5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w:"

Transkrypt

1 .,, I Szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w medycznych W Szpitaiu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6jka Z 0.0., Krakow, os. Zlotei lesieni 1 Szczegelowe warunki konkursu ofert na udzielanie swtadczen zdrowotnych przez pielegniarki (plelegnlarzy), poloine (poloznych), sanitariuszki {sanitariuszy], opiekunki medyczne (opiekunow medycznycb), ratownik6w medycznyeh; w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z o. o. Nr KRS: , nr w rej. ZOZ Postepowanie konkursowe prowadzone bedzie W oparciu 0 przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 0 dzialajnoset leezniezej CDz.U. z 20 13r., poz. 217), zwanej dalej U stawa oraz art. 146 ust. I, ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust, I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz z pozn.zm.), wlasciwe Rozporzadzenia Ministra Zdrowia oraz W oparciu 0 wewnetrzne przepisy prawne Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. Z 0.0., zwanego dalej Udzielajacym zam6wienie. Udzielajacy zam6wienie spelnia warunki okreslone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113. poz. 759 z p6:!n.zrn.). UdzieIajacy zam6wienie: Szpital SpecjaUstyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0. w imieniu keorego wystepujee Dziaf Sprzedazy i Kontraktowania Adres: 31~826 Krakow, os. Zlotej Jesieni 1 tel. (12) , fax. (12) ; REGON: ; NIP: ; KRS: Adres internetowy: Przedmiotem konkursu jest zlecenie przez Szpital udzielania swiadczen opieki zdrowotnej przez pielegniarki (pielegniarzy), sanitariuszki (sanitariuszy) I opiekunki medyczne (opiekunow medycznych), ratownikow medycznych, oraz w zakresie opieki nad kobieta, kobieta cieeema, rodzaca i poloznica oraz noworodkiem przez polozne (poloznych) - przez cala debe i we wszystkie dni tygodnia wg Ilosci zleconych przez Szpital. 2. Ce1em postepowania jest zapewnienie wlasciwej obsady pielegniarskiej, poloznych, opiekunow medycznych, sanitariuszy i ratownikow medycznych dla sprawowania opieki medycznej w oddzialach i poradniach, a takze w innych komorkach organizacyjnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z Do konkursu mega przystapic podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy 0 dzialalnosci leczniczej, posiadaiace doswiadczenie i wiedze pozwalajace na wykonywanie tych swiadczen zgodnie ze Szczegolowymi warunkami ipodpisanq umowa, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygieraw, Krakowie _./!r. Nr spra.wysik /2013

2 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spotka z 0.0., Krakow, os. Zlotei Jesieni 1 1. Swiadczenia zdrowotne udzielane beda w kom6rkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0., Os. Zlotej Jesieni 1, kt6rych wykaz stanowi Zalllczoik or 3 do nino warunk6w. 2. Kazdy z zespolow stanowi oddzielna cz~s6 zam6wienia. 3. Swiadczenia udzielane beda przez nastepuiace zespoly: a) Zespol I - zlozony z pielegniarek udzielajacych swiadczen na oddzialach: - Anestezjologia i Intensywna Terapia - Blok Operacyjny - Pielegniarki Anestezjologiczne i Instrumentariuszki - Oddzial Oparzen b) Zesp611I - zfozony z pielegniarek udzielajacych swiadczen w oddziaiach: - Oddziai Chirurgii Og61nej - Oddziai Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej - Oddzial Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu - Oddzial Uraz6w Wielonarzadowych, Ortopedii ineuroortopedii - Oddziai Chirurgii Szczekowo - Twarzowej - Oddzial Urologii - Oddziai Okulistyki - Oddzial Otolaryngologii - Szpitalny Oddziai Ratunkowy oraz w poradniach: - Poradnia Chirurgii Og61nej - Poradnia Proktologiczna - Poradnia Leczenia Oparzen - Poradnia Chirurgii Plastycznej - Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu - Poradnia Uraz6w Wielonarzadowych, Ortopedii i Neuroortopedii - Poradnia Chirurgii Szczekowc - Twarzowej - Poradnia Urologii - Poradnia Okulistyki, - Poradnia Otolaryngologii c) Zesp61 III - zlozany z pielegniarek polcznych udzielejacych swiadczen w oddziaiach: - Oddziai Ginekologiczno - Pofozniczy, - Oddziai Neonatologiczny oraz w poradniach: - Poradnia Ginekologiczno - Poloznicza - Poradnia Neonatologiczna d) Zespol IV - zfozony z pielegniarek udzielajacych swiadczen w oddzialach: - Oddzial Chor6b Wewnetrznych, - Odzial Dermatologii, - Oddzial Hematologii i Chor6b Wewnetrznych, - Oddzial Psychiatrii, - Odzial Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdzialem Rehabilitacji Og61noustrojowej, - Oddziai Kardiologii i Chor6b Wewnetrznych, - Oddzial Neurologii i Udar6w M6zgu z Pododdzialem Udar6w M6zgu, - Oddzial Onkologii Klinicznej Szpital SpecjaJistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Nr sprawy SIK

3 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (plelegniarzy), polozne Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka Z 0.0., Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 - Oddzial Toksykologii i Chorob Wewnetrznych oraz w poradniach: - Poradnia Dermatologii, - Poradnia Hematologii - Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia Leczenia Uzaleznien - Poradnia Rehabilitaeji - Poradnia Kardiologii - Poradnia Neurologii - Poradnia Stwardnienia Rozsianego - Poradnia Onkologii Klinicznej - Poradnia Toksykologii i Chor6b Wewnetrznych - Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej e) Zespol V - zlozony z sanitariuszekjsanitariuszy i opiekunek/opiekunow medycznych udzielajacych swiadczen w roznych oddzialach iporadniach Szpitala 1) Zespol VI - zfozony z pielegniarek udzielajacych swiadczen w Banku Krwi oraz w Zaldadzie Diagnostyki Laboratoryjnej g) Zespol VII - zlozony z ratownikow medycznych udzielajacych swiadczen w roznych oddzialach i poradniach Szpitala h) Zesp6! VIII - zlozony z pielegniarek udzielajacych swiadczen w Zak!adzie Diagnostyki Obrazowej 4. Szczegolowy wykaz swiadczen zdrowotnych, 0 ktorych mowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) w Oddzialaeh: - O. Chirurgii Og61nej i Onkologieznej - O. Chirurgii Szczekowo - Twarzowej - O. Chor6b Wewnetrznych - O. Dennatologii - O. Hematologii i Chor6b Wewnetrznych - O. Kardiologii i Chor6b Wewnetrznych - O. Chirurgii Plastycznej irekonstrukcyjnej - O. Neurologii i Udar6w M6zgu z Pododdzialem Udarow M6zgu - O. Okulistyki - O. Onkologii Klinicznej z Pododdzialem dziennym - O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu - O. Otolaryngologii - O. Psychiatrii - O. Rehabilitaeji - O. Toksykologii i Chorob Wewnetrznychz Pododdzialem Detoksykacji - O. Uraz6w Wiclonarzadowych, Ortopedii i Neuroortopedii - O. Urologii - Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ustala si~ w oparciu 0 "wykazy uprawnien i czynnosci wchodzacych w sklad wykonania swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy)" stanowiacy zalilcznik nr 4 do nin. warunk6w. 5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w: r ~s~~~i~tru~sp-e-g~,~lis~cy-c-m-y~lln~.~lll-d~w~~~r~y~d~yg~i-ff-a-w~kj~~~o-w~i, , 3 Nr sprawy SIK /2013

4 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), pclozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka Z 0.0., Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 O. Neonatologii ustaia sie w oparciu 0 "wykaz uprawnie6 i czynnosci wchodzacych w sklad wykonania swiadczeri zdrowotnych przez pielegnierki (pielegniarzy) i polozne (poloznych)" stanowiace zai1tczoiki Dr 4c do nino warunkow. O. Ginekologii i Poloznictwa ustala sie w oparciu 0 "wykaz uprawnieri i czynnosci wchodzacych w sklad wykonania swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy) i polozne (poloznych)" stanowiace zalaj:czoikior 4d do nino warunkow, Bloku Operacyjnym (pielegniarki instrumentariuszki) ustala si~ w oparciu 0.wykaz uprawnien i czynnosci wchodzacych w sklad wykonania swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy) i polozne (pcloznych)" stenowiace zalaj:czniki or 4a do nino warunkcw. Bloku Operacyjoym ( piel~niarki aoestezjologiczne) ustala sie w oparciu 0 "wykaz uprawnien i czynnosci wchodzecych w sklad wykonania swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy) i polo:i:ne (poloznych)" stanowiace z.l~czoiki or 4b do nino warunkow. Oddziale Oparzeii ustala si~ w oparciu 0 "wykaz uprawnien i czynnosci wchodzacych w sklad wykonania swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy) i polozne (poloznych)" stanowiace zalaj.cznikior 4f do nin. warunk6w. O. Anestezjologii iioteosywnej Terapii ustala sie W oparciu 0 "wykaz uprawnief i czynnosci wchodzacych w sldad wykonania swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (piel~gniarzy) i polome (polomych)" stanowi'lce zal'lczoiki or 4e do nino wanmk6w. 6. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 ktorych mowa w Ust. 1 piel~gniarek (piel~gniarzy) w: - Poradni Chirurgii Og6lnej - Poradni Ortopedii i Neuroortopedii - Poradni Ortopedii itraumatologii Narz<tdu Ruchu - Poradni Proktologicznej - Poradni Oparze6 - Poradni Chirurgii Plastycznej - Poradnia Chirurgii Szc~kowo - Twarzowej - Poradnia Dermatologii, - Poradni Ginekologiczno - Polomiczej -Punkcie Pobierania Materialu w Zakladzie Diagnostyki Laboratoryjnej ustaia si~ w oparciu 0 "wykaz uprawnien i czynnosci wchodz8c.cychw sldad wykonania swiadcze6 zdrowotnych przez piel~gniarki (piel~gniarzy)" stanowi'l_cezalalczoiki or 4g do nino wanmk6w. 7. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 ktorych mowa w ust. 5 piel~gniarek w Banku Krwi okresla "wykaz uprawnien i czynnosci wchodzl;lcych w sldad wykonania swiadczen zdrowotnych przez piel~gniarki/ piel~gniarzy" stanowill.cyzal~czniknr 4h do nino warunkow. 8. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej. 0 ktorych mowa w ust. 1 sanitariuszek i opiekunek okresla "wykaz uprawnie6 i czynnosci wchodz'l_cych w sklad wykonania swiadcze6 zdrowotnych przez saoitariuszkil opiekuoki medyczoe" zalaj:czoiknr 4i do nino warunk6w. Nr sprawy SlK /2013 4

5 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez plelegniarki (pielegnlarzy), polozae Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka z 0.0., Krak6w, os. Zlote_ilesieni 1 9. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych mowa w ust. 1 sanitariuszek i opiekunek okresla "wykaz uprawnieri i czynnosci wchodzacych w sldad wykonania swiadczen zdrowotnych przez ratownik6w medycznycb" stanowiacy zal2lcznik nr 4k do nino Warunk6w 10. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych mowa w ust. 1 udzielanych przez pielegniarki w punkcie pobierania materialu okresla "wykaz uprawnien i czynnosci wchodzacych w sldad wykonania swiadczen zdrowotnych przez pielegniarkl (plelegnlarzy} w punkcie pobierania materialu" stanowiacy zal2lcznik nr 4j do nino warunk6w. 11. Szczeg6J:owy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych mowa w ust. 1 udzielanych przez pielegniarki w ZDO okresla "wykaz uprawnien i czynnosci wchodzacych w sklad wykonania swiadczen zdrowotnych przez ptelegniarkt w ZakJadzie Diagnostyki Obrazowej sranowiece zaht:cznik nr 41 do niniejszych warunk6w. 12. Szacunkowe ilosci godzin udzielania swiadczen opieki zdrowotnej na danych oddzialach i w poradniach okresla zalacznlk nr sc godzin moze sit( zwiekszye bq_dzzmniejszyc w zaleznosci od zapotrzebowania. 13. Przyjmujacy zam6wienie zobowiazany bedzie do udzielania swiadczen opieki zdrowotnej na rzecz wszystkich pacjent6w Szpitala. 14. Osoby kierowane przez Przyjmujllcego Zam6wienie do udzielania swiadczen w zakresie ubjetym poseepcwaniem, zwtazane jednoezesnie ze Szpitalem umow'l 0 prac~ musza miee zarejestruwana dzialalnose gcspodarcea b'ldi: musi ich btczyc z Przyjmujqeym zam6wienie stosunek pracy. W przeciwnym wypadku osoby te nie zostadil dopuszczone do udzielania swtadezen w Szpitalu. 15. Szpital dopuszcza skladanie ofert na kazdy zespol osobno. Przyjmujqcy zam6wienie moze zlozyc oferte na jeden zespol, kilka zespol6w lub wszystkie zespoly, 16. Swiadczenia udzielane beda w dniach i godzinach szczeg61owo zaplanowanych na okres 1 miesictca na podstawie zlecenia udzielania swiadczeft zdrowotnych otrzymanego ze Szpitala do 20 dnia miesiq_capoprzedzajq_cego miesiq_c,w kt6rym dane swiadczenie bt(dzie udzielane. Wz6r zlecenia stanowi zal'lcznik nr 6 do warunk6w. 17. W przypadkach, tzw. "naglych", swiadczenia zlecane bt(dcttelefonicznie i udzielane bt(dq_w terminach okreslonych w tym telefonicznym zleceniu. Zlecenia telefoniczne potwierdzane b~q_ faxem. Wz6r zlecenla stanowi zal'lcznik nr 6 do warunk6w. 18. PrzyjmujctCy zam6wienie realizujltc zlecenie przedstawia listt( os6b proponowanych do realizacji zlecenia. 19. W przypadku okreslonym wyzej. w pkt. I, Prz)jmuj'lcy zam6wienie zobowil[zany jest do przedstawienia listy os6b, kt6re wykonywae bt(dctzaplanowane swiadczenia zdrowotne, W terminie do 7 dni od otrzyrnania zlecenia. Wz6r okresla zabtcznik nr 7 do warunk6w. 20. W przypadku okreslonym wyzej w pkt. 2 Przyjmuj'lcy zam6wienie zobowil[zany jest do przedstawienia listy os6b, ktore wykonywac bt(dll swiadczenie niezwlocznie. W takiej sytuacji lista os6b, 0 kt6rej mowa wyzej moze zostac ustalona telefonicznie, a nast~pnie dostarczona do Szpitala faxem. Wz6r okresla za1llcznik Dr 7a. 21. PrzyjmujctCy zam6wienie zobowiq_zanyjest zapewnic personel posiadaj'lcy odpowiednie kwalifikacje do pracy, zgodnie ze specyfikll kom6rki organizacyjnej, z kt6rej dostal zlecenie. SzpitaJ Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Nr sprawy SIK

6 Szczegotowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegntarzy), pofozne Specjalistycznym Im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka z 0.0., Krak6w, os. Zlotei Jesleni I Kazdorazowo dopuszczenie danej osoby do udzielania swiadczen bedzie wymagalo zatwierdzenia przez Dyrektora ds. Pielegniarstwa i Jakosci b~dz osoby przez niego wyznaczonej. 22. Dodatkowo, dla okreslonych nizej komorek i specjalnosci, osoby udzielajace swiadczen zdrowotnych muszaposiadac nastepujace kwalifikacje: a. Dla Oddzialu Intensywnej Opieki Medycznej wymagane jest: ukonczenie 2-letniej specjalizacji z zakresu intensywnej opieki medycznej i anestezjologii, b lz kursu kwalifikacyjnego z zakresu intensywnej opieki medycznej i anestezjologii oraz co najrnniej 2-1etni staz pracy w oddziale intensywnej terapii medycznej (w ostatnim okresie, potwierdzone referencjami bezpcsredniego przelozonego). b. dla oddzial6w chirurgicznyeh wymagany jest, co najrnniej roezny staz w oddziale chirurgicznym 0 adekwatnej specjalnosci, c. dla pozostalych oddzial6w, co najrnniej roczny staz pracy w warunkach oddzialu szpitalnego o adekwatnej specjalnosci w ostatnim okresie czasu d. dla zespolu pielegniarek anestezjologieznyeh w bloku operacyjnym, co najrnniej dwuletni staz praey na wielospecjalistycznym Bloku Operacyjnym oraz 2 letnia specjalizacja z zakresu intensywnej opieki rnedycznej i anestezjologii, b lz kurs kwalifikacyjny z zakresu intensywnej opieki medycznej i anestezjologii e. dla zespolu pielegniarek instrumentariuszek 3 letni staz pracy w wielospeejalistyeznyrn bloku operacyjnym oraz 2 letnia specjalizacja z zakresu pielegniarstwa operacyjnego, badz kurs kwalifikacyjny z zak:resu pielegniarstwa operacyjnego f. dla sanitariuszek i opiekunek medycznych wymagany jest minimum 3 letni staz w oddziale szpitalnyrn na stanowisku sanitariuszka b~dz ukonczona szkola 0 kierunku opiekun rnedyczny lub asystent osoby niepe1nosprawnej g. dla ratownik6w medycznych - ukonczona policealna szkola rnedyezna 0 specjalnosci ratownik medyczny lub studia wyzsze na kierunku ratownictwo rnedyczne oraz zaliczony 6 miesieczny okres adaptacyjny. 23. Do organizacji udzielania swiadczen zdrowotnych objetych postepowaniem stosowane b~dll. wewnetrzne przepisy obowiazujace w Szpitalu, w tyrn w szczegolnosci Statut i Regulamin Porzadkowy. Przyjmujacy zam6wienie rna obowiazek poinfonnowania os6b wykonujacych swiadczenia 0 przepisach obowiazulacych w Szpitalu. 24. Przyjmujacy zamowienie zobowiazany jest do zaopatrzenia osob wykonujacych swiadczenia medyczne w kom6rkach organizacyjnych Szpitala Speejalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w identyfikatory zawierajace nastepujace informacje: a) Imie i nazwisko b) Nazwe niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej, w ramach ktorego swiadcza uslugi w Szpitalu. 25. Przyjmujacy zamowienie jest odpowiedzialny za zabezpieczenie osob udzielajacych swiadczen zdrowotnych w Szpitalu W odziez robocza i obuwie robocze. 26. Odpowiedzialnym za zabezpieezenie os6b udzielajacych swiadczen zdrowotnyeh w Szpitalu w srodki ochrony indywidualnej jest Szpital. 27. Szpital umozliwi zamowienie korzystanie z szatni pracowniczej przydzielaj<\_c zamykane szafki, w kt6rych osoby wykonujltce swiadczenia zdrowotne w Szpitalu b~d8c.mogly przechowywac odziez i obuwie. 28. Niniejsza specyfikacja stanowic b~dzie integraln8c. cz~sc umowy podpisanej z wybranym Wykonawc8c Szczeg610we warunki udzielania swiadczen oraz inne sprawy nieopisane w rumejszej specyfikacji b~dll. zawarte w podpisanej z wykonawc~ umowie, kt6rej projekt stanowi '-~~~~~~~~~S~~~i~m~I~Sp-,-g~a~lis~cy-c-m-y~i-m-.L~u-d~w~ffia~R~y~d-yg~i-cr-a-w~Ri~~~o~w~i'~~~~~~~~--' 6 NT sprawy SIK

7 Szczegotowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (poloznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w medycmych w Szpitalu Specjalistycmym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka Z 0.0., Krak6w, os. Zlotei Jesieni I za1llcznik nr 10, a kt6rej akceptacja jest warunkiem udzialu w niniejszym postepowaniu,, ROZDZIAL III. 1. Umowa zostanie zawarta na czas okreslony, od dnia podpisania do r. 2. Termin rozpoczecia udzielania swiadczen zdrowotnych ustala sic::na dzien: r. 3. Zamawiajacy zastrzega mozllwosc zawarcia umowy z data pozniejsza w szczegolnosci w zwiazku z przedhizeniem sie postepowania 0 udzielenie przedmiotowego zamowienia. W razie zawarcia umowy po r. Szpital zastrzega mozliwosc pczniejszego rozpoczecia udzielania swiadczen zdrowotnych. 1. Oferta musi bye zlozona w trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: b. dokladny adres Oferenta Cadres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), c. numer sprawy: SIK /2013 d. napis okreslajacy przedmiot postc::powania-ktmkursowego, e. napis: "Nie otwterac przed dniem roku, godzid2110:00" Iterminotwarcia ofert/ Pierwsza strona oferty winna zawierac: a. II!CZnllliczbc::stron oferty, b. spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawieraiacy wykaz zlozonych dokumentow z podaniem numeru strony, na ktorej dany dokument sic::znajduje. Oferta musi zawterae: 1. Wypehriony ipodpisany formularz ofertowy - zalllcznik Dr 1; 2. Oswiadczenie Oferenta 0 zapoznaniu sie z trescia ogloszenia i umowy - zalllcznik nr 2; 3. Oswiedczeme oferenta 0 posiadaniu wykwalifikowanego personelu zdolnego udzielania swiadczen zdrowotnych bedacych przedmiotem niniejszego postepowania - zablcznik nr 8; 4. Dane osoby pelniacej funkcje kierownika do spraw medycznych (lecznictwa) Oferenta - zalqczntk Dr 9; 5. Informacje 0 Oferencie, tj.: a) Odpis z centralnej ewidencji i informacja 0 dzialalnosci gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sadowego podmiotu, poswiadczajace, ze oferent jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, udzielajac swiadczen opieki zdrowotnej w zakresie objetym przedmiotern konkursu. Z dokumentcw tych rna wynikac takze, ze osoby podpisujace oferte lub udzielajace pelnomocnictw sa upowaznione do sldadania oswiadczen woli w imieniu Oferenta Aktualny wypis z Rejestru podmiotow wykonujacych dzialalnosc leczniczll, b) Decyzj~ 0 nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej ("NIP") oraz numeru "REGON". c) Potwierdzenie zawarcia wymaganej przez przepisy umowy obowi owego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przyjmuj(\.cego zamowienie, za szkody wyrz'l_dzone przez dzialania lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej alba oswiadczenie, ze przed rozpoczc::ciem wykonywania badaii, tak(\. polisc:: dostarczy i b~dzie j(\.utrzymywa! przez caly okres trwania umowy. Szpitai Specjalistycmy im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Nr sprawy SIK

8 ~========================~~ Szczeg6lowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegnlarki (plelegniarzy), polozne (poloznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w medycznych W Szpitaiu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka Z 0.0., Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 6. Zaakceptowany projekt umowy, stenowiecy Za1llcznik Dr 10 do Szczegolowych warunk6w. Akceptacja projektu umowy moze sie odbyc albo poprzez podpisanie kazdej strony umowy alba poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia 0.akcepracit projektu umowy"; 7. Wszystkie strony oferty i zalaczniki, musza bye podpisane lub parafowane przez Oferenta lub jego pelnomoenika. Podpisy i parafy maja bye tak skladane, zeby wiadomo bylo, do kogo naleza, 8. Wszystkie zateczone do nino oferty dokumenty, 0 kt6rych mowa w tym rozdziale w pkt 5a do 5b musza zawierac dane aktualne na dzlen sldadania oferty. Wszystkie wymagane dokumenty nalezy zlozyc w formie oryginal6w alba kserokopii poswiadczonych na kai:dej stronie kserokopii za zgodnosc z oryginalem przez Oferenta, osobe uprawniona do jego reprezentacji, adwokata lub radce prawnego. 9. Jezeli oferte podpisuje pelnomocnik do oferty nalezy zalaczyc pelnomocnictwo. 10. Kornisja konkursowa moze wezwac oferent6w, kt6rzy w okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych w nin. rozdziale oswiadczen lub dokument6w lub kt6rzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo, kt6rzy zlozyli oswiadczenia i dokumenty, zawierajace blctdy lub kt6rzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia oferta podlega odrzuceniu alba Prezes Zerzadu Sp6lki skorzystal z prawa odwolania konkursu. Zlozone na wezwanie Komisji oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac spelnianie przez Oferenta warunkow udziahr w konkursie oraz spelnianie przez Oferenta wymagan okreslonych przez Szpital, nie pczniej niz w dniu, w kt6rym uplynal termin skladania ofert. 11. Kornisja moze takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwac oferenta do zlozenia wyjasnien dotyczacych oswiadczea lub dokument6w, 0 kt6rych mowa w tym rozdziale. 1. Cena przedmiotu zam6wienia winna bye wyrazona w zlotych polskich (PLN). 2. Cene nalezy podac na druku (fonnuiarzu ofertowym), kt6rego wzor stanowi z.",cznik nr 1 do Szczegolowych warunk6w konkursu. 3. Cena powinna zawierac wszystkie koszty zwiazane z prawidlowa realizacj~ przedmiotu zam6wienia i powinna obejmowae koszty wykonania calosci zam6wienia, w tym koszty ubezpieczenia. 4. Cena winna bye cerut kompletn~ i ostatecztut - uwzglttdniajflc~ wszelkie rabaty i dodatkowe koszty. Komisja ~o!ursowa~\::;;;-~b.;);;;~d~~~~~~~;~ii;~:~~~ oparciu 0 nastcd'uj~ce kryteria a. W ramach kai:dej oferty oceniane b i por6wnywane z takimi samymi Zespolami z innych ofert. b. W pierwszej kolejnosci Zamawiaj~cy dokona wyboru Zespolu, dla kt6rego oferent zaproponowal najnizsz~ cenct wsr6d takich samych Zespol6w. e. Zamawiaj!(ey dokona wyborn tyeh ofert, w kt6ryeh Zespol (Zespoly) osi!(gn'1ly najnizsz!( een~ 2. Do oceny ofert zostanie zastosowane nast!tl'ujctcekryterium oceny: Icena Kryterium Ranga 100% Szpital Specjalistyczny int. Ludwika Rydygiera w Krakowie Nr sprawy SIK

9 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez plelegniarkl (pielegnlarzy), polozne Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka z 0.0., Krakow, os. Zlotei Jesieni 1 3. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, kt6rej cena w danym pakiecie bedzie nejnizsza. 1. Szpital bedzie dokonywae zaplaty za zrealizowane w danym miesiacu swiadczenia zdrowotne na podstawie prawidlowo wystawionej przez Przyjmujacego zam6wienie faktury w tenninie 21 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawa uznania faktury bedzie potwierdzenie wykonanych swiadczen zdrowotnych przez Dyrektora ds. Pielegniarstwa i Jakosci lub osobe przez niego upowazniona, stanowiacy zalacznik do faktury. Zaplata bedzie dokonywana na wskazany przez Przyimujacegc zam6wienie rachunek bankowy. 2. Miesieczne wynagrodzenie z tytulu udzielonych swiadczen zdrowotnych stanowic bedzie: iloczyn zrealizowanych godzin udzielania swiadczen oraz stawki za jedna godzine okreslonej w Zall(czniku Dr 1 do niniejszych Warunk6w. 3. W przypadku urzedowych zmian stawek podatku strony umowy dopuszczaja mozliwosc zmiany cen w przed.miocie stawki podatku VAT. Zmiana stawki VAT nastepuje z mocy prawa. 1. Oferte nalezy zlozyc w zamknietej kopercie w fonnie pisemnej pod rygorem niewaznosci, wraz z adnotacja "Konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (pcloznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6l:ka z 0.0." - nr sprawy SIK /2013 oraz piecz~ci1l Oferents. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim. 2. Oferty nalezy skladac na Dzienniku Podawczym Szpitala (I pi~ lub nadac w formie przesylki pocztowej. Tennin skladania ofert uplywa w dniu.z<?dlj r., 0 godzinie 09:30. Dotyczy to zar6wno ofert zfozonych na Dzienniku Podawczym Szpitala, jak i ofert nadanych w formie przesylki pocztowej. 0 terminie wptyniecia oferty decyduje data wplywu na Dziennik Podawczy. 3. Oferty nadane jako przesylka pocztowa, kt6re wplynq po tenninie skladania ofert, jak rowniez oferty zlozone na Dzienniku Podawczym Szpitala po tenninie skladania ofert, zostana odrzucone. 1. Otwarcie ofert nastapi w pokoju 67 (Dzial Sprzedazy i Kontraktowania) w dniu.~&_2013r., o godzinie 10:00 w siedzibie Szpitala. 2. Otwarcie ofert odbedzie si~ w obecnosci wszystkich przybylych Oferent6w, kt6rzy b~dl\.mogli uczestniczyc w cz~sci jawnej konkursu. 3. Tenrun zwi4zania ofertrt wynosi 30 dni od daty skladania ofert. Nr sprawy SIK

10 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), pclozne Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka Z 0.0., Krakow, os. zlotel Jesieni 1 1. Ogloszenie 0 rozstrzygnieciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogloszen i stronie intemetowej Szpitala. 2. Konkurs zostanie rozstrzygniety najpozniej w tenninie do 14 dni od daty, w kt6rej uplywa termin skladania ofert. 1. Konkurs przeprowadza Komisja powolana przez Prezesa Zarzadu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z Komisja konkursowa, majac na celu rozstrzygniecie konkursu ofert, dokonuje nastepuiacych czynncsci: a. Stwierdza prawidtowosc ogloszenia konkursu oraz liczbe otrzymanych ofert. b. Otwiera koperty z ofertami. c. Ustala, kt6re z ofert spelniaja warunki okreslone w Rozdziale IV niniejszych Warunk6w. d. Odrzuca oferty nieodpowiadajace warunkom okreslonym w Rozdziale IV niniejszych Warunk6w lub: - zgloszone po wyznaczonym tenninie, - zawierajaca nieprawdziwe informacje, - jezeli oferent nie okreslit proponowanego wynagrodzenia tytulem udzielania swiadczen zdrowotnych b(ldt przekroczyl okreslone maksymalne miesieczne wynagrodzenie tytulem udzielania swiadczen zdrowotnych - jezeli zawiera razaco niska een~ w stosunku do przedmiotu zamowienia, - jezeli oferent lub oferta nie spetniaja wymaganych warunk6w okreslonych w przepisaeh prawa oraz warunk6w okreslonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3, - zlozona przez swiadczeniodawce, z kt6rym zostala rozwiazana przez Malopolski Oddzial Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia urnowa 0 udzielanie swiadczen zdrowotnyeh w zakresie objetym niniejszym postepowaniem, e. Oglasza Oferentom, kt6re z ofert spelniaja warunki okreslone w Rozdziale IV niniejszyeh Warunk6w, a kt6re zostaly odrzucone. f. Przyjmie do protokolu wyjasnienia i oswiadczenia zgloszone przez Oferentow. g. Wybiera najkorzystniejsza oferte alba nie przyjmuje zadnej z ofert. 3. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniaeh zamknietych bez udzialu Oferent6w, z wyjatkiem czynnosci okreslonych w ust. 2 lit. a, b i f. 4. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporzadza protokol, kt6ry powinien zawiera6: a. Oznaczenie miej sea i ezasu konkursu. b. Imiona i nazwiska ezlonk6w komisji konkursowej oraz przedstawiciela semorzadu zawodu medycznego, jezeli uczestniczy w pracach komisji. c. Liczbe zgloszonych ofert. d. Wskazanie ofert odpowiadajtt_cyehwarunkom okreslonym w Rozdziale IV powyzszych Warunk6w. e. Wskazanie ofert nieodpowiadajll.cych warunkom okreslonym w Rozdziale IV powyzszych Warunk6w lub zgloszonym po terminie (wraz z uzasadnieniem). f. Wyjasnienia ioswiadczenia Oferent6w. g. Wskazanie najkorzystniejszej dla Szpitala oferty alba stwierdzenie, ze :iadna z ofert nie zostala prz)j~ (wraz z uzasadnieniem). Nr sprawy SIK

11 Szczeg6lowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczea zdrowotnych przez pielegniarki [pielegniarzy), polozne Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6l:ka Z 0.0., 3lM826 Krak6w, OS. Zlotei Jesieni I h. Ewentualne odrebne stanowisko czlonka komisji konkursowej lub przedstawiciela samorzedu zawodu medycznego, jezeli uczestniczy w pracach komisji. i. Wzmianke 0 odczytaniu protokoiu. j. Podpisy czlonk6w komisji i przedstawiciela samorzadu zawodu medycznego, jezeli uczestniczy w pracach komisji. 5. Jezeli nie nastapilo uniewaznienie postepowania konkursowego, komisja oglasza 0 rczstrzygnieciu konkursu. 6. Konkurs zostanie rozstrzygniety w ciagu 14 dni od daty zlozenia ofert. Ogloszenie 0 rozstrzygnieciu konkursu zostanie umieszczone na stronie intemetowej Szpitala i na tablicy ogloszen w jego siedzibie. 7. Z chwila ogloszenia rozstrzygniecia postepowania konkursowego nastepuje jego zakonczenie i komisja ulega rozwiazaniu. 1. Prezes Zarzadu Szpitala uniewazrua postepowanie w sprawie udzie1enia zamowienia na udzie1anie swiadczen zd.rowotnych bedecych przed.miotem niniejszego konkursu, gdy: 1) nie wplyn~a zadna oferta; 2) wplynelajedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu, z zastrzezeniem pkt 2. 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora Szpital przeznaczyl na sfinansowanie swiedczen opieki zdrowotnej w postepowaniu; 5) nastapila istotna zmiana okolicznosci, powodujaca, ze prowadzenie pcstepowania lub zawarcie umowy nie lezy w interesie ubezpieczonych, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec. 2. Jezeli w toku konkursu wplynela tylko jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu, komisja moze przyjbc.ct~ oferte, gdy z okolicznosci wynika, ze na ogloszony ponownie na tych samych wanmkach konkurs ofert nie wplynie wiecej ofert. 1. Oferentom, kt6rych interes prawny w przez Szpital zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysluguja srodki Srodki odwolawcze nie przyslugujq na niedokonanie wyboru Przyjmujacego zam6wienie i uniewaznienie postepowanla konkursowego. 2. W toku postepowania konkursowego, do czasu jego zakonczenia, oferent rnoze zfozyc do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci. 3. Do czasu rozpatrzenia protestu postepowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba zez tresci protestu wynika, ze jest on oczywiscie bezzasadny. 4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciagu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi sldadaj~emu protest. Nieuwzg1c;dnienie protestu wymaga uzasadnienia. 5. Protest zjozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 6. Informacje 0 wniesieniu protestu i jego rozstrzygni~ciu umieszcza si~ na tablicy ogjoszeo oraz na stronie intemetowej Szpitala. 7. W przypadku uwzgl n,ienia protestu, Komisja po'wtarza zaskarzoni.\_czynnosc. 8. Oferent bior~y udzial w post~powaniu konkursowym moze wniesc do Prezesa Zawt_du Udzielaj~ego zam6wienie, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0 wyniku konkursu, odwolanie Nr sprawy SIK &1

12 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczea zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (poloznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w medycznych w Szpitaiu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka z 0.0., Krak6w, os. Zlote_iJesfeni 1 dotyczaee rozstrzygniecia konkursu ofert. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 9. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie umowy na udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej. umowe na swiadczen z Oferentem, ktorego zostala wybrana przez komisje konkursowajako najkorzystniejsza w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygniecia konkursu ofert. 2. Projekt urnowy na udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne stanowi zalacznik or 10 do Szczegolowych warunkow konkursu ofert. oraz::!!~~~! 1. Zastrzega si~ prawo odwolania sl<tadlania terminu rozstrzygniecia konkursu ofert bez podania przyczyn. 2. Zapytania do Szczegolowych warunkow konkursu ofert mozna skladac nie pozniej niz na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym na skladanie ofert. Data:.G..m..?dl.1).. PREZES ZARZ1\DU I~ S Z RZADU listyc.nego Krakow1e tp.1!i),! Nr sprawy SIK

13 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (pofoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka Z 0.0., Krakow, os. Zlotei Jesieni 1 Zabtczoik nr 1 do Szczegolowych warunk6w konkursu FORMULARZ OFERTOWY NAZWA OFERENTA ADRES OFERENTA ADRES DO KORESPONDENCJI NUMER TElEFONU ---- NUMER FAKSU NIP REGON ADRES ( ) OSOBA DO KONTAKTU DANE TElEADRESOWE OSOBY DO KONTAKTU Uesli taka osoba zostata wyznaczona) NR TElEFONU NR FAKSU ADRES - NR SPRA WY SIK /2013 Odpcwiadajae na zaproszeoie do wziecia udzialu w konkursie ofert oa udzielanie swtadczen zdrowotoych przez plelegnlarki [pielegniarzy], poloine (polotnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki [epiekunew] medyczne, ratownik6w medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp61ka z 0.0., Krakow, os. Zlotej Jesieni 1, oferujemy: Nr sprawy SlK

14 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (poloznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownikow medycznych w Szpitalu SpecjaJistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka z 0.0., Krakow, os. Zlotei Jesieni 1 1. Oferujemy wykonanie zam6wienia za cene: Zesp' 61 I zlotony z ptelegntarek udzielajllcych jwiadczel'i na Proponowana cena za I godztne udzielania swtadczen nastepujacych oddzialach: zdrowotoych bez wartosci ZUS pracodawcy - Anestezjologia i Intensywna Terapia, - Blok Operacyjny - Pielegniarki Anestezjologiczne i Instrumentariuszki, - Oddzial Oparzeti. Z espo'iii zlotony z plelegnlarek udzielajllcych jwiadczen na Proponowana cena za 1godzin~ udzielania jwiadczen nastepujacych oddzialach: zdrowotnych bez wartosct ZUS pracodawcy - Oddzial Chirurgii Og6Jnej,,,-Oddzial Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, - Oddzial Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu, - Oddzial Uraz6w wlelonarzadowych, Ortopedii i Neuroortopedii, - Oddzial Chirurgii Szczekowo - Twarzowej - Oddzial Urologii - Oddzial Okulistyki, - Oddzial Otolaryngologii oraz w poradniach zabiegowych takichjak: - Poradnia Chirurgii Og6Jnej, - Poradnia Oparzeri - Poradnia Chlrurgii Plastycznej - Poradnia Uraz6w wlelonarzadowych, Ortopedii i Neuroortopedii, - Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narzedu Ruchu, - Poradnia Proktologiczna, - Poradnia Chirurgii Szczekowo - Twarzowej, - Poradnia Otolaryngologii, - Poradnia Okulistyki, _- - Poradnia Urologii Zesp6IIII zlotony z piel~gniarek udzielajllcych jwiadczel'i oa Proponowana cena za 1 godztne udzielania swtadczen nasteeujacvch oddzialach: zdrowotavch bez wartoscl ZUS pracodawey - Oddzial Ginekologiczno - Polozniczy, - Oddzial Neonatologiczoy a takze Poradnie takie jak: - Poradnia Ginekologiczno - Poloznicza - Poradnia Neonatoloaiczna Nr sprawy SIK

15 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka z 0.0., Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 Zesp61 IV ztczony z ptetegnlarek udztelajecyeh swiadcze6 na Propooowana ceoa za 1 godzlne udzielania swladczen nastepujacych oddzialach: zdrowotnych bez wartoset ZUS pracodawcy - Oddzial Chor6b wewnetrznych, - Odzlel Dermatologii, - Oddzial Hematologii i Chor6b Wewnetrznych, - Oddzial Psychiatrii, - Odzial Rehabilitacji, - Oddzial Kardiologii, - Oddzial Neurologii i Udar6w M6zgu, - Oddzial Onkologii Klinicznej ~- - Oddzial Toksykologii i Chor6b wewnetrznych oraz w Poradniach takich jak: - Poradnia Dennatologii, - Poradnia Hematologii - Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia Leczenia Uzaleznien - Poradnia Rehabilitacji - Poradnia Neurologii - Poradnia Stwardnienia Rozsianego - Poradnia Kardiologii - Poradnia Onkologii Klinicznej - Poradnia Toksykologii - Poradnia Lekarza POZ Zesp61V Proponowana cena za I godzin~ udzielania swiadczeii zdrowotnych bez wartosct ZUS pracodawcy zlozony z sanitariuszeklsanitariuszy i opiekunow medycznych udzielajecych swladczen w roznych oddzialach f ooradniach Sznitala ztozony z plelegniarek w Banku Krwi w Zakladzie Transfuzjologii i w Punkcie Pobierania Materialu w Zakladzie Diasnostvki Laboratoryinei, POZ Z esdi 61VI Proponowana cena za 1 godztne udzielania swiadczeo zdrowotnych bez wartosci ZUS pracodawcy ztozonv z ratownik6w medvcznvch Z espo'i VII Proponowana cena za 1godzine udzielania swiadczeo zdrowotoych bez wartosct ZUS pracodawcy - Z esno'i VIII Proponowana cena za 1godzlne udzielaoia swiadczeii zdrowotnych bez wartosct ZUS pracodawcy Zlozony z pielegniarek swiadczacych uslugi w ZDO Nr sprawy SIK

16 Szczeg6lowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka Z 0.0., Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 2. Zam6wienie wykonam w tenmme od do Przyjmuje do wiadomosci i akceptujemy zastrzezenie, i:.erozpoczecie realizacji zamowienia moze nastepic po W takiej sytuacji czas trwania umowy ulegnie odpowiedniemu skr6ceniu. J. Zobowiazuje sie do dostarczenia przed podpisaniem umowy nastepujacych dokument6w: -;_ Liste osob majacych udzielac swiadczen opieki zdrowotnej zalacznika Dr 7 do umowy. polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. w Szpitalu zgodnej ze wzorem z (pod pis upowainionego przedstawiciela Oferenta) Osoba upowazniona do reprezentowania naszej firmy w mmejszym postepowaniu jest.. Upowai:.nienie do reprezentacji wynika z nastepujacych dokument6w:...., kt6re dolaczamy do oferty. Pieczec i podpis Oferenta, S~zp~n~'I~S~p~'~g~'~lis=cy~'=zn=y~Un=.~L~u~d~w~ik='~R~y=d~y=gl= e=rn~w~k~rnk~o=wcie, ,16 Nr sprawy SIK

17 Szczegotowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiedczen zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z 0.0., Krak6w, os. Zlotei Jesleni 1 Zalllcznik nr 2 do Szczegoiowych warunk6w konkursu "Oswladezenle Oferenta" Imiona. Nazwisko. (wypelnia osoba upowasniana do skladania oswtadczen woli w imieniu Oferenta) Nazwa Oferenta Adres.... Niniejszym, oswiadczam, i:e: 1. Zapoznalem sie z warunkami konkursu iprzyjmuje je bez zastrzezen. 2. Zlozona oferta pozostane zwiazany przez okres 30 dni od uplywu terminu skfadania ofert. 3. Zapoznalem sie z warunkami przedstawionymi w projekcie umowy i przyjmuje je bez zastrzezeri. 4. Zobowiazuje sie, (w imieniu Oferenta), w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora konkursu. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy, zobowiazuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0., kary w wysokosci 0,1% jednomiesiecznego wynagrodzenia obliczonego wedlug przedstawionej przeze mnie oferty cenowej na pierwszy pelny miesiac wykonania umowy. Nr sprawy SIK

18 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki (ptelegntarzy), polozne Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z 0.0., Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 ZalJtczoik or 3 Wykaz oddzial6w i poradni szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, w ktorych udzielane beda swiadczenia zdrowotne przez pielegniarki (pielegniarzy) i polozne (poloznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w). Oddzialy: 1. O. Anestezjologii i Intensywnej terapii 2. O. Chirurgii Og61nej i Onkologicznej 3. O. Chirurgii Szczekowo - Twarzowej 4. O. Chorcb Wewnetrznych 5. O. Dermatologii 6. O. Hematologii i Chor6b Wewnetrznych 7. O. Kardiologii i Chorob Wewnetrznych 8. O. Leczenia Oparze6 9. O. Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 10. O. Neurologii i Udar6w Mczgu z Pododdzialem Udar6w Mozgu II. O. Okulistyki 12. O. Onkologii Klinicznej z Pododdzialem dziennym 13. O. Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu 14. O. Otolaryogologii 15. O. Psychiatrii 16. O. Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdzialem Rehabilitacji Og61noustrojowej 17. O. Toksykologii i Chorob Wewnetrznych z Pododdzialem Detoksykacji 18. O. Urazow Wielonarzadowych, Ortopedii i Neuroortopedii 19. O. Urologii 20. Szpitalny Odzial Ratunkowy 21. O. Neonatologii 22. O. Ginekologii i Polcznictwa 23. Blok Operacyjny (pielegniarki instrumentariuszki) 24. Blok Operacyjny {pielegniarki anestezjologiczne) Poradnie: 1. Poradnia Chirurgii Og6lnej 2. Poradnia Ortopedii ineuroortopedii 3. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu 4. Poradnia Proktologiczna 5. Poradni Oparzen 6. Poradnia Chirurgii Plastycznej 7. Poradnia Chirurgii Szczekowo - Twarzowej 8. Poradnia Dennatologii, 9. Poradnia Ginekologiczno - Poloznlcza 10. Poradnia Rehabilitacji 11. Poradnia Hematologii 12. Poradnia Kardiologii 13. Poradnia Toksykologii 14. Poradnia Okulistyki Nr sprawy SIK /

19 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczea zdrowotnych przez piel~gniarki (piel~gniarzy), polozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka z 0.0., Krakow, os. Zlotei Jesieni I 15. Poradnia Otolaryngo!ogii 16. Poradnia Neurologii 17. Poradnia Stwardnienia Rozsianego 18. Poradnia Urologii 19. Poradnia Onkologii Klinicznej 20. Poradnia Neonatologiczna Pozostale kom6rki: 1. Punkt Pobierania Materialu w Zakladzie Diagnostyki Laboratoryinej 2. BankKrwi 3. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 4. Zaklad Diagnostyki Obrazowej SzpitaJ Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Nr sprawy SIK /

20 Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (polcznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka z 0.0., Krakow, os. Zlotei Jesieni 1 Wykaz uprawnieii i czynuoscl wchedzacyeh w skjad wykonania Swiadczenia zdrowotnego. ZalaJ:cznik nr 4 ZAKRES CZYNNOSCI PIELIJGNIARKI STANOWISKO PODLEGLOSC PRACY: oddzial szpitalny Szpitala Specjalistycznego SLUZBOW A: Pielegnierka Oddzialowa, Ordynator 1. Pielegniarka odcinkowa sprawuje bezposrednia opieke nad przydzielonymi jej pacjentami. 2, Do obowiazkow pielegniarki odcinkowej nalezy: 3. Wykonywanie czynnosci koniecznych z punktu widzenia wlasciwego pielegnowania chorych, stosujac procedury i standardy w celu podniesienia jakosci uslug pielegniarskich. 4. Ciagla opieka, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeristwem pacjent6w, szczeg61nie ciezko chorych i dzieci oraz bezzwloczne zglaszanie sie na kazde wezwanie chorego. 5. Udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i psychicznych ciezko chorych. 6. Udzial w wizycie lekarskiej, skladanie sprawozdaii 0 stanie i zachowaniu sie chorych, pomoe przy badaniaeh oraz potwierdzenie otrzymanyeh polecen w prowadzonej dokumentacji pielegniarskiej. 7. Seisle wykonywanie otrzymanyeh zlecen lekarskich wedlug obowiazujacych metod i zasad. 8. Sporzadzanie dokladnych sprawczdari w ksiazce mport6w pielegniarskich. 9. przygotowanie chorego wg otrzymanych zlecen i obowiazujqcych zasad do zabieg6w opemcyjnych, baden diagnostycznych i innych zabieg6w. 10. Pobieranie na zlecenie lekarza material6w do baden analitycznych iinnych badan. 11. Wprowadzanie danych w system komputerowy z chwilq skomputeryzowania szpitala. 12. Pielegniarka odcinkowa jest obowiqzana: a. Bezzwlocznie powiadomic pielegniarke oddzialowa oraz lekarza dyzumego w razie: I. popelnienia pomylki przy podaniu leku lub wykonaniu zabiegu, 11. smiercl chorego, Ill. niemozliwosci wykonania zabiegu, IV. pogorszenia stanu zdrowia chorego, v. podejrzenia 0 chorobe zakazna, 13. Pielegniarka odcinkowa nie rna prawa udzielae informacji dotyczqcych rozpoznania i metod leczenia zarowno choremujak ijego rodzinie b iz innym chorym. l q.obowlazana jest do scislego wykonywania otrzymanych zlecen lekarskich wedlug obowi<tzuj~cych metod i zasad odnotowywania ich \rykonania zgodnie z ustaw~ 0 zawodzie piel~gniarki i poiornej. 15. Piel~gniarka odcinkowa obowi'l_zana jest czuwac, aby odwiedziny pacjent6w odbywaty si~ zgodnie z regularninern osob odwiedzaj'lcych chorych w szpitalu. 16. Piel~gniarka odcinkowa jest odpowiedzialna za wlasciwe uzytkowanie i wykorzystanie sprz~tu szpitalnego i bielizny ka.zdym zagini~ciu, zniszczeniu lub uszkodzeniu powierzonego jej przedmiotu powiona powiadomic piel~gniark~ oddzialow~. 18. Piel~gniarka odcinkowa jest zobowi 3113 do szerzenia oswiaty zdrowotnej w rornych fonnach. 19. Piel~gniarka odcinkowa \rykonuje takze inne zadania zlecone przez kierownictwo, a nie obj~te niniej szym zakresem ezynnosci. Szpitai Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Nr sprawy SlK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej euro Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-5/2011 Kraków, 20.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 193 000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne (położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych;

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Udzielajacy zamowienie:

Udzielajacy zamowienie: Szczegolowe warunki konkursu na udzielanie swiadczen zdrowotnych polegajaeych na wykonywaniu badafi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w Samodzielnym Gminnym Zakladzie Podstawowej Opieki

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

SZCZEG 6I.OWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEG 6I.OWE WARUNKI KONKURSU Krak6w, dnia 15.12.2011 r. SZCZEG 6I.OWE WARUNKI KONKURSU I. Uwagi og6lne 1. Postqpowanie konkursowe prowadzone jest na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno6ci leczniczej

Bardziej szczegółowo

Nl 1Gr (la. Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego. I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich

Nl 1Gr (la. Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego. I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego Nl 1Gr (la z dnia I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich Na podstawie art.15 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 1 Szezegolowe warunki konkursu ofert

Zalacznik nr 1 Szezegolowe warunki konkursu ofert Zalacznik nr 1 Szezegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy dla paejentow Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem Nr KRS: 0000010609 nr w rej. ZOZ 000000006062 swiadczeri

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne leczenie szpitalne w SP ZOZ w Kraśniku przez osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej: Europejskle Program Rl!glonalny we IllW(JOZ1WO SWII;lOKIlZYSKll nowoczesna 5zkoh zawodowa nowoczesny region Unla Europejska EuropejsklFundusz Spotl!any Projekl wsp6hinansowny przez Uni~ EuropejskC\wramach

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez osoby legitymujace się nabyciem fachowych kwalifikacji, w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Gliwice: Sukcesywna dostawa pojemnikow medycznych i termometrow dla Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Sktodowskiej Curie, Oddziat w Gliwicach. Numer ogloszenia: 231748-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Szpital Powiatowy w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

MINISTER SKARBU PANSTWA

MINISTER SKARBU PANSTWA BARDZO PILNE MINISTER SKARBU PANSTWA DPR-LP-0240-1/l1 (DPR/6267/l1) Warszawa, dnia 25 maja 2011 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departarnent Rady Ministr6w RM-IIO-52-11 2011-05-26 CZLONKOWIE RADY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 425-12-28 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 NIP: 677-17-03-375 e-mail:

Bardziej szczegółowo

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie szpitalne podstawowa opieka zdrowotna w SP ZOZ w Kraśniku przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA DSP. 1132/1/3/2012 OGŁOSZENIE NR 3/2012 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 06 marca 2012r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne (położnych), ratowników medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w

Bardziej szczegółowo

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne i rentgenodiagnostyka w Szpitalu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia r. 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 28.02.2014 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP Organizator Konkursu/ Udzielający Zamówienie : Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.: oraz Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 REGON 180954820,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o szacunkowej wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o szacunkowej wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o szacunkowej wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 193.000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30 Numer sprawy: 7/2013 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 425-12-28 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 NIP: 677-17-03-375 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

2012 r. w Zakopanem, pomiedzy:

2012 r. w Zakopanem, pomiedzy: Wzor Umowy nr 12012 Zalacznik nr 7 do Szczegolowych warunkow konkursu na udzielanie swiadczeri opieki zdrowotnej przez lekarzy w karetce transportowej w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa ChalubiIiskiego

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 2/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1 Zasady ogólne 1. Regulamin przeprowadzenia Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 166 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 14 lipca 2008 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

w zakresie: 1. Opieki lekarskiej. 2. Dyżurów lekarskich.

w zakresie: 1. Opieki lekarskiej. 2. Dyżurów lekarskich. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej i Leczenia Bólu wraz z opieką nad pacjentami przebywającymi

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo