MAKARONY POLSKIE SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAKARONY POLSKIE SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 MAKARONY POLSKIE SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2013 ROKU

2 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 II. Wybrane dane finansowe III. Sprawozdanie z całkowitych dochodów - wariant kalkulacyjny IV. Sprawozdanie z sytuacji finansowej V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - metoda pośrednia VI. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym VII. Dodatkowe noty objaśniające Nota nr 1 Przychody ze sprzedaży Nota nr 2 Podstawowe informacje dotyczące segmentów operacyjnych Nota nr 3 Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów - struktura geograficzna.. 17 Nota nr 4 Koszty świadczeń pracowniczych oraz koszty amortyzacji Nota nr 5 Koszty sprzedaży Nota nr 6 Koszty zarządu Nota nr 7 Pozostałe przychody Nota nr 8 Pozostałe koszty Nota nr 9 Przychody finansowe Nota nr 10 Koszty finansowe Nota nr 11 Podatek dochodowy Nota nr 12 Odroczony podatek dochodowy Nota nr 13 Dane dotyczące wyniku finansowego oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję Nota nr 14 Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 15 Nieruchomości inwestycyjne Nota nr 16 Inne wartości niematerialne Nota nr 17 Długoterminowe aktywa finansowe Nota nr 18 Zapasy Nota nr 19 Należności Nota nr 20 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Nota nr 21 Udzielone pożyczki

3 Nota nr 22 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota nr 23 Pozostałe aktywa Nota nr 24 Kapitał podstawowy Nota nr 25 Pozostałe kapitały Nota nr 26 Wynik z lat ubiegłych Nota nr 27 Długo- i krótkoterminowe kredyty i pożyczki Nota nr 28 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Nota nr 29 Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego Nota nr 30 Pozostałe zobowiązania Nota nr 31 Przychody przyszłych okresów Nota nr 32 Pozycje pozabilansowe Nota nr 33 Dywidendy zapłacone i zaproponowane do zapłaty Nota nr 34 Inne pozycje dotyczące aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów, kosztów i zysku netto lub rachunku przepływów pieniężnych nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub zakres Nota nr 35 Rozliczenia z jednostkami powiązanymi Nota nr 36 Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nota nr 37 Istotne wydarzenie po dacie bilansowej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania finansowego Nota nr 38 Istotne zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Nota nr 39 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Nota nr 40 Instrumenty finansowe Nota nr 41 Zarządzanie kapitałem Nota nr 42 Istotne postępowania toczące się przed sądem organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Nota nr 43 Stan zatrudnienia Nota nr 44 Wynagrodzenie biegłego rewidenta

4 I. Informacje ogólne 1. Przedmiot działalności Spółka Makarony Polskie SA jest producentem szerokiej gamy makaronów; wytwarzanych w technologii tłoczonej i walcowanej. Spółka oferuje makarony w wielu różnorodnych formach: świderki, kolanka, nitki, muszelki, spaghetti, pióra - wytwarzane zarówno na bazie mąki durum, jak też mąki makaronowej z pszenicy krajowej. Podstawowe oferowane marki makaronów to SORENTI i ABAK. Pod marką SORENTI produkowane są również sosy do makaronów. W ramach spółki zależnej Stoczek Natura Sp. z o.o. wytwarzane są dania gotowe, konserwy mięsne, dżemy i powidła. W dniu 25 lutego 2011 roku Makarony Polskie SA zakupiła od Spółki Gardenau a następnie w dniu 29 czerwca 2011 roku sprzedała do Spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych oraz obrotowych, służące do produkcji i dystrybucji przetworów owocowo-warzywnych pod marką Tenczynek, a mianowicie: środki trwałe maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii technologicznych do produkcji syropów owocowych, sałatek i dżemów; wartości niematerialne i prawne związane z marką Tenczynek, tj. znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz receptury wyrobów; zapasy wybranych produktów. Dzięki tej transakcji oferta handlowa i powiększyła się o produkty pod marką Tenczynek - syropy, sałatki i marynaty, przetwory warzywne oraz dżemy i marmolady. Czas trwania Spółki Makarony Polskie SA jest nieoznaczony Dane organizacyjne Makarony Polskie SA Siedziba: Rzeszów, ul. Podkarpacka 15, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS , Kapitał zakładowy: zł, Regon: , NIP:

5 1.2. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 roku 287 pracowników Skład Zarządu W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 25 maja 2012 roku Zarząd Spółki działał w składzie dwuosobowym, a w jego skład wchodzili: Paweł Nowakowski - Prezes Zarządu, Krzysztof Rubak - Wiceprezes Zarządu. W dniu 25 maja 2012 roku Paweł Nowakowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w związku ze zmianą swoich planów zawodowych. W tym samym dniu rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył Krzysztof Rubak. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 25 maja 2012 roku podjęła uchwałę ustalającą liczbę Członków Zarządu V kadencji na 1 osobę i powołała na Prezesa Zarządu Zenona Daniłowskiego. W okresie od 25 maja 2012 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym, a w jego skład wchodzi: Zenon Daniłowski - Prezes Zarządu. Liczba i wartość nominalna akcji Makarony Polskie SA będąca w posiadaniu Członków Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania (zgodnie z posiadanymi informacjami): Zarząd Akcje będące w posiadaniu Członków Zarządu na dzień sporządzenia raportu giełdowego za 2012 rok Wartość Liczba akcji nominalna Akcje będące w posiadaniu Członków Zarządu na dzień sporządzenia raportu giełdowego za III kwartał 2012 roku Wartość Liczba akcji nominalna Zenon Daniłowski Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w trakcie 2012 roku i w okresie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji przez Prezesa Zarządu Makarony Polskie SA 1.4. Rada Nadzorcza Od dnia 1 stycznia 2012 roku do 21 maja 2012 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Zenon Daniłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marek Jutkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Grzegorz Słomkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Urszula Rogóż-Bury Sekretarz Rady Nadzorczej, Marek Rocki Członek Rady Nadzorczej. 4

6 W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Nadzorczej w dniu 21 maja 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą V kadencji w składzie: Marek Rocki, Urszula Rogóż-Bury, Grzegorz Słomkowski, Roman Sobiecki, Wiesław Wasilewski. Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej nastąpiło w dniu 25 maja 2012 roku. Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrany został Pan Roman Sobiecki, Wiceprzewodniczącym Grzegorz Słomkowski, a Sekretarzem Urszula Rogóż-Bury. Od dnia 25 maja 2012 roku do chwili obecnej skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Rada Nadzorcza działa w składzie: Roman Sobiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej, Grzegorz Słomkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Urszula Rogóż-Bury Sekretarz Rady Nadzorczej, Marek Rocki Członek Rady Nadzorczej Wiesław Wasilewski Członek Rady Nadzorczej. Liczba i wartość nominalna akcji Makarony Polskie SA będąca w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia sprawozdania (zgodnie z posiadanymi informacjami): Rada Nadzorcza Akcje będące w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu za 2012 rok Akcje będące w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu za III kwartał 2012 roku Liczba akcji Wartość akcji Liczba akcji Wartość nominalna Grzegorz Słomkowski* Urszula Rogóż Bury Wiesław Wasilewski** Marek Rocki Roman Sobiecki** * Łączna liczba akcji, będąca w posiadaniu Pana Grzegorza Słomkowskiego (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) i jego małżonki ** Pan Roman Sobiecki i Wiesław Wasilewski są Członkami Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA od dnia 25 maja 2012 roku. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w trakcie I półrocza 2012 roku i w okresie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania stan posiadania akcji przez członków Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 5

7 1.5. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki Makarony Polskie SA na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił zł i był podzielony na akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wielkość kapitału zakładowego nie zmieniła się do dnia przekazania niniejszego sprawozdania. Struktura kapitału zakładowego Makarony Polskie SA: akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania (zgodnie z posiadanymi informacjami): Akcjonariusz Liczba akcji Udział% w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział% w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Agro-Technika SA % % Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy % % Marek Jutkiewicz % % OFE Polsat % % Pozostali % % RAZEM % % 1.6. Publikacja oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i zostało zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 21 marca 2013 roku. Sprawozdanie finansowe Makarony Polskie SA za 2011 rok zostało zatwierdzone uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Makarony Polskie SA w dnia 21 maja 2012 roku Podstawa sporządzenie sprawozdania finansowego a) Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych MSSF ), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego sprawozdania finansowego. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości, nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. 6

8 Zasady prezentacji niniejszego sprawozdania regulują również przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259). b) Podstawa wyceny Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem wyceny do wartości godziwej niektórych aktywów, tj., składników majątku nabytych w ramach transakcji zakupu Abak Sp. z o.o. oraz gruntów inwestycyjnych. c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna Walutą pomiaru Spółki, uwzględnioną w niniejszym sprawozdaniu finansowym, oraz walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski. Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych. d) Zastosowane zasady rachunkowości i podstawa sporządzenia sprawozdania Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku (opublikowanego w dniu 20 marca 2012 roku). Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. Sprawozdania finansowe sporządzone zostało za ten sam okres sprawozdawczy, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe wg MSR/ MSSF. e) Kontynuacja działalności Sprawozdanie finansowe Spółki Makarony Polskie SA zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej spółki w dającej się przewidzieć przyszłości i w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Spółka nie prowadziła działalności, która została zaniechana w okresie 2012 roku. W roku 2013 Spółka Makarony Polskie SA skoncentruje swoje działania na następujących kierunkach strategicznych: konsekwentne wzmacnianie pozycji produktów brandowych w segmencie makaronów i przetworów owocowo-warzywnych, rozszerzenie współpracy z partnerami handlowymi poprzez oferowanie produktów pod markami należącymi do Grupy oraz produktów private label, rozwój eksportu na rynki strategiczne: Niemcy, Rosja, Chiny, Ukraina, rozwój struktur sprzedaży oraz dystrybucji numerycznej na rynku krajowym, 7

9 regionalizacja sprzedaży marek Tenczynek i Stoczek - koncentracja dystrybucji marki Tenczynek w Małopolsce, a marki Stoczek na Mazowszu i Lubelszczyźnie, budowanie przewagi technologicznej i produkcyjnej poprzez inwestycje w innowacje i automatyzacje, rozwój organiczny na poziomie min. 10% rocznie. Zdaniem Zarządu Makarony Polskie SA obecna sytuacja finansowa Spółki, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożeń dla dalszego rozwoju. e) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do działalności Spółki Działalność Spółki nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów. f) Inwestycje Spółki Makarony Polskie SA na dzień roku posiadała 100% udziałów w Stoczek Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim oraz udziały w Bio Planet Sp. z o.o. zakupione w 2008 roku i stanowią 1,3% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. g) Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2012 roku Spółka nie zastosowała w bieżącym roku nowych i zmienionych MSSF, które miałyby wpływ na wartości wykazane w 2012 roku oraz w latach ubiegłych oraz które spowodowałyby znaczące zmiany w polityce rachunkowości i prezentacji sprawozdań finansowych. h) Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, nie zatwierdzone przez UE MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych interpretacji, które według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: MSSF 9 Instrumenty finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie), MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienia informacji na temat udziału w innych jednostkach (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 13 Wycena według wartości godziwej (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 8

10 MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Ciężka hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji przeniesienia aktywów finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Podatek odroczony: realizacja podatkowa aktywów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 20 Rozliczanie kosztów usuwania powierzchni w fazie produkcji w kopalniach odkrywkowych (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). Według szacunków Spółki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane na dzień bilansowy. Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków Spólki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według IAS 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte przez UE do stosowania na dzień bilansowy. i) Standardy opublikowane, ale które jeszcze nie weszły w życie Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły standardy, zmiany standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie. 9

11 j) Niepewność szacunków Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym: stawki amortyzacyjne, utrata wartości aktywów (w tym należności), wartość rezerw, składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego (spółka rozpoznaje składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie; pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione). Spółka Makarony Polskie ze względu na ostrożność szacunków nie ujęła w sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa z tytułu podatku odroczonego wynikającego z możliwości odliczenia w kolejnych latach straty podatkowej za rok 2012 w wysokości 466 tys. zł. wycena aktywów o nieokreślonym okresie użytkowania. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie istnieją przesłanki do odpisu wartości marki Abak. Stosowne testy, zgodnie z obowiązującymi zasadami, zostały wykonane według stanu na koniec 31 grudnia 2012 roku. Założenia dotyczące przyszłości oraz przyjęte szacunki są spójne z założeniami i szacunkami przyjętymi przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za rok

12 II. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 31 grudnia 2012 roku 31 grudnia 2011 roku 31 grudnia 2012 roku (w tys. EURO) 31 grudnia 2011 roku (w tys. EURO) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej EBIT (zysk brutto + odsetki od kredytów) EBITDA (EBIT + amortyzacja) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji (w sztukach) Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) * Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) ** , * Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik neto/średnia ważona liczba akcji w okresie ** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z 91 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku: pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy (31 grudnia 2012r. 1 EUR= 4,0882 zł; 31 grudnia 2011r. 1 EUR= 4,4168 zł), pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2012 roku = 4,1736 oraz na koniec każdego miesiąca 2011 roku = 4,1401). Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259). 11

13 III. Sprawozdanie z całkowitych dochodów - wariant kalkulacyjny ZA OKRES Nota Przychody netto ze sprzedaży 1,2, Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny 2, Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto Podatek dochodowy- część bieżąca Podatek dochodowy- część odroczona Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej W tym przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały niekontrolujące - - Podstawowy wynik netto przypadający na jedną akcję w złotych Rozwodniony wynik netto przypadający na jedną akcję w złotych Inne całkowite dochody/straty netto - - Całkowite dochody netto ogółem Całkowite dochody netto przypadające na: Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały niekontrolujące

14 IV. Sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Nota 31 grudnia 2012 roku 31 grudnia 2011 roku AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy - - Inne wartości niematerialne Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa - długoterminowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności krótkoterminowe Należności z tytułu podatku dochodowego Udzielone pożyczki Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa- krótkoterminowe AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA - - SUMA AKTYWÓW PASYWA Nota 31 grudnia 2012 roku 31 grudnia 2011 roku KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych) Zysk/strata netto ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (długoterminowe) Przychody przyszłych okresów- długoterminowe Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Przychody przyszłych okresów- krótkoterminowe Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (krótkoterminowe) Pozostałe rezerwy krótkoterminowe ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM SUMA PASYWÓW

15 V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - metoda pośrednia ZA OKRES Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: Amortyzacja Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych Koszty i przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy od osób prawnych Inne korekty Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wydatki na nabycie aktywów finansowych - - Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek 50 - Udzielone pożyczki Inne Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - Wpływy z kredytów i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Zapłacone odsetki Inne wpływy finansowe Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu

16 VI. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Wynik roku bieżącego Zysk/strata z lat ubiegłych Razem Stan na 1 stycznia 2012 roku Podział zysku/pokrycie straty Wynik netto w 2012 roku Stan na 31 grudnia 2012 roku Za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Wynik roku bieżącego Zysk/strata z lat ubiegłych Razem Stan na 1 stycznia 2011 roku Podział zysku/pokrycie straty Wynik netto w 2011 roku Stan na 31 grudnia 2011 roku VII. Dodatkowe noty objaśniające Noty do sprawozdania z całkowitych dochodów Nota nr 1 Przychody ze sprzedaży Dla celów zarządczych Spółka podzielona jest na jednostki biznesowe w oparciu o oferowane produkty i usługi. Za okres od do Za okres od do Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług w tym: z tyt. najmu usługi dystrybucyjne usługi transportowe produkcja usługowa pozostałe usługi Przychody ze sprzedaży materiałów Przychody ze sprzedaży towarów Razem

17 Spółka Makarony Polskie wyróżnia grupy produktowe wykazane w tabeli poniżej: Za okres od do Za okres od do Makarony Dana gotowe Przetwory warzywne i marynaty Dżemy Syropy Surowce Pozostałe Razem Nota nr 2 Podstawowe informacje dotyczące segmentów operacyjnych Za okres od do Makarony Dania gotowe Przetwory warzywne marynaty Dżemy Syropy Surowce Pozostałe Segmenty ogółem Przychody segmentów ogółem Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Koszty segmentów Zyski lub straty segmentów Koszty sprzedaży Koszty zarządu Pozostałe przychody Inne koszty Przychody finansowe Koszty finansowe Eliminacja zysku straty między segmentami Pozostały zysk lub strata Kwoty nieprzypisane Zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej Aktywa przypisane do segmentu- wartość netto Spółka zastosowała MSSF 8 Segmenty operacyjne. Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. Spółka działa głównie na terenie Polski, której regiony 16

18 z uwagi na bliskość lokalizacji, podobne warunki ekonomiczne i ryzyko ogólne należy uznać za obszar jednorodny. Nota nr 3 Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów - struktura geograficzna Za okres od do Za okres od do Kraj Eksport, w tym: kraje Unii Europejskiej pozostałe kraje Razem Rynek krajowy Kluczowi odbiorcy produktów Grupy Makarony Polskie: Jeronimo Martins Dystrybucja SA Grupa Kaufland Grupa Lidl Rynek zagraniczny Spółka Makarony Polskie eksportuje swoje produkty do ponad 20 krajów, przy czym największe wolumeny realizowane są z kontrahentami ze Słowacji, Czech, Bułgarii, Ukrainy i krajów nadbałtyckich. Wartość sprzedaży eksportowej Spółki w 2012 roku wyniosła 17,3 mln zł i była niższa o 4% w stosunku do poziomu osiągniętego w roku 2011 (18,0 mln zł). Głównymi odbiorcami eksportowymi były sieci handlowe Kaufland i Lidl. Nota nr 4 Koszty świadczeń pracowniczych oraz koszty amortyzacji Koszty świadczeń pracowniczych Za okres od do Za okres od do Koszty wynagrodzeń Koszty ubezpieczeń społecznych Koszty pozostałych świadczeń pracowniczych, w tym: koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy koszty świadczeń emerytalnych-rentowych koszty ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy inne świadczenia Razem

19 Świadczenia pracownicze dzielą się na następujące kategorie: świadczenia krótkoterminowe, które obejmują wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, płatne nieobecności i świadczenia niepieniężne. Koszty świadczeń krótkoterminowych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na bieżąco w okresie, którego dotyczą. Na koniec okresu sprawozdawczego, pozostałą do wypłaty przewidywaną niezdyskontowaną wartość krótkoterminowych świadczeń za dany okres obrotowy, Spółka ujmuje jako element biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów; świadczenia po okresie zatrudnienia w ramach tego typu świadczeń Spólka wypłaca pracownikom odprawy. Na przyszłe wypłaty odpraw emerytalnych tworzona jest rezerwa. Rezerwa ta jest okresowo weryfikowana przez niezależnego aktuariusza z zastosowaniem przepisów MSSF. Koszty amortyzacji Za okres od do Za okres od do Amortyzacja Nota nr 5 Koszty sprzedaży Za okres od do Za okres od do Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Koszty usług obcych Podatki i opłaty Wynagrodzenia Świadczenia pracownicze Pozostałe koszty Razem Nota nr 6 Koszty zarządu Za okres od do Za okres od do Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Koszty usług obcych Podatki i opłaty Wynagrodzenia Świadczenia pracownicze Pozostałe koszty Razem

20 Nota nr 7 Pozostałe przychody Za okres od do Za okres od do Dotacje państwowe Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Rozwiązanie innych rezerw i odwrócenie odpisów aktualizujących Odszkodowania i reklamacje Sprzedaż złomu i odpadów 2 70 Zwrot opłat sądowych i komorniczych 5 2 Refaktury kosztów 58 7 Zwrot nadpłaty składki ZUS - - Nadwyżki inwentaryzacyjne - - Zobowiązania leasing - - Pozostałe 1 7 Razem Do pozostałych przychodów operacyjnych klasyfikowane są przychody i zyski nie związane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną spółki. Do tej kategorii zaliczane są otrzymane dotacje, zyski z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, otrzymane odszkodowania związane ze zwrotem kosztów sądowych, nadpłaconych zobowiązań podatkowych, za wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz otrzymane odszkodowania z tytułu strat w majątku spółek, który objęty był ubezpieczeniem. Do pozostałych przychodów zaliczane są także odwrócenia odpisów aktualizujących wartość należności oraz zapasów oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego oraz nadwyżki inwentaryzacyjne w środkach obrotowych. Nota nr 8 Pozostałe koszty Za okres od do Za okres od do Darowizny 1 22 Kary i grzywny Niedobory w środkach obrotowych Poniesione szkody 3 2 Opłaty sadowe i komornicze Koszty refakturowane - 4 Likwidacja zapasów uszkodzonych i przeterminowanych Wykup środków trwałych z leasingu 10 - Odpis aktualizujący należności, inne odpisy i rezerwy Szacunkowy odpis aktualizujący należności Pozostałe Razem

GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE

GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE GRUPA KAPITAŁOWA MAKARONY POLSKIE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU RZESZÓW, DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY IZOSTAL S.A. ZA 2013 ROK. sporządzony zgodnie z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

RAPORT ROCZNY IZOSTAL S.A. ZA 2013 ROK. sporządzony zgodnie z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ RAPORT ROCZNY IZOSTAL S.A. ZA 2013 ROK sporządzony zgodnie z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ IZOSTAL S.A. RAPORT ROCZNY 2013 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przekazujemy Państwu to

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zatwierdzono na dzień 20 marca 2013 roku Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Końskie, 18 marca 2014 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes

Bardziej szczegółowo