SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2"

Transkrypt

1

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści DANE EWIDENCYJNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA OGÓLNE ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAKRES OPRACOWANIA ZASILANIE OBIEKTU I ROZDZIAŁ ENERGII ROZDZIELNICA RG I WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 400/230V LINIA KABLOWA TELEFONICZNA OŚWIETLENIE TERENU UKŁADANIE KABLI KANALIZACJA TELETECHNICZNA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA STRZELNICY...8 2

3 1.0. DANE EWIDENCYJNE. - Inwestor - 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku - Użytkownik - Jednostka Wojskowa 3293 Powidz. - Obiekt - Strzelnica garnizonowa typu B, klasy I dla Jednostki Wojskowej 3293 Powidz. - Adres - Jednostka Wojskowa 3293 w Powidzu, Kompleks Dz. nr 301/1 Powidz - Rodzaj budowy - nowa - Temat - Instalacje elektryczne części socjalno-szkoleniowej - Część - Projekt wykonawczy 2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji i sieci elektrycznych zewnętrznych, przy budynku krytej strzelnicy szkolnej typu B dla Jednostki Wojskowej 3293 Powidz 3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo-Projektowym i Kompletacji Dostaw PROEKOBUD, a 17 Terenowym Oddziałem Lotniskowym w Gdańsku. 2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na terenach zamkniętych. 4. Program organizacyjno-użytkowy budowy krytej strzelnicy szkolnej typu B dla Jednostki Wojskowej 3293 Powidz 5. Wizja lokalna obiektu przeprowadzona przez autorów opracowania, w lipcu 2008 r. 6. Uzgodnienia przedprojektowe z przedstawicielami Inwestora 17 TOL w Gdańsku i Jednostki Wojskowej 3293 Powidz. 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. nr 132, poz z r.). 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. z dnia r.). 9. Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. nr 103, z 1996r., poz. 477 z późniejszymi zmianami) 10. Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami. 11. Album terenowych obiektów szkoleniowych część I i II sygnatura szkol. 778/ Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania. 3

4 4.0. OGÓLNE ZAŁOŻENIA TECHNICZNE Napięcie sieci zasilającej 400/230V. Zasilanie obiektu zaprojektowano kablem typu YAKXS 4x120mm2 od istniejącej stacji transformatorowej R-2865 na terenie kompleksu. Kabel zasilający doprowadzić do szafy kablowo-pomiarwoej RG zlokalizowanej przy budynku strzelnicy. Szafa kablowo-pomiarowa RG wyposażona jest w przełącznik zasilania PS-A oraz zabezpieczenia poszczególnych linii zasilających wlz. Z RG należy zasilić rozdzielnicę oświetlenia terenu RO oraz tablicę główna TE1 części szkoleniowo-socjalnej i rozdzielnice schronów Rs. Instalacje elektryczne projektuje się wykonać w układzie sieci TN-C-S. Ochrona dodatkowa od porażeń SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Pomiar kontrolny, energii elektrycznej półpośredni w projektowanej szafie RG. Wszystkie prace należy wykonać w układzie bez napięciowym tzn. po wyłączeniu zasilania i sprawdzeniu braku napięcia oraz po zabezpieczeniu linii i urządzeń przed jego nawet przypadkowym pojawieniem się. Bilans mocy dla całego obiektu: - moc zainstalowana Pi = 245,0 kw - moc szczytowa przy kj = 0,45 Ps= 110,0 kw - prąd obciążenia obiektu In = 170,0 A 5.0. ZAKRES OPRACOWANIA Zasilanie obiektu i rozdział energii. Dla zasilania całego obiektu strzelnicy zaprojektowano oddzielne zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej W-463 na terenie kompleksu. W celu wykonania oddzielnego zasilania dla strzelnicy w istniejącej stacji transformatorowej należy wydzielić odrębne pole odpływowe lub podłączyć się pod istniejące i niewykorzystane. Od pola odpływowego w trafostacji wykonać nową linię zasilającą, kablem YKXS 4x120mm2, do projektowanej szafy kablowo-pomiarowej RG która stanowi główną rozdzielnicę zasilającą dla wszystkich instalacji elektrycznych projektowanego obiektu. Wszystkie obiekty zaplecza strzelnicy, oświetlenie zewnętrzne należy zasilić z rozdzielnicy głównej RG usytuowanej przy budynku krytej strzelnicy szkoleniowej obok schronu nr I. Zakres opracowania obejmuje wykonanie zewnętrznych linii zasilających oraz oświetlenia zewnętrznego, ich podłączenia i opomiarowanie. W rozdzielnicy głównej RG wykonać pomiar pośredni energii licznikiem kwh. Dolną krawędź każdego złącza zlokalizować na wysokości 0,2-1,0m od poziomu terenu. Instalacje elektryczne projektuje się wykonać w układzie sieci TN-C-S. W układzie tym rozdzielono funkcję przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i przewód neutralny N. Rozdział wykonać w poszczególnych rozdzielnicach stanowisk szkoleniowych i rozdzielnicy RO We wszystkich złączach i rozdzielnicach należy uziemić przewód PE, rezystancja uziomu nie może być większa niż 30Ω. Projektuje się złącza kablowe i rozdzielnice zamykane na zamek z wkładką patentową Rozdzielnica RG i wewnętrzne linie zasilające 400/230V. Wszystkie obiekty i urządzenia strzelnicy zasilane są z rozdzielnicy głównej RG. Dla rozdzielnicy RG zastosowano obudowy typu OP85 i OP45 prod. Sypniewski, IP 44. Obudowa wykonane są z poliestru, na fundamencie betonowym zamontowana przy budynku strzelnicy obok schronu nr I w miejscu łatwo dostępnym. 4

5 Rozdzielnica RGnn składa się ze : - złącza kablowego Zk-1a z przedziałem przekładników prądowych - tablicy licznikowej TL z miejscem na dwa liczniki, zabezpieczenia i listwę sk-a - przełącznika zasilania PS-A z zestawem odgromników DEHNport szafy kablowej dla rozdziału zasilania na poszczególne wlz. Złącze kablowe z przedziałem przekładnikowym obudowie OP85F wykonać jako dwuczęściowe z dwiema drzwiczkami otwieranymi oddzielnie, w pierwszym segmencie zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy np. SLP-2 z głównym zabezpieczeniem, w drugim segmencie przekładniki prądowe. Przełącznik zasilania (PS-A) np. SIRCOVER 4P 250A, w obudowie OP45DF oraz rozdział zasilania na poszczególne wlz w obudowie jednoczęściowej OP85DF. Schemat rozdzielnicy oraz rozdział zasilania pokazano na rysunku E-3. Z rozdzielnicy RG projektuje się zasilić: - Oświetlenie zewnętrzne, rozdzielnica RO - kablem YKY 4x6mm² - Rozdzielnice strzelnicy karabinowej TE4 - kablem YKYżo 5x25mm² - Rozdzielnicę zaplecza socjalnego TE1 - kablem YKXS 5x25mm² 5.3. Linia kablowa telefoniczna. Dla budynku strzelnicy należy wykorzystać istniejącą linię telefoniczną łączącą budynek sztabowy ze stanowiskiem dowodzenia starej strzelnicy garnizonowej. Należy zapewnić bezpośrednią łączność telefoniczną z kierownikiem strzelnicy, stanowiskami dowodzenia i portiernią w hallu wejściowym. Linię telefoniczną należy doprowadzić do centralki telefonicznej ct w części szkoleniowo-socjalnej, w pomieszczeniu kierownika strzelnicy, poprzez przyłącze kablowe telefoniczne TT-łączówkę telefoniczną 50 parową typu Evs80 KRONE, zamontowane w ścianie budynku. Od przyłącza telefonicznego TT w wykonać linię telefoniczną do centralki YTKSYekw 14x2x0,5mm2. Kabel telefoniczny należy doprowadzić do poszczególnych pomieszczeń w budynku strzelnicy wskazanych na schemacie instalacji telefonicznej. Linie telefoniczne projektuje się zakończyć gniazdami telefonicznymi natynkowymi, typu RJ-45 kat.6. Kabel telefoniczny należy układać na głębokości 0,80 m. Po ułożeniu o podłączeniu kabli należy wykonać komplet pomiarów teletransmisyjnych, a wyniki przekazać Służbie Łączności. Roboty na czynnej sieci telefonicznej należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Służby Łączności Oświetlenie terenu. Oświetlenie terenu projektuje się zasilić z szafki oświetleniowej RO zasilanej oddzielnym obwodem wlz z rozdzielnicy głównej RG, w której zaprojektowano rozdział obwodów elektrycznych strzelnicy na poszczególne wlz. Szafkę oświetleniową wykonać jako rozdzielnicę wolnostojącą, usytuowaną przy rozdzielnicy głównej RG, typu OP45DF typu np. Sypniewski. W Zaprojektowano oprawy uliczne z układem redukcji mocy np. typu SL firmy ES- SYSTEM ze źródłem światła typu HST-250W prod. Osram na słupach firmy LUXAN typu PO20/5/F90/OC wysokości 6 m (oprawy S1...S18 ) lub podobnych innych firm. 5

6 Zasilanie oświetlenia wykonać przelotowo przez każdy słup kablem: - obwód nr1 (S1 do S14) YAKY 5x10mm2 - obwód nr2 (S15 do S18) YAKY 5x10mm2 - obwód nr3 (oświetlenie wejść do budynku strzelnicy) YDYżo 3x1,5mm2 Każdą oprawę na słupie zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym S301C4 zamontowanym na typowej tabliczce bezpiecznikowej umieszczonej we wnęce słupa. Sterowanie oświetleniem zaprojektowano jako samoczynne wyłącznikiem zmierzchowym np. firmy Legrand nr katalogowy z czujnikiem fotoelektrycznym w puszce Plexo nr katalogowy lub ręcznie przełącznikami umieszczonymi w rozdzielnicy RO. Czujnik fotoelektryczny instalować na wysokości około 2,5 m od poziomu terenu od strony zachodniej Układanie kabli. Kable energetyczne nn należy ułożyć w wykopie na głębokości 0,8 m w warstwie piasku o grubości 15 cm (z góry i z dołu) i przykryć go folią koloru niebieskiego. Kable oświetleniowe układać na głębokości 0,6 m. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,5 mm, a jej szerokość nie mniejsza niż 30 cm. Kable telefoniczne należy ułożyć w wykopie na głębokości 0,8 m w warstwie piasku o grubości 15 cm (z góry i z dołu) i przykryć je folią koloru żółtego. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,5 mm, a jej szerokość nie mniejsza niż 30 cm. Trasę projektowanych kabli pokazano na rysunku E-1 i E-2. Kable oraz trasy kabli należy oznakować zgodnie z przepisami (opaski kablowe, słupki). Przy wejściu do stacji, przy złączu pozostawić zapas kabla długości min. 3 m. Roboty ziemne wykonać RĘCZNIE. Wykopy oznaczyć i zabezpieczyć, a w miejscach przejść zainstalować pomosty z poręczami. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi zachować odległości pionowe i poziome zgodnie z normą N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Kable na całej trasie prowadzić w odległości min. 0,5 m od budynków i ogrodzenia. W miejscach krzyżowania się kabli z drogami, kanałami c.o., itp. wykonać przepusty i osłony z rur zgodnie z opisem na rysunkach. Naruszone nawierzchnie dróg, chodników i terenów zielonych należy po zakończeniu prac przywrócić do pierwotnego stanu Kanalizacja teletechniczna. Dla doprowadzenia do projektowanego budynku strzelnicy szkoleniowej, instalacji teletechnicznych (niskoprądowych), zaprojektowano kanalizacje kablową ze studzienkami telefonicznymi typu SK-1. Instalacje niskoprądowe (SSWiN, CCTV i ppoż ) są objęte oddzielnym opracowaniem. Projektowaną kanalizację kablową teletechniczną należy doprowadzić do istniejącej studzienki teletechnicznej T1 zgodnie z rysunkiem E-1. Projektowana kanalizacja teletechniczna do T1 do TT powinna być ułożona na głębokości 0,5m pod chodnikami i zieleńcami z rur ochronnych 2x DVK110. Na studzienki nabudować ramy stalowe z pokrywami żelbetonowymi o wymiarach odpowiednio 50x50cm. Pokrywy studzienek zlicować z nawierzchnią i otaczającym terenem. 6

7 5.7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń należy przyjąć SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem. Do ochrony stosować przewody ochronne PE oznaczone na całej długości kolorem zielono-żółtym zgodnie z obowiązującymi przepisami. UWAGI : 1. Dla wszystkich części instalacji należy dostarczyć instrukcje transportu, magazynowania, budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji. 2. Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszą być sporządzone w języku polskim. 3. Do wszystkich oryginalnych certyfikatów lub deklaracji zgodności wyrobów pochodzących z państw Unii Europejskiej musi być dołączone polskie tłumaczenie. 4. Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach mające znaczenie dla ich obsługi oraz bezpieczeństwa urządzeń i personelu muszą być w języku polskim lub oznakowane symbolami ujętymi w Polskich Normach. 5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej schematy zasadnicze, schematy oprzewodowania, plany instalacji, instalację uziemiającą i sieć kablową. Schematy, plany, rysunki powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących przygotowania dokumentów stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli ujętych w Polskich Normach. 6. Dla wszystkich rozdzielnic, sterownic i tablic powinny być dostarczone protokoły z badań wyrobu. 7. Pomiary i badania odbiorcze należy wykonać według wymagań przedstawionych w PN-E :1998, PN-IEC :2000, PN-IEC :2001 i PN-IEC :2002 oraz norm przedmiotowych dotyczących poszczególnych wyrobów i instalacji. 8. Wszystkie projekty wykonawcze: zasilania, sterowania i automatyki: dla kotłowni, układów wentylacyjnych i grzewczych, powinny być uzgodnione z autorem niniejszego (w ramach nadzoru autorskiego), w zakresie zgodności przyjętych rozwiązań z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony odgromowej, przed przepięciami i przed porażeniem prądem elektrycznym. 9. We wszystkich rozdzielnicach siłowych i szafach sterowniczych należy pozostawić co najmniej 20% wolnej przestrzeni (w odniesieniu do przestrzeni zajętej przez zaprojektowaną aparaturę) na potrzeby późniejszej rozbudowy o dodatkowe aparaty i zaciski. Wymaganie to dotyczy także dodatkowej wolnej przestrzeni do wprowadzenia i podłączenia dodatkowych przewodów i kabli odpływowych. Przy sprawdzaniu cieplnym zestawów rozdzielczych należy zwiększyć wydatek ciepła emitowanego przez aparaty zaprojektowane w niniejszym o dodatkowe 20%. 7

8 6.0. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA STRZELNICY Oznacz. Pi kj Ps In cosφ kw - kw A TE4/TSG 40,0 0,70 27,0 42,0 0,95 Rs1,Rs2,Rs3 138,0 0,45 62,0 95,0 0,90 TE1 62,0 0,6 37, ,90 RO 4,5 1,00 4,5 8,0 0,90 RG 245,0 0,45 110,0 170,0 0,9 - moc szczytowa przy kj = 0,45 Ps = 245,0 x 0,45 = 110,0 kw prąd nominalny In = = 176 A 1,73 x 400 x 0,9 Przyjęto zabezpieczenie przyłącza energetycznego wkładkami topikowymi typu WTN-2-250A w w istniejącej stacji transformatorowej. Przyłącze energetyczne wykonać kablem YKXS 4x120mm 2 o obciążalności prądowej długotrwałej Iobc=355A. - ochrona przetężeniowa 355,0A < 250A < 192A 1,6 x 355A < 1,45 x 192A - spadek napięcia na wlz U = 100 x x x 400 x 400 x 120 = 2,2 % < Udop OPRACOWAŁ : mgr inż. Robert MYRLAK 8

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57 Nowa Sól, 23.01.2011r. TOM nr 1 / TECZKA nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU ODDZIAŁU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PRZY UL. PODGÓRNEJ 9B W ZIELONEJ GÓRZE Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-424 Wrocław T: +48 71 3548900 F: +48 71 3548901 E: info@pmg.pl W: www.pmg.ie Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY)

P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY) 1 P.P. DEVELOPER Mirosław Konca,09-100 Płońsk, ul. Grunwaldzka 68, tel. 0 601 708 638 P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY) Temat opracowania: Linia oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowa Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania 1. Opis OGÓLNY 1.1. Inwestor OPIS TECHNICZNY Branża elektryczna Inwestorem jest: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów. 1.2. Obiekt Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY - RYS. NR E1Z/a - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY RG1-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E2Z - WYMIANA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W ROZDZIELNICY RG2-400/230V ORAZ ROZBUDOWA TABLICY

Bardziej szczegółowo

KOMAN. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE

KOMAN. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE KOMAN CONNECTING MANY NETWORKS Nr projektu: KMN/SP06a OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE SALA 26 PRACOWNIA MECHANICZNO-GÓRNICZA TEMAT: Przebudowa instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo