BZP KP Wrocław, dnia 02 czerwca 2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZP.243.6.2015.KP Wrocław, dnia 02 czerwca 2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4"

Transkrypt

1 BZP KP Wrocław, dnia 02 czerwca 2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Kompleksowa przebudowa budynków i modernizacja pomieszczeń Instytutu Nauk Geologicznych przy ul. Cybulskiego we Wrocławiu oraz wykonanie częściowego remontu budynku. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Uniwersytet Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w ww. postępowaniu: I. Pytanie nr 53 W przedmiarach dotyczących elewacji A i B oraz gzymsu brak pozycji dotyczących postawienia i czasu eksploatacji rusztowań. Pytanie czy rusztowania należy doliczyć do pozostałych pozycji czy należy przyjąć osobną pozycję na rusztowania. : Do przedmiaru nie należy dodawać osobnych pozycji na rusztowania. Koszty związane z montażem, eksploatacją i demontażem rusztowań powinny zostać uwzględnione w dostępnych pozycjach przedmiaru. Pytanie nr 54 W przedmiarach prac brak pozycji związanych z wyniesieniem, wywiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Do przedmiaru nie należy dodawać osobnych pozycji na wyniesienie, wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki. Koszty z tym związane powinny zostać uwzględnione w dostępnych pozycjach przedmiaru. Pytanie nr 55 W przedmiarze prac pn: Architektura i konstrukcja w pozycjach nr 166 oraz 197 ujęto podkłady betonowe na stropie z betonu lekkiego na bazie kulek polistyrenowych. Czy ma to być podkład np. z keramzytu czy tak jak napisano z kulek polistyrenowych. Jeśli z kulek to prosimy o ilości kulek polistyrenowych na m3 betonu? Należy zastosować zaprawę cementowo-styropianową składającą się z regranulatu lub granulatu styropianowego, dodatku spieniającego, cementu oraz wody. Zaprawa nadaje się do wykonania podłoży o grubości min. 4,0 cm. Zaprawa nie zawiera piasku, dzięki temu jest lżejsza - ciężar świeżej zaprawy powinien wynosić ~ 400 kg/m3. Współczynnik izolacyjności termicznej lambda wynosi 0,07 W/mK. Wytrzymałość na zginanie wynosi: 0,15 MPa. Wytrzymałość na ściskanie wynosi: 0,40 MPa. Reakcja na ogień: A2, s1, d0 produkt niepalny. Po wyschnięciu

2 styrobeton powinien ważyć ok. 270 kg/m3. Zaleca się wykonanie kolejnych prac, na świeżej zaprawie, zaraz po stwardnieniu, czyli po około 20 godzinach. W opisie do pozycji przedmiarowej jest wskazane miejsce wykonania podkładu (powierzchnie - wg zestawienia na rysunkach, to jest cała pow. I i III piętra w miejsce zdemontowanej zasypki trocinowej pomiędzy legarami). Pytanie nr 56 W dokumentacji projektowej wymieniony jest sufit podwieszony z ukrytą konstrukcją nośną. Czy można zastosować sufity z widoczną konstrukcją nośną? Należy stosować rozwiązania zgodne z projektem. Pytanie nr 57 Czy prace będą wykonywane w czynnym obiekcie? Zgodnie z zapisami w SIWZ, rozdział II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, punkt 19: Roboty wykonywane będą na obiekcie czynnym i użytkowanym przez 5 dni tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00. Eksploatacja budynku związana jest z prowadzeniem działalności naukowej oraz zajęć dydaktycznych. UWAGA! Ze względu na specyfikę harmonogramu prowadzenia zajęć ze studentami Instytutu Nauk Geologicznych po zakończeniu przebudowy III piętra całość procesu dydaktycznego zostanie przeniesiona do tych pomieszczeń. Dopiero wtedy Wykonawcy zostaną w pełni przekazane pomieszczenia na I piętrze budynku. Wcześniej w pomieszczeniach dydaktycznych na I piętrze będą mogły być prowadzone jedynie roboty związane wykonywaniem przewodów wentylacji grawitacyjnej piwnic. Wyjątek stanowi szyb windowy, który musi zostać zrealizowany w pierwszej kolejności. Pytanie nr 58 Czy z pomieszczeń przeznaczonych do remontu zostaną wyniesione meble? Tak, z pomieszczeń przeznaczonych do remontu zostaną wyniesione meble. Pytanie nr 59 Czy koszt serwisowania urządzeń w trakcie rękojmi i gwarancji należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych, czy może koszt ten uwzględnić w dodatkowej pozycji. Do przedmiaru nie należy dodawać osobnych pozycji na serwisowanie. Koszt serwisu eksploatacyjnego ponosi Użytkownik. Koszt serwisu gwarancyjnego, będącego następstwem wad, usterek, awarii ponosi Wykonawca i należy go skalkulować w dostępnych pozycjach przedmiaru. Pytanie nr 60 W SIWZ Zamawiający ustalił minimalny okres rękojmi i gwarancji na okres 60 miesięcy. Większość dostawców daje gwarancję na swoje urządzenia krótszą niż 60 miesięcy. Czy w

3 związku z tym oferenci powinni uwzględnić dodatkowe koszty związane z przedłużeniem okresu gwarancji oraz ewentualne koszty związane wymianą urządzeń. Koszty związane z przedłużeniem okresu gwarancji oraz ewentualne koszty związane z wymianą urządzeń należy skalkulować w dostępnych pozycjach przedmiaru. Pytanie nr 63 Odnośnie zapisów pkt 6.4 karty gwarancyjnej, czy pkt ten należy interpretować w ten sposób, iż udzielona gwarancja dotyczy tylko wykonanych robót budowlanych, a nie dostarczonych i zamontowanych urządzeń, na które obowiązuje gwarancja producenta? : Udzielona gwarancja będzie obejmować cały przedmiot zamówienia: wykonane roboty, dostarczone i zamontowane urządzenia, materiały i inne części składowe przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 64 Odnośnie pkt 9.3 karty gwarancyjnej, czy jeśli w ostatnim miesiącu okresu gwarancji urządzenie zostanie wymienione na nowe, czy powinno ono mieć gwarancję na nowy umowny okres gwarancji, czy tylko powinno posiadać gwarancję producenta. : Urządzenie wymienione na nowe w dowolnym momencie trwania gwarancji będzie objęte nowym umownym okresem gwarancji biegnącym od daty wymiany urządzenia. Pytanie nr 65 Odnośnie zapisów 16 projektu umowy. Ubezpieczenie, pkt 2. Polisa ubezpieczeniowa Odpowiedzialności Cywilnej będzie zawarta co najmniej na okres realizacji robót wynikający z: a) terminu realizacji Przedmiotu Umowy zgodny ze złożoną ofertą (zgodnie z 6 ust. 1 Umowy) W związku z powyższym mamy pytanie czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisu, iż zamawiający dopuści przedstawienie rocznych polis OC działalności z obowiązkiem ich przedłużania na kolejne roczne okresy, do końca trwania robót Zamawiający będzie wymagał, aby na dzień wprowadzenia na budowę Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające, że dokonał on już ubezpieczenia OC na okres podany w 16, ust. 2 Wzoru umowy, tj. Zał. nr 8 do SIWZ. Zapisy Wzoru umowy w powyższym zakresie pozostawia się bez zmian. Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie. II. Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zapisach SIWZ: 1. W Rozdziale XII SIWZ (Kryteria oceny ofert) SIWZ w punkcie 1 ppkt 2: jest: Kryterium 2: Gwarancja (Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty) waga 15%

4 ma być: Kryterium 2: Gwarancja (Okres rękojmi i gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia ) waga 15% 2. W Rozdziale XII SIWZ (Kryteria oceny ofert) SIWZ w punkcie 2 ppkt 2: jest: Wartość punktowa P2 w Kryterium 2 wyliczana będzie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru: P2 = 100 x Gn/Gmax x 15% gdzie: Gn okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty badanej oferty Gmax okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty najdłuższy wśród ocenianych ofert nie dłuższy niż 120 miesięcy Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Gwarancji wynosi 15 pkt. a) Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, określony w Formularzu ofertowym, wykonawca podaje w miesiącach. b) Minimalny okres rękojmi i gwarancji powinien wynosić 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy okres rękojmi i gwarancji lub nie wskaże żadnego, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. c) Maksymalny okres rękojmi i gwarancji może wynosić 120 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin rękojmi i gwarancji dłuższy niż 120 miesięcy, do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 120 miesięcy, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres rękojmi i gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy. ma być: Wartość punktowa P2 w Kryterium 2 wyliczana będzie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru: P2 = 100 x Gn/Gmax x 15% gdzie: Gn okres rękojmi i gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia badanej oferty Gmax okres rękojmi i gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia najdłuższy wśród ocenianych ofert nie dłuższy niż 120 miesięcy Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Gwarancji wynosi 15 pkt. a) Okres rękojmi i gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określony w Formularzu ofertowym, Wykonawca podaje w miesiącach. b) Minimalny okres rękojmi i gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia powinien wynosić 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy okres rękojmi i gwarancji lub nie wskaże żadnego, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. c) Maksymalny okres rękojmi i gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia może wynosić 120 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin rękojmi i gwarancji dłuższy niż 120 miesięcy, do porównania i oceny ofert Zamawiający

5 przyjmie wartość 120 miesięcy, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres rękojmi i gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy. 3. W punkcie II ppkt 2 Formularza oferty, tj. Załącznika nr 1 do SIWZ: jest: II. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w zakresie ustalonym w SIWZ, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ, na podstawie wizji lokalnej, w sposób wskazany w umowie, za cenę ofertową i w terminie wskazanych w poniższej tabeli (poz. A, B, C tabeli) oraz udzielimy rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w poz. D poniższej tabeli : A B Łączna wartość NETTO Łączna suma wartości netto wartość przeniesiona z poz. nr 10 kol. nr 4 Cena ofertowa BRUTTO Łączna suma wartości brutto wartość przeniesiona z poz. nr 10 kol. nr 5..zł... zł słownie:..... zł brutto C D Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia.dni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę (maks. 546 dni) Rękojmia i gwarancja na wykonane roboty..miesięcy, licząc od daty sporządzenia Bezusterkowego Protokołu Odbioru Robót (min. 60 mies., maks.120 mies.) ma być: I. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w zakresie ustalonym w SIWZ, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ, na podstawie wizji lokalnej, w sposób wskazany w umowie, za cenę ofertową i w terminie wskazanych w poniższej tabeli (poz. A, B, C tabeli) oraz udzielimy rękojmi i gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia na okres wskazany w poz. D poniższej tabeli : A B Łączna wartość NETTO Łączna suma wartości netto wartość przeniesiona z poz. nr 10 kol. nr 4 Cena ofertowa BRUTTO Łączna suma wartości brutto wartość przeniesiona z poz. nr 10 kol. nr 5..zł... zł słownie:..... zł brutto C D Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia.dni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę (maks. 546 dni) Rękojmia i gwarancja na wykonanie całości przedmiotu zamówienia. miesięcy, licząc od daty sporządzenia Bezusterkowego Protokołu Odbioru Robót (min. 60 mies., maks.120 mies.)

6 Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i przekazuje w załączeniu zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty). Działając w myśl art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Termin składania ofert i wniesienia wadium do 17 czerwca 2015, do godz Termin otwarcia ofert 17 czerwca 2015, godz Rektor prof. dr hab. Marek Bojarski W załączeniu: Formularz oferty, tj. Załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chopina 15, Lipowej 6A, Słowackiego 13 wraz z remontem balkonów zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich.

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. KONKURS OFERT Przedmiot: Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ul. Wieczorka 7a 41-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na Roboty budowlane polegające na modernizacji

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel.13 46 45 315, faks13 46 45 315. NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6 NIP: 657-22-22-880 Regon: 291054036 adres strony internetowej: www.um.kielce.pl/przetargi Znak sprawy: I.46. 262. 2015

Bardziej szczegółowo