNICZE I POLIGRAFICZNE Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu płyt pilśniowych i płyt wiórowych Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu beczek, skrzyń i róŝnych wyrobów z drewna

9 545 Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tektury Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z drewna lub materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEśOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ Maszyny do wstępnej obróbki włókien łykowych Maszyny przędzalnicze Maszyny do produkcji nici, sznurków i lin Maszyny tkackie Maszyny dziewiarskie i pończosznicze Maszyny wykańczalnicze i farbiarskie Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu Maszyny szwalnicze, odzieŝowe i do wyrobu guzików Maszyny do produkcji skóry i wyrobów ze skóry Inne maszyny i urządzenia przemysłu włókienniczego, odzieŝowego i skórzanego MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PRZEMYSŁÓW ROLNYCH Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piwowarsko-słodowniczego i napoi Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji droŝdŝy Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wyrobów spirytusowych Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji octu Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu ziemniaczanego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu owocowo-warzywnego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu młynarskiego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PRZEMYSŁÓW SPOśYWCZYCH Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu koncentratów spoŝywczych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tytoniowego i zielarskiego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mięsnego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rybnego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tłuszczowego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mleczarskiego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu jajczarsko-drobiarskiego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego Inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spoŝywczych MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych Maszyny do robót budowlanych Maszyny do robót drogowych Koparki i zwałowarki uŝywane w kopalnictwie odkrywkowym Maszyny do robót torowych kolejowych MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ Maszyny i narzędzia uprawowe Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawoŝenia i deszczowania Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne Maszyny i urządzenia do ochrony roślin Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów Maszyny i urządzenia omłotowe, suszarnie i urządzenia pomocnicze Maszyny i urządzenia do czyszczenia, sortowania i zaprawiania ziemiopłodów Maszyny i urządzenia do przetwórstwa paszowego Maszyny oraz urządzenia do chowu i hodowli zwierząt Inne maszyny i urządzenia róŝne URZĄDZENIA TECHNICZNE ZBIORNIKI NAZIEMNE Zbiorniki naziemne ceglane Zbiorniki naziemne betonowe Zbiorniki naziemne drewniane Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych

10 604 Zbiorniki naziemne stalowe Zbiorniki naziemne z metali nieŝelaznych URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego Aparatura prądu zmiennego Stacje transformatorowe stałe i przewoźne Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego Aparatura prądu stałego URZĄDZENIA TELEWIZYJNE I RADIOTECHNICZNE, URZĄDZENIA I APARATY DLA TELEFONII Urządzenia i aparatura radionadawcza Urządzenia i aparatura radioodbiorcza Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne Urządzenia teletransmisji przewodowej Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne Urządzenia telefoniczne Urządzenia telegraficzne Inne urządzenia tele- i radiotechniczne URZĄDZENIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE Transformatory Zespoły prostownikowe Kondensatory statyczne Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych DŹWIGI I PRZENOŚNIKI Dźwigi osobowe i towarowe Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp śurawie (dźwigi przeładunkowe) Przenośniki (transportery) ogólnego zastosowania Przenośniki (transportery) kopalniane Przenośniki (transportery) powietrzne i wodne Suwnice i wsadzarki Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice Tory, kolejki linowe i dźwignice linowe URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE Przekładnie Urządzenia wentylacyjne Urządzenia klimatyzacyjne Urządzenia do oczyszczania wody Urządzenia do oczyszczania gazów Urządzenia do odpopielania i odŝuŝlania Akumulatory hydrauliczne Urządzenia do oczyszczania ścieków Pozostałe urządzenia przemysłowe nie wymienione URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane Urządzenia pralni i farbiarni Urządzenia i aparaty projekcyjne Urządzenia przeciwpoŝarowe Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych Urządzenia techniczne teatralne Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE Kontenery Nadwozia wymienne ŚRODKI TRANSPORTU KOLEJOWY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY Kolejowy tabor szynowy naziemny KOLEJOWY TABOR SZYNOWY PODZIEMNY Kolejowy tabor szynowy podziemny TRAMWAJOWY TABOR SZYNOWY Tramwajowy tabor szynowy

11 73 POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY Pozostały tabor szynowy naziemny POJAZDY MECHANICZNE Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe Samochody osobowe Samochody cięŝarowe Samochody specjalne Autobusy i autokary Trojlebusy i samochody o napędzie elektrycznym Ciągniki Naczepy Przyczepy TABOR KONNY Tabor konny POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i Ŝurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) Inne wózki jezdniowe TABOR PŁYWAJĄCY Tabor transportu morskiego Tabor rybołówstwa morskiego Tabor techniczny i ratowniczy morski Tabor transportu śródlądowego Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy Inny tabor pływający TABOR LOTNICZY Samoloty Śmigłowce Szybowce Balony Inne środki transportu lotniczego ŚRODKI TRANSPORTU POZOSTAŁE Środki transportu pozostałe NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAśENIE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAśENIE Narzędzia, przyrządy, sprawdziany, itp WyposaŜenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny WyposaŜenie, aparaty i sprzęt medyczny WyposaŜenie techniczne dla prac biurowych WyposaŜenie i sprzęt cyrkowy WyposaŜenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych itp Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaŝenie pozostałe INWENTARZ śywy INWENTARZ śywy Inwentarz Ŝywy

12 CZĘŚĆ III Szczegółowy podział środków trwałych GRUPA 0 - GRUNTY Uwagi szczegółowe Grupa 0 - Grunty obejmuje grunty, według ich przeznaczenia uŝytkowego, tj. uŝytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany, itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, uŝytki ekologiczne, nieuŝytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym równieŝ prawo uŝytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zaleŝności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Grupa ta nie obejmuje budynków i obiektów inŝynierii lądowej i wodnej na tych terenach. Melioracje, które w KRŚT 91 znajdowały się w grupie Grunty obecnie znajdują się w rodzaju 225 Melioracje podstawowe i 226 Melioracje szczegółowe. Schemat zaklasyfikowania gruntów według ich przeznaczenia uŝytkowego do podgrup i rodzajów, został ustalony w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454). Symbol KŚT Powiązanie z grupa podgrupa rodzaj KRŚT 91 0 GRUNTY 01 UŜytki rolne 010 Grunty orne Rodzaj ten obejmuje grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których zostały urządzone ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, grunty nadające się do uprawy, o której mowa wyŝej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, ugory, odłogi. 011 Sady Rodzaj ten obejmuje grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice. 012 Łąki trwałe Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złoŝoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone. 013 Pastwiska trwałe Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich - hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane. 014 Grunty rolne zabudowane Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane słuŝące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno - spoŝywczemu (kotłownie, komórki, garaŝe, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a takŝe zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych. 015 Grunty po stawami Rodzaj ten obejmuje grunty pod zbiornikami wodnymi przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych i obejmuje powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a naleŝące do obiektu stawowego - z wyłączeniem jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach płynących (wyłączenie nie dotyczy sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych). 016 Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod urządzenia melioracji wodnych szczegółowych dla 001x 001x 001x 001x 003x 006x 006x 12

13 Powiązanie z grupa podgrupa rodzaj KRŚT 91 gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej. Rodzaj nie obejmuje: - gruntów pod stawami - rodzaj Grunty leśne 020 Lasy 002x 021 Grunty zadrzewione i zakrzewione Rodzaj ten obejmuje grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a takŝe: śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów, tereny torfowisk, grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb; przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych; jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami, niezaliczone do lasów; wysypiska kamieni, gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami; zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów; skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposaŝone w urządzenia i budowle słuŝące rekreacji i wypoczynkowi. Rodzaj nie obejmuje plantacji krzewów, ujętej w rodzaju 010 "Grunty orne". 002x 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane 030 Tereny mieszkaniowe Rodzaj ten obejmuje grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalne związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a takŝe ogródki przydomowe. Rodzaj nie obejmuje: - gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane słuŝące produkcji rolniczej - rodzaj Tereny przemysłowe Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia słuŝące produkcji przemysłowej, a takŝe ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, urządzenia magazynowo - składowe, bazy transportowe i remontowe itp. 032 Tereny zabudowane, pozostałe Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, słuŝbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym, itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt. Rodzaj nie obejmuje: - terenów mieszkaniowych - rodzaj 030, - terenów przemysłowych - rodzaj Zurbanizowane tereny niezabudowane Rodzaj ten obejmuje grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej. 034 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki: tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaŝe, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), tereny o charakterze zabytkowym, tereny sportowe, tereny spełniające funkcje rozrywkowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. 035 UŜytki kopalne Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin. 036 Tereny komunikacyjne Rodzaj ten obejmuje: - grunty zajęte pod: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych; drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów uŝyteczności publicznej; place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych, - tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego), - inne tereny komunikacyjne (grunty zajęte pod: porty lotnicze i inne urządzenia słuŝące komunikacji lotniczej; urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle słuŝące komunikacji wodnej; naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych; torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a takŝe obiekty i urządzenia związane z 003x 003x 003x 003x 003x

14 Powiązanie z grupa podgrupa rodzaj KRŚT 91 komunikacją miejską; urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe; wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego). 04 UŜytki ekologiczne 040 UŜytki ekologiczne Rodzaj ten obejmuje prawnie chronione pozostałości ekosystemów. UŜytki ekologiczne obejmują tereny określone na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 05 Tereny róŝne 050 Tereny róŝne Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostałe tereny, których nie moŝna zaliczyć do innych rodzajów uŝytków, takie jak: 06 NieuŜytki 060 NieuŜytki grunty przeznaczone do rekultywacji (np. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach woskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji) oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane, wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego. Rodzaj ten obejmuje niezakwalifikowane do uŝytków ekologicznych: bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty), piaski (piaski ruchome, plaŝe nieurządzone, piaski nadbrzeŝne, wydmy), naturalne utwory fizjograficzne (urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska), nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska po wydobywaniu kopalin. 07 Grunty pod wodami 070 Grunty pokryte wodami powierzchniowymi Rodzaj ten obejmuje: grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Rodzaj nie obejmuje: - gruntów znajdujących się pod wodami w wyniku uŝytkowania urządzeń wodnych - rodzaj x 009x 009x Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku uŝytkowania urządzeń wodnych Rodzaj nie obejmuje: - gruntów pod stawami - rodzaj 015, - gruntów pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych - rodzaj 016, - gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi - rodzaj

15 GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO Uwagi szczegółowe Grupa 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. Budynki są to obiekty budowlane, trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadające fundamenty i dach (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959). Budynki mieszkalne wg. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni uŝytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niŝ połowa całkowitej powierzchni uŝytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Podział budynków na mieszkalne i niemieszkalne oparto na podstawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), co znalazło swój wyraz w powiązaniu kaŝdej pozycji KŚT z odpowiednimi grupowaniami tej klasyfikacji. W ramach budynków niemieszkalnych wprowadzono w nawiązaniu do PKOB dalszy podział na rodzaje (symbole trzy cyfrowe). W KŚT wprowadzono pojęcie lokal nie występujące dotychczas w PKOB ani w KRŚT 91. Dlatego teŝ dla rodzaju 121 i 122 w kolumnach zawierających powiązania z tymi klasyfikacjami umieszczono znak -. Lokal mieszkalny, jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi słuŝą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych (ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492). W obowiązującym ustawodawstwie nie określono pojęcia lokalu uŝytkowego, rozumianego jako lokal niemieszkalny. Przyjmuje się, Ŝe pojęcie lokalu uŝytkowego odpowiada występującemu w przepisach (w/w Ustawa) pojęciu lokalu o innym przeznaczeniu, przeciwstawnym pojęciu lokalu mieszkalnego. Samodzielnymi środkami trwałymi w ramach grupy 1 są: budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz z przynaleŝnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi, lokal, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. O zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposaŝenie, a nie sposób uŝytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje kaŝdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlanoadaptacyjnych. W przypadku budynków (lokali) o róŝnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie. Granicę budynku stanowią zewnętrzne powierzchnie ścian oraz górna powierzchnia najwyŝszego stropu, posadzka piwnic w budynkach podpiwniczonych lub poziom terenu przy budynkach nie podpiwniczonych. W przypadku budynków występujących w zabudowie zwartej, granice pomiędzy poszczególnymi obiektami stanowią płaszczyzny styku ścian szczytowych, a jeŝeli występuje wspólna dla dwóch obiektów ściana to granica pomiędzy budynkami przebiega przez jej środek. Granice instalacji naleŝących do wyposaŝenia budynku stanowią w zaleŝności od rodzaju instalacji np. mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ wody, gazu, czynników grzewczych, itp. Do wyposaŝenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpoŝarowe oraz normalne wyposaŝenie budynku np. wbudowane meble. W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się równieŝ tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp. Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niŝ jeden budynek, naleŝy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem. Grupa 1 nie obejmuje kiosków, budek, baraków i domków kempingowych sklasyfikowanych w rodz

16 grupa podgrupa rodzaj PKOB KRŚT 91 1 BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEO 10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE 101 Budynki przemysłowe Rodzaj ten obejmuje budynki przeznaczone na cele produkcyjne dla wszystkich przemysłów np. fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe, itp. Rodzaj nie obejmuje: kompleksowych budowli przemysłowych (elektrowni, rafinerii, itp.), które nie posiadają formy budynku - sklasyfikowanych w podgrupie 20, zbiorników, silosów i budynków magazynowych - rodzaj 104, rolniczych budynków produkcyjnych - rodzaj Budynki transportu i łączności Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, dworców, terminali, garaŝy w tym: budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych, budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp. hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, zajezdnie dla środków transportu, budki telefoniczne, budynki latarni morskich, budynki kontroli ruchu powietrznego (wieŝe), garaŝe i zadaszone parkingi, budynki do przechowywania rowerów. Rodzaj nie obejmuje: budynków stacji obsługi - rodzaj 103, zbiorników, silosów i budynków magazynowych - rodzaj 104, dróg kolejowych - rodzaj 221, dróg lotniskowych - rodzaj 222, linii telekomunikacyjnych i masztów - podgrupa 21, terminali ropy naftowej i gazu - rodzaj 202, parkingów w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie klasyfikowanych odrębnie. 103 Budynki handlowo-usługowe Rodzaj ten obejmuje: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale uŝywane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem stacje paliw, stacje obsługi, itp., apteki Rodzaj nie obejmuje: budynków rolniczych - rodzaj 108, sklepów w budynkach przeznaczonych do innych celów, nie klasyfikowanych odrębnie. 104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe Rodzaj ten obejmuje: zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, elewatory zboŝowe, zbiorniki na cement i inne towary sypkie, chłodnie i budynki składowe specjalizowane, powierzchnie magazynowe. Rodzaj nie obejmuje: budynków gospodarstw rolnych w szczególności silosów i budynków składowych rolniczych przeznaczonych do przechowywania zbiorów - rodzaj , , , , , x 116x x 179x x x 116x 119x x 152x x 205x 209x x 16

17 grupa podgrupa rodzaj PKOB KRŚT , wieŝ ciśnień - podgrupa 21, budynków terminali ropy i ropopochodnych - rodzaj Budynki biurowe Rodzaj ten obejmuje: budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw, itp. lokale administracyjne róŝnych podmiotów gospodarczych. budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów. Rodzaj nie obejmuje biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie klasyfikowanych odrębnie. 106 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej Rodzaj ten obejmuje: budynki instytucji świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne, m.in. szpitale, szpitale kliniczne, sanatoria, przychodnie, poradnie, Ŝłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale więzienne lub wojskowe, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp. budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp. Rodzaj nie obejmuje domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp. - podgrupa x 152x 154x x 107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne obiekty kulturalne, muzea i biblioteki, przedszkola, szkoły, placówki, szkoły wyŝsze, budynki instytucji badawczych oraz budynki sportowe, w tym: kina, sale koncertowe, opery, teatry itp., sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych, kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp., muzea, galerie sztuki, biblioteki i centra informacyjne, budynki archiwów, budynki przedszkolne i szkolne, budynki szkół wyŝszych i placówki badawcze, laboratoria badawcze, budynki placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów, budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach, zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeŝym powietrzu, schroniska dla zwierząt budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych. Rodzaj nie obejmuje: parków rozrywkowych i wypoczynkowych - rodzaj 290, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską - rodzaj 109, internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich - podgrupa 11, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeŝym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp. - rodzaj x Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa Rodzaj ten obejmuje budynki gospodarstw rolnych oraz budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiŝarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, silosy rolnicze, itp. Rodzaj nie obejmuje ogrodów zoologicznych i botanicznych - rodzaj Inne budynki niemieszkalne Rodzaj ten obejmuje: hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania (z wyj. hoteli robotniczych - podgrupa 11), schroniska młodzieŝowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego, restauracje, bary, stołówki, x x 179x 17

18 grupa podgrupa rodzaj PKOB KRŚT 91 budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria, obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury, zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich, 199 budynki koszarowe, obiekty miejskie uŝyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp., pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione. Rodzaj nie obejmuje: restauracji, barów, itp. w budynkach mieszkalnych - podgrupa 11, oraz w centrach handlowych - rodzaj 103, budek telefonicznych - rodzaj 102, budowli wojskowych - rodzaj 291, budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea - sklasyfikowanych w rodzaju 107, szpitali więziennych i wojskowych - rodzaj 106, budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych rodzaj BUDYNKI MIESZKALNE 110 Budynki mieszkalne Rodzaj ten obejmuje obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni uŝytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych tj. budynki jednorodzinne, o dwóch mieszkaniach, wielomieszkaniowe i budynki zamieszkania zbiorowego np. domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych itp. Rodzaj nie obejmuje hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania - rodzaj LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO 121 Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego Rodzaj ten obejmuje wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nie przeznaczone na stały pobyt ludzi np. pomieszczenia biurowe oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. 122 Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Rodzaj ten obejmuje wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi słuŝą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego x 159x x 169x

19 GRUPA 2 - OBIEKTY INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Uwagi szczegółowe Grupa 2 - Obiekty inŝynierii lądowej i wodnej obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inŝynierii lądowej i wodnej. Grupa 2 nie obejmuje gruntów klasyfikowanych w grupie 0. Podział obiektów inŝynierii lądowej i wodnej oparto na Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), co znalazło swój wyraz w powiązaniu kaŝdej pozycji KŚT z odpowiednimi grupowaniami tej klasyfikacji. O zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej podgrupy decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposaŝenie. Za odrębny obiekt uwaŝa się w zasadzie kaŝdy samodzielny obiekt inŝynierii lądowej lub wodnej wraz z fundamentem i konstrukcją nośną. Przy budowlach liniowych, np. rurociągi, drogi, linie energetyczne i telekomunikacyjne, obiektami są poszczególne ich odcinki, odpowiadające bądź istniejącemu podziałowi administracyjnemu lub eksploatacyjnemu, bądź charakteryzujące się odmienną konstrukcją ewentualnie innymi cechami technicznymi. Grupa 2 nie obejmuje zbiorników naziemnych zamkniętych sklasyfikowanych w rodzaju 104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe oraz zbiorników wbudowanych lub zainstalowanych wewnątrz budynków, które zostały ujęte w grupie 6 Urządzenia techniczne. Ponadto do budowli nie zostały zaliczone (posiadające cechy budowli) piece przemysłowe. Wielkie piece wraz z innymi piecami zostały zaliczone do grupy 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, poniewaŝ spełniają one w procesach produkcji przemysłowej rolę aparatów, w których dokonują się określone procesy technologiczne. Urządzenia techniczne związane z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi umieszczone są w grupie 6. Symbol KŚT grupa podgrupa rodzaj PKOB KRŚT 91 2 OBIEKTY INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 20 Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych Podgrupa obejmuje kompleksowe obiekty budowlane przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie mają formy budynku. 200 Budowle dla górnictwa i kopalnictwa Rodzaj obejmuje: budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóŝ ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, Ŝwirowni, itp. (np. stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieŝe, szyby wiertnicze,itp.) budowle wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych, itp. Rodzaj nie obejmuje: budynków biurowych - rodzaj 105, budynków produkcyjnych (np. fabryk, warsztatów,) zadaszonych - rodzaj Elektrownie Rodzaj obejmuje: budowle elektrowni wodnych, budowle innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (np. elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem), budowle zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego, spalarnie odpadów. Rodzaj nie obejmuje: zapór wodnych dla innych celów - rodzaj 224, linii elektroenergetycznych dalekiego zasięgu, w tym stacji transformatorowych i rozdzielczych - rodzaj 210, rozdzielczych linii elektroenergetycznych - rodzaj Zakłady chemiczne Rodzaj obejmuje: budowle, będące częścią zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych, x x 51x x 209x 251x 295x x 204x 209x 19

20 grupa podgrupa rodzaj PKOB KRŚT 91 budowle koksowni, gazowni, 295x wieŝe ekstrakcyjne. 50x Rodzaj nie obejmuje: stacji obsługi - rodzaj 103, budynków przemysłowych - rodzaj 101, zbiorników, silosów i budynków magazynowych - rodzaj Zakłady przemysłu cięŝkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane Rodzaj obejmuje: budowle będące częścią terenów zakładów przemysłu cięŝkiego, takie jak walcownie, odlewnie itp. Rodzaj nie obejmuje: budynków przemysłowych - rodzaj 101, budowli dla górnictwa lub kopalnictwa - rodzaj Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 210 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe Rodzaj obejmuje: rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp, rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody, linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieŝe i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną, linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne oraz słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze. Rodzaj nie obejmuje: rozdzielczych sieci wodociągowych - rodzaj 211, sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich - rodzaj 211, terminali ropy i ropopochodnych - rodzaj 202, kanałów irygacyjnych i akweduktów - rodzaj 225 i 226, sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich - rodzaj 211, instalacji oświetleniowych dróg i ulic - rodzaj 220, linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi - rodzaj Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze Rodzaj obejmuje: rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne, rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i spręŝonego powietrza oraz studnie, fontanny, hydranty, wieŝe ciśnień, rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków, rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne, itp.) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze, przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych, sieci elektrotrakcji trolejbusowej. Rodzaj nie obejmuje: kanałów irygacyjnych - rodzaj 225 i Infrastruktura transportu 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe Rodzaj obejmuje: autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, w tym skrzyŝowania i węzły wraz instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi, ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyŝowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieŝki dla pieszych, ścieŝki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa x 204x 209x 295x x 224x 225x x 238x 255x 256x 260x 27x 292x x,223, 224x,225x 231, 233, 235, 236, 237x,238x 248x,255x 256x,258, 260x,261, 27x, 290, 292x, x x 20

(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Symbol KŚT Wyszczególnienie grupa podgrupa rodzaj 1 BUDYNKI I LOKALE 10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE

(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Symbol KŚT Wyszczególnienie grupa podgrupa rodzaj 1 BUDYNKI I LOKALE 10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE 160 ANEKS NR 4. WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 1999 R. W SPRAWIE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) Wartość atrybutu wg ust. 19 i 20 zał. 4

Bardziej szczegółowo

Nazwa Użytkownika Głównego 0 GRUNTY SGN

Nazwa Użytkownika Głównego 0 GRUNTY SGN Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 6/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. Symbol KŚT grupa podgrupa rodzaj Wyszczególnienie Nazwa Użytkownika Głównego 0 GRUNTY 1 01 UŻYTKI ROLNE 010 Grunty orne 011 Sady 012

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

KŚT - Grupa 0 - Grunty (2011)

KŚT - Grupa 0 - Grunty (2011) KŚT - Grupa 0 - Grunty (2011) Na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. (poz. 1622) Symbol KŚT 2011 0 Grunty Grupa ta obejmuje: - grunty według ich przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Schemat klasyfikacji. Symbol KŚT. Wyszczególnienie 0 GRUNTY

Schemat klasyfikacji. Symbol KŚT. Wyszczególnienie 0 GRUNTY pod 0 GRUNTY 01 GRUNTY ROLNE 010 Grunty orne 011 Sady 012 Łąki trwałe 013 Pastwiska trwałe 014 Grunty rolne zabudowane 015 Grunty pod stawami 016 Grunty pod rowami 017 Grunty zadrzewione i zakrzewione

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań KŚT 2010 KŚT 2016

Klucz powiązań KŚT 2010 KŚT 2016 Klucz powiązań Klucz powiązań 0 GRUNTY 0 GRUNTY 01 UŻYTKI ROLNE 01* GRUNTY ROLNE 010 Grunty orne 010 Grunty orne 011 Sady 011 Sady 012 Łąki trwałe 012 Łąki trwałe 013 Pastwiska trwałe 013 Pastwiska trwałe

Bardziej szczegółowo

Wartość oraz powierzchnia gruntów w rozbiciu na rodzaje.

Wartość oraz powierzchnia gruntów w rozbiciu na rodzaje. Wartość oraz powierzchnia gruntów w rozbiciu na rodzaje. w tym: Straż Miejska Miasta Krakowa 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. jednostka budżetowa Powierzchnia Powierzchnia Wartość brutto 3 Umorzenie 3 Wartość

Bardziej szczegółowo

KŚT - Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2011)

KŚT - Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2011) KŚT - Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2011) Na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. (poz. 1622) Symbol KŚT 2011 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Bardziej szczegółowo

PARAGRAFY księgowego. KŚT ze stawkami amortyzacyjnymi. MONITOR księgowego nr 22(98) 20.11.2007

PARAGRAFY księgowego. KŚT ze stawkami amortyzacyjnymi. MONITOR księgowego nr 22(98) 20.11.2007 MONITOR księgowego nr 22(98) 20.11.2007 d o d a t e k n r 2 8 2007 KŚT ze stawkami amortyzacyjnymi PARAGRAFY księgowego Stan prawny na dzień 7 listopada 2007 r. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) ZE STAWKAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr z dnia INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. 1 rolne działki budowlane tereny rekreacyjne Stan na dzień 31.X. roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

r. Uzasadnienie

r. Uzasadnienie Uzasadnienie 24.05.2016 r. Konieczność wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), zwanej dalej KŚT 2016, wynika ze zmian w klasyfikacji z nią powiązanej,

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment

Darmowy fragment PIOTR PAWLISZYN LOTEM N A D K L A S Y F I K A C J Ą Ś R O D K Ó W T R W A Ł Y C H Pytania i odpowiedzi Copyright by Piotr Pawliszyn & e-bookowo Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-63080-42-6 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KIELCE

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KIELCE 0 PREZYDENT MIASTA KIELCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KIELCE na dzień 31 grudnia 2010 roku PREZYDENT MIASTA KIELCE Wojciech Lubawski KIELCE 2011 Opracowanie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych a) za okres od początku roku do końca... kwartału 2015 r.

Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych a) za okres od początku roku do końca... kwartału 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny REGON Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/PM/2012 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia

ZARZĄDZENIE Nr 67/PM/2012 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia ZARZĄDZENIE Nr 67/PM/2012 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia Na podstawie art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2009

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja Środków Trwałych Dz.U.2010.242.1622 wersja: 2011-01-01 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2010 r.

Klasyfikacja Środków Trwałych Dz.U.2010.242.1622 wersja: 2011-01-01 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2010 r. Dz.U.10.242.1622 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010 r.) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KIELCE

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KIELCE PREZYDENT MIASTA KIELCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KIELCE na dzień 30 czerwca 2008 roku 0 KIELCE 2008 Opracowanie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Biuro d/s Majątku Komunalnego

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (P) SPIS TREŚCI I. Objaśnienia wstępne 1. Wprowadzenie 2. Pojęcia podstawowe 3. Struktura klasyfikacji 4. Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych

Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych Załącznik nr 6 Załącznik nr 5 1. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT)

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) Warszawa 2016 Spis treści 1. Objaśnienia wstępne.. 3 1.1. Uwagi ogólne 3 1.2 Pojęcie środków trwałych. 3 1.3. Podział rodzajowy i zasady klasyfikowania środków trwałych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH Załącznik nr 1 WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH Pozycja Stawka % 4,5 Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) 121 2 4 3 9 0 Nazwa środków trwałych Z rodzaju 1 placówki opiekuńczo - wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych. Przed wypełnieniem przeczytać objaśnienia.

Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych. Przed wypełnieniem przeczytać objaśnienia. nr str. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Informacja o stanie mienia Powiatu Wysokomazowieckiego została sporządzona w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 1 stycznia 2015

Załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 1 stycznia 2015 Poz. Stawka % ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH. Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) Nazwa środków trwałych Powiązanie z KRŚT 1 2 3 4 5 01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15, 16 122

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 października 2016 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz. 1864 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz z dnia 3 października 2016 r. (poz. 1864) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT)

Dziennik Ustaw 2 Poz z dnia 3 października 2016 r. (poz. 1864) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) Dziennik Ustaw 2 Poz. 1864 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. (poz. 1864) KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) Warszawa 2016 Dziennik Ustaw 3 Poz. 1864 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 października 2016 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz. 1864 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT)

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) Warszawa 2016 Spis treści 1. Objaśnienia wstępne.. 3 1.1. Uwagi ogólne 3 1.2 Środki trwałe. 3 1.3. Podział rodzajowy i zasady klasyfikowania środków trwałych 4 2. Przypadki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WAŁBRZYCH

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WAŁBRZYCH URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH, MARZEC 213 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. MAJĄTEK GMINY WAŁBRZYCH OGÓŁEM...6 Grunty...9 Budynki i lokale...16 Obiekty inżynierii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2013 31.12.2014 Różnica 1. Grunty 72 709 103,30 72 948 769,07 239 665,77 2. Budynki 59 413 910,83 59 732 668,24 318

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja / Zmiana - stan przed zmianą / Zmiana - stan po zmianie 1) ZłoŜyć w Starostwie Powiatowym..., dnia... pokój 209.

Pierwsza rejestracja / Zmiana - stan przed zmianą / Zmiana - stan po zmianie 1) ZłoŜyć w Starostwie Powiatowym..., dnia... pokój 209. ZłoŜyć w Starostwie Powiatowym..., dnia... pokój 209 Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków Starosta Wejherowski ul. 3-go aja 4 84-200 Wejherowo Zgłaszający 1 :... nazwisko i imiona

Bardziej szczegółowo

Wykład 08 lutego 2015r Politechnika Warszawska dr inż. Tomasz Wojtkiewicz

Wykład 08 lutego 2015r Politechnika Warszawska dr inż. Tomasz Wojtkiewicz Wykład 08 lutego 2015r Politechnika Warszawska dr inż. Tomasz Wojtkiewicz Objaśnienia wstępne Wprowadzenie Pojęcia podstawowe Struktura klasyfikacji Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych Wskazówki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH. Budynki mieszkalne. Lokale mieszkalne. Budynki niemieszkalne. bez opieki medycznej. Lokale niemieszkalne

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH. Budynki mieszkalne. Lokale mieszkalne. Budynki niemieszkalne. bez opieki medycznej. Lokale niemieszkalne ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH Pozycja Stawka % Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) Nazwa środków trwałych Powiązanie z KRŚT 1 2 3 4 5 01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15, 16

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych

Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych nr str. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2011 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2010 31.12.2011 Różnica 1. Grunty 55 730 191,61 73 618 736,46 17 888 544,85 2. Budynki i lokale 56 624 783,05 58 447

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK II. Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2. 1. Rolnictwo. a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich.

ZAŁĄCZNIK II. Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2. 1. Rolnictwo. a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich. ZAŁĄCZNIK II Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2 1. Rolnictwo a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich. b) Przedsięwzięcia w celu wykorzystania nieuŝytków i obszarów

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) mgr inż. Bożena Blum

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) mgr inż. Bożena Blum POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) mgr inż. Bożena Blum PKOB Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Podatkowe - Amortyzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w aspekcie podatkowym

Ryzyko Podatkowe - Amortyzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w aspekcie podatkowym Ryzyko Podatkowe - Amortyzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w aspekcie podatkowym Andrzej Łukiańczuk Doradca Podatkowy Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Strona: 1 Ustawa CIT definicja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. stan prawny aktualnie obowiązujący

Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. stan prawny aktualnie obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Lp. Symbol PKWiU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Załącznik do ustawy. Stan prawny od: 1 stycznia 2016 r.

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Załącznik do ustawy. Stan prawny od: 1 stycznia 2016 r. Załącznik nr 2 WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Lp. Symbol PKWiU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pola jasne wypełnia podatnik (wypełnić czytelnie) Załącznik nr 3 do Uchwały nr L/1158/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009 r.

Pola jasne wypełnia podatnik (wypełnić czytelnie) Załącznik nr 3 do Uchwały nr L/1158/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009 r. Pola jasne wypełnia podatnik (wypełnić czytelnie) Załącznik nr 3 do Uchwały nr L/1158/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009 r. INF-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

NAZWA DZIELNICY Białołęka

NAZWA DZIELNICY Białołęka itp. Minimalne miesięczne stawki netto czynszu dzierżawnego za 1m 2 gruntu (w zł.) a) komisy, 12,22 b) obiekty handlowe, handlowousługowe, filmów, gabinety lekarskie, stomatologiczne itp. 8,88 13,60 nie

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) Dziennik Ustaw Nr 112-6926 - Poz. 1316 POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (poz. 1316) SPIS TREŚCI I. Objaśnienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kategoria obiektów Klasa obiektów Przykładowe obiekty ropociągowy słupek telekomunikacyjny,dystrybutorpaliw, hydrofornia, kontener telekomunikacyjny, odwodnienie liniowe turbina wiatrowa, wieża telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia. szczegółowe

Objaśnienia. szczegółowe Objaśnienia szczegółowe GRUPA 0 GRUNTY Grupa ta obejmuje: grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne użytki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w 2014 roku

Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w 2014 roku Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w 2014 roku WAśNE!!! Łączna wartość środków przeznaczona na realizacje Programu w województwie

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych

Załącznik nr 6. Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych 1. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych zawiera

Bardziej szczegółowo

Wykaz budowli "Dalmor" S.A.

Wykaz budowli Dalmor S.A. Wykaz budowli "Dalmor" S.A. Lp Nazwa budowli 1 wiata ognioodporna 2 bud betonowy podziemny 3 wiata na garaż 4 zasobnik na węgiel 5 zbiornik na wodę 6 wieża reflektorowa 7 wiat typ I 8 wiat typ II 9 wiat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODŹCU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODŹCU UM TABELA NR 3 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD MIEJSKI NOOGRODŹCU 1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA) l.p. yszczególnienie Zwiększenie 1 Grunty (gr. 0) ogółem: (ha) 1 251,07 19,19-87,54 1 182,72

Bardziej szczegółowo

Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy

Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy Projekt maj 2009 Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy ZASADY OGÓLNE 1. Normatyw określa wymagania ilościowe w zakresie urządzania miejsc postojowych dla samochodów, rowerów, a dla wybranych obiektów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WAŁBRZYCH

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WAŁBRZYCH URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH, MARZEC 214 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. MAJĄTEK GMINY WAŁBRZYCH OGÓŁEM...5 Grunty...8 Budynki i lokale...15 Obiekty inżynierii

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2010 roku

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2010 roku Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami czerwiec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz KNR-ów dostępnych w Sykalu podstawowym

Wykaz KNR-ów dostępnych w Sykalu podstawowym Wykaz KNR-ów dostępnych w Sykalu podstawowym KNNR - KOSZTORYSOWE NORMY NAKŁADÓW Ilość RZECZOWYCH norm P N001 - Roboty ziemne 1031 N002 - Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 1237 N003 - Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2010.02.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. 45 Budownictwo Dział ten obejmuje: budowę nowych budynków i obiektów, remonty i ogólne naprawy.

BUDOWNICTWO. 45 Budownictwo Dział ten obejmuje: budowę nowych budynków i obiektów, remonty i ogólne naprawy. Dziennik Ustaw 2 Poz. 1125 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (poz. 1125) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH NACE 1)2) KOD CPV 3) SEKCJA F 1) BUDOWNICTWO Dział Grupa Klasa Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia standardów w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych dla miasta Tychy Na podstawie art. 7.1, pkt. 1, 2, 4, 14

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 11 Poz. 126

Dziennik Ustaw 11 Poz. 126 Dziennik Ustaw 11 Poz. 126 Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. (poz. 126) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw 12 Poz. 126 Dziennik Ustaw 13 Poz. 126 Dziennik Ustaw 14

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w Gminie Brody na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 maja 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia r.

NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia r. Projekt z dnia 16 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Droga Lisia - Trzecianów

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ r. 0 Grunty ,38 - Grunty orne ,22 -

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ r. 0 Grunty ,38 - Grunty orne ,22 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r. I. Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2015 URZĄD GMINY Grupa Nazwa Wartość ewidencyjna środka trwałego Amortyzacja 0 Grunty

Bardziej szczegółowo

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za Podatek rolny W 2013 r. podatek rolny wynosi: - 168,75 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 337,50 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo