Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddztai Regionalny w Lodzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddztai Regionalny w Lodzi"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddztai Regionalny w Lodzi ul. Zeligowskiego 32/34, Lodi tel.: Informacja: ds. ubezpicczch (42) , ds. Swiadczert (42) Sekretariat: (42) , (42) , fax <42) gov.pl 0918-DPO L6dz,dnia 28, r. Szanowny Pan Ryszard Turek Wojt Gminy Ostrowek o Uprzejmie informuje o rozpoczeeiu XIII Ogolnokrajowego Konkursu,,Bezpieczne Gospodarstwo Koine 2015". Zapraszam Panstwa, w tmieniu organizator6w, do wspotpracy zmierzajacej do upowszechniania idei konkursu i jego przebiegu. Gtdwnym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i zycia w gospodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym (trwa do r.), wojewddzkim (-do r.) i ogolnokrajowym. W etapie regionalnym komisje konkursowc powolane przez dyrektora Oddziatu Regionalnego KRUS w Lodzi wytonia po rrzech laureatow, wtascicieli najbezpieczniejszych gospodarstw, z trzech regionow wojew6dztwa todzkiego, tj.: regionu todzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradzkiego. Nast^pnie dziewiec najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziatu w etapie wojewodzkim. Wojewodzka komisja konkursowa, w skiad ktdrej wchodza przedstawiciele wsp61organizator<5w (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, Panstwowej Inspekcji Pracy, L6dzkiego Osrodka Doradztwa Rolniczego, Paristwowej Strazy Pozarnej, Izby Rolniczej Wojew6dztwa Lddzkiego i Kuratorium Oswiaty) przeprowadzi wizytacje wszystkicb zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyloni zwyciezce - uczestnika etapu ogolnokrajowego. Indywidualne gospodarstwa rolne wyroznione w poprzednich edycjach konkursu sa godne nasladowania w zakresie stosowania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Gospodarstwa takie sq wizytowka naszego regionu tddzkiego. W 2012 roku zwyci^zyt w wojewodztwie t6dzkim Pan Ryszard Juszczak zponiatowa (gm. Goszczan6w) a w 2013 roku laureatami wojewodzkimi zostali Panstwo Beata i Stawomir Witkowscy z Konopnicy (gm. Warlkowice). Ubiegtoroczni laureaci, Panstwo Agnieszka i Przemyslaw Firganowie z Lodzi w finale og61nokrajowym otrzymali wyroznienie od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nagrode^ pieni^zna w wysokosci zl. Dla laureatow etapu regionalnego i wojew6dzkiego przewidziano atrakcyjne nagrody (m.m. pilarki, myjki cisnieniowe, odkurzacze przemystowe), Gtdwna nagrody ctla laureata finaiu ogdlnokrajowego jest ciitgnikrotniczy. Zgtoszeniado konkursu mozna dokonac do r. w kazdej Placowce Terenowej KRUS. W Konkursie moga brae udziat osoby petnoletnie prowadzace produkcyjna dziatalnosc rolnicz ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z wtascicieli). W zaiaczeniu przekazuje regulaniin konkursu i plakat w celu rozpowszechnienia na terenie Panstwa gminy. Nadmieniam, iz regulamin konkursu znajduje si? r6wniez na stronie internetowej: Szczegotowych informacji na temat konkursu udziela Beata Grala, kierownik Samodziefnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Zduiiskiej Woli, tel. (43) , mgrlni Wtbiets Nav/rocka

2 Z i^bjteawd* WWesa KR ZASTEPCAPREZESA Kasy Rolniczog cznegc Jan/n! Pszcz6ikow$k- XIII OGOLNOKRAJOWY KONKURS 0 0Jb~ Of, BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Kategoria: gospodarstw a indywidualne Medialny patronat: AGROmechanika, Agro News com.pl, ACRO SERWIS, TVPI, Zielony Sztandur REGULAMIN J. Cel Konkursu: Promocja zasad ochrony zdrowia i zycia w gospodarstwach rolnych. II. Organizatorzy: 1. Minislerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego 3. Paiistwowa Inspekcja Pracy 4. Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze dzialajqce na rzecz popravvy bezpieczeiistvva pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i nrzqdzt-mi rolniczych (po zadeklarowaniu udzialu worganizacji Konkursu). III. Uczestnicy i zgloszenie udzialu w Konkursi 1. Udzial w Konkursie moga^ brae osoby pelnoletnie prowadzqce produkcyjn^ dzialalnosc rolnicza_, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z vvtascicieli). 2. Wtascicieie trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wylonieni w etapach regionalnycll i wojcvvodzkich Konkursu nic mogti brae udzialu w Konkursie przez okres trzech kolejnych lat, a zdobywcy I miejsca w finale krajowym nie mogq uczeslniczyc w kolejnych cdycjach Konkursu BGR.

3 3. Zgloszenia dokonuje S!Q na formularzu, ktory slanovvi zalaczmk nr 1 do Rcgulnininu. Wypehiiony i podpisany formularz nalezy zlozyc w najblizszcj Plocowce Terenowej lub Oddziale Regioualnym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015 r. 4. Formularze zgloszeniowe dostejuie sa_ w PT i OR KRUS, w prasi na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielslwach wspotorganizatorow i palronow medlalnych. IV. Kryteria oceny. Podsiawa_ oceny gospodarslw s^ stwierdzone w nich zagrozeni Komisje regional na i wojewodzka odnotowujq zagrozenia w "Arkuszu oceny gospodarstwa" (zalacznik nr 2 Regulaminu). Przy ocenie brane sa, pod uwag?: lad i porz^dek w obrebie podworza, zabudowaii i stanowisk pracy. stan budynkdw inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodow i uzywanych drabin oraz instalacji i urzadzen elektrycznych, w)'posazenie maszyn i urzadzeri uzywanych w gospodarstwie w oslony ruchomych cz^sci, podpory i iiuie zabezpieczenia przed wypadkami, stan techniczny maszyn i urza_dzeri stosowanych w gospodarstwie, warunki obslugi i bylowania zwierzqt gospodarskich, stosowani stan i jakosd Srodkow ochrony osobistej, rozwi (zania organizacyjne, techno I ogiczne i techniczne wplywaj^ce na bczpieczenstwo osob pracuja^cych i przebywajcych w gospodarstwie rolnym, estetyka gospodarstw. V. Organizacja Konkursu. 1. Postanowicnia ogoln Konkurs ma charakter ogohlokrajowy. przebiega co najmniej w trzech ctapach..logo ogjoszenie nast^puje w styczniu 2015 roku. Za przebieg poszczegolnych clapovv odpowiedzialne sq komisjc konkureow Komisj? regionalnq i wojewodzk powoluje dyrektor OR KRUS w porozumienivi /. kierownikami PT i wspoforganizatorami. Central na, Komisj? Konkursowq. w porozumieniu z organizatorami powouije Prezes KRUS. Komisja ta nadzoruje przebieg Konkursu, odpowiada za przeprowadzenie etapu krajowego i organizacj(j finatu. 2

4 Komisje konkursowe etapu regionalnego i wojewodzkiego wizytujq gospodarslw sporzadzajq prolokoly z posiedzenia Komisji i przesylajq kopie do komisji konkursowej wyzszcgo szczcbla wraz z,,arkuszami oceny gospodarstw" i dokumentacj zdje_ciowq gospodarstw zwyciezcow ctapu. Organizatorzy poszczegolnych etapbw IConkursu wspokiczeslnicza^ w pokrywaniu kosztow organizacyjnych i zakupu nagrod na zasadach uzgodnionych ze so Organizatorzy inogttpozyskivvac s'roclki finansowe i nagrody od sponsorovv. Placowki Terenowe / Oddziaty RegionaJne KRUS oraz Biuro Prevvcncji i Rehabililucji Cenlrali Kasy peinia, odpowiednio rol? sekrelariatovv komisji i udost^pniaja, swoje adresy do koi'espondcncji zwia^zanej z Konkursem. 2. Rozstrzygni^cic Konkursu. konkursovvych Etap regionalny Konkursu trwa od dnia jego ogloszenia do 15 niaja 2015 roku. Obejnuije zasi^giem obszar dzialania wyzaaczony przez Dyrcklora Oddzialu Regionaljiego. Liczba uczestnikow jest nicograniczona, Komisja Regionalna wylania 3. laureate w i do 22 maja przekazuje dokumentacj? icli gospodarstw do Komisji Wojewodzkicj. Etap wojewodzki Konkursu trwa do 19 czenvca 2015 roku. Uczestnicza^ w nim laureaci eiapow regionalnych. Komisja wojewodzka zapoznaje si^ z nadesianymi "Ai'kuszami ocen gospodarstw** i dokumentacj^ zdj^ciowq. Przeprowadza wizytacje gospodarstw i ponownie occnia gospodarstwa wg "Arkusza oceny gospodarslwa". Wylania zwyciezc? clapu wqjewodzkiego Konkursu i przesyta do 24 czerwca do Cenlralnej Komisji Konkursowej "Arkusze oceny gospodarstwa" wraz z dokumentacjq zdjeciowa_ z etapu regionalnego i wojewodzkiego. Ccnlralna Komisja Konkursowa zapoznaje sie z dokumentacj^. z elapu regionalnego i wojewodzkiego, w lipcu 2015 roku przeprowadza wizytacje 16. gospodarstw - zwycii^zcow etapow wojewodzkich Konkursu, a nast^pnie w oparciu o wtasni\e udokumentowan zdj^ciami wylania zwyci^zce - wlasciciela/i najbezpieczniejszego gospodarstwa vv kraju. Sporzadza koncowy protokol z posiedzenia Centralnej Komisji Konkursowej.

5 3. Postanowienia koiicow Centralna Komisja Konkursowa okresla niiejsce i term in podsumowania Konkursu. sposob i tennin ogloszenia wynikow oraz decyduje o przyznaniu nagr6d wlascicielom gospodarstw uczestniczqcych vv finale krajowym. Warunkiem odbioru nagrod przez Jaureatow wszystkich etapovv jest uiszczenic podulku dochodowego od osob fizycznych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. Sposoh przekazania nagrod zostante uzgodniony indywiduainie pomiedzy fundatorami nagrod a laureatami. Laureaci Konkursu zobowiqzani s?( do osobistego uczestnictwii w fuuiliich poszczegolnych etap6w Konkursu i pokrycia we wrasnym zakresie zwiqzanych '/. tym kosztdw. Sprawy nieuregulowane niniejszyin Regulaminem rozsirzyga Cenlralna Komisja Konkursowa, ki6rej decyzje s% ostateczn Warszawa, styczeri 2015 roku.

6 Zatqczniff nr I! nazwlsko wta$cicfela(l) gospodarstwa) (adres zamleszkania inumirlalefonu. adres ) ZGLOSZENIE UDZIALU W XIII OGOLNOKRAJOWYM KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE* Ja(My) nizej podpisany(ni), posiadacz(e) gospodarstwa rolnego o powierzchni gruntow wlasnych ha i dzierzawionych ha, pofozonego w (adres gospodarstwa) o profilu produkcji Zglaszam(y) ww. gospodarstwo do Ogolnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Roln Jednoczesnie wyrazam(y) zgod na: 1. wizytacje i ocen? gospodarstwa przez Komisje Konkursowe, zgodnie z Regulaminem Konkursu, 2. podawanie do publicznej wiadomosci informacji o gospodarstwie i zaj^tym miejscu, publikowanie zdj^c gospodarstwa i naszego wizerunku {wylqcznie do celow zwi^zanych z przebiegiem Konkursu oraz upowszechnianiem pozytywnych zachowah a takze rozwiazah technicznych i technologicznych poprawiajacych bezpieczehstwo pracy w gospodarstwach rolnych). W przypadku uzyskania w Konkursie nagrody zobowiazuj (my) si? do uiszczenia podatku dochodowego od osob fizycznych zgodnie z obowiazujacymi przepisami podatkowymi (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z pozn. zmianami). dala wplywu do PT lub OR KRUS czytelny podpls osoby zglaszajace] * Zgfoszenie nalezy pizekazat do PT lub OR KRUS do r.

7 Zalqcznik nr 2 XIII OG6LNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Arkusz oceny gospodarstwa 1 line i nazwisko wlasciciela(i) kod poczta krotka charakterystyka gospodarstwa (powierzchnia, kierunki produkcji) W dniu 1 Komisja Konkursowa etapu regionalnego/wojewodzkiego w skladzic: (nazwisko, imi{, instytucja) X dokonala oceny gospodarstw

8 Ocenie zostaty poddane nast^pujqce clem en ty srodowisku pracy: Sposob ocenypolega na wpisaniuprzy kazdym zagrozeniit: liczby 0 " w przypadku gdy zagrozenia nie stwierdzono, liczby I" w przypadku gdy istniejejedno lub wi$cej zagrozen liczby 0 - / 0 " w grupie Vpoz. 1 a I. PODW6RZE I OBEJSCIE f. h. i. J- k. SUMA II. BUDYNKI f. h. i. J- k. 1, nierowno c nawierzchni grza^skosc podjoza brak odprowadzenia wod opadowych porozrzucane przedmioty, narz?dzia, leza^ce na gruncie przewody el. itp. brak lub uszkodzone pokiywy na szambach i innych zbiornikach brak punktu p-poz. i odpowiednich srodk6w gasniczych nieuporzajdkowane ciaj^i komunikacyjne nieoddzielenie cz^sci mieszkalnej od produkcyjnej brak lub uszkodzone oswietlenie podw6rza brak wydzielonego miejsca do odpoczynku wyst^powanie innych zagrozeri (podad jakich) ZAGROZEtf (0-11) ubytki i nier6wnosci podiog i posadzek progi w wej^ciach i przejsciach brak zabezpieczen przed samoczynnym zamykaniem drzwl haki, gwozdzie, listwy i inne wystajace elementy - na wys. do 2 m. brak zabezpieczen otwor6w stropowych (Hstew podfogowych, baricr) brak barierek w otworach ^ciennych brak wydzielonych miejsc skjadowania materiaiow niebezpiecznych balagan w pomieszczcniach ziy Stan narz?dzi i urzadzeri warsztatowych brak lub nieprawidiowe oswietlenie brak w^zlow sanitarnych w budynkach inwentarskich i gospodarczych wyst^powanie innych zagrozen (podatf jakie) SUMA ZAGROZErt (0-12) Drabiny uzywane w gospodarstwie wadliwe, nicposiadajce zabezpieczen przed przewroceniem i osunigciem niewlasciwje uzytkowane SUMA ZAGROZEN (0-2 ) Schody ubytki w stopniach nieprawidtowo wykonanc stopnie, nieodpowiednio wykonana nawierzchnia stopnic brak por^czy (przy schodach powyzej 5 stopni) zastawione przedmiotami, zanieczyszczone wyst?powanie innych zagrozen (podac jakich) SUMA ZAGRO2EN (0-5 )

9 Instalacje i urzqdzenia elektryczne f. nicprawidtowe wkladki bezpiecznikowe (watowane, uszkodzone) i uszkodzone gniazda bezpiecznikowe uszkodzone wtyki i gniazda wtykowe uszkodzone lub nieprawidtowe wytaczniki uszkodzone izolacje przewodow i przedhizaczy brak wyh^cznik6w przy maszynach i urzadzeniach prowizoryczne podl^czenia odbiornik6w do sieci zasilajacej wystepowanie innych zagrozen (podacjakie) SUMA ZAGROZEN ( 0-7) III. CIAGNIKI ROLNICZE UZYWANE W GOSPODARSTWIE f. h. i. SUMA brak bezpiecznej kabiny lub ramy ochronnej niesprawny uktad rozruchowy niesprawne os" wietlenie brak stopni wejs"ciowych zanieczyszczone stopnie wejsciowe porozrzucane w kabinie narzedzia i inne przedmioty zuzyty bieznik ogumienia brak gasnicy wyst?powanie innych zagrozen (podac jakich) ZAGROZEN ( 0-9) IV. PRZYCZEPY UZYWANE W GOSPODARSTWIE brak sprezyny odciazajacej lub podpory zaczepu niesprawne zarnki burt niesprawne oswietlenic i brak elementow odblaskowych brak rozwiazari ulatwiaja^cych wchodzenie i schodzenie z przyczepy wyst?powanie innych zagrozen (podad jakich) SUMA ZAGROZEN ( 0-5) V. MASZYNY ROLNICZE UZYWANE W GOSPODARSTWIE f. brak oslon i zabezpieczeh: przekladni, wa!6w przegubowo - teleskopowycl innych ruchomych elementow slwarzajacych moiliwosc pochwycenia, skaleczenia, itp., rowm'ez w maszynach wykonanych we wlasnym zakresie nat^zenie zagrozen (ocena 0-10) * brak siatki ochronnej w przedniej czes~ci rozrzutnika obornika brak wymaganych oslon w kosiarce rotacyjnej zte parkowanie maszyn zawieszanych na ci^gniku, uniemo^liwiajace agregowanie ich bez pomocy innych os6b brak zabezpieczenia maszyn przed przewroceniem, opadni^ciem i przygnieceniem osob znajdujqcych si? w poblizu brak aktualnych badari opryskiwaczy potwierdzajacych sprawno^c techniczn^ wyst^powanie innych zagrozen (podad jakich) SUMA ZAGROZEtf (0-16 ) * przy ocenie lego punktu nalezy uwzgl^dni6 rodzaj i stopien zagrozenia zdrowia lub zycia powodowanego przez meosloni&e elementy, skala ocen 0-10 dotyczy tylko braku oslon

10 VI. PILARKI h. SUMA brak urzadzenia do poprzecznego ci^cia drewna (kosz, ruchomy stol, ilp.) uszkodzenia tarczy pity brak regulowanej ostony tarczy pily ( kaptura) i ostony dolnej brak klina rozszczepiajacego do ciijcia wzdhiznego brak oslon przekladni nap^dowych niestabilnosc konstrukcji pilarek tarczowych brak lub nicsprawne zabezpieczeniapilarki iahcuchowej przed obrazeniam; ciata osob wyst^powanie innych zagrozeri (podad jakich) np. balagan wokol pilarki ZAGROZEN (0-8 ) VII. OBStUGA ZWIERZAJ koniecznosc wchodzenia pomi^dzy duze zwierz^ta podczas obstugi (np. zadawania karmy, pojenia i inne) lax;zone drutem, skr^cane srubami itaricuchy do wiazania zwierz^t brak wydzielonych stanowisk dla samic karmia_cych zagrozenic dla osob postronnych ze strony ps6w str6±ujqcych brak mozliwosti mechanicznego zadawania paszy f. nie zapewnienie zwierzqtom w gospodarstwie dobrostaau g. wyst^powanie innych zagrozen (podac jakich) SUMA ZAGROZEN (0-7 ) VIII. WYPOSAZENIE brak obuwia roboczego i odziezy roboczej/ochronnej brak srodkow ochrony indywidualnej (masek, ochron oczu i twarzy, kaskow, r?kawic itp.) brak sprz^tu wspomagajqcego transport r^czny (taczek, w6zk6w, wind, Hn brak sprz^tu asekuracyjnego do pracy w zbiornikach i na wysoko^ci brak pasow spinaja^cych do zabezpieczania )adunk6w obj?tosciowych f. brak materiatow odblaskowych (kamizelek, opasek, trojk^tow odblaskowych, innych clemcnty wyrozniajacych ) g. wyst^powanie innych zagrozen (podac jakich) SUMA ZAGROZEN (0-7 ) STWIERDZONE ZAGROZENIA (OCENA 0-89)

11 DODATKOWE ELEMENTY OCENY GOSPODARSTWA (udokumentowane zdjtciatni): wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci (ocena 0-1 ) - prowadzenie dodatkowej dzialalno ci gospodarczej i jcj wplyw na bezpieczenstwo pracy w gospodarstwie rolnym (ocena 0-5 ) udogodnienia zwieks/.ajace bezpieczenstwo i higicn pracy wykonane przez wlasciciela gospodarstwa - podal jakie (za kazde udogodnienie 1-3 pkt) (oceua 0 - n) - posiadanie opracowanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy (dotyczy rolnikow zatrudniajqcych pracownikow najemnych) (ocena 0-1) - estetyka gospodarstw (ocena 0-5 ). Stwierdzone zagrozenia slumm ia podstaw^ oceny gospodarstw Liczba punktow za dodatkowe elementy oceny gospodarstwa raoze rozstrzyga^ o kolejnosci zajetycb miejsc w przypadku r6wnej liczby zagrozen w ocenianych gospodarstwach. Punktacji dodatkowej nie nalezy dodawac do punktacji zagrozen. Podpisy czlonkow Komisji Konkursowej: 1 2, , ,

Arkusz oceny gospodarstwa

Arkusz oceny gospodarstwa Załącznik nr 2 XIII OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Arkusz oceny gospodarstwa Imię i nazwisko właściciela(i) miejscowość - kod poczta krótka charakterystyka gospodarstwa (powierzchnia,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY GOSPODARSTWA

ARKUSZ OCENY GOSPODARSTWA Załącznik nr 2 Ogólnokrajowy konkurs BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE ARKUSZ OCENY GOSPODARSTWA Imię i nazwisko właściciela... miejscowość... - _... Kod poczta krótka charakterystyka gospodarstwa (powierzchnia,

Bardziej szczegółowo

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

XIV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE. Kategoria: gospodarstwa indywidualne REGULAMIN

XIV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE. Kategoria: gospodarstwa indywidualne REGULAMIN XIV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Kategoria: gospodarstwa indywidualne REGULAMIN I. Cel Konkursu: Promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. II. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U

R E G U L A M I N K O N K U R S U Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 (Dz. U. z 2016, poz. 277) ogłasza XV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Kategoria:

Bardziej szczegółowo

UG Milówka; UG Łodygowice; UG Łękawica; UG Lipowa; UG Koszarawa; UG Jeleśnia; UG Czernichów Subject: KONKURS

UG Milówka; UG Łodygowice; UG Łękawica; UG Lipowa; UG Koszarawa; UG Jeleśnia; UG Czernichów Subject: KONKURS Strona l z i Sekretariat UG Jeleśnia Temat: FW: KONKURS Urząd Gminy u; Jeleśni WPŁYNĘŁO DNIA 2011-03- 08 L.dz. podpis From: Włodzimierz Lis [mailto:wlodzimierz.lis@krus.gov.pl] Sent: Tuesday, March 08,

Bardziej szczegółowo

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie zaprasza wszystkich rolników do udziału w XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego wspólnie

Bardziej szczegółowo

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZ IE NA WSI ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI!

BEZPIECZ IE NA WSI ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI! BEZPIECZ IE NA WSI ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI I ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI! Juz po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolccznego organizuje Og61nopolski Konkurs Plastyczny dla uczni6w szk61 podstawowych,

Bardziej szczegółowo

oraz w jednostkach terenowych KRUS.

oraz w jednostkach terenowych KRUS. Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi niebezpieczne atrakcje w wakacje Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs ogłoszony

Bardziej szczegółowo

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły)

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły) Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi zwierzaki to nie pluszaki! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs ogłoszony jest

Bardziej szczegółowo

do dnia 10 kwietnia br.

do dnia 10 kwietnia br. Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi to podstawa środki chemiczne to nie zabawa Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI BEZPIECZNIE NA WSI NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE.

REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI BEZPIECZNIE NA WSI NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE. REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI BEZPIECZNIE NA WSI NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE. 1 Temat i cel konkursu. 1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: Bezpiecznie na wsi niebezpiecznie

Bardziej szczegółowo

BEZPTECZNIE NA WsI -

BEZPTECZNIE NA WsI - BEZPTECZNIE NA WsI - ZWIERZAKITO NIE PLUSZAKI! ZWTERZAKI TO NIE PLU5ZAKT! Jui po raz lolejny Kasa Rolniczego ljbezpieczenia Spolecznego onganizuje Og6lnopolski Konkurs Plastyczny dla uczni6w szkril podstawowych,

Bardziej szczegółowo

XIV edycja pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJA DUDY REGULAMIN

XIV edycja pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJA DUDY REGULAMIN Zatwierdzam: OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE w kategorii zakładów rolnych XIV edycja pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJA DUDY 1. Cel konkursu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia!3$.#!*?*-2q11 roku w sprawie ogtoszenia konkursu plastycznego dla dzieci ze swietlic socjoterapeutycznych i srodowiskowych pod hastem,,ja tez chc? pomagac!"

Bardziej szczegółowo

RADZIMY, SZKOLIMY, NAGRADZAMY. Kampania prewencyjno-promocyjna "Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym" w roku 2011.

RADZIMY, SZKOLIMY, NAGRADZAMY. Kampania prewencyjno-promocyjna Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym w roku 2011. RADZIMY, SZKOLIMY, NAGRADZAMY Kampania prewencyjno-promocyjna "Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym" w roku 2011. Podstawową formą działań Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ochrony pracy w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym Posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 2 lipca 2015 r. Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu pn.: Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego serwujące najsmaczniejsze potrawy regionu

REGULAMIN Konkursu pn.: Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego serwujące najsmaczniejsze potrawy regionu REGULAMIN Konkursu pn.: Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego serwujące najsmaczniejsze potrawy regionu Regulamin określa szczegółowe warunki udziału w konkursie, zasady oceny

Bardziej szczegółowo

IX KONKURS GRAFICZNY. ZAGROŻENIA dla zdrowia i życia oraz sposoby ich eliminowania w pracy maszyn i urządzeń rolniczych

IX KONKURS GRAFICZNY. ZAGROŻENIA dla zdrowia i życia oraz sposoby ich eliminowania w pracy maszyn i urządzeń rolniczych Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi IX KONKURS GRAFICZNY na prezentację multimedialną ZAGROŻENIA dla zdrowia i życia oraz sposoby ich eliminowania w pracy maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 19 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 19 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 23.2012 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów eliminacji powiatowych XIV edycji konkursu "Piękna i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE w roku 2014

REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE w roku 2014 REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE w roku 2014 I. ORGANIZATORZY I PATRONI 1. Organizatorami konkursu są: 1) Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pomorskiego Konkursu Agroturystycznego 2009

Regulamin Pomorskiego Konkursu Agroturystycznego 2009 Regulamin Pomorskiego Konkursu Agroturystycznego 2009 Patronat medialny: Portal Internetowy Wrota Pomorza Instytucje wspierające: Akademia Morska w Gdyni Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W KATEGORII WSI. Patronat medialny: GAZETA OLSZTYŃSKA, RADIO OLSZTYN

REGULAMIN KONKURSU W KATEGORII WSI. Patronat medialny: GAZETA OLSZTYŃSKA, RADIO OLSZTYN REGULAMIN KONKURSU CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA - ESTETYCZNA WIEŚ 2013 I. CEL KONKURSU: Patronat medialny: GAZETA OLSZTYŃSKA, RADIO OLSZTYN Celem konkursu jest poprawa stanu sanitarnego i estetycznego wsi województwa

Bardziej szczegółowo

Działania prewencyjno-edukacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej

Działania prewencyjno-edukacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej Działania prewencyjno-edukacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej Wśród przedsięwzięć podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy służących

Bardziej szczegółowo

K xs s a R o )l n ż c z e g o U b e z p : e c Z e n : a S p o [ e c z n e g o DdcWz:aj }łegmoinanxhy 'ss' KoszaNMn:e

K xs s a R o )l n ż c z e g o U b e z p : e c Z e n : a S p o [ e c z n e g o DdcWz:aj }łegmoinanxhy 'ss' KoszaNMn:e J K xs s a R o ) n ż c z e g o U b e z p : e c Z e n : a S p o [ e c z n e g o DdcWz:aj }łegmoinanxhy 'ss' KoszaNMn:e S M 0600-ZPR0.82.3.3.205 u. Słowiańska 5. 75-846 Koszain te. 94 342 77 3, fax 94 34

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU. Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R. 1. Cel i zakres Konkursu

REGULAMIN WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU. Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R. 1. Cel i zakres Konkursu REGULAMIN WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R. (I)) POZNAN 1. Cel i zakres Konkursu l. Celem Konkursu jest: - upowszechnianie wiedzy opolskich sluzbach

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE. Rok szkolny 2010/2011 INFORMATOR. Warszawa 2011

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE. Rok szkolny 2010/2011 INFORMATOR. Warszawa 2011 III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE Rok szkolny 2010/2011 INFORMATOR III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE pod honorowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ ---2014--- K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ K ONK URS PIOSENK I O TEMATYCE EK OL OGICZNEJ Organizatorzy VII EKOLOGICZNEGO PIKNIKU POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 351/222/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2017 roku REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2017 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2017,

Bardziej szczegółowo

Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata

Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata Organizator konkursu Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego organizuje drugą edycję Powiatowego Konkursu na najładniejszą i najestetyczniejszą posesję, zagrodę

Bardziej szczegółowo

Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r. Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogloszenia konkursu pod nazw'l "Najpopularniejsze obszary inwestycyjne Miasta Rzeszowa" organizowanego przez Gmin~

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

INFORMATOR VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INFORMATOR VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz patronatem Rektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

INFORMATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU INFORMATOR OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Młody Agro - Przedsiębiorca Warszawa, 2016 rok HONOROWY PATRONAT KONKURSU 2 Spis treści 1. Organizator konkursu... 4 2. Cel konkursu... 5 3. Adresat konkursu... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4396/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2014 roku

Uchwała nr 4396/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2014 roku Uchwała nr 4396/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 6 maja 2009 roku

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 6 maja 2009 roku Zarządzenie Nr II/332/2009 Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu p.n. Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ, PIĘKNA POSESJA

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ, PIĘKNA POSESJA REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ, PIĘKNA POSESJA Cel konkursu: Podniesienie estetyki miejscowości w Gminie Postomino, kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców oraz pobudzanie aktywności

Bardziej szczegółowo

---2014--- K ONK URS PL ASTYCZNY O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ

---2014--- K ONK URS PL ASTYCZNY O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ ---2014--- O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ O TEMATYCE EK OL OGICZNEJ Zalozenia Organizatorzy VII PIKNIKU EKOLOGICZNEGO POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna wage do kwestii edukacji

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE zał. nr 1. REGULAMIN KONKURSU ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO V edycja Organizatorem Konkursu jest: Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współorganizatorzy: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE Województwa Pomorskiego

POROZUMIENIE Województwa Pomorskiego Załącznik nr 1 do Uchwały nr 691/58./15 z dnia 14 lipca 2015r. Zarządu Województwa Pomorskiego POROZUMIENIE w sprawie wspólnej organizacji Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategorii: ekologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM POD PATRONATEM GOSPODARCZEGO BANKU WIELKOPOLSKI SA Organizatorzy konkursu 1. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, zwanym dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie

R E G U L A M I N Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie Opole, 09 wrzesień, 2013 rok R E G U L A M I N Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 2 1.CEL KONKURSU Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM POD PATRONATEM SGB-Banku SA Organizatorzy konkursu 1. SGB-Bank SA, zwany dalej Bankiem Zrzeszającym, w porozumieniu z Fundacją Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Załącznik do Uchwały Nr 75/37/ABC/DBS/2011 Zarządu Banku BPS SA z dnia 19 sierpnia 2011 r. REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustwaicznej Kopernik" w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82

Regulamin rekrutacji do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustwaicznej Kopernik w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82 CJJ H III Liceum Og6lnoksztatca.ce Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 2, CEZiU Regulamin rekrutacji do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustwaicznej " w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011 PROJEKT Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację V edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie działania kontrolne i prewencyjne PIP

Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie działania kontrolne i prewencyjne PIP Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie działania kontrolne i prewencyjne PIP Informacje ogólne o Polsce POLSKA w liczbach 16 województw, 379 powiatów, 2479

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

KONKURS "AGRO - wczasy" KARTA OCENY Załącznik nr 1 Członka Komisji Konkursowej

KONKURS AGRO - wczasy KARTA OCENY Załącznik nr 1 Członka Komisji Konkursowej KONKURS "AGRO - wczasy" KARTA OCENY Załącznik nr 1 Członka Komisji Konkursowej do Regulaminu. Imię i Nazwisko Funkcjonalność gospodarstwa (0-10 pkt) Jakość świadczonych usług (0 10 pkt) Ekologiczny system

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014 Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO KONKURS WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU ALIMENTORUM CULTOR OPTIMUS I. Cel konkursu Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników wielkopolskich, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016 Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE. Warszawa, 2017 rok

INFORMATOR IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE. Warszawa, 2017 rok INFORMATOR IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE Warszawa, 2017 rok Spis treści 1. Struktura organizacyjna... Str. 3 2. Harmonogram konkursu... Str. 4 3. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 2003 2007 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI MASZYN

WYPADKI PRZY PRACY W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 2003 2007 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI MASZYN Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2009 Anna Jaskułowska Absolwentka Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

Małopolska, IV-X.2014r.

Małopolska, IV-X.2014r. "Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iga Huk, Członkowie: Danuta Bącler SIEDZIBA(Adres Organizatora): Dolnośląski Oddział Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 czerwca 2008 r.

z dnia 11 czerwca 2008 r. URZ.~DMiEJSKI wmia~ówku ul KOSC1Uszkl.45. OWEK N1po~2~~fo~4:1~7A EKD7511 ZARZADZENIE Nr 52/V/08 reg'00052588burmistrza MIASTA MIANÓWKA z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: powolania Gminnego Zespolu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

K ONK URS PL ASTYCZNO-TECHNICZNY

K ONK URS PL ASTYCZNO-TECHNICZNY EKO-RZEZBA ---2014, , Zalozenia Organizatorzy VII PIKNIKU EKOLOGICZNEGO POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna wage do kwestii edukacji ekologicznej, szczególne tej adresowanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO KONKURSU ESTETYZACYJNEGO

GMINNEGO KONKURSU ESTETYZACYJNEGO Załącznik do Uchwały Nr LIV/398/ 2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 19-05-2014r. REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ESTETYZACYJNEGO Jak Cię widzą, tak Cię piszą Polska wieś, kwiatami i ziołami pachnąca! Gniewino

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki

Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA 2013 1 1. Cel konkursu: a) Promocja idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim. b) Promowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007 I. Kategorie konkursu Konkurs obejmuje następujące kategorie: A. Najpiękniejsza wieś Udział może wziąć każda miejscowość wiejska, lecz nie przysiółki. Do nagrody

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr 49/10 Wojta Gminy Wojciechow z dnia 25 sierpnia2010 roku

Zarzqdzenie Nr 49/10 Wojta Gminy Wojciechow z dnia 25 sierpnia2010 roku Zarzqdzenie Nr 49/10 Wojta Gminy Wojciechow z dnia 25 sierpnia2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na usuwania odpadow niebezpiecznych zawierajqcych azbest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. konkursu p.t. Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo podnoszącego świadomość korzystania z telefonów alarmowych.

R E G U L A M I N. konkursu p.t. Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo podnoszącego świadomość korzystania z telefonów alarmowych. R E G U L A M I N konkursu p.t. Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo podnoszącego świadomość korzystania z telefonów alarmowych. Postanowienia ogólne Komenda Miejska Policji w Katowicach wraz z Wydziałem

Bardziej szczegółowo

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ URZAD RZECZYPOSPOLITEJ PATENTOWY POLSKIEJ X EDYCJA KONKURSU PREZESA URZEDU PATENTOWEGO RP NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ FUNDATORZY NAGRÓD:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym Talenty dodajemy w ramach Programu TalentowiSKO Warszawa 2015 r. 1 Rozdział 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA NR XLIII/297/14 RADY GMINY SLAWNO. z dnia28 Iutego2014 r.

UCHWAtA NR XLIII/297/14 RADY GMINY SLAWNO. z dnia28 Iutego2014 r. UCHWAtA NR XLIII/297/14 RADY GMINY SLAWNO z dnia28 Iutego2014 r. wsprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Siawno na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY: Fundator Nagród. Patroni Medialni

ORGANIZATORZY: Fundator Nagród. Patroni Medialni ORGANIZATORZY: Fundator Nagród Patroni Medialni Regulamin Perła Mazowsza roku 2015 (w powiecie piaseczyńskim) Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych

Bardziej szczegółowo

XV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS

XV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS PODSUMOWANIE XV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Honorowy patronat: Prezydent RP Andrzej Duda 2 Organizatorzy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Paweł Małecki Członkowie: Irena Czekała Monika Wachowiec Siedziba: Wielkopolski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013 Załącznik do uchwały nr 3928/IV./13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2013 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013 Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

1. Szkola moze udzielic uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej stypendium za: a) wyniki w nauce, b) osiajmi?cia sportowe.

1. Szkola moze udzielic uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej stypendium za: a) wyniki w nauce, b) osiajmi?cia sportowe. SZKOIA PODSTAWOWA Nr 24 im. Norberta Kroczka ul. Tarnopolska 85 41-807 ZABRZE.tel. 271-16-35 R coo727i&g^i^ihuprfyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osi^gni^cia sportowe w Szkole Podstawowej Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu,,estetyczna wies"

Regulamin konkursu,,estetyczna wies Zatajsznik Nr 1 do ZarzajJzenia Wojta Gminy Golub - Dobrzyri Regulamin konkursu,,estetyczna wies" 1. Kryteria oceny: 1. Estetyka indywidualnych posesji: (Ogrody, kwietniki, trawniki, zadrzewienia, gnojowniki,

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konkursu. Cele Konkursu

Organizatorzy Konkursu. Cele Konkursu REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Talenty dodajemy w ramach Programu TalentowiSKO Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

EKO MODA ---2014--- K ONK URS M ODY EK OL OGICZNEJ

EKO MODA ---2014--- K ONK URS M ODY EK OL OGICZNEJ EKO MODA ---2014--- K ONK URS M ODY EK OL OGICZNEJ K ONK URS MODY EK OL OGICZNEJ Organizatorzy VII Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego w swoich dzialaniach przykladaja ogromna wage do kwestii edukacji

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r.

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r. WOJT GMINY ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY z dnia 30.05.2014 r. w sprawie ogloszenia, przeprowadzenia przetargu oraz powolania komisji przetargowej na sprzedaz samochodu pozarniczego marki

Bardziej szczegółowo

KONKURS. Przedsiębiorca Roku

KONKURS. Przedsiębiorca Roku KONKURS Przedsiębiorca Roku Regulamin KONKURSU PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2014 Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców w powiecie chrzanowskim,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu konkursu Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły

UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu konkursu Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu konkursu Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015 XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015 Organizatorzy: Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Towarzystwo Teatralne Zderzenia Organizator eliminacji

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2013/2014 Organizatorzy konkursu 1 SGB-Bank S.A., zwany dalej Bankiem Zrzeszającym, organizuje konkurs: Dziś oszczędzam w SKO

Bardziej szczegółowo

Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze

Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze Organizatorzy Regulamin konkursu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo