ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU"

Transkrypt

1 ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r.

2 Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne; 2. Wymagania ustawowe w zakresie ewidencji; 3. Ewidencja odpadów w stacji demontażu w świetle rozporządzenia ewidencyjnego; 4. Podsumowanie. 2

3 Akty prawne 1 Ewidencja odpadów: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) szczególnie art. 36, wejście w życie z dniem 1 października 2001 r., rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 249, poz. 1673) szczególnie: załącznik nr 4 i 1 oraz 5, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 3

4 Akty prawne 2 Cel prowadzenia ewidencji: 1. Sporządzenie rocznego sprawozdania zawierającego informacje wskazane w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), zwanej ustawą ELV dotyczy pojazdów samochodowych zaliczonych do kategorii M1 lub N1, oraz motorowerów trójkołowych zaliczonych do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym, przyjętych w danym roku kalendarzowym, ale ich demontaż oraz zagospodarowanie wytworzonych odpadów może się odbywać jeszcze w styczniu kolejnego roku, Wzór sprawozdania zawarty w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225, poz. 1471); 4

5 Informacje o: Art. 30 ust. 1 ustawy ELV liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontażu; masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji; przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, oraz do unieszkodliwiania, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy; osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu. 5

6 Akty prawne 3 Cel prowadzenia ewidencji: 2. Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) dotyczy wszystkich odpadów w ramach działań dokonanych w danym roku kalendarzowym; Wzór zestawienia zawarty w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673), zwanym rozporządzeniem ewidencyjnym. 6

7 Zakres ewidencji wymagania ustawowe ilościowa i jakościowa ewidencja zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, w przypadku wytwórcy odpadów obejmuje miejsce przeznaczenia odpadów, w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, obejmuje sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu. 7

8 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji dotyczy m.in.: wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. 8

9 Dokumenty ewidencji wymagania ustawowe karta ewidencji odpadu, prowadzona dla każdego rodzaju odrębnie, karta przekazania odpadu. 9

10 Sposób prowadzenia ewidencji wymagania ustawowe 1 ewidencję prowadzi się w formie pisemnej, dopuszcza się zarówno postać papierową, jak i elektroniczną, przy czym w tym ostatnim przypadku należy ewidencję prowadzić w systemie informatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego, dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów lub prowadzącego transport odpadów, 10

11 Sposób prowadzenia ewidencji wymagania ustawowe 2 kartę przekazania odpadu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla każdego z posiadaczy (przekazującego i przyjmującego odpady) oraz dla transportującego odpady, sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady, przy czym dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, dopuszcza się sporządzenie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego transport odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów, 11

12 Sposób prowadzenia ewidencji wymagania ustawowe 3 posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad, a prowadzący wyłącznie transport odpadów jest obowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi, posiadacz odpadów i prowadzący transport odpadów są obowiązani do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono dokumenty, posiadacz odpadów i prowadzący transport odpadów są obowiązani do udostępnienia dokumentów ewidencji odpadów na żądanie organów przeprowadzających kontrolę. 12

13 Dokumenty ewidencji odpadów w stacji demontażu pojazdów 1 karta ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji (załącznik nr 4 do rozporządzenia ewidencyjnego) dla pojazdów wycofanych z eksploatacji podlegających ustawie ELV), karta ewidencji odpadu (załącznik nr 1 do rozporządzenia ewidencyjnego) dla pozostałych odpadów, w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji niepodlegających ustawie ELV, karta przekazania odpadu (załącznik nr 5 do rozporządzenia ewidencyjnego). 13

14 Dokumenty ewidencji odpadów w stacji demontażu pojazdów 2 Sugestie odnośnie do odrębnego prowadzenia kart: Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji dla pojazdów, dla których należy osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu, Karta/y ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji dla pojazdów, dla których nie ma obowiązku osiągania poziomów odzysku i recyklingu, tj. dla: pojazdów specjalnych (czyli samochodów kempingowych, sanitarnych i pogrzebowych, wymienionych w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.)), które są wyłączone na podstawie art. 28 ust. 2a ustawy ELV, motorowerów trójkołowych, które są wyłączone na podstawie art. 2 ust. 1a ustawy ELV. 14

15 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 1 KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI 1) 1) Dotyczy prowadzącego stację demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o którym mowa w ustawie ELV w zakresie gospodarowania pojazdami, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy ELV (pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym). W pozostałym zakresie wypełnia się kartę ewidencji odpadu. Kartę należy wypełnić osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności. 15

16 Nr karty Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 2 Kolejny numer w danym roku kalendarzowym Rok kalendarzowy Rok kalendarzowy przyjęcia pojazdu (w stacji demontażu lub w imieniu stacji demontażu w punkcie zbierania pojazdów), czyli w praktyce wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu. Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy ELV, przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest zobowiązany m.in. przekazać zaświadczenie w terminie 7 dni do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, w którego imieniu zaświadczenie zostało wydane. 16

17 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 3 Kod odpadu przyjętego do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów 2) Rodzaj odpadu 2) 2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 17

18 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 4 Rodzaj działalności 3) Prowadzący stację demontażu Prowadzący punkt zbierania pojazdów 3) Zaznaczyć symbolem X właściwy rodzaj prowadzonej działalności. Prowadzący stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów 4) 4) Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie ELV. 18

19 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 5 Adres prowadzącego stację demontażu lub punktu zbierania pojazdów 5) Województwo; Gmina; Miejscowość ść; Ulica; Nr domu; Nr lokalu; Kod pocztowy; Telefon służbowy; Faks służbowy 5) Podać adres siedziby prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie ELV. Wypełnia prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów. 19

20 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 6 Miejsce prowadzenia działalności 6) Województwo; Gmina; Miejscowość ść; Ulica; Nr domu; Nr lokalu; Kod pocztowy; Telefon służbowy; Faks służbowy 6) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności. Działalność w zakresie: 7) W Zb Od Un 7) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W wytwarzanie odpadów, Zb zbieranie odpadów, Od odzysk, Un unieszkodliwianie odpadów. 20

21 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 7 Uwaga: Dział Zbieranie wypełnia odpowiednio: prowadzący punkt zbierania pojazdów i prowadzący stację demontażu. 21

22 W każdym miesiącu: Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 8 Pojazdy przyjęte do punktu zbierania pojazdów: Masa [Mg] 8) ; Liczba [szt.]; Nr karty przekazania odpadu 9) 8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych. 9) Podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać "Przywóz do RP". W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewypełniona. Uwaga: w karcie wypełnia się rubryki od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego. 22

23 W każdym miesiącu: Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 9 Pojazdy przyjęte do stacji demontażu pojazdów od punktu zbierania pojazdów: Nr karty przekazania odpadu 10) ; Masa [Mg] 8) ; Liczba [szt.] 10) Podać nr karty przekazania odpadu, którą zostały przekazane do stacji demontażu. Nie dotyczy wytwórców zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji na postawie art. 36 ust. 2 ustawy ELV. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać "Przywóz do RP. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce. 8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych. 23

24 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 9a Pojazdy przyjęte do stacji demontażu pojazdów od punktu zbierania pojazdów c.d.: Uwaga: w karcie wypełnia się rubryki: od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego (rok X), wpisując te pojazdy, dla których punkt zbierania pojazdów wystawił zaświadczenie w danych roku kalendarzowym, od stycznia roku następującego po danym roku kalendarzowym (rok X+1), jeżeli punkt przekazał w roku X+1 pojazd, dla którego wydał zaświadczenie w danym roku kalendarzowym, czyli roku X. Należy wpisać informacje w tym miesiącu, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie pojazdu. 24

25 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 10 W każdym miesiącu: Pojazdy przyjęte do stacji demontażu pojazdów od właściciela pojazdu: Masa [Mg] 8) ; Liczba [szt.] 8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych. Uwaga: w karcie wypełnia się rubryki od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego (rok X). 25

26 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 11 Dział: Przetwarzanie 11) 11) Wypełnia prowadzący stację demontażu. 26

27 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 12 W każdym miesiącu: Wytwarzanie odpadów w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji: Kod odpadu 2) ; Rodzaj odpadu 2) ; Masa wytworzonych odpadów [Mg] 8) 2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych. 27

28 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 12a Wytwarzanie odpadów w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji cd.: Uwaga 1: w karcie wypełnia się rubryki: od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego (rok X), wpisując odpady wytworzone w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, dla których wystawiono zaświadczenie w danym roku kalendarzowym, od stycznia roku następującego po danym roku kalendarzowym (rok X+1), jeżeli w roku X+1 wytworzono odpady w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, dla których wystawiono zaświadczenie w danym roku kalendarzowym, czyli roku X. Należy wpisać informacje w tym miesiącu, w którym nastąpiło 28 faktyczne wytworzenie odpadów.

29 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 12b Wytwarzanie odpadów w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji cd.: Uwaga 2: w karcie w każdym miesiącu wypełnia się odrębny wiersz dla poszczególnych rodzajów odpadów, np Metale żelazne; Tworzywa sztuczne; Jeżeli odpady danego rodzaju zostały następnie poddane różnym procesów odzysku lub unieszkodliwiania, to dla jednego kodu odpadów może być wypełnionych kilka wierszy tabeli. 29

30 W każdym miesiącu: Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 13 Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - we własnym zakresie: Masa [Mg] 8,12) ; Metoda odzysku R 13) ; Metoda unieszkodliwiania D 14) ; Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów, wyposażenia i częś ęści [Mg] 8, 12) 8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych. 12) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie, w tym masę części przeznaczonych do ponownego użycia. Uwaga: We własnym zakresie jeżeli prowadzący stację demontażu na terenie stacji posiada również inne instalacje i urządzenia, w których przetwarza odpady pochodzące z demontażu pojazdów 30 wycofanych z eksploatacji.

31 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 13a Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - we własnym zakresie cd.: 13) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o odpadach. 14) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o odpadach. 31

32 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 14 Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów: Data przekazania odpadów wytworzonych z demontażu pojazdów 15) ; Masa [Mg] 8) ; Nr karty przekazania odpadu 16) ; 15) Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów innemu posiadaczowi odpadów. Przekazanie nastąpiło z uwzględnieniem wymagań art. 28 ust. 5a ustawy ELV. Należy podać datę w formacie: dd-mm-rrrr, gdzie dd oznacza dzień, mm meisiąc, rrrr rok. 8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych. 32

33 Art. 28 ust. 5a ustawy ELV Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu może uwzględnić masę odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca stycznia następnego roku w przypadku, gdy pochodzą z pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. 33

34 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 14a Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów cd.: 16) Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać Wywóz poza RP. W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o odpadach należy wpisać Przekazane os. fiz.. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. 34

35 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 14b Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów cd.: Uwaga: Należy właściwie wskazywać nr kart przekazania odpadu. Należy wpisać informacje w tym miesiącu, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie odpadów. 35

36 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji objaśnienia 15 Należy wskazać imię i nazwisko osoby (osób) dokonujących poszczególnych wpisów. 36

37 Karta przekazania odpadu objaśnienia 1 Nr karty 1) 1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. Rok kalendarzowy Należy wpisać rok, w którym następuje przekazanie odpadów. 37

38 Karta przekazania odpadu objaśnienia 2 Dla posiadacza odpadów, który przekazuje odpad, dla transportującego odpad ( 4) dotyczy transportującego niebędącego posiadaczem odpadów, działającemu na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów) oraz dla posiadacza odpadów, który przejmuje odpad, należy podać: 2) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 5) adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, 6) nr REGON, o ile taki posiada. 7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu. 38

39 Karta przekazania odpadu objaśnienia 2a Uwaga: Jako posiadacza odpadów, który przejmuje odpad, należy wpisać następnego posiadacza odpadów, któremu są przekazywane odpady. Odpowiedzialność za właściwe zagospodarowanie odpadów przejmuje kolejny posiadacz odpadów, o ile spełnia on wymagania art. 25 ustawy o odpadach. Sugeruje się, jeśli odpady nie są bezpośrednio przekazywane posiadaczowi odpadów prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwianie (czyli są np. przekazywane zbierającemu odpady), aby w umowie zawrzeć zobowiązanie posiadacza odpadów, któremu są przekazywane odpady, do przekazania ich do procesu wskazanego w karcie przekazania odpadu. 39

40 Miejsce przeznaczenia odpadów 8) Karta przekazania odpadu objaśnienia 3 8) Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującego odpady. Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad 9) 9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o odpadach. Uwaga: w przypadku odpadów przeznaczonych do strzępienia wpisać R15, strzępienie. W pozostałych przypadkach podać docelowy (ostateczny) proces. 40

41 Karta przekazania odpadu objaśnienia 3a Przypomnienie: Przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu, odpady, które mają być poddane strzępieniu, są rozliczane na podstawie wyników próby strzępienia. wyników próby strzępienia

42 Karta przekazania odpadu objaśnienia 4 Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling 10) Tak Nie 10) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.). Uwaga: W/w ustawa dotyczy odpadów opakowaniowych, olejów odpadowych (pochodzących z olejów smarowych) i odpadów opon. Z wnioskiem występuje przedsiębiorca wprowadzający produkty lub produkty w opakowaniach lub organizacja odzysku, lub w ich imieniu inny posiadacz odpadów, który świadczy usługę w zakresie przekazania odpadów do odzysku lub recyklingu. 42

43 Karta przekazania odpadu objaśnienia 4a Sugestia: Jeżeli prowadzący stację demontażu świadczy usługi dla wprowadzających produkty podlegające ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (czyli wprowadzających opony lub oleje smarowe) lub organizacji odzysku w zakresie przekazywania odpadów opon lub olejów odpadowych (pochodzących z olejów smarowych), to może wypełnić omawianą rubrykę, o ile w karcie przekazania odpadu zawrze informację o przedsiębiorcy lub organizacji, na rzecz których mają być wystawione dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling (tzw. DPO i DPR). W przeciwnym razie konieczny jest odrębny wniosek pochodzący od przedsiębiorcy lub organizacji, na rzecz których mają być wystawione DPO lub DPR, przekazywany za pośrednictwem prowadzącego stację demontażu.

44 Karta przekazania odpadu objaśnienia 5 Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) 2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 44

45 Karta przekazania odpadu objaśnienia 6 Data/miesiąc 12,13) 12) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. 13) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów. 45

46 Karta przekazania odpadu objaśnienia 7 Masa przekazanych odpadów [Mg] 14) 14) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. Uwaga: Podana masa odpadów musi być zgodna ze stanem rzeczywistym (również z innymi dokumentami, np. listami przewozowymi). Zaniżanie masy przekazywanych odpadów oznacza nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadów, a w konsekwencji gospodarki odpadami. Sugestia: Ze względu na dokładność, z jaką jest podawana masa wszystkich odpadów w karcie ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, wskazane byłoby w przypadku odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji podawanie mas wszystkich odpadów z dokładnością do trzeciego 46 miejsca po przecinku.

47 Karta przekazania odpadu objaśnienia 8 Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy 7,15) 7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu. 15) Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 47

48 Karta przekazania odpadu objaśnienia 9 Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad, potwierdza przekazanie odpadu, Transportujący odpad potwierdza wykonanie usługi transportu, Posiadacz odpadów, który przyjmuje odpad, potwierdza przyjęcie odpadu, Wpisując datę, Składając podpis, Umieszczając pieczęć ęć. 48

49 Sposób sporządzenia rocznego sprawozdania Do przygotowania rocznego sprawozdania za dany rok kalendarzowy X, wynikającego z art. 30 ustawy ELV za rok X, wykorzystuje się: kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, biorąc dane za rok X oraz ze stycznia roku X+1 (karty począwszy od roku 2011) z wyłączeniem kart pojazdów wycofanych z eksploatacji sporządzanych dla motorowerów i pojazdów specjalnych, zebrane we własnym zakresie dane na temat masy własnej pojazdów (dla pojazdów, dla których wydano zaświadczenia w roku X zarówno w stacji demontażu, jak w imieniu stacji w punkcie zbierania pojazdów). Ewidencja i zbiór zaświadczeń o demontażu pojazdu oraz zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu. 49

50 Sposób sporządzenia zbiorczego zestawienia Do przygotowania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok X: w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji podlegających ustawie ELV wykorzystuje się dane z kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji z kolejnych lat (czyli z roku, którego dotyczy sprawozdanie, czyli roku X oraz z lat poprzednich w tej części, gdzie zapisy dotyczą roku X) - również z kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji sporządzanych dla motorowerów i pojazdów specjalnych, w zakresie pozostałych odpadów wytwarzanych i przetwarzanych w stacji demontażu, w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji niepodlegających ustawie ELV, wykorzystuje się karty ewidencji odpadu (wzór wg załącznika nr 1 do rozporządzenia) z roku X. 50

51 Podsumowanie Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów zostały określone w ustawie o odpadach; Wzory dokumentów służących do prowadzenia ewidencji odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów; Ewidencja odpadów służy m.in. przygotowaniu zbiorczych zestawień danych (wymóg ustawy o odpadach) oraz rocznych sprawozdań (wymóg ustawy ELV); Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji jest prowadzona w odmienny sposób niż karta ewidencji odpadu (m.in. sposób rozumienia roku kalendarzowego). 51

52 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej Pełna nazwa WNIOSKODAWCY WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej 1. Informacje dotyczące WNIOSKU Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo