Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu"

Transkrypt

1 Znaczenie projektów kluczowych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju ma ej i redniej przedsi biorczo ci Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu Anna Kacprzyk Dyrektor Funduszy Europejskich Warszawa, 1 czerwca 2007 r.

2 W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w zakresie osi priorytetowych b cych w kompetencji Ministra Gospodarki, wybór projektów w trybie indywidualnych projektów kluczowych przewidziano w dzia aniu 5.3 Wspieranie o rodków innowacyjno ci. Alokacja na dzia anie: 190 mln EUR Maksymalny poziom wsparcia: 85% kosztów kwalifikowalnych

3 Dzia anie 5.3 Wsparcie o rodków innowacyjno ci (1/2) Dzia anie polega na wsparciu powstawania oraz rozwoju rodków zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. Wsparcie dla o rodków ma zapewni dost p do kompleksowych us ug zarówno przedsi biorcom d cym do wprowadzenia nowych rozwi za, jak równie naukowcom pragn cym rozpocz dzia alno gospodarcz.

4 Dzia anie 5.3 Wsparcie o rodków innowacyjno ci (2/2) Realizowane b kompleksowe projekty obejmuj ce: doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju o rodka uwzgl dniaj cej potrzeby przedsi biorców (np. przygotowanie feasibility studies, badania rynku pod k tem zapotrzebowania przedsi biorców na wysoko-specjalistyczne us ugi), kszta towanie postaw innowacyjnych; doradztwo oraz promocj wynikaj ce z realizowanej strategii rozwoju o rodka (prowadzenie baz danych, coaching, kojarzenie partnerów, wyszukiwanie projektów do wsparcia, poszukiwanie rynków zbytu dla produktów wytwarzanych w o rodku, szacowanie kosztów wdro enia danego projektu do produkcji przez przedsi biorc, ocena warto ci rynkowej wyników prac B+R); inwestycje wynikaj ce z realizowanej strategii rozwoju o rodka w zakresie rozbudowy lub modernizacji istniej cej infrastruktury technicznej (np. budowa lub rozbudowa budynków, doprowadzenie lub rozbudowa sieci technicznych i mediów, zakup specjalistycznego wyposa enia sprz tu biurowego); dzia ania promocyjne wynikaj ce z realizowanej strategii rozwoju o rodka w zakresie promocji us ug instytucji proinnowacyjnego otoczenia biznesu w rodowisku lokalnym, regionalnym i mi dzynarodowym, przede wszystkim poprzez przygotowanie materia ów audiowizualnych i prezentacji w mediach, organizacj seminariów i konferencji.

5 Kryteria wyboru projektów do dzia ania 5.3 (1/3) Kryteria charakteryzuj ce lokalizacje projektu: liczba ludno ci, liczba dzia aj cych przedsi biorstw, w tym w bran y IT, wielko nak adów przeznaczana przez przedsi biorców na dzia alno B+R, liczba studentów i/lub absolwentów oraz pracowników sfery B+R w obszarach oddzia ywania o rodka, liczba dzia aj cych jednostek naukowych, liczba u ytkowników Internetu. Wspierane b projekty zlokalizowane na obszarach o najwy szym potencjale rozwojowym tj. charakteryzuj cym si wysokimi warto ciami wymienionych wska ników.

6 Kryteria wyboru projektów do dzia ania 5.3 (2/3) Kryteria charakteryzuj ce odbiorców pomocy: zakres planowanych do udzielenia przedsi biorcom us ug m.in.: zarz dzanie projektami, kojarzenie partnerów, w asno przemys owa i intelektualna, poszukiwanie zewn trznego finansowania projektów, przeprowadzenie bada, analiz w zakresie zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii, liczba podmiotów, którym planuje si udzieli wsparcia w ramach prowadzonych us ug doradczo-szkoleniowych, w przeliczeniu na rok oraz z uwzgl dnieniem rodzaju us ug, udokumentowane zapewnienie wspó pracy z jednostkami naukowymi na rzecz realizacji sk adanego projektu, np. umowa porozumienia, umowa konsorcjum, zapewnienie wspó pracy z partnerami lokalnymi/regionalnymi, np. agencjami rozwoju regionalnego, jednostkami samorz du terytorialnego, organizacjami pozarz dowymi, stowarzyszeniami bran owymi, itp., zapewnienie do wiadczonej kadry merytorycznej.

7 Kryteria wyboru projektów do dzia ania 5.3 (3/3) Kryteria charakteryzuj ce projekt: zapewnienie wp ywu projektu na dywersyfikacj dzia alno ci gospodarczej w regionie lub zapewnienie dzia alno ci komplementarnej do obecnie istniej cej, udzia w projekcie co najmniej jednego partnera spo ród nast puj cych: jednostki samorz du terytorialnego, agencje rozwoju regionalnego, organizacje pozarz dowe, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wy sze, stowarzyszenia bran owe, udokumentowanie trwa ci projektu w ci gu co najmniej pi ciu lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie oraz osi gniecie samofinansowania projektu (NPV>=0 dla stopy dyskontowej 6%), minimalna warto wydatków kwalifikowanych projektu 40 mln PLN; zakres us ug oferowanych przez wnioskodawców przedsi biorcom lub potencjalnym przedsi biorcom; realizacja polityk horyzontalnych UE: równo szans, ochrona rodowiska, budowa spo ecze stwa informacyjnego.

8 Projekty kluczowe zaakceptowane przez Rad Ministrów 1. Od Wroc awskiego Parku Technologicznego do Technopolis Wroc aw 2. Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych 3. Budowa Zespo u Inkubatorów Wysokich Technologii Materia y i biomateria y oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne na terenie Pozna skiego Parku Naukowo -Technologicznego Fundacji UAM 4. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny rozbudowa etap 3 27, Wroc aw Wroc awski Park Technologiczny S.A 35, Kraków Krakowski Park Technologiczny 15, Pozna Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 20, Gdynia Gdy skie Centrum Innowacji 5. Warszawski Park Technologiczny Faza I, Budowa Centrum Mikro i Nano technologii w Warszawskim Parku Technologicznym Faza II 53, Warszawa Warszawski Park Technologiczny S.A. 6. Miasteczko Multimedialne 30, Nowy S cz Wy sza Szko a Biznesu w Nowym S czu

9 Projekty zaakceptowane przez Rad Ministrów i znajduj ce si obecnie w Indykatywnym wykazie projektów kluczowych, w tym du ych NSRO nie wyczerpuj alokacji na dzia anie 5.3 Minister Rozwoju Regionalnego odst pi od procedury konkursowej w dzia aniu 5.3

10 Uzupe niaj cy nabór projektów do dzia ania 5.3 Przedmiot naboru: projekty nowopowstaj cych parków naukowo-technologicznych o znaczeniu ponadregionalnym Zg oszono 14 projektów na kwot 304,48 mln EUR Nie kwalifikowa y si 4 projekty.

11 Uzupe niaj ca lista projektów kluczowych i rezerwowych 1. Rozbudowa Jagiello skiego Parku i Inkubatora Technologii Life Science 36, Kraków Jagiello skie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 2. Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych róde 3. Utworzenie ogólnopolskiego o rodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia 22, Katowice EURO Centrum Sp. z o.o. 18, Wroc aw Wroc awski Medyczny Park Naukowo- Technologiczny 4. Utworzenie Infrastruktury skiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemys u Lotniczego Sp. z o.o. PROJEKTY REZERWOWE 5. Budowa Infrastruktury Parku Naukowo- Technologicznego LUBO 12, Katowice - Bielsko Bia a 21, Lubo, powiat pozna ski Górno ska Agencja Przekszta ce Przedsi biorstw S.A. Zak ady Chemiczne LUBO Sp. z o.o. 6. Budowa infrastruktury dla innowacyjnych przedsi biorstw w Parku Naukowo- Technologicznym NOWA ELEKTROTECHNIKA 10, Warszawa Fundacja Park Naukowo - Technologiczny Nowa Elektrotechnika

12 W wyniku konsultacji spo eczno-gospodarczych Ministerstwo Gospodarki zg osi o 2 projektu do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie... jako projekty rezerwowe. S to nast puj ce projekty: Rozbudowa i rozwój Toru skiego Parku Technologicznego; instytucja odpowiedzialna: Toru ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A; koszt ca kowity: 20 mln EUR Gda ski Park Naukowo-Technologiczny rozbudowa III etap; instytucja odpowiedzialna: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; koszt ca kowity: 36,6 mln EUR

13 Przegl d projektów

14 Projekt: Od Wroc awskiego Parku Technologicznego do Technopolis Wroc aw (1/2) Przedmiotem przedsi wzi cia b dzie przeprowadzenie sprofilowanych inwestycji w dwóch kierunkach: - ycie w obszarach: biotechnologii, nowych farmaceutyków, rodków i metod cych leczeniu najtrudniejszych chorób; ywno ci, jej przetwarzania oraz nowych sk adników spo ywczych oraz multimediów i teleinformatyki s cych edukacji, komunikacji i kulturze. - Czyste technologie i energia. Inwestycje w wyposa enie nastawione b na potrzeby przedsi biorstw wykorzystuj cych technologie wymagaj ce najwy szej precyzji, dok adno ci i czysto ci. Inwestycje b dotyczy y laboratoriów przemys u energetycznego oraz bran y motoryzacyjnej.

15 Projekt: Od Wroc awskiego Parku Technologicznego do Technopolis Wroc aw (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Wroc awski Park Technologiczny S.A. Partnerzy: Akcjonariusze Wroc awskiego Parku Technologicznego S.A.: Gmina Wroc aw, Uniwersytet Wroc awski, Politechnika Wroc awska, Akademia Rolnicza we Wroc awiu, Fundacja Rozwoju Politechniki Wroc awskiej, Agencja Rozwoju Przemys u S.A., BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., Dolno ska Izba Gospodarcza, Lokalizacja: Wroc aw, woj. Dolno skie Koszt ca kowity:27,50 mln EUR

16 Projekt: Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych (1/2) Projekt jest ukierunkowany na wspieranie rozwoju przemys u IT jako bran y regionalnej szansy Ma opolski poprzez stworzenie sieci wspó pracy przedsi biorstw, samorz du terytorialnego, uczelni wy szych i instytucji otoczenia biznesu. Zadaniem Krakowskiego Parku Technologicznego b dzie stworzenie zaplecza infrastrukturalnego z przeznaczeniem na inkubatory przedsi biorczo ci, centra badawczo-rozwojowe, centrum szkoleniowe oraz miejsca dla firm rozwijaj cych si. Klaster Technologii Informacyjnych pozwoli na wsparcie przemys u IT jako bran y regionalnej, kontakty i wspó prac w tym zakresie przedsi biorstw z jednostkami badawczo naukowymi, bezpo redni dost p do bada oraz rodowiska naukowego dla firm i dyfuzj innowacji. Projekt pozwoli na dalszy rozwój zatrudnienia w sektorze us ug i nowoczesnych technologii IT. Realizacja projektu b dzie si odbywa przy aktywnej wspó pracy z partnerami projektu oraz uczelniami wy szymi.

17 Projekt: Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Partnerzy: Zarz d Województwa Ma opolskiego, Akademia Górniczo Hutnicza. Lokalizacja: Projekt b dzie realizowany na terenie Województwa Ma opolskiego, w Krakowie, na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej zarz dzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. Koszt ca kowity: 35 mln EUR

18 Projekt: Budowa Zespo u Inkubatorów Wysokich Technologii Materia y i biomateria y oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne na terenie Pozna skiego Parku Naukowo -Technologicznego Fundacji UAM (1/2) Projekt jest rozwini ciem dzia alno ci funkcjonuj cego Pozna skiego Parku Technologicznego. Jest komplementarny do dzia konsolidacyjnych sektora B+R w pobli u nowopowsta ych budynków znajdowa si : Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (projekt kluczowy PO IG 70 mln ), Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (projekt kluczowy WRPO 50 mln ), Kampus Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz 2 Inkubatory Technologiczne.

19 Projekt: Budowa Zespo u Inkubatorów Wysokich Technologii Materia y i biomateria y oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne na terenie Pozna skiego Parku Naukowo -Technologicznego Fundacji UAM (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Partnerzy: wy sze uczelnie (Politechnika Pozna ska, UAM, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna), Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Urz d Marsza kowski i Urz d Miasta Poznania, Lokalizacja: Pozna, Pozna ski Park Naukowo Technologiczny Koszt ca kowity: 15,25 mln EUR

20 Projekt: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny rozbudowa etap 3 (1/2) Pomorski Park Naukowo-Technologiczny jest o rodkiem wiadcz cym kompleksowe wsparcie dla osób prowadz cych dzia alno gospodarcz lub pragn cych j rozpocz. W jednym miejscu dost pne jest wsparcie infrastrukturalne, laboratoria specjalistyczne, szkolenia specjalistyczne i j zykowe, konsultacje, pomoc Rady Naukowej. Park jest otwarty na wszystkie firmy innowacyjne równie spoza obszaru Gdyni. Rozbudowa parku umo liwi ulokowanie si w nim 300 firm innowacyjnych.

21 Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Gdy skie Centrum Innowacji jednostka bud etowa Miasta Gdyni Partnerzy parku: Uniwersytet Gda ski, Mi dzyuczelniany Wydzia Gda ski), Biotechnologii (Akademia Medyczna i Uniwersytet Biuro Wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji przy Politechnice Gda skiej, Norweska Akademia Nauk, Uniwersytet Gda ski. Lokalizacja: Projekt: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny rozbudowa etap 3 (2/2) Pomorski Park Naukowo - Technologiczny w Gdyni - Red owie, mieszcz cy si przy Al. Zwyci stwa 96/98, w niewielkiej odleg ci od trójmiejskich uczelni. Koszt ca kowity: 20 mln EUR

22 Projekt: Warszawski Park Technologiczny Faza I, Budowa Centrum Mikro i Nanotechnologii w Warszawskim Parku Technologicznym Faza II (1/2) FAZA I: Warszawski Park Technologiczny Projekt zak ada prowadzenie dzia w 3 sferach: Inwestycyjnej kompleksowe inwestycje s ce funkcjonowaniu parku. Promocyjnej promocja Warszawskiego Parku Technologicznego, zmierzaj ca do pozyskania czo owych firm technologicznych. Doradczej opracowanie optymalnej metodologii zarz dzania infrastruktur Warszawskiego Parku Technologicznego przy wykorzystaniu nowoczesnych narz dzi wspomagaj cych zarz dzanie. FAZA II: Budowa Centrum Mikro i Nanotechnologii w WPT Dzia alno naukowo-badawcza Centrum koncentrowa si dzie wokó czterech podstawowych dziedzin: nanomateria y konstrukcyjne i funkcjonalne, fotonika, zintegrowane systemy MOEMS i MEMS, sensory.

23 Projekt: Warszawski Park Technologiczny Faza I, Budowa Centrum Mikro i Nanotechnologii w Warszawskim Parku Technologicznym Faza II (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Warszawski Park Technologiczny S.A Partnerzy: Miasto Sto eczne Warszawa, Warszawskie Konsorcjum Naukowe (8 uczelni + PAN + O rodek Przetwarzania Informacji) reprezentowane przez jeden z podmiotów tworz cych Konsorcjum. Lokalizacja: Warszawa - dzielnica Mokotów. Tereny uku siekierkowskiego (45 ha). Koszt ca kowity: 53,1 mln EUR

24 Projekt: Miasteczko Multimedialne (1/2) W ramach pierwszego etapu przewiduje si rozwój dwóch podstawowych elementów Miasteczka Multimedialnego: o rodka badawczo-rozwojowego oraz cz ci systemu edukacyjnego. Zadaniem o rodka b+r b dzie dostarczenie analiz rynkowych, opracowanie prototypów produktów oraz zaprojektowanie modelu us ug realizowanych na kolejnych etapach budowy i funkcjonowania Miasteczka. System edukacyjny obejmie studia oraz specjalistyczne szkolenia przygotowane przez Wy sz Szko Biznesu NLU wspólnie z inwestorami bran owymi i firmami Zrzeszonymi w klastrze Multimediów i Systemów Informacyjnych. Skoncentrowanie w jednym miejscu kompetencji i zaplecza technologicznego ma umo liwi produkcj komputerow, animacyjn, filmow, graficzn, d wi kow w po czeniu z rozwojem architektury informacji, rozwoju aplikacji i systemem transferu danych.

25 Projekt: Miasteczko Multimedialne (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Wy sza Szko a Biznesu w Nowym S czu Partnerzy: Urz d Miasta Nowego S cza, Ma opolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Lokalizacja: Nowy S cz, woj.. Ma opolskie Koszt ca kowity: 30 mln EUR

26 Projekt: Rozbudowa Jagiello skiego Parku i Inkubatora Technologii Life Science (1/2) Projekt jest kolejnym etapem realizowanego obecnie I etapu budowy Parku. Inwestycja zak ada budow najwy szej klasy laboratoriów bada naukowych z wykorzystaniem polskiej kadry naukowej. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura laboratoryjno-biurowa o standardzie, wed ug. projektodawcy, niedost pnym dotychczas w adnym innym o rodku komercyjnym i naukowym w Polsce. Life Science Park to oferta dla rednich i du ych firm, natomiast Life Science Inkubator ofertowo b dzie skierowany dla ma ych firm i projektów naukowych. Utworzona infrastruktura b dzie mog a s zarówno ma ym jak i rednim oraz du ym przedsi biorstwom z bran y bio-tech. Zatrudnienie w niej znajdzie 500 naukowców z bran y biomedycznej.

27 Projekt: Rozbudowa Jagiello skiego Parku i Inkubatora Technologii Life Science (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Jagiello skie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Partnerzy: Uniwersytet Jagiello ski, Lokalizacja: Kraków. Inwestycja Parku usytuowana jest w pobli u kluczowych dla bada Life-Science wydzia ów i budynków dydaktycznych Uniwersytetu Jagiello skiego (biotechnologia, chemia, biologia, Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu itp.). Koszt ca kowity: 36,6 mln EUR

28 Projekt: Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych róde (1/2) Projekt polega dzie na stworzeniu nowoczesnej infrastruktury parku, który dzie wspiera kooperacj przedsi biorstw, instytucji B+R, zagranicznych i krajowych uczelni wy szych w celu wiadczenia kompleksowych us ug zarówno przedsi biorcom wprowadzaj cym nowe rozwi zania w obszarze prowadzonej dzia alno ci jak równie naukowcom planuj cym skomercjalizowa asne projekty, w zakresie: wykorzystania rozwi za energooszcz dnych w procesie wytwarzania energii odnawialnych róde energii transferu istniej cych technologii w dziedzinie energetyki; ochrony rodowiska w zwi zku z procesami wytwarzania energii.

29 Projekt: Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych róde (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : EURO - CENTRUM Sp. z o.o. Partnerzy: Instytut Chemicznej Przeróbki W gla w Zabrzu, Instytut Technologii Elektronowej, Wy sza Szko a Technologii Informatycznych w Katowicach, Politechnika ódzka Katedra Mikroelektroniki, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Bia ej, Centrum Energii i Innowacji Weiz Sp. z o.o. z siedzib w Weiz (Austria). Lokalizacja: Katowice Koszt ca kowity: 22,55 mln EUR

30 Projekt: Utworzenie ogólnopolskiego o rodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia (1/2) Projekt ma charakter inwestycyjny i obejmuje: Utworzenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (MCPD), Stworzenie warunków na bazie MCPD oraz infrastruktury budowlanej i technicznej dla rozwoju nowoczesnych us ug telemedycznych, Stworzenie medycznych, statystycznych i multimedialnych baz danych dla potrzeb nauki, edukacji i biznesu, Uruchomienie ogólnopolskiej, zintegrowanej platformy e-learningu dla bran y medycznej, Utworzenie o rodka i infrastruktury dla testowania innowacyjnych projektów w zakresie e-zdrowia, np. systemów e-learningowych, Powo anie Centrum Doradztwa Biznesowego i Patentowego.

31 Projekt: Utworzenie ogólnopolskiego o rodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Wroc awski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.. Partnerzy: Gmina Wroc aw, Samorz d Województwa Dolno skiego, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroc awia, Fundacja Akademii Medycznej, Akademia Medyczna we Wroc awiu, skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Politechnika Wroc awska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie, Lokalizacja: Wroc aw Koszt ca kowity: 18,04 mln EUR

32 Projekt: Utworzenie Infrastruktury skiego Centrum Naukowo- Technologicznego Przemys u Lotniczego Sp. z o.o. (1/2) Projekt jest ukierunkowany na powstanie kompleksu naukowo - badawczego bezpo rednio powi zanego z praktyk, opracowuj cego nowe procesy technologiczne, nadzoruj cego procesy produkcji i szkol cego pracowników oraz studentów. W ramach Centrum prowadzona b dzie dzia alno w zakresie produkcji i bada urz dze elektroniki, mechatroniki i nawigacji, niezb dnych dla rozwoju przemys u lotniczego (g ównie w obszarze produkcji samolotów lekkich i ultralekkich). Planowane Centrum stanowi dzie zaplecze technologiczne dla prac nad materia ami kompozytowymi. Projekt zak ada równie utworzenie centrum szkolenia i doskonalenia pilotów.

33 Projekt: Utworzenie Infrastruktury skiego Centrum Naukowo- Technologicznego Przemys u Lotniczego Sp. z o.o. (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Górno ska Agencja Przekszta ce Przedsi biorstw Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Bia ej, Bielski Park Techniki Lotniczej Sp. z o.o. w Bielsku-Bia ej, Górno ski Park Przemys owy Sp. z o.o. w Katowicach, Stowarzyszenie Firm Lotniczych w Bielsku Bia ej, Fundusz Inwestycyjny - Silesia Fund Sp. z o.o., Akademia Techniczno-Humanistyczn w Bielsku-Bia ej, Instytut Lotnictwa w Warszawie, Politechnika ska w Gliwicach, ówny Instytut Górnictwa w Katowicach, Wy sza Szko a Mechatroniki w Katowicach, Dolina Lotnicza oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lokalizacja: Katowice i Bielsko-Bia a. Koszt ca kowity: 12,50 mln EUR

34 Dzi kuj za uwag

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Agnieszka Jankowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Wsparcie dla przedsiębiorców w programach operacyjnych, 2007-2013 Program

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Przedsiębiorczości

Wsparcie Przedsiębiorczości Wsparcie Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Edyta Łydka Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Karniowice, 13 maj 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Michał Frycz Wydział Gospodarki, Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Alexander Lubański Partner, Black Pearls

Alexander Lubański Partner, Black Pearls Szanowni Państwo, Black Pearls to fundusz inwestycyjny wspierający rozwój polskich innowacji. Kluczowy zespół funduszu stanowią polscy oraz zagraniczni eksperci o interdyscyplinarnych kompetencjach. Black

Bardziej szczegółowo

Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne [Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o.]

Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne [Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o.] Instytucje Otoczenia Biznesu IOB to istotne ogniwo nowoczesnych systemów wsparcia rozwoju gospodarczego, obejmujące zróżnicowane grupy niekomercyjnych instytucji, aktywnych w obszarze wspierania przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 PO PW 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 PO PW 2014-2020 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 2020 (PO PW 2014-2020) 2020) Warszawa 24 czerwca 2013 r. Cel g ówny g PO PW 2014-2020 2020 Wzrost konkurencyjno ci ci i innowacyjno ci ci makroregionu Polski

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI. www.rpo.lodzkie.pl

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI. www.rpo.lodzkie.pl ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI www.rpo.lodzkie.pl DOTACJE z RPO WŁ SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZASTANAWIASZ SIĘ SKĄD CZERPAĆ FUNDUSZE NA WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Chorzów, 16 czerwca 2011r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Priorytetu VIII i IX

Priorytetu VIII i IX Możliwo liwości wsparcia w ramach Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd d Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicz redniczącaca Łęczyca, 2.04.2012

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl 1 z 5 2012-05-21 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla przedsiębiorstw Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji programy operacyjne na lata 2007-2013 moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM OCENIONYCH

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r.

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Alokacja finansowa na lata 2014-2020 Obszary wsparcia 11 celów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Konferencja pt. Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i

Bardziej szczegółowo

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie:

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów tel./faks: 15 864 40 41 www.cripstaszow.fr.pl Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE Druga połowa 2013 r. to czas intensywnej pracy instytucji zaangażowanych w przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 2020. Podczas wakacji opracowano

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Fundusze Europejskie. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Fundusze Europejskie Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Na stronach Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2. Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r.

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Wizje bez wdrożeń są tylko halucynacjami Prof. Anders Flodström Członek Zarządu EIT 2 CEL

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent regionalny (priorytety VI IX)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent regionalny (priorytety VI IX) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent regionalny (priorytety VI IX) PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Typy projektów: Wybrane kryteria dostępu: Kryteria strategiczne (do wyboru): Działanie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w latach w 2006-2008 Lp. Nazwa jednostki kontrolującej Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR PRZEDSI BIORCZO W ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRZEDSIEBIORCZO W ZPORR Zgodnie ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG) w ramach Funduszy Strukturalnych 2007-2013 Priorytety: 3, 4, 5, 6 Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki 18 czerwca 2007 1 PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jaka metropolila i??

Jaka metropolila i?? Jaka metropolia? KPZK a Bydgoszcz i Toruń Cyt.: W skład podstawowych węzłów sieci powiązań funkcjonalnych miast w roku 2030 wchodzą: stolica i największe polskie miasta Warszawa oraz: Aglomeracja Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski.

Spotkanie informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski. Spotkanie informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski. Zapewnienie efektywnej koordynacji instrumentów finansowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego - działanie 4.2 PO IG

Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego - działanie 4.2 PO IG Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego - działanie 4.2 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Plan prezentacji 1. Strategiczne i prawne podstawy realizacji polityki spójności UE w latach 2014-2020 2.

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Ellipsis Sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA. Samorządowa wojewódzka osoba prawna. Jednostka finansów publicznych

SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA. Samorządowa wojewódzka osoba prawna. Jednostka finansów publicznych SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA Samorządowa wojewódzka osoba prawna Jednostka finansów publicznych POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w GDAŃSKU ul. Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk, www.podr.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Rozwoju Regionalnego utworzonego w ramach Spółki Park Naukowo Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.

Regulamin organizacyjny Instytutu Rozwoju Regionalnego utworzonego w ramach Spółki Park Naukowo Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. Regulamin organizacyjny Instytutu Rozwoju Regionalnego utworzonego w ramach Spółki Park Naukowo Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Rozwoju Regionalnego działa

Bardziej szczegółowo

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Płocki Park Przemysłowo owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Marzena Kapuścińska Płocki Park Przemysłowo owo-technologiczny Profil wyjściowy PPP-T definiowany jest przez podstawową

Bardziej szczegółowo

TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego

TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego 16.12.2013 r. - Katowice POTENCJA PRZEDSI BIORCZO CI W WOJEWÓDZTWIE SKIM

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo