LWA /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LWA /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LWA /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/180 Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2010 r. do 21 listopada 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 1, przeprowadził Jerzy Kęcik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 18 października 2012 r. 2 (dowód: akta kontroli str. 1-2) LOBECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sportowa 4, Zwoleń, zwana w dalszej części wystąpienia Spółką lub LOBECO Kierownik jednostki kontrolowanej Paweł Chołuj, Prezes Zarządu (dowód: akta kontroli str. 3-7) Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 3 działalność Spółki w zbadanym zakresie. Spółka posiadała wymagane decyzje na prowadzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Stacja demontażu pojazdów spełniała minimalne wymagania na jej prowadzenie, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 4. Wywiązując się z obowiązków określonych w art. 21 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 Spółka zapewniła bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów. Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji były wyższe od wymagań określonych w art. 60 ustawy o recyklingu pojazdów. LOBECO ubiegając się o dopłatę do stacji demontażu spełniła warunki określone w art. 410a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 6. 1 Dz.U. z 2012 r., poz Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o NIK, kontrolę przeprowadzono przy współudziale Dariusza Ługowskiego głównego specjalisty z Mazowieckiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, pod kierownictwem NIK. 3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 4 Dz.U. Nr 143, poz ze zm. zwane dalej rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów. 5 Dz.U. Nr 25, poz. 202 ze zm. zwana dalej ustawą o recyklingu pojazdów. 6 DZ.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 2

3 III. Opis ustalonego stanu faktycznego Opis stanu faktycznego 1. Przestrzeganie przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Spółka posiadała Decyzję Nr 90/10/PŚ.Z z dnia 30 września 2010 r. wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zezwalającą na wytwarzanie odpadów, powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów. Decyzją tą zostały przeniesione prawa i obowiązki przyznane Spółce LOOBO prowadzącej wcześniej stację demontażu, które wynikały z decyzji Wojewody Mazowieckiego 7, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 59/09/PŚ.Z z dnia 25 września 2009 r. (znak: PŚ.V.AT/ /09). W dniu 3 listopada 2010 r. LOBECO zawarła, na czas nieokreślony, umowę dzierżawy na teren i instalację recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. (dowód: akta kontroli str.8-53) Nieruchomość na której znajdowała się wydzielona stacja demontażu pojazdów była ogrodzona betonowymi płytami. Składała się z zadaszonej hali demontażu oraz przyległych do niej sektorów przyjmowania i magazynowania pojazdów. Łączna powierzchnia sektorów wynosiła 358 m². Sektor przyjmowania i magazynowania pojazdów posiadał uszczelnioną, utwardzoną kostką betonową powierzchnię wyposażoną w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Sektor przyjmowania pojazdów wyposażony był w wagę typu WSEL 18/60 o zakresie ważenia od 0,2 Mg do 60 Mg, termin ważności legalizacji wagi upływa z dniem 30 listopada 2012 r. Przyjęte do demontażu pojazdy stały na kołach w sektorze magazynowania. LOBECO prowadziła książkę eksploatacji separatora substancji ropopochodnych, w której odnotowywano przeprowadzone przeglądy techniczne i czynności czyszczenia. Lokalizacja sektorów, wyposażenie oraz sposób magazynowania pojazdów był zgodny z 3, 5 i 6 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów. (dowód: akta kontroli str.54-57, 68-87) Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, zlokalizowany był w obiekcie budowlanym (hala demontażu). Posiadał utwardzone szczelne podłoże wyposażone w system odprowadzania ścieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Zadaszenie hali i ściany boczne zabezpieczały sektor przed wpływem czynników atmosferycznych. Sektor ten wyposażony był w: urządzenia do usuwania płynów eksploatacyjnych i paliw, pojemniki na usunięte z pojazdów oleje i płyny, pojemniki na paliwa i filtry, pojemnik wykonany z materiałów odpornych na działanie kwasów w którym znajdowały się zużyte akumulatory oraz pojemniki na inne odpady. Wymontowane z pojazdów zbiorniki gazu znajdowały się w pojemniku siatkowym na zewnątrz budynku. Lokalizacja i wyposażenie sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych spełniały wymagania określone w 7 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów. (dowód: akta kontroli str.54,58,61,63,67) 7 Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 15 października 2007 r., znak: WŚR.V.UR.6620/138/2007 3

4 Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia zlokalizowany był wewnątrz hali demontażu. W sektorze tym znajdowały się min. pojemniki na przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne. Przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia przechowywane były na metalowych regałach zlokalizowanych na utwardzonej powierzchni wewnątrz hali. Pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów znajdowały się na utwardzonej powierzchni na zewnątrz budynku i ułożone były jeden nad drugim tworząc stos. Zużyte opony pochodzące z pojazdów magazynowane były w wydzielonym miejscu, wyposażonym w sprzęt gaśniczy. Sposób demontażu i warunki przechowywania zdemontowanych przedmiotów był zgodny z 8, 9 i 10 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów. (dowód: akta kontroli str.54-55,65-66,) W budynku stacji demontażu wydzielono pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji. Zgodnie z 3 cytowanego wyżej rozporządzenia, dokumenty pojazdów przyjętych do demontażu przechowywano w trzech metalowych szafach (sejfach). (dowód: akta kontroli str.54-55,59-60) LOBECO z przyjętych do demontażu pojazdów wytworzyła w 2010 r. 2,490 Mg, w 2011 r. 12,961 Mg, a do 29 października 2012 r. 7,061 Mg odpadów o kodzie (baterie i akumulatory ołowiowe). Zużyte akumulatory zostały przekazane do zakładu przetwarzania złomu akumulatorowego. Masa odpadów przekazanych do zakładu przetwarzania wyniosła odpowiednio: 2,350 Mg, 13,219 Mg, 7,700 Mg. Różnica pomiędzy masą baterii i akumulatorów ołowiowych przyjętych do demontażu, a masą przekazaną do zakładu przetwarzania wynika z tego, że część akumulatorów (z uwagi na koszt transportu) przekazywana jest w następnym roku. (dowód: akta kontroli str ) Liczba kompletnych pojazdów przyjętych do stacji demontażu w 2010 r. wynosiła 154, w 2011 r. 876, a do 30 października 2012 r. 541 szt., natomiast pojazdów niekompletnych w tym okresie przyjęto odpowiednio: 1, 22, 25 szt. Liczba wydanych zaświadczeń dla pojazdów kompletnych i niekompletnych w poszczególnych latach odpowiadała liczbie tych pojazdów przyjętych do stacji demontażu. (dowód: akta kontroli str.181) Szczegółowa analiza czterech zaświadczeń spośród 154 wydanych w 2010 r., 18 spośród 876 wydanych w 2011 r. oraz 12 spośród 591 wydanych do 29 października 2012 r. dla pojazdów kompletnych wykazała, że zaświadczenia te zostały wydrukowane w formacie A4. Zawierały taki sam układ danych: pieczęć firmową wydającego zaświadczenie, tytuł Zaświadczenie o demontażu pojazdu, numer wydanego zaświadczenia składający się z wyróżnika województwa mazowieckiego (W), w którym przedsiębiorca prowadzi stację demontażu, numer stacji z wykazu przedsiębiorców prowadzonego przez marszałka województwa oraz numeru kolejnego przyjętego pojazdu i oznaczenie roku, imię i nazwisko oraz adres 4

5 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego i właściciela, numer rejestracyjny pojazdu, markę i typ pojazdu oraz model pojazdu, numer VIN, masę pojazdu wycofanego z eksploatacji Wymienione dane na zaświadczeniach były zgodne z wymaganiami 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji 8. Zaświadczenia o demontażu pojazdu zwierały oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz dwóch tablic rejestracyjnych. Było to zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów. Wszystkie oświadczenia zawierały datę wystawienia, podpis właściciela przekazanego pojazdu lub osoby upoważnionej oraz podpis osoby przyjmującej pojazd. Dane zawarte w prowadzonym rejestrze (numer dowodu, data przyjęcia, imię i nazwisko właściciela pojazdu, adres właściciela, numer rejestracyjny pojazdu, marka, model, numer VIN, masa) były zgodne z danymi na zaświadczeniu o takim samym numerze dowodu. (dowód: akta kontroli str ) LOBECO dokonywała unieważnień dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdu poprzez odcięcie prawego dolnego rogu o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² strony tytułowej dokumentu. Tablice rejestracyjne unieważniane były poprzez ich przedziurkowanie pomiędzy wyróżnikiem powiatu a wyróżnikiem pojazdu trzema otworami o średnicy 1 cm ułożonymi w odstępach 1 cm od krawędzi najbliższego otworu równolegle do pionowej krawędzi tablicy. Unieważnień dokonywano zgodnie z wymaganiami określonymi w 2 rozporządzenia w sprawie sposobu unieważniania dokumentów. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 9 działalność Spółki w badanym zakresie. 2. Osiągane poziomy odzysku i recyklingu oraz sprawozdawczość dotycząca recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji W 2010 r. dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 r. osiągnięto poziom odzysku i poziom recyklingu w wysokości 86% masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu. Dla pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1980 r. poziomy te wynosiły po 90%. W 2011 r. osiągnięty poziom odzysku oraz poziom recyklingu wyniósł po 90,4% masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu. Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji były wyższe od określonych w art. 60 ustawy o recyklingu pojazdów, tj. 85% dla odzysku i 80% dla recyklingu. (dowód: akta kontroli str , ) 8 Dz.U. Nr 75, poz. 476 zwane dalej rozporządzeniem w sprawie sposobu unieważniania dokumentów. 9 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 5

6 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa W 2010 r. do stacji demontażu przyjęto cztery pojazdy kompletne wycofane z eksploatacji wyprodukowane do 31 grudnia 1979 r., a ich ogólna masa własna wyniosła 3,615 Mg, natomiast nie było pojazdów niekompletnych wyprodukowanych do 31 grudnia 1979 r. Do stacji demontażu przyjęto 151 pojazdów wycofanych z eksploatacji wyprodukowanych od 1 stycznia 1980 r., w tym jeden pojazd niekompletny, a ich ogólna masa własna wyniosła 145,592 Mg. Masa zważonych pojazdów poddanych odzyskowi na stacji demontażu wyniosła 148,359 Mg. Ilość wytworzonych odpadów na stacji demontażu wynosiła 141,672 Mg, w tym 3,615 Mg dla pojazdów wyprodukowanych do 31 grudnia 1979 r. Ilość odpadów poddanych recyklingowi była równa ilości odpadów poddanych odzyskowi, która dla pojazdów wycofanych z eksploatacji, wyprodukowanych do 31 grudnia 1979 r. wyniosła 3,143 Mg, a dla pojazdów wyprodukowanych od 1 stycznia 1980 r. 125,709 Mg. Masa przedmiotów, wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia wyniosła 6,687 Mg. Dane oraz informacja o osiągniętym poziomie odzysku i recyklingu zawarte w rocznym sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2010 były zgodne z dokumentacją źródłową. (dowód: akta kontroli str ) W 2011 r. do stacji demontażu przyjęto 898 pojazdów wycofanych z eksploatacji, a ich masa własna ogółem wyniosła 883,724 Mg. Masa pojazdów poddanych odzyskowi na stacji demontażu wyniosła 877,352 Mg. Ilość wytworzonych odpadów powstałych na stacji demontażu wynosiła 837,035 Mg, do recyklingu przekazano 758,530 Mg odpadów, a do innych niż recykling procesów odzysku z wyłączeniem odzysku energii przekazano 56,857 Mg. Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia wyniosła 40,317 Mg. Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 sporządzone było zgodnie z dokumentacją źródłową, zawierało wszystkie dane i wyliczone poziomy odzysku i recyklingu. (dowód: akta kontroli str ) Za 2010 r. sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji zostało sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji 10 i zgodne z art. 30 ust 2 ustawy o recyklingu pojazdów przekazane do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 14 marca 2011 r. Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 LOBECO sporządziła według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji 11 oraz przekazała w dniu 14 marca 2012 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz NFOŚiGW. Sprawozdania te zawierały wszystkie informacje, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów. (dowód: akta kontroli str , ) W działalności Spółki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w badanym obszarze. 10 Dz. U. Nr 201, poz Dz. U. Nr 225, poz

7 Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa 3. Wnioski o dopłatę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji LOBECO ubiegając się o dopłatę do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji spełniła warunki określone w art.410a ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj.: uzyskała wymagane poziomy odzysku i recyklingu za lata , posiadała wymagane decyzje w związku z prowadzeniem stacji demontażu oraz złożyła w terminie (do 15 marca następnego roku) sprawozdania roczne. Sporządziła za 2010 i 2011 rok wnioski o dopłatę do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wniosek o dopłatę za 2010 r. został złożony do NFOŚiGW 29 marca 2011 r. a za rok 2011 w dniu 30 marca 2012 r. Wniosek za 2010 r. został uzupełniony, na wniosek NFOŚiGW, o umowę dzierżawy stacji demontażu oraz oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do instalacji oraz o pomocy de minimis w latach Wniosek za 2011 r. zawierał wszystkie wymagane elementy i załączniki, nie wymagał uzupełnienia. Wnioski o dopłatę do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie były przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez inspekcje ochrony środowiska. (dowód: akta kontroli str , ) Na podstawie art. 410a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz umowy z dnia 21 grudnia 2011 r. Nr 630/2011/UP/WR NFOŚiGW udzielił LOBECO pomoc publiczną (de minimis) o wartości brutto ,30 zł. Przyznana kwota w pełnej wysokości została przekazana Spółce w dniu 27 grudnia 2011 r. W dniu 19 lipca 2012 r. została zawarta umowa dotacji Nr 290/2012/UP/WR pomiędzy NFOŚiGW oraz LOBECO na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Udzielona pomoc publiczna (de minimis) o wartości ,00 zł została przekazana na konto LOBECO w dniu 24 lipca 2012 r. (dowód: akta kontroli str , ) W latach (do 21 listopada) Spółka została dwukrotnie skontrolowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie postępowania z odpadami. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w 2012 r. ustalono, że w 2011 r. przekroczona została ilość odpadów o kodzie (zużyte urządzenia inne niż wymienione w do ). LOBECO w dniu 27 sierpnia 2012 r. wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o zwiększenie ilości przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku odpadów o kodzie Decyzją Nr 140/12/PŚ.Z z dnia 16 października 2012 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zwiększył ilość wytwarzanych odpadów o kodzie , powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów z 0,5 Mg/rok do 4,0 Mg/rok. W 2012 r. Urząd Skarbowy w Zwoleniu przeprowadził kontrolę w LOBECO w zakresie zasadności deklarowania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za okres od 1 do 29 lutego 2012 r. W wyniku tej kontroli ustalono, że nie dokonano aktualizacji danych dotyczących posiadanych rachunków bankowych. (dowód: akta kontroli str ) W działalności Spółki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w badanym obszarze. 7

8 Prawo zgłoszenia zastrzeżeń IV. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla Prezesa Zarządu Spółki, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. Kontroler Jerzy Kęcik Starszy inspektor kp Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Wicedyrektor Marek Adamiak... 8

LLU /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-19-03/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/180 Recykling pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wejście w życie: 3 listopada 2005 r.

Wejście w życie: 3 listopada 2005 r. Minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dz.U.2005.143.1206 z dnia 2005.08.02 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 10 listopada 2010 r. Wejście

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 20.04.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LKA /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-38-01/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 75 6415 Poz. 476 476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-29-03/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-29-03/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-29-03/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/180 Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 31.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 17.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie

Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie Katarzyna Maryniak Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2017

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2017 Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2017 Artur Banasiak Wydział Gospodarki Odpadami 23 stycznia 2018 r. Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok. 1),

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-19-02/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-19-02/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-19-02/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/180 Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Najwyższa

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jarosław Roliński Kierownik w Wydziale Gospodarki Odpadami. Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jarosław Roliński Kierownik w Wydziale Gospodarki Odpadami. Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Przygotowania wniosków, terminy, zasady, przyznawania dopłat za rok 2011 i dofinansowania systemu recyklingu w roku 2012 oraz perspektywy na lata następne Jarosław Roliński Kierownik w Wydziale Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia r. w sprawie minimalnych wymagań dla punktów zbierania pojazdów.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia r. w sprawie minimalnych wymagań dla punktów zbierania pojazdów. Projekt 30.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia... 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla punktów zbierania pojazdów. Na podstawie art. 32, ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-026-03/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/189 Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 grudnia 2009 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Warszawa, 10 grudnia 2009 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zmiany zasad udzielania dopłat dla stacji demontażu w 2010 roku Warszawa, 10 grudnia 2009 r. Zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska W dniu 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-10/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 1)

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 1) Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 1) za rok Adresat: 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Wojewoda Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt z dnia 8 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia........................ w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym

Bardziej szczegółowo

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Ustawa o odpadach 2 Odpowiedzialność za odpady 3 Pozwolenia i zezwolenia 4 Ewidencja Ustawa o odpadach 1 1 Nowa ustawa o odpadach

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

KSI /2014 P/14/055 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI /2014 P/14/055 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4101-001-01/2014 P/14/055 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Część 2) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Część 2) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: 5.2 Zadania wskazane przez ustawodawcę Część 2) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 1. Cel programu Intensyfikacja zbierania i

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dopłaty do demontażu pojazdów - przygotowanie niezbędnych dokumentów i ich ocena Warszawa, 30 styczeń 2010 r. Udzielanie dopłat do demontażu pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 257 18079 Poz. 1746 1746 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI LWA.410.020.01.2015 P/15/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62 lwa@nik.gov.pl Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski Zakres kontroli Stacji Demontażu Pojazdów Częstotliwość kontroli Uprawnienia inspektora podczas kontroli Prawa właściciela Stacji Demontażu Pojazdów Protokół z kontroli Zarządzenia pokontrolne

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 Efektywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności stacji demontażu w roku 2006

Roczne sprawozdanie z działalności stacji demontażu w roku 2006 Roczne sprawozdanie z działalności stacji demontażu w roku 2006 Przedstawienie dokumentów obowiązkowych i pomocniczych niezbędnych do wypełnienia sprawozdania rocznego Warszawa 26 stycznia 2007 roku 1

Bardziej szczegółowo

LBY 4110-003-01/2014 R/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4110-003-01/2014 R/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4110-003-01/2014 R/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/14/004 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Projekt z dnia 15 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.......................... 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 128 9494 Poz. 892 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie minimalnych wymagaƒ dla stacji demonta u oraz sposobu demonta

Bardziej szczegółowo

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-031-03/13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/020 - Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności stacji demontażu w roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów

Roczne sprawozdanie z działalności stacji demontażu w roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów Roczne sprawozdanie z działalności stacji demontażu w roku 2006 Walne Zebranie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów Warszawa 8 grudnia 2006 roku 1 Cel prezentacji i zawartość zmienianie sposobu podejścia

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-06/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę K/13/010 Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów Warszawa 7 luty 2006 roku Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji Zbieranie pojazdów jest

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki

ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

NFOŚiGW w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Jarosław Roliński p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 1

Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 1 Jarosław

Bardziej szczegółowo

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK

Bardziej szczegółowo

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.24.2012 z dnia 18.09.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-01-05/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-01-05/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-01-05/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę K/13/007 Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-15-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 - Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrole rzy] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja Stacji Demontażu Pojazdów w obliczu zlikwidowania dofinansowania

Sytuacja Stacji Demontażu Pojazdów w obliczu zlikwidowania dofinansowania Jakub Smakulski Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO www.ekoauto.org Poznań, 9 października 2013 r. Ilość pojazdów do demontażu przy sprawnie działającym systemie PWE 900 000 szt./rocznie

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/001 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r.

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Podmiot zobowiązany do Rodzaj Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. z 2013 r. poz. 21) 1) Posiadacz

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji Projekt z dnia 15 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.......................... 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4110-01-02/2012 R/12/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/12/2007 Kontraktowanie i wydatkowanie środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosków, zasady przyznawania dopłat i dofinansowania systemu recyklingu w roku 2012 oraz perspektywy na lata następne

Przygotowanie wniosków, zasady przyznawania dopłat i dofinansowania systemu recyklingu w roku 2012 oraz perspektywy na lata następne Przygotowanie wniosków, zasady przyznawania dopłat i dofinansowania systemu recyklingu w roku 2012 oraz perspektywy na lata następne Jarosław Roliński Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Departament

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski WYBRANE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY POSTĘPOWANIA Z POJAZDAMI WYCOFANYMI Z EKSPLOATACJI DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyeksploatowanych

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziorany.

Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziorany. Załącznik do Zarządzenia nr 57/2016 Burmistrza Jezioran z dnia 27.07.2016 r. Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziorany.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności stacji demontażu w roku 2007

Roczne sprawozdanie z działalności stacji demontażu w roku 2007 Roczne sprawozdanie z działalności stacji demontażu w roku 2007 Przedstawienie dokumentów obowiązkowych i pomocniczych niezbędnych do wypełnienia sprawozdania rocznego Warszawa 10 stycznia 2008 roku 1

Bardziej szczegółowo

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do demontażu, finansowanie inwestycji podsumowanie, prognozy

Dopłaty do demontażu, finansowanie inwestycji podsumowanie, prognozy Dopłaty do demontażu, finansowanie inwestycji podsumowanie, prognozy Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Departament Ochrony Ziemi Wydział Gospodarki Odpadami Warszawa, dn. 27.10.2011 r. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Białymstoku LBI-4101-14-11/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 Realizacja

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

System pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce Stan aktualny, identyfikacja problemów

System pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce Stan aktualny, identyfikacja problemów System pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce Stan aktualny, identyfikacja problemów Agnieszka Misiejuk, Adam Małyszko Stowarzyszenie FORS Warszawa, 8 lutego 2017 r. Stowarzyszenie FORS Działa od

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo