III. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) PSOUU Koło w Mielcu za rok obrotowy 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) PSOUU Koło w Mielcu za rok obrotowy 2007"

Transkrypt

1 III. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) PSOUU Koło w Mielcu za rok obrotowy Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów: 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: wg ceny nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie wg ceny rynkowej, pomniejszone o odpisy umorzeniowe należności długoterminowe wyceniono na dzień bilansowy: :w kwocie wymaganej zapłaty 4) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: ) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: wg ceny nabycia 6) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: w kwocie wymaganej zapłaty 7) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: wartości nominalnej /spis z natury (gotówka w kasie), potwierdzenia sald (środki na rachunkach bankowych) 8) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: kwocie wymagającej zapłaty 9) ) )......

2 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: 1) Zmiany w ciągu wartości środków trwałych, wartości niematerialnych wg pozycji bilansowych Środki trwałe razem: 1) budynki i budowle urządzenia techniczne i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych: a) środki trwałe wartość początkowa: w zł.i gr. Wartość początkowa na początek Zwiększenia z tytułu -zakupów -aktualizacji -inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec , , , , , ,28 0, , ,72 0,00 0, ,72 pozostałe środki trwałe 4) środki trwałe w budowie 4) niskocenne środki trwałe * ,94 0,00 0, , , ,54 0, , , , , ,29 wg pozycji bilansowych Środki trwałe razem: 1) budynki i budowle urządzenia techniczne pozostałe środki trwałe 4) środki trwałe w budowie 4) niskocenne środki trwałe b) umorzenia środków trwałych w zł. i gr. Dotychczasowe umorzenie na początek Zwiększenia umorzeń -dotychczasowych -przyjętych z zakupów -pozostałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec , , , , , ,03 0, , , ,83 0, , , ,28 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,29

3 wg pozycji bilansowych Wartości niematerialne i prawne razem: c) wartości niematerialne i prawne wartość początkowa: Wartość początkowa na początek Zwiększenia z tytułu -zakupów -aktualizacji -inne Zmniejszenia wartości początkowej w zł.i gr Stan na koniec , ,45 0, ,17 1) oprogramowanie , ,45 0, ,17 wg pozycji bilansowych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w zł. i gr. Dotychczasowe umorzenie na początek Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec , ,45 0, ,17 1) oprogramowanie , ,45 0, ,17 wg pozycji bilansowych Długoterminowe aktywa finansowe razem: 1) e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: Wartość początkowa na początek Zwiększenia z tytułu -zakupów -aktualizacji -inne Zmniejszenia wartości początkowej w zł.i gr. Stan na koniec

4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście: a) na początek roku...0,00zł b) na koniec roku...0,00zł wartość początkowa nie amortyzowanych nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: a) na początek roku b) na koniec roku a) najmu , zł , zł b) dzierżawy , zł , zł c) innych umów (leasingu) , zł , zł d) razem , zł , zł 4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: a) na początek roku...0,00zł b) na koniec roku...0,00 3. Struktura należności i zobowiązań wykazywanych w bilansie a) struktura należności należności Stan na Stan na Przewidywany umowami termin spłaty Należności długoterminowe 0, , Należności krótkoterminowe, w tym: , ,73 1. z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 2. z tytułu podatków i ubezp.społecznych 0,00 0,00 3. z tytułu wynagrodzeń 128,74 0,00 4. z tytułu kontraktu z NFZ , , inne (pożyczki z ZFŚS) , ,23 od 01 do Razem należności , ,73 Należności długoterminowe to kaucja zabezpieczająca kredyt zaciągnięty w BOŚ O/Rzeszów na termomodernizaję budynku przyl. ul. Wojsławskiej

5 b) struktura zobowiązań zobowiązań Stan na Stan na Przewidywany umowami termin spłaty Zobowiązania długoterminowe 0, , Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 549, ,28 1. z tytułu dostaw i usług 1 146, ,55 01/ z tytułu podatków i ubezp.społecznych 397, ,99 03/ z tytułu wynagrodzeń 0, ,00 02/ z tyt.zwrotu niewyk.dotacji PFRON 0, , i inne 5, ,31 od 01 do Razem zobowiązania 1 549, ,31 Poz. zobowiązania długoterminowe obejmuje kredyt zaciągnięty w BOŚ O/Rzeszów na termomodernizaję budynku przyl. ul. Wojsławskiej, poz.4 zobow.krótkoterminowych to część kredytu przypadająca do spłaty w roku Zapasy rzeczowy aktywów obrotowych Stan na Stan na Materiały w magazynie 594,49 771,50 Zaliczka na dostawę usług 0, ,00 Razem 594, ,50 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów Rozliczenie międzyokresowe kosztów Stan na Czynne, w tym 3 291,46 - ubezpieczenie OC OREW 632,50 - ubezpieczenie OC PWI 990,00 - abonament na program LEX 1 668,96 2. Rozliczenia międzyokresowe bierne 0,00

6 Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym określonych statutem w zł.i gr. Przychody za rok poprzedni obrotowy kwota % kwota % Przychody razem ,61 100,00% ,63 100,00% 1. Przychody z działalności statutowej 4 503,00 0,25% 5 050,00 0,18% typowej (tradycyjnej) - składki członkowskie 4 503,00 0,25% 5 050,00 0,18% 2. Inne przychody statutowe ,31 99,64% ,83 99,54% (tradycyjne) z tego 0,00% a) dotacje ,03 95,72% ,60 93,14% - Starostwo Powiatowe (oświata) ,00 60,71% ,00 64,37% - PFRON program Partner ,00 5,10% ,24 4,96% - PFRON edukacja 1 959,96 0,11% 1 959,96 0,07% - PFRON edukacja - podjazd 0,00 0,00% 1 785,77 0,06% - Narodowy fundusz Zdrowia ,00 28,87% ,00 21,86% - Urząd Pracy 4 437,87 0,25% 0,00 0,00% - PFRON-edukacja -winda 0,00 0,00% 2 225,33 0,08% - PFRON-WWKSC-Pilotaż 0,00 0,00% ,20 1,13% - Urząd Wojewódzki ROPS 0,00 0,00% 4 960,00 0,18% -Urząd Miasta i Gminy,MOPS ,20 0,67% ,10 0,43% b) darowizny ,98 1,43% ,08 1,86% c) pozostałe ,30 2,50% ,00 1,61% d) nadzywżka przych. z roku ubiegłego 0,00 0,00% ,15 2,93% 3. Przychody działalności statutowej 0,00 0,00% 0,00 0,00% pożytku publicznego z tego a) działalności nieodpłatnej 0,00 0,00% 0,00 0,00% b) działalności odpłatnej 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4. Pozostałe przychody 250,00 0,01% 312,00 0,01% 5. Przychody finansowe 1 584,30 0,09% 7 182,80 0,26% 6. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 6. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych Koszty za rok poprzedni obrotowy kwota % kwota % w zł. I gr. Koszty razem ,46 100,00% ,68 100,00% I. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych ,29 99,87% ,17 99,59% 1. zużycie energii ,58 1,41% ,67 0,93% 2. Zużycie leków 321,96 0,02% 0,00 0,00% 3. Zużycie mat.do terapii, doposażenie ,18 2,18% ,07 1,43% 4. Zużycie materiałów ,02 1,58% ,78 1,26% 5. Zużycie art.spożywczych ,98 2,34% ,63 1,82% 6. Usługi transportowe ,15 1,83% ,14 1,27% 7. Remonty, konserwacje,naprawy ,54 3,12% ,50 19,75% 8. Usługi pozostałe ,25 1,14% ,37 1,07% 9. Wynagrodzenia osob.i bezosob ,62 67,96% ,20 56,18% 10. Składki na ub.społ. i F.Pracy ,47 13,00% ,57 10,80% 11. Świadcz.na rzecz.prac- ZFŚS ,31 1,80% ,81 1,54% 12. Wyd.na rzecz.prac. nie zal.do wyn ,00 0,26% ,00 0,79% 13. Podróże służbowe 7 644,05 0,45% ,81 0,48% 14. amortyzacja ,78 2,29% ,27 2,18% 15. Pozostałe koszty 8 250,40 0,49% 2 335,35 0,10% II Koszty rezalizacji działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00% 1. nieodpłatej 0,00 0,00% 0,00% 2. odpłatnej 0,00 0,00% 0,00% III Koszty ogólnoadministracyjne 0,00% 2 149,17 0, ,25 0,16% 1. amortyzacja 796,79 0,05% 0,00 0,00% 2. materiały 0,00% 157,70 0,01% 3. usługi obce 314,00 0,02% 528,75 0,02% 4. podróże służbowe 668,38 0,04% 226,30 0,01% 5. opłaty i składki 250,00 0,01% 2 858,50 0,12% 6. pozostałe 120,00 0,01% 30,00 0,00% IV Pozostałe koszty (operacyjne) 0,00% działalności statutowej 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym pożytku publicznego 0,00% 0,00 V. Koszty finansowe dział.stat. 0,00 0,00% 5 716,26 0,25% VI. Straty nadzwyczajne dział.stat. 0,00% 0,00%

8 7. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki: stan na r. w zł.i gr. źródeł pochodzenia-tworzenia funduszu Wartość funduszu statutowego razem Kwota ,99 1) środki trwałe 1 970,44 skumulowany wynik finansowy ,55 4) 5) 6) 8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym: w zł.i gr. Kwota 1. Stan funduszu na początek roku ,47 2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku 0,00 1) 4) 5) 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 2 750,48 1) umorzenie środków trwałych 2 750,48 4) 5) 4. Stan funduszu na koniec roku ,99

9 9. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych w zł..gr Razem z tego losowe pozostałe Zysk nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0, Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki: zobowiazań Zobowiązania działalności statutowej razem: z tego z tytułu: 1) Forma zabezpieczenia w zł.i gr. Stan na: początek koniec roku roku Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową: zobowiązań Zobowiązania warunkowe ogółem: z tego z tytułu: 1) Stan na: początek koniec roku roku Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników): Podobnie jak w latach ubiegłych struktura przychodów wskazuje na coraz większe uzależnienie działalności Koła od finansów publicznych i uzyskanych grantów. Koło prowadzi dwie wyspecjalizowane placówki tj. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy oraz Punkt Wczesnej Interwencji. W obu placówkach udzielane są świadczenia rehabilitacyjne, w Ośrodku wychowankowie realizują również obowiązek szkolny, stąd konieczność zatrudniania wyspecjalizowanej kadry. Koszt tych działalności pokrywany jest głównie z subwencji oświatowej i kontraktu z NFZ oraz dotacji PFRON program Partner. Ponadto Koło realizuje swoje cele

10 statutowe związane z integracją, wsparciem dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Te zadania realizowane są głównie przez pracę swoich członków, przy finansowym wsparciu darczyńców. Kwota darowizn otrzymanych w 2007r. - od firm działających na terenie Mielca: ,43zł - od osób fizycznych: 8 830,00zł - darowizny rzeczowe 4 618,65zł - Telewizja Polska SA ,00zł - WOŚP 2 520,00zł (ujawniona nadw,śr.trwałych) kosztów realizacji zadań statutowych: w zł. i gr. Koszty za rok poprzedni obrotowy kwota % kwota % I. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych ,29 100,00% ,17 100,00% 1. wsparcie, integracja, kultura 4 243,15 0,25% 3 843,72 0,17% 2. edukacja i wychowanie ,16 67,15% ,58 67,30% 3. rehabilitacja OREW ,47 20,46% ,24 18,33% 4. profilaktyka i rehabilitacja PWI ,51 12,13% ,63 14,20% Wykazane w bilansie przychody przyszłych okresów dotyczą otrzymanych dotacji na przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych (budowa podjazdu w filii w Woli Pławskiej, przystosowanie budynku w Mielcu przy.ul Wojsławskiej- winda,łazienki) i zakup środków trwałych amortyzowanych wg stawek. W roku 2007 rozpoczęto prace remontowe i adaptacyjne budynku przy ulicy Wojsławskiej 278 na potrzeby prowadzonych placówek. Wartość prac zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego wynosi ,78zł. We wrześniu 2007r. PSOUU Koło w Mielcu zaciągnęło kredyt w BOŚ O/Rzeszów na termomodernizację budynku w Mielcu, przy. ul. Wojsławskiej. Kwota przyznanego kredytu: ,zł, wykorzystano do ,73zł. Krdyt jes zabezpieczony wpłaconą kaucją w wysokości ,00zł, poręczeniem udzielonym przez Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. wrzeszowie oraz wekslami in blanco wystawionymi na członków Zarządu Koła. Kredyt jest oprocentowany na warunkach preferencyjnych, wartość pomocy de minims z tego tytułu wynosi ,76zł (zaświadczenie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

11 (pieczęć Koła) Przewodniczący Zarządu Koła (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko i podpis) sporządzającej)...mielec, ( miejsce i data sporządzenia)

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok Forma sprawozdania: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. Podstawowym celem działania Fundacji jest: a. prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Fundacja im. Zofii Kossak ul. Stary Dwór 2 43-436 Górki Wielkie

Fundacja im. Zofii Kossak ul. Stary Dwór 2 43-436 Górki Wielkie Fundacja im. Zofii Kossak ul. Stary Dwór 2 43-436 Górki Wielkie NIP : 548-22-23-993 REGON : 072153934 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Załączniki : 1. wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007_2008

Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007_2008 1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12.

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12. STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH Ul. M.KASPRZAKA 49 01-234 Warszawa Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 sporządzone przez Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie

Bardziej szczegółowo