Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddztai Regionalny w Lodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddztai Regionalny w Lodzi"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddztai Regionalny w Lodzi ul. Zeligowskiego 32/34, Lodi tel.: Informacja: ds. ubezpicczch (42) , ds. Swiadczert (42) Sekretariat: (42) , (42) , fax <42) gov.pl 0918-DPO L6dz,dnia 28, r. Szanowny Pan Ryszard Turek Wojt Gminy Ostrowek o Uprzejmie informuje o rozpoczeeiu XIII Ogolnokrajowego Konkursu,,Bezpieczne Gospodarstwo Koine 2015". Zapraszam Panstwa, w tmieniu organizator6w, do wspotpracy zmierzajacej do upowszechniania idei konkursu i jego przebiegu. Gtdwnym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i zycia w gospodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym (trwa do r.), wojewddzkim (-do r.) i ogolnokrajowym. W etapie regionalnym komisje konkursowc powolane przez dyrektora Oddziatu Regionalnego KRUS w Lodzi wytonia po rrzech laureatow, wtascicieli najbezpieczniejszych gospodarstw, z trzech regionow wojew6dztwa todzkiego, tj.: regionu todzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradzkiego. Nast^pnie dziewiec najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziatu w etapie wojewodzkim. Wojewodzka komisja konkursowa, w skiad ktdrej wchodza przedstawiciele wsp61organizator<5w (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, Panstwowej Inspekcji Pracy, L6dzkiego Osrodka Doradztwa Rolniczego, Paristwowej Strazy Pozarnej, Izby Rolniczej Wojew6dztwa Lddzkiego i Kuratorium Oswiaty) przeprowadzi wizytacje wszystkicb zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyloni zwyciezce - uczestnika etapu ogolnokrajowego. Indywidualne gospodarstwa rolne wyroznione w poprzednich edycjach konkursu sa godne nasladowania w zakresie stosowania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Gospodarstwa takie sq wizytowka naszego regionu tddzkiego. W 2012 roku zwyci^zyt w wojewodztwie t6dzkim Pan Ryszard Juszczak zponiatowa (gm. Goszczan6w) a w 2013 roku laureatami wojewodzkimi zostali Panstwo Beata i Stawomir Witkowscy z Konopnicy (gm. Warlkowice). Ubiegtoroczni laureaci, Panstwo Agnieszka i Przemyslaw Firganowie z Lodzi w finale og61nokrajowym otrzymali wyroznienie od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nagrode^ pieni^zna w wysokosci zl. Dla laureatow etapu regionalnego i wojew6dzkiego przewidziano atrakcyjne nagrody (m.m. pilarki, myjki cisnieniowe, odkurzacze przemystowe), Gtdwna nagrody ctla laureata finaiu ogdlnokrajowego jest ciitgnikrotniczy. Zgtoszeniado konkursu mozna dokonac do r. w kazdej Placowce Terenowej KRUS. W Konkursie moga brae udziat osoby petnoletnie prowadzace produkcyjna dziatalnosc rolnicz ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z wtascicieli). W zaiaczeniu przekazuje regulaniin konkursu i plakat w celu rozpowszechnienia na terenie Panstwa gminy. Nadmieniam, iz regulamin konkursu znajduje si? r6wniez na stronie internetowej: Szczegotowych informacji na temat konkursu udziela Beata Grala, kierownik Samodziefnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Zduiiskiej Woli, tel. (43) , mgrlni Wtbiets Nav/rocka

2 Z i^bjteawd* WWesa KR ZASTEPCAPREZESA Kasy Rolniczog cznegc Jan/n! Pszcz6ikow$k- XIII OGOLNOKRAJOWY KONKURS 0 0Jb~ Of, BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Kategoria: gospodarstw a indywidualne Medialny patronat: AGROmechanika, Agro News com.pl, ACRO SERWIS, TVPI, Zielony Sztandur REGULAMIN J. Cel Konkursu: Promocja zasad ochrony zdrowia i zycia w gospodarstwach rolnych. II. Organizatorzy: 1. Minislerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego 3. Paiistwowa Inspekcja Pracy 4. Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze dzialajqce na rzecz popravvy bezpieczeiistvva pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i nrzqdzt-mi rolniczych (po zadeklarowaniu udzialu worganizacji Konkursu). III. Uczestnicy i zgloszenie udzialu w Konkursi 1. Udzial w Konkursie moga^ brae osoby pelnoletnie prowadzqce produkcyjn^ dzialalnosc rolnicza_, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z vvtascicieli). 2. Wtascicieie trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wylonieni w etapach regionalnycll i wojcvvodzkich Konkursu nic mogti brae udzialu w Konkursie przez okres trzech kolejnych lat, a zdobywcy I miejsca w finale krajowym nie mogq uczeslniczyc w kolejnych cdycjach Konkursu BGR.

3 3. Zgloszenia dokonuje S!Q na formularzu, ktory slanovvi zalaczmk nr 1 do Rcgulnininu. Wypehiiony i podpisany formularz nalezy zlozyc w najblizszcj Plocowce Terenowej lub Oddziale Regioualnym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015 r. 4. Formularze zgloszeniowe dostejuie sa_ w PT i OR KRUS, w prasi na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielslwach wspotorganizatorow i palronow medlalnych. IV. Kryteria oceny. Podsiawa_ oceny gospodarslw s^ stwierdzone w nich zagrozeni Komisje regional na i wojewodzka odnotowujq zagrozenia w "Arkuszu oceny gospodarstwa" (zalacznik nr 2 Regulaminu). Przy ocenie brane sa, pod uwag?: lad i porz^dek w obrebie podworza, zabudowaii i stanowisk pracy. stan budynkdw inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodow i uzywanych drabin oraz instalacji i urzadzen elektrycznych, w)'posazenie maszyn i urzadzeri uzywanych w gospodarstwie w oslony ruchomych cz^sci, podpory i iiuie zabezpieczenia przed wypadkami, stan techniczny maszyn i urza_dzeri stosowanych w gospodarstwie, warunki obslugi i bylowania zwierzqt gospodarskich, stosowani stan i jakosd Srodkow ochrony osobistej, rozwi (zania organizacyjne, techno I ogiczne i techniczne wplywaj^ce na bczpieczenstwo osob pracuja^cych i przebywajcych w gospodarstwie rolnym, estetyka gospodarstw. V. Organizacja Konkursu. 1. Postanowicnia ogoln Konkurs ma charakter ogohlokrajowy. przebiega co najmniej w trzech ctapach..logo ogjoszenie nast^puje w styczniu 2015 roku. Za przebieg poszczegolnych clapovv odpowiedzialne sq komisjc konkureow Komisj? regionalnq i wojewodzk powoluje dyrektor OR KRUS w porozumienivi /. kierownikami PT i wspoforganizatorami. Central na, Komisj? Konkursowq. w porozumieniu z organizatorami powouije Prezes KRUS. Komisja ta nadzoruje przebieg Konkursu, odpowiada za przeprowadzenie etapu krajowego i organizacj(j finatu. 2

4 Komisje konkursowe etapu regionalnego i wojewodzkiego wizytujq gospodarslw sporzadzajq prolokoly z posiedzenia Komisji i przesylajq kopie do komisji konkursowej wyzszcgo szczcbla wraz z,,arkuszami oceny gospodarstw" i dokumentacj zdje_ciowq gospodarstw zwyciezcow ctapu. Organizatorzy poszczegolnych etapbw IConkursu wspokiczeslnicza^ w pokrywaniu kosztow organizacyjnych i zakupu nagrod na zasadach uzgodnionych ze so Organizatorzy inogttpozyskivvac s'roclki finansowe i nagrody od sponsorovv. Placowki Terenowe / Oddziaty RegionaJne KRUS oraz Biuro Prevvcncji i Rehabililucji Cenlrali Kasy peinia, odpowiednio rol? sekrelariatovv komisji i udost^pniaja, swoje adresy do koi'espondcncji zwia^zanej z Konkursem. 2. Rozstrzygni^cic Konkursu. konkursovvych Etap regionalny Konkursu trwa od dnia jego ogloszenia do 15 niaja 2015 roku. Obejnuije zasi^giem obszar dzialania wyzaaczony przez Dyrcklora Oddzialu Regionaljiego. Liczba uczestnikow jest nicograniczona, Komisja Regionalna wylania 3. laureate w i do 22 maja przekazuje dokumentacj? icli gospodarstw do Komisji Wojewodzkicj. Etap wojewodzki Konkursu trwa do 19 czenvca 2015 roku. Uczestnicza^ w nim laureaci eiapow regionalnych. Komisja wojewodzka zapoznaje si^ z nadesianymi "Ai'kuszami ocen gospodarstw** i dokumentacj^ zdj^ciowq. Przeprowadza wizytacje gospodarstw i ponownie occnia gospodarstwa wg "Arkusza oceny gospodarslwa". Wylania zwyciezc? clapu wqjewodzkiego Konkursu i przesyta do 24 czerwca do Cenlralnej Komisji Konkursowej "Arkusze oceny gospodarstwa" wraz z dokumentacjq zdjeciowa_ z etapu regionalnego i wojewodzkiego. Ccnlralna Komisja Konkursowa zapoznaje sie z dokumentacj^. z elapu regionalnego i wojewodzkiego, w lipcu 2015 roku przeprowadza wizytacje 16. gospodarstw - zwycii^zcow etapow wojewodzkich Konkursu, a nast^pnie w oparciu o wtasni\e udokumentowan zdj^ciami wylania zwyci^zce - wlasciciela/i najbezpieczniejszego gospodarstwa vv kraju. Sporzadza koncowy protokol z posiedzenia Centralnej Komisji Konkursowej.

5 3. Postanowienia koiicow Centralna Komisja Konkursowa okresla niiejsce i term in podsumowania Konkursu. sposob i tennin ogloszenia wynikow oraz decyduje o przyznaniu nagr6d wlascicielom gospodarstw uczestniczqcych vv finale krajowym. Warunkiem odbioru nagrod przez Jaureatow wszystkich etapovv jest uiszczenic podulku dochodowego od osob fizycznych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. Sposoh przekazania nagrod zostante uzgodniony indywiduainie pomiedzy fundatorami nagrod a laureatami. Laureaci Konkursu zobowiqzani s?( do osobistego uczestnictwii w fuuiliich poszczegolnych etap6w Konkursu i pokrycia we wrasnym zakresie zwiqzanych '/. tym kosztdw. Sprawy nieuregulowane niniejszyin Regulaminem rozsirzyga Cenlralna Komisja Konkursowa, ki6rej decyzje s% ostateczn Warszawa, styczeri 2015 roku.

6 Zatqczniff nr I! nazwlsko wta$cicfela(l) gospodarstwa) (adres zamleszkania inumirlalefonu. adres ) ZGLOSZENIE UDZIALU W XIII OGOLNOKRAJOWYM KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE* Ja(My) nizej podpisany(ni), posiadacz(e) gospodarstwa rolnego o powierzchni gruntow wlasnych ha i dzierzawionych ha, pofozonego w (adres gospodarstwa) o profilu produkcji Zglaszam(y) ww. gospodarstwo do Ogolnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Roln Jednoczesnie wyrazam(y) zgod na: 1. wizytacje i ocen? gospodarstwa przez Komisje Konkursowe, zgodnie z Regulaminem Konkursu, 2. podawanie do publicznej wiadomosci informacji o gospodarstwie i zaj^tym miejscu, publikowanie zdj^c gospodarstwa i naszego wizerunku {wylqcznie do celow zwi^zanych z przebiegiem Konkursu oraz upowszechnianiem pozytywnych zachowah a takze rozwiazah technicznych i technologicznych poprawiajacych bezpieczehstwo pracy w gospodarstwach rolnych). W przypadku uzyskania w Konkursie nagrody zobowiazuj (my) si? do uiszczenia podatku dochodowego od osob fizycznych zgodnie z obowiazujacymi przepisami podatkowymi (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z pozn. zmianami). dala wplywu do PT lub OR KRUS czytelny podpls osoby zglaszajace] * Zgfoszenie nalezy pizekazat do PT lub OR KRUS do r.

7 Zalqcznik nr 2 XIII OG6LNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Arkusz oceny gospodarstwa 1 line i nazwisko wlasciciela(i) kod poczta krotka charakterystyka gospodarstwa (powierzchnia, kierunki produkcji) W dniu 1 Komisja Konkursowa etapu regionalnego/wojewodzkiego w skladzic: (nazwisko, imi{, instytucja) X dokonala oceny gospodarstw

8 Ocenie zostaty poddane nast^pujqce clem en ty srodowisku pracy: Sposob ocenypolega na wpisaniuprzy kazdym zagrozeniit: liczby 0 " w przypadku gdy zagrozenia nie stwierdzono, liczby I" w przypadku gdy istniejejedno lub wi$cej zagrozen liczby 0 - / 0 " w grupie Vpoz. 1 a I. PODW6RZE I OBEJSCIE f. h. i. J- k. SUMA II. BUDYNKI f. h. i. J- k. 1, nierowno c nawierzchni grza^skosc podjoza brak odprowadzenia wod opadowych porozrzucane przedmioty, narz?dzia, leza^ce na gruncie przewody el. itp. brak lub uszkodzone pokiywy na szambach i innych zbiornikach brak punktu p-poz. i odpowiednich srodk6w gasniczych nieuporzajdkowane ciaj^i komunikacyjne nieoddzielenie cz^sci mieszkalnej od produkcyjnej brak lub uszkodzone oswietlenie podw6rza brak wydzielonego miejsca do odpoczynku wyst^powanie innych zagrozeri (podad jakich) ZAGROZEtf (0-11) ubytki i nier6wnosci podiog i posadzek progi w wej^ciach i przejsciach brak zabezpieczen przed samoczynnym zamykaniem drzwl haki, gwozdzie, listwy i inne wystajace elementy - na wys. do 2 m. brak zabezpieczen otwor6w stropowych (Hstew podfogowych, baricr) brak barierek w otworach ^ciennych brak wydzielonych miejsc skjadowania materiaiow niebezpiecznych balagan w pomieszczcniach ziy Stan narz?dzi i urzadzeri warsztatowych brak lub nieprawidiowe oswietlenie brak w^zlow sanitarnych w budynkach inwentarskich i gospodarczych wyst^powanie innych zagrozen (podatf jakie) SUMA ZAGROZErt (0-12) Drabiny uzywane w gospodarstwie wadliwe, nicposiadajce zabezpieczen przed przewroceniem i osunigciem niewlasciwje uzytkowane SUMA ZAGROZEN (0-2 ) Schody ubytki w stopniach nieprawidtowo wykonanc stopnie, nieodpowiednio wykonana nawierzchnia stopnic brak por^czy (przy schodach powyzej 5 stopni) zastawione przedmiotami, zanieczyszczone wyst?powanie innych zagrozen (podac jakich) SUMA ZAGRO2EN (0-5 )

9 Instalacje i urzqdzenia elektryczne f. nicprawidtowe wkladki bezpiecznikowe (watowane, uszkodzone) i uszkodzone gniazda bezpiecznikowe uszkodzone wtyki i gniazda wtykowe uszkodzone lub nieprawidtowe wytaczniki uszkodzone izolacje przewodow i przedhizaczy brak wyh^cznik6w przy maszynach i urzadzeniach prowizoryczne podl^czenia odbiornik6w do sieci zasilajacej wystepowanie innych zagrozen (podacjakie) SUMA ZAGROZEN ( 0-7) III. CIAGNIKI ROLNICZE UZYWANE W GOSPODARSTWIE f. h. i. SUMA brak bezpiecznej kabiny lub ramy ochronnej niesprawny uktad rozruchowy niesprawne os" wietlenie brak stopni wejs"ciowych zanieczyszczone stopnie wejsciowe porozrzucane w kabinie narzedzia i inne przedmioty zuzyty bieznik ogumienia brak gasnicy wyst?powanie innych zagrozen (podac jakich) ZAGROZEN ( 0-9) IV. PRZYCZEPY UZYWANE W GOSPODARSTWIE brak sprezyny odciazajacej lub podpory zaczepu niesprawne zarnki burt niesprawne oswietlenic i brak elementow odblaskowych brak rozwiazari ulatwiaja^cych wchodzenie i schodzenie z przyczepy wyst?powanie innych zagrozen (podad jakich) SUMA ZAGROZEN ( 0-5) V. MASZYNY ROLNICZE UZYWANE W GOSPODARSTWIE f. brak oslon i zabezpieczeh: przekladni, wa!6w przegubowo - teleskopowycl innych ruchomych elementow slwarzajacych moiliwosc pochwycenia, skaleczenia, itp., rowm'ez w maszynach wykonanych we wlasnym zakresie nat^zenie zagrozen (ocena 0-10) * brak siatki ochronnej w przedniej czes~ci rozrzutnika obornika brak wymaganych oslon w kosiarce rotacyjnej zte parkowanie maszyn zawieszanych na ci^gniku, uniemo^liwiajace agregowanie ich bez pomocy innych os6b brak zabezpieczenia maszyn przed przewroceniem, opadni^ciem i przygnieceniem osob znajdujqcych si? w poblizu brak aktualnych badari opryskiwaczy potwierdzajacych sprawno^c techniczn^ wyst^powanie innych zagrozen (podad jakich) SUMA ZAGROZEtf (0-16 ) * przy ocenie lego punktu nalezy uwzgl^dni6 rodzaj i stopien zagrozenia zdrowia lub zycia powodowanego przez meosloni&e elementy, skala ocen 0-10 dotyczy tylko braku oslon

10 VI. PILARKI h. SUMA brak urzadzenia do poprzecznego ci^cia drewna (kosz, ruchomy stol, ilp.) uszkodzenia tarczy pity brak regulowanej ostony tarczy pily ( kaptura) i ostony dolnej brak klina rozszczepiajacego do ciijcia wzdhiznego brak oslon przekladni nap^dowych niestabilnosc konstrukcji pilarek tarczowych brak lub nicsprawne zabezpieczeniapilarki iahcuchowej przed obrazeniam; ciata osob wyst^powanie innych zagrozeri (podad jakich) np. balagan wokol pilarki ZAGROZEN (0-8 ) VII. OBStUGA ZWIERZAJ koniecznosc wchodzenia pomi^dzy duze zwierz^ta podczas obstugi (np. zadawania karmy, pojenia i inne) lax;zone drutem, skr^cane srubami itaricuchy do wiazania zwierz^t brak wydzielonych stanowisk dla samic karmia_cych zagrozenic dla osob postronnych ze strony ps6w str6±ujqcych brak mozliwosti mechanicznego zadawania paszy f. nie zapewnienie zwierzqtom w gospodarstwie dobrostaau g. wyst^powanie innych zagrozen (podac jakich) SUMA ZAGROZEN (0-7 ) VIII. WYPOSAZENIE brak obuwia roboczego i odziezy roboczej/ochronnej brak srodkow ochrony indywidualnej (masek, ochron oczu i twarzy, kaskow, r?kawic itp.) brak sprz^tu wspomagajqcego transport r^czny (taczek, w6zk6w, wind, Hn brak sprz^tu asekuracyjnego do pracy w zbiornikach i na wysoko^ci brak pasow spinaja^cych do zabezpieczania )adunk6w obj?tosciowych f. brak materiatow odblaskowych (kamizelek, opasek, trojk^tow odblaskowych, innych clemcnty wyrozniajacych ) g. wyst^powanie innych zagrozen (podac jakich) SUMA ZAGROZEN (0-7 ) STWIERDZONE ZAGROZENIA (OCENA 0-89)

11 DODATKOWE ELEMENTY OCENY GOSPODARSTWA (udokumentowane zdjtciatni): wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci (ocena 0-1 ) - prowadzenie dodatkowej dzialalno ci gospodarczej i jcj wplyw na bezpieczenstwo pracy w gospodarstwie rolnym (ocena 0-5 ) udogodnienia zwieks/.ajace bezpieczenstwo i higicn pracy wykonane przez wlasciciela gospodarstwa - podal jakie (za kazde udogodnienie 1-3 pkt) (oceua 0 - n) - posiadanie opracowanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy (dotyczy rolnikow zatrudniajqcych pracownikow najemnych) (ocena 0-1) - estetyka gospodarstw (ocena 0-5 ). Stwierdzone zagrozenia slumm ia podstaw^ oceny gospodarstw Liczba punktow za dodatkowe elementy oceny gospodarstwa raoze rozstrzyga^ o kolejnosci zajetycb miejsc w przypadku r6wnej liczby zagrozen w ocenianych gospodarstwach. Punktacji dodatkowej nie nalezy dodawac do punktacji zagrozen. Podpisy czlonkow Komisji Konkursowej: 1 2, , ,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW ORAZ DZIAŁANIA PREWENCYJNE KRUS W 2012 ROKU WARSZAWA 2013 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPADKI PRZY

Bardziej szczegółowo

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 157 158 SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 1. Europejska kampania informacyjno-

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku

Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku W roku 2014 zrealizowany został drugi etap 3-letniej kampanii

Bardziej szczegółowo

Definicja poj^c uzytych w Regulaminie

Definicja poj^c uzytych w Regulaminie REGULAMIN projekt uchwalony.24.04.2012 PORZADKU DOMOWEGO I ZASAD KORZYSTANIA Z LOKALI obowiqzujqcy w zasobach mieszkaniowych SM im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie. 1- Podstawa prawn a Regulaminu Regulamin

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym Posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 2 lipca 2015 r. Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 5? t.lf'd Dyre kto ra Ge ne qa I n ego,slu2by,wfgflenej z dnia. /. ln rmle,m' /-dru4' ROZDZIAL 1. Postanowienia ogolne. s 1. s2. s3.

ZARZADZENIE Nr 5? t.lf'd Dyre kto ra Ge ne qa I n ego,slu2by,wfgflenej z dnia. /. ln rmle,m' /-dru4' ROZDZIAL 1. Postanowienia ogolne. s 1. s2. s3. ZARZADZENIE Nr 5? t.lf'd Dyre kto ra Ge ne qa I n ego,slu2by,wfgflenej z dnia. /. ln rmle,m' /-dru4' w sprawie gospodarowania Srodkami transportu w jednostkach organ izacyj nych Slu2by Wiqzie nej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki:

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki: 35 kwalifikowalnosci okreslone w Wytycznych, 6. Do wspotfinansowania ze srodkow UE nie mozna przedtozyc projektu, ktory zostal fizycznie ukoficzony lub w petni zrealizowany przed przedlozeniem IZ wniosku

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w:

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w: .,, I Szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT A MIAST A RZESZOW A

PREZYDENT A MIAST A RZESZOW A KAPTAt LUDZK NAR(JDOWA SRAHCA si'6,nosc UNA EUROPEJSKA EUHOPEJSKi FlJNDlJ"Z 5POt. EClNY Zarz~dzenie Nr 6112011 PREZYDENT A MAST A RZESZOW A z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. I. Postanowienia ogolne

REGULAMIN PRACY. I. Postanowienia ogolne Zat^cznik do Zarzqdzenia Nr 0152/AC>2008 Wojta Gminy Psary z dnia.aw REGULAMIN PRACY I. Postanowienia ogolne 1 Regulamin pracy Urze,du Gminy Psary, zwany dalej Regulaminem, ustala organizacj? i porzajdek

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Istebna, dnia 18 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Na Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" na podstawie art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu - Symbol CSK - kredyty przeznaczone na realizację inwestycji, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr 0050.57.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 27 pazdziernika 2011 r.

Zarzadzenie nr 0050.57.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 27 pazdziernika 2011 r. Zarzadzenie nr 0050.57.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w sprawie wprowadzenia do uzytku "Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzia Gminy Ujazd". Na podstawie art. 88a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2015 r. najmniej 1 projekt, ktorego okres trwatosci nie koriczy si? w 2015 r., a ktory uzyskat najwi^kszajiczbe

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Wersja: 01 Data wydania: 24.10.2014 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro BHP i PPOŻ *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: HALA-XII/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie CPV /kod podstawowy/ 45100000-8

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r.

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. SZKOLENIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH JEST MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Zatqcznik ^/^^/1 Zarzadu Wojewbdzlwa Lubuskiego AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Art. 1. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNYCH

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNYCH Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa 2009 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa

Bardziej szczegółowo