Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii"

Transkrypt

1 /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych warunki konkursu ofert przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka z o. o. Nr KRS: , nr w rej. Podmiotow wykonujacych dzialalnosc leeznicza Postepowanie konkursowe prowadzone bedzie w oparciu 0 przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 0 dzlalalnosci leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654), zwanej dalej Ustawa oraz art. 146 ust. 1, , 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz z pozn.zm.), wlasciwe Rozporzadzenia Ministra Zdrowia oraz w oparciu 0 wewnetrzne przepisy prawne Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0., zwanego dalej Udzielaiacym zam6wienie. Udzielajacy zam6wienie spelnia warunki okreslone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieii publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pozn.zm.), Udzielajacy zamowienie: sp. z 0.0. w imieniu kterego wystepuje: Dzial Sprzedaiy i Kontraktowania Adres: Krakow, os. Zlotej Jesieni 1 tel. (12) , fax. (12) ; REGON: ; NIP: ; KRS: Adres intemetowy: ROZDZIALI. I 1. Przedmiotem konkursu jest zlecenie przez Szpital udzielania swiadczen opieki zdrowotnej zabezpieczajace funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0. w Osrodku Terapii Hiperbarycznej w godzinach czasu pracy Osrodka Terapii Hiperbarycznej przez: a)lekarzy b)pielf(gniarki 2. Celem postepowania jest zapewruerue wlasciwej obsady lekarskiej i pielegniarskiej dla sprawowania opieki medycznej w Komorze Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z Do konkursu moga przystapic podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy 0 dzialalnosci leczniczej, posiadajace doswiadczenie i wiedze pozwalajace na wykonywanie tych swiadczen zgodnie ze Szczegolowymi warunkami i podpisana umowa, ROZDZIAL II. Nr sprawy SIK /2013 1

2 Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp61ka z 0.0., Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 I. Swiadczenia zdrowotne udzielane beda w Osrodku Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0., Os. Zlotej Jesieni 1 przez lekarzy i pielegniarki, ktorzy spelniaja warunki dopuszczajace do pracy w Komorze Hiperbarycznej. 2. Przewidywana ilosc wezwan do udzielania swiadczen zdrowotnych w miesiacu okresla zalacznik nr 5 do niniejszych warunkow, 3. Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci godzin w zaleznosci od faktycznego zapotrzebowania. 4. Lekarz udzielajacy swiadczen w Komorze Hiperbarycznej powinien spelniac nastepujace wymagania: -lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii lub -lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej posiadajacy ukonczony kurs medycyny hiperbarycznej zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej (ECHM) 5. Pielegniarka udzielaiaca swiadczen w Komorze Hiperbarycznej powinna spelniac nastepujace wymagania; -posiadac. specjalizacje z anestezjologii i intensywnej opieki lub kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki lub dwuletnie doswiadczenie w pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz -szkolenie w zakresie medycyny nurkowej i hiperbarycznej -kurs medycyny nurkowej -kurs medycyny hiperbarycznej zgodnie z ECHM -szkolenie w osrodku hiperbarycznym zgodnie z ECHM 6. Szczegolowy wykaz swiadczen zdrowotnych lekarzy ustala sie w oparciu 0 "wykaz uprawnien i czynnosci wchodzacych w sklad wykonywania swiadczen zdrowotnych przez lekarzy"- za1llcznik nr 4a do nin. warunk6w. 7. Szczegolowy wykaz swiadczen zdrowotnych pielegniarek ustala sie w oparciu 0.wykaz uprawnieit i czynnosci wchodzacych w sklad wykonywania swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki'<zalaezmk nr 4b do nin. warunk6w. 8. Szacunkowe ilosci wezwan do udzielania swiadczen okresla zalacznik nr Ilosc wezwan do udzielania swiadczen zdrowotnych - moze sie zwiekszyc lub zmniejszyc z inicjatywy szpitala bllpz za jego zgoda, w zaleznosci od zapotrzebowania. 10. Przyjmujacy zamowienie zobowiazany bedzie do udzielania swiadczen opieki zdrowotnej na rzecz wszystkich pacjentow Szpitala Osoby kierowane przez Przyjmujacego zam6wienie do udzielania m-iadczeit w zakresie objetym postepowanlem, zwiazane jednoczesnie ze Szpitalem umowll 0 prace muszll miee zarejestrowana dzialalno c gospodarcza. W przeciwnym wypadku osoby te nie zostana dopuszczone do udzielania wiadczeit w Szpitalu. 12. Szpital nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.. Przyjmujllcy zam6wienie obowil\zany jest zlozye ofert", na wszystkie zespoly. 13. Przyjmujllcy zam6wienie realizujllc zlecenie przedstawia list", osob proponowanych do realizacji zlecenia, ktorej wz6r stanowi za1llcznik nr 3 do nino warunkow. 14. Do organizacji udzielania swiadczeit zdrowotnych obj",tych post~powaniem stosowane b",dll '" 2

3 Hiperbarycznej w Szpitalu SpecjaJistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z 0.0., Krakow, os. Zlotei Jesieni 1 wewnetrzne przepisy obowiazujace w Szpitalu, w tym w szczegolnosci Statut i Regulamin Organizacyjny. Przyjmujacy zam6wienie ma obowiazek poinformowania os6b wykonujacych swiadczenia 0 przepisach obowiazujacych w Szpitalu. 15. Przyjmujacy zam6wienie jest odpowiedzialny za zabezpieczenie os6b udzielajacych swiadczen zdrowotnych w Szpitalu w odziez robocza i obuwie robocze. 16. Szpital moze zlecic udzielanie swiadczen zdrowotnych takze na rzecz innego podmiotu niz Szpital. 17. Szpital umozliwi przyjmujacemu zam6wienie korzystanie z szatni pracowniczej przydzielajac zamykane szafki, w kt6rych osoby wykonujace swiadczenia zdrowotne w Szpitalu beda mogly przechowywac odziez i obuwie. 18. Niniejsze warunki stanowic beda integralna czl<seumowy podpisanej z wybranym Wykonawca, 19. Szczegolowe warunki udzielania swiadczen oraz inne sprawy nieopisane w niniejszej specyfikacji beda zawarte w podpisanej z wykonawca, umowie, kt6rej projekt stanowi zablcznik nr 8, a kt6rej akceptacjajest warunkiem udzialu w niniejszym postepowaniu, 1. Umowa zostanie zawarta na czas okreslony, od dnia podpisania do r, 2. Terrnin rozpoczecia udzielania swiadczen zdrowotnych ustala sie na dzien: zawarcia umowy. ROZDZIAL IV. 1. Oferta musi bye zlozona w trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: b. dokladny adres Oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), c. numer sprawy: SIK /2013 d. napis okreslajacy przedmiot postepowania konkursowego, e. napis: "Nie otwierae przed dniem roku, godziolll0:30" lterminotwarciaofertl. 2. Pierwsza strona oferty winna zawierac: a. laczna liczbe stron oferty, b. spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacy wykaz zlozonych dokument6w z podaniem numeru strony, na kt6rej dany dokument sie znajduje. Oferta musi zawierae: 1. Wypelniony i podpisany formularz ofertowy - za1llczoik Dr 1; 2. Oswiadczenie Oferenta 0 zapoznaniu sie z trescia ogloszenia i umowy - za1llcznik Dr 2; 3. Oswiadczenie oferenta 0 posiadaniu wykwalifikowanego personelu zdolnego udzielania swiadczen zdrowotnych bedacych przedmiotem niniejszego postepowania - za1llczoik nr 6; 4. Dane osoby pelniacej funkcje kierownika do spraw medycznych (lecznictwa) Oferenta - za1llczoik Dr 7; 5. Informacje 0 Oferencie, tj.: a) Odpis z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sadowego podmiotu, poswiadczajace, ze oferent jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, udzielajac swiadczen opieki zdrowotnej w zakresie objetym przedmiotem konkursu. Z dokument6w tych ma wynikac takze, ze osoby podpisuiace oferte lub udzielajace pelnomocnictw Sll upowa:i:nione do skladania oswiadczefl woli w imieniu Oferenta Aktualny wypis z Rejestru podmiot6w wykonujllcych dzialalnosc leczniczlb b) Decyzjl< 0 nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej ("NIP") ofaz numeru "REGON". Szpital SpecjaJistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie 3

4 - ---_ Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii Krakow, os. Zlotej Jesieni 1 c) Potwierdzenie zawarcia wymaganej przez przepisy umowy obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przyjmujacego zam6wienie, za szkody wyrzadzone przez dzialania lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej alba oswiadczenie, ze przed rozpoczeciem wykonywania badari, taka polise dostarczy i bedzie jij_utrzymywal przez caly okres trwania umowy. 6. Zaakceptowany projekt umowy, stanowiacy Za1llcznik Dr 8 do Szczegolowych warunk6w. Akceptacja projektu umowy moze sie odbyc alba poprzez podpisanie kazdej strony umowy albo poprzez zlozenie pisernnego oswiadczenia 0 "akceptacji projektu umowy"; 7. Wszystkie strony oferty i zalaczniki, musza bye podpisane lub parafowane przez Oferenta lub jego pelnomocnika. Podpisy i parafy maja bye tak skladane, zeby wiadomo bylo, do kogo naleza, 8. Wszystkie zalaczone do nin. oferty dokumenty, 0 kt6rych mowa w tym rozdziale w pkt 5a do 5b musza zawierac dane aktualne na dzien skladania oferty. Wszystkie wymagane dokumenty nalezy zlozyc w formie oryginal6w alba kserokopii poswiadczonych na kazdej stronie kserokopii za zgodnosc z oryginalem przez Oferenta lub osobe uprawniona do jego reprezentacji. 9. Jezeli oferte podpisuje pelnomocnik do oferty nalezy zalaczyc pelnomocnictwo. 10. Komisja konkursowa wzywa oferent6w, kt6rzy w okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych w nin. rozdziale oswiadczeri lub dokument6w lub kt6rzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo, kt6rzy zlozyli oswiadczenia i dokumenty, zawierajace bledy lub kt6rzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia oferta podlega odrzuceniu albo Prezes Zarzadu Spolki skorzystal z prawa odwolania konkursu. Zlozone na wezwanie Komisji oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac spelnianie przez Oferenta warunk6w udzialu w konkursie oraz spelnianie przez Oferenta wymagari okreslonych przez Szpital, nie pozniej niz w dniu, w kt6rym uplynal termin skladania ofert. II. Komisja moze takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwac oferenta do zlozenia wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokument6w, 0 kt6rych mowa w tym rozdziale. 1. Cena przedmiotu zam6wienia winna bye wyrazona w zlotych polskich (PLN). 2. Cene nalezy podac na druku (formularzu ofertowym), kt6rego wz6r stanowi zalllczdik Dr 1 do Szczegolowych warunk6w konkursu. 3. Cena powinna zawierac wszystkie koszty zwiazane z prawidlowij_realizacjij_ przedmiotu zam6wienia i powinna obejmowae koszty wykonania calosci zam6wienia, w tym koszty ubezpieczenia Cena winna bye cenij_kompletnij_ i ostittecznij_- uwzgll;dniajij_cij_wszelkie rabaty i dodatkowe koszty. Komisja konkursowa dokona wyborn w oparciu 0 nastl;pujij_cekryteria a. W ramach ka:l:dej oferty oceniane bl;dij_zespoly i por6wnywane z takimi samymi Zespolami z innych ofert. b. W pierwszej kolejnosci Zamawiajij_cy dokona wyborn Zespolu, dla kt6rego oferent zaproponowal najnizszij_cenl; wsr6d takich samych Zespol6w. C. Zamawiajij_cy dokona wyborn tych ofert, w kt6rych Zesp61 (Zespoly) osil4_gnl;lynajnizszij_cenl; 2. Do oceny ofert zostanie zastosowane nasti;pujij_cekryterium oceny: '" " 4

5 Krak6w, os. Zlotej Jesieni I Icena Kryterium Ranga 100% 3. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, kt6rej cena w danym pakiecie bedzie najnizsza. ROZDZIAL VII. I. Szpital bedzie dokonywac zaplaty za zrealizowane w danym miesiacu swiadczenia zdrowotne na podstawie prawidlowo wystawionej przez Przyjmujacego zam6wienie faktury w tenninie 21 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawa uznania faktury bedzie potwierdzenie wykonanych swiadczen zdrowotnych przez Dyrektora ds. Pielegniarstwa i Jakosci lub osobe przez niego upowazniona, stanowiacy zalacznik do faktury. Zaplata bedzie dokonywana na wskazany przez Przyjmujacego zam6wienie rachunek bankowy. 2. Miesieczne wynagrodzenie z tytulu udzielonych swiadczen zdrowotnych stanowic bedzie: - iloczyn zrealizowanych wezwan lekarza z wejsciem do komory lub bez wejscia do komory oraz stawki zajedno wezwanie okreslonej w Za1llczniku nr 1 do niniejszych Warunk6w. - iloczyn zrealizowanych wezwan z wcjsciem pielegniarki do komory oraz stawki za jedno wezwanie okreslonej w Za1llczniku nr 1 do niniejszych Warunk6w. 3. W przypadku urzedowych zmian stawek podatku strony umowy dopuszczaja mozliwosc zmiany cen w przedmiocie stawki podatku VAT. Zmiana stawki VAT nastepuje z mocy prawa. I. Oferte nalezy zlozyc w zamknietej kopercie w fonnie pisemnej pod rygorem niewaznosci, wraz z adnotacja "Konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie przez lekarzy i pielegniarki w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z 0.0." - nr sprawy SIK /2013 oraz pieczecia Oferenta. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim. 2. Oferty nalezy skladac na Dzienniku Podawczym Szpitala (I pietro) lub nadac w formic przesylki pocztowej. Tennin skladania ofert uplywa W dniu r., 0 godzinie 10:30. Dotyczy to zar6wno ofert zlozonych na Dzienniku Podawczym Szpitala, jak i ofert nadanych w fonnie przesylki pocztowej. 0 terminie wplyniecia oferty decyduje data wplywu na Dziennik Podawczy. 3. Oferty nadane jako przesylka pocztowa, kt6re wplyna po tenninie skladania ofert, jak rowniez oferty zlozone na Dzienniku Podawczym Szpitala po tenninie skladania ofert, zostana odrzucone. ROZDZIAL IX. 1. Otwarcie ofert nastapi w pokoju 67 (Dzial Sprzedazy i Kontraktowania) w dniu r., o godzinie 11:00 w siedzibie Szpitala. 2. Otwarcie ofert odbedzie sie w obecnosci wszystkich przybylych Oferent6w, kt6rzy beda mogli uczestniczyc w czesci jawnej konkersu. " 5

6 Krakow, os. Zlotej Jesieni 1 3. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od daty skladania ofert. ROZDZIALX. 1. Ogloszenie 0 rozstrzygnieciu konkursu ofert zostanie unueszczone na tabjicy ogloszen i stronie intemetowej Szpitala. 2. Konkurs zostanie rozstrzygniety najpozruej w terminie do 14 dni od daty, w kt6rej uplywa termin skladania ofert. ROZDZIALXI 1. Konkurs przeprowadza Komisja powolana przez Prezesa Zarzadu Szpitaia Specjaiistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z Komisja konkursowa, majac na celu rozstrzygniecie konkursu ofert, dokonuje nastepujacych czynnosci: a. Stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu oraz liczbe otrzymanych ofert. b. Otwiera koperty z ofertarni. c. Ustala, kt6re z ofert spelniaja warunki okreslone w Rozdziale IV niniejszych Warunk6w. d. Odrzuca oferty nieodpowiadajace warunkom okreslonym w Rozdziale IV niniejszych Warunk6w lub: - zgloszone po wyznaczonym terminie, - zawierajaca nieprawdziwe informacje, - jezeli oferent nie okreslil proponowanego wynagrodzenia tytulem udzielania swiadczen zdrowotnych badz przekroczyl okreslone maksymalne rruesieczne wynagrodzenie tytulem udzielania swiadczen zdrowotnych - jezeli zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zarn6wienia, - jezeli oferent lub oferta nie spelniaja wymaganych warunk6w okreslonych w przepisach prawa oraz warunk6w okreslonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3, - zlozona przez swiadczeniodawce, z kt6rym zostala rozwiazana przez Malopolski Oddzial Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia umowa 0 udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie objetym niniejszym postepowaniem. e. Oglasza Oferentom, kt6re z ofert spelniaja warunki okreslone w Rozdziale IV niniejszych Warunk6w, a kt6re zostaly odrzucone. f. Przyjmie do protokolu wyjasnienia i oswiadczenia zgloszone przez Oferent6w. g. Wybiera najkorzystniejsza oferte albo nie przyjmuje zadnej z ofert. 3. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknietych bez udzialu Oferent6w, z wyjatkiem czynnosci okreslonych w ust. 2 lit. a, b i f. 4. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporzadza protokol, kt6ry powinien zawierac: a. Oznaczenie miejsca iczasu konkursu. b. Imiona i nazwiska czlonkow komisji konkursowej oraz przedstawiciela samorzadu zawodu medycznego, jezeli uczestniczy w pracach komisji. c. Liczbe zgloszonych ofert. d. Wskazanie ofert odpowiadajacych warunkom okreslonym w Rozdziale IV powyzszych Warunk6w. e. Wskazanie ofert nieodpowiadajacych warunkom okreslonym w Rozdziale IV powyzszych Warunk6w lub zgloszonym po terminie (wraz z uzasadnieniem). '" 6 Nr sprawy SIK /2013

7 Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka Z 0.0., Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 f. Wyjasnienia i oswiadczenia Oferentow, g. Wskazanie najkorzystniejszej dla Szpitala oferty alba stwierdzenie, ze zadna z ofert nie zostala przyjeta (wraz z uzasadnieniem). h. Ewentualne odrebne stanowisko czlonka komisji konkursowej lub przedstawiciela samorzadu zawodu medycznego, jezeli uczestniczy w pracach komisji. 1. Wzmianke 0 odczytaniu protokolu. j. Podpisy czlonkow komisji i przedstawiciela samorzadu zawodu medycznego, jezeli uczestniczy w pracach komisji. 5. Jezeli nie nastapilo uniewaznienie postepowania konkursowego, komisja oglasza 0 rozstrzygnieciu konkursu. 6. Konkurs zostanie rozstrzygniety w ciagu 14 dni od daty zlozenia ofert. Ogloszenie 0 rozstrzygnieciu konkursu zostanie umieszczone na stronie intemetowej Szpitala i na tablicy ogloszen w jego siedzibie. 7. Z chwila ogloszenia rozstrzygniecia postepowania konkursowego nastepuje jego zakonczenie i komisja u1egarozwiazaniu. 1. Prezes Zarzadu Szpitala uniewaznia postepowanie w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie swiadczen zdrowotnych bedacych przedmiotem niniejszego konkursu, gdy: 1) nie wplynela zadna oferta; 2) wplynela jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu, z zastrzezeniem pkt 2. 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora Szpital przeznaczyl na sfinansowanie swiadczen opieki zdrowotnej w postepowaniu; 5) nastapila istotna zmiana okolicznosci, powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub zawarcie umowy nie lezy w interesie ubezpieczonych, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec, 2. Jezeli w toku konkursu wplynela tylko jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu, komisja moze przyjac te oferte, gdy z okolicznosci wynika, ze na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wiecej ofert. ROZDZIAL XIII. Oferentom, ktorych interes prawny doznal w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysluguja srodki odwolawcze, Srodki odwolawcze nie przysluguja na niedokonanie wyboru Przyjmujacego zamowienie i uniewai:nienie postepowania konkursowego. 2. W toku postepowania konkursowego, do czasu jego zakonczenia, oferent moze zlozyc do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci. 3. Do czasu rozpatrzenia protestu postepowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba ze z tresci protestu wynika, i:e jest on oczywiscie bezzasadny. 4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w cittgu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisernnej odpowiedzi skladajllcemuprotest. Nieuwzgl"dnienie protestu wymaga uzasadnienia. 5. Protest zlozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 6. Informacje 0 wniesieniu protestu i jego rozstrzygnil<ciuurnieszcza sil<na tablicy ogloszen oraz na stronie intemetowej Szpitala. 7.. W przypadku uwzgll<dnieniaprotestu, K;ornisjapowtarza zaskarzonll czynnosc. Nr sprawy SIK /2013 7

8 Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 8. Oferent bioracy udzial: w postepowaniu konkursowyrn moze wniesc do Prezesa Zarzadu Udzielajacego zamowienie, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0 wyniku konkursu, odwolanie dotyczace rozstrzygniecia konkursu ofert. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 9. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie umowy na udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej. ROZDZIAL XIV. 1. Udzielajacy zamowienie zawrera umowe na udzielanie swiadczen zdrowotnych z Oferentem, ktorego oferta zostal:a wybrana przez komisje konkursowajako najkorzystniejsza w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygniecia konkursu ofert. 2. Projekt umowy na udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne stanowi za1llcznik nr 8 do Szczegolowych warunkow konkursu ofert. ROZDZIALXV Zastrzega sie prawo oraz przesuniecia terminu rozstrzygniecia konkursu ofert bez podania przyczyn. 2. Zapytania do Szczegolowych warunkow konkursu ofert mozna skladac nie pozniej niz na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym na skladanie ofert. Data:. PREZESZARZADU '. 8

9 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Za1llcznik nr 1 do Szczegolowych warunk6w konkursu FORMULARZ OFERTOWY NAZWA OFERENTA ADRES OFERENTA ADRES DO KORESPONDENCJI NUMER TELEFONU NUMER FAKSU NIP REGON ADRES ( ) OSOBA DO KONTAKTU DANE TELEADRESOWE OSOBY DO KONTAKTU Uesli taka osoba zostala wyznaczona) NR TELEFONU NR FAKSU ADRES NR SPRAWY SIK /2013., Odpowiadajae na zaproszenie do wzieeia udzialu w konkursie ofert na udzielanie swiadczeii zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im, Ludwika Rydygiera w Krakowie sp61ka z 0.0., Krak6w, os, Zlotej Jesieni 1, oferujemy: 9

10 Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym irn. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z 0.0., Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 1a. Oferujemy wykonanie zam6wienia za cene: Lp. Oddzial Specjalnosc 1I0s(: os6b przewidywana cenaza Maksymalna udzielajacych ilose wezwait wezwanie miesieczna swiadczeri wartose zdrowotnych zam6wienia Komora Hiperbarycz na- 1 wezwanie z lekarz PLN wejsciem do komory Komara Hiperbarycz nft 2 wezwanie lekarz ,00PLN bez wejscia do kornory 3 Komara Hiperbarycz n. pielegniarka ,00PLN *Ilosc wejsc do komory na 1 sprezenie (pod pis upowaznionego przedstawiciela Oferenta) Osoba upowazniona do reprezentowania naszej finny w niniejszym postepowaniu jest",. Upowaznienie do reprezentacji wynika z nastepujacych dokument6w:...., kt6re dolaczamy do oferty.. Pieczec i podpis Oferenta Za1llcznik nr 2 do Szczegolowych warunk6w konkursu Szpital Specjalistyczny irn. Ludwika Rydygiera w Krakowie 10

11 Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 "Oswiadczenie Oferenta" Imiona. Nazwisko. (wypelnia osoba upowazniona do skladania oswiadczen woli w imieniu Oferenta) Nazwa Oferenta. Adres. Niniejszym, oswiadczam, ze: 1. Zapoznalem sie z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzezen. 2. Zlozona oferta pozostane zwiazany przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert. 3. Zapoznalem sie z warunkami przedstawionymi w projekcie umowy i przyjmuje je bez zastrzezen. 4. Zobowiazuje sie, (w imieniu Oferenta), w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora konkursu. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy, zobowiazuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0., kary w wysokosci 0,1% jednomlesiecznego wynagrodzenia obliczonego wedlug przedstawionej przeze mnie oferty cenowej na pierwszy pelny miesiac wykonania umowy. " Nr sprawy SIK

12 Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznyrn im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z 0.0., Krakow, os. Zlotei Jesieni 1 OSWIADCZENIE Za1llcznik nr 3 Oswiadczam, ze posiadam wykwalifikowany personelu zdolny do udzielania swiadczen zdrowotnych bedacych przedmiotem niniejszego postepowania, Lista osob majllcych udzielac swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0.0. Komorka Organizacyjna: OSRODEK TERAPII IDPERBARYCZNEJ-PIELF,;GNIARKI Lp. Imi\l i nazwisko Kwalifikacje Zgoda na udzielanie swiadczen w ramach umowy ze Szpitalem '.. podpis Oferenta podpis Dyrektor ds. Pielegniarstwa NT sprawy SIK /2013 i Jakosci 12

13 Szczegolowe warunki kookursu ofeli na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Kom6rka Organizacyjna: OSRODEK TERAPII HIPERBARYCZNEJ-LEKARZY Lp. Imie i nazwisko Kwalifikacje Zgoda na udzielanie wiadczen w ramach umowy ze Szpitalem,.\ podpis Oferenta podpis Dyrektor ds. Lecznitwa SZCZEGOtOWV ZAKRES CZYNNOSCI - lekarz w Osrodku HBO Za1llcznik nr 4a Szczeg610wy zakres ObowiltZk6w: 1. Badanie chorych i kwalifikacja medyczna paejenta do leczenia hiperbarycznego. 2. Odpowiedzialnosc za postepowarne kliniczne. i nadzorowanie leczenia tlenem hiperbarycznym (aspekty medyczne oraz bezpieczel'istwo dzia/al'i) 3. Zabezpieczenie pacjent6w w trakcie leczenia hiperbarycznego. 4. Opieka medyczna nad pacjentami wewn!l,trz komory w razie potrzeby, zawsze w razie koniecznosci spowodowanej zastosowaniem intensywnej opieki, zaleznle od ci~zkosci przypadku lub wymaganej specyficznej kontroli podczas procedur leczniczych 5. Zabezpieczanie sytuacji alarmowych w trakcie leczenia hiperbarycznego 6. Zapoznanie si~ oraz stosowanie do obowi!l,zuj!l,cych zasad i procedur Osrodka HBO (przepis6w BHP, pi pozarowych, instrukcji wewn~trznych ) 7. Staranne i rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjent6w obj~tych leczeniem hiperbarycznym Idokonywanie wpis6w poswiadczonych pieczatka i podpisem/. 13

14 Krakow, os. Zlotej Jesieni 1 8. Nadz6r nad sprzetem medycznym pomocniczym w komorze hiperbarycznej( np. respirator, puis oksymetr) oraz lekami pierwszej pomocy niezbednyrnl do zabezpieczenia alarmowych czy krytycznych pacjent6w oraz sytuacji 9. Prowadzenie postepowanla lekarskiego w zaleznosct od najczq$ciej spotykanych patologii podczas leczenia hiperbarycznego 10. Natychmiastowe i czynne reagowanie w sytuacjach zagro:tenia zycia 11. Opieka nad pacjentami podczas pobytu na terenie Osrodka HBO 12. Samodzielne i odpowiedzialne planowanie pracy 13. Natychmiastowe reagowanie i zglaszanie awarii i usterek Kierownikowi Osrodka oraz Zarza.dowi Szpitala 14. Przestrzeganie tajemnicy slu:tbowej 15. Przestrzeganie praw pacjenta. 16. Kulturalne i :tyczliwe traktowanie pacjent6w, ich rodzin oraz wsp6lpracownik6w. 17. Zawiadamianie Kierownika Medycznego 0 wszelkich wa:tniejszych wydarzeniach w Osrodku 0 wykroczeniach popelnionych zar6wno przez pracownik6w jak i chorych, 18. Nadz6r nad utrzymaniem w nale:tytym stanie sprzetu, aparatury medycznej znajduja.cych siq w Osrodku, i innych $rodk6w trwalych Za1llcznik nr 4b Wykaz uprawnien i czynno ci wchodzllcych w sklad wykonania wiadczenia zdrowotnego. SZCZEG6t.6wv ZAKRES CZVNNOSCI - pielegniarka w Osrodku HBO Szczeg6lowy zakres obowiltzk6w: 1. Wejscie do Osrodka Terapii Hiperbarycznej po uprzednim przebraniu si~ w odziez ze 100% bawe/ny oraz zmian~ obuwia na obuwie gumowe 2. Przestrzeganie zasad i procedur obowiil_zuja.cych na terenie osrodka [przepis6w BHP, p/pozarowych, instrukcji wewn~trznych ) 3. przygotowanie i kontrola sprzetu - glukometr, aparat do pomiaru CTK, ssak, aparat do pomiaru przezsk6rnej oksymetrii, respirator, pompy 4. Kontrola w6zka reanimacyjnego ; worek AMBU, zestaw do intubacji, leki. Odnotowanie w zeszycie - brak6w, usterek i czytelny podpis 5. Przyj~cie pacjenta w Osrdku HBO i przygotowanie do badania lekarskiego; zmiany opatrunku [ wedlug instrukcji -" sposoby zmiany opatr.l,lnk6w"),pomiar glikemii, CTK, oksymetrii przezsk6rnej oraz uzupelnienie wpisu w Ksia.zce 'Gabinetu Zabiegowego, Ksia.zce Pomiar6w Glikemii 6. DWUKROTNE sprawdzenie komory przed sesja.przy udziale operatora komory ["zasady bezpieczenstwa w komorze HBO") 7. przygotowanie pacjenta do terapii tlenem hiperbarycznym zgodnie z instrukcjil_ -" zasady bezpieczenstwa w komorze HBO" 8. POUCZENIE pacjent6w 0 sposobach wyr6wnywania cisnien ["instrukcja-sposoby wyr6wnywania cisnien w uszach") 9. Piel~gniarskie zabezpieczenie pacjent6w wewna.trz komory, sprawowanie specjalistycznej opieki w warunkach srodowiska hiperbarycznego 10. Natychmiastowe i czynne reagowanie w stanach zagrozenia zycil!" 1.1.0pieka nad pacjentami podczas pobytu na terenie Osrodka Terapii Hlperbarycznej 14

15 Krak6w, os. Zlotej_Jesieni Dokladne i staranne prowadzenie obowi~zuj~cej dokumentacji 13. Po zakoliczeniu sesji umye, zdezynfekowac, wyczyscic sprzet kt6ry byl uzywany [" instrukcja postepowanla z narzedziemi chirurgicznymi", "z trzonkiem i Iyzkami do laryngoskopu",.rnaskeml tlenowymi" Przeliczye uzywane ubrania bawelniane, wypelnic druk do pralni, przekazae ubrania do pralni 15. Uzupemie brakuj~cy.zuzyty material jednorazowy 16. W przypadku usterek, awarii, brak6w zglosic w tym samym dniu piel~gniarce koordynuiace] oraz wpisac do odpowiedniego zeszytu -.Awarle, usterki,braki" Za1llcznik nr 5 Lp. Oddzial Specjalnosc Hose os6b przewidywan cena udzielania Maksymalna udzielaiacych a uose swiadczen miesieczna swiadczen wezwari zdrowotnych za wartosc zdrowotnych I wezwanie zam6wienia Komora Hiperbarycz nakomory I wezwaniez lekarz wejsciem do I ,00PLN Komora Hiperbarycz na- 2 wezwanie lekarz bez wejscia I ,00PLN do komory Lp. Oddzial Specjalnosc Ilosc osob Przewidywan cena udzielania Maksymalna udzielajacy a jlosc swiedczen miesieczna ch wezwan z zdrowotnych za wartosc swiadczef wejsciem do 1 wejscie do zam6wienia zdrowotnyc komory" komory" h Komora I Hiperbarycz na pielegniarka I ,00PLN *Ilosc wejs6 do komory na 1 sprezenie ". 15

16 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Za1llcznik nr 6 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze posiadam wykwalifikowany personel zdolny do udzielania swiadczen zdrowotnych bedacych przedmiotem niniejszego postepowania, Podpis Oferenta 16

17 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Za1llcznik nr 7 do umowy Dane osoby lub organu kierujacego dzialalnoscia Oferenta Dane osoby odpowiedzialnej za sprawy medyczne (Iecznictwa) Oferenta Podpis Oferenta " 17

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Udzielajacy zamowienie:

Udzielajacy zamowienie: Szczegolowe warunki konkursu na udzielanie swiadczen zdrowotnych polegajaeych na wykonywaniu badafi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w Samodzielnym Gminnym Zakladzie Podstawowej Opieki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 1 Szezegolowe warunki konkursu ofert

Zalacznik nr 1 Szezegolowe warunki konkursu ofert Zalacznik nr 1 Szezegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy dla paejentow Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem Nr KRS: 0000010609 nr w rej. ZOZ 000000006062 swiadczeri

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 /2012 Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. I. Komisja konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych

Wzór Umowy Usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych ZAŁĄCZNIK NR 9 Wzór Umowy Usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr /U/ZP/2014 Zawarta dnia. roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej: Europejskle Program Rl!glonalny we IllW(JOZ1WO SWII;lOKIlZYSKll nowoczesna 5zkoh zawodowa nowoczesny region Unla Europejska EuropejsklFundusz Spotl!any Projekl wsp6hinansowny przez Uni~ EuropejskC\wramach

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 7 listopada 2011r. D-423-6(1)-AOS/G/-MH/2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: UMOWA na świadczenie zdrowotne nr ZP-4241- /16 do postępowania nr ZP-4240-3/16 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

udzielania świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ - udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa, nie więcej niż 120 h w miesiącu stawka za 1h

udzielania świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ - udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa, nie więcej niż 120 h w miesiącu stawka za 1h Postępowanie konkursowe 3/07/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie konkursowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w:

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w: .,, I Szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) , fax (12) ,

tel. sekr. (12) , fax (12) , Prezes Zarzadu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0.0. odpowiada na zapytania ofertowe : Pytanie nr 1 " Uprzejmie prosimy 0 wykreslenie postanowien ust3 ROZDZIALU III CZAS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza D-423-5 (1)-MH/11 Oświęcim, dnia 7.11.2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /D.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,

Bardziej szczegółowo

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez osoby legitymujace się nabyciem fachowych kwalifikacji, w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Świnoujściu w dniu... r. pomiędzy: Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Badań lekarskich na rzecz medycyny pracy 2. Badań psychologicznych na rzecz medycyny pracy Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj:

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj: OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2013 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 2.07.2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

Kraków, os. Złotej Jesieni 1

Kraków, os. Złotej Jesieni 1 Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzania badań echokardiograficznych serca oraz oceny 24 godzinnych zapisów EKG metodą holtera w Nr KRS: 0000352784, nr

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej

Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej Lublin, dnia 18.03.2015 WARUNKI KONKURSU OFERT KO/13/15 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej ZATWIERDZAM: UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM Wrocław 25.08.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

tel.: fax: /7

tel.: fax: /7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej w ramach Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w

Bardziej szczegółowo

Komunikat z 22 września 2010

Komunikat z 22 września 2010 Komunikat z 22 września 2010 Praktyczne i nformacje dla oferentów ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem. Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Z ZAKRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo