SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA (nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej) NA DZIEŃ STAN AKTYWÓW NA: WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWÓW POCZĄTEK ROKU KONIEC ROKU A. AKTYWA TRWAŁE , ,36 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym w budowie , ,36 III. Należności długoteminowe IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe) V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,35 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności i roszczenia III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe) 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa finansowe 7 332, , , , , ,79 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA BILANSOWA ,22 STAN PASYWÓW NA: ,71 WYSZCZEGÓLNIENIE PASYWÓW POCZĄTEK ROKU KONIEC ROKU A. FUNDUSZE WŁASNE I. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny , , III. Wynik finansowy za rok poprzedni IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy ,97 9, ,99-332,39 1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) 9,02 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) -332, B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Zobowiazania długoterminowe z tytułu , ,11 kredytów i pożyczek II. Zobowiazania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki , ,25 2. Inne zobowiązania 3. Fundusze specjalne , ,25 III. Rezerwy na zobowiązania 383,86 IV. Rozliczenia miedzyokresowe Rozliczenie międzyokresowe przychodów Inne rozliczenia międzyokresowe SUMA BILANSOWA , ,71 Warszawa (miejsce i data sporządzenia) Barbara Baka (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) PREZES ZARZĄDU Jarosław Lipszyc (imię, nazwisko - podpis)

2 TYWÓW NA: KONIEC ROKU , , , , , , ,71 SYWÓW NA: KONIEC ROKU , ,99-332,39-332, , , ,25 383, ,71 ZARZĄDU w Lipszyc isko - podpis)

3 RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony za okres do KWOTY ZA ROK: WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności statutowej ,95 I. Składki brutto określone statutem II. Odpisy z zysku III. Inne przychody okreslone statutem, w tym ,95 dotacje i subwencje ,95 B. Koszty realizacji zadań statutowych ,03 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) ,92 D. Koszty ogólnoadministarcyjne ,66 1) amortyzacja 4 856,28 2) zuzycie materiałów 271,91 3) zużycie energii 2 153,86 4) usługi obce ,27 5) podatki i opłaty 46 6) wynagrodzenia 1 851,44 7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 115,41 8) podróze służbowe 6 831,46 9) koszty reprezentacji i reklamy 156,28 10) pozostałe koszty 499,75 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D, i H) 504,84 G. Przychody finansowe 3,33 H. Koszty finansowe 165,14 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności -332,39 (C+D+E-F+G-H) J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne (+) II. Straty nadzwyczajne (-) K. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I +/- J) -332,39 I. Niedobór zwiększajacy koszty następnego obrotowego II. Nadwyzka zwiekszająca przychody nastepnego obrotowego Warszawa (miejsce i data sporządzenia) PREZES ZARZĄDU Jarosław Lipszyc (imię, nazwisko - podpis) Barbara Baka (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

4 09 KWOTY ZA ROK: , , , , , , , , , , , , ,53 191, ,03 854,95 34,35 9,02 ` 9,02 PREZES ZARZĄDU Jarosław Lipszyc mię, nazwisko - podpis)

5 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: 1) Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych: a) środki trwałe wartość początkowa wyszczególnienie wartość zwiększenia zmniejszenia wg pozycji początkowa z tytułu: wartości bilansowych na początek zakupów początkowej obrotowego aktualizacji inne ŚRODKI TRWAŁE RAZEM: , ,26 środki trwałe , ,26 majątek trwały niskocenny 5 018,78 b) umorzenia środków trwałych: wyszczególnienie dotychczasowe zwiększenia zmniejszenia wg pozycji umorzenie umorzeń: wartości bilansowych na początek dotychczasowych początkowej (środków trwałych) obrotowego przejętych z zakupów pozostałych UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH RAZEM: , ,54 środki trwałe , ,54 majątek trwały niskocenny 5 018,78

6 stan na koniec obrotowego , , ,78 stan na koniec obrotowego , , ,78

7 c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa wyszczególnienie wartość zwiększenia zmniejszenia wg pozycji początkowa z tytułu: wartości bilansowych na początek nowych zakupów niematerialn. obrotowego inne i prawnych WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM: program komputerowy 3 20 znak towarowy 2 58 d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: wyszczególnienie dotychczasowe zwiększenia zmniejszenia wg pozycji umorzenie umorzeń: umorzeń bilansowych na początek obrotowego UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH RAZEM: program komputerowy 3 20 znak towarowy 2 58 e) długoterminowe inwestycje finansowe wyszczególnienie wartość zwiększenia zmniejszenia wg pozycji na początek w ciągu w ciągu bilansowych DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE RAZEM:

8 stan na koniec obrotowego stan na koniec obrotowego stan na koniec obrotowego

9 2) Wartość gruntów uzytkowanych wieczyście a) na początek b) na koniec 3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: wyszczególnienie na początek na koniec najmu dzierżawy , ,16 innych umów w tym leasingu RAZEM , ,16 4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: a) na początek 0 b) na koniec 0 3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: PRZYCHODY ZA ROK: WYSZCZEGÓLNIENIE poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury PRZYCHODY RAZEM: , #N/A #N/A 1) Przychody z działalnosci statutowej-typowe ,99 100% #N/A #N/A 2) Inne przychody statutowe 0% #N/A w tym: a) dotacje 0% 0% b) subwencje 0% 0% 3) Pozostałe przychody 0,03 0% 0% 4) Przychody finansowe 854,92 0% #N/A #N/A 5) Zyski nadzwyczajne 0% 0%

10 4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych KOSZTY ZA ROK: WYSZCZEGÓLNIENIE poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury KOSZTY RAZEM: ,92 10% #N/A #N/A 1) Koszty realizacji poszczególnych zadań ,89 85% #N/A #N/A statutowych a)wg załącznika ,89 85% #N/A #N/A b) Wolne Podręczniki #N/A #N/A c) OSI wolne podręczniki #N/A #N/A d) OSI Otwarta Edukacja #N/A #N/A e) MKIDN Wolne Lektury #N/A #N/A f) Senat Lektury dla Polonii #N/A #N/A g) Fundacja im. L.Kronenberga #N/A #N/A h) Koalicja Otwarta Edukacja #N/A #N/A i) Orange Rymy Rytmy Pętle #N/A #N/A j) Fundacja Rozwoju Społ. Informacyjnego #N/A #N/A 2) Koszty ogólnoadministracyjne ,65 15% #N/A #N/A a) amortyzacja 7 598,33 2% #N/A #N/A b) zużycie materiałów 3 875,51 1% #N/A #N/A c) zużycie energii 1 223,04 0% #N/A #N/A d) usługi obce ,19 5% #N/A #N/A e) podatki i opłaty % #N/A #N/A f) wynagrodzenia ,18 5% #N/A #N/A g) ubezpieczenia społ. I inne świadczenia 2 125,67 1% #N/A #N/A h) podróże służbowe 2 259,53 1% #N/A #N/A i) pozostałe koszty 191,20 0% #N/A #N/A j) 3) pozostałe koszty (operacyjne) 1 385,03 0% #N/A #N/A działalności statutowej 4) Koszty finansowe działalności 34,35 0% #N/A #N/A statutowej 5) Straty nadzwyczajne działalności 0% #N/A statutowej

11 5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki stan na r. WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ ŹRÓDEŁ POCHODZENIA KWOTA (TWORZENIA FUNDUSZU) (zł) Wartość funduszu statutowego razem w tym: 1) ) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 6. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w obrotowym: WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ KWOTA 1. Stan funduszu na początek : 2. Zwiększenia funduszu w ciagu z tego tytułu: 1) 2) 3) 4) 5) 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu z tego tytułu: 1) 2) 3) 4) 5) 4. Stan funduszu na koniec 30 00

12 7. Wykaz zobowiazań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki: stan na: wyszczególnienie zobowiązań forma początek koniec zabezpieczenia Zobowiazania działalności statutowej razem: z tego tytułu: 1) 2) 3) 8. Wykaz zobowiazań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), zwiazanych z działalnością statutową: stan na: rodzaj zobowiązań, forma początek koniec gwarancji, poreczeń zabezpieczenia Zobowiązania warunkowe ogółem: 1) 2) 3) 4) 5) 9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródeł ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników): PREZES ZARZĄDU Warszawa (miejsce i data sporządzenia) Jarosław Lipszyc (imię, nazwisko - podpis) Barbara Baka (imię, nazwisko i podpis osoby sporzadzającej)

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00 Bilans na dzień 31.12.2013 r. Regon Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok Forma sprawozdania: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. Podstawowym celem działania Fundacji jest: a. prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA nie posiada środków trwałych. Stan na początek roku obrotowego

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA nie posiada środków trwałych. Stan na początek roku obrotowego POLSKIE FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2010 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo