Ojców to naszych obyczaj prastary Rodzinnej niwy maluje dostatek. Symbol braterstwa, miłości i wiary Święty opłatek K.Kraszewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ojców to naszych obyczaj prastary Rodzinnej niwy maluje dostatek. Symbol braterstwa, miłości i wiary Święty opłatek K.Kraszewski"

Transkrypt

1 ISSN: X Nr 6/2012 ROK X Grudzień WIADOMOŚCI LISEWSKIE Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo. Ojców to naszych obyczaj prastary Rodzinnej niwy maluje dostatek. Symbol braterstwa, miłości i wiary Święty opłatek K.Kraszewski Mieszkańcy Gminy Lisewo! Przed nami najpiękniejsze z polskich świąt, czas spotkań w gronie rodziny, przyjaciół, serdecznych życzeń i szczerych rozmów. Życzymy, by atmosfera Świąt Bożego Narodzenia, ciepło wigilijnych spotkań dodały sił i nadziei na pomyślną przyszłość, by w Nowym Roku spełniały się życzenia składane podczas tradycyjnego dzielenia się opłatkiem. Życzę poczucia bezpieczeństwa, spokojnego myślenia o dniu jutrzejszym każdego z nas, z naszych rodzin, małych Ojczyzn i naszego Kraju, współdziałania dla poprawy warunków życia, realizacji osobistych i wspólnych planów. By dobre nowiny jak najczęściej odwiedzały nasze domy, By panowała w nich ciepła rodzinna atmosfera i szczęście Jerzy Cabaj Wójt Gminy Lisewo Mieczysław Szymborski Przewodniczący Rady Gminy Lisewo

2 Z sesji Rady Gminy Lisewo W dniu 22 listopada br. odbyła s i ę X X S e s j a R a d y G m i n y L i s e w o. P r z e w o d n i c z ą c y R a d y Mieczysław Szymborski otworzył XX Sesję i powitał wszystkich zebranych. Na sesję zaproszono przedstawicieli z biura projektów architektonicznych, którzy przedstawili prezentację, dotyczącą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisewo. Prezentacja składała się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczyła opracowania ekofizjograficznego, w którym przedstawione zostało kompleksowe rozpoznanie zasobów środowiskowych Gminy Lisewo. W części drugiej zaś zaprezentowano graficzne r o z m i e s z c z e n i e g m i n y L i s e w o w przestrzeni. Omówiona została struktura organizacyjna gminy - sołectwa, sytuacja społeczno - gospodarcza, a także zagadnienia związane z zagrożeniami środowiska, które występują na terenie naszej gminy. Ukazano również rozmieszczenie w przestrzeni największych zakładów pracy, a także największych gospodarstw rolnych, występujących na obszarze naszej gminy. Omówiona została również struktura naszych dróg, a także jak ma przebiegać planowana obwodnica Lisewa. W z w i ą z k u z p l a n o w a n ą przebudową drogi wojewódzkiej, powstać ma ścieżka pieszo - rowerowa na całym jej odcinku. W planach ujęto także budowę przystanku PKP w Pniewitem. Po zakończeniu prezentacji radni mogli zadawać pytania, na które specjaliści z biura projektów architektonicznych udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Następnie Wójt Jerzy Cabaj, jak i przewodniczący poszczególnych komisji s t a ł y c h p r z e d s t a w i l i i n f o r m a c j ę z działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie nastąpiło odczytanie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych. Kolejnym ważnym punktem było podjęcie uchwał w sprawie: - obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok: 1) z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt. - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok: 1) od gruntów: a ) z w i ą z a n y c h z p r o w a d z e n i e m działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,45 zł od 1 ha powierzchni, c)pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności g o s p o d a r c z e j o r a z o d b u d y n k ó w mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności g o s p o d a r c z e j w z a k r e s i e o b r o t u kwalifikowanym materiałem siewnym 9,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 2,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych: 1) od samochodów ciężarowych, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, o dopuszczalnej m a s i e c a ł k o w i t e j p o j a z d u : a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie zł, c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton zł; 3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 765 zł, c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton zł; 7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a)mniej niż 30 miejsc zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc zł. Po za tym uchwalono program współpracy w r o k u G m i n y L i s e w o z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Radni także zmienili budżet gminy Lisewo na 2012 rok oraz statut Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie. W z w i ą z k u z p o d j ę t y m i uchwałami od 1 stycznia 2013 roku obowiązywać będą nowe stawki podatku r o l n e g o, p o d a t k u o d ś r o d k ó w transportowych, a także podatku od nieruchomości. Szczegółowe informacje, dotyczące obowiązujących od nowego roku stawek zostały umieszczone na Biuletynie I n f o r m a c j i P u b l i c z n e j - Na zakończenie XX sesji Rady Gminy, Przewodniczący Mieczysław Szymborski w imieniu swoim, jak i rodziców dzieci dojeżdżających do szkoły podziękował Wójtowi za nowo powstały przystanek autobusowy w Kamlarkach. O g ł o s z e n i e W dniu 28 grudnia br. o godz w sali narad w Gminnym Gimnazjum przy Lisewie odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy. Głównym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 rok. Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Lisewo GABINET STOMATOLOGICZNY ul. Toruńska 15, Lisewo PRZYJĘCIA PACJENTÓW W RAMACH NFZ Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Rejestracja na wizytę pod nr. telefonu lub osobiście. Pacjenci chcący skorzystać z bezpłatnych protez mogą zapisywać się na listę osób oczekujących. Dla osób, które otrzymały protezy do r. NFZ nie wymaga minięcia okresu 5 lat do otrzymania nowych uzupełnień protetycznych. Tomasz Żary

3 Mamy czym się chwalić Podsumowując minioną kadencję Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję prezentujemy pokrótce podjęte w tym czasie działania: 1. Og?aszali?my konkursy w ramach dzia?a?: - Odnowa i rozw?j wsi - 2 nabory (8 wniosk?w, 8 rozpatrzonych pozytywnie), - Ma?e projekty - 2 nabory (13 wniosk?w, 12 rozpatrzonych pozytywnie), - T w o r z e n i e i r o z w? j mikroprzedsi?biorstw - 2 nabory - (3 wnioski, 2 rozpatrzone pozytywnie), - R??nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej - 2 nabory (3 wnioski, 2 rozpatrzone pozytywnie).??cznie zosta?o z?o?onych 27 wniosk?w z czego do dofinansowania zosta?o wybranych 24. Spo?r?d nich 16 zosta?o ju? rozliczonych (beneficjenci otrzymali p?atno?ci ostateczne), na 4 wnioski s? podpisane umowy (zadania s? w trakcie realizacji), 4 wnioski s? w trakcie oceny formalnej dokonywanej przez ARiMR, natomiast 1 beneficjent wycofa? si? z dofinansowania na etapie oceny formalnej dokonywanej przez Urz?d Marsza?kowski Wojew?dztwa Kujawsko - Pomorskiego. Zakresem wniosk?w obj?te by?y g??wnie zadania inwestycyjne, us?ugowe, kulturalne, przyczyniaj?ce si? do rozwoju turystyki. 2. P r z e p ro w a d z i l i?m y k o n k u r s y aktywizuj?ce spo?eczno?? - kulinarne, fotograficzny, na pisank? wielkanocn?, wiedzy o obszarze LGD, o programach unijnych. 3. Przeprowadzili?my szereg imprez p r o m o c y j n o - k u l t u r a l n o - integracyjnych m.in. Maj?wka z LGD Vistula, Dzie? pieczonego ziemniaka, Cudze chwalicie swego nie znacie, itp. 4. Przeprowadzili?my warsztaty kulinarnei florystyczne. 5. Zorganizowali?my rajd rowerowy. 6. Zorganizowali?my konferencje: m.in.??cz? nas dobre praktyki, na kt?rej zosta?y zaprezentowane przyk?ady wsp??pracy organizacji pozarz?dowych z jednostkami s a m o r z? d? w t e r y t o r i a l n y c h, przedsi?biorcami, lokalnymi wytw?rcami i innymi organizacjami czy Produkt lokalny a?rodki z UE. 7. Zrealizowali?my projekt wsp??pracy - wydana zosta?a publikacja w ilo?ci 2000 szt. oraz karty pocztowe prezentuj?ce poszczeg?lne Gminy i ich atrakcje. Projekt realizowany by? w partnerstwie ze wszystkimi L o k a l n y m i G r u p a m i D z i a?a n i a z Wojew?dztwa Kujawsko - Pomorskiego. W dniu r. z?o?ony zosta? drugi projekt pn. Wiedza i do?wiadczenie lokalnych lider?w z obszaru LGD Vistula - Terra Culmensis i Wieczno. Projekt b?dzie realizowany w 2013 r., 8. Szkolili?my cz?onk? w organ? w decyzyjnych) Zarz?d LGD, Rada LGD (pracownik?w biura oraz przeprowadzili?my szkolenie dla mieszka?c?w zainteresowanych ubieganiem si? o dofinansowanie w ramach w/w konkursów. Dodatkowo u c z e s t n i c z y l i ś m y w s z k o l e n i a c h organizowanych przez instytucje zewnętrzne. 9.Przeprowadziliśmy kursy i szkolenia mające na celu zdobycie kwalifikacji z a w o d o w y c h c z y n a b y c i e n o w y c h umiejętności z zakresu: florystyki, wikliniarstwa, fryzjerstwa, zdobienia paznokci, wizażu i makijażu, rękodzieła artystycznego, haftowania, szydełkowania, filcowania, pozyskiwania funduszy unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, obsługi kas fiskalnych, księgowości komputerowej, tworzenia sztucznej biżuterii, w tym biżuterii z filcu, wytwarzania mydeł i tworzenia świec ozdobnych, tańca hip - hop, standardowego i latynoskiego oraz dancehall, a także języka angielskiego dla dzieci. Prowadziliśmy Klub Aktywnej Kobiety, w którym kobiety miały okazję poznać zasady dbania o zdrowie (profilaktyka i metody diagnostyki najczęściej występujących nowotworów), o urodę (warsztat kosmetyczny), nauczyć się przygotowania stroików świątecznych i dekoracji stołu wigilijnego, wypieku ciast tradycyjnych czy też poznać techniki i zasady samoobrony. 10. Promowaliśmy nasz region m.in. poprzez zakup i usytuowanie na granicach LGD tablic informacyjno - promocyjnych tzw. witaczy, druk ulotek o LGD, o gospodarstwach agroturystycznych, zakup gadżetów promocyjnych, udział w kilkunastu imprezach o charakterze lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim ) w Jarmarkach: Wielkanocnym i Adwentowym w Przysieku, w Festiwalach Smaku w Grucznie, w Dożynkach Wojewódzkich w Chełmnie, Czernikowie, Dobrzyniu, w Barwach Lata Darach Jesieni w Przysieku, w Świętach Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w D n i u P s z c z e l a r z a w C h e ł m n i e, w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach, w dożynkach gminnych i dożynkach powiatowych, gdzie wspólnie z naszymi mieszkańcami prezentowaliśmy produkty z obszaru naszego działania. 11. Utworzyliśmy Punkt Informacyjny o środkach z PROW , PO KL i RPO W K-P ze szczególnym uwzględnieniem Programu Leader. Dziękujemy wszystkim osobom, zarówno członkom LGD jak i pozostałym mieszkańcom, za ogromne zaangażowanie i pomoc przy realizacji zadań wdrażanych przez nasze stowarzyszenie. Mamy nadzieję, że nasza praca, choć w małym stopniu, przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców z obszaru LGD. Jednocześnie zapewniamy, że w kolejnej kadencji dołożymy wszelkich starań by podejmowane działania realizowane były w sposób rzetelny i spełniający oczekiwania lokalnej społeczności. Z a r z ą d L o k a l n e j G r u p y D z i a ł a n i a,,vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję Strona 3 Ważne numery telefonów Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, tel , fax , Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj, tel , Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie ul. Gen. Józefa Hallera 33, tel , Urząd Pocztowy w Lisewie ul. Wybudowanie Wąbrzeskie, tel , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie ul. Toruńska 15, tel Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne w Lisewie ul. Boczna 13, tel Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie ul. Toruńska 14,tel , Gabinet Rehabilitacyjny w Lisewie ul. Toruńska 15, tel Gabinet Stomatologiczny w Lisewie ul. Toruńska 15, tel , Gminne Przedszkole w Lisewie ul. Toruńska 15, tel , Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie, ul.. Toruńska 15, tel , Parafia Rzymsko - Katolicka w Lisewie ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1, tel , Szkoła Podstawowa w Lisewie ul. Toruńska 16,tel , Szkoła Podstawowa w Krusinie tel Gminne Gimnazjum w Lisewie ul. Toruńska 17,tel , Gminna Spółdzielnia,,Samopomoc Chłopska ul. Chełmińska 11,tel , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lisewie ul. Ks. Augustyna Łebińskiego 2A/1, tel , Bank Spółdzielczy w Lisewie ul. Chełmińska 30, tel , Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie ul. Chełmińska 49, tel , Punkt Apteczny "Pod Lwem" Lisewo, ul. Gen. Józefa Hallera 24, tel , Restauracja,,Nad Stawem Lisewo, ul. Gen. Józefa Hallera 19, tel Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

4 Strona 4 Przetarg na zimowe utrzymanie dróg W związku z nadchodzącą zimą, jak co roku, w naszej gminie został ogłoszony przetarg na odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych w stanie umożliwiającym bezpieczny przejazd. Przetarg został podzielony na 5 zadań, do których zostały przypisane poszczególne miejscowości. Podział ten z pewnością umożliwi szybsze i łatwiejsze zadbanie o stan dróg Gminy Lisewo poprzez zatrudnienie kilku firm do pracy w różnych obszarach. Zadania obejmowały następujące miejscowości: - Zadanie nr 1 - dotyczyło Kornatowa, Strucfonia, Lipienka, Drzonowa i Lisewa - części miejscowości położonych na południe od drogi wojewódzkiej nr Zadanie nr 2 - dotyczyło Mgoszcza, Malankowa, Chrust i Lisewa - części miejscowości położonych na północ od drogi wojewódzkiej nr 548, a także część miejscowości Pniewite od linii kolejowej do granicy z Lisewem i Malankowem. - Zadanie nr 3 - obejmowało Pniewite, Krajęcin, Piątkowo, Linowiec i Wierzbowo oraz część Krusina i Kamlarek - obszary położone na północ od drogi wojewódzkiejnr Zadanie nr 4 - zawierało takie miejscowości jak: Błachta, Bartlewo i Tytlewo, a także część Krusina i Kamlarek - obszary położone tym razem na południe od drogi wojewódzkiej nr Zadanie nr 5 - dotyczyło zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie całej Gminy Lisewo przy użyciu ciągnika wyposażonego w pług wirnikowy. P o d s t a w o w y m w y m o g i e m u m o ż l i w i a j ą c y m w z i ę c i e u d z i a ł u w p r z e t a r g a c h b y ł o p o s i a d a n i e odpowiedniego zaplecza technicznego, zawierającego sprzęt niezbędny do skutecznego wykonania ustalonych zadań. Pierwszym wymogiem było więc posiadanie ciągnika z napędem na 4 koła o mocy minimalnej 140 KM, wyposażonym w n a s t ę p u j ą c y s p r z ę t : - pług odśnieżający jednostronny ogumiony, - pług odśnieżający dwustronny. Co więcej, w zadaniu 5, jak już wcześniej zostało wspomniane, należało posiadać także pług wirnikowy. Oprócz tego, każda osoba biorąca udział w przetargu, musiała spełnić szereg i n n y c h w a r u n k ó w t a k i c h j a k : 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają o b o w i ą z e k i c h p o s i a d a n i a, 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia w rozpatrywanej branży, 3 ) d y s p o n o w a n i e o d p o w i e d n i m potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) ekonomiczną i finansową zdolność do wykonania zamówienia. Po dokonaniu analizy złożonych o f e r t w y ł o n i o n o n a s t ę p u j ą c y c h wykonawców: 1) Zadania nr 1, 2 i 3 - wygrała Firma Handlowo - Usługowa ALES TECH, Adam Prządka, Stolno 1, Stolno. 2) Zadanie nr 4 - wygrała firma TRANSDAM Dams Michał, Folgowo 7, Papowo Bisk. 3) Zadanie nr 5 - wygrała firma TRANSPORT CIĘŻAROWY Mazur Daniel, Malankowo 51, Lisewo. Termin realizacji zamówienia na żądaną usługę obejmuje okres od 25 listopada 2012 roku do 31 marca 2013 roku. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w naszej gminie A.J. Wychodząc naprzeciw rozwojowi t e c h n i c z n e m u w n a s z e j g m i n i e w l i s t o p a d z i e b i e ż ą c e g o r o k u zorganizowano przetarg w trybie nieograniczonym dotyczący wyboru wykonawcy na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lisewo. Przedmiotem zamówienia jest budowa 165 sztuk oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie gminy L i s e w o w d w ó c h e t a p a c h : * I etap obejmujący miejscowości: Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, L i n o w i e c, L i p i e n e k s z t u k * II etap obejmujący miejscowości: Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Pniewite, Piątkowo, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo - 68 sztuk oraz 1 dodatkowej sztuki oczyszczalni ścieków w miejscowości Mgoszcz. Oczyszczalnia powinna składać się z: - Osadnika wstępnego o pojemności 4,0 m3 pełniącego rolę komory oczyszczania beztlenowego, w której gromadzi się osad w s t ę p n y i n a d m i e r n y, - K o m o r y z ł o ż a b i o l o g i c z n e g o o pojemności 2,5 m3, w której zachodzi g ł ó w n y p r o c e s o c z y s z c z a n i a w f o r m i e t l e n o w e j, - Osadnika wtórnego o pojemności 1,5 m3 służącego do gromadzenia osadu nadmiernego. W komorze tej powinna znajdować się pompa typu PM zapewniająca transport osadu nadmiernego do pierwszej komory skąd wraz z osadem wstępnym z o s t a n i e u s u n i ę t y. P o m p a m u s i b y ć z b u d o w a n a z e l e m e n t ó w całkowicie odpornych na korozję. Całość oczyszczalni powinna znajdować się w jednym monolitycznym zbiorniku wykonanym z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym lub PE, PEHD o całkowitej pojemności 8 m3 oraz posiadać: - dmuchawę o mocy 160 Watt o wydajności 10,5 m3/h; - dyfuzor drobno pęcherzykowy wykonany z PVC - pompę typu PM (mamutowa). Wykonawcy zobowiązani będą do: - zapewnienia materiałów niezbędnych do prowadzenia robót wraz z ich transportem, - organizacji i utrzymania zaplecza technicznego w czasie budowy, - pełnej obsługi geodezyjnej oraz i n w e n t a r y z a c j i p o w y k o n a w c z e j, - przekazania użytkownikowi 1 litra preparatu na bazie efektywnych mikroorganizmów celem zwiększenia efektywności pracy przydomowej oczyszczalni ścieków, Wykonawca umożliwi użytkownikom przydomowych oczyszczalni udział w: a) w odbiorze robót zanikających i u l e g a j ą c y c h z a k r y c i u b ) w o d b i o r z e o s t a t e c z n y m : - pozostawienie placu budowy w należytym Porządku, - udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy. Ofertę związaną z tym projektem złożyło 7 firm. W chwili obecnej trwa ocena złożonych ofert. Projekty i kosztorysy znajduja się na biuletynie informacji publicznej naszej gminy - A.J.

5 V Edycja POKL zakończona pomyślnie G m i n n y O ś r o d e k P o m o c y Społecznej w Lisewie w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. w ramach p r o j e k t u s y s t e m o w e g o, współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII,,Promocja integracji społecznej D z i a ł a n i e 7. 1,, R o z w ó j i u p o w s z e c h n i a n i e a k t y w n e j integracji realizował projekt pn.,,aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Celem głównym naszego projektu było zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Lisewo oraz zmniejszenie ich niezaradności życiowej, poprzez realizacje działań umożliwiających im przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej. Cel ten zrealizowaliśmy poprzez zorganizowanie cyklicznych szkoleń p o d n o s z ą c y c h k w a l i f i k a c j e i umiejętności zawodowe oraz społeczne uczestników projektu w oparciu o zawarte kontrakty socjalne oraz o umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej Klub Wsparcia Społecznego (PAL KWS) ukierunkowanego na zmotywowanie do podjęcia pozytywnych zmian i ponownej integracji ze s p o ł e c z e ń s t w e m, a w d a l s z e j perspektywie reintegracji zawodowej. PAL KWS wykorzystywał elementy aktywizacji społecznej jakim były m.in. asystent rodziny oraz poradnictwo grupowe w zakresie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych. Uczestniczki wraz z otoczeniem w ramach PAL KWS uczestniczyły także w wyjazdach integracyjnych do Myślęcinka oraz multikina. W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. działaniami w ramach projektu objęliśmy 21 osób wraz z otoczeniem (rodziny). W miesiącu marcu odbył się cykl spotkań z doradcą zawodowym mający na celu wskazanie aktywnych form poszukiwania pracy, przygotowanie listu CV i motywacyjnego, przygotowanie i stymulacja rozmowy kwalifikacyjnej, a także poznanie słabych i mocnych stron każdego z uczestników. W spotkaniach udział wzięło 13 osób w rezultacie czego stworzono 13 Indywidualnych Planów Działania,,ABC Komputera. Kolejnym etapem realizacji działań projektu było zrealizowanie w maju i czerwcu 2012 r. Kursu uczestników projektu uzyskując certyfikat ukończenia kursu. Niektórzy z naszych podopiecznych pierwszy raz mieli okazję pracować z komputerem. Dzięki temu działaniu uczestnicy nabyli niezbędne umiejętności do pozyskiwania informacji w Internecie oraz nauczyli się wykorzystywać komputer, jako narzędzie pracy i zabawy. W okresie od czerwca do września realizowano kurs prawa jazdy kat.,,b, w którym udział wzięło 13 uczestników; t y l u t e ż u c z e s t n i k ó w u z y s k a ł o zaświadczenia o ukończeniu kursu. Na 14 grudnia zaplanowano spotkanie z uczestnikami projektu podsumowujące realizację działań. Beneficjentami wszystkich szkoleń były osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej objęte pomocą tut. Ośrodka. Informujemy, że w przyszłym roku po raz szósty przystępujemy do realizacji p r o j e k t u s y s t e m o w e g o współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII,,Promocja integracji społecznej Działanie 7.1,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pn.,,aktywizacja rodzin d y s f u n k c y j n y c h, b e z r o b o t n y c h i korzystających z pomocy społecznej. Podczas doboru uczestników realizowana będzie zasada równych szans w związku z tym wszystkie chętne, pełnoletnie, bezrobotne osoby prosimy o zgłaszanie swoich potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w jakich szkoleniach chcieliby Państwo wziąć udział) w tut. Ośrodku do końca grudnia br. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się r. o godz w Sali Sesyjnej przy ul.toruńskiej (obok gimnazjum) Pierwszeństwo przy rekrutacji będą miały osoby objęte pomocą społeczną. K i e r o w n i k O ś r o d k a Pomocy Społecznej w Lisewie Teresa Jamka Strona 5 Wielka Orkiestra znowu zagra w Lisewie Jak co roku w Gminnej Bibliotece w Lisewie zawiązał się sztab WOŚP. XXI Finał Orkiestry planowany jest na weekend stycznia 2013r. W sobotę, odbędą się k o n c e r t y z e s p o ł ó w r o c k o w y c h w Restauracji Nad Stawem, a w niedzielę 13 stycznia spotkamy się na rozgrywkach Piłki Halowej ALPHa oraz koncercie w auli przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie. Zwięczeniem finału będzie światełko d o n i e b a o r a z k o n c e r t w Autsajder- barze w Drzonówku.Podczas w s z y s t k i c h i m p r e z p r o w a d z i m y s p o r o licytacji, a wolontariusze kwestować będą na rzecz Ratowania życia dzieci oraz godnej opieki medycznej seniorów. Więcej informacji znajdziecie na plakatach, które pojawią się na terenie naszej gminy. W s z y s t k i c h c h ę t n y c h d o współpracy (wolontariuszy, darczyńców) zapraszamy do kontaktu ze Sztabem. Gminna Bibliotek Publiczna w Lisewie, ul. Toruńska 15, Tel , e mail: Sie ma! M. Szpręglewska, szef sztabu Adam Jurzysta INFORMACJA Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WODA: - 2,58 zł/m3 - dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy Lisewo (Zakład Mięsny Ritter, Spółdzielnia Mleczarska) - 3,27 zł/m3 - dla przedsiębiorców obcych ŚCIEKI: - Ritter - 9,02 zł/m3 - Mleczarnia - 8,05 zł/m3 - Dowożone - spoza terenu gminy Lisewo - 16,88 zł/m3 - Przedsiębiorcy obcy 7,41 zł/m3 Taryfy nie zawierają podatku VAT.

6 Strona 6 Obraz Matki Bożej w Lisewie Koniec października był dla mieszkańców naszej parafii czasem szczególnym, albowiem w dniach października odbyła się u nas uroczysta wizytacja obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Uroczystość była prowadzona przez księdza biskupa Andrzeja Suskiego wraz z proboszczem naszej parafii ks. prał. dr Gerardem Gromowskim oraz ks. wikariuszem Mariuszem Matusiakiem. Dodatkowo do Lisewa na uroczystą peregrynację przybyli księża z różnych parafii dekanatu chełmińskiego, a także dwaj paulini, z których jeden był kierowcą samochodu - kaplicy, którym przewożono obraz, natomiast drugi, o. Piotr Piechocki, prowadził od środy do p i ą t k u r e k o l e k c j e z w i ą z a n e z przybyciem obrazu. Specjalnie na tą uroczystość zostały przygotowane 3 banery o tematyce związanej z Obrazem Matki Bożej. Jeden z nich został zrobiony przez mieszkańca naszej wioski, natomiast dwa pozostałe zakupiono. Na uznanie zasługuje postawa jaką zaprezentowali motocykliści z Lisewa, którzy sami utworzyli specjalną eskortę dla świętego obrazu towarzysząc mu aż do miejsca uroczystego powitania. Msza święta prowadzona przez ks. Biskupa Procesja przeniesienia obrazu do kościoła rozpoczęła się od przemówienia księdza proboszcza później głos zabrał Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj, a po nim kolejno przedstawiciele rodzin katolickich, ruchów katolickich, młodzież akademicka i dzieci. Po wystąpieniach jako pierwsi obraz nieśli przedstawiciele straży pożarnej, później ojcowie, dalej matki, następnie siostry zakonne, nauczyciele, młodzież uniwersytecka i od bram cmentarza przykościelnego do samego ołtarza w świątyni ponownie straż pożarna. Uroczyste powitanie obrazu w Lisewie B a r d z o o d p o w i e d z i a l n ą postawę zaprezentowali nasi strażacy, którzy przez cały czas szli w otoczeniu ludzi niosących obraz, aby w razie potrzeby wspomóc ich w tym zadaniu. Sam obraz był ciężki, ważył ponad 60kg więc asekuracja była konieczna dla bezpieczeństwa. Po wniesieniu obrazu do kościoła odbyła się uroczysta msza święta odprawiona przez księdza biskupa oraz zebranych kapłanów. W mszy uczestniczyli przedstawiciele władz gminy z p. Wójtem na czele, c z ł o n k o w i e r ó ż n y c h r u c h ó w działających w naszej okolicy, a także tłumy wiernych.w niedzielę o godz. 12 straż przewiozła obraz do kaplicy Sióstr Zakonnych w Pniewitem, a z kolei o 15 po Jego powrocie do świątyni w Lisewie odbyło się pożegnanie. Około godz wyniesiono obraz do samochodu - kaplicy. Na sam koniec ojciec paulin gorąco podziękował za wspaniałe przygotowanie duchowe wiernych, przygotowanie świątyni oraz za całość o p r a w y t o w a r z y s z ą c e j t e m u wydarzeniu. Do naszej parafii obraz przybył z Wabcza, a następnie z Lisewa został przewieziony do chełmżyńskiego dekanatu, który rozpoczyna Papowo Biskupie. A.J.

7 Już po festiwalu Cały rok trwały przygotowania do tegorocznego Jaszczura, który trwał w tym roku tylko jeden dzień, ale za to bardzo intensywnie! W przeglądzie brały udział zespoły z całej Polski. Niespodzianką było pojawienie się w składzie jury gościa specjalnego, którym był światowej sławy basista Mark Olbrich z Wielkiej Brytanii. Naszymi gośćmi byli również studenci podróżnicy z grupy EUROTRIP z Trójmiasta, którzy podczas swoich wypraw po Europie i Azji reklamowali Festiwal mając umieszczone nasze logo na swoich busach. Jury w składzie: Mark Olbrich (GBR), Sławek Wierzcholski (Nocna Zmiana Bluesa), Sławek Załeński (Manchester), Dariusz Kowalski (HRPP Records) wyłoniło zwycięzcę tegorocznej edycji. Został nim zespół JOLOKIA z Warszawy, który otrzymał statuetkę Jaszczura oraz nagrodę rzeczową. Wyróżnienie i nagrodę otrzymał również zespół SONS OF A WITCH z Torunia. Publiczność z kolei nagrodziła TOMKA JANISZEWSKIEGO z Torunia. Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy. Jury zaznaczyło, iż poziom tegorocznego festiwalu był bardzo wysoki i wyrównany. Ciężko było wybrać najlepszą kapelę. Wszystkie zasłużyły na nagrody. Członkowie zespołów z wielką pasją wysłuchały uwag i zaleceń jurorów, którzy zadbali o przyjazną atmosferę między rywalami. Na imprezie gratulowaliśmy również 30 - lecia pracy artystycznej Sławkowi Wierzcholskiemu i Nocnej Od do r. w Gminnym Centrum Informacji w Lisewie odbywał się ostatni w tym ro k u k u r s p o d s t a w o b s ł u g i komputera. Z m i a n i e B l u e s a. Z a ś p i e w a l i ś m y symboliczne Sto lat : także od zespołów jak i organizatorów, a Sławek częstował wszystkich tortem o,,smaku bluesa. Po wręczeniu nagród, które ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo na scenę wszedł Zespół ZYDECO FLOW, który swoimi folkowo bluesowymi hitami wprowadził publiczność we wspaniały nastrój. Następnie zobaczyć i posłuchać mogliśmy zespołu DUBSKA, Ci utrzymali cudowną atmosferę w rytmie s ł o n e c z n e g o r e g g a e t e j j e s i e n i. O r g a n i z a t o r z y d z i ę k u j ą Kapela ZYDECO FLOW Ostatni raz w tym roku... Było to trzecie w tym roku szkolenie i jak zawsze nie brakowało chętnych. Ośmioro zainteresowanych osób pilnie uczestniczyło w zajęciach, które odbywały się dwie godziny Kursanci po skończonych naukach ze swoim wykładowcą Strona 7 Wszystkim, którzy pomogli w organizacji tegorocznej edycji Jaszczur Music Festival : Gmina Lisewo, Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Chełmnie. Zdjęcia i logo festiwalu - Julia Szpręglewska, zdjęcia Kamil Stępniewski Do zobaczenia za rok! M.Sz. dziennie. Program kursu obejmował trzy działy: - z a p o z n a n i e z z e s t a w e m komputerowym, - wprowadzenie do systemu Windows, - praca z edytorem tekstu MS Word oraz poruszanie się w internecie. W każdym dziale uczestnicy poznawali nowe funkcje komputera oraz jego oprogramowania. Podsumowaniem całego szkolenia był test sprawdzający, który nie sprawił kursantom żadnych problemów. Ponadto każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe zaświadczenia ukończenia kursu. Dziękuję za pilną pracę i uczestniczenie w zajęciach. Rafał Sączawa

8 Strona 8 Hala w Krusinie ruszyła! Od chwili oddania hali sportowej w Szkole Podstawowej w Krusinie minęły ponad dwa miesiące. Dzięki temu lekcje wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej oraz wszelkiego rodzaju zajęcia ruchowe odbywają się w dwóch nowych przestronnych pomieszczeniach do tego przystosowanych. Do udziału w o r g a n i z o w a n y c h w s z k o l e uroczystościach możemy włączyć całą społeczność szkolną bez obawy przed ciasnotą. Z sal sportowych korzystają również uczennice z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pniewitem. H a l a t ę t n i ż y c i e m p o zakończonych zajęciach szkolnych. W godzinach popołudniowych Zajęcia z aeurobiku cieszą się ogromnym zainteresowaniem chętnspotykają się trzy razy w tygodniu, trenując głównie grę w piłkę nożną oraz siatkówkę. Z kolei w piątki grają w tenisa stołowego i doskonalą swe umiejętności cyrkowe. W ś r o d y g o ś c i m y samorządowców naszej gminy, którzy grają w siatkówkę. Dla społeczności lokalnej proponujemy następujące formy ruchowe: aerobik (poniedziałki), siatkówka (wtorki), piłka nożna (czwartki i piątki). W. Chojnicka Nawet najmłodsi korzystają z obiektu Samorządowo - sportowo W hali sportowej w Krusinie odbył się turniej piłki siatkowej, którego uczestnikami byli pracownicy urzędów oraz radni czterech gmin z powiatu chełmińskiego. I tak gmina Lisewo, gościła ekipy z Unisławia, Kijewa i Chełmna. Poziom całych rozgrywek był bardzo wyrównany, bowiem wszystkie mecze toczyły się w zaciętej, ale zarazem przyjaznej atmosferze. Z w y c i ę z c a m i t u r n i e j u z kompletem zwycięstw została drużyna z gminy Chełmno, której kapitanem był sam p. Wójt Krzysztof Wypij. Na drugim miejscu uplasowali się Kijewianie, natomiast na najniższym stopniu podium stanęli gospodarze turnieju, czyli Gmina Lisewo Cały turniej był bardzo dobrze z o r g a n i z o w a n y. N a w s z y s t k i c h uczestników turnieju czekała Reprezentacja Urzędu Gminy w Lisewie drożdżówka oraz kawa i herbata. Na półmetku zawodów wszyscy u d a l i s i ę n a s m a c z n y o b i a d, przygotowany przez Restaurację Nad z Lisewa. Na koniec każdy otrzymał medale oraz koszulki ufundowane przez Wójta Gminy Lisewo. Rafał Sączawa Więcej fotografii na:

9 Strona lecie Dostojnym Jubilatom Państwu Teresie i Wiktorowi Pietrowskim Z okazji diamentowych Godów najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia. W świątecznej atmosferze Szanowni sąsiedzi - mieszkańcy wsi Chrusty Oto znów nastał czas magiczny, świąteczno - noworoczny czas podsumowań, wzruszeń, życzeń Z całego serca życzę Wam, by w te Święta wzruszała Was kolęda i gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie, i nim Gwiazda rozbłyśnie i nim Święta przeminą niech się do Was uśmiechnie Maryja z Dzieciną, a z Gwiazdką - pod lampek łuną jasną, życzę Wam zwykłego ludzkiego szczęścia. Niech Nowy Rok niesie blaski - Bożej chwały - Bożej łaski, byście każdego dnia mogli znajdować zdrowie, radość, szczęście i ludzką życzliwość. O przyjęcie tych ciepłych słów proszę również panie i panów sołtysów gminy Lisewo. Sołtys Wsi Chrusty Renata Poraszka składa Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj Podziękowania Sołtys wsi Chrusty p. Renata Poraszka w imieniu własnym, oraz mieszkańców wsi Chrusty składa serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Lisewo za wspieranie działań świetlicy w i e j s k i e j, z a o p i e k ę merytoryczną i wsparcie finansowe, oraz bezpłatny dostęp do sieci internetowej. Jednocześnie dziękuje a d m i n i s t r a t o r o w i s i e c i p. Tomaszowi Nogalskiemu oraz serwisantowi p. Robertowi Urbańskiemu za profesjonalną b e z p ł a t n ą p i e c z ę n a d ś w i e t l i c o w y m s p r z ę t e m komputerowym. Dziękujemy za cierpliwość, cenne wskazówki, poświęcony nam czas. Sołtys Wsi Chrusty Renata Poraszka Matematyka sensoryczna w Ośrodku Przedszkolnym w Lisewie Od października bieżącego roku w przedszkolu rozpoczęliśmy p r a c ę z k o l e j n y m m o d u ł e m Matematyka sensoryczna. Raz w tygodniu dzieci sprawdzają swoje nabyte wcześniej umiejętności w posługiwaniu się podstawowymi normami sensorycznymi - kolorem, kształtem i rozmiarem. Dlaczego te umiejętności są ważne? Małe dzieci c z ę s t o o t r z y m u j ą m o ż l i w o ś ć nazywania kolorów i kształtów oraz w y k o r z y s t y w a n i a s ł o w n i c t w a związanego z wielkością. Celem programu matematyki sensorycznej jest coś ważniejszego niż tylko nauczenie dzieci przypisywania przedmiotom cech - to jest czerwone, to jest trójkątne, a to jest duże. Zadania praktyczne zachęcają dzieci do analizowania znaczenia tego, że coś jest czerwone, że jakiś przedmiot jest trójkątny. Skupiają się na tym w jaki sposób można rozróżnić kolory lub kształty, skąd wiadomo że jakaś rzecz jest większa od drugiej, a mniejsza od trzeciej. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach Moduł zawiera 30 sesji, w realizacji każdej następnej sesji wprowadzane są kolejne nowe zagadnienia. Dzieci dowiadują się na przykład o spektrum kolorów, o zmianach kształtów geometrycznych oraz o parametrach rozmiarów. Przede wszystkim dzięki wielkiemu darowi dziecka jakim jest spostrzegawczość i dokładna obserwacja, maluchy nie mają problemu w realizacji kolejnych sesji. Agata Łepek

10 Strona 10 Podziękowania Pragniemy złożyć gorące podziękowania za pamięć o naszym j u b i l e u s z u w s z y s t k i m mieszkańcom wsi Chrusty, którzy w y k a z a l i s i ę w y j ą t k o w o przyjacielską postawą dobrego sąsiada. Jednocześnie dziękujemy Ks. Gerardowi Gromowskiemu za odprawienie w naszej intencji uroczystej mszy świętej. Jesteśmy bardzo wzruszeni i jeszcze raz wszystkim składamy gorące podziękowania. Dziękują Teresa i Wiktor Pietrowscy OGŁOSZENIE Udzielam korepetycji z matematyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Tel.: Cudnie brzmiące słowa...prawie zapomniana ojców naszych mowa Informuję, że dobiegł końca projekt wsi Chrusty -,,Cudnie brzmiące słowa prawie zapomniana ojców naszych mowa - k t ó r y z n a l a z ł u z n a n i e S t a r o s t w a Powiatowego w Chełmnie i otrzymał grant na jego realizację w V edycji z cyklu Kulturowe Dziedzictwo Naszego Sołectwa. P r o j e k t z o s t a ł p o m y ś l n i e zrealizowany oraz skromnie podsumowany w dniu r. A u t o r e m p r o j e k t u i j e g o koordynatorem była sołtys wsi Chrusty pod merytoryczną opieką p. Agnieszki Dalke. Celem nadrzędnym napisania projektu było przypomnienie mowy potocznej naszych ojców, wzbudzenie ciekawości dla tamtych trudnych i dość odległych czasów, oraz uczulenie społeczności na fakt, że mowa potoczna jest także częścią dziedzictwa kulturowego. W założeniu projekt był skromny prosty i niebanalny. W efekcie rezultaty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Zebrano, bowiem kilkaset słów pojęć skrótów myślowych tworzących mowę potoczną naszych przodków, dokonano analizy, segregacji i spisano w formie fonetycznej z podaniem objaśnień. Cudnie brzmiące słowa stały się kanwą do napisania opowiadania. I tak oto za pomocą potocznej mowy namalowano obraz wsi Chrusty na przestrzeni, jaką ogarniają najdalsze wspomnienia. Dopełnieniem 40 - stronicowej publikacji jest wstęp i rys historyczny oraz kilka ciekawych notek o Chrustach dawniej i dziś. Nad wersją roboczą trudziło się wiele osób poświęcając temu swój czas, dokładność, cierpliwość i pomysłowość. Całość ubrała w słowa i nadała temu właściwy charakter R. Poraszka, a w kwestii opracowania technicznego niezwykłą dbałością o detale i szatę graficzną wykazała się A. Dalke, tworząc nie tylko wersję papierową, ale i wersję CD. Wszystkim, którzy wsparli realizację projektu myślą mową i uczynkiem - serdeczne dzięki. Renata Poraszka - Chrusty Przekazanie torby medycznej w OSP Lipienek W dniu w świetlicy wiejskiej w Lipienku odbyło się przekazanie naszej jednostce torby medycznej OSP R1, którą ufundował KRUS. Na spotkanie przybył kierownik KRUS Lech Szymański wraz z asystentką oraz Goście tacy jak Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj, Poseł Janusz Dzięcioł, Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie bryg. Karol Utrata, Honorowy Prezes dh Bogdan Utrata, Prezes Gminny dh Kazimierz Jankowski, Komendant Gminny dh Paweł Adamczyk, Radny Kazimierz Komorowski, Sławomir Kwiatkowski oraz Sołtys Wsi Lipienek Teodor Dziubak. Jest to druga torba medyczna w Gminie, ponieważ jedną już posiada jednostka OSP Lisewo. Dzięki tej torbie jeszcze sprawniej będziemy mogli przeprowadzać akcje ratowniczo gaśnicze i nieść pomoc. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w pozyskaniu tego typu sprzętu, a w szczególności zarządowi KRUS, który nam ją ufundował. Dzięki bezinteresownemu wsparciu sponsorów nasza jednostka jest bardzo dobrze wyposażona, świetnie się rozwija, a nasi druhowie są bardziej zmobilizowani do dalszego działania na rzecz bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienku składa ogromne podziękowania wszystkim sponsorom i instytucjom, które wspierały nasze działania w roku Wierzymy, że rok 2013 będzie dla nas szczęśliwy i zrealizujemy swoje plany i marzenia. Korzystając z okazji życzymy mieszkańcom Lipienka, a także wszystkim sponsorom i jednostkom OSP Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku! SPONSORZY i INSTYTUCJE, którzy wspierali nas w roku 2012: SŁAFPOL, Urząd Gminy Lisewo GS Lisewo, MEBLE Wolski Lisewo, WULKANIZACJA Piotr Smaga, GRAWIT, Piekarnia Ciastkarnia Jarząb, Zakład Mięsny Ritter, Sklep Mięsny CLAUDIA, Mleczarnia Lisewo, Krzysztof Blok, Tworzywa Sztuczne Kornatowo, K w i a c i a r n i a M a r e k K o c h o w i c z, Kwiaciarnia Jaworscy, TURMET Świecie, Warsztat Mariusz Kruczek, PIZZERIA NA ZAKRĘCIE, Mieszkańcy wsi Lipienek, Firma FRANK Chełmża, MALBUD, Usługi fotograficzne Ilona Kowalik, Gospoda przy Piecu Płużnica, KATRANS Lisewo, Janusz Orzechowski Dubielno, Anton Bulsink i Genowefa Radomska, SALON KOMPUTEROWY BITLAND, Maciej Nowak, DPS Mgoszcz, Komenda Hufca ZHP Chełmża TRIO NIGHT Toruń! Prezes OSP Jacek Mikowski Naczelnik OSP Radosław Lewandowski Członkowie OSP Lipienek wraz z zaproszonymi Gośćmi

11 Wznowiła swoje rozgrywki Amatorska Liga Piłki Halowej w Lisewie. W tej edycji bierze udział 13 drużyn które grają systemem każdy z każdym, po czym 8 najlepszych drużyn walczy ze sobą w play off. Mecze rozpoczynają się w każdy piątek oraz w ustalone wczesniej poniedziałki w hali s p o r t o w e j p r z y Z e s p o l e S z k ó ł Ogólnokształcących w Lisewie Sponsorami tegorocznej edycji ALPHa w Lisewie są: Gmina Lisewo, Gminna Społdzielnia S.CH. w Lisewie, Pizzeria na Zakręcie. W hicie I kolejki spotkali się finaliści ostatniej edycji ALPHa czyli Tłok To Za Mało i Old Team (poprzednio Old Boys). W bardzo zaciętym meczu w który nie zabrakło ostrej gry padł wynik remisowy 1:1. Swój mecz wygrała również e k i p a R o s s o n e r i k t ó r a w y g r a ł a z debiutantem w lidze ALPHa Czarże Team Bardzo zacięty przebieg miał mecz pomiędzy Los Blantos i Shooters. Na uwagę zasługują tu 4 bramki Kamila Kruszewskego (Shooters). W tym sezonie organizatorzy wybierają również najlepszego zawodnika kolejki. Po pierwszej kolejce został nim Bartosz Czerwiński z Rossoneri. Wyniki I kolejki: Dajcie Nam Wygrać - Pędzące Ślimaki 1:7 Rossoneri - Czarże Team 2:0 Old Team - Tłok To Za Mało 1:1 Shooters - Los Blantos 6:5 LB - Kawalerzy 3:4 Gibaniarze - Kuleś Team 3:10 Pauza: M&M Bus W II kolejce Rossoneri nie dali szans Pędzącym Ślimakom i pewnie wygrali 6:1, a lider po pierwszej kolejce drużyna Kuleś Team również pewnie wygrał swój mecz z Kawalerami 9:2. Na uwagę zasługuje tu 5 bramek zdobytych przez Dawida Piaseckiego który został najskuteczniejszym strzelcem po II kolejakach. Efektowne wejście w rozgrywki zanotowała ekipa M&M Bus (tydzień temu pauzowała) która pokonała drużynę Dajcie Nam Wygrać 12:2. Pięć bramek dla M&M Bus zdobył Tomasz Liszaj. Pierwsze swoje zwycięstwa odniosły ekipy LB która pokonała Los Blantos 8:4 oraz Old Team którzy pokonali Czarże Team 6:4. Spora w tym zwycięstwie zasługa Szymona Marksa który za występ w tym meczu został zawodnikiem kolejki i on otrzyma nagrodę ufundowaną przez Pizzerę na Zakręcie. W tabeli na czele ekipy Kuleś Team i Rossoneri które maja komplet zwycięstw. Drugi remis z rzędu odnotowała drużyna Tłok To Za Mało tym razem zremisowali z Shooters 1:1. Amatorska Liga Piłki Halowej Lisewo, sezon 2012/2013 Wyniki II kolejki: Kuleś Team - Kawalerzy 9:2 LB - Los Blantos 8:4 Tłok To Za Mało - Shooters 1:1 Czarże Team - Old Team 4:6 Rossoneri - Pędzące Ślimaki 6:1 Dajcie Nam Wygrać - M&M Bus 2:12 Pauza: Gibaniarze Tabela: 1. Kuleś Team 2 6 pkt Rossoneri 2 6 pkt Old Team 2 4 pkt Shooters 2 4 pkt M&M Bus 1 3 pkt LB 2 3 pkt Pędzące Ślimaki 2 3 pkt Kawalerzy 2 3 pkt Tłok To Za Mało 2 2 pkt Czarże Team 2 0 pkt Los Blantos 2 0 pkt Gibaniarze 1 0 pkt D. Nam Wygrać 2 0 pkt kolejno: liczba rozegranych meczy, punkty, bramki strzelone, bramki stracone. Strona 11 Turniej tenisa stołowego Wszystkich sympatyków tenisa stołowego z naszej gminy zapraszamy do udziału w tradycyjnym turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Lisewo. Turniej odbędzie się w dniach 8 i 10 stycznia 2013 od godz. 17 do 19. Jest to już czwarta edycja tych rozgrywek, które cieszą się dużym zainteresowaniem zawodników jak i kibiców. Może w nich wziąć udział każdy kto chce aktywnie spędzić wolny czas. Tytuł najlepszego tenisisty naszej gminy broni Tomasz Kraska, który wygrał ostatni turniej przed Piotrem Blangiewiczem i Tomaszem Krukiem. Rok wcześniej zwyciężył Maciej Bartoszewski przed Tomaszem Kraską i Piotrem Blangiewiczem. Turniej tenisa stołowego ma swoich weteranów, należą do nich m.in. : Stanisław Kachniarz, Daniel Tyburski, Zbigniew Cieślik, Włodzimierz Przybylski, Tomasz Kolek i Andrzej Szymczak, a z pośród młodzieży: Ania K a c h n i a r z, J a k u b K a c h n i a r z, A r t u r ŻYCZENIA W s z y s t k i m D r u h o m, sympatykom Ochotniczego P o ż a r n i c t w a o r a z m i e s z k a ń c o m G m i n y życzymy, aby nadchodzące Święta B o ż e g o N a r o d z e n i a b y ł y niezapomnianym czasem spędzonym b e z p o ś p i e c h u, t r o s k i zmartwień w otoczeniu Rodziny i osób najbliższych. Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia i szczęścia. Zarzą d Oddzi ału Gminneg o Z w i ą z k u O c h o t n i c z y c h Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lisewie SPRZEDAM MIESZKANIE 2 40m własnościowe, bezczynszowe, 2 pokoje, kuchnia,łazienka, osobne wejście, piwnica, pomieszczenie gospodarcze cantralne ogrzewanie, nowe okna PCV. Lisewo, tel: Walendowski, Remigiusz Lewandowski, Paweł Bartoszewski, Krzysztof Tyburski oraz Hubert Cieślik. Uczestnicy turnieju Zdobywają także atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu sportowego, którego fundatorem jest Urząd Gminy. Kto chce się nauczyć gry w tenisa stołowego lub potrenować samą grę może wziąć udział w zajęciach dla młodzieży, które odbywają się w sali gimnastycznej w każdy wtorek i czwartek od godz. 17 do 19. Zajęcia sportowe prowadzi Bogdan Taczyński, który przyjmuje zgłoszenia do udziału w turnieju do końca grudnia B.T. Młodzież walcząca o trofeum

12 Strona 12 To trzeba zobaczyć na żywo Każdy kibic ma w pamięci Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które zostały zorganizowane w Polsce i na Ukrainie. Pewnie niejeden z fanów chciał znaleźć się na stadionie, aby móc na żywo oglądać najlepszych piłkarzy naszego kontynentu. Nierealne? Niekoniecznie. Okazało się, że jednemu z naszych mieszkańców poszczęściło się i udało mu się zdobyć bilety na sam wielki finał Euro 2012, który został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Tą osobą jest wieloletni nauczyciel z Lisewa, pan Bogdan Taczyński, z którym udało nam się przeprowadzić krótką rozmowę na temat przeżyć związanych z finałem Euro W jaki sposób zdobył pan bilety? p.. B. T.: Bilety zdobyłem poprzez zgłoszenie do losowania w internecie. Samego zgłoszenia dokonał mój syn. Biorąc pod uwagę jak wielu ludzi chciało zobaczyć jakikolwiek mecz na żywo szansa że otrzyma pan bilet była raczej niewielka. p. B. T.: Szanse, jak to w losowaniu, są niewielkie, ale mnie się jednak udało. Był mecz, na który szczególnie chciał pan zdobyć bilet? p. B. T.: Zawsze marzyłem by zobaczyć finał Euro 2012, ze względu na oprawę tak wspaniałego wydarzenia. Jak wyglądała sama podróż do Kijowa? p. B. T.: Podróż do Kijowa trwała 24 godziny i odbyła się trzema środkami komunikacji: samochodem, pociągiem i autokarem. Na samej granicy postój trwał 3 godziny. Natomiast sam powrót był już krótszy, ponieważ trwał ok. 20 godzin. W naszych stronach pociągi nie są najmocniejszą stroną infrastruktury. Można wyciągnąć wniosek, że poczyniono w tej sferze znaczącą poprawę odnośnie Mistrzostw Europy? p. B. T.: Podróż pociągiem była bardzo uciążliwa ze względu na tłok. Trudno mi jednak powiedzieć czy na czas EURO cokolwiek zmieniło się na lepsze. W telewizji bardzo dużo mówiło się o odmienionym wizerunku polskich miast przygotowanych na Euro. Jednak wszystkiego w mediach się nie dowiemy. A jak to wyglądało na żywo na Ukrainie w Kijowie? p. B. T.: Kijów wyglądał bardzo okazale, jak przystało na gospodarza finałowego meczu. Na każdym kroku były informacje dotyczące finałowego spotkania, liczne pamiątki, wszystko było też dobrze oznakowane. Bardzo podobała mi się też strefa kibica w Kijowie. Było coś poza sportowego, co szczególnie mogło zaciekawić? p. B. T.: Przede wszystkim bardzo interesujące były zabytki sakralne: sobory Św.Zofii i Św. Włodzimierza czy Złota Brama. Trzeba pamiętać, że Ruś Kijowska, na terenie której leży dzisiaj Ukraina to kolebka prawosławia i jedno z historycznych centrów słowiańszczyzny. W Kijowie również udzielała się atmosfera wspólnego kibicowania? p. B. T.: W dzień finału na każdym kroku byli kibice manifestujący swoje sympatie, ale nawet przy spotkaniach kibiców o różnych sympatiach zawsze było dużo zabawy, śmiechu i życzliwości. Niestety, nie było zbytnio okazji ani czasu,na zawiązanie rozmowy z kibicami zza granicy jednakże uśmiech czy życzliwy gest jest najlepszym zrozumiałym językiem. F i n a ł o w y m e c z r o z e g r a ł y reprezentacje Hiszpanii i Włoch. Której drużynie pan kibicował? p. B. T.: Faworytem większości była Hiszpania, ale ja tak trochę na przekór kibicowałem Włochom pamiętając o ich świetnym meczu z Niemcami. Żałuję, że finale Włosi byli tylko cieniem samych siebie, ponieważ mogli sprawić sporą niespodziankę. Z pewnością musiało to być wielkie przeżycie zobaczyć na żywo piłkarzy obecnie dwóch najlepszych drużyn Europy. p. B. T.: Nigdy wcześniej nie miałem możliwości oglądać z tak bliskiej odległości tylu świetnych piłkarzy. Siedziałem bardzo blisko murawy, więc mogłemrozpoznać każdego z tych znakomitych zawodników. Jak Pan opisze to co działo się na trybunach podczas finałowego meczu? p. B. T.: Przede wszystkim wspaniała atmosfera na stadionie. Widać było, że j e s t t o ś w i ę t o s p o r t u j a k i międzynarodowej przyjaźni. Wszyscy k i b i c e ś w i e t n i e s i ę b a w i l i, a przede wszystkim kibice hiszpańscy. Jakie wrażenie wywarło na Panu uroczyste zamknięcie Mistrzostw Europy? p. B. T.: Było to wspaniałe widowisko, którego telewizja nie jest w stanie w pełni oddać. To trzeba po prostu zobaczyć na własne oczy i poczuć tą specyficzną atmosferę widowiska piłkarskiego. Jak oceniłby pan całokształt organizacji Euro przez Polskę i Ukrainę? p. B. T.: Ukraina i Polska pokazały, że potrafią zorganizować imprezę sportową tak dużej rangi i mogą być w przyszłości gospodarzami ważnych wydarzeń sportowych. Czy w związku z tym sądzi pan, że w najbliższej przyszłości czeka nas organizacja kolejnych imprez sportowych? W końcu pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. p. B. T.: Dzięki EURO 2012 posiadamy już bazę sportową na wysokim p o z i o m i e, w i ę c s ą d z ę, ż e z powodzeniem możemy ubiegać się o organizacjękolejnych imprez sportowych. Więcej zdjęć mogą państwo zobaczyć n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j Wywiad przeprowadził A. Jaworski - GCI Lisewo.

13 Strona 13 Czas zabawy w Świetlicy Środowiskowej w Lisewie Lisewska młodzież oraz dzieci każdego dnia mogą uczestniczyć we wspólnych zabawach i zajęciach przygotowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej w Lisewie. Jednak, aby odejść od codziennej rutyny staramy się w z b o g a c i ć f o r m y s p ę d z a n i a wolnego czasu o nowe pomysły. Jesienią na naszych uczestników czekało wiele dodatkowych zajęć. Jedną ze zorganizowanych atrakcji był Gabinet kosmetyczny. Tego dnia używanie kosmetyków stało się rzeczą dozwoloną. Malowanie się tuszami, pomadkami i kolorowymi cieniami sprawiło dzieciom wielką frajdę. Kolejnymi dodatkowymi zajęciami był Pokaz Mody. Dzieci doskonale bawiły się wcielając w role modeli i modelek, samodzielnie dobierając sobie kreacje. Wspólna zabawa pozwoliła im poczuć się, jak prawdziwe gwiazdy na wybiegu, podczas prezentacji kolekcji s ł a w n y c h p r o j e k t a n t ó w. W październiku dzieci poznały życie harcerskie. Jedna z naszych wychowanek Dominika Szczutkowska przygotowała dla kolegów oraz koleżanek prezentację dotyczącą obowiązków i zadań zuchów. Zgromadzeni słuchacze poznali stopnie oraz piosenki harcerskie. Każdy mógł poczuć się, jak prawdziwy zuch i przymierzyć profesjonalny strój. Na koniec miesiąca na uczestników Czekały liczne zabawy oraz konkurencje Drodzy m i e s z k a ń c y. Począwszy od t e g o n u m e r u p r a g n i e m y p r e z e n t o w a ć Wam sylwetki o s ó b, k t ó r e otrzymały tytuł H o n o r o w e g o M i e s z k a ń c a Gminy Lisewo. Tytuł ten nadawany jest na mocy uchwały Rady Gminy Lisewo, zbierającej się na sesjach. W tym numerze przybliżymy Wam postać ś.p Zofii Brzozowskiej, która mimo bardzo aktywnej działalności na rzecz innych była również bardzo dobrą matką i żoną. Ś w i ę t e j P a m i ę c i Z o f i a Brzozowska od 1947 roku mieszkała w Lisewie. Całe swoje zawodowe życie poświęciła dla dobra gminy, pełniąc różne odpowiedzialne funkcje. Związane z obchodami Halloween. Samo wspólne dekorowanie sali dostarczyło wiele radości. Przygotowane przez nich przebrania, pozwoliły nam wszystkim przenieść się w odpowiedni klimat. Dzieci brały również Udział w zabawie tanecznej i konkurach takich jak: Mumia, Ciastko na nitce. Aby umilić wspólnie spędzany czas z o s t a ł r ó w n i e ż p r z y g o t o w a n y d l a n i c h s ł o d k i p o c z ę s t u n e k. W ostatnich dniach listopada każde z naszych podopiecznych przedstawiło swoje ciekawostki na temat świata. Dowiedzieliśmy się, że chmura jest zrobiona z licznych kropel wody, kosmos jest wszechogromny, największy kaktus to Cereus Olbrzymi waży 10 ton. Kolejną atrakcją w naszej świetlicy była zabawa andrzejkowa. Lanie wosku pokazało co czeka nas w przyszłości, a przebite serca powiedziały nam i m i ę s w o i c h w y b r n a k ó w. L o s y powiedziały nam nasze marzenia. Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę oraz miło spędzony czas. Zapraszamy również do naszej Świetlicy, gdzie w najbliższym czasie na pewno nie z a b r a k n i e k o l e j n y c h a t r a k c j i. Jednocześnie w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia życzymy Wam miłej, pogodnej i rodzinnej atmosfery, wspaniałych prezentów, a także udanego Nowego Roku. Dzieci dumnie prezentują swoje przebrania Honorowi mieszkańcy Gminy Lisewo Pracowała m.in. na stanowisku s e k r e t a r z a U r z ę d u G m i n y, b y ł a przewodniczącą oraz członkiem Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Lisewie. Dzięki temu mogła wspomóc zakup przez Urząd Gminy pomocy naukowych i sprzętu (w tym muzycznego). Ponadto zorganizowała Koło Gospodyń Wiejskich w Lisewie, którego była przewodniczącą przez szereg kadencji. Przez wiele lat pełniła funkcję kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie. Ponadto zorganizowała Klub Seniora, była opiekunem grup młodzieżowych gdzie w ramach międzynarodowej wymiany z młodzieżą z Niemiec pełniła rolę tłumacza. Brała aktywny udział w życiu Parafii Lisewo m.in. fundując witraż, który służy naszej świątyni po dzień dzisiejszy. Warto dodać, że Pani Zofia przez lata udzielała bezpłatnych korepetycji z języka niemieckiego uczniom szkół średnich z terenu gminy. Nasza Honorowa Mieszkanka Opiekunowie z dziećmi zawsze pomagała tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebowali, udzielając n p. p o m o c y m a t e r i a l n e j. Za swą wspaniałą postawę i aktywną pracę dla dobra innych otrzymała szereg odznaczeń, w tym także państwowych: Złoty Krzyż Zasług, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień resortowych: Zasłużony działacz Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych,,SCH, tytuł Przyjaciela dzieci, Zasłużony działacz Frontu Jedności Narodu, odznaka honorowa Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,, srebrna i złota odznaka Zasłużonego Działacza Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i wiele innych. W s e s j i n a d a n i a t y t u ł u uczestniczyli także zaproszeni członkowie najbliższej rodziny p. Zofii. A.J.

14 Strona 14 Krzyżówka dla dzieci do lat A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu: - Kasia Ratkowska - Lisewo - Kornelia Pudlewska - Lisewo - Adrianna Mikowska - Lipienek Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy od r Obchodzi imieniny 6 grudnia 2. Bożonarodzeniowe drzewko 3. Barbie 4. Leczy je dentysta 5. Kolorowy ptak z czubkiem na głowie. 6. Dzielimy się nim przy wigilijnym stole. Imię:... Nazwisko:... Adres:... Wiek:... Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie do dnia 5 stycznia 2013 r. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety. GBP Lisewo A. Piasecka Kącik kulinarny Sałatka śledziowa z ziemniakami Podziękowanie,,Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas" - Georges Poulet Składniki na 8 porcji: - 1,5 kg ziemniaków, - 6 matiasów, - 2 duże kwaskowate jabłka, - 2 ogórki marynowane, ml gorącego bulionu mięsnego, - 6 łyżek majonezu sałatkowego, g kwaśnej śmietany, - 4 łyżki octu ziołowego, - 2 łyżeczki świeżo utartego chrzanu, - po łyżeczce soli i czarnego pieprzu, - 2 szczypty cukru, - pęczek koperku. Jedna porcja zawiera 2010 kj/ 480 kcal 18 g białka, 24 g tłuszczu, 45 g węglowodanów. Przygotowanie: 45 minut Marynowanie: 30 minut Ziemniaki umyć, zalać w garnku wodą i gotować ok. 30 minut. Matiasy, jeśli to konieczne, moczyć w wodzie przez 30 minut. Jabłka pokroić na ćwiartki, obrać, usunąć gniazda nasienne, następnie pokroić jabłka w kostkę. Obraną cebulę i ogórki pokroić w kostkę. Ziemniaki odcedzić, odparować, obrać i pokroić w plastry. Śledzie osuszyć, pokroić w kostkę i wymieszać razem z ziemniakami, pokrojoną cebulą, jabłkami, ogórkami i bulionem. Majonez wymieszać ze śmietaną, octem, chrzanem: doprawić solą, pieprzem i cukrem. Do sosu dodać sałatkę i wymieszać z sosem. Odstawić sałatkę na 30 minut, aby się,,przegryzła. Smacznego!!! Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu ukochanego Ojca, Dziadka i Pradziadka Ś.P. Alfonsa Jankowskiego Oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych serdeczne podziękowania Składa Rodzina Gminne Centrum Informacji w Lisewie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Adres Redakcji: ul.toruńska Lisewo tel./fax: Skład komputerowy: Rafał Sączawa Adrian Jaworskl Nakład: 1300 egz. Korekta: Monika Maćkowska Wydawca: Urząd Gminy w Lisewie, Gminne Centrum Informacji w Lisewie Uwaga: Redakcja nie zwraca nie zamieszczonych tekstów, zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności. za umieszczone artykuły. Za treść ogłoszeń odpowiada zleceniodawca.

15 Strona 15

16 Strona 16 L Kurs prawa jazdy kat B w Lisewie Zrób prawko przed podwyżką. Spotkanie organizacyjne r. (czwartek) godz Gminne Gimnazjum w Lisewie ul. Toruńska, sala na parterze. Teoria w Lisewie. Najlepsza kadra instruktorska - najwyższa zdawalność! Raty bez zaświadczeń i wpłaty! Nowe samochody! Informacja tel: Najbardziej Przyjazna Szkoła Jazdy w Lisewie! Według rankingu Gazety Pomorskiej Prema to najlepsza Szkoła Jazdy w swoim regionie! SKLEP MEBLOWY W LISEWIE PROJEKTOWANIE MON T AŻ DOGO D NE RATY!!! LISEWO ul. Chełmińska 11 ul. gen. Hallera 24 tel WOLSKI meble PROJEKTOWANIE-SPRZEDAŻ-MONTAŻ TR A N S PO R T Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.

17 Strona 17 SPÓŁKA BUDOWLANO HANDLOWA SMOLBUD - materiały budowlane - materiały wykończeniowe - materiały wykończeniowe - materiały instalacyjne - usługi tartaczne - opał : luzem i workowany. Wysoka jakość, niskie ceny Wyprzedaż stolarki drzwiowej i wykładziny dywanowej -50%!!! Sępólno Krajeńskie - części do ciągników: Ursus, Zetor, MTZ, MF - części do maszyn rolniczych - akumulatory - oleje, smary - akcesoria ZAPRASZAMY OD 7-17, SOBOTA 7-14 tel. 56/ SMOLBUD- TWÓJ PARTNER W CODZIENNYCH ZAKUPACH!!!

18 Strona 18 Strona 12 Nowo otwarty Gabinet Kosmetyczny zaprasza! Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu. Zapewniamy szeroką gamę zabiegów w atrakcyjnej cenie W poniedziałki i środy -30% na wybrane zabiegi a dla studentów i uczuniów -20% przez cały tydzień!!! Godziny otwarcia: pon. - pt.: 10:00-18:00 sob.: 10:00-15:00 Oferujemy następujące zabiegi: - manicure już od 10 zł - pedicure już od 40 zł - peeling kawitacyjny z maską - 40 zł - mikrodermalizacja diamentowa z maską - 80 zł - henna brwi - 6zł; henna rzęs - 7 zł; regulacja - 10 zł - przedłużenie paznokci metodą żelową - od 60zł - makijaż dzienny - 25 zł; makijaż ślubny - od 40 zł - oczyszczanie twarzy - od 50 zł - zabiegi rewitalizujące - od 50 zł - zabiegi dotleniające - od 50 zł - zabiegi przeciwzmarszczkowe - od 50 zł - zabiegi wybielające - od 50 zł - depilacja woskiem, usuwanie wąsika - 10 zł Budynek Gminnej Spółdzielni, ul. Chełmińska 11, Lisewo, tel

19 Strona 19 Artykuły Zoologiczne KWIACIARNIA CECYLIA LISEWO, CHEŁMIŃSKA 8 TEL Artykuły dla Twojego pupila: 1. Karmy dla psów i kotów (pakowane i na kg) 2. Pokarm dla ptaków, gryzoni, rybek i chomików 3. Sianko i trociny dla gryzoni 4. Żwirek zwykły i zapachowy dla kotów 5. Kosmetyki dla zwierząt (szampony, talki) 6. Smycze, kagańce, obroże i obroże przeciw pchłom dla psów i kotów. 7. Zabawki dla kotów i psów, piszczałki, hantle, myszki. 8. Akcesoria tj. miski, kuwety i legowiska, itd. 9. ANTYSTRES preparat z naturalnych składników Handel Marek Kochowicz Autoryzowany dealer Sano Oferuje: - pasze i koncentraty Sano, - akumulatory AUTOPARTS, - części zamienne STIHL, - części zamienne do dojarek, -elektronarzędzia (wkrętarki, wiertarki, szlifierki kątowe), -środki do produkcji rolnej (folie kiszonkarskie i ochronne, łopaty itp., plandeki), - akcesoria spawalnicze (elektrody niemieckiej i polskiej produkcji, drut do migomatów i in.), -narzędzia warsztatowe (klucze, śrubokręty, imadła, pilniki, drobne narzędzia), -odzież robocza (obuwie lekkie PCV i gumowe, buty robocze), - szeroka gama wkrętów i gwoździ, - sól drogowa 5kg. Sklep w podwórzu czynny: PN- PT: , SB: ZAPYTAJ!!! ZAMÓW!!! DOSTAWY CODZIENNIE GODZINY OTWARCIA PN - PT: SOBOTA: NIEDZIELA:

20 Strona 20 ul. Hallera 20 A, Lisewo ; OFERUJEMY SZEROKI ASORTYMET TOWARÓW: - MAT. BUDOWLANE - MAT. HYDRAULICZNE - MAT. ELEKTRYCZNE - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, OKNA RABAT - 18 % - DACHY - NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA - MAT. WYKOŃCZENIOWE W OFERCIE POSIADAMY SZEROKI WYBÓR FARB EMULSYJNYCH I OLEJNYCH, AKCESORIÓW ŁAZIENKOWYCH, PANELI PODŁOGOWYCH, ROLET OKIENNYCH.

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STOLNO

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STOLNO ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STOLNO Chełmno 14.03.2011 r. W formule Inicjatywy Lokalne Gmina Stolno zrealizowała trzy projekty współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności wójta w okresie LISEWO R.

Informacja z działalności wójta w okresie LISEWO R. Informacja z działalności wójta w okresie 01.01.2015-11.02.2015 LISEWO 12.02.2015 R. 03.01.2015-09.01.2015 Dzień Wydarzenie 03.01.2015 - Zebrania sprawozdawcze w OSP: Krajęcin, Mgoszcz, Malankowo 04.01.2015

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS

ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS ODDOLNE INICJATYWY LOKALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LGD VISTULA-TERRA CULMENSIS Grudziądz, 31.03.2011 r. W formule Inicjatywy Lokalne LGD zrealizowała trzy projekty współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu.

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2010-01-11 20:01:19 18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. 10 grudnia na siewierskim rynku zagrała po

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności wójta w okresie 26.03.2015-10.06.2015 LISEWO 11.06.2015 R.

Informacja z działalności wójta w okresie 26.03.2015-10.06.2015 LISEWO 11.06.2015 R. Informacja z działalności wójta w okresie 26.03.2015-10.06.2015 LISEWO 11.06.2015 R. 26.03.2015-08.04.2015 26.03.2015 - Spotkanie z Marszałkiem Województwa w sprawie Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Informacja za rok 2011 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie Gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ramach

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WĄBRZEŹNO. z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WĄBRZEŹNO. z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok Bez zmian stawki w podatku od nieruchomości. Nowe zwolnienie. Stawki w podatku od nieruchomości pozostają w Gminie Gierałtowice właściwie na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

W dniu r. został podpisany aneks do umowy na rok 2012 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres r.

W dniu r. został podpisany aneks do umowy na rok 2012 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres r. Informacja za rok 2012 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono pedagogiczne szkoły. Festyn trwał od godz. 9.00 do 14.00

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 RELACJA Z TURNIEJU JUNIORZY STARSI /1996-1997/ 15 luty 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA LATA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA LATA KONWENT STOWARZYSZENIA BYĆ DLA PIESZYC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA LATA 2010-2014 PIESZYCE, 17 LIPCA 2014 R. Podstawowe informacje STOWARZYSZENIE BYĆ DLA PIESZYC jest organizacją pozarządową zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie Gmina Papowo Biskupie Papowo Biskupie 128 tel./ fax 56 6768101 tel. 56 676 81 44 56 676 97 07 e-mail: ug_papowobis@poczta.onet.pl www.papowobiskupie.com.pl Osiem sołectw łącznie obejmuje 14 miejscowości.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BYĆ JAK BYĆ JAK DIDIER DROGDA Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej.

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy czekają na zgłoszenia z Gminy Łysomice. tel Poniżej krótki opis projektu

Organizatorzy czekają na zgłoszenia z Gminy Łysomice.   tel Poniżej krótki opis projektu Pragnę zachęcić osoby w wieku 15-30 oraz 60+ do udziału w projekcie "Dłużej żyjemy bo więzi budujemy". Projekt realizuje Stowarzyszenie Health Is Trendy. Finansowanie - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Bardziej szczegółowo

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY I EDYCJA Organizator - Stowarzyszenie BLISKO SKAWY Termin i miejsce 11.12.2016 Gimnazjum Imienia Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY W NOZDRZCU Z DNIA ROKU

UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY W NOZDRZCU Z DNIA ROKU UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY W NOZDRZCU Z DNIA... 2014 ROKU PROJEKT w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

W ramach działań prowadzono:

W ramach działań prowadzono: Podsumowanie 2008-2013 W ramach działań prowadzono: Kursy zawodowe, szkolenia, warsztaty w ramach kontraktów socjalnych oraz PAL prawo jazdy kat. B,C, B+E, C+E, kurs obsługi wózków widłowych, spawacza,

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: Wysokość stawek określona została w uchwale

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podatek rolny W 2016 r. podatek rolny wynosi: 134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4 Boże Narodzenie Nowy rok KARTKI ŚWIĄTECZNE Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, pragniesz w wyjątkowy sposób podziękować firmom partnerskim za współpracę? A może bliskiej Ci osobie za spędzenie wspólnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ UCZESTNICTWA W WARSZTATACH REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ UCZESTNICTWA W WARSZTATACH w ramach projektu: OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI ORGANIZACJA DOŻYNEK GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KSIĄŻKI Operacja z zakresu małych projektów

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY na I OGÓLNOPOLSKI Mikołajkowy BURSZTYN CUP 2016

ZAPRASZAMY na I OGÓLNOPOLSKI Mikołajkowy BURSZTYN CUP 2016 ZAPRASZAMY na I OGÓLNOPOLSKI Mikołajkowy BURSZTYN CUP 2016 który zostanie rozegrany dnia 03.12.2016 oraz 04.12.2016 roku w Hali Sportowo -Widowiskowej w Jezierzycach. W kategorii wiekowej 2008 / 2009.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Działania z Pasją realizowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im Kamili i Józefa Spytków w Mircu

Działania z Pasją realizowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im Kamili i Józefa Spytków w Mircu Adres szkoły lub placó wki (nr telefonu) Stary 10 27-220 Szkolny koordynator działań (imię i nazwisko oraz dane do kontaktu) Renata Bogucka Nazwa organizacji pozarządowej z którą współpracuje szkoła lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU Zgodnie z art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

Bardziej szczegółowo

Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole.

Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole. WIGILIA U SENIORÓW Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole. W dniu 17 grudnia br. seniorzy z Klubu Seniora Feniks, spotkali się na wieczerzy wigilijnej w restauracji Karczmy

Bardziej szczegółowo