Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU

2 Strona2 SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA... 4 Rozdział III. ORGANY PRZEDSZKOLA... 5 Rozdział IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA... 7 Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA Rozdział VI. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW Rozdział VII. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA Rozdział VIII. ZASADY REKRUTACJI Rozdział IX. FINANSOWANIE PLACÓWKI Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 16

3 Strona3 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczne Przedszkole Europrymusek 2. Przedszkole jest placówką niepubliczną, spełniającą wymagania placówki publicznej w zakresie prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat; 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Eco Tourist sp. z o.o.; 4. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 54; 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 2. Przedszkole działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późniejszymi zmianami); 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, z późniejszymi zmianami); 3. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych; 4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami); 5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych; 6. Niniejszego statutu; 7. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz ze zm). Statut został nadany przez organ prowadzący. 3. Przedszkole używa pieczęci o treści: Niepubliczne Przedszkole Europrymusek ul. Ciołkowskiego 54, Białystok NIP REGON

4 Strona4 Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2. Celem przedszkola jest: a. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, b. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, c. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, d. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, e. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, f. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, g. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, h. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, i. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 3. Przedszkole współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: a. systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu i zachęca do włączenia się w realizacje tych zadań, b. zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności, c. informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci oraz włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, jakie napotykają, d. uzgadnia wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

5 Strona5 e. przekazuje wiedzę i umiejętności na temat skutecznych metod wychowawczych; 4. Przedszkole zaspakajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności: a. dobrem dziecka, b. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, c. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych; 5. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6. Przedszkole tworzy warunki do nauki języków obcych Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są: a. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, b. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku, c. wspomaganie rozwoju mowy dzieci, d. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, e. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, f. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, g. wychowanie przez sztukę dziecko widzem i aktorem, h. wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec, i. wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne, j. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, k. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, l. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, m. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, n. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, o. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Rozdział III. ORGANY PRZEDSZKOLA Organami przedszkola są: a. Organ prowadzący przedszkole, b. Dyrektor, c. Rada Pedagogiczna.

6 7. 1. Do zadań Organu Prowadzącego należy: a. koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu, b. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola Do zadań dyrektora przedszkola należy: a. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą przedszkola, b. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz, c. opracowanie oraz dokonywanie zmian w statucie przedszkola oraz innej dokumentacji pedagogicznej we współpracy z Radą Pedagogiczną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, d. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, e. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, f. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach, g. nadzór nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, h. dopuszczanie do użytku proponowanych przez nauczycieli programów nauczania, i. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, j. kierowanie, jako przewodniczący, pracami Rady Pedagogicznej, realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, jak również wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego, k. decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych oraz przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych, a także występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych nagród dla nauczycieli, l. współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola, m. decydowanie o powołaniu i funkcjonowaniu w placówce Rady Rodziców, a także podejmowanie decyzji o odwołaniu tego organu, n. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami, o. informowanie dyrektora szkoły rejonowej o spełnieniu przez dziecko zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Strona6

7 Strona Do zadań Rady Pedagogicznej należy: a. opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, b. planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktycznowychowawczej uwzględniającej potrzeby i zainteresowania wychowanków, c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o ile nie powodują one skutków finansowych, d. wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola, e. opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego. 2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszać dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki. Rozdział IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Przedszkole jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku; 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku; 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 16 osób Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia; 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący; 3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się: a. liczbę miejsc w placówce, b. planową liczbę wychowanków przedszkola, c. liczbę dzieci zapisanych do placówki, d. liczbę oddziałów, e. czas pracy poszczególnych oddziałów, f. termin przerw w pracy przedszkola, g. liczbę pracowników przedszkola, h. czas pracy pracowników Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat; 2. Dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat;

8 Strona8 3. Przedszkole świadczy opiekę przez cały rok w godzinach od 7.00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, tj. 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, grudnia oraz 5 dni do dyspozycji dyrektora przedszkola); 4. W miesiącu lipcu i sierpniu przedszkole realizuje Program wakacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na sezon urlopowy w innych placówkach; 5. Zasady przyjmowania dzieci do programu wakacyjnego określa regulamin Rekrutacji do Programu Wakacyjnego Praca wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora; 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia program wychowania przedszkolnego; 3. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców; 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci; 5. Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą: a. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), b. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze itp.), c. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut; 2. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: a. z dziećmi w wieku 2,5 4 lat około minut, b. z dziećmi w wieku 5 6 lat - około minut.

9 Strona Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do przedszkola możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych: nauka języka angielskiego, rytmika, zajęcia logopedyczne. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: a. z dziećmi w wieku 2,5-4 lat - około minut, b. z dziećmi w wieku 5-6 lat około minut; 2. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości; 3. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalnooświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjnokulturalnych; 4. Wszystkie dzieci zapisane do przedszkola korzystają z czterech posiłków dziennie: a. Śniadania b. II śniadania c. Obiadu d. Podwieczorku Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada: a. trzy sale do zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem, b. salę gimnastyczną, c. suchy basen, d. salę do zajęć logopedycznych, e. szatnię dla dzieci, f. plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy, g. pomieszczenia sanitarne dla dzieci, h. pomieszczenia sanitarne dla personelu, i. rozdzielnię posiłków, j. zmywalnię naczyń, k. szatnię dla personelu Od 1 maja 2013 r. przedszkole finansowane jest: a. z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola, b. z dotacji z budżetu Miasta Białystok, c. ze środków przekazywanych przez organ prowadzący, d. z darowizny na rzecz przedszkola.

10 Strona10 Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi; 2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny; 3. Pracownicy pedagogiczni i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym jednemu nauczycielowi; 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego; 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Nauczyciel: a. planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu o obserwację dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego, b. odpowiada za wysoką jakość świadczonej pracy, c. jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami / prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, d. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa, e. jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola. f. przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej; 4. Nauczyciel ma prawo do: a. dokształcania i doskonalenia zawodowego, b. realizacji ścieżki awansu zawodowego, c. ochrony zdrowia, d. korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce, e. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,

11 Strona11 f. wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego Podstawowymi zadaniami pracowników obsługi jest: a. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola, b. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola, c. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci, d. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola; 2. W przedszkolu zatrudnia się: a. pomoce nauczycielki, b. sprzątaczkę, c. pracownika do wydawania posiłków; 3. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika przedszkola. Rozdział VI. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju; 2. Formy współdziałania to: a. zebrania ogólne i grupowe, b. kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami, c. zajęcia otwarte, d. spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp., e. imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci, f. warsztaty dla rodziców, g. pisemne informacje o rozwoju dziecka, h. gazetki informacyjne dla rodziców, i. wycieczki, j. spotkania integracyjne; 3. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do: a. uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci, b. wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,

12 c. znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola, d. uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych, e. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, f. uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia, g. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola, h. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych, i. wyboru zajęć dodatkowych; 4. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek: a. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, b. ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju, c. zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni, d. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach funkcjonowania przedszkola [pisemne upoważnienie, zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę], e. przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne oraz po spowodowanej chorobą nieobecności trwającej ponad pięć dni, f. informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne, Strona12

13 Strona13 g. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych, h. na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, i. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń, j. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych oraz przebranie dziecka w razie problemów fizjologicznych Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy; 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed drzwiami wejściowymi do przedszkola, w szatni, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej; 3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola; 4. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym; 5. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.; 6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków; 7. Nauczyciel grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby; 8. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia; 9. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami; 10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

14 Strona14 Rozdział VII. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do: a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczodydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, b. akceptacji takim jaki jest, c. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych, d. poszanowania godności i własności osobistej, e. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, f. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, g. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, h. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, i. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, j. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami; 2. Do obowiązków dziecka należy: a. przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej, b. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników, c. szanowanie kolegów i wytworów ich pracy, d. nie oddalanie się od grupy bez wiedzy nauczyciela, e. szanowanie sprzętu i zabawek znajdujących się w przedszkolu, f. sygnalizowanie złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych, g. słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela; 3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych Dziecko może być skreślone z listy w przypadku: a. nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc, b. ukrytej choroby dziecka, c. przejawów wyjątkowej agresji; 2. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 24 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem; 3. Nauczyciel zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola; 4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

15 Strona15 Rozdział VIII. ZASADY REKRUTACJI Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat; 3. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku od 1 marca do 31 marca: a. nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców / prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Europrymusek w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie od 1marca do 10 kwietnia, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora przedszkola w siedzibie przedszkola, b. złożenie podpisanej karty przez rodzica / prawnego opiekuna, jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki funkcjonowania przedszkola i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Rodzice / prawni opiekunowie podpisują umowę z dyrektorem przedszkola po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Umowa jest dostępna na stronie internetowej przedszkola, c. karty zgłoszeń przyjmowane są bez względu na liczbę miejsc w przedszkolu, d. kiedy nie ma nadwyżki zgłoszonych dzieci w stosunku do liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przyjmuje wszystkie dzieci, e. w przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność składania kart zgłoszeń. Do poszczególnych grup przyjmuje się tyle osób, ile jest wolnych miejsc w danej grupie w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, aby suma miejsc we wszystkich grupach wynosiła 42, f. dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w sytuacji rezygnacji osoby przyjętej z pierwszej listy uwzględniając daną grupę wiekową, g. w dniu 10 kwietnia następuje ogłoszenie wyników naboru. Listy wszystkich dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola wywieszone będą w placówce, h. w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, rodzice / prawni opiekunowie, maja prawo do odwołania się do dyrektora na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, i. wyniku odwołania, dyrektor zawiadamia zainteresowanych pisemnie w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania, j. decyzja dyrektora ma charakter ostateczny; 4. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu w ciągu roku szkolnego, rekrutacja prowadzona jest na bieżąco z uwzględnieniem w pierwszej kolejności listy rezerwowej; 5. Zasady rekrutacji. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

16 Strona16 a. dzieci pracowników Eco Tourist sp. z o.o., b. dzieci, które w poprzednim roku szkolnym uczęszczały do Niepublicznego Przedszkola "Europrymusek" w Białymstoku, c. w innym przypadku decyduje kolejność składania kart zgłoszeń oraz ilość wolnych miejsc w danej grupie; 6. Zasady rekrutacji do przedszkola zawarte są w Regulaminie Rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola Europrymusek. Rozdział IX. FINANSOWANIE PLACÓWKI Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł: a. dotacji Gminy Miasta Białystok proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci gminy Białystok, b. dotacji gmin ościennych proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci zamieszkujących gminy ościenne, c. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola, d. darowizn, e. innych źródeł. Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 27. Tryb nowelizacji statutu 1. W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, zmian organizacyjnych bądź strukturalnych lub bazowych, wprowadza się zmiany w niniejszym statucie; 2. Po zaistnieniu konieczności dokonania zmian w treści niniejszego statutu dyrektor przedszkola powołuje trzyosobową komisję statutową spośród członków Rady Pedagogicznej, która: a. opracowuje projekt nowelizacji Statutu w terminie 1 miesiąca od daty przyjęcia zobowiązania, b. przygotowany projekt przedstawia dyrektorowi przedszkola i innym organom zespołu, a po uzyskaniu pozytywnej opinii tychże, przedstawia go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, c. Rada Pedagogiczna uchwala nowelizację statutu przedszkola na posiedzeniu plenarnym, d. nowelizowany statut zostaje przesłany do organu prowadzącego Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola; 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on: a. zamieszczony na stronie internetowej przedszkola, b. udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora; 3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu;

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu - 1 - STATUT Przedszkola PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK

STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE

STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U 2004r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo