Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU

2 Strona2 SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA... 4 Rozdział III. ORGANY PRZEDSZKOLA... 5 Rozdział IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA... 7 Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA Rozdział VI. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW Rozdział VII. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA Rozdział VIII. ZASADY REKRUTACJI Rozdział IX. FINANSOWANIE PLACÓWKI Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 16

3 Strona3 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczne Przedszkole Europrymusek 2. Przedszkole jest placówką niepubliczną, spełniającą wymagania placówki publicznej w zakresie prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat; 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Eco Tourist sp. z o.o.; 4. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 54; 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 2. Przedszkole działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późniejszymi zmianami); 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, z późniejszymi zmianami); 3. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych; 4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami); 5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych; 6. Niniejszego statutu; 7. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz ze zm). Statut został nadany przez organ prowadzący. 3. Przedszkole używa pieczęci o treści: Niepubliczne Przedszkole Europrymusek ul. Ciołkowskiego 54, Białystok NIP REGON

4 Strona4 Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2. Celem przedszkola jest: a. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, b. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, c. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, d. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, e. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, f. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, g. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, h. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, i. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 3. Przedszkole współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: a. systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu i zachęca do włączenia się w realizacje tych zadań, b. zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności, c. informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci oraz włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, jakie napotykają, d. uzgadnia wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

5 Strona5 e. przekazuje wiedzę i umiejętności na temat skutecznych metod wychowawczych; 4. Przedszkole zaspakajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności: a. dobrem dziecka, b. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, c. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych; 5. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6. Przedszkole tworzy warunki do nauki języków obcych Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są: a. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, b. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku, c. wspomaganie rozwoju mowy dzieci, d. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, e. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, f. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, g. wychowanie przez sztukę dziecko widzem i aktorem, h. wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec, i. wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne, j. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, k. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, l. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, m. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, n. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, o. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Rozdział III. ORGANY PRZEDSZKOLA Organami przedszkola są: a. Organ prowadzący przedszkole, b. Dyrektor, c. Rada Pedagogiczna.

6 7. 1. Do zadań Organu Prowadzącego należy: a. koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu, b. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola Do zadań dyrektora przedszkola należy: a. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą przedszkola, b. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz, c. opracowanie oraz dokonywanie zmian w statucie przedszkola oraz innej dokumentacji pedagogicznej we współpracy z Radą Pedagogiczną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, d. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, e. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, f. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach, g. nadzór nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, h. dopuszczanie do użytku proponowanych przez nauczycieli programów nauczania, i. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, j. kierowanie, jako przewodniczący, pracami Rady Pedagogicznej, realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, jak również wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego, k. decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych oraz przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych, a także występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych nagród dla nauczycieli, l. współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola, m. decydowanie o powołaniu i funkcjonowaniu w placówce Rady Rodziców, a także podejmowanie decyzji o odwołaniu tego organu, n. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami, o. informowanie dyrektora szkoły rejonowej o spełnieniu przez dziecko zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Strona6

7 Strona Do zadań Rady Pedagogicznej należy: a. opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, b. planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktycznowychowawczej uwzględniającej potrzeby i zainteresowania wychowanków, c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o ile nie powodują one skutków finansowych, d. wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola, e. opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego. 2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszać dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki. Rozdział IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Przedszkole jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku; 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku; 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 16 osób Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia; 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący; 3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się: a. liczbę miejsc w placówce, b. planową liczbę wychowanków przedszkola, c. liczbę dzieci zapisanych do placówki, d. liczbę oddziałów, e. czas pracy poszczególnych oddziałów, f. termin przerw w pracy przedszkola, g. liczbę pracowników przedszkola, h. czas pracy pracowników Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat; 2. Dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat;

8 Strona8 3. Przedszkole świadczy opiekę przez cały rok w godzinach od 7.00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, tj. 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, grudnia oraz 5 dni do dyspozycji dyrektora przedszkola); 4. W miesiącu lipcu i sierpniu przedszkole realizuje Program wakacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na sezon urlopowy w innych placówkach; 5. Zasady przyjmowania dzieci do programu wakacyjnego określa regulamin Rekrutacji do Programu Wakacyjnego Praca wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora; 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia program wychowania przedszkolnego; 3. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców; 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci; 5. Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą: a. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), b. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze itp.), c. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut; 2. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: a. z dziećmi w wieku 2,5 4 lat około minut, b. z dziećmi w wieku 5 6 lat - około minut.

9 Strona Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do przedszkola możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych: nauka języka angielskiego, rytmika, zajęcia logopedyczne. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: a. z dziećmi w wieku 2,5-4 lat - około minut, b. z dziećmi w wieku 5-6 lat około minut; 2. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości; 3. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalnooświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjnokulturalnych; 4. Wszystkie dzieci zapisane do przedszkola korzystają z czterech posiłków dziennie: a. Śniadania b. II śniadania c. Obiadu d. Podwieczorku Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada: a. trzy sale do zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem, b. salę gimnastyczną, c. suchy basen, d. salę do zajęć logopedycznych, e. szatnię dla dzieci, f. plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy, g. pomieszczenia sanitarne dla dzieci, h. pomieszczenia sanitarne dla personelu, i. rozdzielnię posiłków, j. zmywalnię naczyń, k. szatnię dla personelu Od 1 maja 2013 r. przedszkole finansowane jest: a. z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, b. z dotacji z budżetu Miasta Białystok, c. ze środków przekazywanych przez organ prowadzący, d. z darowizny na rzecz przedszkola.

10 Strona10 Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi; 2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny; 3. Pracownicy pedagogiczni i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym jednemu nauczycielowi; 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego; 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Nauczyciel: a. planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu o obserwację dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego, b. odpowiada za wysoką jakość świadczonej pracy, c. jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami / prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, d. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa, e. jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola. f. przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej; 4. Nauczyciel ma prawo do: a. dokształcania i doskonalenia zawodowego, b. realizacji ścieżki awansu zawodowego, c. ochrony zdrowia, d. korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce, e. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,

11 Strona11 f. wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego Podstawowymi zadaniami pracowników obsługi jest: a. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola, b. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola, c. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci, d. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola; 2. W przedszkolu zatrudnia się: a. pomoce nauczycielki, b. sprzątaczkę, c. pracownika do wydawania posiłków; 3. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika przedszkola. Rozdział VI. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju; 2. Formy współdziałania to: a. zebrania ogólne i grupowe, b. kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami, c. zajęcia otwarte, d. spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp., e. imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci, f. warsztaty dla rodziców, g. pisemne informacje o rozwoju dziecka, h. gazetki informacyjne dla rodziców, i. wycieczki, j. spotkania integracyjne; 3. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do: a. uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci, b. wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,

12 c. znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola, d. uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych, e. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, f. uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia, g. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola, h. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych, i. wyboru zajęć dodatkowych; 4. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek: a. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, b. ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju, c. zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni, d. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach funkcjonowania przedszkola [pisemne upoważnienie, zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę], e. przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne oraz po spowodowanej chorobą nieobecności trwającej ponad pięć dni, f. informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne, Strona12

13 Strona13 g. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych, h. na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, i. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń, j. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych oraz przebranie dziecka w razie problemów fizjologicznych Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy; 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed drzwiami wejściowymi do przedszkola, w szatni, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej; 3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola; 4. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym; 5. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.; 6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków; 7. Nauczyciel grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby; 8. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia; 9. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami; 10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

14 Strona14 Rozdział VII. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do: a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczodydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, b. akceptacji takim jaki jest, c. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych, d. poszanowania godności i własności osobistej, e. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, f. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, g. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, h. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, i. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, j. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami; 2. Do obowiązków dziecka należy: a. przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej, b. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników, c. szanowanie kolegów i wytworów ich pracy, d. nie oddalanie się od grupy bez wiedzy nauczyciela, e. szanowanie sprzętu i zabawek znajdujących się w przedszkolu, f. sygnalizowanie złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych, g. słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela; 3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych Dziecko może być skreślone z listy w przypadku: a. nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc, b. ukrytej choroby dziecka, c. przejawów wyjątkowej agresji; 2. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 24 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem; 3. Nauczyciel zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola; 4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

15 Strona15 Rozdział VIII. ZASADY REKRUTACJI Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat; 3. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku od 1 marca do 31 marca: a. nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców / prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Europrymusek w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie od 1marca do 10 kwietnia, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola w siedzibie przedszkola, b. złożenie podpisanej karty przez rodzica / prawnego opiekuna, jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki funkcjonowania przedszkola i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Rodzice / prawni opiekunowie podpisują umowę z dyrektorem przedszkola po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Umowa jest dostępna na stronie internetowej przedszkola, c. karty zgłoszeń przyjmowane są bez względu na liczbę miejsc w przedszkolu, d. kiedy nie ma nadwyżki zgłoszonych dzieci w stosunku do liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przyjmuje wszystkie dzieci, e. w przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność składania kart zgłoszeń. Do poszczególnych grup przyjmuje się tyle osób, ile jest wolnych miejsc w danej grupie w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, aby suma miejsc we wszystkich grupach wynosiła 42, f. dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w sytuacji rezygnacji osoby przyjętej z pierwszej listy uwzględniając daną grupę wiekową, g. w dniu 10 kwietnia następuje ogłoszenie wyników naboru. Listy wszystkich dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola wywieszone będą w placówce, h. w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, rodzice / prawni opiekunowie, maja prawo do odwołania się do dyrektora na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, i. wyniku odwołania, dyrektor zawiadamia zainteresowanych pisemnie w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania, j. decyzja dyrektora ma charakter ostateczny; 4. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu w ciągu roku szkolnego, rekrutacja prowadzona jest na bieżąco z uwzględnieniem w pierwszej kolejności listy rezerwowej; 5. Zasady rekrutacji. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

16 Strona16 a. dzieci pracowników Eco Tourist sp. z o.o., b. dzieci, które w poprzednim roku szkolnym uczęszczały do Niepublicznego Przedszkola "Europrymusek" w Białymstoku, c. w innym przypadku decyduje kolejność składania kart zgłoszeń oraz ilość wolnych miejsc w danej grupie; 6. Zasady rekrutacji do przedszkola zawarte są w Regulaminie Rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola Europrymusek. Rozdział IX. FINANSOWANIE PLACÓWKI Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł: a. dotacji Gminy Miasta Białystok proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci gminy Białystok, b. dotacji gmin ościennych proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci zamieszkujących gminy ościenne, c. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola, d. darowizn, e. innych źródeł. Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 27. Tryb nowelizacji statutu 1. W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, zmian organizacyjnych bądź strukturalnych lub bazowych, wprowadza się zmiany w niniejszym statucie; 2. Po zaistnieniu konieczności dokonania zmian w treści niniejszego statutu dyrektor przedszkola powołuje trzyosobową komisję statutową spośród członków Rady Pedagogicznej, która: a. opracowuje projekt nowelizacji Statutu w terminie 1 miesiąca od daty przyjęcia zobowiązania, b. przygotowany projekt przedstawia dyrektorowi przedszkola i innym organom zespołu, a po uzyskaniu pozytywnej opinii tychże, przedstawia go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, c. Rada Pedagogiczna uchwala nowelizację statutu przedszkola na posiedzeniu plenarnym, d. nowelizowany statut zostaje przesłany do organu prowadzącego Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola; 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on: a. zamieszczony na stronie internetowej przedszkola, b. udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora; 3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu;

17 Strona17 4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami; 5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy; 6. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej; 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego; 8. Statut wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r. Opracowała: Krystyna Nowak Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Europrymusek

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota w Markach Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik Nr 2 REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYBCZEWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Rybczewice Drugie 21-065 Rybczewice. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach Załącznik nr 6 Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach 1. Przedszkole w Zespole Szkół w Kołczygłowach jest jednostką feryjną. 2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci pięcioletnie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN (zmiany w ustawie o systemie Oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Załącznik Nr 1 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Rudkach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rudkach

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie. Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły.

STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie. Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły. STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły. STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. 1. W Zespole Szkół nr 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r. Uchwała Nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia 30.08. 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 I Postanowienia ogólne. 1 Przedszkole Publiczne nr 5 w Lęborku zwane dalej "przedszkolem" działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIELSKU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIELSKU SPIS TREŚCI: STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIELSKU Rozdział I - Przepisy ogólne Rozdział II - Cele i zadania przedszkola Rozdział III - Organy przedszkolne Rozdział IV- Organizacja przedszkola Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska Statut niepublicznego punktu przedszkolnego Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska, zwane dalej punktem przedszkolnym, jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol Załącznik do uchwały Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lipca 2011 r. Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol I. Postanowienia ogólne. 1. Zespoły wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6. z Oddziałami Integracyjnymi. Im. Kubusia Puchatka.

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6. z Oddziałami Integracyjnymi. Im. Kubusia Puchatka. Prawa i obowiązki dzieci i rodziców Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Kubusia Puchatka W Turku 4.1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: a)

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2008r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Przedszkola Językowego

Statut Niepublicznego Przedszkola Językowego Statut Niepublicznego Przedszkola Językowego I Postanowienia ogólne 1. Niepubliczne Przedszkole Językowe, zwane dalej przedszkolem lub placówką, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała nr XLII/332/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 maja 2010 roku UCHWAŁA NR XLII / 332/2010 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni Uchwała nr 3/2012/2013 z dnia 16 października 2012 roku Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych Na podstawie art. 16 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Lipowy Zakątek, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 2128 UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Na podstawie art. 5 ust.5, art. 5a ust.2 pkt 1, art.6 ust.2 oraz art. 14a

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TYGRYSEK w Błoniu ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole Niepubliczne Tygrysek - ma siedzibę w Błoniu przy ul. Łąki 2a. W dalszej części niniejszego statutu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Regulamin Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Regulamin Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 1 Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki

Bardziej szczegółowo

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian Uchwała nr III Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu z dnia l4 września 2012 r W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku.

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna działania Punktu Przedszkolnego: - Ustawa z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Patkowe Przedszkole w Otwocku jest placówką oświatowo - wychowawczą niepubliczną, integracyjną. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony STATUT ZESPOŁU PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W RABCE ZDRÓJ

Tekst ujednolicony STATUT ZESPOŁU PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W RABCE ZDRÓJ 1 Tekst ujednolicony STATUT ZESPOŁU PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W RABCE ZDRÓJ 2 Rozdział I Nazwa i organizacja Zespołu 1. 1. Zespół nosi nazwę : Zespół Przedszkoli Specjalnych

Bardziej szczegółowo

4. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

4. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,ze zmianami) i rozporządzeń wydanych do tej Ustawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ŚLIMACZEK

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ŚLIMACZEK STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ŚLIMACZEK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści Żłobkiem, którego pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SŁONECZNA GROMADA W PŁAWNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SŁONECZNA GROMADA W PŁAWNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SŁONECZNA GROMADA W PŁAWNEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.1. Przedszkole jest placówką niepubliczną. 1.2. Przedszkole prowadzi Stowarzyszenie Rozwój Wsi Pławna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedszkole Niepubliczne, zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3001 UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Kurowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH 1. Placówka działa na podstawie: Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zwanej dalej Ustawą. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.W Szkole tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Osoba prowadząca przedszkole: Bożenna Mikielewicz ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa przedszkola: Przedszkole Niepubliczne Nr 1 Pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 9 2 i m. J a n a B r z e c h w y w W a r s z a w i e ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa tel./fax 633-97-17 E-mail: sp92@edu.um.warszawa.pl REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr VIII/36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE 1. Punkt Przedszkolny Gminy Solec-Zdrój w miejscowości Zborów działa

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole działa na podstawie: a)ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: nadania Statutu dla przedszkola publicznego w Przytkowicach. Na podstawie art.5 a ust.2, art., 58 ust.6,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola nr23 im. Stokrotka w Koszalinie

Regulamin Przedszkola nr23 im. Stokrotka w Koszalinie Regulamin Przedszkola nr23 im. Stokrotka w Koszalinie Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz Statutu Przedszkola nr 23 im. Stokrotka. Regulamin określa w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka

Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Przedszkola został opracowany na podstawie: 1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA HAPPY KIDS

STATUT ŻŁOBKA HAPPY KIDS STATUT ŻŁOBKA HAPPY KIDS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Żłobek Happy Kids, zwany dalej Żłobkiem, działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Uchwała Nr 1 /2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku Do Statutu Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 we Wrocławiu wprowadza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r.

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r. Uchwała Nr XXI/113/08 w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niŝ przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne. Na podstawie art. 5 ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 FORMA PRAWNA

STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 FORMA PRAWNA STATUT JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE PRYMUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 FORMA PRAWNA 1. Przedszkole niepubliczne Językowe Przedszkole Prymus, zwanej dalej Przedszkolem, ma siedzibę w Gnieźnie przy ulicy Artyleryjskiej

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Uchwała Nr 53/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Na podstawie art. 14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C. Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka. ul.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C. Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka. ul. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka ul. Jaracza 26C 14 100 Ostróda 2. Osoba

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM ABRAKADABRA W ŚWIDNICY ROZDZIAŁ I POSTNOWIENIA OGÓLNE

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM ABRAKADABRA W ŚWIDNICY ROZDZIAŁ I POSTNOWIENIA OGÓLNE PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM ABRAKADABRA W ŚWIDNICY ROZDZIAŁ I POSTNOWIENIA OGÓLNE 1 1. Punkt Przedszkolny używa nazwy: Punkt Przedszkolny ABRAKADABRA. 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Niepublicznego Żłobka KONIK NA BIEGUNACH

Regulamin Organizacyjny. Niepublicznego Żłobka KONIK NA BIEGUNACH Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Żłobka KONIK NA BIEGUNACH we Wrocławiu przy ul. Ołtaszyńskiej 8 Informacje podstawowe 1. Żłobek Niepubliczny KONIK NA BIEGUNACH mieści się przy ul. Ołtaszyńskiej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

EURO EDUKATOR EWA KANABUS - KOSZAL Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite, NIP: 123-028-06-01 Tel. 0602-573781, fax: 63-2765705, e-mail: koszraf@poczta.onet.

EURO EDUKATOR EWA KANABUS - KOSZAL Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite, NIP: 123-028-06-01 Tel. 0602-573781, fax: 63-2765705, e-mail: koszraf@poczta.onet. STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STRZAŁKOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA 1. Przedszkole z oddziałami integracyjnymi jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK/ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEDSZKOLA W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK/ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEDSZKOLA W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK/ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEDSZKOLA W GDAŃSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 International Preschool of Gdansk/Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku, zwane dalej Przedszkolem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepubliczne Przedszkole ABC we Wrocławiu działa na podstawie:

STATUT. Niepubliczne Przedszkole ABC we Wrocławiu działa na podstawie: STATUT Niepubliczne Przedszkole ABC we Wrocławiu działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,ze zmianami) i rozporządzeń wydanych do tej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r.

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzeziu. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA. Mały Odkrywca. w Warszawie 2011/2012

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA. Mały Odkrywca. w Warszawie 2011/2012 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Mały Odkrywca w Warszawie 2011/2012 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole Mały Odkrywca, znajduje się w Warszawie przy ul. Marii Dąbrowskiej 15, 01-903. 2 1. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Dziecięcego Magdalena Jakubiak ul. Dmowskiego 38 d w Piotrkowie Trybunalskim

STATUT. Klubu Dziecięcego Magdalena Jakubiak ul. Dmowskiego 38 d w Piotrkowie Trybunalskim STATUT Klubu Dziecięcego Magdalena Jakubiak ul. Dmowskiego 38 d w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski, 2015 Statut Klubu Dziecięcego w Piotrkowie Trybunalskim opracowano na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r.

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Przedszkola STACYJKOWO w Jasieniu

STATUT Niepublicznego Przedszkola STACYJKOWO w Jasieniu STATUT Niepublicznego Przedszkola STACYJKOWO w Jasieniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.Niepubliczne Przedszkole STACYJKOWO zwane dalej Przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: a. przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne Słoneczne Elfy" prowadzone przez osoby fizyczne; b. rodzicach - należy przez

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu

Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Zaczarowany Ołówek zwane dalej Przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Bajkowy Zameczek mieszczącego się w Radzionkowie Plac Jana Pawła II 8. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Bajkowy Zameczek mieszczącego się w Radzionkowie Plac Jana Pawła II 8. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Bajkowy Zameczek mieszczącego się w Radzionkowie Plac Jana Pawła II 8 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo