Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu"

Transkrypt

1 Znaczenie projektów kluczowych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju ma ej i redniej przedsi biorczo ci Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu Anna Kacprzyk Dyrektor Funduszy Europejskich Warszawa, 1 czerwca 2007 r.

2 W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w zakresie osi priorytetowych b cych w kompetencji Ministra Gospodarki, wybór projektów w trybie indywidualnych projektów kluczowych przewidziano w dzia aniu 5.3 Wspieranie o rodków innowacyjno ci. Alokacja na dzia anie: 190 mln EUR Maksymalny poziom wsparcia: 85% kosztów kwalifikowalnych

3 Dzia anie 5.3 Wsparcie o rodków innowacyjno ci (1/2) Dzia anie polega na wsparciu powstawania oraz rozwoju rodków zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. Wsparcie dla o rodków ma zapewni dost p do kompleksowych us ug zarówno przedsi biorcom d cym do wprowadzenia nowych rozwi za, jak równie naukowcom pragn cym rozpocz dzia alno gospodarcz.

4 Dzia anie 5.3 Wsparcie o rodków innowacyjno ci (2/2) Realizowane b kompleksowe projekty obejmuj ce: doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju o rodka uwzgl dniaj cej potrzeby przedsi biorców (np. przygotowanie feasibility studies, badania rynku pod k tem zapotrzebowania przedsi biorców na wysoko-specjalistyczne us ugi), kszta towanie postaw innowacyjnych; doradztwo oraz promocj wynikaj ce z realizowanej strategii rozwoju o rodka (prowadzenie baz danych, coaching, kojarzenie partnerów, wyszukiwanie projektów do wsparcia, poszukiwanie rynków zbytu dla produktów wytwarzanych w o rodku, szacowanie kosztów wdro enia danego projektu do produkcji przez przedsi biorc, ocena warto ci rynkowej wyników prac B+R); inwestycje wynikaj ce z realizowanej strategii rozwoju o rodka w zakresie rozbudowy lub modernizacji istniej cej infrastruktury technicznej (np. budowa lub rozbudowa budynków, doprowadzenie lub rozbudowa sieci technicznych i mediów, zakup specjalistycznego wyposa enia sprz tu biurowego); dzia ania promocyjne wynikaj ce z realizowanej strategii rozwoju o rodka w zakresie promocji us ug instytucji proinnowacyjnego otoczenia biznesu w rodowisku lokalnym, regionalnym i mi dzynarodowym, przede wszystkim poprzez przygotowanie materia ów audiowizualnych i prezentacji w mediach, organizacj seminariów i konferencji.

5 Kryteria wyboru projektów do dzia ania 5.3 (1/3) Kryteria charakteryzuj ce lokalizacje projektu: liczba ludno ci, liczba dzia aj cych przedsi biorstw, w tym w bran y IT, wielko nak adów przeznaczana przez przedsi biorców na dzia alno B+R, liczba studentów i/lub absolwentów oraz pracowników sfery B+R w obszarach oddzia ywania o rodka, liczba dzia aj cych jednostek naukowych, liczba u ytkowników Internetu. Wspierane b projekty zlokalizowane na obszarach o najwy szym potencjale rozwojowym tj. charakteryzuj cym si wysokimi warto ciami wymienionych wska ników.

6 Kryteria wyboru projektów do dzia ania 5.3 (2/3) Kryteria charakteryzuj ce odbiorców pomocy: zakres planowanych do udzielenia przedsi biorcom us ug m.in.: zarz dzanie projektami, kojarzenie partnerów, w asno przemys owa i intelektualna, poszukiwanie zewn trznego finansowania projektów, przeprowadzenie bada, analiz w zakresie zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii, liczba podmiotów, którym planuje si udzieli wsparcia w ramach prowadzonych us ug doradczo-szkoleniowych, w przeliczeniu na rok oraz z uwzgl dnieniem rodzaju us ug, udokumentowane zapewnienie wspó pracy z jednostkami naukowymi na rzecz realizacji sk adanego projektu, np. umowa porozumienia, umowa konsorcjum, zapewnienie wspó pracy z partnerami lokalnymi/regionalnymi, np. agencjami rozwoju regionalnego, jednostkami samorz du terytorialnego, organizacjami pozarz dowymi, stowarzyszeniami bran owymi, itp., zapewnienie do wiadczonej kadry merytorycznej.

7 Kryteria wyboru projektów do dzia ania 5.3 (3/3) Kryteria charakteryzuj ce projekt: zapewnienie wp ywu projektu na dywersyfikacj dzia alno ci gospodarczej w regionie lub zapewnienie dzia alno ci komplementarnej do obecnie istniej cej, udzia w projekcie co najmniej jednego partnera spo ród nast puj cych: jednostki samorz du terytorialnego, agencje rozwoju regionalnego, organizacje pozarz dowe, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wy sze, stowarzyszenia bran owe, udokumentowanie trwa ci projektu w ci gu co najmniej pi ciu lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie oraz osi gniecie samofinansowania projektu (NPV>=0 dla stopy dyskontowej 6%), minimalna warto wydatków kwalifikowanych projektu 40 mln PLN; zakres us ug oferowanych przez wnioskodawców przedsi biorcom lub potencjalnym przedsi biorcom; realizacja polityk horyzontalnych UE: równo szans, ochrona rodowiska, budowa spo ecze stwa informacyjnego.

8 Projekty kluczowe zaakceptowane przez Rad Ministrów 1. Od Wroc awskiego Parku Technologicznego do Technopolis Wroc aw 2. Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych 3. Budowa Zespo u Inkubatorów Wysokich Technologii Materia y i biomateria y oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne na terenie Pozna skiego Parku Naukowo -Technologicznego Fundacji UAM 4. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny rozbudowa etap 3 27, Wroc aw Wroc awski Park Technologiczny S.A 35, Kraków Krakowski Park Technologiczny 15, Pozna Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 20, Gdynia Gdy skie Centrum Innowacji 5. Warszawski Park Technologiczny Faza I, Budowa Centrum Mikro i Nano technologii w Warszawskim Parku Technologicznym Faza II 53, Warszawa Warszawski Park Technologiczny S.A. 6. Miasteczko Multimedialne 30, Nowy S cz Wy sza Szko a Biznesu w Nowym S czu

9 Projekty zaakceptowane przez Rad Ministrów i znajduj ce si obecnie w Indykatywnym wykazie projektów kluczowych, w tym du ych NSRO nie wyczerpuj alokacji na dzia anie 5.3 Minister Rozwoju Regionalnego odst pi od procedury konkursowej w dzia aniu 5.3

10 Uzupe niaj cy nabór projektów do dzia ania 5.3 Przedmiot naboru: projekty nowopowstaj cych parków naukowo-technologicznych o znaczeniu ponadregionalnym Zg oszono 14 projektów na kwot 304,48 mln EUR Nie kwalifikowa y si 4 projekty.

11 Uzupe niaj ca lista projektów kluczowych i rezerwowych 1. Rozbudowa Jagiello skiego Parku i Inkubatora Technologii Life Science 36, Kraków Jagiello skie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 2. Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych róde 3. Utworzenie ogólnopolskiego o rodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia 22, Katowice EURO Centrum Sp. z o.o. 18, Wroc aw Wroc awski Medyczny Park Naukowo- Technologiczny 4. Utworzenie Infrastruktury skiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemys u Lotniczego Sp. z o.o. PROJEKTY REZERWOWE 5. Budowa Infrastruktury Parku Naukowo- Technologicznego LUBO 12, Katowice - Bielsko Bia a 21, Lubo, powiat pozna ski Górno ska Agencja Przekszta ce Przedsi biorstw S.A. Zak ady Chemiczne LUBO Sp. z o.o. 6. Budowa infrastruktury dla innowacyjnych przedsi biorstw w Parku Naukowo- Technologicznym NOWA ELEKTROTECHNIKA 10, Warszawa Fundacja Park Naukowo - Technologiczny Nowa Elektrotechnika

12 W wyniku konsultacji spo eczno-gospodarczych Ministerstwo Gospodarki zg osi o 2 projektu do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie... jako projekty rezerwowe. S to nast puj ce projekty: Rozbudowa i rozwój Toru skiego Parku Technologicznego; instytucja odpowiedzialna: Toru ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A; koszt ca kowity: 20 mln EUR Gda ski Park Naukowo-Technologiczny rozbudowa III etap; instytucja odpowiedzialna: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; koszt ca kowity: 36,6 mln EUR

13 Przegl d projektów

14 Projekt: Od Wroc awskiego Parku Technologicznego do Technopolis Wroc aw (1/2) Przedmiotem przedsi wzi cia b dzie przeprowadzenie sprofilowanych inwestycji w dwóch kierunkach: - ycie w obszarach: biotechnologii, nowych farmaceutyków, rodków i metod cych leczeniu najtrudniejszych chorób; ywno ci, jej przetwarzania oraz nowych sk adników spo ywczych oraz multimediów i teleinformatyki s cych edukacji, komunikacji i kulturze. - Czyste technologie i energia. Inwestycje w wyposa enie nastawione b na potrzeby przedsi biorstw wykorzystuj cych technologie wymagaj ce najwy szej precyzji, dok adno ci i czysto ci. Inwestycje b dotyczy y laboratoriów przemys u energetycznego oraz bran y motoryzacyjnej.

15 Projekt: Od Wroc awskiego Parku Technologicznego do Technopolis Wroc aw (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Wroc awski Park Technologiczny S.A. Partnerzy: Akcjonariusze Wroc awskiego Parku Technologicznego S.A.: Gmina Wroc aw, Uniwersytet Wroc awski, Politechnika Wroc awska, Akademia Rolnicza we Wroc awiu, Fundacja Rozwoju Politechniki Wroc awskiej, Agencja Rozwoju Przemys u S.A., BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., Dolno ska Izba Gospodarcza, Lokalizacja: Wroc aw, woj. Dolno skie Koszt ca kowity:27,50 mln EUR

16 Projekt: Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych (1/2) Projekt jest ukierunkowany na wspieranie rozwoju przemys u IT jako bran y regionalnej szansy Ma opolski poprzez stworzenie sieci wspó pracy przedsi biorstw, samorz du terytorialnego, uczelni wy szych i instytucji otoczenia biznesu. Zadaniem Krakowskiego Parku Technologicznego b dzie stworzenie zaplecza infrastrukturalnego z przeznaczeniem na inkubatory przedsi biorczo ci, centra badawczo-rozwojowe, centrum szkoleniowe oraz miejsca dla firm rozwijaj cych si. Klaster Technologii Informacyjnych pozwoli na wsparcie przemys u IT jako bran y regionalnej, kontakty i wspó prac w tym zakresie przedsi biorstw z jednostkami badawczo naukowymi, bezpo redni dost p do bada oraz rodowiska naukowego dla firm i dyfuzj innowacji. Projekt pozwoli na dalszy rozwój zatrudnienia w sektorze us ug i nowoczesnych technologii IT. Realizacja projektu b dzie si odbywa przy aktywnej wspó pracy z partnerami projektu oraz uczelniami wy szymi.

17 Projekt: Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Partnerzy: Zarz d Województwa Ma opolskiego, Akademia Górniczo Hutnicza. Lokalizacja: Projekt b dzie realizowany na terenie Województwa Ma opolskiego, w Krakowie, na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej zarz dzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. Koszt ca kowity: 35 mln EUR

18 Projekt: Budowa Zespo u Inkubatorów Wysokich Technologii Materia y i biomateria y oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne na terenie Pozna skiego Parku Naukowo -Technologicznego Fundacji UAM (1/2) Projekt jest rozwini ciem dzia alno ci funkcjonuj cego Pozna skiego Parku Technologicznego. Jest komplementarny do dzia konsolidacyjnych sektora B+R w pobli u nowopowsta ych budynków znajdowa si : Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (projekt kluczowy PO IG 70 mln ), Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (projekt kluczowy WRPO 50 mln ), Kampus Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz 2 Inkubatory Technologiczne.

19 Projekt: Budowa Zespo u Inkubatorów Wysokich Technologii Materia y i biomateria y oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne na terenie Pozna skiego Parku Naukowo -Technologicznego Fundacji UAM (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Partnerzy: wy sze uczelnie (Politechnika Pozna ska, UAM, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna), Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Urz d Marsza kowski i Urz d Miasta Poznania, Lokalizacja: Pozna, Pozna ski Park Naukowo Technologiczny Koszt ca kowity: 15,25 mln EUR

20 Projekt: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny rozbudowa etap 3 (1/2) Pomorski Park Naukowo-Technologiczny jest o rodkiem wiadcz cym kompleksowe wsparcie dla osób prowadz cych dzia alno gospodarcz lub pragn cych j rozpocz. W jednym miejscu dost pne jest wsparcie infrastrukturalne, laboratoria specjalistyczne, szkolenia specjalistyczne i j zykowe, konsultacje, pomoc Rady Naukowej. Park jest otwarty na wszystkie firmy innowacyjne równie spoza obszaru Gdyni. Rozbudowa parku umo liwi ulokowanie si w nim 300 firm innowacyjnych.

21 Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Gdy skie Centrum Innowacji jednostka bud etowa Miasta Gdyni Partnerzy parku: Uniwersytet Gda ski, Mi dzyuczelniany Wydzia Gda ski), Biotechnologii (Akademia Medyczna i Uniwersytet Biuro Wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji przy Politechnice Gda skiej, Norweska Akademia Nauk, Uniwersytet Gda ski. Lokalizacja: Projekt: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny rozbudowa etap 3 (2/2) Pomorski Park Naukowo - Technologiczny w Gdyni - Red owie, mieszcz cy si przy Al. Zwyci stwa 96/98, w niewielkiej odleg ci od trójmiejskich uczelni. Koszt ca kowity: 20 mln EUR

22 Projekt: Warszawski Park Technologiczny Faza I, Budowa Centrum Mikro i Nanotechnologii w Warszawskim Parku Technologicznym Faza II (1/2) FAZA I: Warszawski Park Technologiczny Projekt zak ada prowadzenie dzia w 3 sferach: Inwestycyjnej kompleksowe inwestycje s ce funkcjonowaniu parku. Promocyjnej promocja Warszawskiego Parku Technologicznego, zmierzaj ca do pozyskania czo owych firm technologicznych. Doradczej opracowanie optymalnej metodologii zarz dzania infrastruktur Warszawskiego Parku Technologicznego przy wykorzystaniu nowoczesnych narz dzi wspomagaj cych zarz dzanie. FAZA II: Budowa Centrum Mikro i Nanotechnologii w WPT Dzia alno naukowo-badawcza Centrum koncentrowa si dzie wokó czterech podstawowych dziedzin: nanomateria y konstrukcyjne i funkcjonalne, fotonika, zintegrowane systemy MOEMS i MEMS, sensory.

23 Projekt: Warszawski Park Technologiczny Faza I, Budowa Centrum Mikro i Nanotechnologii w Warszawskim Parku Technologicznym Faza II (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Warszawski Park Technologiczny S.A Partnerzy: Miasto Sto eczne Warszawa, Warszawskie Konsorcjum Naukowe (8 uczelni + PAN + O rodek Przetwarzania Informacji) reprezentowane przez jeden z podmiotów tworz cych Konsorcjum. Lokalizacja: Warszawa - dzielnica Mokotów. Tereny uku siekierkowskiego (45 ha). Koszt ca kowity: 53,1 mln EUR

24 Projekt: Miasteczko Multimedialne (1/2) W ramach pierwszego etapu przewiduje si rozwój dwóch podstawowych elementów Miasteczka Multimedialnego: o rodka badawczo-rozwojowego oraz cz ci systemu edukacyjnego. Zadaniem o rodka b+r b dzie dostarczenie analiz rynkowych, opracowanie prototypów produktów oraz zaprojektowanie modelu us ug realizowanych na kolejnych etapach budowy i funkcjonowania Miasteczka. System edukacyjny obejmie studia oraz specjalistyczne szkolenia przygotowane przez Wy sz Szko Biznesu NLU wspólnie z inwestorami bran owymi i firmami Zrzeszonymi w klastrze Multimediów i Systemów Informacyjnych. Skoncentrowanie w jednym miejscu kompetencji i zaplecza technologicznego ma umo liwi produkcj komputerow, animacyjn, filmow, graficzn, d wi kow w po czeniu z rozwojem architektury informacji, rozwoju aplikacji i systemem transferu danych.

25 Projekt: Miasteczko Multimedialne (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Wy sza Szko a Biznesu w Nowym S czu Partnerzy: Urz d Miasta Nowego S cza, Ma opolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Lokalizacja: Nowy S cz, woj.. Ma opolskie Koszt ca kowity: 30 mln EUR

26 Projekt: Rozbudowa Jagiello skiego Parku i Inkubatora Technologii Life Science (1/2) Projekt jest kolejnym etapem realizowanego obecnie I etapu budowy Parku. Inwestycja zak ada budow najwy szej klasy laboratoriów bada naukowych z wykorzystaniem polskiej kadry naukowej. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura laboratoryjno-biurowa o standardzie, wed ug. projektodawcy, niedost pnym dotychczas w adnym innym o rodku komercyjnym i naukowym w Polsce. Life Science Park to oferta dla rednich i du ych firm, natomiast Life Science Inkubator ofertowo b dzie skierowany dla ma ych firm i projektów naukowych. Utworzona infrastruktura b dzie mog a s zarówno ma ym jak i rednim oraz du ym przedsi biorstwom z bran y bio-tech. Zatrudnienie w niej znajdzie 500 naukowców z bran y biomedycznej.

27 Projekt: Rozbudowa Jagiello skiego Parku i Inkubatora Technologii Life Science (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Jagiello skie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Partnerzy: Uniwersytet Jagiello ski, Lokalizacja: Kraków. Inwestycja Parku usytuowana jest w pobli u kluczowych dla bada Life-Science wydzia ów i budynków dydaktycznych Uniwersytetu Jagiello skiego (biotechnologia, chemia, biologia, Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu itp.). Koszt ca kowity: 36,6 mln EUR

28 Projekt: Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych róde (1/2) Projekt polega dzie na stworzeniu nowoczesnej infrastruktury parku, który dzie wspiera kooperacj przedsi biorstw, instytucji B+R, zagranicznych i krajowych uczelni wy szych w celu wiadczenia kompleksowych us ug zarówno przedsi biorcom wprowadzaj cym nowe rozwi zania w obszarze prowadzonej dzia alno ci jak równie naukowcom planuj cym skomercjalizowa asne projekty, w zakresie: wykorzystania rozwi za energooszcz dnych w procesie wytwarzania energii odnawialnych róde energii transferu istniej cych technologii w dziedzinie energetyki; ochrony rodowiska w zwi zku z procesami wytwarzania energii.

29 Projekt: Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych róde (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : EURO - CENTRUM Sp. z o.o. Partnerzy: Instytut Chemicznej Przeróbki W gla w Zabrzu, Instytut Technologii Elektronowej, Wy sza Szko a Technologii Informatycznych w Katowicach, Politechnika ódzka Katedra Mikroelektroniki, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Bia ej, Centrum Energii i Innowacji Weiz Sp. z o.o. z siedzib w Weiz (Austria). Lokalizacja: Katowice Koszt ca kowity: 22,55 mln EUR

30 Projekt: Utworzenie ogólnopolskiego o rodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia (1/2) Projekt ma charakter inwestycyjny i obejmuje: Utworzenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (MCPD), Stworzenie warunków na bazie MCPD oraz infrastruktury budowlanej i technicznej dla rozwoju nowoczesnych us ug telemedycznych, Stworzenie medycznych, statystycznych i multimedialnych baz danych dla potrzeb nauki, edukacji i biznesu, Uruchomienie ogólnopolskiej, zintegrowanej platformy e-learningu dla bran y medycznej, Utworzenie o rodka i infrastruktury dla testowania innowacyjnych projektów w zakresie e-zdrowia, np. systemów e-learningowych, Powo anie Centrum Doradztwa Biznesowego i Patentowego.

31 Projekt: Utworzenie ogólnopolskiego o rodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Wroc awski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.. Partnerzy: Gmina Wroc aw, Samorz d Województwa Dolno skiego, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroc awia, Fundacja Akademii Medycznej, Akademia Medyczna we Wroc awiu, skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Politechnika Wroc awska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie, Lokalizacja: Wroc aw Koszt ca kowity: 18,04 mln EUR

32 Projekt: Utworzenie Infrastruktury skiego Centrum Naukowo- Technologicznego Przemys u Lotniczego Sp. z o.o. (1/2) Projekt jest ukierunkowany na powstanie kompleksu naukowo - badawczego bezpo rednio powi zanego z praktyk, opracowuj cego nowe procesy technologiczne, nadzoruj cego procesy produkcji i szkol cego pracowników oraz studentów. W ramach Centrum prowadzona b dzie dzia alno w zakresie produkcji i bada urz dze elektroniki, mechatroniki i nawigacji, niezb dnych dla rozwoju przemys u lotniczego (g ównie w obszarze produkcji samolotów lekkich i ultralekkich). Planowane Centrum stanowi dzie zaplecze technologiczne dla prac nad materia ami kompozytowymi. Projekt zak ada równie utworzenie centrum szkolenia i doskonalenia pilotów.

33 Projekt: Utworzenie Infrastruktury skiego Centrum Naukowo- Technologicznego Przemys u Lotniczego Sp. z o.o. (2/2) Instytucja odpowiedzialna za realizacj : Górno ska Agencja Przekszta ce Przedsi biorstw Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Bia ej, Bielski Park Techniki Lotniczej Sp. z o.o. w Bielsku-Bia ej, Górno ski Park Przemys owy Sp. z o.o. w Katowicach, Stowarzyszenie Firm Lotniczych w Bielsku Bia ej, Fundusz Inwestycyjny - Silesia Fund Sp. z o.o., Akademia Techniczno-Humanistyczn w Bielsku-Bia ej, Instytut Lotnictwa w Warszawie, Politechnika ska w Gliwicach, ówny Instytut Górnictwa w Katowicach, Wy sza Szko a Mechatroniki w Katowicach, Dolina Lotnicza oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lokalizacja: Katowice i Bielsko-Bia a. Koszt ca kowity: 12,50 mln EUR

34 Dzi kuj za uwag

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2011 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2011 OPRACOWANIE POD REDAKCJĄ MARCINA NOWICKIEGO AUTORZY ANNA HILDEBRANDT MARCIN

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Mariusz Ch drzy ski Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Wprowadzenie Przedsi biorczo

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo