REGULAMIN w sprawie opłat za miejsca handlowe i ich rezerwacji obowiązujący na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN w sprawie opłat za miejsca handlowe i ich rezerwacji obowiązujący na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach"

Transkrypt

1 REGULAMIN w sprawie opłat za miejsca handlowe i ich rezerwacji obowiązujący na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (poniżej jako Regulamin) dotyczy osób prowadzących sprzedaż towarów lub świadczących usługi na placu targowym (handlowym) oraz w hali handlowej na terenie Jarmarku Pogórzańskiego, zlokalizowanego w Gorlicach przy ulicy Biecka 64a (poniżej jako Jarmark). 2. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie opłat należnych właścicielowi Jarmarku (poniżej jako Gambit) i nie obejmuje opłat targowych, pobieranych przez Gminę Gorlice stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz wydanych na jej podstawie przepisów lokalnych (uchwały Rady Gminy). Pobór opłat targowych następuje odrębnie przez uprawnionych inkasentów. 3. Opłaty za udostępnienie miejsc (stanowisk) handlowych na placu targowym oraz w hali handlowej uiszczane na rzecz Gambit, dzielą się na dzienne, dodatkowe i rezerwacyjne. 4. Stanowiska handlowe na terenie Jarmarku są oznaczone i ponumerowane. II. OPŁATA DZIENNA 1. Opłata dzienna uiszczana jest za udostępnienie wskazanej osobie handlującej jednego, oznaczonego miejsca (stanowiska) handlowego w ciągu jednego dnia, oznaczonego datą na paragonie fiskalnym. W razie zajęcia więcej niż jednego stanowiska handlowego (w części lub w całości) przez jedną osobę, uiszcza ona opłaty dzienne za każde stanowisko z osobna. 2. W ramach opłaty dziennej osoba handlująca na placu targowym uprawniona jest do zaparkowania samochodu oraz zajęcia na cele sprzedaży fragmentu placu, a wszystko to w granicach wytyczonych oznakowaniem poziomym, zaś osoba handlująca w hali targowej uprawniona jest do zajęcia swoimi towarami i rzeczami wyznaczonego obszaru na stole oraz bezpośrednio pod nim, a także bezpośrednio za wyznaczonym stanowiskiem ale w obrębie hali. 3. W razie opuszczenia stanowiska przez osobę, która uiściła wcześniej opłatę dzienną, Gambit uprawniony jest do udostępnienia tego stanowiska innej osobie, za odrębną opłatą. 4. Zabronione jest przekazywanie paragonów fiskalnych odpłatnie lub nieodpłatnie innym osobom. W razie stwierdzenia, że stanowisko zostało objęte przez inną osobę na podstawie paragonu wydanego wcześniej komu innemu, Gambit uprawniony jest do żądania zapłaty opłaty dziennej podwyższonej, a w razie powtórnych zdarzeń podobnego rodzaju do zakazu określonej osobie prowadzenia działalności na terenie Jarmarku. 5. Opłaty dzienne pobierane są przez upoważnionego pracownika Gambit lub firmy współpracującej, który na żądanie zobowiązany jest okazać aktualne upoważnienie do

2 poboru opłat. Opłaty pobierane są bezpośrednio na stanowiskach handlowych w czasie otwarcia Jarmarku. 6. Dowodem poboru (uiszczenia) opłaty jest wydruk z kasy fiskalnej Gambit z dopiskiem numeru stanowiska handlowego. Osoba handlująca zobowiązana jest do posiadania paragonu fiskalnego przez cały czas zajmowania stanowiska handlowego i okazywania paragonu na żądanie poborcy opłat, kontrolerów Jarmarku, kierownictwa Jarmarku lub pracowników ochrony. Brak dowodu uiszczenia opłaty jest podstawą do jej nałożenia. III. OPŁATA DODATKOWA 1. Opłaty dodatkowe za zajęcie powierzchni przekraczającej wydzielone stanowisko uiszczane są wraz z opłatą dzienną i na zasadach określonych dla opłaty dziennej. Zajęcie dodatkowej powierzchni dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody osób reprezentujących Gambit. 2. Jeżeli osoba handlująca zajmie część lub całość drugiego lub dalszego stanowiska, to uiszcza pełne opłaty za każde zajęte stanowisko, nie uiszcza natomiast opłaty dodatkowej. IV. OPŁATY REZERWACYJNE (rezerwacja miejsc handlowych) 1. Dopuszcza się możliwość zarezerwowania określonego stanowiska handlowego na rzecz konkretnego sprzedawcy. Rezerwacji dokonuje się odpłatnie na okres jednego miesiąca kalendarzowego lub większej ilości miesięcy. Możliwa jest rezerwacja jednego lub dwóch stanowisk handlowych przez jedną osobę. Miejsca podlegające rezerwacji są oznakowane i ponumerowane. 2. Rezerwacji miejsca handlowego dokonuje się wyłącznie na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu oraz rolników i ogrodników. 3. Osobie, która wykupiła rezerwację zapewnia się możliwość zajęcia zarezerwowanego stanowiska (stanowisk) do godziny 7 00 każdego dnia powszedniego poza środą i sobotą. W razie nie zajęcia stanowiska przez osobę uprawnioną do godziny 7 00 miejsce to przejdzie do dyspozycji Gambit i może zostać udostępnione innemu handlującemu, a osobie która wykupiła rezerwację nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot opłaty rezerwacyjnej. 4. Opłaty rezerwacyjne uiszczane są wyłącznie w biurze Jarmarku przy ul. Bieckiej 64, bezpośrednio i wyłącznie na rzecz Gambit. 5. Rezerwacje mają charakter imienny i niedopuszczalne jest odpłatne lub nieodpłatne przenoszenie uprawnień z rezerwacji na inne osoby bez zgody Gambit. W razie stwierdzenia niezgodnego z Regulaminem udostępniania osobom nieuprawnionym rezerwacji, przenoszenia uprawnień, wydawania dokumentu rezerwacji lub pobierania opłat z tego tytułu, rezerwacja wygasa bez prawa żądania zwrotu opłaty za pozostały okres rezerwacji. 6. Każda osoba handlująca, która korzysta z rezerwacji, musi posiadać przy sobie aktualną kartę rezerwacyjną i dokument tożsamości, które należy okazać na żądanie poborcy opłat, 2/5

3 kontrolerów lub ochrony Jarmarku. W przypadku, gdy osobą handlującą jest pracownik właściciela karty rezerwacyjnej, musi on posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz aktualną umowę o pracę z właścicielem karty rezerwacyjnej. 7. Osoba posiadająca rezerwację na określone miejsce, może za zgodą Gambit przenieść czasowo swoje uprawnienia wynikające z rezerwacji na inną osobę. W tym celu obie te osoby winny złożyć na piśmie w biurze Jarmarku wniosek zawierający informacje o tych osobach, okresie przeniesienia praw i wskazaniu, czy przeniesienie rezerwacji dotyczy wszystkich dni tygodnia (przeniesienie nieograniczone) czy tylko wybranych dni tygodnia (przeniesienie ograniczone). W przypadku: a) przeniesienia nieograniczonego zarówno osoba posiadająca rezerwację jak i osoba, na którą następuje przeniesienie rezerwacji uiszczają pełne opłaty rezerwacyjne, proporcjonalnie do okresu przeniesienia; każda z tych osób może korzystać z miejsca handlowego w dowolny dzień; b) przeniesienia ograniczonego osoba posiadająca rezerwację uiszcza połowę opłaty rezerwacyjnej, zaś osoba, na którą następuje przeniesienie rezerwacji uiszcza pełną opłatę, proporcjonalnie do okresu przeniesienia; osoby mogą korzystać z miejsca handlowego w dni z góry dla nich przeznaczone. Przeniesienie uprawnień staje się skuteczne po wyrażeniu zgody przez Gambit i po wniesieniu opłat, a okres przeniesienia nie może trwać dłużej niż 3 miesiące w jednym roku. 8. Zamiar przedłużenia rezerwacji powinien być zgłoszony w biurze Jarmarku najpóźniej na tydzień przed wygaśnięciem rezerwacji. W razie niezgłoszenia zamiaru przedłużenia rezerwacji w tym terminie, Gambit może dokonać rezerwacji stanowiska na rzecz innej osoby. Rezerwacja może zostać przedłużona, jeżeli osoba posiadająca ją dotychczas prowadziła działalność na zarezerwowanym stanowisku oraz nie naruszała regulaminów obowiązujących na terenie Jarmarku. 9. Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat dziennych, należnych za każdy dzień, w jakim będzie zajęte stanowisko handlowe, na zasadach opisanych powyżej. 10. Osobie, która wykupiła rezerwację, zostanie wydana karta rezerwacyjna, którą osoba ta ma obowiązek wywiesić w przeznaczonym do tego widocznym miejscu w czasie prowadzenia działalności na zarezerwowanym stanowisku. Wydanie karty następuje po wniesieniu kaucji. Karta i kaucja podlegają zwrotowi w ostatnim dniu rezerwacji. W razie zagubienia, zniszczenia lub utraty karty należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w biurze Jarmarku. W takim przypadku pobrana zostanie opłata manipulacyjna w wysokości wniesionej kaucji i wydana zostanie kolejna karta rezerwacyjna po ponownym uiszczeniu kaucji, o ile nie upłynął okres rezerwacji. 11. W razie zmiany wysokości opłat dziennych, nowe stawki nie będą dotyczyć miejsc objętych wcześniejszymi rezerwacjami przez okres najbliższego pełnego miesiąca kalendarzowego, o ile o ich zmianie nie poinformowano przed dokonaniem rezerwacji. Jeżeli rezerwacja została dokonana na okres dłuższy, to osoba uprawniona może zrezygnować z dalszej rezerwacji za zwrotem uiszczonych opłat. 3/5

4 12. W razie naruszania regulaminów obowiązujących na terenie Jarmarku przez osobę posiadającą rezerwację, Gambit może wypowiedzieć umowę rezerwacyjną ze skutkiem natychmiastowym, a opłata rezerwacyjna uiszczona za pozostały okres stanowić będzie karę umowną za naruszenie regulaminów i podlegać będzie zatrzymaniu przez Gambit. 13. Gambit uprawniony jest do rozwiązania umowy rezerwacyjnej z ważnych powodów z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia i w takim przypadku dokona zwrotu uiszczonej opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystany okres w ostatnim dni rezerwacji. V. WYSOKOŚĆ OPŁAT Wysokość opłat i ich zmiany ustala Gambit i podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie w biurze Jarmarku, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Jarmarku. 1. Stawki opłat wynoszą: RODZAJ OPŁAT STAWKA Opłata dzienna za miejsce na placu targowym: - wtorek i środa - poniedziałek, czwartek, sobota Opłata dzienna za miejsce na placu targowym stanowiska małe - wtorek i środa - poniedziałek środa, czwartek, sobota Opłata dzienna za miejsce handlowe w hali handlowej: - wtorek i piątek -poniedziałek, środa, czwartek, sobota Oplata dzienna podwyższona. Opłata dodatkowa za przekroczenie wyznaczonej powierzchni handlowej (za każdy rozpoczęty 1 m 2 ) - na placu handlowym: - w hali handlowej: Opłata rezerwacyjna miesięczna za miejsce handlowe na placu targowym. Opłata rezerwacyjna miesięczna za miejsce handlowe w hali handlowej. Kaucja za kartę rezerwacyjną / opłata za zgubienie, zniszczenie lub utratę karty rezerwacyjne. 20,00 zł brutto 14,00 brutto 14,00 zł brutto 10,00 zł brutto 23,00 zł brutto 16,00 zł brutto 200% stawki dziennej 1,50 zł brutto 2,00 zł brutto 50,00 zł brutto 50,00 zł brutto 20,00 zł brutto 4/5

5 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Na żądanie osób prowadzących działalność handlową Gambit wystawi faktury VAT za opłaty dzienne. Faktury będą wystawiane w okresach tygodniowych na podstawie przedłożonych w biurze Jarmarku paragonów fiskalnych. Faktury za opłaty rezerwacyjne będą wystawiane na żądanie przy wnoszeniu opłaty rezerwacyjnej. 2. Sprawy sporne między osobami handlującymi na Jarmarku, a związane ze sposobem korzystania z miejsc handlowych, rozstrzyga Gambit. 3. Zmiany Regulaminu podawane będą do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Jarmarku, w biurze Jarmarku oraz na stronie internetowej 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem otwarcia działalności przez Jarmark. Dyrektor Jarmarku Pogórzańskiego Michał Karaś 5/5

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ PÓŁNOC W CZĘSTOCHOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM" Usługa świadczona przez Firmę NET-COM" Tomasz Łaguna

Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM Usługa świadczona przez Firmę NET-COM Tomasz Łaguna Regulamin NET-COM Tomasz Łaguna do sieci NET-COM" Usługa świadczona przez Firmę NET-COM" Tomasz Łaguna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7'

Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' Regulamin dostępu do sieci 'Studio 7' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: ISP Firma Studio 7 Magdalena Walczak, ul.jagiełły

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. (KW-ROP) Tekst jednolity Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo