KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT)"

Transkrypt

1 KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ. U. Nr 112, poz. 1317) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 169) oraz z 2004 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2589). Warszawa 2004

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I - Objaśnienia wstępne CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III Uwagi ogólne... 3 Pojęcie środków trwałych... 3 Podział rodzajowy i zasady klasyfikacji środków trwałych... 4 Podział klasyfikacyjny środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje... 5 Szczegółowy podział środków trwałych Grupa 0 - Grunty Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego Grupa 2 - Obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Grupa 6 - Urządzenia techniczne Grupa 7 - Środki transportu Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaŝenie Grupa 9 - Inwentarz Ŝywy

3 CZĘŚĆ I - objaśnienia wstępne Uwagi ogólne Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego słuŝącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Kierując się potrzebą zachowania ciągłości ewidencji i gromadzenia danych, we wprowadzonej klasyfikacji utrzymano w przewaŝającej większości symbolikę i nazewnictwo grupowań do poziomu podgrup stosowanych w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT), wprowadzonej zarządzeniem nr 51 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dz. Urz. GUS Nr 21, poz. 132). Zakres rzeczowy środków trwałych objętych grupą 0 określono w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Podziały występujące w grupie 1 i 2 zdefiniowano w oparciu o grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Środkom trwałym objętym grupami od 3 do 9 przypisano odpowiednie symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), w wielu miejscach jednak powiązanie to ma charakter orientacyjny. W przypadkach, gdy tylko część danego grupowania w/w klasyfikacji moŝna było przypisać do odpowiedniego grupowania KŚT, po symbolach PKOB i PKWiU wpisano znak x. Gdy przypisanie konkretnych symboli ww. klasyfikacji było niemoŝliwe w kolumnie powiązania umieszczono znak -. W celu uproszczenia korzystania z klasyfikacji została ona zagregowana tzn. wszędzie gdzie było to moŝliwe ograniczona do podgrup. KaŜda podgrupa posiada opis ułatwiający zakwalifikowanie do niej poszczególnych elementów majątku trwałego. Klasyfikacja uwzględnia aktualną definicję środka trwałego oraz obowiązujące akty prawne, tj.: ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z 2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz.1324 i Nr 229, poz.2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz i Nr 213, poz. 2155), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz.1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz.170). Pojęcie środków trwałych Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do uŝywania na podstawie najmu, dzierŝawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Zalicza się do nich w szczególności: - nieruchomości w tym grunty, prawo uŝytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a takŝe będące odrębną własnością lokale, spółdzielnie własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych, 3

4 - inwentarz Ŝywy. Podział rodzajowy i zasady klasyfikacji środków trwałych W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. MoŜe być nim np. budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym moŝe być np. zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu uŝytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe, itp. Z punktu widzenia funkcji jakie poszczególne obiekty spełniają w procesie wytwarzania lub w toku nieprodukcyjnego uŝytkowania rozróŝnia się cztery zasadnicze zbiory środków trwałych, mianowicie: pierwszy - nieruchomości - obejmujący grunty, budynki oraz obiekty inŝynierii lądowej i wodnej; środki trwałe zaliczone do tego zbioru zapewniają odpowiednie warunki do prowadzenia procesów produkcyjnych oraz działalności nieprodukcyjnej, drugi - obejmujący maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, tj. środki trwałe, którymi oddziałuje się bezpośrednio na przedmioty pracy, tj. surowce, materiały itp. trzeci - obejmujący środki transportu słuŝące do przemieszczania (przewoŝenia) przedmiotów i osób, czwarty - obejmujący inwentarz Ŝywy. Ulepszenia w obcych środkach trwałych klasyfikowane są w odpowiednich grupach (od 0 do 9), w zaleŝności od środka trwałego, którego dotyczą. Uwzględniając wymienione zasady podziału obiektów Klasyfikacja Środków Trwałych wyodrębnia na pierwszym szczeblu podziału 10 następujących jednocyfrowych grup środków trwałych: 0 GRUNTY 1 BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO 2 OBIEKTY INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 7 ŚRODKI TRANSPORTU 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAśENIE 9 INWENTARZ śywy Wymienione wyŝej grupy środków trwałych dzielą się na drugim szczeblu podziału klasyfikacyjnego na podgrupy, którym nadane zostały symbole dwucyfrowe. Wprowadzono teŝ trzeci szczebel podziału klasyfikacyjnego środków trwałych tam, gdzie okazało się to niezbędne. Wyodrębnia on w ramach poszczególnych podgrup rodzaje obiektów, którym nadano symbole trzycyfrowe. Struktura symboli KŚT jest następująca: 1 - grupa podgrupa rodzaj 4

5 CZĘŚĆ II Podział klasyfikacyjny środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje str. 0 GRUNTY UśYTKI ROLNE Grunty orne Sady Łąki trwałe Pastwiska trwałe Grunty rolne zabudowane Grunty pod stawami Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych GRUNTY LEŚNE Lasy Grunty zadrzewione i zakrzewione GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Tereny zabudowane, pozostałe Zurbanizowane tereny niezabudowane Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe UŜytki kopalne Tereny komunikacyjne UśYTKI EKOLOGICZNE UŜytki ekologiczne TERENY RÓśNE Tereny róŝne NIEUśYTKI NieuŜytki GRUNTY POD WODAMI Grunty pokryte wodami powierzchniowymi Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku uŝytkowania urządzeń wodnych BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO BUDYNKI NIEMIESZKALNE Budynki przemysłowe Budynki transportu i łączności Budynki handlowo-usługowe Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe Budynki biurowe Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa Inne budynki niemieszkalne BUDYNKI MIESZKALNE Budynki mieszkalne LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego OBIEKTY INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH

6 200 Budowle dla górnictwa i kopalnictwa Elektrownie Zakłady chemiczne Zakłady przemysłu cięŝkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze INFRASTRUKTURA TRANSPORTU Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych Drogi lotniskowe Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji Melioracje podstawowe Melioracje szczegółowe OBIEKTY INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE Obiekty sportowe i rekreacyjne Obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE KOTŁY GRZEJNE I PAROWE Kotły grzejne wodne Kotły grzejne parowe Kotły dautermowe Kotły parowe Inne kotły grzejne i parowe MASZYNY NAPĘDOWE PIERWOTNIE NIE ZESPOLONE Turbiny parowe Turbiny wodne Maszyny parowe tłokowe Silniki spalinowe na paliwo lekkie Silniki spalinowe na paliwo cięŝkie Silniki spalinowe na paliwo gazowe Silniki powietrzne Koła wodne Silniki napędzane powietrzem spręŝonym MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE NIE ZESPOLONE Silniki prądu stałego Prądnice prądu stałego Silniki asynchroniczne 50 okr./sek klatkowe Silniki asynchroniczne 50 okr./sek pierścieniowe Silniki synchroniczne 50 okr./sek Prądnice synchroniczne 50 okr./sek Silniki prądu zmiennego na inne okresy Silniki komutatorowe prądu zmiennego Kompensatory wirujące Układy napędowe elektryczne skojarzone oraz maszyny elektryczne niewirujące (silniki liniowe) TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY (AGREGATY) ELEKTROENERGETY-CZNE WYTWÓRCZE I PRZETWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE Turbozespoły parowe Turbozespoły wodne Zespoły elektroenergetyczne na silniki parowe tłokowe Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo cięŝkie Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe Zespoły wiatrowo-elektryczne Przetwornice prądu Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenergetyczne Reaktory jądrowe MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA OBRABIARKI DO METALI Tokarki

7 411 Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki Frezarki Przecinarki i nakiełczarki Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki Szlifierki Obrabiarki do uzwojeń i uzębień Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH Młoty i kuźniarki Prasy do metali i tworzyw sztucznych Maszyny do gięcia i prostowania Nitownice NoŜyce do metali i tworzyw sztucznych Ciągarki Maszyny do skręcania, tkania i wyrobu spręŝyn i lin Inne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY W PRZEMYSŁACH ROLNYCH I SPOśYWCZYCH OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne Maszyny, urządzenia i aparaty do pasteryzacji Maszyny, urządzenia i aparaty do dozowania i napełniania butelek, słoi, puszek, tub itp Maszyny, urządzenia i aparaty do zamykania, korkowania, etykietowania itp Maszyny, urządzenia i aparaty do pakowania w kartony i torby oraz wytwarzające opakowania Maszyny, urządzenia i aparaty do mycia i czyszczenia opakowań Inne maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spoŝywczych ogólnego zastosowania MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘśANIA CIECZY I GAZÓW Pompy nurnikowe i tłokowe Pompy wirowe Pompy rotacyjne Pompy zębate SpręŜarki Dmuchawy i ssawy Wentylatory Inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i spręŝania cieczy i gazów PIECE PRZEMYSŁOWE Piece do przerobu surowców Piece do przetwarzania paliw Piece grzewcze Piece topielne Piece do wypalania Konwertory i mieszalniki stalownicze Piece indukcyjne wysokiej częstotliwości stosowane do obróbki termicznej APARATY DO WYMIANY CIEPŁA Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe Wymienniki przeponowe płaszczowo-rurkowe Wymienniki przeponowe komorowo-grzejnikowe Wymienniki przeponowe płaszczowo-węŝownicowe Wymienniki przeponowe dwupłaszczowo-węŝownicowe Wymienniki przeponowe rurowe Wymienniki przeponowe kanałowe Inne aparaty do wymiany ciepła MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OPERACJI I PROCESÓW MATERIAŁOWYCH Mieszalniki cieczy bezciśnieniowe z urządzeniami mieszającymi lub przesuwającymi Mieszalniki cieczy na ciśnienie do 16 atm. z mechanizmami mieszającymi Mieszalniki cieczy na ciśnienie powyŝej 16 atm. z mechanizmami i urządzeniami mieszającymi Skrubery Kolumny Aparaty bębnowe Aparaty walcowe skrobakowe Suszarki komorowe Inne maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

8 480 Elektrolizery Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu Urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne Zespoły komputerowe Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami Roboty SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu włókien sztucznych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicznych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Maszyny i urządzenia wiertnicze Maszyny górnicze Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla Maszyny i urządzenia hutnicze Maszyny i urządzenia koksownicze i gazownicze Maszyny i urządzenia odlewnicze Maszyny i urządzenia torfiarskie Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego Maszyny i urządzenia przemysłu wapienniczego i gipsowego Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu izolacyjnego i korkowego Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej materiałów ognioodpornych i silikatowych Maszyny przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów ściernych Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH Maszyny specjalne do produkcji wyrobów drobnej galanterii metalowej Maszyny do produkcji wyrobów metalowych Maszyny i urządzenia do produkcji kabli i przedmiotów elektrycznych Maszyny i urządzenia do produkcji akumulatorów i baterii Maszyny i urządzenia do produkcji Ŝarówek i lamp elektronowych Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów Maszyny do nawijania cewek oraz izolacji silników, transformatorów i kondensatorów MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PAPIERNICZE I POLIGRAFICZNE Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu płyt pilśniowych i płyt wiórowych Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu beczek, skrzyń i róŝnych wyrobów z drewna

9 545 Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tektury Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z drewna lub materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEśOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ Maszyny do wstępnej obróbki włókien łykowych Maszyny przędzalnicze Maszyny do produkcji nici, sznurków i lin Maszyny tkackie Maszyny dziewiarskie i pończosznicze Maszyny wykańczalnicze i farbiarskie Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu Maszyny szwalnicze, odzieŝowe i do wyrobu guzików Maszyny do produkcji skóry i wyrobów ze skóry Inne maszyny i urządzenia przemysłu włókienniczego, odzieŝowego i skórzanego MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PRZEMYSŁÓW ROLNYCH Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piwowarsko-słodowniczego i napoi Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji droŝdŝy Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wyrobów spirytusowych Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji octu Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu ziemniaczanego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu owocowo-warzywnego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu młynarskiego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PRZEMYSŁÓW SPOśYWCZYCH Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu koncentratów spoŝywczych Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tytoniowego i zielarskiego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mięsnego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rybnego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tłuszczowego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mleczarskiego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu jajczarsko-drobiarskiego Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego Inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spoŝywczych MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych Maszyny do robót budowlanych Maszyny do robót drogowych Koparki i zwałowarki uŝywane w kopalnictwie odkrywkowym Maszyny do robót torowych kolejowych MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ Maszyny i narzędzia uprawowe Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawoŝenia i deszczowania Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne Maszyny i urządzenia do ochrony roślin Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów Maszyny i urządzenia omłotowe, suszarnie i urządzenia pomocnicze Maszyny i urządzenia do czyszczenia, sortowania i zaprawiania ziemiopłodów Maszyny i urządzenia do przetwórstwa paszowego Maszyny oraz urządzenia do chowu i hodowli zwierząt Inne maszyny i urządzenia róŝne URZĄDZENIA TECHNICZNE ZBIORNIKI NAZIEMNE Zbiorniki naziemne ceglane Zbiorniki naziemne betonowe Zbiorniki naziemne drewniane Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych

10 604 Zbiorniki naziemne stalowe Zbiorniki naziemne z metali nieŝelaznych URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego Aparatura prądu zmiennego Stacje transformatorowe stałe i przewoźne Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego Aparatura prądu stałego URZĄDZENIA TELEWIZYJNE I RADIOTECHNICZNE, URZĄDZENIA I APARATY DLA TELEFONII Urządzenia i aparatura radionadawcza Urządzenia i aparatura radioodbiorcza Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne Urządzenia teletransmisji przewodowej Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne Urządzenia telefoniczne Urządzenia telegraficzne Inne urządzenia tele- i radiotechniczne URZĄDZENIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE Transformatory Zespoły prostownikowe Kondensatory statyczne Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych DŹWIGI I PRZENOŚNIKI Dźwigi osobowe i towarowe Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp śurawie (dźwigi przeładunkowe) Przenośniki (transportery) ogólnego zastosowania Przenośniki (transportery) kopalniane Przenośniki (transportery) powietrzne i wodne Suwnice i wsadzarki Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice Tory, kolejki linowe i dźwignice linowe URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE Przekładnie Urządzenia wentylacyjne Urządzenia klimatyzacyjne Urządzenia do oczyszczania wody Urządzenia do oczyszczania gazów Urządzenia do odpopielania i odŝuŝlania Akumulatory hydrauliczne Urządzenia do oczyszczania ścieków Pozostałe urządzenia przemysłowe nie wymienione URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane Urządzenia pralni i farbiarni Urządzenia i aparaty projekcyjne Urządzenia przeciwpoŝarowe Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych Urządzenia techniczne teatralne Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE Kontenery Nadwozia wymienne ŚRODKI TRANSPORTU KOLEJOWY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY Kolejowy tabor szynowy naziemny KOLEJOWY TABOR SZYNOWY PODZIEMNY Kolejowy tabor szynowy podziemny TRAMWAJOWY TABOR SZYNOWY Tramwajowy tabor szynowy

11 73 POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY Pozostały tabor szynowy naziemny POJAZDY MECHANICZNE Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe Samochody osobowe Samochody cięŝarowe Samochody specjalne Autobusy i autokary Trojlebusy i samochody o napędzie elektrycznym Ciągniki Naczepy Przyczepy TABOR KONNY Tabor konny POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i Ŝurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) Inne wózki jezdniowe TABOR PŁYWAJĄCY Tabor transportu morskiego Tabor rybołówstwa morskiego Tabor techniczny i ratowniczy morski Tabor transportu śródlądowego Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy Inny tabor pływający TABOR LOTNICZY Samoloty Śmigłowce Szybowce Balony Inne środki transportu lotniczego ŚRODKI TRANSPORTU POZOSTAŁE Środki transportu pozostałe NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAśENIE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAśENIE Narzędzia, przyrządy, sprawdziany, itp WyposaŜenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny WyposaŜenie, aparaty i sprzęt medyczny WyposaŜenie techniczne dla prac biurowych WyposaŜenie i sprzęt cyrkowy WyposaŜenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych itp Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaŝenie pozostałe INWENTARZ śywy INWENTARZ śywy Inwentarz Ŝywy

12 CZĘŚĆ III Szczegółowy podział środków trwałych GRUPA 0 - GRUNTY Uwagi szczegółowe Grupa 0 - Grunty obejmuje grunty, według ich przeznaczenia uŝytkowego, tj. uŝytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany, itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, uŝytki ekologiczne, nieuŝytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym równieŝ prawo uŝytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zaleŝności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Grupa ta nie obejmuje budynków i obiektów inŝynierii lądowej i wodnej na tych terenach. Melioracje, które w KRŚT 91 znajdowały się w grupie Grunty obecnie znajdują się w rodzaju 225 Melioracje podstawowe i 226 Melioracje szczegółowe. Schemat zaklasyfikowania gruntów według ich przeznaczenia uŝytkowego do podgrup i rodzajów, został ustalony w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454). Symbol KŚT Powiązanie z grupa podgrupa rodzaj KRŚT 91 0 GRUNTY 01 UŜytki rolne 010 Grunty orne Rodzaj ten obejmuje grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których zostały urządzone ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, grunty nadające się do uprawy, o której mowa wyŝej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, ugory, odłogi. 011 Sady Rodzaj ten obejmuje grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice. 012 Łąki trwałe Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złoŝoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone. 013 Pastwiska trwałe Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich - hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane. 014 Grunty rolne zabudowane Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane słuŝące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno - spoŝywczemu (kotłownie, komórki, garaŝe, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a takŝe zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych. 015 Grunty po stawami Rodzaj ten obejmuje grunty pod zbiornikami wodnymi przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych i obejmuje powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a naleŝące do obiektu stawowego - z wyłączeniem jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach płynących (wyłączenie nie dotyczy sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych). 016 Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod urządzenia melioracji wodnych szczegółowych dla 001x 001x 001x 001x 003x 006x 006x 12

13 Powiązanie z grupa podgrupa rodzaj KRŚT 91 gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej. Rodzaj nie obejmuje: - gruntów pod stawami - rodzaj Grunty leśne 020 Lasy 002x 021 Grunty zadrzewione i zakrzewione Rodzaj ten obejmuje grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a takŝe: śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów, tereny torfowisk, grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb; przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych; jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami, niezaliczone do lasów; wysypiska kamieni, gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami; zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów; skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposaŝone w urządzenia i budowle słuŝące rekreacji i wypoczynkowi. Rodzaj nie obejmuje plantacji krzewów, ujętej w rodzaju 010 "Grunty orne". 002x 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane 030 Tereny mieszkaniowe Rodzaj ten obejmuje grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalne związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a takŝe ogródki przydomowe. Rodzaj nie obejmuje: - gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane słuŝące produkcji rolniczej - rodzaj Tereny przemysłowe Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia słuŝące produkcji przemysłowej, a takŝe ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, urządzenia magazynowo - składowe, bazy transportowe i remontowe itp. 032 Tereny zabudowane, pozostałe Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, słuŝbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym, itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt. Rodzaj nie obejmuje: - terenów mieszkaniowych - rodzaj 030, - terenów przemysłowych - rodzaj Zurbanizowane tereny niezabudowane Rodzaj ten obejmuje grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej. 034 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki: tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaŝe, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), tereny o charakterze zabytkowym, tereny sportowe, tereny spełniające funkcje rozrywkowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. 035 UŜytki kopalne Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin. 036 Tereny komunikacyjne Rodzaj ten obejmuje: - grunty zajęte pod: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych; drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów uŝyteczności publicznej; place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych, - tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego), - inne tereny komunikacyjne (grunty zajęte pod: porty lotnicze i inne urządzenia słuŝące komunikacji lotniczej; urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle słuŝące komunikacji wodnej; naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych; torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a takŝe obiekty i urządzenia związane z 003x 003x 003x 003x 003x

14 Powiązanie z grupa podgrupa rodzaj KRŚT 91 komunikacją miejską; urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe; wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego). 04 UŜytki ekologiczne 040 UŜytki ekologiczne Rodzaj ten obejmuje prawnie chronione pozostałości ekosystemów. UŜytki ekologiczne obejmują tereny określone na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 05 Tereny róŝne 050 Tereny róŝne Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostałe tereny, których nie moŝna zaliczyć do innych rodzajów uŝytków, takie jak: 06 NieuŜytki 060 NieuŜytki grunty przeznaczone do rekultywacji (np. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach woskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji) oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane, wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego. Rodzaj ten obejmuje niezakwalifikowane do uŝytków ekologicznych: bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty), piaski (piaski ruchome, plaŝe nieurządzone, piaski nadbrzeŝne, wydmy), naturalne utwory fizjograficzne (urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska), nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska po wydobywaniu kopalin. 07 Grunty pod wodami 070 Grunty pokryte wodami powierzchniowymi Rodzaj ten obejmuje: grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Rodzaj nie obejmuje: - gruntów znajdujących się pod wodami w wyniku uŝytkowania urządzeń wodnych - rodzaj x 009x 009x Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku uŝytkowania urządzeń wodnych Rodzaj nie obejmuje: - gruntów pod stawami - rodzaj 015, - gruntów pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych - rodzaj 016, - gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi - rodzaj

15 GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO Uwagi szczegółowe Grupa 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. Budynki są to obiekty budowlane, trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadające fundamenty i dach (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959). Budynki mieszkalne wg. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni uŝytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niŝ połowa całkowitej powierzchni uŝytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Podział budynków na mieszkalne i niemieszkalne oparto na podstawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), co znalazło swój wyraz w powiązaniu kaŝdej pozycji KŚT z odpowiednimi grupowaniami tej klasyfikacji. W ramach budynków niemieszkalnych wprowadzono w nawiązaniu do PKOB dalszy podział na rodzaje (symbole trzy cyfrowe). W KŚT wprowadzono pojęcie lokal nie występujące dotychczas w PKOB ani w KRŚT 91. Dlatego teŝ dla rodzaju 121 i 122 w kolumnach zawierających powiązania z tymi klasyfikacjami umieszczono znak -. Lokal mieszkalny, jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi słuŝą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych (ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492). W obowiązującym ustawodawstwie nie określono pojęcia lokalu uŝytkowego, rozumianego jako lokal niemieszkalny. Przyjmuje się, Ŝe pojęcie lokalu uŝytkowego odpowiada występującemu w przepisach (w/w Ustawa) pojęciu lokalu o innym przeznaczeniu, przeciwstawnym pojęciu lokalu mieszkalnego. Samodzielnymi środkami trwałymi w ramach grupy 1 są: budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz z przynaleŝnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi, lokal, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. O zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposaŝenie, a nie sposób uŝytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje kaŝdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlanoadaptacyjnych. W przypadku budynków (lokali) o róŝnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie. Granicę budynku stanowią zewnętrzne powierzchnie ścian oraz górna powierzchnia najwyŝszego stropu, posadzka piwnic w budynkach podpiwniczonych lub poziom terenu przy budynkach nie podpiwniczonych. W przypadku budynków występujących w zabudowie zwartej, granice pomiędzy poszczególnymi obiektami stanowią płaszczyzny styku ścian szczytowych, a jeŝeli występuje wspólna dla dwóch obiektów ściana to granica pomiędzy budynkami przebiega przez jej środek. Granice instalacji naleŝących do wyposaŝenia budynku stanowią w zaleŝności od rodzaju instalacji np. mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ wody, gazu, czynników grzewczych, itp. Do wyposaŝenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpoŝarowe oraz normalne wyposaŝenie budynku np. wbudowane meble. W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się równieŝ tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp. Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niŝ jeden budynek, naleŝy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem. Grupa 1 nie obejmuje kiosków, budek, baraków i domków kempingowych sklasyfikowanych w rodz

16 grupa podgrupa rodzaj PKOB KRŚT 91 1 BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEO 10 BUDYNKI NIEMIESZKALNE 101 Budynki przemysłowe Rodzaj ten obejmuje budynki przeznaczone na cele produkcyjne dla wszystkich przemysłów np. fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe, itp. Rodzaj nie obejmuje: kompleksowych budowli przemysłowych (elektrowni, rafinerii, itp.), które nie posiadają formy budynku - sklasyfikowanych w podgrupie 20, zbiorników, silosów i budynków magazynowych - rodzaj 104, rolniczych budynków produkcyjnych - rodzaj Budynki transportu i łączności Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, dworców, terminali, garaŝy w tym: budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych, budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp. hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, zajezdnie dla środków transportu, budki telefoniczne, budynki latarni morskich, budynki kontroli ruchu powietrznego (wieŝe), garaŝe i zadaszone parkingi, budynki do przechowywania rowerów. Rodzaj nie obejmuje: budynków stacji obsługi - rodzaj 103, zbiorników, silosów i budynków magazynowych - rodzaj 104, dróg kolejowych - rodzaj 221, dróg lotniskowych - rodzaj 222, linii telekomunikacyjnych i masztów - podgrupa 21, terminali ropy naftowej i gazu - rodzaj 202, parkingów w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie klasyfikowanych odrębnie. 103 Budynki handlowo-usługowe Rodzaj ten obejmuje: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale uŝywane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem stacje paliw, stacje obsługi, itp., apteki Rodzaj nie obejmuje: budynków rolniczych - rodzaj 108, sklepów w budynkach przeznaczonych do innych celów, nie klasyfikowanych odrębnie. 104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe Rodzaj ten obejmuje: zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, elewatory zboŝowe, zbiorniki na cement i inne towary sypkie, chłodnie i budynki składowe specjalizowane, powierzchnie magazynowe. Rodzaj nie obejmuje: budynków gospodarstw rolnych w szczególności silosów i budynków składowych rolniczych przeznaczonych do przechowywania zbiorów - rodzaj , , , , , x 116x x 179x x x 116x 119x x 152x x 205x 209x x 16

17 grupa podgrupa rodzaj PKOB KRŚT , wieŝ ciśnień - podgrupa 21, budynków terminali ropy i ropopochodnych - rodzaj Budynki biurowe Rodzaj ten obejmuje: budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw, itp. lokale administracyjne róŝnych podmiotów gospodarczych. budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów. Rodzaj nie obejmuje biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie klasyfikowanych odrębnie. 106 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej Rodzaj ten obejmuje: budynki instytucji świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne, m.in. szpitale, szpitale kliniczne, sanatoria, przychodnie, poradnie, Ŝłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale więzienne lub wojskowe, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp. budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp. Rodzaj nie obejmuje domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp. - podgrupa x 152x 154x x 107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne obiekty kulturalne, muzea i biblioteki, przedszkola, szkoły, placówki, szkoły wyŝsze, budynki instytucji badawczych oraz budynki sportowe, w tym: kina, sale koncertowe, opery, teatry itp., sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych, kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp., muzea, galerie sztuki, biblioteki i centra informacyjne, budynki archiwów, budynki przedszkolne i szkolne, budynki szkół wyŝszych i placówki badawcze, laboratoria badawcze, budynki placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów, budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach, zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeŝym powietrzu, schroniska dla zwierząt budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych. Rodzaj nie obejmuje: parków rozrywkowych i wypoczynkowych - rodzaj 290, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską - rodzaj 109, internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich - podgrupa 11, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeŝym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp. - rodzaj x Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa Rodzaj ten obejmuje budynki gospodarstw rolnych oraz budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiŝarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, silosy rolnicze, itp. Rodzaj nie obejmuje ogrodów zoologicznych i botanicznych - rodzaj Inne budynki niemieszkalne Rodzaj ten obejmuje: hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania (z wyj. hoteli robotniczych - podgrupa 11), schroniska młodzieŝowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego, restauracje, bary, stołówki, x x 179x 17

18 grupa podgrupa rodzaj PKOB KRŚT 91 budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria, obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury, zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich, 199 budynki koszarowe, obiekty miejskie uŝyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp., pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione. Rodzaj nie obejmuje: restauracji, barów, itp. w budynkach mieszkalnych - podgrupa 11, oraz w centrach handlowych - rodzaj 103, budek telefonicznych - rodzaj 102, budowli wojskowych - rodzaj 291, budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea - sklasyfikowanych w rodzaju 107, szpitali więziennych i wojskowych - rodzaj 106, budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych rodzaj BUDYNKI MIESZKALNE 110 Budynki mieszkalne Rodzaj ten obejmuje obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni uŝytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych tj. budynki jednorodzinne, o dwóch mieszkaniach, wielomieszkaniowe i budynki zamieszkania zbiorowego np. domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych itp. Rodzaj nie obejmuje hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania - rodzaj LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO 121 Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego Rodzaj ten obejmuje wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nie przeznaczone na stały pobyt ludzi np. pomieszczenia biurowe oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. 122 Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Rodzaj ten obejmuje wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi słuŝą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego x 159x x 169x

19 GRUPA 2 - OBIEKTY INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Uwagi szczegółowe Grupa 2 - Obiekty inŝynierii lądowej i wodnej obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inŝynierii lądowej i wodnej. Grupa 2 nie obejmuje gruntów klasyfikowanych w grupie 0. Podział obiektów inŝynierii lądowej i wodnej oparto na Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), co znalazło swój wyraz w powiązaniu kaŝdej pozycji KŚT z odpowiednimi grupowaniami tej klasyfikacji. O zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej podgrupy decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposaŝenie. Za odrębny obiekt uwaŝa się w zasadzie kaŝdy samodzielny obiekt inŝynierii lądowej lub wodnej wraz z fundamentem i konstrukcją nośną. Przy budowlach liniowych, np. rurociągi, drogi, linie energetyczne i telekomunikacyjne, obiektami są poszczególne ich odcinki, odpowiadające bądź istniejącemu podziałowi administracyjnemu lub eksploatacyjnemu, bądź charakteryzujące się odmienną konstrukcją ewentualnie innymi cechami technicznymi. Grupa 2 nie obejmuje zbiorników naziemnych zamkniętych sklasyfikowanych w rodzaju 104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe oraz zbiorników wbudowanych lub zainstalowanych wewnątrz budynków, które zostały ujęte w grupie 6 Urządzenia techniczne. Ponadto do budowli nie zostały zaliczone (posiadające cechy budowli) piece przemysłowe. Wielkie piece wraz z innymi piecami zostały zaliczone do grupy 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, poniewaŝ spełniają one w procesach produkcji przemysłowej rolę aparatów, w których dokonują się określone procesy technologiczne. Urządzenia techniczne związane z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi umieszczone są w grupie 6. Symbol KŚT grupa podgrupa rodzaj PKOB KRŚT 91 2 OBIEKTY INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 20 Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych Podgrupa obejmuje kompleksowe obiekty budowlane przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie mają formy budynku. 200 Budowle dla górnictwa i kopalnictwa Rodzaj obejmuje: budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóŝ ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, Ŝwirowni, itp. (np. stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieŝe, szyby wiertnicze,itp.) budowle wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych, itp. Rodzaj nie obejmuje: budynków biurowych - rodzaj 105, budynków produkcyjnych (np. fabryk, warsztatów,) zadaszonych - rodzaj Elektrownie Rodzaj obejmuje: budowle elektrowni wodnych, budowle innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (np. elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem), budowle zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego, spalarnie odpadów. Rodzaj nie obejmuje: zapór wodnych dla innych celów - rodzaj 224, linii elektroenergetycznych dalekiego zasięgu, w tym stacji transformatorowych i rozdzielczych - rodzaj 210, rozdzielczych linii elektroenergetycznych - rodzaj Zakłady chemiczne Rodzaj obejmuje: budowle, będące częścią zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych, x x 51x x 209x 251x 295x x 204x 209x 19

20 grupa podgrupa rodzaj PKOB KRŚT 91 budowle koksowni, gazowni, 295x wieŝe ekstrakcyjne. 50x Rodzaj nie obejmuje: stacji obsługi - rodzaj 103, budynków przemysłowych - rodzaj 101, zbiorników, silosów i budynków magazynowych - rodzaj Zakłady przemysłu cięŝkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane Rodzaj obejmuje: budowle będące częścią terenów zakładów przemysłu cięŝkiego, takie jak walcownie, odlewnie itp. Rodzaj nie obejmuje: budynków przemysłowych - rodzaj 101, budowli dla górnictwa lub kopalnictwa - rodzaj Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 210 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe Rodzaj obejmuje: rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp, rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody, linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieŝe i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną, linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne oraz słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze. Rodzaj nie obejmuje: rozdzielczych sieci wodociągowych - rodzaj 211, sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich - rodzaj 211, terminali ropy i ropopochodnych - rodzaj 202, kanałów irygacyjnych i akweduktów - rodzaj 225 i 226, sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich - rodzaj 211, instalacji oświetleniowych dróg i ulic - rodzaj 220, linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi - rodzaj Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze Rodzaj obejmuje: rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne, rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i spręŝonego powietrza oraz studnie, fontanny, hydranty, wieŝe ciśnień, rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków, rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne, itp.) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze, przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych, sieci elektrotrakcji trolejbusowej. Rodzaj nie obejmuje: kanałów irygacyjnych - rodzaj 225 i Infrastruktura transportu 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe Rodzaj obejmuje: autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, w tym skrzyŝowania i węzły wraz instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi, ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyŝowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieŝki dla pieszych, ścieŝki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa x 204x 209x 295x x 224x 225x x 238x 255x 256x 260x 27x 292x x,223, 224x,225x 231, 233, 235, 236, 237x,238x 248x,255x 256x,258, 260x,261, 27x, 290, 292x, x x 20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Strona 1 z 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1317 i z 2002 r. nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB) POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (P) SPIS TREŚCI I. Objaśnienia wstępne 1. Wprowadzenie 2. Pojęcia podstawowe 3. Struktura klasyfikacji 4. Zasady klasyfikowania obiektów budowlanych 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych a) za okres od początku roku do końca... kwartału 2015 r.

Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych a) za okres od początku roku do końca... kwartału 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny REGON Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH ' l 'i''o)::! Dziennik ustaw Nr n 940 Poz 320 Pozycja WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH Symbol J 'grupa pod dalsze szczeble Nazwa środków trwałych grupa rodzaj podziału Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych

Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych Załącznik nr 6 Załącznik nr 5 1. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA EWIDENCYJNA BUDYNKU

KARTA EWIDENCYJNA BUDYNKU Jednostka ewidencyjna: KARTA EWIDENCYJNA BUDYNKU ID budynku... * wypełnia Urząd Nazwa obrębu: Numer obrębu: Karta mapy: Numer działki: Adres budynku data zakończenia budowy/ przebudowy Źródło daty budowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl.

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Wodzisław Śl. 4.11.25 r. GG.II-722-57 /25 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl.

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta GG.I-722-6/29 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śl. Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Dz.U. 1997 nr 6 poz. 35 obowiązywało do 31.12.00 - zastąpione przez

Bardziej szczegółowo

Sławomir Biliński Tomasz Król Katarzyna Wojciechowska Grzegorz Ziółkowski. Wszystko o amortyzacji

Sławomir Biliński Tomasz Król Katarzyna Wojciechowska Grzegorz Ziółkowski. Wszystko o amortyzacji Sławomir Biliński Tomasz Król Katarzyna Wojciechowska Grzegorz Ziółkowski Wszystko o amortyzacji Amortyzacja samochodu osobowego według wyższej stawki 4 Podwyższone stawki amortyzacji 4 Stawki indywidualne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004

UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004 - 1- UCHWAŁA NR XXII/150/04 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 LISTOPADA 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi DĄBROWA i WĄBNICE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r.

Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. Uchwała nr XLVIII/514/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi KRZYWIZNA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Międzyodrze Wyspa Grodzka Łasztownia w Szczecinie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 95, poz. 1101 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

GMINA MUROWANA GOŚLINA

GMINA MUROWANA GOŚLINA ZAŁĄCZNIK NR 1b WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU GMINA MUROWANA GOŚLINA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIERUNKI TOM II STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1b

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Statystyka gminy Środki trwałe za 2010 r.

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Statystyka gminy Środki trwałe za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SG-01 Statystyka gminy Środki trwałe za 2010 r. Portal

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne budynków

Warunki techniczne budynków Materiały pomocnicze do kursu Klimatyzacja Warunki techniczne budynków fragment polskiego prawa budowlanego kolorem czerwonym wyróŝniono fragmenty istotne dla zagadnień klimatyzacji wyłącznie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym) Dz. U. Nr 75, poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 9 listopada 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 1922 Nr XIII/346/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2007 r. w sprawie Miejscowego

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się wzory urzędowych blankietów wekslowych w cenie:

1. Ustala się wzory urzędowych blankietów wekslowych w cenie: Dziennik Ustaw Nr 7-111 Poz. 33 i 34 Wartość znaku 5 gr 10 gr 20 gr 50 gr 1 zł 2 zł 3 zł 5 zł 10 zł 20 zł 30 zł 50 zł Kolor znaku kontur jasny ugier kontur ciemny ugier kontur sepia kontur brąz kontur

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie brzmienie od 2009-01-01 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kw ietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI

UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI UCHWAŁA NR XXXIV/292/06 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów połoŝonych we wsi Krzywe, w Gminie Suwałki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona obiektów. Paweł Pajorski Juliusz Piwowarski. S t a n p r a w n y. na 2013 rok

Ochrona obiektów. Paweł Pajorski Juliusz Piwowarski. S t a n p r a w n y. na 2013 rok Ochrona obiektów Paweł Pajorski Juliusz Piwowarski S t a n p r a w n y na 2013 rok Paweł Pajorski Juliusz Piwowarski Ochrona obiektów Zarys wybranych zagadnień Stan prawny na sierpień 2013 r. Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU. W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKiM W LATACH 2009-2010

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU. W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKiM W LATACH 2009-2010 T 1 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU O C j-jh D jnja SHOjtpwJEJjiA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKiM W LATACH 2009-2010 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) Zero (0) (0,0) Kropka ( ) Znak X Znak # Znak A W tym - zjawisko

Bardziej szczegółowo