..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* *"

Transkrypt

1 ..ifc' n * -. 3 j { 0 V- 'J* *

2 LRZ-41U /2014 Nr ewid. 197/MW/P/14/107/LRZ Informacja o wynikach kontroli Dzialania os spolecznej w zakresi acji spolec; DEtEGATURA WRZESZOVVIE

3 Najwyzszej Izby Kontroii jest dbatosc o gospociarnosc i skutecznosc w sluzbie publicznej dia Rzeczypospotitej Polskiej Najwyzszej Izby Kontroii jest ciesz^cy si^ powszechnym autorytetem najwyzszy organ kontroii pahstwowej, ktorego raporty b^dq oczekiwanym i poszukiwanym zrodlem informacji dia organow wtadzy s spoteczenstwa Informacja o wynikach kontroii Dziatania osrodkow pomocy spotecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji spojecznej Dyrekf^r Delega ury w Rzeszowie: Wiesf; V, V Akceptuj^: Wic^eprezes Najwyzszej Izby l <ontroli ' > J\ Wojciech Kutyia i Zatwierdzam: Prezes Najwyzszej Izby Kontroii Krzysztof'Kwiatkowski Warszawa, dnia /fli.^qh - ^ Nfijwyicsz:a izbti Kontroii ui: Piltrowa 57 01J-056Wc)rszawa T/F vaq :00 4

4 Wykaz stosowanych poji^c specjalistycznych i skrotow 6 WPROVVADZENiE ZAtOZENIA KONTROL!, 8 2. PODSUMOWANiE WYNiKOW KONTROLI Ocena ogolna i synteza kontrolowanej dziatainosci Uwagi i wnioski INFORMACJE SZCZEGOLOWE Wyniki kontroli INFORMACJE DODATKOWE Przebieg kontroli ZALACZNIKI Zal^cznik 1. Wykaz podmiotow obj^tych kontrol^ wraz z ocenami sformutowanymi w wyniku kontroli Zat^cznik 2. Analiza stanu prawnego Zai^cznik 3. Wykaz aktow prawnych i publikacji dotycz^cych kontroli Zal^cznik 4. Wykaz podmiotow, ktorym przekazano informacja o wynikach kontroli 38 5

5 kaz stosovtfaiiych poj^c specjalistyc A) Poj^cia specjalistyczne - jednostka organizacyjna pomocy spolecznej - osrodek pomocy spotecznej; - praca socjalna - dziatalnosc zawodowa majstca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnosci do funkcjonowania w spofeczehstwie poprzez petnienie odpowiedntch rol spotecznych oraz tworzenie warunkow sprzyjaj^cych temu celowi B) Skroiy - BIP - Biuletyn Informacji Publicznej; - jst - jednostka samorz^du terytorialnego; - ops - osrodek pomocy spotecznej; - ustawa o dost^pie do informacji publicznej - ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej^ - ustawa o NIK - ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroii^; - ustawa o pomocy spotecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej^; - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"* ' Dz. U r,, poz. 782 ze zm. Dz. U. Z20T2 r,. poz. 82 ze zm. ^ Dz. U. Z2015 r., poz, 163 ze zm. "j.t. Dz. U. z2015r.. poz

6 Pomoc spoleczna umozliwia przezwyci^zanie trudnych sytuacji zyciowych tym, ktorzy nie w stanie sami ich pokonac wykorzystujc[c wfasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci. Wspiera ich w wysitkach zmierzaj^cych do zaspokojenia niezb^dnych potrzeb i umozliwia im zycie w warunkach odpowiadaj^cych godnosci cztowieka. Zadaniem pomocy spofecznej jest takze zapobieganie trudnym sytuacjom zyciowym, przez podejmowanie dzialah zmierzaj^cych do usamodzielnienia osob i rodzin oraz ich integracji ze srodowiskiem. Pomoc w przezwyci^zaniu trudnych sytuacji zyciowych jest instytucj^ polityki spotecznej pahstwa, w tym organow samorz^dowych, ktore zadania z tym zwiqzane realizuj^ za posrednictwem ops. Wykonujqc zadania pomocy spolecznej i dyspozycje wynfkaj^ce z przepisu art. 2 usf. 2 ustawy o pomocy spofecznej podmioty te wspotpracujq, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spotecznymi i pozarz^dowymi, Kosciotem Katolickim, innymi kosciotami, zwi^zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, tj. podmiotami, ktore mogq^ posiadac informacje o potencjalnych beneficjentach pomocy spofecznej. W celu prawidtowego wypetniania zadah z zakresu pomocy spofecznej konieczna jest rzetefna identyfikacja osob wymagaj i.cych obj^cia pomocy, jak tez nalezyte wykonywanie obowi^zkow przez pracownikow socjalnych, maj^ce na celu monitorowanie sytuacji spofecznej. Niekorzystanie b^dz korzystanie w niewielkim stopniu z mozliwosci wspolpracy nie zapewnia petnej i skutecznej identyfikacji i nast^pnie oceny sytuacji osob potrzebuj^cych. Funkcjonowanie systemu pomocy spofecznej oparte jest na zasadzie subsydiarnosci. Oznacza to, ze pahstwo nie moze zast^powac dziaiah poszczegolnych osob czy rodzin, ktore powinny wfesnymi sifemi i srodkami zaspokajac potrzeby egzystencjalne. Moze natomiast, pomagac wowczas, gdy osoby te nie s^ w stanie samodzielnie przezwyci^zac trudnej sytuacji zyciowej w jakiej si^ znalazly. Misj^ pracy socjalnej jest umozliwienie kazdemu potrzebuj^cemu pomocy w rozwoju swojego potencjalu i zapobieganie dysfunkcjom poprzez promowanie spofecznych zmian w celu skutecznego rozwi^zywania problemow. W ostatnich latach realizacja zadah pomocy spofecznej skupife si na indywidualnej pracy socjalnej, w tym procedurach przyznawania swiadczeh pieni^znych w celu fegodzenia codziennych trudnosci osob i rodzin, nie zas na identyfikowaniu potrzeb i szukaniu rozwi^zan w likwidowaniu ich przyczyn. W zwis^zku z demograficznym procesem starzenia si^ spofeczehstwa wystq^pita koniecznosc razwijania us\ug adresowanych do osob starszych i niepefnosprawnych. Na dalszy plan zeszty dziafenia profilaktyczne i aktywlzuj^ce wobec osob i rodzin. Dziatania zwis^zane z identyfikacja i monitorowaniem osob korzystaj^cych z systemu pomocy spofecznej winny skutkowac udzielaniem odpowiedniej 1 rzeczywistej do potrzeb pomocy. Zastosowane zas mechanizmy - mobilizuj^co i aktywizuj^co wplywac na ich postawy oraz wzrost gotowosci do aktywnego udziafu w zyciu publicznym. Niniejsza kontrola, uj^ta w Planie pracy NIK na 2014 r., zostafe przeprowadzona z inicjatywy Najwyzszej Izby Kontroli, w ramach priorytetu pn.: Zapewnlenie poprawy warunkow zycia obywateli w warunkach biezqcej i dfugookresowej stabunosci finansowej pahstwa. 7

7 Temat i numer kontroli Dzialania osrodkow pomocy spolecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji spolecznej (P/14/107). Cel glowny kontroli Ocena skutecznosci i prawid+owosci dzialan ops w zakresie rozpoznawania I monitorowania sytuacji spolecznej osob wymagaj^cych obj^cia pomocy spoleczn^. Cele szczegolowe 1) Ocena rzetelnosci rozpoznania sytuacji spolecznej oraz okreslenia populacji osob kwalifikuj^cych si^ do udzielenia wsparcia zzakresu pomocy spolecznej. 2) Ocena rzetelnosci przedstawienia sytuacji spolecznej w strategii rozwic^zywania problemow spolecznych (zgodnosci postanowieh w ww. zakresie z wymogami wynikajqcymi z przepisu art. 16b ustawy o pomocy spolecznej). 3) Ocena stopnia wykorzystania mozliwosci udzielenia pomocy z urz^du przez ops. 4) Ocena pracy pracownikow socjalnych, w tym dotycz^cej identyfikowania i monitorowania osob wymagaj^cych wsparcia. 5) Ocena dzialah ops, podejmowanych w celu identyfikowania osob - potencjalnych beneficjentow pomocy spolecznej. Podstawa prawna i kryteria kontroli Kontrol^ przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisie art. 5 ust. 2 ww. ustawy, tj. legalnosci, rzetelnosci i gospodamoscl. Zakres przedmiotowy kontroli Zakres przedmiotowy kontroli obejmowal dzialania ops dotycz^ce w szczegoinosci: rozpoznawania sytuacji spolecznej i ujawniania potencjalnych beneficjentow pomocy spolecznej; opracowania i realizacji strategii rozwi^zywania problemow spolecznych; wspolpracy z podmiotami posiadaj^cymi informacje o potencjalnych beneficjentach pomocy spolecznej; informowania na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej o zakresie udzielane] pomocy spolecznej oraz realizacji zadah przez pracownikow socjalnych, zwi^zanych z identyfikowaniem i monitorowaniem, wtym niestandardowych (dobrych praktyk). Zakres podmiotowy kontroli Kontrol? przeprowadzono w 12 jednostkach, z tego: w 4 miejskich, 4 miejsko - gminnych i 4 gminnych ops. Wykaz skontrolowanych jednostek zawiera zal^cznik nr 1 do niniejszej Informacji. Okres obj^ty kontroi^ Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

8 2.1 Ocena ogolna i synteza kontrolowanej dzialalnosci Dzialania podejmowane przez skontrolowane osrodki pomocy spotecznej nie zapewniaty zarowno prawidlowego jak i skutecznego rozpoznawania i monitorowania sytuacji spotecznej osob wymagaj^cych obj^cia pomocy. Ops nie posiadaiy petnej wiedzy o osobach, do ktorych wlnna zostac skierowana pomoc spoteczna. Przyczyn^ byta niewystarczaj^tca aktywnosc osrodkow w pozyskiwaniu takich informacji, brak spojnych i racjonalnych zasad monitorowania srodowiska spotecznego oraz wspolpracy z podmiotami mog^cymi posiadac wiedzy w tym zakresie. Ops organizujslc pomoc spoteczn^, w wielu przypadkach nie wspo+pracowaiy w wystarczaj^cym stopniu z organizacjami spotecznymi i pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami. Wspotpraca z regufy mlata powlerzchowny charakter, w zasadzie nie byte dokumentowana i ograniczate si? cz^sto do odbioru informacji o sytuacjach wymagaj^cych interwencji. Mi^dzy innymi z tego powodu osrodki udzielaly pomocy glownie na podstawie sktedanych przez zainteresowanych wnioskow, a w stosunkowo niewielkim zakresie wykorzystywafy mozliwosci..dziatenia z urz^du". Ops nie wykorzystywafy w pelni waznego kanatu informacyjnego o mozliwych do uzyskania przez potencjalnych beneficjentow formach pomocy spotecznej, jakim jest strona internetowa BIP. Pracownicy socjaini nie dokonywali natezycie analizy i oceny zjawisk, ktore powodowafy zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy spotecznej, nie prowadz^c adekwatnej w tym zakresie dokumentacji. Wptyw na ograniczone rozpoznanie sytuacji spotecznej i monitorowanie osob wymagaj^cych obj^cia pomocq^ spoteczn^ miate niepetna obsada kadrowa osrodkow, a takze realizowanie przez pracownikow socjalnych innych zadah, niezwi^zanych z pomocy spotecznst oraz brak fachowego wsparcia, m.in. w formie poradnictwa prowadzonego przez supen/vizorow pracy socjalnej. 1. Planuj^c pomoc spoteczn^, ops w sposob niewystarczaj^cy wspolpracowafy z organizacjami spotecznymi 1 pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej. Tym samym nie wykorzystywaty ustawowych mozliwosci w tym zakresie i w konsekwencji szansy pozyskania danych o osobach potrzebuj^cych. Ops posiadafy wiedz o takich podmiotach funkcjonuj^cych na ich terenie, lecz tylko nieliczne wspotpracowaty z wszystkimi jednostkami przy identyfikowaniu i monitorowania osob wymagaj^cych wsparcia. Pozostate ograniczyty swoje dzialania do wybranych - b^dz nie wspotpracowaty z podmiotami o wi^kszym zasi^gu dziatenia niz teren gminy, zaktedajq^c ze w jej wyniku nie zidentyfikujq potencjalnych beneficjentow. Cz^sc skontrolowanych ops poprzestawate na reagowaniu na zgteszenia o potrzebie udzielenia pomocy spotecznej. Jedynie szesc ops aktywnie pozyskiwato informacje, kieruj^c zapytania do innych podmiotow o wskazanie osob wymagaj^cych obj^cia pomocq_ spoteczn^. Wspotpraca z tymi podmiotami miate pozytywny wptyw na jakosc wykonywanych przez ops zadah w kontrolowanym zakresie. W jej wyniku identyfikowano nowych, dotychczas nieujawnionych beneficjentow b^dz rozszerzono zakres pomocy o nowe, nieudzielane formy pomocy. Rzetelne rozpoznanie sytuacji spotecznej oraz okreslenie populacji osob wymagaj^cych udzielenia pomocy utrudnial brak systemu identyfikacji i monitorowania problemow spotecznych w srodowisku lokalnym, rozumianego jako 9

9 zbior wskazowek, metod i dobrych praktyk, pozwalaj^cych ops na diagnozowanie, analizowanie i ocen^ tych problemow. W tej sytuacji aktywnosc dzialah poszczegolnych ops i ich skutecznosc uzalezniona byla wyl^cznie od kreatywnosci ich pracownikow. Proby zbudowania takiego systemu podj^to w szesciu ops, jednak dzialania te, de facto, nie wykroczyly poza ramy standardowych czynnosci, wynikaj^cych z przepisu art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej. Pomijante przez ops w Ocenach zasobow pomocy spolecznej obligatoryjnych elementow, dotyczslcych organizacji pozarz^dowych, wspoluczestnicz^cych w realizacji zadah pomocy spolecznej na danym terenie, ograniczalo mozliwosci nawi^zania wspolpracy i pozyskiwania informacji od wszystkich podmiotow mog^cych je posiadac. Tym samym identyfikowanie i monitorowanie sytuacji spolecznej moglo bye mniej skuteczne. (str ; 27-30) 2. W latach poddane kontroli ops udzielily, w trybie okreslonym w przepisie art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy spolecznej, pomocy z urz^du osobom (6%). Przyczyn^ nieudzielania pomocy w tym trybie w wi^kszym zakresie byla mala aktywnosc ops i cz^sto bierna postawa we wspolpracy z innymi podmiotami. Wplyw mialy takze uwarunkowania wynikaj^ce z obowi^zuja^cych przepisow, zwiq^zane z ograniczonymi mozliwosciami ingerowania w prawa strony przez organy administracji. Inn^ przyczyns^ wplywaj^cq. na powyzszy statystyk^ byly zdarzenia, ktore w wyniku rozpoznania sytuacji przez ops jako dzialania z urz^du, po formalnym zlozeniu wnioskow przez strony, w efekcie kwalifikowano jako sprawy prowadzone na wniosek. (str ) 3. Wymogi dotycz^ce liczby zatrudnionych pracownikow socjalnych wynikaj^ce z przepisu art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy spohcznej zostaly spelnione jedynie w trzech skontrolowanych ops. W pozostalych dziewi^ciu zatrudnienie bylo nizsze od wymaganego - od 1 do 4 osob, tj. od 5,3% az do 40%. Niepelna obsada kadrowa ops miala negatywny wplyw na jakosc realizowanej przez nie pracy i w konsekwencji na skutecznosc monitorowania i rozpoznania sytuacji osob wymagaj^cych obj^cia pomocy. Pracownicy socjaini realizowali swoje obowi^zki zwi^^zane z rozpoznawaniem i monitorowaniem, jednak wi^kszosc z nich swoj^ aktywnosc ograniczala do typowych i rutynowych czynnosci, bez poszukiwania nowatorskich metod dzialah. Spowodowane to bylo m.in. wypaleniem zawodowym zwi^zanym z brakiem mozliwosci skorzystania z poradnictwa superwizorow, radcow prawnych, psychologow i baherami stawianymi pracownikom socjalnym przez ich kierownikow w realizacji niestandardowych dzialah. Takze brak srodkow na finansowanie szkoleh specjalistycznych, skutkowal niewystarczajstcym przygotowaniem pracownikow socjalnych do realizacji zadah zwic^zanych z identyfikowaniem i monitorowaniem sytuacji spolecznej. Jako przyczyn? niekorzystania z poradnictwa superwizorow kierownicy szesciu ops wskazali brak przepisow wykonawczych reguluj^cych ww. mateh?. Przedstawiona powyzej diagnoza uzasadnia koniecznosc zmian ustawowych i jest przedmiotem wniosku de lege ferenda zamieszczonego w punkcie 2.2 Uwagi / wnioski niniejszej informacji, Ponadto pracownicy ops nie posiadali wystarczaj^cego czasu, aby nalezycie realizowac prac? socjalnq^ w tym zakresie, z uwagi m.in. na: zbyt duz^ liczb? podopiecznych; nadmiar obowietzkow; obci^zenie pracq biurow^ i administracyjn^; ograniczon^ wspolpracy lub jej brak ze strony

10 innych instytucji; wykonywanie przez nich innych zadah niz zwi^zane z pomocq^ spofeczn^. Pracownicy socjaini kontrolowanych podmiotow nie sporz^dzali dokumentow podsumowuj^cych dokonanie - na podstawie przepisu art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spofecznej - zbiorczych analiz i ocen zjawisk, ktore powodowaty zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy spofecznej dotychczas niezidentyfikowanych beneficjentow. Przepis art. 119 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy obligowal pracownikow socjalnych do inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom maj^cym trudnc[ sytuacji zyciow^. W ocenie NIK pracownicy skontrolowanych ops w sposob niewystarczaj^cy realizowali to zadanie. Kazdy ze skontrolowanych ops aplikowal i uczestniczyl w realizacji projektow i programow przeciw wykluczeniu spofecznemu, jednak - w roznym stopniu, nie korzystaj^c ze wszystkich dost^pnych inicjatyw. Czynnikami ograniczaj^cymi ww. dziafenia byfy m.in.: braki kadrowe i czasowe, koniecznosc zapewnienia wktadu wfesnego oraz - w przypadku maiych gmin - brak ch^tnych do udziatu w projektach. Podczas przeprowadzania wywiadow srodowiskowych pracownicy socjaini nie informowali w wystarczaj^cy sposob o mozliwosci skorzystania z aktualnie realizowanych programow pomocowych. Informacje te odnotowane zostaty tyiko w 59 (24%) sposrod 246 zbadanych wywiadow. Zapisy zach^caj^ce do przekazania informacji innym osobom o mozliwosci zwrocenia si? do ops i skorzystania z pomocy zostaly zawarte w tresci jedynie 3 (1,2%) wywiadow. Z kolei az 151 (79,9%) sposrod 189 ankietowanych beneficjentow ops potwierdzife fakt informowania ich przez ops o realizowanych programach przeciw wykluczeniu spofecznemu. (str ) 4. Obj^te kontrol^jednostki nie udost^pniafy na stronach internetowych BIP rzetelnej informacji publicznej o zakresie udzielanej pomocy spofecznej. Jedenascie z nich nie udost^pnito w BIP informacji o wszystkich przewidzianych prawem formach pomocy. Ograniczyty si? one do przedstawienia podstawowych informacji, dotyczqcych ops i ogolnych zasad udzielania pomocy spofecznej lub niektorych, najcz^sciej udzielanych swiadczeh. Nieaktualne informacje, odnosz^ce si? do nieobowi^zuj^cego stanu prawnego, znajdowaty si? na stronach pi?ciu ops. Tyiko jeden skontrolowany osrodek w sposob pelny informowal w BIP o zakresie udzielanej pomocy spofecznej, z tym, ze informacje te zamieszczone zostaty w sposob nieusystematyzowany. Niewfesciwe wykonywanie obowi^zku udost?pniania w BIP informacji o udzielanych formach pomocy i warunkach uzyskania pomocy spofecznej przez osoby potrzebujq^ce mogfe miec wptyw na brak wiedzy i zainteresowania beneficjentow niektorymi oferowanymi formami wsparcia. W zadnej ze skontrolowanej gmin nie udzielano, przewidzianego w art. 43 ustawy o pomocy spofecznej, zasitku celowego na ekonomiczne usamodzielnienia. Przyczynq^ mogfe bye nieuchwalenie - przez rady 9 z 12 gmin - warunkow, trybu przyznawania i zwrotu tego zasilku. W trzech przypadkach (w OPS w Nisku, Nidzicy i w Brzegu) rady podj?ty uchwaty w tej sprawie, ale pomimo to nie udzielono takiego swiadczenia w okresie obj?tym kontrol^. Nie wszystkie z kontrolowanych ops zawarly porozumienia z powiatowymi urz?dami pracy, w trybie przepisu art. 50 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie ktorych ww. podmioty winny wzajemnie informowac si? o planowanych dziafeniach wobec osob bezrobotnych. Pomimo zawartego porozumienia przez jeden ops, nie byfe ono realizowane. Uniemozliwiafe 11

11 to podejmowanie skutecznych dzialah stuzatcych identyfikowaniu potencjalnych beneficjentow pomocy spolecznej. (str ; 29) 5. Tresc tyiko pi^ciu strategii rozwiaizywania problemow spo+ecznych spetniata wymogi przepisu art. 16b ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej i zawierata wszystkie wymagane tym przepisem elementy. Zdaniem NIK, swiadczy to o braku odpowiedniego przygotowania i wiedzy pracownikow ops, na ktorych cedowano opracowanie projektu tego dokumentu. Nie wszystkie strategie, mimo iz ich opracowanie zostato poprzedzone przeprowadzonym wczesniej rozpoznaniem sytuacji spoiecznej, zawierafy zapisy odnosnie efektywnych sposobow identyfikowania osob potrzebuj^cych pomocy. W zadnym z ops nie dokonano weryfikacji zaiozonych w strategii zadan oraz efektywnosci wykorzystania przeznaczonych na ich realizacj^ srodkow. Jedynie w czterech ops monitorowano sposob realizacji zadan zapisanych w strategii. W siednniu strategiach zawarto zapisy obligujqce ops do wnioskowania potrzeby aktualizacji strategii, jednak zaden osrodek nie podj^ttycii dzia+ari. (str ) 2.2 Uwagi i wnioski W ocenie Najwyzszej Izby Kontroli, dia poprawy skutecznosci i prawidbwosci dziatah ops w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji spotecznej osob wymagajqcych obj^cia pomocq spoteczn^, majqc na uwadze wyniki niniejszej kontroli - Minister Pracy i Polityki Spolecznej powinien: 1. Wydac rozporz^dzenie wykonawcze w sprawie superwizji pracy socjalnej, na podstawie delegacji zawartej w przepisie art. 121a ust. 3 ustawy o pomocy spofecznej, ktory wszedl w zycie z dniem 31 grudnia 2013 r. Zdaniem NIK, opracowanie przez Ministra wytycznych i standardu dia supena'izji pracy socjalnej mogtoby si^ przyczynic do wzmocnienia kompetencji zawodowych i zapewnienia wysokiego poziomu swiadczonych ustug, koniecznych do prawidbwej realizacji zadan zwi^zanych z identyfikowaniem i monltorowaniem potencjalnych beneficjentow pomocy spotecznej. Brak przepisow wykonawczych o superwizji pracy socjalnej uniemozliwia pracownikom ops korzystanie z poradnictwa w tym zakresie. Wyniki kontroli wskazaty potrzeby wsparcia ich poprzez dziatania poszerzaj^ce wiedz? dotycz^c^ identyfikowania i monitorowania. 2. Opracowac standardy opisuj^ce zasady wspotpracy ops z innymi podmiotami w celu skuteczniejszego rozpoznawania i monitorowania sytuacji spolecznej. W ocenie NIK, umozliwiloby to kompleksowe wykorzystanie informacji o osobach potrzebuj^cych, b^d^cych w posiadaniu innych niz ops podmiotow, zajmuj^cych si^ niesieniem pomocy. Obowi^zuj^ce przepisy ustawy o pomocy spofecznej nie definiuj^ wprost sposobu realizacji zadan zwi^zanych z monltorowaniem i diagnozowaniem oraz identyfikacjq sytuacji spolecznej. Przepisy cyt. ustawy wskazujq na obowi^zek wspolpracy ops przy organizacji pomocy spolecznej z podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 2 ww. ustawy, nie konkretyzuj^c zarowno jej form jak i cz^stotliwosci. W zwi^zku z brakiem 12

12 szczegotowych norm post^powania dotyczq^cych inicjowania, podejmowania i rozwijania wspolpracy, w kontroii stwierdzono dysproporcje w poziomie aktywnosci pomi^dzy poszczegolnymi ops w tym zakresie. - wojtowie, burmistrzowie, prezydenci miast powinni: 1. Uwzgl^dnic - przy opracowywaniu strategii rozwi^zywania problemow spotecznych oraz oceny zasobow pomocy spotecznej ~ koniecznosc ujmowania elementow okreslonych w przepisach art. 16b ust. 2 oraz art. 16a ust. 2 ustawy o pomocy spofecznej oraz aktualizacji zapisow strategii w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniaj^cych wprowadzenia zmian. Zawierac w ocenach aktualne informacje o dziatej^cych na danym terenie podmiotach, wymienionych w art. 2 ust. 2 cyt. ustawy, w tym o organizacjach spotecznych i pozarz^dowych, posiadaj^cych wiedz? o potencjalnych beneficjentach pomocy spotecznej. Ustalenia kontroii wskazaty na brak wymaganych ustawy elementow w obu dokumentach oraz przypadki nieaktualizowania strategii. 2. Podj^c dziatenia zmierzaj^ce do zatrudnienia wymaganej liczby pracownikow socjalnych, zgodnie z przepisem art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy spofecznej. 06 dnia 1 stycznia 2015 r. cyt. przepis stanowi, ze ops zatrudnia pracownif<6w socjalnycfi proporcjonalnie do liczby ludnosci gminy w stosunl<u jeden pracownii< socjalny zatrudniony w pefnym wymiarze czasu pracy na 2 tys. mieszkahcow lub proporcjonalnie do liczby rodzin / oso^ samotnie gospodarujqcych, objqtych pracq socjainq w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pefnym wymiarze czasu pracy na nie wi^cej niz 50 rodzin i osob samotnie gospodarujqcycfi. Kontrola wykazate niespetnianie ustawowego wymogu w tym zakresie. W zwi^zku z tym, pracownicy osrodkow swiadczyli prac? socjalny dia wi^kszej liczby podopiecznych od okreslonej cyt. przepisem. Sytuacja ta - takze zdaniem samych pracownikow - skutkowate brakiem wystarczaj^cego czasu na nalezyte realizowanie obowi^zkow, w tym takze zwi^zanych z identyfikowaniem i monitorowaniem sytuacji spotecznej. Najwyzsza Izba Kontroii zwraca uwag? na potrzeb? podj^cia dziateh w celu uchwalenia przez rady gmin warunkow i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiiku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy spolecznej. Kontrola wykazate, iz ww. forma pomocy spotecznej nie byte stosowana przez ops. Jedn^ z przyczyn tego stanu mogto bye nieopracowanie i nieuchwalenie zasad przydzielania i zwrotu tego zasitku oraz brak wydzielenia w budzetach gmin srodkow na ten rodzaj zasilku. 13

13 3.1 Wyniki kontroli Strategie rozwi^zywania problemow spolecznych na terenie ops v\/kontekscie zgodnosci ich postanowieh z przepisem art. 16b ustawy o pomocy spolecznej Zgodnie z dyspozycj^ przepisu art. 16b ustawy o pomocy spolecznej dia kazdego ze skontrolowanych ops opracowano strategic rozwi^zywania problemow spolecznych. Wszystkie strategie zostaly sporzq^dzone po przeprowadzonym wczesniej rozpoznaniu sytuacji spolecznej. Wykorzystywano w tym celu informacje zawarte w sprawozdaniach z dzialalnosci ops oraz dane statystyczne. Dob re Opracowuj^c Strategic na lata , MOPS w Sieradzu zaprosil do wspolpracy instytucje i organizacje dzialaj^ce w miescie bq^dz obejmujc^ce zasi^giem praktyki dzialania jej mieszkahcow, liczne lokalne podmioty oraz grup reprezentantow srodowiska lokalnego, liderow lokalnych, w tym radnych i mieszkahcow miasta. Lokalne podmioty, w tym organizacje pozarz^dowe, byly zapraszane do dokonania analizy realizacji zadah strategicznych, a tym samym monitorowania sytuacji spolecznej. OPS w Ozorkowie i w Nidzicy - przy opracowywaniu strategii - przeprowadzily badania srodowisk zagrozonych. Opracowuj^c strategie nie przywi^zywano nalezytej starannosci do ich zawartosci. Tresc tyiko piyciu strategii (w Brzegu, Bartoszycach, Nidzicy, Strzyzowie i Sieradzu od 2014 r.) odpowiadala dyspozycji przepisu art. 16b ust. 2 ustawy o pomocy spolecznej i zawierala wszystkie wymienione w tym przepisie elementy. W pozostalych nie zamieszczono m.in. prognoz zmian w zakresie obj?tym strategic; okreslenia celow strategicznych projektowanych zmian; sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, a takze wskaznikow realizacji dzialah. Strategia opracowana przez OPS w Ozorkowie nie zawierala prognozy zmian w zakresie objytym strategic, a takze nie okreslala ram finansowych i wskaznikow realizacji dzialah. Braki te tlumaczono ograniczonymi zasobami kadrowymi. Obowi^zuj^ca w Gminie Lubsza strategia nie zostala uzupelniona o prognozy zmian w zakresie objytym strategic oraz nie okreslono w niej: celow strategicznych projektowanych zmian; sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, a takze wskaznikow realizacji dzialah. Obowi^zek opracowania projektu strategii, w tym rowniez projektu jej aktualizacji, zgodnie ze statutem oraz regutaminem organizacyjnym ops, nalozono na osrodek. Strategii - jak wyjasnil kierownik ops - nie aktualizowano z powodu przekonania, iz zmiana przepisow okreslaj^cych jej zawartosc dotyczy strategii opracowanych po dniu wejscia w zycie nowelizacji ustawy o pomocy spolecznej, Nie posiadano doswiadczenia, nie bylo tez wielu wzorow, szkoleh ani innych materialow pogl^tdowych, ktore bylyby pomocne w opracowaniu tego typu dokumentu. Zarowno ustawa, jak i inne przepisy wykonawcze nie zawieraly szczegolowych wytycznych odnosnie zawartosci strategii. W OPS w Nisku brak w strategiach prognozy zmian w zakresie objytym strategiami oraz ram finansowych spowodowany byl odrzucaniem przez Rady Miejsk^ wnioskow dotycz^cych zobowi^zah finansowych. Strategia dia Gminy Ozorkow obowi^zywala tyiko do kohca 2013 r. i do dnia zakonczenia kontroli nie opracowano nowej na kolejne lata. Stanowilo to naruszenie przepisu art. 16b ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej. Przyczynq^ tego stanu byla

14 szczupfesc kadry; koniecznosc sporz^dzania rozbudowanej sprawozdawczosci, a takze przekonanie o aktualnosci strategii obowi^zuj^cej do 2013 r. Brak dziafeh monitoruj^cych zawarte w strategii zadania i jej nieaktualizowanie, m.in. w zakresie zgodnosci jej tresci z obowi^zujqcymi przepisami nie stuzyly skutecznemu identyfikowaniu i monitorowaniu sytuacji spofecznej. W osmiu strategiach (w Brzegu, Nidzicy, Bartoszycach, Gaci, Nisku - obowiei^zuje^cej od 2013 r., Strzyzowie, Lasku i Sieradzu) zapisano obowi^zki monitorowania realizacji zawartych w nich zadah, weryfikacji zgodnosci zafezonych celow i efektywnosci wykorzystania przeznaczonych na ich reaiizacj? srodkdw, a takze kontroli post?pu prac zwi^zanych z realizacjq^ dziafeh. Jedynie w czterech ops (w Brzegu, Nidzicy, Bartoszycach oraz Sieradzu) monitorowano sposob realizacji zadah w nich zawartych. Przyczyn [ nierealizowania przez OPS w Nisku monitohngu dzialah zapisanych w strategii byfe niepowofenie zespotu monitoruje^cego i oceniaj^cego wdrazanie strategii oraz brak - w opinii ops ~ wyraznego zapisu, jakimi narz?dziami i w jakiej formie winna bye dokonywana ocena realizacji celow strategicznych. Od uchwalenia strategii do dnia 30 czerwca 2014 r. zaszfe szereg zmian, dotycz^cych uregulowah prawnych i organizacyjnych, uzasadniaj^cych ich aktualizacje. Zapisy odnosnie okresowych aktualizacji, uwzgl?dniaj ^cych zachodz^ce zmiany, m.in. w stanie prawnym b^dz organizacyjnym ops, uj?to w siedmiu strategiach (w Brzegu, Nidzicy, Bartoszycach, Gaci, Nisku - obowi^zuj^cej od 2013 r., Strzyzowie oraz tasku). W zadnym z ops nie podj?to dziafeh w celu zaktualizowania tresci strategii. W strategii dia gminy Gad zaplanowano powofenie zespofe ds. wdrazania strategii, ktory mial dokonywac okresowych analiz i uaktualniac dokument. Zespot nie zostat powofeny z powodu ograniczonych mozliwosci kadrowych oraz finansowych. W pi?ciu strategiach (w Ozorkowie, Biatej Piskiej, Lubszy, Nisku - obwi^zuj^cej do 2013 r. i Namyslowie) nie wskazano na koniecznosc ich monitorowania i aktualizacji. W ocenie NIK brak takich zapisow utrudniai ocen? skutecznosci realizacji przyj?tych w nich zadah, a tym samym ocen? adekwatnosci zastosowanych rozwi^zah w stosunku do stwierdzonych w diagnozach potrzeb, a takze swiadczyl o marginalizowaniu znaczenia tego dokumentu. W szesciu strategiach (w Ozorkowie, Nidzicy, Lubszy, Nisku, Strzyzowie i Namystowie), a takze w szesciu statutach (w Ozorkowie, Nidzicy, Biatej Piskiej, Lubszy, Namystowie i Sieradzu) oraz w jedenastu regulaminach ops (w Brzegu, Nidzicy, Bartoszycach, Bialej Piskiej, Gaci, Lubszy, Nisku, Strzyzowie, Namystowie, Lasku oraz Sieradzu) okresiono zadania ops lub/i pracownika socjalnego, dotycz^ce rozpoznania sytuacji spofecznej, Przepisy nie obliguj^ ops do zawierania w ww. dokumentach zadah w tym zakresie. Jednak w ocenie NIK, brak wskazania w nich kierunkow dziafah oraz obowiqzkow zmierzaj^cych do identyfikacji nieujawnionych dotychczas osob, pozbawionych pomocy spofecznej - moze powodowac brak aktywnosci ops w wyszukiwaniu potencjalnych beneficjentow tej pomocy.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2015 r. najmniej 1 projekt, ktorego okres trwatosci nie koriczy si? w 2015 r., a ktory uzyskat najwi^kszajiczbe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki:

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki: 35 kwalifikowalnosci okreslone w Wytycznych, 6. Do wspotfinansowania ze srodkow UE nie mozna przedtozyc projektu, ktory zostal fizycznie ukoficzony lub w petni zrealizowany przed przedlozeniem IZ wniosku

Bardziej szczegółowo

^^^^ Lubusfcie. Unia Europejska ~"-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr

^^^^ Lubusfcie. Unia Europejska ~-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr ^^^^ Lubusfcie Unia Europejska ~"-^^^^^ HY»i«(»(lx>*j Kur.cjwjik > Fundutrr ficqior-alrry ^^te- Stiuktur.ilnr i irnvfuyryjnr 3.3.2 Procedury zapewniajace wtasciw^ sciezkq audytu przez prowadzenie w formie

Bardziej szczegółowo

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO

REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO KPS-4101-01-00/2012 Nr ewid. 144/2012/P/12/097/KPS Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Brzeszcze, październik 2010 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

POTRZEBY INFORMACYJNE JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM POTRZEBY INFORMACYJNE JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ, 2011 ROK SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE... 4 CEL I METODOLOGIA BADANIA... 6 DOSTĘP DO DANYCH Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ...

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo