..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* *"

Transkrypt

1 ..ifc' n * -. 3 j { 0 V- 'J* *

2 LRZ-41U /2014 Nr ewid. 197/MW/P/14/107/LRZ Informacja o wynikach kontroli Dzialania os spolecznej w zakresi acji spolec; DEtEGATURA WRZESZOVVIE

3 Najwyzszej Izby Kontroii jest dbatosc o gospociarnosc i skutecznosc w sluzbie publicznej dia Rzeczypospotitej Polskiej Najwyzszej Izby Kontroii jest ciesz^cy si^ powszechnym autorytetem najwyzszy organ kontroii pahstwowej, ktorego raporty b^dq oczekiwanym i poszukiwanym zrodlem informacji dia organow wtadzy s spoteczenstwa Informacja o wynikach kontroii Dziatania osrodkow pomocy spotecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji spojecznej Dyrekf^r Delega ury w Rzeszowie: Wiesf; V, V Akceptuj^: Wic^eprezes Najwyzszej Izby l <ontroli ' > J\ Wojciech Kutyia i Zatwierdzam: Prezes Najwyzszej Izby Kontroii Krzysztof'Kwiatkowski Warszawa, dnia /fli.^qh - ^ Nfijwyicsz:a izbti Kontroii ui: Piltrowa 57 01J-056Wc)rszawa T/F vaq :00 4

4 Wykaz stosowanych poji^c specjalistycznych i skrotow 6 WPROVVADZENiE ZAtOZENIA KONTROL!, 8 2. PODSUMOWANiE WYNiKOW KONTROLI Ocena ogolna i synteza kontrolowanej dziatainosci Uwagi i wnioski INFORMACJE SZCZEGOLOWE Wyniki kontroli INFORMACJE DODATKOWE Przebieg kontroli ZALACZNIKI Zal^cznik 1. Wykaz podmiotow obj^tych kontrol^ wraz z ocenami sformutowanymi w wyniku kontroli Zat^cznik 2. Analiza stanu prawnego Zai^cznik 3. Wykaz aktow prawnych i publikacji dotycz^cych kontroli Zal^cznik 4. Wykaz podmiotow, ktorym przekazano informacja o wynikach kontroli 38 5

5 kaz stosovtfaiiych poj^c specjalistyc A) Poj^cia specjalistyczne - jednostka organizacyjna pomocy spolecznej - osrodek pomocy spotecznej; - praca socjalna - dziatalnosc zawodowa majstca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnosci do funkcjonowania w spofeczehstwie poprzez petnienie odpowiedntch rol spotecznych oraz tworzenie warunkow sprzyjaj^cych temu celowi B) Skroiy - BIP - Biuletyn Informacji Publicznej; - jst - jednostka samorz^du terytorialnego; - ops - osrodek pomocy spotecznej; - ustawa o dost^pie do informacji publicznej - ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej^ - ustawa o NIK - ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroii^; - ustawa o pomocy spotecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej^; - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"* ' Dz. U r,, poz. 782 ze zm. Dz. U. Z20T2 r,. poz. 82 ze zm. ^ Dz. U. Z2015 r., poz, 163 ze zm. "j.t. Dz. U. z2015r.. poz

6 Pomoc spoleczna umozliwia przezwyci^zanie trudnych sytuacji zyciowych tym, ktorzy nie w stanie sami ich pokonac wykorzystujc[c wfasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci. Wspiera ich w wysitkach zmierzaj^cych do zaspokojenia niezb^dnych potrzeb i umozliwia im zycie w warunkach odpowiadaj^cych godnosci cztowieka. Zadaniem pomocy spofecznej jest takze zapobieganie trudnym sytuacjom zyciowym, przez podejmowanie dzialah zmierzaj^cych do usamodzielnienia osob i rodzin oraz ich integracji ze srodowiskiem. Pomoc w przezwyci^zaniu trudnych sytuacji zyciowych jest instytucj^ polityki spotecznej pahstwa, w tym organow samorz^dowych, ktore zadania z tym zwiqzane realizuj^ za posrednictwem ops. Wykonujqc zadania pomocy spolecznej i dyspozycje wynfkaj^ce z przepisu art. 2 usf. 2 ustawy o pomocy spofecznej podmioty te wspotpracujq, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spotecznymi i pozarz^dowymi, Kosciotem Katolickim, innymi kosciotami, zwi^zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, tj. podmiotami, ktore mogq^ posiadac informacje o potencjalnych beneficjentach pomocy spofecznej. W celu prawidtowego wypetniania zadah z zakresu pomocy spofecznej konieczna jest rzetefna identyfikacja osob wymagaj i.cych obj^cia pomocy, jak tez nalezyte wykonywanie obowi^zkow przez pracownikow socjalnych, maj^ce na celu monitorowanie sytuacji spofecznej. Niekorzystanie b^dz korzystanie w niewielkim stopniu z mozliwosci wspolpracy nie zapewnia petnej i skutecznej identyfikacji i nast^pnie oceny sytuacji osob potrzebuj^cych. Funkcjonowanie systemu pomocy spofecznej oparte jest na zasadzie subsydiarnosci. Oznacza to, ze pahstwo nie moze zast^powac dziaiah poszczegolnych osob czy rodzin, ktore powinny wfesnymi sifemi i srodkami zaspokajac potrzeby egzystencjalne. Moze natomiast, pomagac wowczas, gdy osoby te nie s^ w stanie samodzielnie przezwyci^zac trudnej sytuacji zyciowej w jakiej si^ znalazly. Misj^ pracy socjalnej jest umozliwienie kazdemu potrzebuj^cemu pomocy w rozwoju swojego potencjalu i zapobieganie dysfunkcjom poprzez promowanie spofecznych zmian w celu skutecznego rozwi^zywania problemow. W ostatnich latach realizacja zadah pomocy spofecznej skupife si na indywidualnej pracy socjalnej, w tym procedurach przyznawania swiadczeh pieni^znych w celu fegodzenia codziennych trudnosci osob i rodzin, nie zas na identyfikowaniu potrzeb i szukaniu rozwi^zan w likwidowaniu ich przyczyn. W zwis^zku z demograficznym procesem starzenia si^ spofeczehstwa wystq^pita koniecznosc razwijania us\ug adresowanych do osob starszych i niepefnosprawnych. Na dalszy plan zeszty dziafenia profilaktyczne i aktywlzuj^ce wobec osob i rodzin. Dziatania zwis^zane z identyfikacja i monitorowaniem osob korzystaj^cych z systemu pomocy spofecznej winny skutkowac udzielaniem odpowiedniej 1 rzeczywistej do potrzeb pomocy. Zastosowane zas mechanizmy - mobilizuj^co i aktywizuj^co wplywac na ich postawy oraz wzrost gotowosci do aktywnego udziafu w zyciu publicznym. Niniejsza kontrola, uj^ta w Planie pracy NIK na 2014 r., zostafe przeprowadzona z inicjatywy Najwyzszej Izby Kontroli, w ramach priorytetu pn.: Zapewnlenie poprawy warunkow zycia obywateli w warunkach biezqcej i dfugookresowej stabunosci finansowej pahstwa. 7

7 Temat i numer kontroli Dzialania osrodkow pomocy spolecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji spolecznej (P/14/107). Cel glowny kontroli Ocena skutecznosci i prawid+owosci dzialan ops w zakresie rozpoznawania I monitorowania sytuacji spolecznej osob wymagaj^cych obj^cia pomocy spoleczn^. Cele szczegolowe 1) Ocena rzetelnosci rozpoznania sytuacji spolecznej oraz okreslenia populacji osob kwalifikuj^cych si^ do udzielenia wsparcia zzakresu pomocy spolecznej. 2) Ocena rzetelnosci przedstawienia sytuacji spolecznej w strategii rozwic^zywania problemow spolecznych (zgodnosci postanowieh w ww. zakresie z wymogami wynikajqcymi z przepisu art. 16b ustawy o pomocy spolecznej). 3) Ocena stopnia wykorzystania mozliwosci udzielenia pomocy z urz^du przez ops. 4) Ocena pracy pracownikow socjalnych, w tym dotycz^cej identyfikowania i monitorowania osob wymagaj^cych wsparcia. 5) Ocena dzialah ops, podejmowanych w celu identyfikowania osob - potencjalnych beneficjentow pomocy spolecznej. Podstawa prawna i kryteria kontroli Kontrol^ przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisie art. 5 ust. 2 ww. ustawy, tj. legalnosci, rzetelnosci i gospodamoscl. Zakres przedmiotowy kontroli Zakres przedmiotowy kontroli obejmowal dzialania ops dotycz^ce w szczegoinosci: rozpoznawania sytuacji spolecznej i ujawniania potencjalnych beneficjentow pomocy spolecznej; opracowania i realizacji strategii rozwi^zywania problemow spolecznych; wspolpracy z podmiotami posiadaj^cymi informacje o potencjalnych beneficjentach pomocy spolecznej; informowania na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej o zakresie udzielane] pomocy spolecznej oraz realizacji zadah przez pracownikow socjalnych, zwi^zanych z identyfikowaniem i monitorowaniem, wtym niestandardowych (dobrych praktyk). Zakres podmiotowy kontroli Kontrol? przeprowadzono w 12 jednostkach, z tego: w 4 miejskich, 4 miejsko - gminnych i 4 gminnych ops. Wykaz skontrolowanych jednostek zawiera zal^cznik nr 1 do niniejszej Informacji. Okres obj^ty kontroi^ Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

8 2.1 Ocena ogolna i synteza kontrolowanej dzialalnosci Dzialania podejmowane przez skontrolowane osrodki pomocy spotecznej nie zapewniaty zarowno prawidlowego jak i skutecznego rozpoznawania i monitorowania sytuacji spotecznej osob wymagaj^cych obj^cia pomocy. Ops nie posiadaiy petnej wiedzy o osobach, do ktorych wlnna zostac skierowana pomoc spoteczna. Przyczyn^ byta niewystarczaj^tca aktywnosc osrodkow w pozyskiwaniu takich informacji, brak spojnych i racjonalnych zasad monitorowania srodowiska spotecznego oraz wspolpracy z podmiotami mog^cymi posiadac wiedzy w tym zakresie. Ops organizujslc pomoc spoteczn^, w wielu przypadkach nie wspo+pracowaiy w wystarczaj^cym stopniu z organizacjami spotecznymi i pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami. Wspotpraca z regufy mlata powlerzchowny charakter, w zasadzie nie byte dokumentowana i ograniczate si? cz^sto do odbioru informacji o sytuacjach wymagaj^cych interwencji. Mi^dzy innymi z tego powodu osrodki udzielaly pomocy glownie na podstawie sktedanych przez zainteresowanych wnioskow, a w stosunkowo niewielkim zakresie wykorzystywafy mozliwosci..dziatenia z urz^du". Ops nie wykorzystywafy w pelni waznego kanatu informacyjnego o mozliwych do uzyskania przez potencjalnych beneficjentow formach pomocy spotecznej, jakim jest strona internetowa BIP. Pracownicy socjaini nie dokonywali natezycie analizy i oceny zjawisk, ktore powodowafy zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy spotecznej, nie prowadz^c adekwatnej w tym zakresie dokumentacji. Wptyw na ograniczone rozpoznanie sytuacji spotecznej i monitorowanie osob wymagaj^cych obj^cia pomocq^ spoteczn^ miate niepetna obsada kadrowa osrodkow, a takze realizowanie przez pracownikow socjalnych innych zadah, niezwi^zanych z pomocy spotecznst oraz brak fachowego wsparcia, m.in. w formie poradnictwa prowadzonego przez supen/vizorow pracy socjalnej. 1. Planuj^c pomoc spoteczn^, ops w sposob niewystarczaj^cy wspolpracowafy z organizacjami spotecznymi 1 pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej. Tym samym nie wykorzystywaty ustawowych mozliwosci w tym zakresie i w konsekwencji szansy pozyskania danych o osobach potrzebuj^cych. Ops posiadafy wiedz o takich podmiotach funkcjonuj^cych na ich terenie, lecz tylko nieliczne wspotpracowaty z wszystkimi jednostkami przy identyfikowaniu i monitorowania osob wymagaj^cych wsparcia. Pozostate ograniczyty swoje dzialania do wybranych - b^dz nie wspotpracowaty z podmiotami o wi^kszym zasi^gu dziatenia niz teren gminy, zaktedajq^c ze w jej wyniku nie zidentyfikujq potencjalnych beneficjentow. Cz^sc skontrolowanych ops poprzestawate na reagowaniu na zgteszenia o potrzebie udzielenia pomocy spotecznej. Jedynie szesc ops aktywnie pozyskiwato informacje, kieruj^c zapytania do innych podmiotow o wskazanie osob wymagaj^cych obj^cia pomocq_ spoteczn^. Wspotpraca z tymi podmiotami miate pozytywny wptyw na jakosc wykonywanych przez ops zadah w kontrolowanym zakresie. W jej wyniku identyfikowano nowych, dotychczas nieujawnionych beneficjentow b^dz rozszerzono zakres pomocy o nowe, nieudzielane formy pomocy. Rzetelne rozpoznanie sytuacji spotecznej oraz okreslenie populacji osob wymagaj^cych udzielenia pomocy utrudnial brak systemu identyfikacji i monitorowania problemow spotecznych w srodowisku lokalnym, rozumianego jako 9

9 zbior wskazowek, metod i dobrych praktyk, pozwalaj^cych ops na diagnozowanie, analizowanie i ocen^ tych problemow. W tej sytuacji aktywnosc dzialah poszczegolnych ops i ich skutecznosc uzalezniona byla wyl^cznie od kreatywnosci ich pracownikow. Proby zbudowania takiego systemu podj^to w szesciu ops, jednak dzialania te, de facto, nie wykroczyly poza ramy standardowych czynnosci, wynikaj^cych z przepisu art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej. Pomijante przez ops w Ocenach zasobow pomocy spolecznej obligatoryjnych elementow, dotyczslcych organizacji pozarz^dowych, wspoluczestnicz^cych w realizacji zadah pomocy spolecznej na danym terenie, ograniczalo mozliwosci nawi^zania wspolpracy i pozyskiwania informacji od wszystkich podmiotow mog^cych je posiadac. Tym samym identyfikowanie i monitorowanie sytuacji spolecznej moglo bye mniej skuteczne. (str ; 27-30) 2. W latach poddane kontroli ops udzielily, w trybie okreslonym w przepisie art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy spolecznej, pomocy z urz^du osobom (6%). Przyczyn^ nieudzielania pomocy w tym trybie w wi^kszym zakresie byla mala aktywnosc ops i cz^sto bierna postawa we wspolpracy z innymi podmiotami. Wplyw mialy takze uwarunkowania wynikaj^ce z obowi^zuja^cych przepisow, zwiq^zane z ograniczonymi mozliwosciami ingerowania w prawa strony przez organy administracji. Inn^ przyczyns^ wplywaj^cq. na powyzszy statystyk^ byly zdarzenia, ktore w wyniku rozpoznania sytuacji przez ops jako dzialania z urz^du, po formalnym zlozeniu wnioskow przez strony, w efekcie kwalifikowano jako sprawy prowadzone na wniosek. (str ) 3. Wymogi dotycz^ce liczby zatrudnionych pracownikow socjalnych wynikaj^ce z przepisu art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy spohcznej zostaly spelnione jedynie w trzech skontrolowanych ops. W pozostalych dziewi^ciu zatrudnienie bylo nizsze od wymaganego - od 1 do 4 osob, tj. od 5,3% az do 40%. Niepelna obsada kadrowa ops miala negatywny wplyw na jakosc realizowanej przez nie pracy i w konsekwencji na skutecznosc monitorowania i rozpoznania sytuacji osob wymagaj^cych obj^cia pomocy. Pracownicy socjaini realizowali swoje obowi^zki zwi^^zane z rozpoznawaniem i monitorowaniem, jednak wi^kszosc z nich swoj^ aktywnosc ograniczala do typowych i rutynowych czynnosci, bez poszukiwania nowatorskich metod dzialah. Spowodowane to bylo m.in. wypaleniem zawodowym zwi^zanym z brakiem mozliwosci skorzystania z poradnictwa superwizorow, radcow prawnych, psychologow i baherami stawianymi pracownikom socjalnym przez ich kierownikow w realizacji niestandardowych dzialah. Takze brak srodkow na finansowanie szkoleh specjalistycznych, skutkowal niewystarczajstcym przygotowaniem pracownikow socjalnych do realizacji zadah zwic^zanych z identyfikowaniem i monitorowaniem sytuacji spolecznej. Jako przyczyn? niekorzystania z poradnictwa superwizorow kierownicy szesciu ops wskazali brak przepisow wykonawczych reguluj^cych ww. mateh?. Przedstawiona powyzej diagnoza uzasadnia koniecznosc zmian ustawowych i jest przedmiotem wniosku de lege ferenda zamieszczonego w punkcie 2.2 Uwagi / wnioski niniejszej informacji, Ponadto pracownicy ops nie posiadali wystarczaj^cego czasu, aby nalezycie realizowac prac? socjalnq^ w tym zakresie, z uwagi m.in. na: zbyt duz^ liczb? podopiecznych; nadmiar obowietzkow; obci^zenie pracq biurow^ i administracyjn^; ograniczon^ wspolpracy lub jej brak ze strony

10 innych instytucji; wykonywanie przez nich innych zadah niz zwi^zane z pomocq^ spofeczn^. Pracownicy socjaini kontrolowanych podmiotow nie sporz^dzali dokumentow podsumowuj^cych dokonanie - na podstawie przepisu art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spofecznej - zbiorczych analiz i ocen zjawisk, ktore powodowaty zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy spofecznej dotychczas niezidentyfikowanych beneficjentow. Przepis art. 119 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy obligowal pracownikow socjalnych do inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom maj^cym trudnc[ sytuacji zyciow^. W ocenie NIK pracownicy skontrolowanych ops w sposob niewystarczaj^cy realizowali to zadanie. Kazdy ze skontrolowanych ops aplikowal i uczestniczyl w realizacji projektow i programow przeciw wykluczeniu spofecznemu, jednak - w roznym stopniu, nie korzystaj^c ze wszystkich dost^pnych inicjatyw. Czynnikami ograniczaj^cymi ww. dziafenia byfy m.in.: braki kadrowe i czasowe, koniecznosc zapewnienia wktadu wfesnego oraz - w przypadku maiych gmin - brak ch^tnych do udziatu w projektach. Podczas przeprowadzania wywiadow srodowiskowych pracownicy socjaini nie informowali w wystarczaj^cy sposob o mozliwosci skorzystania z aktualnie realizowanych programow pomocowych. Informacje te odnotowane zostaty tyiko w 59 (24%) sposrod 246 zbadanych wywiadow. Zapisy zach^caj^ce do przekazania informacji innym osobom o mozliwosci zwrocenia si? do ops i skorzystania z pomocy zostaly zawarte w tresci jedynie 3 (1,2%) wywiadow. Z kolei az 151 (79,9%) sposrod 189 ankietowanych beneficjentow ops potwierdzife fakt informowania ich przez ops o realizowanych programach przeciw wykluczeniu spofecznemu. (str ) 4. Obj^te kontrol^jednostki nie udost^pniafy na stronach internetowych BIP rzetelnej informacji publicznej o zakresie udzielanej pomocy spofecznej. Jedenascie z nich nie udost^pnito w BIP informacji o wszystkich przewidzianych prawem formach pomocy. Ograniczyty si? one do przedstawienia podstawowych informacji, dotyczqcych ops i ogolnych zasad udzielania pomocy spofecznej lub niektorych, najcz^sciej udzielanych swiadczeh. Nieaktualne informacje, odnosz^ce si? do nieobowi^zuj^cego stanu prawnego, znajdowaty si? na stronach pi?ciu ops. Tyiko jeden skontrolowany osrodek w sposob pelny informowal w BIP o zakresie udzielanej pomocy spofecznej, z tym, ze informacje te zamieszczone zostaty w sposob nieusystematyzowany. Niewfesciwe wykonywanie obowi^zku udost?pniania w BIP informacji o udzielanych formach pomocy i warunkach uzyskania pomocy spofecznej przez osoby potrzebujq^ce mogfe miec wptyw na brak wiedzy i zainteresowania beneficjentow niektorymi oferowanymi formami wsparcia. W zadnej ze skontrolowanej gmin nie udzielano, przewidzianego w art. 43 ustawy o pomocy spofecznej, zasitku celowego na ekonomiczne usamodzielnienia. Przyczynq^ mogfe bye nieuchwalenie - przez rady 9 z 12 gmin - warunkow, trybu przyznawania i zwrotu tego zasilku. W trzech przypadkach (w OPS w Nisku, Nidzicy i w Brzegu) rady podj?ty uchwaty w tej sprawie, ale pomimo to nie udzielono takiego swiadczenia w okresie obj?tym kontrol^. Nie wszystkie z kontrolowanych ops zawarly porozumienia z powiatowymi urz?dami pracy, w trybie przepisu art. 50 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie ktorych ww. podmioty winny wzajemnie informowac si? o planowanych dziafeniach wobec osob bezrobotnych. Pomimo zawartego porozumienia przez jeden ops, nie byfe ono realizowane. Uniemozliwiafe 11

11 to podejmowanie skutecznych dzialah stuzatcych identyfikowaniu potencjalnych beneficjentow pomocy spolecznej. (str ; 29) 5. Tresc tyiko pi^ciu strategii rozwiaizywania problemow spo+ecznych spetniata wymogi przepisu art. 16b ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej i zawierata wszystkie wymagane tym przepisem elementy. Zdaniem NIK, swiadczy to o braku odpowiedniego przygotowania i wiedzy pracownikow ops, na ktorych cedowano opracowanie projektu tego dokumentu. Nie wszystkie strategie, mimo iz ich opracowanie zostato poprzedzone przeprowadzonym wczesniej rozpoznaniem sytuacji spoiecznej, zawierafy zapisy odnosnie efektywnych sposobow identyfikowania osob potrzebuj^cych pomocy. W zadnym z ops nie dokonano weryfikacji zaiozonych w strategii zadan oraz efektywnosci wykorzystania przeznaczonych na ich realizacj^ srodkow. Jedynie w czterech ops monitorowano sposob realizacji zadan zapisanych w strategii. W siednniu strategiach zawarto zapisy obligujqce ops do wnioskowania potrzeby aktualizacji strategii, jednak zaden osrodek nie podj^ttycii dzia+ari. (str ) 2.2 Uwagi i wnioski W ocenie Najwyzszej Izby Kontroli, dia poprawy skutecznosci i prawidbwosci dziatah ops w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji spotecznej osob wymagajqcych obj^cia pomocq spoteczn^, majqc na uwadze wyniki niniejszej kontroli - Minister Pracy i Polityki Spolecznej powinien: 1. Wydac rozporz^dzenie wykonawcze w sprawie superwizji pracy socjalnej, na podstawie delegacji zawartej w przepisie art. 121a ust. 3 ustawy o pomocy spofecznej, ktory wszedl w zycie z dniem 31 grudnia 2013 r. Zdaniem NIK, opracowanie przez Ministra wytycznych i standardu dia supena'izji pracy socjalnej mogtoby si^ przyczynic do wzmocnienia kompetencji zawodowych i zapewnienia wysokiego poziomu swiadczonych ustug, koniecznych do prawidbwej realizacji zadan zwi^zanych z identyfikowaniem i monltorowaniem potencjalnych beneficjentow pomocy spotecznej. Brak przepisow wykonawczych o superwizji pracy socjalnej uniemozliwia pracownikom ops korzystanie z poradnictwa w tym zakresie. Wyniki kontroli wskazaty potrzeby wsparcia ich poprzez dziatania poszerzaj^ce wiedz? dotycz^c^ identyfikowania i monitorowania. 2. Opracowac standardy opisuj^ce zasady wspotpracy ops z innymi podmiotami w celu skuteczniejszego rozpoznawania i monitorowania sytuacji spolecznej. W ocenie NIK, umozliwiloby to kompleksowe wykorzystanie informacji o osobach potrzebuj^cych, b^d^cych w posiadaniu innych niz ops podmiotow, zajmuj^cych si^ niesieniem pomocy. Obowi^zuj^ce przepisy ustawy o pomocy spofecznej nie definiuj^ wprost sposobu realizacji zadan zwi^zanych z monltorowaniem i diagnozowaniem oraz identyfikacjq sytuacji spolecznej. Przepisy cyt. ustawy wskazujq na obowi^zek wspolpracy ops przy organizacji pomocy spolecznej z podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 2 ww. ustawy, nie konkretyzuj^c zarowno jej form jak i cz^stotliwosci. W zwi^zku z brakiem 12

12 szczegotowych norm post^powania dotyczq^cych inicjowania, podejmowania i rozwijania wspolpracy, w kontroii stwierdzono dysproporcje w poziomie aktywnosci pomi^dzy poszczegolnymi ops w tym zakresie. - wojtowie, burmistrzowie, prezydenci miast powinni: 1. Uwzgl^dnic - przy opracowywaniu strategii rozwi^zywania problemow spotecznych oraz oceny zasobow pomocy spotecznej ~ koniecznosc ujmowania elementow okreslonych w przepisach art. 16b ust. 2 oraz art. 16a ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej oraz aktualizacji zapisow strategii w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniaj^cych wprowadzenia zmian. Zawierac w ocenach aktualne informacje o dziatej^cych na danym terenie podmiotach, wymienionych w art. 2 ust. 2 cyt. ustawy, w tym o organizacjach spotecznych i pozarz^dowych, posiadaj^cych wiedz? o potencjalnych beneficjentach pomocy spotecznej. Ustalenia kontroii wskazaty na brak wymaganych ustawy elementow w obu dokumentach oraz przypadki nieaktualizowania strategii. 2. Podj^c dziatenia zmierzaj^ce do zatrudnienia wymaganej liczby pracownikow socjalnych, zgodnie z przepisem art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy spofecznej. 06 dnia 1 stycznia 2015 r. cyt. przepis stanowi, ze ops zatrudnia pracownif<6w socjalnycfi proporcjonalnie do liczby ludnosci gminy w stosunl<u jeden pracownii< socjalny zatrudniony w pefnym wymiarze czasu pracy na 2 tys. mieszkahcow lub proporcjonalnie do liczby rodzin / oso^ samotnie gospodarujqcych, objqtych pracq socjainq w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pefnym wymiarze czasu pracy na nie wi^cej niz 50 rodzin i osob samotnie gospodarujqcycfi. Kontrola wykazate niespetnianie ustawowego wymogu w tym zakresie. W zwi^zku z tym, pracownicy osrodkow swiadczyli prac? socjalny dia wi^kszej liczby podopiecznych od okreslonej cyt. przepisem. Sytuacja ta - takze zdaniem samych pracownikow - skutkowate brakiem wystarczaj^cego czasu na nalezyte realizowanie obowi^zkow, w tym takze zwi^zanych z identyfikowaniem i monitorowaniem sytuacji spotecznej. Najwyzsza Izba Kontroii zwraca uwag? na potrzeb? podj^cia dziateh w celu uchwalenia przez rady gmin warunkow i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiiku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy spolecznej. Kontrola wykazate, iz ww. forma pomocy spotecznej nie byte stosowana przez ops. Jedn^ z przyczyn tego stanu mogto bye nieopracowanie i nieuchwalenie zasad przydzielania i zwrotu tego zasitku oraz brak wydzielenia w budzetach gmin srodkow na ten rodzaj zasilku. 13

13 3.1 Wyniki kontroli Strategie rozwi^zywania problemow spolecznych na terenie ops v\/kontekscie zgodnosci ich postanowieh z przepisem art. 16b ustawy o pomocy spolecznej Zgodnie z dyspozycj^ przepisu art. 16b ustawy o pomocy spolecznej dia kazdego ze skontrolowanych ops opracowano strategic rozwi^zywania problemow spolecznych. Wszystkie strategie zostaly sporzq^dzone po przeprowadzonym wczesniej rozpoznaniu sytuacji spolecznej. Wykorzystywano w tym celu informacje zawarte w sprawozdaniach z dzialalnosci ops oraz dane statystyczne. Dob re Opracowuj^c Strategic na lata , MOPS w Sieradzu zaprosil do wspolpracy instytucje i organizacje dzialaj^ce w miescie bq^dz obejmujc^ce zasi^giem praktyki dzialania jej mieszkahcow, liczne lokalne podmioty oraz grup reprezentantow srodowiska lokalnego, liderow lokalnych, w tym radnych i mieszkahcow miasta. Lokalne podmioty, w tym organizacje pozarz^dowe, byly zapraszane do dokonania analizy realizacji zadah strategicznych, a tym samym monitorowania sytuacji spolecznej. OPS w Ozorkowie i w Nidzicy - przy opracowywaniu strategii - przeprowadzily badania srodowisk zagrozonych. Opracowuj^c strategie nie przywi^zywano nalezytej starannosci do ich zawartosci. Tresc tyiko piyciu strategii (w Brzegu, Bartoszycach, Nidzicy, Strzyzowie i Sieradzu od 2014 r.) odpowiadala dyspozycji przepisu art. 16b ust. 2 ustawy o pomocy spolecznej i zawierala wszystkie wymienione w tym przepisie elementy. W pozostalych nie zamieszczono m.in. prognoz zmian w zakresie obj?tym strategic; okreslenia celow strategicznych projektowanych zmian; sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, a takze wskaznikow realizacji dzialah. Strategia opracowana przez OPS w Ozorkowie nie zawierala prognozy zmian w zakresie objytym strategic, a takze nie okreslala ram finansowych i wskaznikow realizacji dzialah. Braki te tlumaczono ograniczonymi zasobami kadrowymi. Obowi^zuj^ca w Gminie Lubsza strategia nie zostala uzupelniona o prognozy zmian w zakresie objytym strategic oraz nie okreslono w niej: celow strategicznych projektowanych zmian; sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, a takze wskaznikow realizacji dzialah. Obowi^zek opracowania projektu strategii, w tym rowniez projektu jej aktualizacji, zgodnie ze statutem oraz regutaminem organizacyjnym ops, nalozono na osrodek. Strategii - jak wyjasnil kierownik ops - nie aktualizowano z powodu przekonania, iz zmiana przepisow okreslaj^cych jej zawartosc dotyczy strategii opracowanych po dniu wejscia w zycie nowelizacji ustawy o pomocy spolecznej, Nie posiadano doswiadczenia, nie bylo tez wielu wzorow, szkoleh ani innych materialow pogl^tdowych, ktore bylyby pomocne w opracowaniu tego typu dokumentu. Zarowno ustawa, jak i inne przepisy wykonawcze nie zawieraly szczegolowych wytycznych odnosnie zawartosci strategii. W OPS w Nisku brak w strategiach prognozy zmian w zakresie objytym strategiami oraz ram finansowych spowodowany byl odrzucaniem przez Rady Miejsk^ wnioskow dotycz^cych zobowi^zah finansowych. Strategia dia Gminy Ozorkow obowi^zywala tyiko do kohca 2013 r. i do dnia zakonczenia kontroli nie opracowano nowej na kolejne lata. Stanowilo to naruszenie przepisu art. 16b ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej. Przyczynq^ tego stanu byla

14 szczupfesc kadry; koniecznosc sporz^dzania rozbudowanej sprawozdawczosci, a takze przekonanie o aktualnosci strategii obowi^zuj^cej do 2013 r. Brak dziafeh monitoruj^cych zawarte w strategii zadania i jej nieaktualizowanie, m.in. w zakresie zgodnosci jej tresci z obowi^zujqcymi przepisami nie stuzyly skutecznemu identyfikowaniu i monitorowaniu sytuacji spofecznej. W osmiu strategiach (w Brzegu, Nidzicy, Bartoszycach, Gaci, Nisku - obowiei^zuje^cej od 2013 r., Strzyzowie, Lasku i Sieradzu) zapisano obowi^zki monitorowania realizacji zawartych w nich zadah, weryfikacji zgodnosci zafezonych celow i efektywnosci wykorzystania przeznaczonych na ich reaiizacj? srodkdw, a takze kontroli post?pu prac zwi^zanych z realizacjq^ dziafeh. Jedynie w czterech ops (w Brzegu, Nidzicy, Bartoszycach oraz Sieradzu) monitorowano sposob realizacji zadah w nich zawartych. Przyczyn [ nierealizowania przez OPS w Nisku monitohngu dzialah zapisanych w strategii byfe niepowofenie zespotu monitoruje^cego i oceniaj^cego wdrazanie strategii oraz brak - w opinii ops ~ wyraznego zapisu, jakimi narz?dziami i w jakiej formie winna bye dokonywana ocena realizacji celow strategicznych. Od uchwalenia strategii do dnia 30 czerwca 2014 r. zaszfe szereg zmian, dotycz^cych uregulowah prawnych i organizacyjnych, uzasadniaj^cych ich aktualizacje. Zapisy odnosnie okresowych aktualizacji, uwzgl?dniaj ^cych zachodz^ce zmiany, m.in. w stanie prawnym b^dz organizacyjnym ops, uj?to w siedmiu strategiach (w Brzegu, Nidzicy, Bartoszycach, Gaci, Nisku - obowi^zuj^cej od 2013 r., Strzyzowie oraz tasku). W zadnym z ops nie podj?to dziafeh w celu zaktualizowania tresci strategii. W strategii dia gminy Gad zaplanowano powofenie zespofe ds. wdrazania strategii, ktory mial dokonywac okresowych analiz i uaktualniac dokument. Zespot nie zostat powofeny z powodu ograniczonych mozliwosci kadrowych oraz finansowych. W pi?ciu strategiach (w Ozorkowie, Biatej Piskiej, Lubszy, Nisku - obwi^zuj^cej do 2013 r. i Namyslowie) nie wskazano na koniecznosc ich monitorowania i aktualizacji. W ocenie NIK brak takich zapisow utrudniai ocen? skutecznosci realizacji przyj?tych w nich zadah, a tym samym ocen? adekwatnosci zastosowanych rozwi^zah w stosunku do stwierdzonych w diagnozach potrzeb, a takze swiadczyl o marginalizowaniu znaczenia tego dokumentu. W szesciu strategiach (w Ozorkowie, Nidzicy, Lubszy, Nisku, Strzyzowie i Namystowie), a takze w szesciu statutach (w Ozorkowie, Nidzicy, Biatej Piskiej, Lubszy, Namystowie i Sieradzu) oraz w jedenastu regulaminach ops (w Brzegu, Nidzicy, Bartoszycach, Bialej Piskiej, Gaci, Lubszy, Nisku, Strzyzowie, Namystowie, Lasku oraz Sieradzu) okresiono zadania ops lub/i pracownika socjalnego, dotycz^ce rozpoznania sytuacji spofecznej, Przepisy nie obliguj^ ops do zawierania w ww. dokumentach zadah w tym zakresie. Jednak w ocenie NIK, brak wskazania w nich kierunkow dziafah oraz obowiqzkow zmierzaj^cych do identyfikacji nieujawnionych dotychczas osob, pozbawionych pomocy spofecznej - moze powodowac brak aktywnosci ops w wyszukiwaniu potencjalnych beneficjentow tej pomocy.

15 Stosownie do przepisu art. 16a ust. 1 ustawy o pomocy spofecznej, w kazdym ze skontroiowanych ops opracowano Oceny zasobow pomocy spolecznej, w oparciu o analiz^ lokalne] sytuacji spolecznej i demograficznej. Za wyj^tkiem ocen sporz^dzonych przez OPS w Gaci i w Namys^owle, pozostale zawieraly wymagane przepisem art. 16a ust. 2 ww. ustawy elementy. Wskazane powyzej dwa ops nie zawarly informacji o organizacjach pozarzq^dowych funkcjonujqcych na terenie gminy. W OPS w Namys^owie spowodowane to bylo przeoczeniem oraz uwzgl^dnieniem jedynie tych organizacji pozarzc^dowych, ktorym zlecano wykonanie zadan. Zdaniem NIK, niewykazanie wszystkich organizacji pozarz^dowych moglo wplyn^c na sposob realizacji zadan przez ops, na brak wspolpracy z tymi organizacjami i niewykorzystywanie ich wiedzy o potencjalnych beneficjentach pomocy spolecznej Poziom wspoipracy ops z podmiotami posiadaj^cymi informacje o beneficjentach pomocy spolecznej, wymienionymi m.in. v\' przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej Skontrolowane ops dysponowaly wiedzy o funkcjonuj^cych na ich terenie dziatania organizacjach spolecznych i pozarz^dowych oraz innych podmiotach mog^cych posiadac informacje o potencjalnych beneficjentach pomocy spolecznej, a takze swiadcz^cych usiugi z zakresu szeroko rozumianej pomocy spolecznej. Tylko trzy sposrod dwunastu ops (w Sieradzu, Nidzicy oraz Nisku) wspofpracowaly ze wszystkimi podmiotami wymienionymi w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej. Pozostale dziewi^c - z roznych przyczyn - ograniczyly zakres wymiany informacji tylko do w^skiego kr^gu podmiotow. Szesc z nich (OPS w Biatej Piskiej, Nisku, Strzyzowie, Ozorkowie, Lubszy i Bartoszycach) nie wspolpracowalo m.in. z podmiotami o szerszym zasi^gu dzialania niz teren danej gminy, np. z Agencj^ Wiasnosci Rolnej Skarbu Pahstwa. Nierealizowanie wspolpracy ze wszystkimi podmiotami dzialaj^cymi na danym terenie, ograniczanie jej jedynie do tych samych organizacji, nierozszerzanie jej o nowe podmioty - w ocenie NIK - utrudnialo uzyskanie wiedzy o osobach, do ktorych winna zostac skierowana pomoc spoleczna. Poszerzenie wspolpracy o organizacje dzialaj^ce np. na terenie powiatu b^dz wojewodztwa, ktore takze mog^ posiadac wiedzy o osobach wymagajq^cych pomocy, w tym z obszaru dzialania danego ops, przyczynitoby si^ do efektywniejszego identyfikowania nowych beneficjentow. Wspolpraca ze wszystkimi podmiotami stworzylaby szans udzielenia pomocy wi^kszej liczbie potrzebujq^cych.

16 Poziom realizowanej wspotpracy przez obj^te kontrol^ ops przedstawia zamieszczony ponizej wykres. Wykres 1. Zestawienie liczby podmiotow, okreslonych w przepisie art. 2 ust 2 ustawy o pomocy spotecznej, z ktorymi obj^te kontrol^ OPS podj^ly wsp6{prac, w stosunku do potencjalnych mozliwosci wspolpracy z nimi (w latach I potrocze) ' f -^ ' liciba podmiotow, i ktorymi nawiqzano wspotprac^ liczba podmiotow, z ktorymi wspotpraca byta mozllwa Zrodto: Opracowanie wlasne NIK (dane w tabeli informuj^ o kazdej formie wspolpracy, takze o tej wynikajq.cej z zawiadomienia ops przez inny podmiot o sytuacji wymagaj^cej interwencji) W efekcie wspo+pracy ops z innymi podmiotami identyfikowano nowe osoby wymagaj^ce udzielenia pomocy. Trzy ops (w Biatej Piskiej, Brzegu, Namystowie) nie dysponowaty jednak danymi pozwalaj^cymi na ustalenie liczby osob, ktore dzi^ki tej wspotpracy zostaty zidentyfikowane, jako tzw. nowi lub jako juz znani ops beneficjenci pomocy spotecznej. Przykladem rzetelnej wspotpracy w celu pozyskania i wymiany informacji z podmiotami okreslonymi w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy spotecznej byta dzia^alnosc WIOPS w Sieradzu. Wspotpracowat on z licznymi podmiotami, zarowno z terenu samej gminy jak i spoza niej, w tym ze stowarzyszeniami dziataj^cymi na rzecz dzieci oraz na rzecz zdrowia i pomocy spotecznej. W wyniku tej wspotpracy m.in.: udzielono schronienia 37 osobom; zorganizowano rodzinne turnusy wypoczynkowe dia 62 osob niepetnosprawnycti; przygotowano paczki dia 50 dzieci; dokonano naboru 30 uczestnikow kolonii; udzielono ustug opiekuhczych 38 osobom; zapewniono gor^ce positki w dniach nauki szkolnej t^^cznie dia 1444 dzieci; udzielono pomocy 37 osobom maj^cym trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zaktadow karnych. Wspotpracowat on m.in. przy: prowadzeniu schronisk; domow dia osob starszych i bezdomnycfi; przytulisk dia bezdomnych; domow samotnycti matek z dziecmi; organizacjl piknikow informacyjno-promocyjnych; prowadzeniu 17

17 srodowiskowych swietlic; zaj^c usprawniaj^cych z zakresu rehabilitacji osob nfepe^osprawnych oraz poradnictwa; zaj^c z terapii smiechem i zabawc^; warsztatow czytelniczych. MOPS ten - w celu uzupetnienia i poszerzenia swojej oferty, a takze korzystania z dobrych praktyk - zapraszal partnerow dziataj^cych w obszarze pomocy spotecznej do monitorowania sytuacji przy realizacji lokalnych inicjatyw wpisuj^cych si^ w cele i kierunki dziatah okreslonych strategic^. Zorganizowat on np. spotkania informacyjnopromocyjno-okolicznosciowe, podczas ktorych przekazywano relacje z podj^tych zadah oraz inicjowano nowe, przyblizano mieszkahcom oferty podmiotow, ktore przyczyniaty si^ do przezwyci^zania trudnych sytuacji zyciowych; cykliczne spotkania z okazji: Mi^dzynarodowego Dnia Rodziny, Rodzinnego Pikniku (ntegracyjnego, Swiatowego Dnia Osob Niepetnosprawnych oraz IVli^dzynarodowego Dnia Wolontariusza, na ktore zapraszani byli m.in. przedstawiciele podmiotow, wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej. Pracownicy ops, odpowiadaj^c na zaproszenia lokalnych podmiotow, uczestniczyli w reaiizowanych przez nie zadaniach. MOPS wspotpracowal z dwudziestoma dwoma wolontariuszanni, ktorzy swiadczyli ustugi m.in. w formie: pomocy w odrabianiu lekcji i w rozwijaniu zainteresowah muzycznycli dzieci i miodziezy; wspolnego sp^dzania czasu lub wspolnych spacerow z podopiecznymi MOPS; pomocy w wykonywaniu drobnych czynnosci domowycli i zakupow; gbsnego czytania; wspoludzialu w realizacji zaj^c opiekuhczo-wychowawczych i dydaktycznych; udzielania pomocy rodzinie w zakresie prawidtowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwi^zywania problemow wychowawczych z dziecmi i pelnienia prawidtowej opieki nad nimi; prowadzenia zaj^c w zakresie obstugi komputera w czasie roku szkolnego oraz wspotudziatu w realizacji zaj^c opiekuhczo-wychowawczych i dydaktycznych w swietlicy w czasie wakacji; pomocy w czynnosciach porz^dkowych i gospodarczych w MOPS. W wyniku wspotpracy OPS w Ozorkowie m.in.: zorganizowai spotkania swi^teczne dla 360 osob (w tym dia 12 nowych); przyznat prawo do swiadczeh opieki zdrowotnej dla 196 nowych beneficjentow; skierowal 2 nowe osoby do placowkl dla bezdomnych i pokry^ koszty ich pobytu; zorganizowal wyjazdy na spotkania trzezwosciowe dla 135 osob (w tym 6 nowych); zorganizowat porady terapeutyczno - psychologiczne dla 26 osob, w tym 11 osob nieobj^tych wczesniej pomocc[. Mimo ze bezrobocie byto jedn^ z gtownych przyczyn udzielania pomocy przez ten ops, wspofprac^ z Powiatowym Urz^dem Pracy ograniczyt do pozyskiwania zaswiadczeh potwierdzaj^cych status osoby bezrobotnej. Przyczynq^ tego stanu byt, jak ttumaczono, nadmiar obowi^zkow. Na terenie gminy Ozorkow, poza 16 podmiotami, z ktorymi ops wspotpracowat, funkcjonowab jeszcze pi^c innych stowarzyszeh i organizacji^ prowadz^cych dziatalnosc w zakresie pomocy spotecznej. Osrodek posiadal o nich wiedz^, jednak z uwagi na fakt, ze Ich zakres dzialania obejmowat teren jedynie miasta Ozorkowa, a nie calej gminy ~ nie podj^l z nimi wspotpracy. Ops nie wsp6lpracowa+ m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpi^cych na Padaczk^ (PSLCP) oraz Polskim Zwi^zkiem Emerytow, Rencfstow i Inwalidow w Ozorkowie, ktore zrzeszaly tez osoby zamieszkujc[ce teren gminy. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpi^cych na Padaczk, Klub Abstynentow "AKWARIUM", Polski Zwi^zek Emerytow Rencistow i Inwalidow, Stowarzyszenie Przyjaciot Szkoiy i Osob Niepeinosprawnych Umystowo Przy]aciele Jedynki" oraz Stowarzyszenie Trzezwosciowe ULGA W CIERPIENIU".

18 GOPS w Bartoszycach nie podj^l wspolpracy z dziewi^cioma podmiotami, z ktorymi zgodnie z zapisami w gminnej strategii scisle i systematycznie wspofpracuje". Nie wspofpracowaf m.in. z Agencjq^ Wlasnosci Rolnej Skarbu Pahstwa Oddzial Terenowy w Olsztynie. Do zadari Agencji, zapisanych w strategii, nalezata wspotpraca w zakresie rozwi^zywania problemow rodzin popegeerowskich; realizacja programow w zakresie pomocy stypendiainej, finansowej na dojazdy do szkol i optaty internatow; umozliwienia rodzinom popegeerowsklm uig w sytuacji korzystania ze swiadczeh pomocy spofecznej. W wyniku wspolpracy tego ops z innymi dziesi^cioma podmiotami zdiagnozowano 95 osob wymagaj^cycln udzielenia pomocy, w tym 22 osoby, ktore dotychczas z takiej pomocy nie korzystaty. W ocenie NIK brak wspotpracy ze wszystkimi podmiotami mogi spowodowac nieobj^cie pomocy osob, ktore jej potrzebowaty. Rozszerzenie wspolpracy - mogloby umozliwic udzielenie pomocy wi^kszej liczbie potrzebuj^cych. Wspolpraca polegata gtownie na reagowaniu pracownikow ops na - przekazane przez inne podmioty - informacje o koniecznosci przeprowadzenia interwencji i udzielenia pomocy. Skontroiowane ops nie wykazywafy wystarczaj^cej aktywnosci w pozyskiwaniu informacji odnosnie osob potrzebuj^cych od wszystkich funkcjonujascych na terenie ich dzia+ania organizacji, o ktorych mowa w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy spotecznej. Tyiko w szesciu ops (w Ozorkowie, Lasku, Strzyzowie, Bartoszycach, Nidzicy, Sieradzu) stwierdzono aktywn^ postaw^ w pozyskiwaniu informacji, przejawiaj^c^ si^ np. w formutowaniu zapytari do innych podmiotow o sytuacji mieszkancow oraz wskazanie osob wymagajsi^cych pomocy. Zapytah do wszystkich podmiotow mog^cych posiadac stosown^ wiedz^ nie kierowaty jednak cztery z nich. MGOPS w tasku nie klerowat takich zapytan do PUP; WIGOPS w Strzyzowie - do Zamiejscowego Zespolu Kuratorskiej Stuzby S^dowej i Domu Dziecka; MOPS w Nidzicy - do Domu Dziecka; MOPS w Sieradzu nie kierowat zapytan do PIJP, Placowki Opiekunczo-Wychowawcze] w Rafaiowce i Zespolu Kuratorskiej Sluzby S^dowej. OPS w Namyslowie, Nisku, Lubszy, Bia^ej Piskiej oraz Brzegu nie wystqpity z ww. zapytaniami do zadnego z ankietowanycli w kontroli podmiotow. Niewielka aktywnosc ops w zakresie wspolpracy z podmiotami posiadaj^cymi informacje o potencjalnych beneficjentach pomocy spolecznej, wykorzystywanie w wi^kszosci przypadkow jedynie przekazywanych przez te podmioty informacji o osobach potrzebujstcych, przy niewielkim zaangazowaniu wtasnym w icl^ pozyskiwanie, nie pnzyczynialy si^ do (epszego (efektywnego) rozpoznawania i monitorowania. W ocenie NIK, postawa taka stwarza ryzyko posiadania przez ops jedynie ograniczonej wiedzy lub wr^cz braku informacji o osobach potrzebuj^cych. W latach {do dnta r.) 12 skontrolowanych ops udzielilo pomocy Iqcznie osobom, z tego w wyniku wnioskow ziozonych przez strony pomoc otrzymalo osob (94,4%) i z urz^du osob (5,6%). Z inicjatywy wlasnej ops pomoc z urz^du zostala udzielona 234 osobom (11,1%), zas w efekcie wspolpracy z innymi podmiotami pomocy udzielono osobom (88,9%). Przytoczona statystyka wskazuje na stosunkowo ntewielkie korzystanie przez ops z mozliwosci okreslonych w przepisie art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej, ktory stanowi, ze pomoc spoleczna moze bye udzielana z urz^du". Nikle i

19 sporadyczne korzystanie z ww. trybu moze swiadczyc o niepetnym rozeznaniu sytuacji spolecznej i braku petnej wiedzy o populacji osob wymagaj^cych obj^cia pomocq^ spoteczn^. Przyczyn^ wpfywajstcq^ na liczb^ udzielonej pomocy z urz^du, mogta bye mata aktywnosc ops - lub jej brak - i w zasadzie cz^sto bierna postawa we wspolpracy z innymi podmiotami, w identyfikowaniu i monitorowaniu sytuacji spoiecznej. Na liczb? przypadkow pomocy udzielonej z urz^du wplywaly takze zdarzenia, ktore swoj bieg rozpoczynaly w wyniku rozpoznania sytuacji przez ops - jako dzialania z urz^du - lecz w zwi^zku z brakiem uprawnieh do dalszego procedowania bez wniosku strony, kwalifikowano je jako sprawy prowadzone na wniosek. Uwarunkowane to bylo obowi^zuj^cymi przepisami, zwiaj^zanymi z ograniczonymi mozliwosciami ingerowania w prawa strony przez organy administracji, m.in. wtrakcie prowadzenia post^powah o udzielenie pomocy. WIGOPS w Biatej Piskiej nie udzielil w ogole pomocy spolecznej z urz^du. Spowodowane to byb ostrq reakcj^ i krytyk^ ze strony obywateli na agresywn^ w ich poj^ciu polityk^ ops przy probacin niesienia pomocy. Zwis^zane byto to z poczuctem ich godnosci i nieakceptowaniu upokorzenia wyrazaj^cego si^ wyciqganiem r^kdo szeroko rozumianego panstwa po pieni^dze". W OPS w Lubszy zdarzy+y si^ przypadki, gdy pracownik socjalny b^d^c w srodowisku osob dotkni^tych ubostwem czy bezrobociem pozyskat informacj^ o osobach wymagajqcych wsparcia, jednak pomimo wielokrotnych wizyt osoba taka nie wyrazata zgody na przeprowadzenie wywiadu srodowiskowego i przyznanie pomocy. Zdaniem kierownika WIOPS w Brzegu post^powanie administracyjne nie moze si? toczyc bez udzlatu strony. Badaniem przestanek, czy podmiotowi zainteresowanemu zostanie przyznane swiadczenie z pomocy spotecznej, organ zajmuje si^ w toku post^powania administracyjnego, a nie przed jego wszcz^ciem. W zwi^zku z powyzszym to strona (w tym przypadku osoba wymagaj^^ca pomocy) decyduje o tym, w jaki sposob i czy w ogole b^dzie chcia^a korzystac ze swoich uprawnien w zakresie korzystania z pomocy. MOPS nie ma mozliwoscl podejmowania dziatah, a tym samym udzielania pomocy wbrew woli osob, co do ktorych istniej^ przeslanki do udzieienia pomocy. To strona post^powania decyduje o tym, jak i czy w ogole korzysta ze swoich uprawnieh, nie mozna zatem przyznac swiadczenia, wbrew jej woli. Poszczegolne ops, w celu zidentyfikowania potencjalnych beneficjentow pomocy, nie inicjowaty innych niz typowe dziatania zwi^zane z realizacj^ pracy socjalnej. Kierownicy kontrolowanych ops stwierdzali, ze nie udzielano danej formy pomocy przewidziane] w przepisach ustawy o pomocy spofecznej gdyz nikt si? nie zgtosit", b^dz nie stwierdzono takich potrzeb". Jednoczesnie nie podejmowali jakichkolwiek innych dziatah, zmierzaj^cych do zidentyfikowania beneficjentow niewyst^pujqcych - w danym ops - form pomocy. W ocenie NIK, spowodowane to byto brakiem wystarczaj^cej aktywnosci pracownikow ops i pomystu, jak skutecznie monitorowac srodowisko lokalne i identyfikowac osoby potrzebuj^ce okreslonych form pomocy. Przyczynita si? do tego rowniez zbyt wa^ska interpretacja zarowno wykladni przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej jak i stowa wsp6^praca". Niewyst?powanie niektorych form pomocy spowodowane byto ponadto zast?powaniem jednych form, martwych" - drugimi, swiadczonymi rowniez przez inne niz ops podmioty. W OPS w Ozorkowie nie udzielano m.in. nizej wymienionych form pomocy:

20 - w ramach zadah wtasnych gmin na podstawie art. 17 ustawy o pomocy spofecznej polegajqcych na zapewnieniu niezb^dnego ubrania; przyznawaniu i wyptacaniu zasitkow celowych na pokrycie wydatkow na swiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemaj^cym dochodu i mozliwosci uzyskania swiadczeh na podstawie przepisow o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz przyznawaniu zasitkow celowych w formie biletu kredytowanego, - okreslonych w art. 18 cyt. ustawy w ramach zadah zleconych z zakresu administracji rz^dowej. OPS w Ozorkowie nie podejmowat czynnosci z urz^du w celu zidentyfikowania potencjalnych beneficjentow powyzszych form pomocy. Nie udost^pnil tez informacji o powyzszych formach pomocy w BIP. Nieudzielanie pomocy w tych formach ttumaczono m.in. pobieraniem przez podopiecznych ubrah z PCK; brakiem w gminie osob bezdomnych niemaj^cych dochodu i mozliwosci uzyskania swiadczeh na podstawie przepisow o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ; brakiem osob zainteresowanych przyznawaniem zasitkow celowych w formie biletu kredytowanego oraz brakiem potrzeb w zakresie form pomocy okreslonych w art. 18 ustawy 0 pomocy spolecznej. Nieudzielenie 8 form pomocy w MGOPS w Strzyzowie ttumaczono nieztozeniem wnioskow o przyznanie tego rodzaju swiadczenia. Ops, poza standardowymi dziataniami realizowanymi w ramach pracy socjalnej, nie podj^t innych czynnosci w celu zidentyfikowania beneficjentow tych niewyst^puj _cych form pomocy. Zdaniem kierownika MOPS w Sieradzu niektore formy pomocy wymagaj^ znacznych naktadow (dom pomocy spotecznej, srodowiskowy dom samopomocy, mieszkanie chronione), diatego tez nie s^ one organizowane przez gmin^. Ops korzysta z oferty juz istniej^cych jednostek lub tez proponuje inne, zast^pcze 1 uzupelniaj^ce formy pomocy. Wyniki ankiet, przeprowadzonych wsrod beneficjentow innych organizacjl niosstcych pomoc potrzebuj^cym wskazaty na wyst^powanie osob, ktore nie zwracafy si? do ops o pomoc spoteczn^ i takiej pomocy nie uzyskaty, a - ich zdaniem - spetniaty ustawowe kryteria dochodowe, czy tez przestanki wynikajc^ce z przepisu art. 7 ustawy o pomocy spolecznej, warunkuj^ce jej udzielenie. Wyst^powanie takich sytuacji swiadczyto o tym, ze osoby nie posiadaty wiedzy o mozliwych formach pomocy spotecznej, wzwi^zku z brakiem wystarczajstcych dziatah ops w celu ich upowszechnienia. Sposrod 45 ankietowanych podczas kontroli w GOPS w Gaci, 8 nie starato si? o pomoc, mimo ze 7 z nich wskazato, iz ich dochod nie przekroczyt kryterium dochodowego. Osoby te spetniaty przestanki udzielenia pomocy spotecznej, o ktorych mowa w art. 7 ustawy o pomocy spolecznej, ale nie wnioskowaty o niq^ wskazuj^c m.in. na brak stosownej wiedzy Informowanie w BIP o zakresie udzielanej pomocy spotecznej Obj^te kontrol^ jednostki ~ za wyj^tkiem WIOPS w Nidzicy - nie realizowaty w sposob rzetelny obowi^zku udost^pniania informacji publicznej na stronie internetowej BIP o zakresie udzielanej pomocy spotecznej, wynikaj^cego z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. d ustawy o dost^pie do informacji publicznej. W potowie skontrolowanych ops (w Nisku, Gaci, Lubszy, Bartoszycach, Strzyzowie, Namystowie) strony BIP zawieraty jedynie dane teleadresowe osrodkow i ogolne informacje o zasadach udzielania pomocy spotecznej, bez wskazania mozliwych do

DZIAŁANIA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ROZPOZNAWANIA I MONITOROWANIA SYTUACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ROZPOZNAWANIA I MONITOROWANIA SYTUACJI SPOŁECZNEJ LRZ-4101-012-00/2014 Nr ewid. 197/2014/P/14/107/LRZ Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ROZPOZNAWANIA I MONITOROWANIA SYTUACJI SPOŁECZNEJ DELEGATURA W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r.

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu Mogilenskiego na rok 2015 r. Na podstawie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku ^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profdaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XV/110/2000 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 października 2000 r. oraz Uchwały Nr XXIII/167/2002

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

u c h wal a s i e, co nastepuje :

u c h wal a s i e, co nastepuje : . Uchwala Nr... Rady Gminy Cewice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: nadania statutu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Cewicach. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM zadaniach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM I. Opracowanie i reaiizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osob Niepelnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci pozytku publicznego (Dz. U. Nr 80 poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r.

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 maja 2003 r.

Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 maja 2003 r. Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej gminy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siewierzu. Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania meryiorycznego z dzialajnosci pozytkii piihlicznego (Dz. U. Nr 80poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr2/1/ 2015. Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. z dnia 11 maja 2015 r.

Uchwala Nr2/1/ 2015. Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. z dnia 11 maja 2015 r. Uchwala Nr2/1/ 2015 Komitetu Monitoruj^cego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteri6w wyboru projektow w ramach

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r.

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r. UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU z dnia 27 pazdziemika 20 U r. w sprawie zmiany nazwy Dziennego Osrodka Opiekunczego dla Malych Dzieci w Z>'wcu i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Sluzby Przygotowawczej Pracownikow Urzedu Dzialaj^c na podstawie art 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku Projekt z dnia 24 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2012 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramachi Europejskiego Funduszu Spotecznego Priorytet IX, Dziatanie 9.1, Poddziatanie 9.1.

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramachi Europejskiego Funduszu Spotecznego Priorytet IX, Dziatanie 9.1, Poddziatanie 9.1. Fundusze Europejskie ^ ^Iqskie. Pozytywna energia Unia Europejska Europejski Fundusz Spoteczny Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramachi Europejskiego Funduszu Spotecznego Zal^cznik

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michalow na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Zai^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Prowadzenie dziaian

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Projekt z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... Działając na podstawie : Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku - art.

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

S t a t u t Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie Załącznik do Uchwały Nr XII/100/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 6 lutego 2012 r. S t a t u t Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinis w Mogilnie SPRAWOZDANIE QRAGNIZATORA RQDZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE - WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: przyj^cia Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016"

UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016" Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 26 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VI/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Projekt z dnia 2 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... Działając na podstawie : Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku - art.

Bardziej szczegółowo

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ id. Non'ogrodzka 1/3/5. 00-5/3 H'ars:awa. lei. i 48 22 66 10 277. fax I 48 22 66 10 276 w\v\v.mpips.eov.pl :E-mail:sekretarial.dps(a)mpips.eov.pi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla: ,, Page 1 of 5 MieiskiOsrodek Pomocy Spoteczne) ^ ul Warszawska 40, 87-500 RYPIN tel 0-54 280-96-50, 280-96-00 Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Konfederacja Lewlatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Warszawa, 6 marca 2014 r. tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 lewlatan@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl KL/140/44/256/JKr/MP/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Or.0007.199.2013 2013/1 02483 Działając na podstawie: UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 października 2011 r. LKA-4101-12-05/2011/P/11/092 Pani Barbara Mizera Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii"

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii RADA GMINY OPOR6W ISlzkie UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii" Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia.2009r. S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo