Autorzy Rafał Matyja Błażej Sajduk. Redakcja Bernadeta Lekacz. Projekt typograficzny Joanna Gawryłowicz-Kostecka/ Multikreacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy Rafał Matyja Błażej Sajduk. Redakcja Bernadeta Lekacz. Projekt typograficzny Joanna Gawryłowicz-Kostecka/ Multikreacja"

Transkrypt

1

2 Autorzy Rafał Matyja Błażej Sajduk Redakcja Bernadeta Lekacz Projekt typograficzny Joanna Gawryłowicz-Kostecka/ Multikreacja Łamanie Mikołaj Birek/ Multikreacja Projekt okładki Joanna Gawryłowicz-Kostecka/ Multikreacja ISBN Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera ul. Westerplatte 11, Kraków tel.: (12) W roku 2014 i 2015 będą miały miejsce kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczpospolitej. Mogą one w istotny sposób zmienić skład elity politycznej, uruchomić proces wymiany pokoleniowej, naruszyć istniejące hierarchie i wpłynąć na zmianę mechanizmów kariery. By móc je obserwować, a także śledzić wpływ zmian politycznych na otoczenie (wysokie funkcje w całym sektorze publicznym i firmach z udziałem Skarbu Państwa), sporządziliśmy spis ponad dwóch tysięcy stanowisk i ich obsadę na 1 lipca 2013 r. Wyodrębniliśmy zeń nieco ponad 1200 stanowisk specyficznie politycznych, niniejszy raport jest zatem przedstawieniem cech wąsko rozumianej elity politycznej w punkcie wyjścia naszych badań. 3

3 Nie odpowiada on na najciekawsze pytania, jakie zwykle padają w tym kontekście. Dotyczą one jakości elity, jej zdolności sprostania wyzwaniom czasów, w której przyszło jej funkcjonować. Wbrew pozorom ani dane dotyczące wykształcenia, ani doświadczenia nie zbliżają nas do sformułowania sensownej odpowiedzi na takie pytania. W minionym ćwierćwieczu wielokrotnie okazywało się bowiem, że osoby bez większego doświadczenia potrafiły wprowadzać skuteczne i pożądane zmiany, a osoby z długą listą zasług okazywały się bezradne wobec całkiem prostych przeszkód. Podobnie rzecz ma się z wykształceniem. Pierwsi dwaj prezydenci i pierwszy premier Trzeciej Rzeczpospolitej nie posiadali tytułów magistra. kto i dlaczego? Mimo to jak sądzimy wiedza o składzie współczesnej polskiej elity politycznej jest cenna. Analiza danych pozwala zakwestionować wiele stereotypów, które w istotny sposób wpływają na debatę publiczną. Dotyczą one zarówno stopnia centralizacji elity, jej wieku, jak i długiego trwania przy władzy. Wbrew pozorom i hasłom, które mówią, że Polską rządzi elita okrągłostołowa, poza liderami formacji (Kaczyński, Miller, Tusk) z polityką początku lat 90. związany jest tylko niewielki odsetek parlamentarzystów, samorządowców czy wysokich urzędników rządowych. Niepokojący jest natomiast nie tylko o czym się mówi niewielki odsetek ludzi młodych (przed czterdziestką) i kobiet w polskiej polityce, ale także niska reprezentacja środowisk niezwiązanych ze sferą budżetową przedsiębiorców, pracowników sektora prywatnego, wolnych zawodów. Każdy projekt badania elit zaczyna się od zarysowania kręgu osób lub stanowisk, które zaliczane są w jej skład. W przypadku wąsko rozumianych elit politycznych wybór ten jest dość prosty. Oczywiste bowiem jest zaliczenie do nich grona osób, które mają silne umocowanie ustrojowe organów państwa wskazanych w konstytucji: Prezydenta, Rady Ministrów, obu izb parlamentu. Nawet jeżeli realna pozycja niektórych posłów czy senatorów nie jest zbyt silna, to formalne możliwości, jakie posiadają, sprawiają, że należą oni bez wątpienia do politycznej elity kraju. Podobnie zresztą do pierwszego kręgu takiej elity zaliczymy konstytucyjnie umocowane stanowiska Prezesa NIK i jego zastępców, Rzecznika Praw Obywatelskich i jego zastępców, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Polityki Pieniężnej, prezesa NBP i członków zarządu tego Banku. 4 5

4 Pierwszy krąg omówiony w naszym raporcie to parlamentarzyści zasiadający w Sejmie i Senacie 1 lipca 2013 r. (taką datę przyjęliśmy jako punkt, w którym badamy polską elitę). Krąg ten należy rozszerzyć także o polską reprezentację w Parlamencie Europejskim. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko demokratyczny mandat, ale także istotna rola, jaką posłowie do PE odgrywają w polskim życiu politycznym. Bardziej dyskusyjne jest umieszczenie na tej liście polskiego Komisarza czy wysokich urzędników brukselskiej administracji. W niniejszym raporcie rezygnujemy zatem z rozszerzenia o polskich urzędników w Brukseli, podobnie jak nie bierzemy pod uwagę polskich przedstawicieli w ważnych instytucjach międzynarodowych. Drugi krąg to premier, ministrowie oraz kierownicze stanowiska w instytucjach władzy wykonawczej: sekretarze i podsekretarze stanu w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bardzo trudno wytyczyć tu jednak granicę instytucji istotnych i tych, których wzięcie pod uwagę prowadziłoby do rozproszenia poznawczej wartości zebranych danych. Pominęliśmy zatem wszystkie podlegające ministrom instytuty badawcze, instytucje kultury, liczne inspekcje i wyspecjalizowane służby. Trzeci krąg tworzą członkowie kolegialnych organów, takich jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rada Polityki Pieniężnej, a także kierownictwo NBP, IPN, NIK, PIP, Rzecznik Praw Obywatelskich i jego zastępcy oraz Rzecznik Praw Dziecka, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dodać tu można wybieranych przez Sejm członków Trybunału Stanu (oraz jego przewodniczącego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego) i Trybunału Konstytucyjnego. Czwarty krąg obejmuje kluczowe stanowiska w samorządzie terytorialnym oraz wojewodów i wicewojewodów. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej bardzo wzrosła pozycja dysponujących środkami europejskimi zarządów województw. Ze względu na to, że zarządy te są wybierane przez sejmiki wojewódzkie i w wielu działaniach zależne od ich aprobaty, dodaliśmy do grupy elit lokalnych także prezydia sejmików. Obok władz regionalnych do elity politycznej kraju zaliczyliśmy też prezydentów 73 największych miast (powyżej 60 tys. mieszkańców w spisie z 2011 r.). Krąg ten uzupełnia lista wojewodów i wicewojewodów. Mimo iż powoływani są oni jako urzędnicy rządowi, to jednak zakres ich działania jest ograniczony, a nie ogólnopolski jak w przypadku osób z pierwszych trzech kręgów. Piąty krąg to osoby pracujące na zapleczu wielkiej polityki szefowie gabinetów politycznych, doradcy prezydenta i premiera, w tym członkowie Rady Gospodarczej przy premierze. W grupie 1200 stanowisk uwzględniono prezydenta oraz urzędników z jego kancelarii, natomiast nie zostali oni przypisani do żadnego z kręgów. Pominęliśmy w tym pierwszym raporcie osoby pełniące funkcje członków zarządów lub rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zrezygnowaliśmy z włączenia do naszego badania przedstawicieli mediów. Jesteśmy przekonani, że rola aktywnych redaktorów, wydawców, komentatorów, osób prowadzących programy publicystyczne jest w dzisiejszej polityce trudna do przecenienia. Media współtworzą polityczną agendę, wpływają na sposób rozumienia i hierarchię problemów, które są poddawane debacie. Jednak czynią to z różną siłą, której porównywanie np. przez pryzmat skali widowni, audytorium czy sprzedaży bywa mylące, bo nie wszystkie formułują istotne przekazy polityczne. Co więcej, media i ich stanowiska są we współczesnych realiach konfrontowane z wiedzą i opiniami dostarczanymi za pośrednictwem internetu. Ponadto, porównywalną do mediów siłę oddziaływania mają inne instytucje o dużym wpływie na procesy komunikacji społecznej w Polsce szczególnie Kościół katolicki, w mniejszym stopniu związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców, organizacje zajmujące się propagowaniem własnych stanowisk światopoglądowych i przekonań obyczajowych. Opis elit polskiego życia publicznego wymaga jednak zaangażowania znacznie szerszego zespołu i dłuższego przygotowania kryteriów selekcyjnych tam, gdzie są one mniej oczywiste niż w świecie polityki. By uczynić pierwszy krok w adekwatnym opisaniu polskiej elity, postanowiliśmy opisać elitę polityczną, sądząc, że stanowi ona krąg, który wchodzi w silne i dające się relatywnie łatwo badać interakcje z pozostałymi segmentami elit. Opisana w niniejszym raporcie grupa obejmuje 1200 stanowisk i 1168 osób niektóre z nich pełnią dwie funkcje jednocześnie, np. posła i ministra, ponadto w chwili przeprowadzania spisu (1 lipca 2013 r.) dwa urzędy senatora z woj. podkarpackiego i prezydenta Elbląga pozostawały nieobsadzone. 6 7

5 I. portret zbiorowy Grupa wiekowa mniej niż 31 lat lat lat Ogółem N = ,6% 14,2% 25,5% Parlamentarzyści N = 610 1,6% 14,1% 27,2% Elity lokalne N = 249 0,4% 10,0% 22,5% Elity rządowe N = ,7% 34,7% lat 36,9% 36,6% 43,8% 33,8% lat 18,5% 18,7% 19,3% 5,9% 71 lat i więcej 3,3% 1,8% 4,0% 1,7% tabela 1. Członkowie elity politycznej według grup wiekowych Prezentowany w niniejszym raporcie krąg osób określony jako elita polityczna kraju należy opisać przede wszystkim ze względu na jego podstawowe cechy, takie jak wiek, płeć, miejsce urodzenia, zdobyte wykształcenie. Cechy te nabiorą szczególnego znaczenia, gdy badanie podobnego kręgu będziemy powtarzać, zestawiać z dostępnymi danymi dotyczącymi innych państw europejskich, a także gdy porównamy cechy poszczególnych segmentów tej elity. Na potrzeby niniejszego raportu oprócz danych ogólnych podawać będziemy charakterystykę elity parlamentarnej (pierwszy krąg opisany we wstępnej części raportu), rządowej (drugi krąg) i lokalnej (czwarty krąg raportu). senatorów 58 lat), a elit lokalnych 54 lata. Natomiast średnia wieku członków elity rządowej to ponad 48 lat. Mężczyźni stanowią 79,5 proc. badanej grupy, kobiety 20,4 proc. Nieco większy jest odsetek kobiet w grupie parlamentarzystów (22,0 proc.), wyraźnie niższy w przypadku stanowisk, które zaliczamy do elity lokalnej (12,4 proc.). Odsetek kobiet jest natomiast wyższy w elicie rządowej 28,0 proc. Wiek Średnia wieku całej grupy wynosi 52 lata. Osób mających 70 lub więcej lat w całej grupie znajdziemy ponad 3,0 proc., a w elitach lokalnych 4,0 proc. Powyżej 50. roku życia liczy sobie 58,7 proc. członków całej elity, 57,1 proc. parlamentarzystów oraz 67,1 proc. elit lokalnych. Średnia wieku parlamentarzystów to podobnie jak w całej grupie 52 lata (dla 8 9

6 Grupa wiekowa mniej niż 30 lat 3140 lat 4150 lat 5160 lat 6170 lat 71 lat i więcej Mężczyźni 1,5% 13,7% 26,1% 37,8% 17,6% 3,2% Kobiety 1,7% 16,5% 23,0% 33,0% 21,7% 3,9% tabela 2. Członkowie elity według grup wiekowych i płci Miejsce urodzenia Ważnym elementem zbiorowego portretu elity politycznej jest miejsce urodzenia jej członków. Największa grupa urodziła się w Warszawie (8,9 proc.). Pozostałe ośrodki powyżej 1 proc. to: Kraków (3,1), Wrocław (2,2), Gdańsk (2,1), Łódź (1,8), Poznań (1,6), Bydgoszcz (1,4), Katowice (1,4), Kielce (1,3), Lublin (1,3), Szczecin (1,1) i Gdynia (1,0 proc.). Powiaty, w których urodziło się trzech lub więcej członków badanej elity zaznaczyliśmy na mapie. > < 3 kartogram. Miejsce urodzenia członków elity według powiatów i miast na prawach powiatu 10 11

7 Największa grupa urodziła się w województwie mazowieckim (16,7 proc.), a zaraz potem w śląskim (12,2 proc.) i małopolskim (8,0 proc.). Powyżej 6,0 proc. członków elity urodziło się w województwach dolnośląskim (6,9), pomorskim (6,7) i łódzkim (6,2). Odsetek członków elity urodzonych na terenie danego województwa nie różni się zasadniczo od odsetka mieszkańców tego województwa w skali kraju (w większości przypadków różnice nie przekraczają 0,3 punktu procentowego). Wyjątkowo duża różnica występuje jedynie w przypadku województwa mazowieckiego. Tu odsetek członków elity jest o 2,9 punktu większy niż odsetek liczby mieszkańców. Niedoreprezentowane są przede wszystkim Wielkopolska (2,6 punktu) i Śląsk (1,8 punktu). Gdy do przedstawienia tej dysproporcji użyjemy innej miary ilorazu odsetka reprezentantów danego województwa w elicie kraju i odsetka liczby mieszkańców najwyższy poziom nadreprezentacji znajdziemy w woj. świętokrzyskim (1,3), mazowieckim (1,2) i pomorskim (1,1), natomiast najniższy w wielkopolskim (0,7) i śląskim (0,9). Można to odczytać w ten sposób, iż liczba osób należących do elity politycznej urodzonych w Wielkopolsce stanowi 71 proc. liczby, która należałaby się temu regionowi, gdyby proporcje składu elity odpowiadały proporcjom liczby ludności. Województwo dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie Odsetek członków elity urodzonych na danym terenie 6,9 5,3 6,0 2,5 6,2 8,0 16,7 2,3 5,2 3,3 6,7 10,2 4,4 Odsetek mieszkańców kraju żyjących na danym terenie 7,6 5,4 5,6 2,7 6,5 8,7 13,8 2,6 5,5 3,1 6,0 12 3,3 Dysproporcja 0,7/0,9 0,1/0,9 +0,4/1,1 0,2/0,9 0,3/1,0 0,7/0,9 +2,9/1,2 0,3/0,9 0,3/1,0 +0,2/1,1 +0,7/1,1 1,8/0,9 +1,1/1,3 Uwagę zwraca też fakt, że województwa z dodatnim saldem reprezentacji w elitach stanowią zwarte terytorium zajmujące północno-wschodnią część kraju. Być może mamy tu po prostu do czynienia z województwami położonymi bliżej stolicy, poszerzonymi o Trójmiasto i jego region. warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie poza granicami RP 4,1 6,4 4,3 1,5 3,8 9,0 4,5 +0,3/1,1 2,6/0,7 0,2/1,0 Tabela 3. Odsetek członków elity urodzonych w poszczególnych województwach 12 13

8 Wykształcenie Uczelnia Ogółem Parlamentarzyści Elity lokalne Elity rządowe Obecnie większość członków badanej tu elity to osoby z wyższym wykształceniem. Wykształcenie średnie spotykamy przede wszystkim w kręgu elity parlamentarnej (89,0 proc. osób w całej grupie). Najwyższy odsetek osób ze średnim wykształceniem spotykamy w grupie posłów (7,8 proc.), gdy chodzi o przynależność polityczną w gronie posłów wybranych z list Ruchu Palikota (32,5 proc.), a następnie PSL (7,1) i PiS (7,0 proc). Najniższy odsetek osób z wykształceniem średnim wszedł do Sejmu z list SLD (3,7 proc.) i PO (4,3). Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński*, Kraków Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Gdański Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin Szkoła Główna Handlowa*, Warszawa 12,0% 4,6% 4,4% 4,2% 3,6% 3,5% 2,7% 8,8% 5,6% 5,6% 3,6% 4,3% 2,5% 1,3% 3,0% 3,4% 2,2% 4,7% 4,3% 4,7% 0,4% 20,8% 6,7% 3,7% 3,7% 3,7% 1,4% 6,7% Z punktu widzenia charakterystyki elit politycznych znacznie większe zna- Uniwersytet Łódzki 2,7% 2,9% 1,3% 2,2% czenie ma to, jakie kierunki studiów na jakich uczelniach i w jakich miastach kończyli jej przedstawiciele. Wyniki pokazują wyraźną dominację dużych uniwersytetów. W całej grupie widoczna jest także bardzo wyraźna przewaga Uniwersytetu Warszawskiego nad pozostałymi. Maleje ona, gdy badamy elitę parlamentarną, a przestaje istnieć w przypadku elit lokalnych. Tu najliczniejsza okazała się reprezentacja trzech innych uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uniwersytet Śląski, Katowice Katolicki Uniwersytet Lubelski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski*, Olsztyn Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Uniwersytet Szczeciński Politechnika Śląska, Gliwice 2,6% 2,6% 2,4% 2,3% 1,8% 1,8% 1,8% 3,1% 2,8% 1,8% 2,9% 2,5% 1,6% 2,1% 2,6% 2,6% 4,7% 3,0% 3,0% 3,0% 3,4% 3,7% 1,4% 2,2% 2,2% Interesująca jest stosunkowo słaba reprezentacja dużych uczelni technicz- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1,8% 2,1% 0,9% 2,2% nych największa z nich, Akademia Górniczo-Hutnicza, znalazła się dopie- Politechnika Warszawska 1,5% 1,8% 2,9% ro na 13. miejscu i ekonomicznych. Wprawdzie Szkoła Główna Handlowa znalazła się w pierwszej dziesiątce jako jedyna uczelnia niebędąca uniwersytetem, ale wynik pozostałych uczelni ekonomicznych jest z pewnością sporym zaskoczeniem. Śląski Uniwersytet Medyczny*, Katowice Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Politechnika Krakowska Uniwersytet Przyrodniczy*, Poznań 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,3% 0,3% 1,3% 1,5% 2,6% 0,4% 1,7% 1,3% 2,9% 1,4% Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 1,0% 1,0% 1,3% Uniwersytet Ekonomiczny*, Poznań 1,0% 1,5% 0,4% 1,4% Uniwersytet Przyrodniczy*, Lublin 1,0% 0,8% 2,2% 1,4% Tabela 4. Odsetek członków elity, którzy ukończyli poszczególne uczelnie * Uczelnie, które zmieniły nazwę, uległy przekształceniu lub do których włączono inne uczelnie

9 Co ciekawe, grupa absolwentów niektórych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego takich jak choćby Wydział Prawa i Administracji czy Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych bywa większa niż grupa absolwentów innych renomowanych uczelni. Interesujące byłoby przeanalizowanie, przy użyciu bardziej złożonych narzędzi, roli powiązań z czasów studenckich w mechanizmach rekrutacji poszczególnych segmentów elity. Gdy chodzi o najlepiej reprezentowane typy uczelni, to już dane zebrane w tabeli 4 pokazują wyraźną dominację uczelni uniwersyteckich. W tabeli 5 rozszerzyliśmy tę grupę o uczelnie pedagogiczne, mając na uwadze przede wszystkim to, że kilka liczących się w tym badaniu uniwersytetów powstało z przekształcenia uczelni pedagogicznych. W grupie ogólnej przewaga uczelni tego typu jest bardzo wyraźna: wykształciły one więcej osób należących do elity niż wszystkie uczelnie razem wzięte. Ich wpływ jest mniejszy w przypadku elity parlamentarnej tu mamy do czynienia z wyższym odsetkiem osób, które ukończyły uczelnie rolnicze i medyczne. W kręgu elit lokalnych wyraźnie niższy jest odsetek absolwentów uczelni uniwersyteckich i pedagogicznych, wyższy wszystkich pozostałych, w szczególności technicznych. Typ uczelni Ogółem Parlamentarzyści Elity lokalne Uniwersyteckie ogólne* pedagogiczne Techniczne Ekonomiczne Rolnicze, rolniczo-techniczne, przyrodnicze 55,2% 14,2% 8,0% 6,6% 55,5% 12,7% 7,4% 7,2% 47,2% 22,1% 9,5% 8,7% Elity rządowe 59,7% 7,4% 11,9% 8,2% Badaniu poddano także wykształcenie członków elity z punktu widzenia ukończonych kierunków studiów. Fakt, iż dane na ten temat są często nieprecyzyjne (jako kierunki studiów podawane są np. specjalizacje lub nazwy wydziałów), zmuszeni byliśmy uporządkować je, łącząc podobne grupy kierunków (np. ekonomiczne, rolnicze) lub nie biorąc pod uwagę nieprecyzyjnych informacji podanych w biogramach (np. studiów na wydziałach prawa i administracji nie traktowaliśmy jako prawniczych, o ile nie wskazywało na to wyraźne określenie ukończonego kierunku lub późniejsze uprawnienia, np. radcowskie, adwokackie czy sędziowskie, lub praca zawodowa). Mimo powyższych korekt i uściśleń prawo okazało się najliczniej reprezentowanym kierunkiem studiów. Tylko w kręgu elit lokalnych bardziej popularne były kierunki ekonomiczne i rolnicze. O ile dwa pierwsze miejsca w rankingu najczęściej studiowanych przez elitę kierunków były łatwe do przewidzenia, o tyle fakt, że trzecim co do popularności kierunkiem i to w każdym z badanych kręgów była historia, może być pewnym zaskoczeniem. Wysoki odsetek członków elity ukończył też popularne szczególnie w latach 90. kierunki, takie jak politologia i stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie. Zaskakujący jest natomiast niski odsetek absolwentów kierunków administracyjnych w elitach lokalnych. Elity rządowe powielają proporcje dające się zaobserwować w pozostałych kręgach elity, widoczna jest natomiast wyraźna przewaga osób, które ukończyły studia prawnicze i ekonomiczne. Ponadto, wyraźnie widać relatywnie wysoki udział historyków, osób po studiach rolniczych oraz administratywistów. Medyczne 3,9% 3,8% 5,2% 5,9% Administracyjne, policyjne i wojskowe 2,4% 1,4% 3,0% 7,4% Akademie wychowania fizycznego 2,3% 2,5% 3,9% 1,4% Tabela 5. Odsetek członków elity, którzy ukończyli poszczególne grupy uczelni * Nie bierzemy pod uwagę uniwersytetów ekonomicznych, technicznych, przyrodniczych i medycznych

10 Ostatnią interesującą nas cechą wykształcenia polskiej elity politycznej był podział dokonany ze względu na miasta, w których kończono studia (tabela 7). Zaprezentowane poniżej dane sprawiają, że nie dziwi już wyraźna dominacja Warszawy. Uczelnię w tym mieście ukończył co czwarty reprezentant elity. Co dziewiąty skończył studia w Krakowie. Kolejne trzy Kierunki prawo Ogółem 14,7% Parlamentarzyści 10,5% Elity lokalne 7,6% Elity rządowe 18,3% ośrodki na naszej liście to Wrocław, Poznań i Lublin. W pierwszych pięciu największych miastach akademickich uczyło się łącznie blisko 60 proc. członków elity. ekonomia historia politologia, stosunki międzynarodowe studia rolnicze zarządzanie administracja medycyna elektrotechniczne i elektroniczne pedagogiczne polonistyka 11,5% 7,3% 6,9% 6,8% 4,8% 4,1% 4,1% 4,0% 3,0% 3,0% 6,7% 6,7% 5,9% 5,9% 5,2% 4,1% 4,6% 4,1% 3,2% 4,3% 10,4% 7,6% 7,2% 11,2% 5,6% 1,6% 4,8% 4,8% 4,5% 2,0% 14,5% 6,1% 4,5% 7,6% 3,0% 5,3% 4,5% 2,2% 1,5% 1,5% Reprezentację absolwentów na poziomie większym niż 1 proc. członków elity posiada łącznie 18 ośrodków akademickich. Tylko dwa z nich Gliwice i Częstochowa nie są miastami wojewódzkimi. W grupie tej nie ma jednocześnie żadnej ze stolic województwa lubuskiego. Widać też wyraźnie, że dominacja uczelni warszawskich w grupie obejmującej rząd i instytucje centralne jest słabsza, gdy chodzi o parlamentarzystów, a nie istnieje w elitach lokalnych. W tym ostatnim kręgu najsilniejszą pozycję mają Kraków, Lublin i Poznań. Warszawa plasuje się dopiero na czwartym miejscu. Oczywiście, aby mieć pełniejszy obraz lokalnych elit politycznych należałoby poszerzyć badaną grupę o prezydentów mniejszych miast, być może także o całą grupę radnych sejmików, zapewne jednak nie zmieniłoby to wyraźnego zjawiska słabszej reprezentacji uczelni stołecznych w tej grupie. W elicie rządowej najliczniej reprezentowana jest stolica, kolejne trzy ośrodki to Kraków, Poznań i Gdańsk, przy czym osób, które studiowały w Warszawie, jest więcej niż absolwentów pozostałych sześciu ośrodków miejskich razem wziętych. Tabela 6. Odsetek członków elity, którzy są absolwentami kierunków lub grup kierunków 18 19

11 Ośrodki akademickie Ogółem Parlamentarzyści Elity lokalne Elity rządowe Kariery w obrębie elit Warszawa Kraków Wrocław Poznań Lublin Gdańsk Katowice Łódź Szczecin Olsztyn Toruń Gliwice 24,1% 11,5% 8,1% 8,0% 7,8% 5,7% 4,6% 4,3% 3,2% 2,4% 2,4% 1,8% 18,0% 13,9% 9,2% 10,0% 7,2% 5,2% 5,1% 4,6% 2,5% 2,9% 1,8% 2,1% 8,7% 12,1% 8,2% 9,1% 10,4% 6,9% 6,9% 3,9% 5,6% 3,0% 4,7% 3,4% 38,8% 9,7% 4,4% 8,9% 4,4% 6,7% 4,4% 2,2% 2,2% 2,2% 1,4% Przeciętny czas pełnienia stanowiska to blisko 5 lat, czas, jaki osoby z tej grupy pełnią stanowiska w obrębie elity politycznej, to niewiele ponad 9 lat. Współczesna elita to w większości osoby, które rozpoczynały karierę publiczną już w obecnym stuleciu. Zaledwie 9 osób objęło ważne stanowiska państwowe przed rokiem 1989 (nie bierzemy tu pod uwagę karier w strukturach PZPR). W tej grupie wymienić można byłych prezydentów miast, posłów, wicewojewodę. W latach do elity weszło 20,0 proc. członków badanej przez nas grupy najwięcej w 1997 (4,0 proc.) oraz 1989 i 1998 r. (po 2,9 proc.). Znaczące fale akcesów do elity zdarzały się także potem w roku 2005 (14,7 proc. obecnej elity), w 2007 i 2011 (po 14,0 proc.). Oczywiście, przesądzają o tym lata kolejnych wyborów. Można zatem spodziewać się, że lata 2014 i 2015 przyniosą podobne zmiany. Stosunkowo niewielki jest natomiast udział osób, które do elity weszły w 2001 r. (4,4 proc., czyli niewiele więcej niż w 1997 r.). Białystok Bydgoszcz Opole Kielce Rzeszów Częstochowa 1,6% 1,4% 1,4% 1,2% 1,2% 1,1% 1,5% 2,2% 1,8% 1,5% 1,4% 1,1% 2,2% 1,7% 2,2% 1,7% 0,9% 1,7% Tabela 7. Odsetek członków elity, którzy ukończyli studia w poszczególnych ośrodkach akademickich 1,4% Wysoki odsetek osób urodzonych w Warszawie i absolwentów warszawskich wyższych uczelni wskazuje wyraźnie nie tylko na wysoki poziom centralizmu, ale także na istotne kryterium doboru szczególnie w rządowym segmencie elit jakim jest uprzednie zamieszkanie, zatrudnienie i wykształcenie w Warszawie. Warto podjąć też kilka pytań dotyczących skutków niskiej reprezentacji kilku regionów przede wszystkim Wielkopolski i Śląska w badanym składzie elity. 0,7% 0,7% 0,7% W elicie parlamentarnej średni czas funkcjonowania w obrębie elity wynosi niewiele ponad 9 lat. Czas pełnienia obecnej funkcji to jednak nieco poniżej 6 lat. Oznacza to, że posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego mieli przed objęciem obecnej funkcji średnio 3 lata spędzone w obrębie elity na innej pozycji dotyczy to szczególnie posłów do PE. Największą grupę stanowią parlamentarzyści, którzy weszli do elity w 2005 r. to 24,4 proc. całej grupy. 18,4 proc. to osoby, których kariera w obrębie elity zaczęła się w 2011 r., a 17,4 proc. w 2007 r. W tej grupie co ciekawe więcej osób zaczynało karierę w 1997 (5,9 proc.) niż w 2001 r. (5,6 proc.). Nie mniej interesujący wydaje się fakt, że szósta co do wielkości grupa to parlamentarzyści, którzy weszli do elity w 1991 r. (3,4 proc.). Można dodać, że 67,6 proc. parlamentarzystów weszło do elity dopiero po 2004 r., a jedynie 23,4 proc. przed 2001 r. Obecna elita parlamentarna jest zatem w znacznym stopniu ukształtowana przez wydarzenia, do jakich doszło po kryzysie rządów SLD w latach W grupie elit lokalnych średni czas przynależności do nich to 8 lat (w przypadku prezydentów miast ponad 11 lat), a czas na obecnym stanowisku to prawie 5 lat (w przypadku prezydentów znacznie ponad 8 lat). Przed 20 21

12 1989 r. wysokie stanowiska obejmowały jedynie 4 osoby. Między rokiem 1989 a 1999 do elity weszło 17,7 proc. obecnego jej składu. Największa grupa w 2010 r. (25,3 proc.), głównie chodzi tu o władze regionów samorządowych. W rządzie Donalda Tuska (łącznie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów) 5 ministrów piastowało swój urząd od wygranych wyborów w 2007 r., po 2053 dni. Minister średnio piastował swój urząd przez nieco ponad 2,5 roku 1. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu średnio nieco ponad 2 lata. Donald Tusk jest jednym z polityków sprawujących aktualnie najdłużej urząd premiera państwa w Europie, do 1 lipca 2013 r. było to 2053 dni, co stanowi wynik wyraźnie odbiegający od średniej dla pozostałych krajów europejskich, np. Włoch czy Francji, gdzie średnia długość sprawowania urzędu premiera wynosi odpowiednio 329 i 498 dni 2. Dla porównania warto dodać, że Angela Merkel do 1 lipca 2013 r. rządziła przez 2789 dni. Absolutnym rekordzistą był premier Luksemburga, Jean-Claude Juncker, który sprawował urząd premiera przez 6893 dni. 1) Najdłużej urzędowali ministrowie: Elżbieta Bieńkowska, Barbara Kudrycka, Jan Vincent-Rostowski, Minister Radosław Sikorski oraz Bogdan Zdrojewski. 2) Za: Rafał Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków 2013, s

13 II. Charakterystyka poszczególnych kręgów elity PAŃSTWO Polska Austria Belgia Izba niższa Izba wyższa Obie izby średnia wieku % kobiet średnia wieku % kobiet średnia wieku % kobiet 51 23, , , , , , , , ,9 Bułgaria 48 22,1 Chorwacja 53 26,1 Czechy 49 21, , ,0 Francja 55 26, , ,8 Hiszpania 52 37, , ,5 Holandia 45 39, , ,2 Meksyk 48 27, , ,5 Meksyk 50 36,5 Meksyk 49 11,5 51 5,2 50 9,6 Poszczególne kręgi elity dość wyraźnie różnią się od siebie. Poniżej zamieści- Niemcy 47 16,0 liśmy ich uzupełniającą charakterystykę pozwalającą na bardziej precyzyjną Rumunia 48 45,3 ocenę ich cech, a także na porównanie tam, gdzie było to zasadne i możliwe z elitami innych państw. Słowacja Szwecja ,0 17, , ,2 Elita parlamentarna Posłowie i senatorowie Szwecja USA Włochy ,4 21,8 21,1 69 b.d. 21,9 b.d. 60 b.d. 21,9 b.d. Aby ocenić podstawowe cechy naszej elity parlamentarnej, warto porównać ją z dostępnymi danymi dotyczącymi elity parlamentarnej w innych państwach. W tym celu posłużymy się danymi Unii Międzyparlamentarnej podającej średnią wieku członków poszczególnych izb oraz odsetek kobiet piastujących mandaty w każdej z nich. Najmłodszą elitę parlamentarną mają Belgia i Słowacja (47 lat), najstarszą Wielka Brytania (60), Stany Zjednoczone (58), a także Ukraina (54), Hiszpania i Włochy (53). Gdyby jednak pominąć w tym zestawieniu niepochodzącą z wyborów brytyjską Izbę Lordów, Brytyjczycy okażą się państwem ze stosunkowo młodą elitą parlamentarną. Polska średnia 52 lata jest umiarkowana, ale bliższa europejskim maksimom niż krajom o niskiej średniej wieku. Tabela 8. Reprezentacja kobiet w wybranych parlamentach i średnia wieku deputowanych Źródło: Dane Międzynarodowej Unii Parlamentarnej (IPU), Global Parliamentary Report, (dostęp ). W przypadku Francji, Niemiec i Węgier dane na podstawie stron internetowych parlamentów: i (dostęp ) 24 25

14 Wysoki odsetek kobiet spotykamy w parlamencie szwedzkim (45,0 proc.), nieco niższy w holenderskim i belgijskim (38,0 proc.), niemieckim (37,0 proc.) i hiszpańskim (36,0 proc.). Najniższą reprezentację kobiet mają elity parlamentarne Ukrainy (8,0 proc.), Rumunii (10,0 proc.), Słowacji (17,0 proc.) i Stanów Zjednoczonych (18,0 proc.). Polska z odsetkiem 22 proc. udziału kobiet w składzie obu izb lokuje się bliżej tego drugiego bieguna. Wiek w rozbiciu na posłów, którzy weszli do Sejmu z poszczególnych list, pokazuje przy tym istotne różnice między PSL (58 lat) a Ruchem Palikota (44 lata). Średni wiek posłów PO i PiS to 51 lat, a posłów SLD 52 lata. Gdy chodzi o udział kobiet w poszczególnych grupach politycznych (według list wyborczych), to największą reprezentację posiadała w 2011 r. PO (34,8), a najniższą PSL (7,1 proc.). W środku z wynikiem bliskim średniej lokował się PiS (20,8), a słabszy wynik notowały obie partie lewicy SLD (14,9) i Ruch Palikota (12,5). Interesujący jest fakt, że w przypadku PSL obie zmienne: średni wiek i odsetek kobiet odróżniają tę partię wyraźnie od całej reszty. I to, mimo faktu, że kierownictwo tej partii jest dość młode Pawlak, Kalinowski, Piechociński, to politycy, którzy urodzili się na przełomie lat 50. i 60. Senatorowie są starsi od posłów średnio o 7 lat, przy czym ci, którzy kandydowali z poparciem PO, są dodatkowo starsi od kandydatów wspieranych przez PiS (59 lat wobec 56). Spośród 13 kobiet zasiadających w Senacie 8 zdobyło swoje mandaty z poparciem PO (12,0 proc. ogółu senatorów z poparciem PO), 4 PiS (13,0 proc.), jedna PSL. Wśród posłów najpopularniejszą uczelnią jest podobnie jak w przypadku ogółu badanych Uniwersytet Warszawski, ale odsetek jego absolwentów jest nieco wyższy niż w przypadku ogółu parlamentarzystów i wynosi 9,8 proc. W czołówce ukończonych uczelni znajdują się jeszcze Uniwersytety: Jagielloński, Wrocławski i Adama Mickiewicza. Największe grupy posłów ukończyły studia w Warszawie (18,7 proc.), Krakowie (13,0 proc.) i Poznaniu (9,8 proc.). Co ciekawe, aż 60 proc. posłów jest absolwentami uniwersytetów i uczelni pedagogicznych. Blisko 14 proc. ukończyło uczelnie techniczne. proc. senatorów ukończyło studia w Warszawie, 12,0 proc. w Krakowie, po 10,0 proc. w Poznaniu i Łodzi. Posłowie do parlamentu europejskiego Dodatkową okazją do porównań w obrębie krajów Unii Europejskiej jest zestawienie reprezentacji poszczególnych krajów w Parlamencie Europejskim. Oczywiście, należy wziąć pod uwagę to, że posłowie do tego gremium odgrywają różną rolę na scenie politycznej każdego z państw członkowskich. Jednak samo porównanie podstawowych trzech czynników: średniej wieku, odsetka kobiet i przeciętnej długości sprawowania mandatu (nieprzerwanej) coś nam o poszczególnych elitach politycznych mówi. Polscy członkowie PE są nieco młodsi od średniej europejskiej. Jedynie reprezentanci Bułgarii, Chorwacji i Holandii są wyraźnie młodsi od naszych parlamentarzystów. Doświadczenie w pracach parlamentarnych nie odbiega od średniej, a zważywszy na krótki, dziewięcioletni w momencie pomiaru czas członkostwa Polski w UE nie skłania do dodatkowych komentarzy. Istotną różnicą jest natomiast odsetek kobiet, podobnie jak w przypadku parlamentów narodowych, wyraźnie niższy od średniej europejskiej, wyższy jedynie od reprezentantów Słowacji. Warto jednak stwierdzić, że wybory 2009 r. odbywały się jeszcze przed wprowadzeniem mechanizmów wyrównujących obecność kobiet na listach, a zatem można się spodziewać, że w 2014 r. ich odsetek w grupie posłów do PE ulegnie zwiększeniu. W przypadku grupy senatorów odsetek absolwentów uczelni uniwersyteckich i pedagogicznych jest nieco niższy (49,0 proc.), wyższy natomiast absolwentów uczelni technicznych (19,0 proc.) i rolniczych (14,0 proc.). 15,

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne migracje zarobkowe

Zagraniczne migracje zarobkowe Zagraniczne migracje zarobkowe RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego

Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego Waldemar Wojtasik Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego Wprowadzenie 1 Wybory do sejmików wojewódzkich są płaszczyzną rywalizacji politycznej, której specyfika w stosunku do innych

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku?

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Bartosz Dominiak Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Pierwotnie tekst niniejszego opracowania powstał jako praca dyplomowa pod kierunkiem red. Sławomira Kosielińskiego w ramach studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

"Uczelnie wyższe w regionie lubelskim" Ekspertyza

Uczelnie wyższe w regionie lubelskim Ekspertyza PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 W KONTEKŚCIE ANALIZ STATYSTYCZNYCH Dominik Antonowicz "Uczelnie wyższe w regionie lubelskim"

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UDZIELAJĄCE BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT CZĄSTKOWY

PODMIOTY UDZIELAJĄCE BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT CZĄSTKOWY BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A PODMIOTY UDZIELAJĄCE BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT CZĄSTKOWY PODMIOTY UDZIELAJĄCE BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Diagnoza stanu szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Firmy Klubu Partnera UEP na wielkopolskim rynku pracy

Firmy Klubu Partnera UEP na wielkopolskim rynku pracy UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Firmy Klubu Partnera UEP na wielkopolskim rynku pracy Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Orczyka Poznań 2011 Projekt badawczy sfinansowany ze środków Członków Klubu Partnera

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ

RAPORT O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ Niniejszy dokument został przyjęty uchwałą Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w styczniu 2011 Projekt okładki: Robert P. Stachowicz Przygotowanie do druku: Izabela A. Surga

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLITYCZNE 2009

PREFERENCJE POLITYCZNE 2009 PREFERENCJE POLITYCZNE 2009 POSTAWY - IDENTYFIKACJE - ZACHOWANIA Redakcja naukowa Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik Katowice 2010 Recenzent: Dr hab. Mariusz Kolczyński Projekt okładki: Jarosław Wichura

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY

ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Raport z badań Opracowanie: dr Robert Furtak dr Marcin Lipowski

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 3 (18) MAJ CZERWIEC 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowni Państwo! Administracja rządowa zyskała kolejny, po kodeksie

Bardziej szczegółowo

Aktywność kobiet w życiu publicznym czyli Bez kobiet ani rusz

Aktywność kobiet w życiu publicznym czyli Bez kobiet ani rusz Kongres Partii Prawo i Sprawiedliwość KRAKÓW, 31.01.2009 01.02. 2009 PANEL PRZEDKONGRESOWY Aktywność kobiet w życiu publicznym czyli Bez kobiet ani rusz KRAKÓW, 30.01.2009 NOVOTEL CENTRUM KRAKÓW, UL. T.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus w opinii. polskich studentów

Program Erasmus w opinii. polskich studentów Program Erasmus w opinii polskich studentów Rok akademicki 2010/11 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2013 Wydanie publikacji sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wizerunek waluty EURO w polskich mediach elektronicznych

Wizerunek waluty EURO w polskich mediach elektronicznych Wizerunek waluty EURO w polskich mediach elektronicznych na podstawie badania mediów elektronicznych w okresie: 1 stycznia 2008 20 lipca 2012 opracowany dla Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A 2 Spis treści Spis treści... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Doing Business w Polsce 2015

Doing Business w Polsce 2015 Doing Business w Polsce 2015 PORÓWNANIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ SPÓŁKI KRAJOWE W 18 MIASTACH ZE 188 INNYMI GOSPODARKAMI 2015 Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa

Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez Słuchaczy KSAP w oparciu o badania własne,

Bardziej szczegółowo

Jak realizować Strategię Lizbońską

Jak realizować Strategię Lizbońską Jak realizować Strategię Lizbońską w regionach? Regiony i Rozwój Warszawa 2007 Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Gospodarki Redakcja naukowa: Mariusz-Jan Radło Wydawca Instytut

Bardziej szczegółowo