Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii"

Transkrypt

1 /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych warunki konkursu ofert przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spolka z o. o. Nr KRS: , nr w rej. Podmiotow wykonujacych dzialalnosc leeznicza Postepowanie konkursowe prowadzone bedzie w oparciu 0 przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 0 dzlalalnosci leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654), zwanej dalej Ustawa oraz art. 146 ust. 1, , 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz z pozn.zm.), wlasciwe Rozporzadzenia Ministra Zdrowia oraz w oparciu 0 wewnetrzne przepisy prawne Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0., zwanego dalej Udzielaiacym zam6wienie. Udzielajacy zam6wienie spelnia warunki okreslone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieii publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pozn.zm.), Udzielajacy zamowienie: sp. z 0.0. w imieniu kterego wystepuje: Dzial Sprzedaiy i Kontraktowania Adres: Krakow, os. Zlotej Jesieni 1 tel. (12) , fax. (12) ; REGON: ; NIP: ; KRS: Adres intemetowy: ROZDZIALI. I 1. Przedmiotem konkursu jest zlecenie przez Szpital udzielania swiadczen opieki zdrowotnej zabezpieczajace funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0. w Osrodku Terapii Hiperbarycznej w godzinach czasu pracy Osrodka Terapii Hiperbarycznej przez: a)lekarzy b)pielf(gniarki 2. Celem postepowania jest zapewruerue wlasciwej obsady lekarskiej i pielegniarskiej dla sprawowania opieki medycznej w Komorze Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z Do konkursu moga przystapic podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy 0 dzialalnosci leczniczej, posiadajace doswiadczenie i wiedze pozwalajace na wykonywanie tych swiadczen zgodnie ze Szczegolowymi warunkami i podpisana umowa, ROZDZIAL II. Nr sprawy SIK /2013 1

2 Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp61ka z 0.0., Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 I. Swiadczenia zdrowotne udzielane beda w Osrodku Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0., Os. Zlotej Jesieni 1 przez lekarzy i pielegniarki, ktorzy spelniaja warunki dopuszczajace do pracy w Komorze Hiperbarycznej. 2. Przewidywana ilosc wezwan do udzielania swiadczen zdrowotnych w miesiacu okresla zalacznik nr 5 do niniejszych warunkow, 3. Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci godzin w zaleznosci od faktycznego zapotrzebowania. 4. Lekarz udzielajacy swiadczen w Komorze Hiperbarycznej powinien spelniac nastepujace wymagania: -lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii lub -lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej posiadajacy ukonczony kurs medycyny hiperbarycznej zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny Hiperbarycznej (ECHM) 5. Pielegniarka udzielaiaca swiadczen w Komorze Hiperbarycznej powinna spelniac nastepujace wymagania; -posiadac. specjalizacje z anestezjologii i intensywnej opieki lub kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki lub dwuletnie doswiadczenie w pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz -szkolenie w zakresie medycyny nurkowej i hiperbarycznej -kurs medycyny nurkowej -kurs medycyny hiperbarycznej zgodnie z ECHM -szkolenie w osrodku hiperbarycznym zgodnie z ECHM 6. Szczegolowy wykaz swiadczen zdrowotnych lekarzy ustala sie w oparciu 0 "wykaz uprawnien i czynnosci wchodzacych w sklad wykonywania swiadczen zdrowotnych przez lekarzy"- za1llcznik nr 4a do nin. warunk6w. 7. Szczegolowy wykaz swiadczen zdrowotnych pielegniarek ustala sie w oparciu 0.wykaz uprawnieit i czynnosci wchodzacych w sklad wykonywania swiadczen zdrowotnych przez pielegniarki'<zalaezmk nr 4b do nin. warunk6w. 8. Szacunkowe ilosci wezwan do udzielania swiadczen okresla zalacznik nr Ilosc wezwan do udzielania swiadczen zdrowotnych - moze sie zwiekszyc lub zmniejszyc z inicjatywy szpitala bllpz za jego zgoda, w zaleznosci od zapotrzebowania. 10. Przyjmujacy zamowienie zobowiazany bedzie do udzielania swiadczen opieki zdrowotnej na rzecz wszystkich pacjentow Szpitala Osoby kierowane przez Przyjmujacego zam6wienie do udzielania m-iadczeit w zakresie objetym postepowanlem, zwiazane jednoczesnie ze Szpitalem umowll 0 prace muszll miee zarejestrowana dzialalno c gospodarcza. W przeciwnym wypadku osoby te nie zostana dopuszczone do udzielania wiadczeit w Szpitalu. 12. Szpital nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.. Przyjmujllcy zam6wienie obowil\zany jest zlozye ofert", na wszystkie zespoly. 13. Przyjmujllcy zam6wienie realizujllc zlecenie przedstawia list", osob proponowanych do realizacji zlecenia, ktorej wz6r stanowi za1llcznik nr 3 do nino warunkow. 14. Do organizacji udzielania swiadczeit zdrowotnych obj",tych post~powaniem stosowane b",dll '" 2

3 Hiperbarycznej w Szpitalu SpecjaJistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z 0.0., Krakow, os. Zlotei Jesieni 1 wewnetrzne przepisy obowiazujace w Szpitalu, w tym w szczegolnosci Statut i Regulamin Organizacyjny. Przyjmujacy zam6wienie ma obowiazek poinformowania os6b wykonujacych swiadczenia 0 przepisach obowiazujacych w Szpitalu. 15. Przyjmujacy zam6wienie jest odpowiedzialny za zabezpieczenie os6b udzielajacych swiadczen zdrowotnych w Szpitalu w odziez robocza i obuwie robocze. 16. Szpital moze zlecic udzielanie swiadczen zdrowotnych takze na rzecz innego podmiotu niz Szpital. 17. Szpital umozliwi przyjmujacemu zam6wienie korzystanie z szatni pracowniczej przydzielajac zamykane szafki, w kt6rych osoby wykonujace swiadczenia zdrowotne w Szpitalu beda mogly przechowywac odziez i obuwie. 18. Niniejsze warunki stanowic beda integralna czl<seumowy podpisanej z wybranym Wykonawca, 19. Szczegolowe warunki udzielania swiadczen oraz inne sprawy nieopisane w niniejszej specyfikacji beda zawarte w podpisanej z wykonawca, umowie, kt6rej projekt stanowi zablcznik nr 8, a kt6rej akceptacjajest warunkiem udzialu w niniejszym postepowaniu, 1. Umowa zostanie zawarta na czas okreslony, od dnia podpisania do r, 2. Terrnin rozpoczecia udzielania swiadczen zdrowotnych ustala sie na dzien: zawarcia umowy. ROZDZIAL IV. 1. Oferta musi bye zlozona w trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: b. dokladny adres Oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), c. numer sprawy: SIK /2013 d. napis okreslajacy przedmiot postepowania konkursowego, e. napis: "Nie otwierae przed dniem roku, godziolll0:30" lterminotwarciaofertl. 2. Pierwsza strona oferty winna zawierac: a. laczna liczbe stron oferty, b. spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacy wykaz zlozonych dokument6w z podaniem numeru strony, na kt6rej dany dokument sie znajduje. Oferta musi zawierae: 1. Wypelniony i podpisany formularz ofertowy - za1llczoik Dr 1; 2. Oswiadczenie Oferenta 0 zapoznaniu sie z trescia ogloszenia i umowy - za1llcznik Dr 2; 3. Oswiadczenie oferenta 0 posiadaniu wykwalifikowanego personelu zdolnego udzielania swiadczen zdrowotnych bedacych przedmiotem niniejszego postepowania - za1llczoik nr 6; 4. Dane osoby pelniacej funkcje kierownika do spraw medycznych (lecznictwa) Oferenta - za1llczoik Dr 7; 5. Informacje 0 Oferencie, tj.: a) Odpis z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sadowego podmiotu, poswiadczajace, ze oferent jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, udzielajac swiadczen opieki zdrowotnej w zakresie objetym przedmiotem konkursu. Z dokument6w tych ma wynikac takze, ze osoby podpisuiace oferte lub udzielajace pelnomocnictw Sll upowa:i:nione do skladania oswiadczefl woli w imieniu Oferenta Aktualny wypis z Rejestru podmiot6w wykonujllcych dzialalnosc leczniczlb b) Decyzjl< 0 nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej ("NIP") ofaz numeru "REGON". Szpital SpecjaJistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie 3

4 - ---_ Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii Krakow, os. Zlotej Jesieni 1 c) Potwierdzenie zawarcia wymaganej przez przepisy umowy obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przyjmujacego zam6wienie, za szkody wyrzadzone przez dzialania lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej alba oswiadczenie, ze przed rozpoczeciem wykonywania badari, taka polise dostarczy i bedzie jij_utrzymywal przez caly okres trwania umowy. 6. Zaakceptowany projekt umowy, stanowiacy Za1llcznik Dr 8 do Szczegolowych warunk6w. Akceptacja projektu umowy moze sie odbyc alba poprzez podpisanie kazdej strony umowy albo poprzez zlozenie pisernnego oswiadczenia 0 "akceptacji projektu umowy"; 7. Wszystkie strony oferty i zalaczniki, musza bye podpisane lub parafowane przez Oferenta lub jego pelnomocnika. Podpisy i parafy maja bye tak skladane, zeby wiadomo bylo, do kogo naleza, 8. Wszystkie zalaczone do nin. oferty dokumenty, 0 kt6rych mowa w tym rozdziale w pkt 5a do 5b musza zawierac dane aktualne na dzien skladania oferty. Wszystkie wymagane dokumenty nalezy zlozyc w formie oryginal6w alba kserokopii poswiadczonych na kazdej stronie kserokopii za zgodnosc z oryginalem przez Oferenta lub osobe uprawniona do jego reprezentacji. 9. Jezeli oferte podpisuje pelnomocnik do oferty nalezy zalaczyc pelnomocnictwo. 10. Komisja konkursowa wzywa oferent6w, kt6rzy w okreslonym terminie nie zlozyli wymaganych w nin. rozdziale oswiadczeri lub dokument6w lub kt6rzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo, kt6rzy zlozyli oswiadczenia i dokumenty, zawierajace bledy lub kt6rzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia oferta podlega odrzuceniu albo Prezes Zarzadu Spolki skorzystal z prawa odwolania konkursu. Zlozone na wezwanie Komisji oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac spelnianie przez Oferenta warunk6w udzialu w konkursie oraz spelnianie przez Oferenta wymagari okreslonych przez Szpital, nie pozniej niz w dniu, w kt6rym uplynal termin skladania ofert. II. Komisja moze takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwac oferenta do zlozenia wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokument6w, 0 kt6rych mowa w tym rozdziale. 1. Cena przedmiotu zam6wienia winna bye wyrazona w zlotych polskich (PLN). 2. Cene nalezy podac na druku (formularzu ofertowym), kt6rego wz6r stanowi zalllczdik Dr 1 do Szczegolowych warunk6w konkursu. 3. Cena powinna zawierac wszystkie koszty zwiazane z prawidlowij_realizacjij_ przedmiotu zam6wienia i powinna obejmowae koszty wykonania calosci zam6wienia, w tym koszty ubezpieczenia Cena winna bye cenij_kompletnij_ i ostittecznij_- uwzgll;dniajij_cij_wszelkie rabaty i dodatkowe koszty. Komisja konkursowa dokona wyborn w oparciu 0 nastl;pujij_cekryteria a. W ramach ka:l:dej oferty oceniane bl;dij_zespoly i por6wnywane z takimi samymi Zespolami z innych ofert. b. W pierwszej kolejnosci Zamawiajij_cy dokona wyborn Zespolu, dla kt6rego oferent zaproponowal najnizszij_cenl; wsr6d takich samych Zespol6w. C. Zamawiajij_cy dokona wyborn tych ofert, w kt6rych Zesp61 (Zespoly) osil4_gnl;lynajnizszij_cenl; 2. Do oceny ofert zostanie zastosowane nasti;pujij_cekryterium oceny: '" " 4

5 Krak6w, os. Zlotej Jesieni I Icena Kryterium Ranga 100% 3. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, kt6rej cena w danym pakiecie bedzie najnizsza. ROZDZIAL VII. I. Szpital bedzie dokonywac zaplaty za zrealizowane w danym miesiacu swiadczenia zdrowotne na podstawie prawidlowo wystawionej przez Przyjmujacego zam6wienie faktury w tenninie 21 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawa uznania faktury bedzie potwierdzenie wykonanych swiadczen zdrowotnych przez Dyrektora ds. Pielegniarstwa i Jakosci lub osobe przez niego upowazniona, stanowiacy zalacznik do faktury. Zaplata bedzie dokonywana na wskazany przez Przyjmujacego zam6wienie rachunek bankowy. 2. Miesieczne wynagrodzenie z tytulu udzielonych swiadczen zdrowotnych stanowic bedzie: - iloczyn zrealizowanych wezwan lekarza z wejsciem do komory lub bez wejscia do komory oraz stawki zajedno wezwanie okreslonej w Za1llczniku nr 1 do niniejszych Warunk6w. - iloczyn zrealizowanych wezwan z wcjsciem pielegniarki do komory oraz stawki za jedno wezwanie okreslonej w Za1llczniku nr 1 do niniejszych Warunk6w. 3. W przypadku urzedowych zmian stawek podatku strony umowy dopuszczaja mozliwosc zmiany cen w przedmiocie stawki podatku VAT. Zmiana stawki VAT nastepuje z mocy prawa. I. Oferte nalezy zlozyc w zamknietej kopercie w fonnie pisemnej pod rygorem niewaznosci, wraz z adnotacja "Konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie przez lekarzy i pielegniarki w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z 0.0." - nr sprawy SIK /2013 oraz pieczecia Oferenta. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim. 2. Oferty nalezy skladac na Dzienniku Podawczym Szpitala (I pietro) lub nadac w formic przesylki pocztowej. Tennin skladania ofert uplywa W dniu r., 0 godzinie 10:30. Dotyczy to zar6wno ofert zlozonych na Dzienniku Podawczym Szpitala, jak i ofert nadanych w fonnie przesylki pocztowej. 0 terminie wplyniecia oferty decyduje data wplywu na Dziennik Podawczy. 3. Oferty nadane jako przesylka pocztowa, kt6re wplyna po tenninie skladania ofert, jak rowniez oferty zlozone na Dzienniku Podawczym Szpitala po tenninie skladania ofert, zostana odrzucone. ROZDZIAL IX. 1. Otwarcie ofert nastapi w pokoju 67 (Dzial Sprzedazy i Kontraktowania) w dniu r., o godzinie 11:00 w siedzibie Szpitala. 2. Otwarcie ofert odbedzie sie w obecnosci wszystkich przybylych Oferent6w, kt6rzy beda mogli uczestniczyc w czesci jawnej konkersu. " 5

6 Krakow, os. Zlotej Jesieni 1 3. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od daty skladania ofert. ROZDZIALX. 1. Ogloszenie 0 rozstrzygnieciu konkursu ofert zostanie unueszczone na tabjicy ogloszen i stronie intemetowej Szpitala. 2. Konkurs zostanie rozstrzygniety najpozruej w terminie do 14 dni od daty, w kt6rej uplywa termin skladania ofert. ROZDZIALXI 1. Konkurs przeprowadza Komisja powolana przez Prezesa Zarzadu Szpitaia Specjaiistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z Komisja konkursowa, majac na celu rozstrzygniecie konkursu ofert, dokonuje nastepujacych czynnosci: a. Stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu oraz liczbe otrzymanych ofert. b. Otwiera koperty z ofertarni. c. Ustala, kt6re z ofert spelniaja warunki okreslone w Rozdziale IV niniejszych Warunk6w. d. Odrzuca oferty nieodpowiadajace warunkom okreslonym w Rozdziale IV niniejszych Warunk6w lub: - zgloszone po wyznaczonym terminie, - zawierajaca nieprawdziwe informacje, - jezeli oferent nie okreslil proponowanego wynagrodzenia tytulem udzielania swiadczen zdrowotnych badz przekroczyl okreslone maksymalne rruesieczne wynagrodzenie tytulem udzielania swiadczen zdrowotnych - jezeli zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zarn6wienia, - jezeli oferent lub oferta nie spelniaja wymaganych warunk6w okreslonych w przepisach prawa oraz warunk6w okreslonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3, - zlozona przez swiadczeniodawce, z kt6rym zostala rozwiazana przez Malopolski Oddzial Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia umowa 0 udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie objetym niniejszym postepowaniem. e. Oglasza Oferentom, kt6re z ofert spelniaja warunki okreslone w Rozdziale IV niniejszych Warunk6w, a kt6re zostaly odrzucone. f. Przyjmie do protokolu wyjasnienia i oswiadczenia zgloszone przez Oferent6w. g. Wybiera najkorzystniejsza oferte albo nie przyjmuje zadnej z ofert. 3. Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach zamknietych bez udzialu Oferent6w, z wyjatkiem czynnosci okreslonych w ust. 2 lit. a, b i f. 4. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporzadza protokol, kt6ry powinien zawierac: a. Oznaczenie miejsca iczasu konkursu. b. Imiona i nazwiska czlonkow komisji konkursowej oraz przedstawiciela samorzadu zawodu medycznego, jezeli uczestniczy w pracach komisji. c. Liczbe zgloszonych ofert. d. Wskazanie ofert odpowiadajacych warunkom okreslonym w Rozdziale IV powyzszych Warunk6w. e. Wskazanie ofert nieodpowiadajacych warunkom okreslonym w Rozdziale IV powyzszych Warunk6w lub zgloszonym po terminie (wraz z uzasadnieniem). '" 6 Nr sprawy SIK /2013

7 Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka Z 0.0., Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 f. Wyjasnienia i oswiadczenia Oferentow, g. Wskazanie najkorzystniejszej dla Szpitala oferty alba stwierdzenie, ze zadna z ofert nie zostala przyjeta (wraz z uzasadnieniem). h. Ewentualne odrebne stanowisko czlonka komisji konkursowej lub przedstawiciela samorzadu zawodu medycznego, jezeli uczestniczy w pracach komisji. 1. Wzmianke 0 odczytaniu protokolu. j. Podpisy czlonkow komisji i przedstawiciela samorzadu zawodu medycznego, jezeli uczestniczy w pracach komisji. 5. Jezeli nie nastapilo uniewaznienie postepowania konkursowego, komisja oglasza 0 rozstrzygnieciu konkursu. 6. Konkurs zostanie rozstrzygniety w ciagu 14 dni od daty zlozenia ofert. Ogloszenie 0 rozstrzygnieciu konkursu zostanie umieszczone na stronie intemetowej Szpitala i na tablicy ogloszen w jego siedzibie. 7. Z chwila ogloszenia rozstrzygniecia postepowania konkursowego nastepuje jego zakonczenie i komisja u1egarozwiazaniu. 1. Prezes Zarzadu Szpitala uniewaznia postepowanie w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie swiadczen zdrowotnych bedacych przedmiotem niniejszego konkursu, gdy: 1) nie wplynela zadna oferta; 2) wplynela jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu, z zastrzezeniem pkt 2. 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora Szpital przeznaczyl na sfinansowanie swiadczen opieki zdrowotnej w postepowaniu; 5) nastapila istotna zmiana okolicznosci, powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub zawarcie umowy nie lezy w interesie ubezpieczonych, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec, 2. Jezeli w toku konkursu wplynela tylko jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu, komisja moze przyjac te oferte, gdy z okolicznosci wynika, ze na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wiecej ofert. ROZDZIAL XIII. Oferentom, ktorych interes prawny doznal w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysluguja srodki odwolawcze, Srodki odwolawcze nie przysluguja na niedokonanie wyboru Przyjmujacego zamowienie i uniewai:nienie postepowania konkursowego. 2. W toku postepowania konkursowego, do czasu jego zakonczenia, oferent moze zlozyc do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci. 3. Do czasu rozpatrzenia protestu postepowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba ze z tresci protestu wynika, i:e jest on oczywiscie bezzasadny. 4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w cittgu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisernnej odpowiedzi skladajllcemuprotest. Nieuwzgl"dnienie protestu wymaga uzasadnienia. 5. Protest zlozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 6. Informacje 0 wniesieniu protestu i jego rozstrzygnil<ciuurnieszcza sil<na tablicy ogloszen oraz na stronie intemetowej Szpitala. 7.. W przypadku uwzgll<dnieniaprotestu, K;ornisjapowtarza zaskarzonll czynnosc. Nr sprawy SIK /2013 7

8 Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 8. Oferent bioracy udzial: w postepowaniu konkursowyrn moze wniesc do Prezesa Zarzadu Udzielajacego zamowienie, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0 wyniku konkursu, odwolanie dotyczace rozstrzygniecia konkursu ofert. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 9. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie umowy na udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej. ROZDZIAL XIV. 1. Udzielajacy zamowienie zawrera umowe na udzielanie swiadczen zdrowotnych z Oferentem, ktorego oferta zostal:a wybrana przez komisje konkursowajako najkorzystniejsza w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygniecia konkursu ofert. 2. Projekt umowy na udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne stanowi za1llcznik nr 8 do Szczegolowych warunkow konkursu ofert. ROZDZIALXV Zastrzega sie prawo oraz przesuniecia terminu rozstrzygniecia konkursu ofert bez podania przyczyn. 2. Zapytania do Szczegolowych warunkow konkursu ofert mozna skladac nie pozniej niz na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym na skladanie ofert. Data:. PREZESZARZADU '. 8

9 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Za1llcznik nr 1 do Szczegolowych warunk6w konkursu FORMULARZ OFERTOWY NAZWA OFERENTA ADRES OFERENTA ADRES DO KORESPONDENCJI NUMER TELEFONU NUMER FAKSU NIP REGON ADRES ( ) OSOBA DO KONTAKTU DANE TELEADRESOWE OSOBY DO KONTAKTU Uesli taka osoba zostala wyznaczona) NR TELEFONU NR FAKSU ADRES NR SPRAWY SIK /2013., Odpowiadajae na zaproszenie do wzieeia udzialu w konkursie ofert na udzielanie swiadczeii zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym im, Ludwika Rydygiera w Krakowie sp61ka z 0.0., Krak6w, os, Zlotej Jesieni 1, oferujemy: 9

10 Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznym irn. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z 0.0., Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 1a. Oferujemy wykonanie zam6wienia za cene: Lp. Oddzial Specjalnosc 1I0s(: os6b przewidywana cenaza Maksymalna udzielajacych ilose wezwait wezwanie miesieczna swiadczeri wartose zdrowotnych zam6wienia Komora Hiperbarycz na- 1 wezwanie z lekarz PLN wejsciem do komory Komara Hiperbarycz nft 2 wezwanie lekarz ,00PLN bez wejscia do kornory 3 Komara Hiperbarycz n. pielegniarka ,00PLN *Ilosc wejsc do komory na 1 sprezenie (pod pis upowaznionego przedstawiciela Oferenta) Osoba upowazniona do reprezentowania naszej finny w niniejszym postepowaniu jest",. Upowaznienie do reprezentacji wynika z nastepujacych dokument6w:...., kt6re dolaczamy do oferty.. Pieczec i podpis Oferenta Za1llcznik nr 2 do Szczegolowych warunk6w konkursu Szpital Specjalistyczny irn. Ludwika Rydygiera w Krakowie 10

11 Krak6w, os. Zlotei Jesieni 1 "Oswiadczenie Oferenta" Imiona. Nazwisko. (wypelnia osoba upowazniona do skladania oswiadczen woli w imieniu Oferenta) Nazwa Oferenta. Adres. Niniejszym, oswiadczam, ze: 1. Zapoznalem sie z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzezen. 2. Zlozona oferta pozostane zwiazany przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert. 3. Zapoznalem sie z warunkami przedstawionymi w projekcie umowy i przyjmuje je bez zastrzezen. 4. Zobowiazuje sie, (w imieniu Oferenta), w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora konkursu. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy, zobowiazuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0., kary w wysokosci 0,1% jednomlesiecznego wynagrodzenia obliczonego wedlug przedstawionej przeze mnie oferty cenowej na pierwszy pelny miesiac wykonania umowy. " Nr sprawy SIK

12 Hiperbarycznej w Szpitalu Specjalistycznyrn im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp6lka z 0.0., Krakow, os. Zlotei Jesieni 1 OSWIADCZENIE Za1llcznik nr 3 Oswiadczam, ze posiadam wykwalifikowany personelu zdolny do udzielania swiadczen zdrowotnych bedacych przedmiotem niniejszego postepowania, Lista osob majllcych udzielac swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0.0. Komorka Organizacyjna: OSRODEK TERAPII IDPERBARYCZNEJ-PIELF,;GNIARKI Lp. Imi\l i nazwisko Kwalifikacje Zgoda na udzielanie swiadczen w ramach umowy ze Szpitalem '.. podpis Oferenta podpis Dyrektor ds. Pielegniarstwa NT sprawy SIK /2013 i Jakosci 12

13 Szczegolowe warunki kookursu ofeli na udzielanie swiadczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Kom6rka Organizacyjna: OSRODEK TERAPII HIPERBARYCZNEJ-LEKARZY Lp. Imie i nazwisko Kwalifikacje Zgoda na udzielanie wiadczen w ramach umowy ze Szpitalem,.\ podpis Oferenta podpis Dyrektor ds. Lecznitwa SZCZEGOtOWV ZAKRES CZYNNOSCI - lekarz w Osrodku HBO Za1llcznik nr 4a Szczeg610wy zakres ObowiltZk6w: 1. Badanie chorych i kwalifikacja medyczna paejenta do leczenia hiperbarycznego. 2. Odpowiedzialnosc za postepowarne kliniczne. i nadzorowanie leczenia tlenem hiperbarycznym (aspekty medyczne oraz bezpieczel'istwo dzia/al'i) 3. Zabezpieczenie pacjent6w w trakcie leczenia hiperbarycznego. 4. Opieka medyczna nad pacjentami wewn!l,trz komory w razie potrzeby, zawsze w razie koniecznosci spowodowanej zastosowaniem intensywnej opieki, zaleznle od ci~zkosci przypadku lub wymaganej specyficznej kontroli podczas procedur leczniczych 5. Zabezpieczanie sytuacji alarmowych w trakcie leczenia hiperbarycznego 6. Zapoznanie si~ oraz stosowanie do obowi!l,zuj!l,cych zasad i procedur Osrodka HBO (przepis6w BHP, pi pozarowych, instrukcji wewn~trznych ) 7. Staranne i rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjent6w obj~tych leczeniem hiperbarycznym Idokonywanie wpis6w poswiadczonych pieczatka i podpisem/. 13

14 Krakow, os. Zlotej Jesieni 1 8. Nadz6r nad sprzetem medycznym pomocniczym w komorze hiperbarycznej( np. respirator, puis oksymetr) oraz lekami pierwszej pomocy niezbednyrnl do zabezpieczenia alarmowych czy krytycznych pacjent6w oraz sytuacji 9. Prowadzenie postepowanla lekarskiego w zaleznosct od najczq$ciej spotykanych patologii podczas leczenia hiperbarycznego 10. Natychmiastowe i czynne reagowanie w sytuacjach zagro:tenia zycia 11. Opieka nad pacjentami podczas pobytu na terenie Osrodka HBO 12. Samodzielne i odpowiedzialne planowanie pracy 13. Natychmiastowe reagowanie i zglaszanie awarii i usterek Kierownikowi Osrodka oraz Zarza.dowi Szpitala 14. Przestrzeganie tajemnicy slu:tbowej 15. Przestrzeganie praw pacjenta. 16. Kulturalne i :tyczliwe traktowanie pacjent6w, ich rodzin oraz wsp6lpracownik6w. 17. Zawiadamianie Kierownika Medycznego 0 wszelkich wa:tniejszych wydarzeniach w Osrodku 0 wykroczeniach popelnionych zar6wno przez pracownik6w jak i chorych, 18. Nadz6r nad utrzymaniem w nale:tytym stanie sprzetu, aparatury medycznej znajduja.cych siq w Osrodku, i innych $rodk6w trwalych Za1llcznik nr 4b Wykaz uprawnien i czynno ci wchodzllcych w sklad wykonania wiadczenia zdrowotnego. SZCZEG6t.6wv ZAKRES CZVNNOSCI - pielegniarka w Osrodku HBO Szczeg6lowy zakres obowiltzk6w: 1. Wejscie do Osrodka Terapii Hiperbarycznej po uprzednim przebraniu si~ w odziez ze 100% bawe/ny oraz zmian~ obuwia na obuwie gumowe 2. Przestrzeganie zasad i procedur obowiil_zuja.cych na terenie osrodka [przepis6w BHP, p/pozarowych, instrukcji wewn~trznych ) 3. przygotowanie i kontrola sprzetu - glukometr, aparat do pomiaru CTK, ssak, aparat do pomiaru przezsk6rnej oksymetrii, respirator, pompy 4. Kontrola w6zka reanimacyjnego ; worek AMBU, zestaw do intubacji, leki. Odnotowanie w zeszycie - brak6w, usterek i czytelny podpis 5. Przyj~cie pacjenta w Osrdku HBO i przygotowanie do badania lekarskiego; zmiany opatrunku [ wedlug instrukcji -" sposoby zmiany opatr.l,lnk6w"),pomiar glikemii, CTK, oksymetrii przezsk6rnej oraz uzupelnienie wpisu w Ksia.zce 'Gabinetu Zabiegowego, Ksia.zce Pomiar6w Glikemii 6. DWUKROTNE sprawdzenie komory przed sesja.przy udziale operatora komory ["zasady bezpieczenstwa w komorze HBO") 7. przygotowanie pacjenta do terapii tlenem hiperbarycznym zgodnie z instrukcjil_ -" zasady bezpieczenstwa w komorze HBO" 8. POUCZENIE pacjent6w 0 sposobach wyr6wnywania cisnien ["instrukcja-sposoby wyr6wnywania cisnien w uszach") 9. Piel~gniarskie zabezpieczenie pacjent6w wewna.trz komory, sprawowanie specjalistycznej opieki w warunkach srodowiska hiperbarycznego 10. Natychmiastowe i czynne reagowanie w stanach zagrozenia zycil!" 1.1.0pieka nad pacjentami podczas pobytu na terenie Osrodka Terapii Hlperbarycznej 14

15 Krak6w, os. Zlotej_Jesieni Dokladne i staranne prowadzenie obowi~zuj~cej dokumentacji 13. Po zakoliczeniu sesji umye, zdezynfekowac, wyczyscic sprzet kt6ry byl uzywany [" instrukcja postepowanla z narzedziemi chirurgicznymi", "z trzonkiem i Iyzkami do laryngoskopu",.rnaskeml tlenowymi" Przeliczye uzywane ubrania bawelniane, wypelnic druk do pralni, przekazae ubrania do pralni 15. Uzupemie brakuj~cy.zuzyty material jednorazowy 16. W przypadku usterek, awarii, brak6w zglosic w tym samym dniu piel~gniarce koordynuiace] oraz wpisac do odpowiedniego zeszytu -.Awarle, usterki,braki" Za1llcznik nr 5 Lp. Oddzial Specjalnosc Hose os6b przewidywan cena udzielania Maksymalna udzielaiacych a uose swiadczen miesieczna swiadczen wezwari zdrowotnych za wartosc zdrowotnych I wezwanie zam6wienia Komora Hiperbarycz nakomory I wezwaniez lekarz wejsciem do I ,00PLN Komora Hiperbarycz na- 2 wezwanie lekarz bez wejscia I ,00PLN do komory Lp. Oddzial Specjalnosc Ilosc osob Przewidywan cena udzielania Maksymalna udzielajacy a jlosc swiedczen miesieczna ch wezwan z zdrowotnych za wartosc swiadczef wejsciem do 1 wejscie do zam6wienia zdrowotnyc komory" komory" h Komora I Hiperbarycz na pielegniarka I ,00PLN *Ilosc wejs6 do komory na 1 sprezenie ". 15

16 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Za1llcznik nr 6 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze posiadam wykwalifikowany personel zdolny do udzielania swiadczen zdrowotnych bedacych przedmiotem niniejszego postepowania, Podpis Oferenta 16

17 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Za1llcznik nr 7 do umowy Dane osoby lub organu kierujacego dzialalnoscia Oferenta Dane osoby odpowiedzialnej za sprawy medyczne (Iecznictwa) Oferenta Podpis Oferenta " 17

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo