SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa tabletów i smartfonów Zamówienie poniżej EURO Zamawiający: Tecna Sp. z o.o. Ul. Kasprowicza 103A/ Warszawa tel str. 1

2 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Tecna Sp. z o. o., ul. Kasprowicza 103A/9, Warszawa Prowadzący postępowanie. Tecna Sp. z o. o., ul. Kasprowicza 103A/9, Warszawa tel Adres internetowy (URL): Strona internetowa, na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu: NIP: Godziny urzędowania: 9: 00 17: 00, poniedziałek piątek. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę. 3. Opis przedmiotu zamówienia Dostawa komputerów typu tablet oraz urządzeń mobilnych typu smartfon. Szczegółowy wykaz sprzętu przedstawiony jest w Załączniku Nr 2- specyfikacji technicznej. Wskazane w formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) znaki towarowe i nazwy handlowe oznaczają określenie standardu wymaganego przedmiotu zamówienia. Wykonawca może przedstawić w ofercie sprzęt - równoważny do wskazanego Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: , Kwota przeznaczona na zakup tabletów i smartfonów wynosi zł brutto. 4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. str. 2

3 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia. Zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna zamówienia. 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 Pzp spełniają warunki dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania wiedzy lub doświadczenia Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp W przypadku składania oferty wspólnie z innymi podmiotami (konsorcjum, s.c.) podmioty muszą załączyć do oferty: Wspólne dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt za wyjątkiem ppkt a, b, które składane są osobno, Podpisać ofertę w taki sposób by zobowiązywała prawnie wszystkie strony, Wyznaczyć jeden z podmiotów, jako odpowiedzialny, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów, Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w pkt. 9.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie spełnia lub nie spełnia. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. str. 3

4 9.1. Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Wykonawca winien dołączyć do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia i podpisania oferty oraz podpisania umowy: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwo. W wypadku podmiotów zagranicznych Zamawiający żąda złożenia przez nich dokumentów o treści odpowiadającej treści dokumentów, jakich Zamawiający żąda od wykonawców krajowych. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w paragrafie 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, są poświadczone za zgodność z oryginałem, przez wykonawcę lub te podmioty Dokumenty i oświadczenia, jakie należy załączyć do oferty: Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr 1, W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Pzp, z wykorzystaniem wzoru wg załącznik nr 3 do SIWZ, W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, z wykorzystaniem - wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp, z wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr 5, W wypadku podmiotów zagranicznych Zamawiający str. 4

5 żąda złożenia przez nich dokumentów o treści odpowiadającej treści dokumentów, jakich Zamawiający żąda od wykonawców krajowych Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca jest reprezentowany w sposób inny, niż to wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z art. 23 Pzp dotyczy także wykonawców występujących wspólnie tj. konsorcjum, sc Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt niniejszej specyfikacji pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Robert Waszkowski sprawy procedury zamówień publicznych, sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia tel Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 12. Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę, może ja wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. str. 5

6 12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 13. Informacje na temat części zamówienia powierzonych podwykonawcom Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia podwykonawcom części lub całości przedmiotu zamówienia. 14. Opis sposobu obliczenia ceny: Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia druku oferty ( zał. Nr 1) Cenę brutto należy podać, jako ryczałt za wykonanie całości usługi. W związku z powyższym cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena podana przez wykonawcę w ofercie za wykonanie całego planowanego przedmiotu zamówienia służyć będzie tylko do porównania złożonych ofert Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez wykonawcę, co wynika z istoty postępowania przetargowego i związanego z tym ryzykiem Wykonawcy Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi w PLN na podstawie poprawnie wystawionych i dostarczonych faktur. Wykonawca będzie mieć prawo wystawić faktury wyłącznie na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych sporządzonych bez uwag podpisanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się dostawy sprzętu i fakturowanie etapami (partiami) Cena musi być wyrażona w złotych polskich Wartości składające się na cenę oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: str. 6

7 w dół jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5; w górę jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa Opis sposobu przygotowania ofert /forma oferty/ Oferta powinna być przygotowana na formularzach, które stanowią dodatki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dopuszcza się złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego) i zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Tabela specyfikacji znajdująca się w ofercie powinna zawierać producenta, dokładne nazwy oferowanego sprzętu (nazwy kodowe producenta) oraz specyfikacje oferowanego sprzętu. Niezgodność specyfikacji oferowanego sprzętu z przedmiotem zamówienia będzie podstawą do odrzucenia oferty Oferta i jej załączniki stanowiące dodatek do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia muszą być wypełnione bez wyjątku przez Wykonawcę Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony Jeżeli pytanie postawione w załączeniu nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać NIE DOTYCZY Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika, np. ołówka, pod rygorem nieważności (art. 82 ust. 2 Pzp) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i zszyte. Nie zszycie i nie ponumerowanie stron oferty nie skutkuje odrzuceniem, ale w takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak dokumentów składających się na ofertę Oferty niepodpisane, nieczytelne, niespełniające warunków wymaganych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą odrzucone Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Podpis należy złożyć na wszystkich stronach oferty oraz załączników i w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców to: Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez ww. osoby( tj. osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną) Wspólnicy, jeżeli wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników pozostali wspólnicy zobowiązani są udzielić jednemu pełnomocnictwa Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. str. 7

8 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert Opakowanie musi zostać opatrzone: adresem Zamawiającego: Tecna Sp. z o.o, ul. Kasprowicza 103A/9, Warszawa, napisem: Dostawa tabletów i smartfonów. Nie otwierać do dnia godz.: imieniem i nazwiskiem (nazwą / firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 Pzp. 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Tecna Sp. z o.o, ul. Kasprowicza 103A/9, Warszawa, do dnia r. do godz. 13: Oferty zostaną otwarte komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz. 14: Zmiana i wycofanie oferty: Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANE. 19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu wagę procentową tj.: cena brutto za realizację całego zamówienia %. Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę, której ilość uzyskanych punktów w wyniku oceny ogólnej ceny brutto będzie najwyższa. str. 8

9 19.2. Sposób porównania kryterium cena brutto: gdzie: L pkt = C c C b 100% L pkt - liczba punktów oferty badanej (1 % = 1 pkt), C c - najniższa cena brutto ze wszystkich ofert ważnych i nieodrzuconych, C b - cena brutto badanej oferty ważnej i nieodrzuconej. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów zostanie poinformowany o wyniku i terminie zawarcia umowy. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza istotnych postanowień umowy proponowanego przez Zamawiającego W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodną z formularzem istotnych postanowień umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji, a także zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i po spełnieniu wszystkich wymagań zamawiającego określonych w niniejszej Specyfikacji Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do: przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (o ile dotyczy), złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy (o ile dotyczy). 21. Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wzór umowy został przedstawiony, jako załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ Okoliczności oraz warunki zmiany zawartej umowy. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. str. 9

10 22.4. Informacja dotyczące aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Pzp, zasad udzielania zamówień przysługują środki przewidziane w Dziale VI Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej. Załączniki do SIWZ: 1. Formularz oferty - zał. Nr 1 2. Formularz specyfikacji technicznej - zał. Nr 2 3. Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 - zał. Nr 3 4. Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 Pzp - zał. Nr 4 5. Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp zał. nr 5 6. Wzór umowy - zał. Nr 6.. Zatwierdzam, 12 kwietnia 2013 str. 10

11 Załącznik nr 1... (Nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) OFERTA na zadanie pn.: Dostawa tabletów i smartfonów Ja (imię i nazwisko)... jako upoważniony przedstawiciel firmy działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/firm*: oświadczam, że: 1. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia Cena brutto :... zł słownie :.. w tym podatek VAT w wysokości: % tj. zł. Cena netto :... zł. słownie: str. 11

12 2. Specyfikacja sprzętu oraz formularz cenowy: Lp. Producent Oznaczenie kodowe Dokładna specyfikacja Cena jednostkowa brutto (PLN) Liczba sztuk Cena całkowita brutto (PLN) (Cena jednostkowa x Liczba sztuk) Suma Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 4. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 6. Oświadczam, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:. 10. Jestem/śmy świadomy/mi, że zamawiający wymaga, aby wykonawca informował zamawiającego o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia i przedstawił udokumentowaną informację o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do podwykonawców. 11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: Numer telefonu Załącznikami do niniejszej oferty są: Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera... kolejno ponumerowanych stron. str. 12

13 miejscowość /data... podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy... Uwaga: * - w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni str. 13

14 Załącznik 2 Liczba sztuk Typ Specyfikacja techniczna zamówienia Specyfikacja Termin dostarczenia i wyfakturowania (od daty podpisania umowy 1 Tablet ios Przekątna wyświetlacza: 9.7 Cali; Technologia dotykowa: pojemnościowy Typ wyświetlacza: Retina, IPS Funkcjonalność multi-touch: tak Rozdzielczość: 2048 x 1536 pikseli Model procesora: Dual-core A6X z czterordzeniowym układem graficznym Pamięć na dane: 32GB Wbudowany modem 4G LTE System operacyjny: Apple ios Funkcje dodatkowe: przeglądarka HTML, odtwarzacz multimedialny, książka adresowa, kompas cyfrowy, czytnik e-booków, kolor czarny + etui dedykowane typu smart-cover Leather Black kolor czarny 60 dni 1 Tablet Android Przekątna wyświetlacza: 10 cali; waga: 603g. Procesor: ARM Cortex A15, dwurdzeniowy Technologia dotykowa: pojemnościowy, Corning Gorilla Glass 2, WQXGA True RGB Real Stripe PLS Typ wyświetlacza: TFT 2 GB RAM Funkcjonalność multi-touch: tak Rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli Pamięć na dane: 16 GB Wbudowany modem 3G, NFC (Android Beam), Dual side NFC System operacyjny: Android 4.2 Jelly Bean Funkcje dodatkowe: GPS, MIMO Wi-Fi, Bluetooth, Audio mini Jack wyjście, Micro - USB, micro HDMI, NFC, aparat główny 5 Mpx, aparat przedni 1,9 Mpx, żyroskop, barometr, akcelerometr, kompas, zainstalowane oprogramowanie: Google Play, Earth, Chrome, Google +. Google Now. Kolor czarny + dedykowane etui, kolor czarny, materiał skóra 14 dni str. 14

15 1 Liczba sztuk Typ Tablet Windows Specyfikacja Procesor Intel Core i5 Mobile i5-3437u Microsoft Windows 8 Pro 64Bit Przekątna ekranu 11,6 cali Rozdzielczość ekranu 1366 x 768 pikseli Technologia podświetlenia LED Wyświetlacz dotykowy, Pojemnościowy Pamięć Wbudowana pamięć SSD 256 GB Wbudowana pamięć RAM 4096 MB Czytnik kart pamięci Tak SecureDigital Card SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) SecureDigital extended Capacity (SDXC) Bluetooth 4.0 Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Wbudowany modem 3G/4G 1 x USB x USB x HDMI 1 x wejście zasilania (DC-in) 1 x wyjście na słuchawki 1 x wejście na mikrofon złącze port replikatora Wbudowany aparat cyfrowy Tak 5 mln pikseli Wbudowany odbiornik GPS Tak Pozostałe funkcje Czytnik linii papilarnych Czujnik oświetlenia zewnętrznego G-Sensor Moduł TPM Pozostałe informacje Typ zasilania wbudowana bateria litowo-polimerowa Pojemność baterii 3150 mah W zestawie Stacja dokująca z klawiaturą Rysik zasilacz sieciowy Kolor czarno-srebrny Kamera HD z przodu Wyświetlacz IPS + dedykowane etui Tablet Sleeve Termin dostarczenia i wyfakturowania (od daty podpisania umowy 60 dni str. 15

16 1 Liczba sztuk Typ Tablet Windows Specyfikacja Przekątna ekranu LCD 13.3 cali Rozdzielczość LCD 1600 x 900 pikseli Ekran błyszczący (glare), dotykowy, obracany 360 stopni(tryb namiotu, tabletu, notebooka, podstawki) multitouch, HD+, IPS Procesor Intel 5 Pamięć RAM 4 GB Dysk SSD (flash), 128 GB Karta graficzna: Intel HD Graphics 4000, wyjście HDMI Czas pracy na akumulatorze (normatywny) 8 godz., łączna moc wbudowanych głośników 3 W Czytnik kart pamięci SD, MMC Komunikacja Wi-Fi IEEE b/g/n, Bluetooth 4.0 Interfejsy 1 x USB 3.0, 1 x USB Klawiatura: AccuType keyboard Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: wbudowany mikrofon, kamera 1.0 Mpix, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, sterowanie ruchami ręki (Motion control) System operacyjny: Windows 8 64-bit PL Kolor obudowy srebrny +czarny Akcesoria zasilacz bateria Zainstalowane oprogramowanie Lenovo Motion Control, Cloud Storage, Companion. + hub usb Standard USB 3.0; Końcówka 1 4x USB; Końcówka 2: 1x USB + dedykowane etui Slot-in Case Czarne Termin dostarczenia i wyfakturowania (od daty podpisania umowy 14 dni str. 16

17 1 1 2 Liczba sztuk Typ Smartfon Android Smartfon Android Smartfon ios Specyfikacja Ekran dotykowy 5 cali, 1920 x 1080 pikseli, kolorów TFT, Technologia Mobile BRAVIA Engine 2, Szkło mineralne z nietłukącą warstwą odporną na zarysowania, Dotykowy ekran pojemnościowy z klawiaturą QWERTY, Zapisywanie zrzutów ekranowych, RAM: 2 GB, Gniazdo rozszerzeń: karty microsd do 32 GB, pamięć wewnętrzna 16 GB, Czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro System operacyjny: Android 4.1, wodoodporny (IPX5/7 (Odporność na wodę) oraz IP5X (Odporność na kurz); aparat 13Mpix z przetwornikiem Exmor RS, nagrywanie wideo w jakości HD, Funkcja HDR, Sieci: UMTS HSPA+, GSM, LTE, One-touch mirroring z technologią NFC, Aplikacja WALKMAN, Synchronizacja poprzez Exchange ActiveSync, Facebooka, Google oraz SyncML, Aplikacja Xperia Link, Oprogramowanie PC Companion, Media Go, kolor czarny + dedykowane etui typu wsuwka, kolor czarny, materiał skóra Ekran dotykowy 4.7 cali, Rozdzielczość ekranu 1280 x 768 (320 ppi), WXGA IPS, Corning Gorilla Glass 2 Pamięć wewnętrzna 16GB, waga: 139g, 2 GB RAM, Procesor: Qualcomm Snapdragon S4 Pro CPU, Android 4.2, Żyroskop, barometr, akcelerometr, kompas, aparat główny 8Mpix, aparat przedni 1.3 MPix, GPS, możliwość bezprzewodowego ładowania, bluetooth, GSM/UMTS/HSPA+ 42 Google Play, Chrome, Google +. Google Now, wyszukiwanie Voice Search, Google Maps, Gesture Typing, Android Beam. + dedykowane etui typu wsuwka, kolor czarny, materiał skóra Ekran dotykowy 4 cale, 1136 x 640 pikseli, procesor Apple A6, 1GB RAM. (Kolory: 1 szt. czarny, 1 szt. biały), system operacyjny Apple ios 6, Assisted GPS i GLONASS, Kompas cyfrowy, Wi-Fi, 3G, Panel przedni i tylny z powłoką oleofobową odporną na odciski palców, 8-megapikselowa kamera isight, Bluetooth 4.0, Pamięć 32 GB + dedykowane etui typu wsuwka, kolor czarny (1szt), kolor biały (1szt), materiał skóra Termin dostarczenia i wyfakturowania (od daty podpisania umowy 14 dni 14 dni 14 dni str. 17

18 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Ja niżej podpisany reprezentując Wykonawcę Będąc uczestnikiem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: Dostawę tabletów i smartfonów Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Podpis Wykonawcy str. 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zamówienie poniżej 30.000 EURO Zamawiający: Tecna Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 103A/9 01-823

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt Razem dla biznesu współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego Specyfikację zatwierdzono: dnia 04.05.2012 roku PREZYDENT Miasta Kalisza /---/ dr inż.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo