Anteny ³¹cznoœci satelitarnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anteny ³¹cznoœci satelitarnej"

Transkrypt

1 in. JAN BOGUCKI Instytut ¹cznoœci Warszawa Anteny ³¹cznoœci satelitarnej ntena jest to struktura obejmuj¹ca obszar przejœciowy miêdzy woln¹ przestrzeni¹ a lini¹ przesy³ow¹ prowadz¹c¹ od nadajnika albo do odbiornika. Aparat matematyczny i modele fizyczne stosowane przy opisie anten zale ¹ w du ym stopniu od czêstotliwoœci. W zakresie mniejszych czêstotliwoœci, gdzie pr¹d i napiêcie maj¹ bezpoœredni sens fizyczny, wygodnie jest uwa- aæ antenê za element obwodu. W zakresie wiêkszych czêstotliwoœci dogodniejsze jest podejœcie qausi-optyczne. Poniewa anteny promieniuj¹ najczêœciej pola o okreœlonej polaryzacji, mówi siê o polaryzacji anten, przyjmuj¹c, e polaryzacja jest taka, jaka jest polaryzacja pola elektrycznego promieniowanego przez ni¹. Spotyka siê anteny o polaryzacji liniowej (pionowej lub poziomej), o polaryzacji eliptycznej (w szczególnym przypadku ko³owej), a tak e o polaryzacji podwójnej, umo liwiaj¹cej np. promieniowanie (nadawanie) o jednej polaryzacji, a odbiór fali o polaryzacji prostopad³ej do niej. Rys. 1. Obszary obs³ugiwane przez satelity Eutelsat 16 o E.Kolory 40/45/50 oznaczaj¹ obszary o zastêpczej mocy promieniowania izotropowo 40 dbw, 45 dbw i 50 dbw W zale noœci od przeznaczenia, anteny dziel¹ siê na nadawcze i odbiorcze, mimo i mog¹ byæ charakteryzowane przez te same wielkoœci. Anteny nadawcze maj¹ za zadanie jak najlepiej wyemitowaæ energiê pola elektromagnetycznego nadajnika do otaczaj¹cej przestrzeni. Anteny umieszczone na satelicie mog¹ byæ w zale noœci od obszaru oœwietlanego o wi¹zce globalnej, strefowej czy punktowej. Czêsto stosuje siê anteny o kszta³towanej wi¹zce promieniowania, dopasowanej do konturu obs³ugiwanego obszaru (rys. 1). Natomiast naziemne anteny satelitarne s¹ wy³¹cznie o wi¹zce punktowej i zwykle s¹ to ma³e anteny satelitarnych terminali VSAT (Very Small Aperture Terminal) oraz satelitarnych stacji reporterskich SNG (Satellite News Gathering). Z punktu widzenia kompatybilnoœci elektromagnetyczne anteny s¹ newralgicznym elementem ca³ego systemu. Do niedawna anteny mikrofalowe by³y przedmiotem zainteresowania w¹skiej grupy specjalistów, jednak z wprowadzeniem telewizji satelitarnej i telefonii komórkowej sytuacja ta uleg³a zmianie. W celu okreœlenia jakoœci ca³ego systemu teletransmisyjnego bardzo wa ne s¹ parametry anten. Najistotniejsze z nich to: szerokoœæ wi¹zki poziom listków bocznych i promieniowania wstecznego zysk dopasowanie anteny (wspó³czynnik fali stoj¹cej) wspó³czynnik polaryzacji skroœnej zniekszta³cenia intermodulacyjne obci¹ alnoœæ stabilnoœæ mechaniczna. Rodzaje anten satelitarnych W zakresie mikrofal, w celu dobrego skupienia strumienia mocy, s¹ stosowane reflektory wykonane najczêœciej w postaci paraboloid obrotowych. W technice satelitarnej stosuje siê powszechnie kilka rodzajów anten parabolicznych: symetryczne podœwietlane (offset) dwureflektorowe (Cassegraina lub Gregory) Antena paraboliczna z promiennikiem umieszczonym w ognisku reflektora (rys. 2) konstrukcja symetryczna jest bardzo prosta i dlatego jest powszechnie wykorzystywana w technice satelitarnej. Dok³adnoœæ wykonania powierzchni reflektora ma du y wp³yw na jakoœæ anteny. Powinna byæ maksymalnie zbli ona do paraboloidy z b³êdem nie przekraczaj¹cym 0,5 mm dla pasma 12 GHz, tj. gdy d³ugoœæ fali wynosi 25 mm. by œrub lub nitów zwykle tylko nieznacznie pogarszaj¹ parametry anteny, ich powierzchnia bowiem jest mniejsza od 1% powierzchni reflektora. K¹t oœwietlania anteny jest równie bardzo istotny. Je eli rozwartoœæ k¹ta oœwietlenia jest zbyt ma³a (rys. 3a), to wykorzystywana jest tylko czêœæ powierzchni reflektora. A wiêc antena ma takie parametry elektryczne, jakby mia³a znacznie mniejsz¹ œrednicê od rzeczywistej. Nadmierna szerokoœæ wi¹zki promiennika powoduje przelewanie siê energii poza reflektor (rys. 3b), a tym samym wzrost poziomu promieniowania niepo ¹danego wokó³ anteny. Ze sposobem oœwietlania anteny jest zwi¹zany tzw. wspó³czynnik wykorzystania apertury. Oœwietlenie, przy którym uzyskuje siê najwiêkszy wspó³czynnik wykorzystania apertury powoduje jednak niedopuszczalnie wysoki poziom listków bocznych. Dlatego wymagany jest kompromis miêdzy maksymalnym wykorzystaniem powierzchni reflektora a poziomem listków bocznych. Uzyskuje siê go przez odpowiedni dobór kszta³tu reflektora i charakterystyki kierunkowoœci ro ka. Zwykle jako ro ek u ywa siê otwarty koniec falowodu ko³owego. Szerokoœæ charakterystyki kierunkowej falowodu o œrednicy równej d³ugoœci promieniowanej fali wynosi ok. 60 o. W praktyce uzyskuje siê wspó³czynnik wykorzystania apertury 0,65 przy poziomie listków bocznych równym - 20 db. 6

2 Rys. 2. Geometria symetrycznego reflektora parabolicznego Rys. 3. Niew³aœciwa rozwartoœæ k¹ta oœwietlenia reflektora: a zbyt ma³a, b zbyt du a Antenê centralnie oœwietlan¹ o œrednicy 3,8 m maj¹ca w zakresie czêstotliwoœci 10,95 12,75 GHz zysk 51,9 dbi *) i 3 db szerokoœæ wi¹zki równ¹ 0,45 o przedstawiono na rys. 4. Anteny te w zakresie czêstotliwoœci 3,7 4,2 GHz maj¹ zysk 42,5 dbi, a 3 db szerokoœæ wi¹zki jest równa 1,4 o. Niew¹tpliwie bardzo interesuj¹ca jest antena z plastycznym reflektorem. Zapotrzebowanie na takie anteny jest na satelitach o wyd³u onej orbicie. Aby zapewniæ te same warunki odbioru na powierzchni Ziemi, nale y w czasie lotu satelity zmieniaæ jej charakterystykê, a tym samym i zysk. Mo na to uzyskaæ przez mechaniczne kszta³towanie powierzchni siatkowego reflektora w czasie lotu satelity. Jednak nawet poprawnie wykonana antena symetryczna ma pewne wady, m.in. efekt blokowania polegaj¹cy na tym, e promiennik zas³ania czêœæ reflektora, a tym samym zmniejsza powierzchniê skuteczn¹ anteny, a wiêc i jej zysk. Tê wadê eliminuje antena podœwietlona (rys. 5). Kszta³t reflektora takiej anteny jest fragmentem powierzchni parabolicznej, nie zawieraj¹cej jednak wierzcho³ka. Do tego typu anten, maj¹cych d³ug¹ ogniskow¹, stosuje siê promiennik o znacznie mniejszej szerokoœci wi¹zki, ni dla anten symetrycznych. Paraboliczn¹ antenê podœwietlon¹ satelitarnej stacji reporterskiej ilustruje rys. 6. Jest to antena nadawczo-odbiorcza o zysku 40,5 dbi dla czêstotliwoœci 11,7 GHz (odbiór) i 42,0 dbi dla czêstotliwoœci 14 GHz (nadawanie). Natomiast anteny dwureflektorowe (rys. 7) eliminuj¹ zjawisko przelewania siê energii przez reflektor pomocniczy, gdy czêœæ energii omijaj¹ca reflektor jest kierowana w stronê nieba, którego temperatura szumowa **) jest niska. W tej sytuacji o szumowej temperaturze anteny decyduje tylko efekt rozpraszania energii przez podpory mocuj¹ce reflektor pomocniczy. Natomiast umieszczenie wzmacniacza bezpoœrednio przy Ÿródle oœwietlaj¹cym eliminuje straty w torze przesy- ³owym. Istniej¹ dwie podstawowe odmiany uk³adów dwureflektorowych: Cassegraina i gregoriañski. Uk³ad Cassegraina (rys. 7) sk³ada siê z g³ównego reflektora Rys. 4. Symetryczna antena paraboliczna Rys. 5. Geometria podœwietlonego reflektora parabolicznego parabolicznego i pomocniczego reflektora hiperbolicznego. Reflektor pomocniczy jest po³o ony miêdzy ogniskiem a wierzcho³kiem reflektora g³ównego w taki sposób, e jedno z tych ognisk (pozorne) pokrywa siê z ogniskiem reflektora parabolicznego. Drugie ognisko reflektora pomocniczego jest równoczeœnie ogniskiem ca³ego systemu antenowego i okreœla po- ³o enie Ÿród³a oœwietlaj¹cego. Zwykle ognisko to znajduje siê w pobli u wierzcho³ka reflektora g³ównego. W uk³adzie gregoriañskim rolê reflektora g³ównego pe³ni równie wycinek *) dbi zysk wzglêdem anteny izotropowej. **) Temperatura szumowa nieba wynosi od kilku do kilkudziesiêciu kelwinów. Pojêcie temperatury szumowej wyjaœniono szczegó³owo w [4]. 7

3 Rys. 6. Antena podœwietlana satelitarnej stacji reporterskiej Rys. 7. Geometria anteny dwureflektorowej Rys. 8. Antena dwureflektorowa paraboloidy zawieraj¹cy wierzcho³ek, a reflektor pomocniczy ma kszta³t eliptyczny. Poniewa obydwa ogniska reflektora le ¹ z jednej jego strony reflektor pomocniczy musi byæ umieszczony w odleg³oœci wiêkszej ni ogniskowa reflektora g³ównego. W zwi¹zku z tym, system gregoriañski jest mniej spójny ni uk³ad Cassegraina i z tego powodu równie rzadziej jest stosowany. Na rys. 8 przedstawiono antenê dwureflektorow¹ pracuj¹c¹ w Tridbinbilla w Australii. Œrednica reflektora wynosi 70 m, a jej zysk na czêstotliwoœci 8,45 GHz wynosi 75,9 dbi przy szerokoœci listka g³ównego 0,2. Nieraz stosuje siê równie anteny dwureflektorowe z przesuwanym subreflektorem umo liwiaj¹cym zmianê charakterystyki anteny, a wówczas szerokoœæ wi¹zki i zysk s¹ funkcj¹ jej rozogniskowania. Pomiary anten Podstawowe pomiary anten obejmuj¹ dwa podstawowe ich parametry: charakterystykê kierunkow¹ oraz zysk. Wyniki tych pomiarów pozwalaj¹ okreœliæ inne parametry anteny, jak szerokoœæ wi¹zki, poziom listków bocznych lub promieniowania wstecznego. Charakterystyka promieniowania Charakterystyka promieniowania anteny jest jednym z wa niejszych parametrów anteny, okreœla bowiem przestrzenny rozk³ad promieniowania energii. Charakterystykê promieniowania definiuje siê jako rozk³ad natê enia pola elektrycznego na powierzchni kuli o dostatecznie du ym promieniu, której œrodek pokrywa siê ze œrodkiem anteny. Wartoœci natê enia pola na powierzchni kuli zale ¹ od promienia kuli oraz od mocy promieniowanej przez antenê. Aby uniezale niæ siê od tych czynników, wszystkie wartoœci natê enia pola dzielimy przez wartoœæ maksymaln¹, uzyskuj¹c w ten sposób unormowan¹ charakterystykê promieniowania. Oczywiœcie, maksymalna wartoœæ charakterystyki unormowanej jest równa jednoœci. Dziêki temu ³atwo mo na porównaæ charakterystyki promieniowania ró nych anten. Charakterystyka promieniowania przedstawia pewn¹ zamkniêt¹ powierzchniê w ogólnym przypadku z³o- on¹ z kilku przestrzennych wi¹zek ró - nej postaci. Najwiêksz¹ z nich nazywamy wi¹zk¹ g³ówn¹ (listkiem g³ównym) pozosta³e wi¹zkami bocznymi (listkami bocznymi). Wykonanie wykresu trójwymiarowego jest k³opotliwe (szczególnie dawniej bez u ycia komputerów) i dlatego zwykle tradycyjnie ograniczamy siê do podania dwóch wzajemnie prostopad³ych przekrojów charakterystyki promieniowania. Charakterystykê promieniowania mo - na wyznaczyæ za pomoc¹ obliczeñ lub pomiarów. Pomiar polega na potraktowaniu badanej anteny jako elementu odbiorczego w stosunku do punktowego (umieszczonego w odpowiedniej odleg³oœci) Ÿród³a sygna³u pomiarowego rys. 9. Przez obracanie anteny (w okreœlonej p³aszczyÿnie) i jednoczeœnie notowanie wartoœci odbieranego sygna³u otrzymuje siê ¹dan¹ charakterystykê. Konieczne s¹ jednak odpowiednie warunki pomiarowe, do których mo na zaliczyæ: stosunkowo du y zysk anteny nadawczej (aby wyeliminowaæ wp³yw ró - nic fazowych czo³a odbieranej fali) o liniowej polaryzacji fali promieniowanej, wyraÿne wyró nienie listka g³ównego w stosunku do listków bocznych (co najmniej o 20 db), du a szerokoœæ wi¹zki pomiarowej, aby zminimalizowaæ zmiany natê enia pola w obrêbie p³aszczyzny mierzonej anteny. Dla anten o polaryzacji pionowej, Ÿród³em b³êdu mog¹ byæ tak e odbicia od powierzchni ziemi. Wyeliminowanie ich wymaga umieszczenia anteny badanej i nadawczej na znacznej wysokoœci. Charakterystyka anteny mo e byæ przedstawiona we wspó³rzêdnych prostok¹tnych lub biegunowych. W uk³adzie wspó³rzêdnych prostok¹tnych, na osi odciêtych znajduje siê wartoœæ odchy³ki k¹towej od kierunku maksymalnego promieniowania (rys. 10). Uk³ad wspó³rzêdnych biegunowych jest dogodniejszy do zobrazowañ charakterystyki promieniowania w pe³nym (360 o ) otoczeniu anteny. 8

4 Dyskryminacja polaryzacji, czyli ró - nica miêdzy t³umiennoœci¹ wnoszon¹ dla fali o polaryzacji niepo ¹danej (ortogonalnej) a t³umiennoœci¹ dla fali o polaryzacji po ¹danej, powinna byæ wiêksza od 25 db dla popularnych anten odbiorczych telewizji satelitarnej i jest zwykle wiêksza od 35 db dla anten profesjonalnych. Zysk anteny jest miar¹ jej jakoœci, œciœle zwi¹zany z jej kierunkowoœci¹. Jest on okreœlony stosunkiem (wyra onym zwykle w decybelach) natê enia pola anteny w kierunku po ¹danym i natê enia pola (w tym samym kierunku) wytworzonego przez antenê izotropow¹ (zasilan¹ t¹ sam¹ moc¹). Zysk najczêœciej okreœla siê w kierunku maksymalnej gêstoœci promieniowania anteny rzeczywistej. Du e wartoœci zysku odpowiadaj¹ ma³ym k¹tom rozwarcia wi¹zki. S¹ ró ne metody pomiaru zysku w technice antenowej. Mo e byæ on wyznaczony np. przez bezpoœredni pomiar porównawczy z anten¹ o zysku wzorcowym (rys. 11). Pomiar zysku, jak wspomniano, polega na porównaniu z bezstratnym Ÿród³em (1) gdzie: G B zysk badanej anteny [dbi], L s1 poziom sygna³u z badanej anteny [db], L s2 poziom sygna³u z wzorcowej anteny [db], Rys. 11. Uk³ad pomiarowy do pomiaru zysku anteny Rys. 9. Uk³ad pomiarowy do pomiaru charakterystyki anteny Rys. 10. Typowa charakterystyka promieniowania anteny satelitarnej Zysk izotropowym, bêd¹cym hipotetycznym elementem promieniuj¹cym energiê we wszystkich kierunkach. Jest on nierealizowalny w praktyce i s³u y zwykle do obliczeniowego wyznaczania kszta³tu charakterystyk promieniowania anten ró - nych typów. Wielkoœci¹ porównawcz¹ jest zwykle gêstoœæ mocy przep³ywaj¹ca przez jednostkê powierzchni. Dla zachowania prawid³owych warunków pomiaru nale y: zachowaæ w³aœciw¹ odleg³oœæ miêdzy antenami, wyeliminowaæ lub uwzglêdniæ wszystkie dodatkowe sygna³y odbite, w³aœciwie skierowaæ obie anteny, dopasowaæ po zmianie anteny, sprawdziæ pozosta³e czynniki, takie jak czêstotliwoœæ, sprawnoœæ detekcji, kalibracja t³umika. Powy sze postêpowanie oparte jest na za³o eniu znajomoœci wartoœci zysku anteny wzorcowej. Dok³adnoœæ wykonanych pomiarów w sposób decyduj¹cy okreœla definicja i szacunkowa wartoœæ zysku anteny wzorcowej. Zysk badanej anteny (rys. 11) oblicza siê z zale noœci: G W zysk wzorcowej anteny [dbi]. Przy testowaniu anten wa na jest odleg³oœæ miêdzy antenami nadawcz¹ i badan¹ im jest wiêksza, tym lepiej. Powinna ona byæ przynajmniej na tyle du a, by anteny znajdowa³y siê wzajemnie w swoich dalekich strefach promieniowania. Odleg³oœæ strefy dalekiej D d promieniowania anteny o ko³owej aperturze okreœla zale noœæ: (2) gdzie: D najwiêkszy rozmiar apertury badanej anteny [m], l d³ugoœæ fali w wolnej przestrzeni dla czêstotliwoœci pomiarowej [m]. Przyk³adowo, dla anteny z rys. 8 granicê strefy dalekiej D d wyliczymy dla czêstotliwoœci 8,45 GHz, tj. d³ugoœci fali równej l = 0,0355 m i podstawiaj¹c D = 70 m: (3) Dlatego dla du ych systemów antenowych ich parametry bada siê wykorzystu- 9

5 j¹c jako nadajnik radiolatarnie sztucznego satelity. Dopuszczalna wartoœæ zysku anten satelitarnych jest œciœle okreœlona i przyk³adowo dla anteny pasma 11/12 GHz, dla wi¹zki g³ównej anteny i 90% szczytów listków bocznych, wyra ony w db wzglêdem anteny izotropowej, powinien mieœciæ siê w granicach nastêpuj¹cych linii (obwiedni): Rys. 12. a antena satelitarna, b charakterystyka promieniowania a) dla fali o polaryzacji po ¹danej 29-25logj dbi dla 2,8 o j 7 o +8 dbi dla 7 o j 9,2 o 32-25logj dbi dla 9,2 o j 30 o -5 dbi dla 30 o j 70 o 0 dbi dla 70 o j 180 o b) dla fali o polaryzacji ortogonalnej 19-25logj dbi dla 2,8 o j 7 o -2 dbi dla 7 o j 180 o K¹tem miêdzy osi¹ wi¹zki g³ównej anteny a rozpatrywanym kierunkiem jest j. Definicja 90% szczytów listków bocznych charakterystyki anteny jest podana w zaleceniu ITU-R 732 [12]. Parametry mechaniczne Konstrukcja anteny powinna umo liwiaæ wycelowanie osi g³ównej wi¹zki promieniowania anteny w kierunku orbity geostacjonarnej z b³êdem nie wiêkszym ni b³¹d wycelowania powoduj¹cy spadek zysku anteny o 1 db dla dowolnej czêstotliwoœci, z zakresu czêstotliwoœci pracy terminala i dla ka dego k¹ta azymutu i elewacji dostêpnego dla anteny. Antena satelitarna nie powinna ulec trwa³emu odkszta³ceniu, ani nie powinna wymagaæ ponownej regulacji, w wyniku dzia³ania wiatru o prêdkoœci do 130 km/h. Przy takim wietrze antena powinna utrzymaæ kierunek do satelity z dok³adnoœci¹ 20% szerokoœci wi¹zki, co odpowiada zmniejszeniu poziomu odbieranego sygna³u w granicach ±0,5 db. Szerokoœæ wi¹zki antenowej jest definiowana dla spadku poziomu mocy sygna³u o 3 db. Przy wyst¹pieniu wiatru o prêdkoœci miêdzy 130 km/h a 160 km/h dopuszczalne jest odchylenie osi g³ównej anteny od po ¹danego kierunku. Dopuszcza siê wówczas koniecznoœæ korekty po³o enia anteny. Przy wyst¹pieniu wiatru o prêdkoœci do 160 km/h nie powinno nast¹piæ trwa³e pogorszenie parametrów anteny: zmniejszenie zysku, odkszta³cenie charakterystyki kierunkowej lub pogorszenie t³umienia sygna³u o polaryzacji ortogonalnej. Antena satelitarna równie nie powinna ulec trwa³emu uszkodzeniu ani odkszta³ceniu w wyniku dzia³ania intensywnych opadów deszczu lub œniegu, a tak e wyst¹pienia skorupy lodowej o gruboœci do 25 mm. * * * Nale y jednoczeœnie wyjaœniæ pewn¹ kwestiê niezrozumia³¹ dla ludzi nie zwi¹zanych z technik¹, a zamieszkuj¹cych na obszarze w pobli u satelitarnych telewizyjnych stacji nadawczych. Otó, gdy stosowana jest antena o bardzo du ej œrednicy D, to zysk energetyczny takiej anteny jest bardzo du y, a wiêc moc emitowana mo e byæ ma³a dla osi¹gniêcia zamierzonego bilansu energetycznego ³¹cza satelitarnego. Wynika to st¹d, e antena o du ej œrednicy (rys. 12a) cechuje siê ma³¹ szerokoœci¹ k¹tow¹ Q wi¹zki g³ównej (rys. 12b), a tym samym poziom promieniowania niepo ¹danego wokó³ anteny jest minimalny, gdy poziom listków bocznych jest ma³y (du a wartoœæ L rys. 12b). A wiêc im wiêksza jest œrednica zastosowanej satelitarnej anteny nadawczej, tym bezpieczniej wokó³ niej chocia ludzie nie zwi¹zani z technik¹ oceniaj¹ sytuacjê akurat odwrotnie. PIŒMIENNICTWO [1] Bogucki J., Wielowieyska E.: T³umienie dodatkowe w ³¹czu satelitarnym. Przegl¹d Telekomunikacyjny + Wiadomoœci Telekomunikacyjne 1/1998 [2] Bogucki J., Dusiñski A.: Pomiary radiometryczne. Biuletyn informacyjny Instytutu ¹cznoœci 9/1995 [3] Bogucki J.: Mikrofalowe anteny s³u b sta- ³ych. Elektronizacja 1-2/2001 [4] Bogucki J.: Szum mikrofalowych urz¹dzeñ odbiorczych telewizji satelitarnej. Przegl¹d Telekomunikacyjny + Wiadomoœci Telekomunikacyjne 6/1998 [5] Dane katalogowe firmy Andersen Manufacturing Inc. [6] Everett J.: VSATs very small aperture terminals. Peter Peregrinous Ltd. London 1992 [7] [8] [9] Lo Y.T.: Antenna Handbook. Their Applications, and Design. Van Nostrand Reinhold Company. New York 1988 [10] Maral M., Bousquet M.: Satellite Communications Systems. Systems, Techniques and Technology. John Wiley & Sons. New York 1993 [11] Norma ETSI : Satellite Earth Stations (SES); Television Receive Only (TVRO- FSS) Satellite Earth Stations operating in the 11/12 GHz FSS bands [12] Norma ETSI Satellite Earth Stations and Systems (SES); Transmit-only or transmit-and-receive Very Small Aperture Terminals (VSATs) used for communications operating in the Fixed Satellite Service (FSS) 11/ 12/14 GHz frequency bands [13] Zalecenie ITU-R 732. Method for statistical processing of earth-station antenna sidelobe peaks

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej mgr in. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy dr in. KRZYSZTOF ZAREMBA Politechnika Bia³ostocka Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej œwietlenie miejscowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 HENRYK MARCAK* Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach Wprowadzenie Empirycznie zosta³a sprawdzona zale noœæ

Bardziej szczegółowo

Teledetekcja jako metoda analizy ruchów masowych

Teledetekcja jako metoda analizy ruchów masowych Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 84, rok 2013 El bieta PILECKA* Teledetekcja jako metoda analizy ruchów masowych Streszczenie: W artykule omówione

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W LEŒNICTWIE INTRODUCTION TO LASER SCANNING TECHNOLOGY IN FORESTRY. Wprowadzenie

WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W LEŒNICTWIE INTRODUCTION TO LASER SCANNING TECHNOLOGY IN FORESTRY. Wprowadzenie Wprowadzenie POLSKIE TOWARZYSTWO do technologii skaningu INFORMACJI laserowego PRZESTRZENNEJ w leœnictwie ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4 119 WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 W kwartalniku DROGI i MOSTY drukowane s¹ prace naukowe, naukowo techniczne i studialne z dziedziny in ynierii l¹dowej, obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu projektowania,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Advances in Science and Technology 2 /2008 1 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 5 5 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej Agnieszka Bojanowicz*, Maciej Chaczykowski**, Jaros³aw Kurowski*, Tadeusz órañski***

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Jakoœæ zasilania - poradnik. Zapady napiêcia. Diagnostyka predykcyjna klucz do jakoœci energii 5.2.1. Zapady napiêcia

Jakoœæ zasilania - poradnik. Zapady napiêcia. Diagnostyka predykcyjna klucz do jakoœci energii 5.2.1. Zapady napiêcia Jakoœæ zasilania - poradnik Zapady napiêcia Diagnostyka predykcyjna klucz do jakoœci energii 5.2.1 Zapady napiêcia Jakoœæ Zasilania Rzeczywista wartoœæ skuteczna (RMS) - jedyny prawdziwy wyznacznik David

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo