Anteny ³¹cznoœci satelitarnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anteny ³¹cznoœci satelitarnej"

Transkrypt

1 in. JAN BOGUCKI Instytut ¹cznoœci Warszawa Anteny ³¹cznoœci satelitarnej ntena jest to struktura obejmuj¹ca obszar przejœciowy miêdzy woln¹ przestrzeni¹ a lini¹ przesy³ow¹ prowadz¹c¹ od nadajnika albo do odbiornika. Aparat matematyczny i modele fizyczne stosowane przy opisie anten zale ¹ w du ym stopniu od czêstotliwoœci. W zakresie mniejszych czêstotliwoœci, gdzie pr¹d i napiêcie maj¹ bezpoœredni sens fizyczny, wygodnie jest uwa- aæ antenê za element obwodu. W zakresie wiêkszych czêstotliwoœci dogodniejsze jest podejœcie qausi-optyczne. Poniewa anteny promieniuj¹ najczêœciej pola o okreœlonej polaryzacji, mówi siê o polaryzacji anten, przyjmuj¹c, e polaryzacja jest taka, jaka jest polaryzacja pola elektrycznego promieniowanego przez ni¹. Spotyka siê anteny o polaryzacji liniowej (pionowej lub poziomej), o polaryzacji eliptycznej (w szczególnym przypadku ko³owej), a tak e o polaryzacji podwójnej, umo liwiaj¹cej np. promieniowanie (nadawanie) o jednej polaryzacji, a odbiór fali o polaryzacji prostopad³ej do niej. Rys. 1. Obszary obs³ugiwane przez satelity Eutelsat 16 o E.Kolory 40/45/50 oznaczaj¹ obszary o zastêpczej mocy promieniowania izotropowo 40 dbw, 45 dbw i 50 dbw W zale noœci od przeznaczenia, anteny dziel¹ siê na nadawcze i odbiorcze, mimo i mog¹ byæ charakteryzowane przez te same wielkoœci. Anteny nadawcze maj¹ za zadanie jak najlepiej wyemitowaæ energiê pola elektromagnetycznego nadajnika do otaczaj¹cej przestrzeni. Anteny umieszczone na satelicie mog¹ byæ w zale noœci od obszaru oœwietlanego o wi¹zce globalnej, strefowej czy punktowej. Czêsto stosuje siê anteny o kszta³towanej wi¹zce promieniowania, dopasowanej do konturu obs³ugiwanego obszaru (rys. 1). Natomiast naziemne anteny satelitarne s¹ wy³¹cznie o wi¹zce punktowej i zwykle s¹ to ma³e anteny satelitarnych terminali VSAT (Very Small Aperture Terminal) oraz satelitarnych stacji reporterskich SNG (Satellite News Gathering). Z punktu widzenia kompatybilnoœci elektromagnetyczne anteny s¹ newralgicznym elementem ca³ego systemu. Do niedawna anteny mikrofalowe by³y przedmiotem zainteresowania w¹skiej grupy specjalistów, jednak z wprowadzeniem telewizji satelitarnej i telefonii komórkowej sytuacja ta uleg³a zmianie. W celu okreœlenia jakoœci ca³ego systemu teletransmisyjnego bardzo wa ne s¹ parametry anten. Najistotniejsze z nich to: szerokoœæ wi¹zki poziom listków bocznych i promieniowania wstecznego zysk dopasowanie anteny (wspó³czynnik fali stoj¹cej) wspó³czynnik polaryzacji skroœnej zniekszta³cenia intermodulacyjne obci¹ alnoœæ stabilnoœæ mechaniczna. Rodzaje anten satelitarnych W zakresie mikrofal, w celu dobrego skupienia strumienia mocy, s¹ stosowane reflektory wykonane najczêœciej w postaci paraboloid obrotowych. W technice satelitarnej stosuje siê powszechnie kilka rodzajów anten parabolicznych: symetryczne podœwietlane (offset) dwureflektorowe (Cassegraina lub Gregory) Antena paraboliczna z promiennikiem umieszczonym w ognisku reflektora (rys. 2) konstrukcja symetryczna jest bardzo prosta i dlatego jest powszechnie wykorzystywana w technice satelitarnej. Dok³adnoœæ wykonania powierzchni reflektora ma du y wp³yw na jakoœæ anteny. Powinna byæ maksymalnie zbli ona do paraboloidy z b³êdem nie przekraczaj¹cym 0,5 mm dla pasma 12 GHz, tj. gdy d³ugoœæ fali wynosi 25 mm. by œrub lub nitów zwykle tylko nieznacznie pogarszaj¹ parametry anteny, ich powierzchnia bowiem jest mniejsza od 1% powierzchni reflektora. K¹t oœwietlania anteny jest równie bardzo istotny. Je eli rozwartoœæ k¹ta oœwietlenia jest zbyt ma³a (rys. 3a), to wykorzystywana jest tylko czêœæ powierzchni reflektora. A wiêc antena ma takie parametry elektryczne, jakby mia³a znacznie mniejsz¹ œrednicê od rzeczywistej. Nadmierna szerokoœæ wi¹zki promiennika powoduje przelewanie siê energii poza reflektor (rys. 3b), a tym samym wzrost poziomu promieniowania niepo ¹danego wokó³ anteny. Ze sposobem oœwietlania anteny jest zwi¹zany tzw. wspó³czynnik wykorzystania apertury. Oœwietlenie, przy którym uzyskuje siê najwiêkszy wspó³czynnik wykorzystania apertury powoduje jednak niedopuszczalnie wysoki poziom listków bocznych. Dlatego wymagany jest kompromis miêdzy maksymalnym wykorzystaniem powierzchni reflektora a poziomem listków bocznych. Uzyskuje siê go przez odpowiedni dobór kszta³tu reflektora i charakterystyki kierunkowoœci ro ka. Zwykle jako ro ek u ywa siê otwarty koniec falowodu ko³owego. Szerokoœæ charakterystyki kierunkowej falowodu o œrednicy równej d³ugoœci promieniowanej fali wynosi ok. 60 o. W praktyce uzyskuje siê wspó³czynnik wykorzystania apertury 0,65 przy poziomie listków bocznych równym - 20 db. 6

2 Rys. 2. Geometria symetrycznego reflektora parabolicznego Rys. 3. Niew³aœciwa rozwartoœæ k¹ta oœwietlenia reflektora: a zbyt ma³a, b zbyt du a Antenê centralnie oœwietlan¹ o œrednicy 3,8 m maj¹ca w zakresie czêstotliwoœci 10,95 12,75 GHz zysk 51,9 dbi *) i 3 db szerokoœæ wi¹zki równ¹ 0,45 o przedstawiono na rys. 4. Anteny te w zakresie czêstotliwoœci 3,7 4,2 GHz maj¹ zysk 42,5 dbi, a 3 db szerokoœæ wi¹zki jest równa 1,4 o. Niew¹tpliwie bardzo interesuj¹ca jest antena z plastycznym reflektorem. Zapotrzebowanie na takie anteny jest na satelitach o wyd³u onej orbicie. Aby zapewniæ te same warunki odbioru na powierzchni Ziemi, nale y w czasie lotu satelity zmieniaæ jej charakterystykê, a tym samym i zysk. Mo na to uzyskaæ przez mechaniczne kszta³towanie powierzchni siatkowego reflektora w czasie lotu satelity. Jednak nawet poprawnie wykonana antena symetryczna ma pewne wady, m.in. efekt blokowania polegaj¹cy na tym, e promiennik zas³ania czêœæ reflektora, a tym samym zmniejsza powierzchniê skuteczn¹ anteny, a wiêc i jej zysk. Tê wadê eliminuje antena podœwietlona (rys. 5). Kszta³t reflektora takiej anteny jest fragmentem powierzchni parabolicznej, nie zawieraj¹cej jednak wierzcho³ka. Do tego typu anten, maj¹cych d³ug¹ ogniskow¹, stosuje siê promiennik o znacznie mniejszej szerokoœci wi¹zki, ni dla anten symetrycznych. Paraboliczn¹ antenê podœwietlon¹ satelitarnej stacji reporterskiej ilustruje rys. 6. Jest to antena nadawczo-odbiorcza o zysku 40,5 dbi dla czêstotliwoœci 11,7 GHz (odbiór) i 42,0 dbi dla czêstotliwoœci 14 GHz (nadawanie). Natomiast anteny dwureflektorowe (rys. 7) eliminuj¹ zjawisko przelewania siê energii przez reflektor pomocniczy, gdy czêœæ energii omijaj¹ca reflektor jest kierowana w stronê nieba, którego temperatura szumowa **) jest niska. W tej sytuacji o szumowej temperaturze anteny decyduje tylko efekt rozpraszania energii przez podpory mocuj¹ce reflektor pomocniczy. Natomiast umieszczenie wzmacniacza bezpoœrednio przy Ÿródle oœwietlaj¹cym eliminuje straty w torze przesy- ³owym. Istniej¹ dwie podstawowe odmiany uk³adów dwureflektorowych: Cassegraina i gregoriañski. Uk³ad Cassegraina (rys. 7) sk³ada siê z g³ównego reflektora Rys. 4. Symetryczna antena paraboliczna Rys. 5. Geometria podœwietlonego reflektora parabolicznego parabolicznego i pomocniczego reflektora hiperbolicznego. Reflektor pomocniczy jest po³o ony miêdzy ogniskiem a wierzcho³kiem reflektora g³ównego w taki sposób, e jedno z tych ognisk (pozorne) pokrywa siê z ogniskiem reflektora parabolicznego. Drugie ognisko reflektora pomocniczego jest równoczeœnie ogniskiem ca³ego systemu antenowego i okreœla po- ³o enie Ÿród³a oœwietlaj¹cego. Zwykle ognisko to znajduje siê w pobli u wierzcho³ka reflektora g³ównego. W uk³adzie gregoriañskim rolê reflektora g³ównego pe³ni równie wycinek *) dbi zysk wzglêdem anteny izotropowej. **) Temperatura szumowa nieba wynosi od kilku do kilkudziesiêciu kelwinów. Pojêcie temperatury szumowej wyjaœniono szczegó³owo w [4]. 7

3 Rys. 6. Antena podœwietlana satelitarnej stacji reporterskiej Rys. 7. Geometria anteny dwureflektorowej Rys. 8. Antena dwureflektorowa paraboloidy zawieraj¹cy wierzcho³ek, a reflektor pomocniczy ma kszta³t eliptyczny. Poniewa obydwa ogniska reflektora le ¹ z jednej jego strony reflektor pomocniczy musi byæ umieszczony w odleg³oœci wiêkszej ni ogniskowa reflektora g³ównego. W zwi¹zku z tym, system gregoriañski jest mniej spójny ni uk³ad Cassegraina i z tego powodu równie rzadziej jest stosowany. Na rys. 8 przedstawiono antenê dwureflektorow¹ pracuj¹c¹ w Tridbinbilla w Australii. Œrednica reflektora wynosi 70 m, a jej zysk na czêstotliwoœci 8,45 GHz wynosi 75,9 dbi przy szerokoœci listka g³ównego 0,2. Nieraz stosuje siê równie anteny dwureflektorowe z przesuwanym subreflektorem umo liwiaj¹cym zmianê charakterystyki anteny, a wówczas szerokoœæ wi¹zki i zysk s¹ funkcj¹ jej rozogniskowania. Pomiary anten Podstawowe pomiary anten obejmuj¹ dwa podstawowe ich parametry: charakterystykê kierunkow¹ oraz zysk. Wyniki tych pomiarów pozwalaj¹ okreœliæ inne parametry anteny, jak szerokoœæ wi¹zki, poziom listków bocznych lub promieniowania wstecznego. Charakterystyka promieniowania Charakterystyka promieniowania anteny jest jednym z wa niejszych parametrów anteny, okreœla bowiem przestrzenny rozk³ad promieniowania energii. Charakterystykê promieniowania definiuje siê jako rozk³ad natê enia pola elektrycznego na powierzchni kuli o dostatecznie du ym promieniu, której œrodek pokrywa siê ze œrodkiem anteny. Wartoœci natê enia pola na powierzchni kuli zale ¹ od promienia kuli oraz od mocy promieniowanej przez antenê. Aby uniezale niæ siê od tych czynników, wszystkie wartoœci natê enia pola dzielimy przez wartoœæ maksymaln¹, uzyskuj¹c w ten sposób unormowan¹ charakterystykê promieniowania. Oczywiœcie, maksymalna wartoœæ charakterystyki unormowanej jest równa jednoœci. Dziêki temu ³atwo mo na porównaæ charakterystyki promieniowania ró nych anten. Charakterystyka promieniowania przedstawia pewn¹ zamkniêt¹ powierzchniê w ogólnym przypadku z³o- on¹ z kilku przestrzennych wi¹zek ró - nej postaci. Najwiêksz¹ z nich nazywamy wi¹zk¹ g³ówn¹ (listkiem g³ównym) pozosta³e wi¹zkami bocznymi (listkami bocznymi). Wykonanie wykresu trójwymiarowego jest k³opotliwe (szczególnie dawniej bez u ycia komputerów) i dlatego zwykle tradycyjnie ograniczamy siê do podania dwóch wzajemnie prostopad³ych przekrojów charakterystyki promieniowania. Charakterystykê promieniowania mo - na wyznaczyæ za pomoc¹ obliczeñ lub pomiarów. Pomiar polega na potraktowaniu badanej anteny jako elementu odbiorczego w stosunku do punktowego (umieszczonego w odpowiedniej odleg³oœci) Ÿród³a sygna³u pomiarowego rys. 9. Przez obracanie anteny (w okreœlonej p³aszczyÿnie) i jednoczeœnie notowanie wartoœci odbieranego sygna³u otrzymuje siê ¹dan¹ charakterystykê. Konieczne s¹ jednak odpowiednie warunki pomiarowe, do których mo na zaliczyæ: stosunkowo du y zysk anteny nadawczej (aby wyeliminowaæ wp³yw ró - nic fazowych czo³a odbieranej fali) o liniowej polaryzacji fali promieniowanej, wyraÿne wyró nienie listka g³ównego w stosunku do listków bocznych (co najmniej o 20 db), du a szerokoœæ wi¹zki pomiarowej, aby zminimalizowaæ zmiany natê enia pola w obrêbie p³aszczyzny mierzonej anteny. Dla anten o polaryzacji pionowej, Ÿród³em b³êdu mog¹ byæ tak e odbicia od powierzchni ziemi. Wyeliminowanie ich wymaga umieszczenia anteny badanej i nadawczej na znacznej wysokoœci. Charakterystyka anteny mo e byæ przedstawiona we wspó³rzêdnych prostok¹tnych lub biegunowych. W uk³adzie wspó³rzêdnych prostok¹tnych, na osi odciêtych znajduje siê wartoœæ odchy³ki k¹towej od kierunku maksymalnego promieniowania (rys. 10). Uk³ad wspó³rzêdnych biegunowych jest dogodniejszy do zobrazowañ charakterystyki promieniowania w pe³nym (360 o ) otoczeniu anteny. 8

4 Dyskryminacja polaryzacji, czyli ró - nica miêdzy t³umiennoœci¹ wnoszon¹ dla fali o polaryzacji niepo ¹danej (ortogonalnej) a t³umiennoœci¹ dla fali o polaryzacji po ¹danej, powinna byæ wiêksza od 25 db dla popularnych anten odbiorczych telewizji satelitarnej i jest zwykle wiêksza od 35 db dla anten profesjonalnych. Zysk anteny jest miar¹ jej jakoœci, œciœle zwi¹zany z jej kierunkowoœci¹. Jest on okreœlony stosunkiem (wyra onym zwykle w decybelach) natê enia pola anteny w kierunku po ¹danym i natê enia pola (w tym samym kierunku) wytworzonego przez antenê izotropow¹ (zasilan¹ t¹ sam¹ moc¹). Zysk najczêœciej okreœla siê w kierunku maksymalnej gêstoœci promieniowania anteny rzeczywistej. Du e wartoœci zysku odpowiadaj¹ ma³ym k¹tom rozwarcia wi¹zki. S¹ ró ne metody pomiaru zysku w technice antenowej. Mo e byæ on wyznaczony np. przez bezpoœredni pomiar porównawczy z anten¹ o zysku wzorcowym (rys. 11). Pomiar zysku, jak wspomniano, polega na porównaniu z bezstratnym Ÿród³em (1) gdzie: G B zysk badanej anteny [dbi], L s1 poziom sygna³u z badanej anteny [db], L s2 poziom sygna³u z wzorcowej anteny [db], Rys. 11. Uk³ad pomiarowy do pomiaru zysku anteny Rys. 9. Uk³ad pomiarowy do pomiaru charakterystyki anteny Rys. 10. Typowa charakterystyka promieniowania anteny satelitarnej Zysk izotropowym, bêd¹cym hipotetycznym elementem promieniuj¹cym energiê we wszystkich kierunkach. Jest on nierealizowalny w praktyce i s³u y zwykle do obliczeniowego wyznaczania kszta³tu charakterystyk promieniowania anten ró - nych typów. Wielkoœci¹ porównawcz¹ jest zwykle gêstoœæ mocy przep³ywaj¹ca przez jednostkê powierzchni. Dla zachowania prawid³owych warunków pomiaru nale y: zachowaæ w³aœciw¹ odleg³oœæ miêdzy antenami, wyeliminowaæ lub uwzglêdniæ wszystkie dodatkowe sygna³y odbite, w³aœciwie skierowaæ obie anteny, dopasowaæ po zmianie anteny, sprawdziæ pozosta³e czynniki, takie jak czêstotliwoœæ, sprawnoœæ detekcji, kalibracja t³umika. Powy sze postêpowanie oparte jest na za³o eniu znajomoœci wartoœci zysku anteny wzorcowej. Dok³adnoœæ wykonanych pomiarów w sposób decyduj¹cy okreœla definicja i szacunkowa wartoœæ zysku anteny wzorcowej. Zysk badanej anteny (rys. 11) oblicza siê z zale noœci: G W zysk wzorcowej anteny [dbi]. Przy testowaniu anten wa na jest odleg³oœæ miêdzy antenami nadawcz¹ i badan¹ im jest wiêksza, tym lepiej. Powinna ona byæ przynajmniej na tyle du a, by anteny znajdowa³y siê wzajemnie w swoich dalekich strefach promieniowania. Odleg³oœæ strefy dalekiej D d promieniowania anteny o ko³owej aperturze okreœla zale noœæ: (2) gdzie: D najwiêkszy rozmiar apertury badanej anteny [m], l d³ugoœæ fali w wolnej przestrzeni dla czêstotliwoœci pomiarowej [m]. Przyk³adowo, dla anteny z rys. 8 granicê strefy dalekiej D d wyliczymy dla czêstotliwoœci 8,45 GHz, tj. d³ugoœci fali równej l = 0,0355 m i podstawiaj¹c D = 70 m: (3) Dlatego dla du ych systemów antenowych ich parametry bada siê wykorzystu- 9

5 j¹c jako nadajnik radiolatarnie sztucznego satelity. Dopuszczalna wartoœæ zysku anten satelitarnych jest œciœle okreœlona i przyk³adowo dla anteny pasma 11/12 GHz, dla wi¹zki g³ównej anteny i 90% szczytów listków bocznych, wyra ony w db wzglêdem anteny izotropowej, powinien mieœciæ siê w granicach nastêpuj¹cych linii (obwiedni): Rys. 12. a antena satelitarna, b charakterystyka promieniowania a) dla fali o polaryzacji po ¹danej 29-25logj dbi dla 2,8 o j 7 o +8 dbi dla 7 o j 9,2 o 32-25logj dbi dla 9,2 o j 30 o -5 dbi dla 30 o j 70 o 0 dbi dla 70 o j 180 o b) dla fali o polaryzacji ortogonalnej 19-25logj dbi dla 2,8 o j 7 o -2 dbi dla 7 o j 180 o K¹tem miêdzy osi¹ wi¹zki g³ównej anteny a rozpatrywanym kierunkiem jest j. Definicja 90% szczytów listków bocznych charakterystyki anteny jest podana w zaleceniu ITU-R 732 [12]. Parametry mechaniczne Konstrukcja anteny powinna umo liwiaæ wycelowanie osi g³ównej wi¹zki promieniowania anteny w kierunku orbity geostacjonarnej z b³êdem nie wiêkszym ni b³¹d wycelowania powoduj¹cy spadek zysku anteny o 1 db dla dowolnej czêstotliwoœci, z zakresu czêstotliwoœci pracy terminala i dla ka dego k¹ta azymutu i elewacji dostêpnego dla anteny. Antena satelitarna nie powinna ulec trwa³emu odkszta³ceniu, ani nie powinna wymagaæ ponownej regulacji, w wyniku dzia³ania wiatru o prêdkoœci do 130 km/h. Przy takim wietrze antena powinna utrzymaæ kierunek do satelity z dok³adnoœci¹ 20% szerokoœci wi¹zki, co odpowiada zmniejszeniu poziomu odbieranego sygna³u w granicach ±0,5 db. Szerokoœæ wi¹zki antenowej jest definiowana dla spadku poziomu mocy sygna³u o 3 db. Przy wyst¹pieniu wiatru o prêdkoœci miêdzy 130 km/h a 160 km/h dopuszczalne jest odchylenie osi g³ównej anteny od po ¹danego kierunku. Dopuszcza siê wówczas koniecznoœæ korekty po³o enia anteny. Przy wyst¹pieniu wiatru o prêdkoœci do 160 km/h nie powinno nast¹piæ trwa³e pogorszenie parametrów anteny: zmniejszenie zysku, odkszta³cenie charakterystyki kierunkowej lub pogorszenie t³umienia sygna³u o polaryzacji ortogonalnej. Antena satelitarna równie nie powinna ulec trwa³emu uszkodzeniu ani odkszta³ceniu w wyniku dzia³ania intensywnych opadów deszczu lub œniegu, a tak e wyst¹pienia skorupy lodowej o gruboœci do 25 mm. * * * Nale y jednoczeœnie wyjaœniæ pewn¹ kwestiê niezrozumia³¹ dla ludzi nie zwi¹zanych z technik¹, a zamieszkuj¹cych na obszarze w pobli u satelitarnych telewizyjnych stacji nadawczych. Otó, gdy stosowana jest antena o bardzo du ej œrednicy D, to zysk energetyczny takiej anteny jest bardzo du y, a wiêc moc emitowana mo e byæ ma³a dla osi¹gniêcia zamierzonego bilansu energetycznego ³¹cza satelitarnego. Wynika to st¹d, e antena o du ej œrednicy (rys. 12a) cechuje siê ma³¹ szerokoœci¹ k¹tow¹ Q wi¹zki g³ównej (rys. 12b), a tym samym poziom promieniowania niepo ¹danego wokó³ anteny jest minimalny, gdy poziom listków bocznych jest ma³y (du a wartoœæ L rys. 12b). A wiêc im wiêksza jest œrednica zastosowanej satelitarnej anteny nadawczej, tym bezpieczniej wokó³ niej chocia ludzie nie zwi¹zani z technik¹ oceniaj¹ sytuacjê akurat odwrotnie. PIŒMIENNICTWO [1] Bogucki J., Wielowieyska E.: T³umienie dodatkowe w ³¹czu satelitarnym. Przegl¹d Telekomunikacyjny + Wiadomoœci Telekomunikacyjne 1/1998 [2] Bogucki J., Dusiñski A.: Pomiary radiometryczne. Biuletyn informacyjny Instytutu ¹cznoœci 9/1995 [3] Bogucki J.: Mikrofalowe anteny s³u b sta- ³ych. Elektronizacja 1-2/2001 [4] Bogucki J.: Szum mikrofalowych urz¹dzeñ odbiorczych telewizji satelitarnej. Przegl¹d Telekomunikacyjny + Wiadomoœci Telekomunikacyjne 6/1998 [5] Dane katalogowe firmy Andersen Manufacturing Inc. [6] Everett J.: VSATs very small aperture terminals. Peter Peregrinous Ltd. London 1992 [7] [8] [9] Lo Y.T.: Antenna Handbook. Their Applications, and Design. Van Nostrand Reinhold Company. New York 1988 [10] Maral M., Bousquet M.: Satellite Communications Systems. Systems, Techniques and Technology. John Wiley & Sons. New York 1993 [11] Norma ETSI : Satellite Earth Stations (SES); Television Receive Only (TVRO- FSS) Satellite Earth Stations operating in the 11/12 GHz FSS bands [12] Norma ETSI Satellite Earth Stations and Systems (SES); Transmit-only or transmit-and-receive Very Small Aperture Terminals (VSATs) used for communications operating in the Fixed Satellite Service (FSS) 11/ 12/14 GHz frequency bands [13] Zalecenie ITU-R 732. Method for statistical processing of earth-station antenna sidelobe peaks

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp... 9

Spis treœci. Wstêp... 9 Spis treœci Wstêp... 9 1. Elementy analizy wektorowej i geometrii analitycznej... 11 1.1. Podstawowe pojêcia rachunku wektorowego... 11 1.2. Dodawanie i mno enie wektorów... 14 1.3. Uk³ady wspó³rzêdnych

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 Spis treœci Przedmowa... 9 Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 1. Wstêp... 13 1.1. Rys historyczny... 14 1.2. Klasyfikacja automatów... 18 1.3. Automaty komórkowe a modelowanie

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA 1 OPTOELEKTRONKA B. EFEKT FOTOWOLTACZNY. BATERA SŁONECZNA Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności otoprądu zwarcia i otonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY CH ZASTOSOWANE Laboratorium nstrukcja do ćwiczenia nr Temat: Pomiar mocy wiązki laserowej 3. POMAR MOCY WĄZK LASEROWEJ LASERA He - Ne 3.1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

VI. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE. Antena nadawczo-odbiorcza zamontowana na wie y ratusza w Œwiebodzinie (fot. Jacek Wielhorski) Pola elektromagnetyczne

VI. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE. Antena nadawczo-odbiorcza zamontowana na wie y ratusza w Œwiebodzinie (fot. Jacek Wielhorski) Pola elektromagnetyczne Pola elektromagnetyczne Pola elektromagnetyczne Antena nadawczo-odbiorcza zamontowana na wie y ratusza w Œwiebodzinie (fot. Jacek Wielhorski) VI. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 87 Stan œrodowiska w województwie

Bardziej szczegółowo

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR :

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : Sygnał vs. szum Bilans łącza satelitarnego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : 1 SNR i E b /N 0 moc sygnału (czasem określana jako: moc nośnej

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

MEInecke. Cennik wodomierzy przemys³owych. Obowi¹zuje od 03 lipca 2006r. SPIS TREŒCI

MEInecke. Cennik wodomierzy przemys³owych.  Obowi¹zuje od 03 lipca 2006r. SPIS TREŒCI ennik wodomierzy przemys³owych bowi¹zuje od 03 lipca 2006r. SPIS TREŒI WP Dynamic 50 z poziom¹ osi¹ DN40 DN400 str. 2 WP QF 50 z poziom¹ osi¹ DN500 DN800 str. 3 WS Dynamic 50 z pionow¹ osi¹ DN50 DN150

Bardziej szczegółowo

System wizyjny do wyznaczania rozp³ywnoœci lutów

System wizyjny do wyznaczania rozp³ywnoœci lutów AUTOMATYKA 2007 Tom 11 Zeszyt 3 Marcin B¹ka³a*, Tomasz Koszmider* System wizyjny do wyznaczania rozp³ywnoœci lutów 1. Wprowadzenie Lutownoœæ okreœla przydatnoœæ danego materia³u do lutowania i jest zwi¹zana

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA TELEWIZJI

CYFRYZACJA TELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI 1. Co to jest cyfryzacja telewizji? 2. Dlaczego zachodzą te zmiany? 3. Czycyfryzacja jest obowiązkowa? 4. Termin wyłączenia sygnału analogowego 5. Co to jest telewizja

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

MEInecke CENNIK WODOMIERZY PRZEMYS OWYCH. Obowi¹zuje od 1 kwietnia 2007 r.

MEInecke CENNIK WODOMIERZY PRZEMYS OWYCH. Obowi¹zuje od 1 kwietnia 2007 r. ENNIK WOMIERZY PRZEMYS OWYH Obowi¹zuje od 1 kwietnia 2007 r. ennik obowi¹zuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej eny bez podatku VAT ennik wodomierzy przemys³owych Obowi¹zuje od 02 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala Zakłócenia Podstawy projektowania A.Korcala Pojęciem zakłóceń moŝna określać wszelkie niepoŝądane przebiegi pochodzenia zewnętrznego, wywołane zarówno przez działalność człowieka, jak i zakłócenia naturalne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY PRZED MATUR MAJ 2012 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 11). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj.

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. III. INTERPOLACJA 3.1. Ogólne zadanie interpolacji Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. Definicja 3.1. Zadanie interpolacji polega na okreœleniu parametrów tak, eby dla n +

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Sensory optyczne w motoryzacji

Sensory optyczne w motoryzacji Sensory optyczne w motoryzacji Grzegorz Antos Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Plan prezentacji 1. Zalety sensorów optycznych 2. Systemy bezpiecze stwa w motoryzacji 3. Porównanie rozwi za CCD i CMOS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE Pojedyncze statki o napêdzie mechanicznym Statek o napêdzie mechanicznym lub zestaw pchany o szerokoœci do 12m i d³ugoœci do 110m. Œwiat³a: masztowe, burtowe i rufowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Za³¹cznik 1. Szczegó³owe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach

Za³¹cznik 1. Szczegó³owe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach Za³¹czniki 1, 2, 3, 4 do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości 8. 1 8. ginanie ukośne 8.1 Podstawowe wiadomości ginanie ukośne zachodzi w przypadku, gdy płaszczyzna działania obciążenia przechodzi przez środek ciężkości przekroju pręta jednak nie pokrywa się z żadną

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe działania w rachunku macierzowym

Podstawowe działania w rachunku macierzowym Podstawowe działania w rachunku macierzowym Marcin Detka Katedra Informatyki Stosowanej Kielce, Wrzesień 2004 1 MACIERZE 1 1 Macierze Macierz prostokątną A o wymiarach m n (m wierszy w n kolumnach) definiujemy:

Bardziej szczegółowo