B i b l i o t e k a p o l e c a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B i b l i o t e k a p o l e c a"

Transkrypt

1 G OS Lisiej Góry Str. 1 B i b l i o t e k a p o l e c a Tony Halik kilometrów przygody Tony Halik, podró nik i ³owca przygód. wojnie o dnaj duje Go i razem ruszaj¹ w œwiat W roku przedziera³ siê do Anglii, wst¹pi³ w poszukiwaniu wielkiej przygody. Najwiêkdo RAF-u. Przez Hiszpaniê i Portugaliê wraca sz¹ z nich, trwaj¹c¹ 4 lata i 3 miesi¹ce opisuje do Anglii. Kiedy nad Francj¹ zostaje zestrze- w tej ksi¹ ce. Podró owali jeepem, przebyli lony, ratuje go m³oda dziewczyna Pierrette. Po kilometrów i 21 krajów. Czarkowski Robert - Wróci³em z piek³a R.Czarkowski, uznany za szpiega, w latach 80- wiêziony w koszmarnych warunkach w Nikaragui, a potem wspó³pracowa³ z opozycj¹ nikaraguañsk¹, a oddzia³ami contras. W koñcu trafi³ do jednego z najciê szych wiêzieñ œwiata w Panamie. Relacja autora jest wstrz¹saj¹c¹, przejmuj¹c¹ i niezwyk³¹ autobiografi¹ Pierre La Mure - Moulin Rouge Zzbeletryzowana biografia francuskiego malarza i grafika,henri de Toulouse-Lautreca. Artysta urodzi³ siê jako pierworodny syn hrabiego Alphonse i hrabiny Adele de Toulouse-Lautrec. Rodzice Toulouse byli kuzynami - zwyczaj ten praktykowany by³ w rodzinie Toulouse ze wzglêdu na chêæ utrzymania rodzinnego maj¹tku w stanie nierozproszonym. Pokrewieñstwo przyczyni- ³o siê jednak do powstania defektów genetycznych. W wieku lat, Henri z³ama³ koœæ udow¹, a rok póÿniej obie. Ze wzglêdu na defekt genetyczny, w rezultacie przesta³ rosn¹æ. Bêd¹c ograniczonym z powodu swojej niskiej postury, ca³kowicie poœwiêci³ siê sztuce. Toulouse y³ swoj¹ sztuk¹ Ron Fisher - Ameryka A.D.00 Zbiór wiedzy i archiwalnych XIX- wiecznych fotografii o nieistniej¹cym ju œwiecie: o kulturze rdzennych mieszkañców Ameryki. Osiem milionów Indian, podzielonych na wiele plemion, zak³ada³o wioski, budowa³o miasta, wêdrowa³o... ich œwiat przesycony by³ magi¹ i wierzeniami: magiczn¹ moc mia³y roœliny, zwierzêta, ogieñ i gwiazdy. Ziemialudzi legendy trwa³y w niezwyk³ej harmonii. Trevor Barnes - Archeologia.Wielkie odkrycia. Kolejny tom z serii Skarbnica Wiedzy przedstawia Czytelnikowi pracê archeologów. Fotografie i komputerowe rekonstrukcje ilustruj¹ bogat¹ treœæ. Mo emy podziwiaæ skarby z grobów królewskich, zwiedzaæ pierwsze miasta z doliny Indusu, zabytki cywilizacji minojskiej i stolicê Azteków, poznaæ ycie ludzi z prze³omu epoki br¹zu i elaza w osadzie w Biskupinie i inne. Archeologia przybli a nam obraz ludzi, którzy zamieszkiwali œwiat przed nami. Lucyna Gancarz

2 Str. 20 G OS Lisiej Góry Refleksja o szkole - na pocz¹tku nowego roku szkolnego..! XXI wiek i przemiany w nim przywykniêto), nauczyciele nie maj¹ A przecie mia³o byæ tak wspaniale. zachodz¹ce wymuszaj¹ na oœwiacie motywacji do pracy pozalekcyjnej - bo Przynajmniej tak dowiedzieli siê dyrektwórcze i konstruktywne myœlenie o jej czas Judymów i Si³aczek dawno siê torzy szkó³ na naradzie organizacyjnej kszta³cie i przysz³oœci. I nie jest to skoñczy³, a ich trud jest najczêœciej w Czchowie. Mia³o - ale nie jest! To co bynajmniej sprawa szkolnych budynków, niedoceniany. Czym e na przyk³ad s¹ dwa mia³o byæ przyjemnoœci¹ staje siê z czystych korytarzy, czy umundurowanych lub trzy dodatki motywacyjne w szkole, ka dym dniem szar¹, bezbarwn¹ niestety ucz nió w, czy li naj ogó lni ej mów i¹c gdy praca jest wyrównana i na jedna- nieudoln¹ rzeczywistoœci¹. Bo my znów pokazowych wizerunków (chocia nie s¹ kowym poziomie, gdy w szkole nikt nigdy wy ró wn uj em y sz an se i ed uk ac jê to sprawy bez znaczenia), czêstokroæ nie dosta³ adnego odznaczenia, a przecie pó³œrodkami i stert¹ papierów. Obawiam niemych po obowi¹zkowych zajêciach one istniej¹ i s¹ dla tych, którzy spe³niaj¹ siê tak e, i niektóre œrodowiska na d³ugo obiektów. Dziœ, szko³a musi byæ placówk¹ okreœlone regulaminem kryteria (a tacy s¹). wylecz¹ siê z ubiegania o œrodki unijne. otwa rt¹, têtn i¹c¹ akty wnym yci em, A mo e po prostu funkcjonuje zasada "ja A szkoda. Bo w rzeczywistoœci mog³yby kszta³tuj¹c¹ charaktery i osobowoœci, nie mam, to Ty te..?". one byæ naprawdê szans¹ na zwiêkszenie rozwijaj¹c¹ zainteresowania, talenty Jak organizowaæ zajêcia, gdy brak jest oferty programowej szkó³ gdyby, no ucznia zdolnego i wspieraj¹c¹ ucznia na nie œrodków, brak sprzêtu, czym w³aœnie, gdyby. mo e lepiej jednak s³a beg o. Byæ prz yk³ ade m teg o jak motywowaæ dziecko do udzia³u w zajê- nie gdybaæ! organizowaæ i spêdzaæ wolny czas. Taki ciach skoro do dyspozycji ma siê tak O tych, i wczeœniej poruszanych sprajest wymóg czasu, ale nade wszystko niewiele, albo prawie nic. Chcesz daæ wach trudno siê rozmawia, czasami powinnoœæ szko³y. To tak e otwartoœæ dypl om cz y nag rodê to so bie k up, rozgoryczenie, frustracja dominuj¹ tak, e szko³y w œrodowisku, uczynienie z niej organizujesz konkurs czy inne przedsiê- trudno jest o racjonalnoœæ i skutecznoœæ placówki wspieraj¹cej go w zakresie wziêcie, to ponosisz koszty. Pytanie z cze- myœlenia rozmówców. A jednak skoro rozwoju kultury i oœwiaty (przynajmniej go? Ano z w³asnej i tak wielokrotnie pustej mamy mówiæ o szkole twórczej, wszyscy tak to kiedyœ bywa³o, e szko³a by³a kieszeni. Czy mo na mieæ tego doœæ? Otó musz¹ siê w niej czuæ pewnie i mieæ niczym dom kultury dla œrodowiska).to mo na. Czy szkodzi to wizerunkowi satysfakcjê z tego co robi¹. Musz¹ te wy chod zenie napr zeciw po trzebo m szko³y - szkodzi. Jak e przeto wyrów- otrzymaæ za to godziw¹ zap³atê. Zaœ skoro m³odych ludzi, którzy musz¹ czuæ zwi¹zek nywaæ szanse edukacyjne i z "Janków szko³a ma byæ otwart¹ i przyjazn¹ dla ze szko³¹. Musz¹ postrzegaæ j¹ nie tylko Muzykantów", tworzyæ wielkie postacie ucznia i œrodowiska - trzeba zmieniæ przez pryzmat lekcji, oceny i cenzurki (no mo e niekoniecznie wielkie), ale myœlenie tych, którzy tego nie rozumiej¹, koñcowej ale tak e jako miejsce, w którym m¹dre i wartoœciowe spo³ecznie. Ot! To albo no có mo e ich zmieniæ! I t¹ refleksj¹ mo na odreagowaæ na szkolny stres, pytanie, które nale y sobie zadaæ chcia³abym zakoñczyæ ten materia³, choæ miejsce dialogu i rozmowy z doros³ymi p rogramuj¹c nowy rok szkolny. na ust a cis n¹ siê kol ejn e pyt ani a, i rówieœnikami o wielu sprawach, a tak e Pewn ym zwiastunem ciekawszej w¹tpliwoœci i uwagi. S¹dzê jednak, i i na problemach. Miejsce dojrzewania do wielu wiz ji pra cy szk o³y, lek ars twe m na nie tak e przyjdzie kiedyœ pora. spo³ecznych ról i funkcji w œrodowisku. uzdrowienie finansowe i nie tylko, mia³o No có piêkne to i szlachetne lecz byæ uczestnictwo w projekcie eduka- Postscriptum: Kiedy zapyta³am ma³¹ tymczasem? cyjnym EFS, który wdra amy na terenie Olê, ucz enn icê kla sy I ze Szk o³y Realia w wielu przypa dkach s¹ gminy. Mia³o byæ, bo tu znów rozmijamy Podstawowej w Brniu: Olu czy lubisz zupe³nie inne i wrêcz odbiegaj¹ce od siê z rzeczywistoœci¹. swoj¹ szko³ê? Pad³a krótka odpowiedÿ: zasadniczych kanonów. Dyrektor boi siê Zalewa nas biurokracja papierowa, TAK. Na pytanie dlaczego? Uzyska³am zniszczenia szko³y, bo ka dy kolejny ograniczenia finansowe wydatków, któ- odpowiedÿ: bo bardzo lubiê swoj¹ Pani¹. remont czy naprawa to nowy wydatek ze rych niestety wczeœniej nie mo na by³o Ma³a zap³ata - ale na pewno szczera i z hojskromnego szkolnego bud etu (zatem precyzyjnie przewidzieæ. Wynagrodzenia, noœci serca! Mo e nale a³oby wzi¹æ lepiej mieæ wszystko na oku w czasie które nie s¹ satysfakcjonuj¹ce i nie odpo- przyk³ad z ma³ej Oli? lekcji, nic siê nie zepsuje, nie uszkodzi wiadaj¹ w adnej mierze wysi³k owi, a e zam kni ête do t ego te uczestnicz¹cych w projekcie nauczycieli. Lidia JaŸwiñska GMINNE CENTRUM US UG MEDYCZNYCH W LISIEJ GÓRZE zaprasza do swojego stoiska na bezp³atne badania: poziomu glukozy, cholesterolu oraz pomiaru ciœnienia têtniczego krwi Gminne Centrum Us³ug Medycznych zaprasza do korzystania ze œwiadczeñ medycznych udzielanych w placówkach w Lisiej Górze i w Starych ukowicach z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej (poradnia rehabilitacyjna, zabiegi fizjoterapeutyczne), stomatologii, ginekologii. Wykonujemy równie badania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, takiej jak: Program wczesnego wykrywania chorób uk³adu kr¹ enia, Program wczesnego wykrywania przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc, Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Zapraszamy równie m³odzie szkó³ gimnazjalnych oraz z rocznika z terenu gminy Lisia Góra na szczepienie przeciwko meningokokom daj¹ce d³ugotrwa³e uodpornienie przeciwko SEPSIE, finansowane w 80 % przez gminê Lisia Góra.

3 G OS Lisiej Góry Str. 21 Wycieczka dzieci ze Szko³y Podstawowej z Brnia do Rabkolandu. nizacji i przebudowie, która potrwa do weso³ym okrzykiem, który wyæwiczy- LATO Z PRZYGOD 20 roku. Tutaj ma tak e swoj¹ siedzibê liœmy w autokarze. PóŸnym popo³ud- Towarzystwo Kontroli Rekordów Nie- niem wyruszyliœmy w drogê powrotn¹. Kiedy myœleliœmy, e ju nic ciekacodziennych, a w budynku Muzeum Re- Nasz weso³y autokar niestety ani na wego nie mo e siê wydarzyæ, gdy ci¹gle kordów mieœci siê wiele niecodziennych chwilê nie umilk³. Panowa³ w nim wesowisia³o nad nami widmo braku pieniêdzy i zaskakuj¹cych eksponatów. z EFS, nagle zdarzy³ siê cud..! No mo e Rabkoland dzia³a pod patronatem nie tak do koñca cud, ale na pewno miêdzynarodowej Kapitu³y Orderu Uœzmiêk³o serce Panu Wójtowi i zwolni³ miechu, jedynego na œwiecie odznaœrodki na nasz wyjazd do Rabki. I tak : czenia, przyznawanego od 40 lat do- "Nasza letnia przygoda - wêdrówki z Pyros³ym na wniosek dzieci. z¹ po polskich dró kach", zaprowadzi³a Podczas zabawy i wypoczynku w nas do Rabki zwanej "Miastem Dzieci Rabkolandzie zwiedziliœmy te wszystkie Œwiata".Tytu³ ten w 16 r. nada³a miamiejsca, korzystaj¹c z wielu znajdustu Kapitu³a Orderu Uœmiechu. W tym j¹cych siê tam urz¹dzeñ rozrywkowych. samym roku utworzono tu Muzeum Or- Niektóre z nich budzi³y grozê (ale naturalnie bajkow¹), inne kusi³y chêci¹ prze- ycia niezapomnianych emocji i wra eñ. ³y, ale jednoczeœnie twórczy nastrój, bo- Nasza grupa licz¹ca 41 osób by³a jednak wiem dzieci zastanawia³y siê nad tym, bardzo odwa na i stawia³a czo³o nie gdzie dalej zaprowadzi ich Pyza. tylko sprzêtom ale w³asnemu strachowi Postanowi³am rozwi¹zaæ ich problem (np. przed zamkiem strachów, gondol¹ piratów, m³yñskim ko³em czy fal¹).towarzyszy³a nam wspania³a rodzinna atmosfera, bezstresowy wypoczynek i prze ycia, które zarówno dzieci jak i opiekunowie zapisz¹ pozytywnie w swych wakacyjnych wspomnieniach. deru Uœmiechu, które obecnie mieœci siê W 2004 roku Rabkoland otrzyma³ na terenie rodzinnego parku rozrywki presti owe europejskie wyró nienie "Rabkolandu". Golden Pony Prestige. Ale Rabka to nie Wraz z nami do Rabkolandu wyruzdrojowy, pomnik Œwiêtego Miko³aja, tylko Rabkoland, lecz tak e piêkny park szy³a Pyza, która prowadzi³a nas przez piêkne, a opisywane przez Hannê Janu- ostatnia czynna pracownia Garncarska, zdradzaj¹c sekret, i bêdzie to kolorowe szewsk¹ miejsca naszego regionu w muzeum Orkana i znany teatr lalek Zalipie. Mam nadziejê, e Pyza postara ksi¹ ce pt. "Pyza na polskich dró kach". "Rabcio". Rabcio to kolejny gest tego siê, by ta kolejna podró by³a równie Wczesnym rankiem w promykach letus³a³o siê ju gwiazdami dotarliœmy do miasta ku dzieciom, które przyje d aj¹ udana i radosna dla dzieci. A kiedy niebo niego s³oñca mijaliœmy kolejno: Tarnów, tu na wypoczynek (tak jak my) lub w ce- Bochniê, Nowy Wiœnicz, Limanow¹, lach leczniczych. Przyjazny dzieciom rodzinnego Brnia. Pyza powróci³a do Mszanê Doln¹, urokliwe i pe³ne cie- rabczañski klimat spowodowa³, i szko³y, a my do swych domów. kawych historii miejsca. Nasz weso³y mieszcz¹ siê tu specjalistyczne sanatoria Zadania te realizowane s¹ ze œrodków niebieski autokar wolno toczy³ siê przez i szpitale dzieciêce. W parku zdrojowym EFS w ramach szkolnego projektu doliny i góry, a dotar³ do celu, czyli znajduje siê tak e pomnik Jana Paw³a II, "Okno otwarte na œwiat - dzia³amy razem Rabki. Tu tak e przywita³o nas s³o- naszego Patrona, przy którym ma swój dla wspólnego dobra". neczko, sympatyczni mieszkañcy i kowozowej p. Armatysa "Aramis", za pocz¹tek jeden ze szlaków papieskich. Serdecznie dziêkujemy Firmie Przelorowy œwiat "Rabkolandu". Wkroczywysokiej klasy autokar (potwierdzon¹ Po tych wszystkich emocjach posz- liœmy w jego bramy zauroczeni koprzez policjê, która nas sprawdzi³a przed liœmy na wspania³¹, pachn¹c¹ wakacyjn¹ lorystyk¹, niezwyk³oœci¹ oraz powyjazdem), bardzo kulturaln¹ "pizzê" i lody. Rabkê po egnaliœmy z mys³owoœci¹ urz¹dzenia. To jest autentycznie bajkowy œwiat, obs³ugê pana kierowcy rozumie- w którym dzieci naprawdê czuj¹ j¹cego, i dzieci s¹ tylko dzieæmi siê dzieæmi, a doroœli przypominaj¹ sobie swoje dzieciñstwo, i trzeba je zawsze rozumieæ. bawi¹c siê na równi z dzieæmi (a czasem nawet jeszcze lepiej). Na terenie parku wœród Lidia JaŸwiñska drzew, alejek, trawników i placów zabaw znajduj¹ siê du e i ma³e urz¹dzenia rozrywkowe, których liczba zmienia siê z ka - dym kolejnym rokiem. Park znajduje siê w ci¹g³ej moder-

4 G OS Str. 22 Lisiej Góry Festyn rodzinny w Starych ukowicach 26 sierpnia br. Gminna Komisj a Rozwi¹zywa nia Probl emów Alkoholowych i Uzal e nieñ zorgani zowa³a Festyn Rodzinny w Starych ukowicach w stadninie konnej "Roleski Ranch". W festynie wziê³o udzia³ ok. 300 dzieci i m³odzie y oraz rodzice i liczni goœcie. Pan Edward Kêdzierski, dyrektor GOK-u zorganizowa³ wspania³e konkursy i zabawy nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców. Zwyciêzcy konkursów otrzymali cenne nagrody, co mobilizowa³o uczestników do zaciêtej rywalizacji. Zabawa trwa³a od godz..00 do i przy wspania³ej letniej aurze impreza mia³a swój niepowtarzalny klimat. Dziêki sponsorom, mogliœmy zorganizowaæ darmowy bufet: kie³baski z ro na i napoje. Ponadto sponsorzy zorganizowali i udostêpnili plac zabaw dla dzieci, w tym dmuchan¹ skoczniê, i zje d alniê. W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ naszym sponsorom: Pani Katarzynie Roleskiej, Firmie Ubezpieczeniowej Alianz, reprezentowanej przez Pana Marka Cygana, panu Januszowi Nowakowi z DH "Solo", p. An dr ze jo wi Woj ci ec ho ws ki em u, p.romanowi Barszczowi, Piotrowi i Agnieszce Sawczak w³aœcicielom piekarni w Lisiej Górze, panu Wojciechowi Szatko, Witoldowi Kania, Wies³awowi Ko³pa z Firmy "Lispol", Pañstwu Agnieszce i Piotrowi Miotle, p. Edwardowi Kêdziers kiemu dyrekt orowi Gminne go Oœrodka Kultury w Œmignie, za wspania³e prowadzenie festynu, p. Ma³gorzacie Wielgus, p. Renacie Koco³, p. Je- rzemu Sad³oniowi - nauczycielom ze Szko³y Podstawowej w Lisiej Górze i szczególne podziêkowania sk³adamy dla dzieci, które pomaga³y w prowadzeniu festynu, staj¹c siê prawdziwymi wo lo nt ar iu sz am i: Na ta li i Ga la s, Aleksandrze Kukli, Karolinie Stelmach, Weronice Górowskiej, Piotrowi Górowskiemu. Dziêkujemy równie cz³onkom komisji, któr¹ reprezentujê, a którzy czynnie zaanga owali siê w organizacjê imprezy i przyczynili siê do jej wysokiego poziomu. Mam nadziejê, e taki festyn na sta³e zagoœci w harmonogramie wydarzeñ naszej gminy. Mariusz Górkowski Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Uzale nieñ

5 G OS Lisiej Góry Str. 23 O zawodowych pasjach, sukcesach i problemach nauczycieli czyli tych, którzy w du ej mierze s¹ konstruktorami szkolnej rzeczywistoœci. ontynuuj¹c cykl wywiadów z doskonalenia. Imponowa³o mi to, e mo- wa añ i refleksji. Ka dy sam wie, dlaczeprz eds taw ici ela mi lok aln ej gê wyjechaæ do innych krajów i z ³at- go wybra³ ten zawód i niech tak zostanie. Koœwiaty, tym razem do roz- woœci¹ porozumiewaæ siê tam z ludÿmi mowy zaprosi³am nauczycieli. To w³aœnie czuj¹c siê prawdziwym "obywatelem - Dobrze! Zostawmy zatem problem od nich chcia³am uzyskaæ szereg infor- œwiata". Z czasem jednak zrozumia³am, i powo³ania. Jednak s¹ pewne normy, macji, refleksji i osobistych odczuæ na te sporadyczne kontakty jêzykowe nie s¹ zasady, kryteria i cechy osobowoœci, temat roli i zadañ nauczyciela, jego po- dla mnie w pe³ni satysfakcjonuj¹ce, e które powinien posiadaæ nauczyciel. zycji spo³ecznej, uznania, a tak e chcia³abym sw¹ wiedzê i umiejêtnoœci Czy mo esz je w jakiœ sposób okreœliæ i problemów, na jakie napotykaj¹ w swej jêzykowe przekazywaæ innym, wyko- sprecyzowaæ? codziennej pracy. rzystuj¹c je bardziej efektywnie i twór- Moj¹ intencj¹ by³o ponowne zetkniêcie czo. Tak¹ szansê dawa³ mi zawód nau- - Naturalnie. To przede wszystkim kwadoœwiadczenia - tym razem nauczyciela czyciela i z niej w³aœnie skorzysta³am. Od lifikacje, wiedza oraz umiejêtnoœæ jej z du ym sta em, z przemyœleniami i ref- tego momentu coœ we mnie zaiskrzy³o, przekazywania, umiejêtnoœæ wspó³pracy leksj¹ na temat zawodowych wyzwañ zaœ w pracy z dzieæmi i m³odzie ¹ zoba- z innymi, szanowanie ich pogl¹dów, nauczyciela o ma³ym sta u pracy, niejako czy³am sens mojej dalszej zawodowej kreatywnoœæ, otwartoœæ na drugiego cz³owchodz¹cego i poznaj¹cego jego zawo- drogi, a jednoczeœnie mojej przysz³oœci. w ie ka, lojalnoœæ, a tak e kultura bycia, dowe arkana. która w moim odczuciu szczególnie Jednoczeœnie (co nie jest bez znaczenia) - Czy by³a to ³atwa droga? w relacjach miêdzyludzkich ma ogromne chcia³abym podkreœliæ, i moimi roz- znaczenie. mówcami s¹ nauczyciele, których znam - Och! Ani nie by³a, ani nie jest ³atwa. i mia³am mo liwoœæ obserwowaæ ich Najpier w by³y studia licencjackie, potem - A jaka wed³ug Ciebie powinna byæ w czasie wykonywania swych codzien- magisterskie, które ³¹czy³am z prac¹ rol a nau czyciela w szkole? nych zawodowych powinnoœci. St¹d te, w szkole. Z jednej strony wchodzi³am jestem im bardzo wdziêczna za podjêcie w za wó d, zd ob yw a³ am pi er ws ze - Nie wniosê tu nic specjalnie nowawyzwania i wyra enie zgody na t¹ kole- doœwiadczenia w pracy nie tylko z dzieæ- torskiego. Uwa am bowiem, i rola eñsk¹, co wcale nie oznacza, i ³atw¹ mi, ale tak e z rodzicami oraz spo³ecz- i dzia³anie nauczyciela w szkole zamyka rozmowê. noœci¹ lokaln¹, z drugiej zaœ by³a to siê w trzech podstawowych obszarach: wsp ó³p rac a z doœ wia dcz ony mi ju dydaktyka, wychowanie i opieka. Jeœli ** * kole ankami i kolegami, zespo³ami ludz- wyka emy siê w nich aktywnoœci¹, niekimi, tak e o ró nych stylach bycia i poj- konwencjonalnoœci¹ naszej pracy, to bê- Moim pierwszym rozmówc¹ jest : mgr mowania zawodowych funkcji. Czasami dzie to nasza najlepsza wizytówka i god- Marlena Kukie³ka nauczyciel Gim- stawa³am przed trudnymi wyborami, ne wype³nienie roli jak¹ nakazuj¹ nam nazjum w Starych ukowicach, a od który z kreowanych przez te zespo³y zawodowe kanony. Poza tym rol¹ nauwrzeœnia br. w Gimnazjum w Zaczarniu. kierunków jest ten w³aœciwy, szczególnie czyciela jest w³aœciwe reprezentowanie Nauczyciel kontraktowy - sta pracy 5 lat dla mnie m³odego nauczyciela. St¹d te nasze j grupy zawod owej, repre zen- - germanista. pierwsze lata pracy by³y niew¹tpliwie towanie w³asnej placówki i sta³a troska trudnym okresem na mojej zawodowej o jej presti w œrodowisku dzia³ania. drodze. S¹dzê jednak, e mam je ju poza sob¹. Zaœ dziœ, mam spory baga - W zawodzie nauczycielskim nie doœwiadczeñ, które otwieraj¹ przede mn¹ brak jest w ostatnim czasie problemów. nowe mo liwoœci realizacji zawodowych S¹ to miêdzy innymi ci¹g³e zmiany ambicji i to wyzwala we mnie optymizm w prawie oœwiatowym, nowe zarz¹dzeoraz wolê dalszej aktywnej pracy. nia, rozporz¹dzenia i decyzje, które nie zawsze przyjmowane s¹ z pe³n¹ apro- - Czy Twoim zdaniem prawdziwe jest bat¹ przez œrodowisko nauczycielskie. stwierdzenie, e zawód nauczyciela to Co s¹dzisz na ten temat? powo³anie? - Jak ca³e spo³eczeñstwo tak i ja jestem - Zdecydowanie tak! Chocia coraz zmêczona wszystkimi zmianami. Bywa czêœciej mówi siê, e powo³anie w zawo- i tak, e za nimi nie nad¹ am. Uwa am - Czy wybór drogi zawodowej by³ w dzie nauczycielskim (zreszt¹ dotyczy to jednak, e w oœwiacie potrzebna jest sta- Twoim przypadku œwiadomy, przeodleg³a tak e innych grup zawodowych) to ju bilizacja i spokój, gdy to da nam gwamyœlany, poparty pasj¹ i zaintereo przesz³oœæ. I w³aœciwie trudno tu rancjê, e kszta³cenie i wychowanie bê- sowaniem, czy te by³ to przypadek, jakiœ obszerniejszy komentarz, bo jego dzie realizowane prawid³owo i skuteczsowaniem, a mo e po prostu yciowa koniecznoœæ? wyk³adni¹ winno byæ w tym przypadku nie. Istotnym jest tak e, by nauczyciele okreœlenie "czym jest lub na czym polega byli w sposób w³aœciwy zmotywowani do - Zdecydowanie œwiadomy i przelogiczno powo³anie", a to staje siê ju psycho- pracy i nagradzani za ni¹. I absolutnie nie myœlany wybór, chocia niew¹tpliwie - filozoficznymi rozwa aniami, chodzi tu tylko o pieni¹dze. Czasami w pierwszej fazie by³a to przede wszystn¹æ. których wola³abym w tym obszarze unik- wystarczy nam dobre s³owo, gest i uzna- kim pasja jêzykowa, spowodowana Nie chcê bowiem nikogo os¹dzaæ nie dla naszego wysi³ku. I w³aœciwie takie ³atwoœci¹, z jak¹ go poznawa³am, w tych kategoriach pozostawiam to jest moje stanowisko w tej kwestii. przyswaja³am oraz chêæ sta³ego jego ka demu do w³asnych osobistych roz- Dokoñczenie na str. 24

6 Str. 24 G OS Lisiej Góry O zawodowych pasjach, sukcesach i problemach nauczycieli czyli tych, którzy w du ej mierze s¹ konstruktorami szkolnej rzeczywistoœci. Dokoñczenie ze str. 23 cowa³em. Wtedy by³em jeszcze m³ody i ników). A co s¹dzisz o nauczycielskim szuka³em zmian. Z czasem jednak cz³o- powo³aniu. Prawda, fa³sz czy coœ - Wiem, e wrzesieñ niesie dla Ciebie wiek nabiera doœwiadczenia i zupe³nie poœrodku? kilka osobistych aczkolwiek wi¹ ¹cych inaczej patrzy na wiele spraw. Breñ to siê z prac¹ zawodow¹ nowoœci. Czy mo- tak e pewien zawodowy sentyment - nie- - No có dla jednych powo³anie czyli esz nam je zdradziæ. gdyœ moja pierwsza placówka, pierwsze Twoja prawda. Dla drugich nie, czyli zawodowe szlify, kontakty z zawodem. Twój fa³sz, zaœ dla trzecich to w³aœnie to - Oczywiœcie, chocia pierwsza ju zo- Mo e tym razem bêdzie to ostatnia a do coœ poœrodku. Która grupa jest wiêksza sta³a powiedziana na wstêpie. Zmieniam emerytury. Mo e w³aœnie tak chcia³ los ni e potrafiê oceniæ. To bardzo trudne. szko³ê. Od wrzeœnia rozpoczynam pracê i dlatego tu rzuci³ mnie z powrotem. Dziœ powo³anie jest inaczej pojmowane w Gimnazjum w Zaczarniu, z czego je- ni jeszcze kilka lat wstecz. Gdy ja zastem bardzo zadowolona, chocia jest to - Jesteœ ju doœwiadczonym nauczy- czyna³em pierwsze kroki w zawodzie, poniepe³ny wymiar czasu pracy (niestety nie cielem, posiadasz stopieñ nauczyciela wo³anie by³o w nim czymœ naturalnym dane mi by³o uzupe³niaæ etat w mojej do- dyplomowanego, to oczywiœcie niesie i nieodzownym. Ale te inna by³a ranga tychczasowej szkole w gimnazjum w u- za sob¹ pewne wymogi zawodowe. Czy i status nauczyciela. Dziœ wszystko siê kowicach Starych.) W nowej placówce czujesz na sobie ich ciê ar? zmienia. Zbyt czêsto m³odzi ludzie id¹ na zosta³am przyjêta bardzo sympatycznie ³atwiznê, s¹dz¹c, e nauczyciel to gooraz rzeczowo przez Dyrektora Gimnaz- - Ju nie! Mo e pocz¹tek by³ trudny bo dzin i dom. Tymczasem rzeczywistoœæ jum. Wiem czego ode mnie oczekuje i po- ka de dzia³anie wi¹za³o siê z komenta- bywa zupe³nie inna. St¹d potem bior¹ siê staram siê wywi¹zaæ ze swych obowi¹z- rzem: przecie jest pan nauczycielem dy- ró ne problemy, stresy i zniewa ania zaków. A sprawa druga to: rozpoczêcie stu- plomowanym, musi pan to zrobiæ, wyko- wodu tak e przez media. Ale ja zawsze diów doktoranckich. Mam nadziejê, e tu naæ itd. Ale to szybko minê³o i wszystko mówiê, e ka dy kto podwa a nasz¹ pracê tak e odnajdê w³aœciw¹ drogê dla rea- toczy siê normalnym trybem. Spraw¹ na- powinien chocia przez pewien czas polizacji moich zawodowych marzeñ. Wie- turaln¹ jest, i od nauczyciela dyplomo- pracowaæ w szkole, wówczas jego wyparzê tak e, e znajdê oparcie i pomoc w tej wanego wymaga siê wiêcej, ale ja uwa- czony obraz zmieni³by siê radykalnie. kwestii w Dyrektorze Gimnazjum. am, e tak naprawdê to stopieñ jest tylko aktem formalnym, bo ja ca³y czas pracujê - Twoim zdaniem nauczyciel w szkole - Znaj¹c Ciê wierzê, e Ci siê uda, cze- tak samo sprawnie i efektywnie z du ym to..? go Ci serdecznie u progu nowego roku osobistym zaanga owaniem i trosk¹ o jaszkolnego yczê. koœæ zarówno kszta³cenia jak i wychowa- - Cz³owiek wykszta³cony, znaj¹cy swój nia. St¹d te nie ma mowy o jakimkol- warsztat pracy, dobry organizator, partner * * * wiek ciê arze. To s¹ po prostu moje zwyk- w dzia³aniu, potrafi¹cy ³¹czyæ a nie dzie- ³e zawodowe obowi¹zki. liæ œrodowisko szkolne, optymista, który Mój drugi rozmówca to mgr Pawe³ Wi- koniecznie chce coœ zmieniæ w obrazie cher nauczyciel wychowania fizycznego - Kontynuuj¹c temat spróbuj okreœliæ polskiej szko³y i oœwiaty! w Szkole Podstawowej im. Jana Paw³a II czym jest dla Ciebie szko³a? w Brniu. Nauczyciel dyplomowany. Sta - Mocno powiedziane! Ale zgadzam pracy lat. - Wiem do czego zmierzasz po mojej siê z Tob¹. Czy jednak zwyk³y nauczypierwszej wypowiedzi. Ale odpowiedÿ ciel mo e coœ zmieniæ gdy po drodze jest bêdzie jednoznaczna: przede wszystkim tyle innych osób odpowiedzialnych za miejscem pracy, a patrz¹c szerzej miejs- oœwiatê? cem realizacji w³asnych ambicji, marzeñ zawodowych. To chyba naturalne, szcze- - Naturalnie, e tak! Ale trzeba wyjœæ gólnie, gdy jest siê g³ow¹ rodziny i musi spod szkolnych ³awek i œmia³o broniæ siê j¹ utrzymaæ. Mam trójkê dzieci to ta- swoich spraw. kie ³adne zestawienie liczb 2 + 3, i chocia daje 5 to czasami wcale nie jest na pi¹tkê. - Podzielaj¹c Twoj¹ walecznoœæ wie- Ot po prostu samo ycie. rzê, e oœwiata nie da siê zepchn¹æ z nale nego jej miejsca w spo³eczeñstwie, - Wiesz, analizuj¹c Twoj¹ wypowiedÿ bo có wart by³by g³upi naród. zastanawiam siê nad tym: marz¹cy - Pawe³ po kilku latach powróci³eœ do mê czyzna? To dla mnie w pewnym Dziêkujê za rozmowê! pracy na teren gminy Lisia Góra do stopniu coœ nowego! Czytelnikom zaœ, yczê by patrz¹c na Szko³y Podstawowej w Brniu, gdy jak nauczycieli postrzegali ich nie tylko jako mi wiadomo wczeœniej ju w niej pra- - Nie przesadzaj! Zdarza siê to i nam! A pani¹ od polskiego, pana od historii czy cowa³eœ. Jak to siê sta³o? Co oznacza jednoczeœnie œwiadczy to o naszej osobo- matematyki, ale nade wszystko jako ludzi, ten powrót? woœci (myœlê, e pozytywnej) oraz cha- którzy pe³ni¹ licz¹c¹ siê spo³ecznie funkrakterze co w zawodzie nauczycielskim cjê, piêkn¹ ale jak e trudn¹. Tym, którzy - Nie uwierzysz, ale nic szczególnego. zdaje siê byæ bardzo przydatne. nie podzielaj¹ mojego zdania dedykujê Po prostu nadarzy³a siê okazja bo by³o powiedzenie: "bodajby cudze dzieci wolne miejsce nauczyciela wychowania - Rozumiem i myœlê, e mnie przeko- uczy³.!" fizycznego i skorzysta³em z niej. Zna³em na³eœ (mam nadziejê, e tak e czytelt¹ placówkê bo jak sama wiesz ju tu pra- Lidia JaŸwiñska

7 G OS Lisiej Góry Str. 25 Cudze chwalicie Z gór dzieci zesz³y do podziemia. Zwiedzi³y kopalniê soli w Bochni, a eby by³o ciekawiej, wys³ucha³y jej historii w jêzyku angielskim. By³a to bowiem grupa mi³oœników tego jêzyka. Dzieci poczu³y siê bli ej Europy pod ziemi¹. Wszyscy znamy popularne przy- s³owie Cudze chwalicie, swego nie znacie. Nie wystarczy je tylko znaæ. Uczniowie Szko³y Podstawowej w Zaczarniu razem z nauczycielami wprowadzili myœl powiedzenia w czyn. W ramach projektu unijnego EFS w miesi¹cach od maja do sierpnia 2007 roku poznawali ciekawe zak¹tki Ma³opolski, odby³y Sabat na ysej Górze i spotka³y siê z biesami w Bieszczadach. Najm³odsi uczniowie, klasy I i II, pok³onili siê dawnej stolicy Polski Krakowowi, pomachali Wawelowi i przestraszyli smoka, który w³aœnie wycz³apa³ ze swojej jamy, a na Rynku zatañczyli z go³êbiami krakowiaka. Na koniec stanêli oko w oko z mieszkañcami krakowskiego zoo. zachwyci³o i zachêci³o do pracy na scenie. Dziêki maskom dzieci zmieni³y siê w ró ne postaci i da³y niez³y popis swym kolegom. W sierpniu ma³ych sportowców pogna³o w Bieszczady. Nie sposób opisaæ wszystkich atrakcji, jakie czeka³y na uczestników 5 -dniowego obozu kondycyjnego. Dzieci podnosi³y sprawnoœæ fizyczn¹ konno i w basenie, pieszo i na rowerze, przy kie³basce z grilla i w pustelni Jana z Dukli. Na koniec da³y popis tê yzny fizycznej, wygrywaj¹c towarzyski mecz z miejscow¹ dru yn¹ wynikiem :3. W PilŸnie dzieci zwiedzi³y Muzeum Dzieci z klasy III i IV jak prawdziwi Lalek. Pozna³y technikê rêcznej prokuracjusze delektowa³y siê smakiem dukcji lalek i same sprawdzi³y swoje wód mineralnych w Krynicy Zdroju, od- mo liwoœci, lepi¹c z gliny figurki skrzada³y siê swawolom na Górze Parkowej, tów, zwierz¹t i czarownic. Mog³y te podziwia³y górskie krajobrazy, skon- artystycznie realizowaæ siê w czasie frontowa³y swoje talenty z twórczoœci¹ spotkania z ludowym malarstwem w Za- Nikifora i wreszcie w Kamiannej pode- lipiu. Niejedna mama wzbogaci³a bra³y miód pszczo³om. wyposa enie swojej kuchni o drewnian¹ ³y kê, w³asnorêcznie ozdobion¹ zalipiañskim motywem przez jej ma³ego artystê. Starsi uczniowie z klasy V i VI odbyli sabat na ysej Górze. Czasem w strugach deszczu, czasem w promieniach s³oñca dzieci poznawa³y tajemnice Gór Œwiêtokrzyskich i zakamarków klasztoru na Œwiêtym Krzy u, a na koniec doaktora, odby³a siê wycieczka do Teatru Dla tych, co maj¹ w sobie coœ z tar³y do Raju - jaskini urzekaj¹cej cudownoœci¹ przyrodniczej architektury. Groteska w Krakowie. Przedstawienie O Babie, Rybaku i Rybce wszystkich W naszej szkole odbywa siê wiele ciekawych zajêæ: plastyczne, teatralne, kompensacyjne, wyrównawcze, sportowe, jêzykowe, internetowe, ale o tym napiszemy innym razem. mgr Dorota Piotrowska mgr Bo ena Kawa

8 Str. 26 G OS Lisiej Góry Wakacyjne podró e! Pary - jedna z najpiêkniejszych euro- pejskich stolic by³a celem naszej wakacyjnej podró y. To w³aœnie o tym niezwykle urokliwym mieœcie bêdzie ten reporta, który jako korespondentki kó³ka dziennikarskiego(efs) dzia³aj¹cego przy Szkole Pod- stawowej im.jana Paw³a II w Brniu, przy- gotowa³yœmy specjalnie dla czytelników "G³osu Lisiej Góry". litery H. Nad jej portalami widniej¹ wspania³e rzeÿby. We wnêtrzu katedry najbardziej uderza kontrast miêdzy zatopionymi w mroku nawami a œwiat³em padaj¹cym przez filary chóru. Nastêpnymi odwiedzanymi przez nas miejscami by³y: Luwr - wspania³y klasyczny pa³ac mieszcz¹cy najs³ynniejsze muzeum na œwiecie, którego zbiory obejmuj¹ wybitne przyk³ady euro- pejskiego malarstwa i rzeÿby oraz inne dzie- ³a sztuki z okresu œredniowiecza po pocz¹tki impresjonizmu. Mimo przyt³aczaj¹cego wra enia jakie zrobi³ na nas Luwr, to jednak chêtnie powróci³ybyœmy tam jeszcze raz. Na d³ugo w naszej pamiêci pozostanie tak e Bazylika Sacre - Coeur wzniesiona na szczycie Wzgórza Montmartre, w miejscu gdzie odbywa³y siê egzekucje pierwszych chrzeœcijan, a po schodach, której dziœ spaceruj¹ turyœci ca³ego œwiata. Jej kopu³y maj¹ wysokoœæ 7 metrów, a wie a pó³nocna 83 Stolicy Francji trudno siê oprzeæ. O tym mieœcie mo na opowiadaæ godzinami i zapisaæ wiele stronic. Jest w nim bowiem tyle wspania³ych miejsc mówi¹cych o jego burzliwej, a zarazem piêknej historii, która w po- ³¹czeniu ze wspó³czesnoœci¹ nie tylko zachwyca, ale przede wszystkim wyposa a w ogrom wiedzy historycznej, kulturowej, obyczajowej i spo³ecznej. Jednoczeœnie Pa- ry symbolizuje to, co w Europie najele- gantsze i najbardziej dystyngowane. W na- szych paryskich wêdrówkach stara³yœmy siê dotrzeæ do tych najbardziej znanych miejsc, poczuæ ich klimat, zach³ysn¹æ siê ich nieco- dziennym piêknem i utrwaliæ je na naszych zdjêciach. Pary to wyj¹tkowe miasto, które czasem mo e jednak przyt³aczaæ monumentalizmem swych nie da siê ukryæ doskona³ych za- bytków, ch³odn¹ pompatycznoœci¹ Panteonu, czy szykiem wie y Eiffla, czego same dometry. To w³aœnie w niej znajduje siê najœwiadczy³yœmy. Zaœ jego drugie oblicze jest ciê szy dzwon na œwiecie (1 ton), a jego serce wa y 500 kg. Fascynuj¹cy jest tak e widok z placu Concorde na Pola Elizejskie, które ci¹gn¹ siê majestatycznie a do uku Triumfalnego, wybudowanego z inicjatywy Napoleona w 05 roku po zwyciêstwie pod Austerlitz. uk ma 4 m wysokoœci, 45 m szerokoœci i 16 m g³êbokoœci. Pola Elizejskie by³y tras¹ naszych kilku spacerów. I jak siê okazywa³o za ka dym razem dostrzega- ³yœmy tam coœ nowego i pasjonuj¹cego. I w koñcu na naszej trasie pojawi³a siê tak e Wie a Eiffla najbardziej znany obiekt architektoniczny Pary a, nazwany tak e Dam¹ Pary a, u stóp której rozci¹gaj¹ siê wspania³e klomby kwiatowe. Jest to a urobardziej swojskie - s¹ to malownicze i czaru- wa, konstrukcja kratowa z kutego elaza. j¹ce zau³ki ukryte za Grands Boulevards. Ca³a konstrukcja wie y sk³ada siê z 038 Ró norodnoœæ stylów i dekoracji jest tam czêœci metalowych i ok. 2,5 mln nitów. Stoj¹c niezrównowa ona: od supernowoczesnych pod ni¹ czuje siê zarówno podziw jak i strach. œwi¹tyñ mody do tradycyjnych budynków Jednak to pierwsze zwyciê a zatem dotarprzypominaj¹cych pa³ace. Miasto le y w ob- ³yœmy tak e i my pod t¹ niecodziennie spotyni eniu otoczonym wzgórzami. Przez sam kan¹ budowlê. lipca mia³yœmy natomiast jego œrodek p³ynie Sekwana, dziel¹c go na okazjê wraz z Francuzami œwiêtowaæ ich dwie czêœci. W nurtach rzeki przegl¹daj¹ siê Narodowe Œwiêto. By³a to wielka gala, dwie najstarsze religijne i œwieckie instytucje jednak nie tak bardzo wznios³a i patriotyczna miasta - katedra i pa³ac królewski. Œcis³e jak bywa to u nas. Dope³nieniem naszych centrum Pary a skupia wszystkie najwa - marzeñ i wakacyjnej przygody w Pary u by³a niejsze zabytki i muzea, w tym Luwr. oczywiœcie wizyta w Parku Eurodisneyland. Pierwszym miejscem naszej paryskiej To w³aœnie w tym miejscu po mocnych wrawêdrówki by³a Katedra Notre Dame œwiadek eniach i du ych dawkach historii i wiedzy historycznej Francji, budowla zaliczana do o Pary u, sta³yœmy siê znów grup¹ m³odych arcydzie³ gotyku. Fronton katedry ma kszta³t przyjació³ o dzieciêcych pragnieniach i chêci za ycia swobody.ca³y kompleks dzieli siê na trzy czêœci: Disneyland Park - królestwo magii z najwiêkszymi kolejkami, Walt Disney Studios Park - pokazuj¹cy zwie- dzaj¹cym produkcjê kreskówek oraz Disney Village z hotelami i lokalami gastronomicznymi. Trzeba przyznaæ, i by³o tam co zwie- dzaæ, a zabawy tak e nie brakowa³o. Zamkniêciem naszej wakacyjnej przy- gody z Pary em by³ wieczorny spacer i podziwanie tego wspania³ego miasta w œwietle niezliczonej iloœci œwiate³, kolorowych neonów i ludzi - z ró nych zak¹tków œwiata. Musimy tak e napisaæ, i nasz wyjazd by³ mo liwy dziêki naszym dziadkom, którzy go sfinansowali. Dla nich Pary od kilku lat nie jest miejscem przygody, lecz miejscem emigracji zarobkowej za chlebem. Dlatego tym bardziej jesteœmy im wdziêczni, za wszystkie prze ycia, doznania, a tak e lekcjê historii i patriotyzmu, poprzez któr¹ uœwiadomi³yœmy sobie, e Pary to Pary, lecz My zawsze jesteœmy Polakami i w naszej OjczyŸnie te jest piêknie i wiele mo na zobaczyæ. Tekst: Aneta, Kasia Kêdzior, Sylwia B³awat Zdjêcia: Wioletta Kêdzior

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz.

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz. Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój, Kokuszka, Wierchomla, Młodów, Głębokie, Zubrzyk Pismo Samorządu Lokalnego ISSN 1234-1223 podatek VAT-0% Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Historiê tworz¹ ludzie. Œlub wójta w siedleckiej katedrze.

Historiê tworz¹ ludzie. Œlub wójta w siedleckiej katedrze. Historiê tworz¹ ludzie 71 Œlub wójta w siedleckiej katedrze. 72 Historiê tworz¹ ludzie Wójtowie siedleccy 1580 - Stanis³aw Maciusek 1620 - Maciej Gorczyñski 1698-1710 - Pawe³ Bartnicki 1727 - Micha³owski

Bardziej szczegółowo

Listopad 2010 Soleczniki 1 S OWO WSTÊPNE CZEKAMY NA ODWIL Polska i Litwa od lat próbuj¹ zrealizowaæ pomys³ budowy mostu energetycznego pomiêdzy dwoma krajami Ma byæ uruchomiony w 2015 roku Mostu jeszcze

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo